Menettely : 2007/2267(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0048/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0048/2008

Keskustelut :

PV 09/04/2008 - 19
CRE 09/04/2008 - 19

Äänestykset :

PV 10/04/2008 - 9.12
CRE 10/04/2008 - 9.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0120

MIETINTÖ     
PDF 123kWORD 63k
28. helmikuuta 2008
PE 400.319v02-00 A6-0048/2008

Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2007

(2007/2267(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Hannes Swoboda

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2007

(2007/2267(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 tekemän päätöksen aloittaa liittymisneuvottelut Kroatian kanssa,

–   ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman vuotta 2006 koskevasta Kroatian edistymiskertomuksesta(1),

–   ottaa huomioon vuotta 2007 koskevan Kroatian edistymiskertomuksen, jonka komissio julkaisi 6. marraskuuta 2007 (SEC(2007)1431),

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 2007 pidetyn yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksen Kroatiaa koskevat päätelmät,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunnan Kroatiaan 6.–7. helmikuuta 2008 tekemän matkan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0048/2008),

A. katsoo, että Euroopan unionin jäsenyys merkitsee sitoutumista olemassa olevien jakojen poistamiseen ja sovinnon saavuttamiseen kansojen välillä, mikä kaikki vaatii toimivallan vapaaehtoista siirtämistä tietyillä keskeisillä politiikan aloilla, ja ottaa huomioon, että Kroatia on toteuttanut tässä suhteessa merkittäviä ja onnistuneita toimia, jotka ovat tuottaneet näkyviä tuloksia,

B.  katsoo, että Kroatian liittymisprosessilla on laajoja alueellisia vaikutuksia, sitä voidaan pitää testinä Euroopan unionin Länsi-Balkanille tekemille sitoumuksille ja että siitä voi tulla merkittävä kannustin kaikille muille asianomaisille valtioille,

C. ottaa huomioon, että Kroatian vakava sitoutuminen liittymisneuvotteluihin on tuottanut tulosta ja ennustaa hyvää kehitystä Kroatian ja alueen muiden maiden integraatioprosessille,

D. ottaa huomioon, että kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana Kroatia on tehnyt huomattavaa ja kiitettävää edistystä useimmilla aloilla, joita yhteisön lainsäädäntö koskee,

E.  katsoo, että vaaditaan lisäponnisteluja ja uudistettuja poliittisia sitoumuksia, jotta voitaisiin käsitellä ongelmallisia aloja, joilla merkittävät uudistukset ovat välttämättömiä, ennen kuin Kroatia voi liittyä Euroopan unioniin,

F.  ottaa huomioon vuonna 2003 Thessalonikissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät, joissa todetaan, että kaikkien Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopan unionissa, mikä on vahvistettu monissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden lausunnossa, jonka Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden ulkoministerit hyväksyivät yksimielisesti 11. maaliskuuta 2006 Salzburgissa, korostetaan hyvien naapuruussuhteiden merkitystä ja tarvetta löytää molemmin puolin hyväksyttäviä ratkaisuja naapurimaiden välisiin ratkaisemattomiin kysymyksiin,

1.  pitää ilahduttavana Kroatian viranomaisten tähän mennessä saavuttamia myönteisiä tuloksia, erityisesti kun tarkastellaan aloitettujen neuvottelulukujen määrää;

2.  katsoo, että käynnissä olevien neuvottelujen tavoitteena on sopia toimista, joita voidaan tarvita yhdentymisen helpottamiseksi, ja että hakijamaan on sitouduttava selvästi hyväksymään ja panemaan täytäntöön yhteisön säännöstö ja noudattamaan perustamissopimusten poliittisia tavoitteita, eikä neuvotteluja pitäisi käyttää keinona selvittää kahdenvälisiä poliittisia riitoja, jotka eivät kuulu säännöstön soveltamisalaan tai prosessin tavoitteisiin;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia on edistynyt hyvin tiettyjen neuvottelulukujen avaamiseksi edellytettyjen tasojen saavuttamisessa, ja kehottaa painokkaasti uutta hallitusta moninkertaistamaan ponnistelunsa saavuttaakseen tason, joka vaaditaan jäljellä olevien neuvottelulukujen avaamiseksi;

4.  toteaa tyytyväisenä, että suuri osa Kroatian lainsäädännöstä on Euroopan unionin standardien mukaista, mutta muistuttaa Kroatian viranomaisia siitä, että nyt on hyvin tärkeää nopeuttaa sellaisten hallinnon valmiuksien kehittämistä, joita vaaditaan uuden lainsäädännön panemiseksi täytäntöön; kehottaa tässä yhteydessä Kroatian viranomaisia avaamaan kyseisen prosessin ja ottamaan kansalaisyhteiskunnan mukaan täytäntöönpanon valvontaan;

5.  vaatii Kroatiaa nopeuttamaan julkishallinnon uudistusta paikallisessa ja alueellisessa itsehallinnossa ja antamaan tarvittavat resurssit ja koulutuksen kyseisten uudistusten täytäntöön panemiseksi;

6.  panee merkille kehityksen, jota on tehty oikeudellisen uudistuksen keskeisillä aloilla, mutta katsoo komission tavoin, että lisäparannukset ovat välttämättömiä, jotta voidaan muun muassa:

–   edelleen vähentää vireillä olevien asioiden ruuhkaa myös siten, että kannustetaan asianajajia yhä tarmokkaammin käyttämään vaihtoehtoisia riidanratkaisuja;

–   lisätä oikeuslaitoksen riippumattomuutta, puolueettomuutta ja ammattitaitoa etenkin tuomareiden ja yleisten syyttäjien nimitystä ja uran hallintaa koskevissa asioissa, koulutus mukaan lukien;

–   antaa uusi sysäys tuomioistuinjärjestelmän rationalisointiprosessille ja varmistaa, että sijoituksissa infrastruktuuriin noudatetaan hiljattain kehitettyä oikeuden alan suunnitelmaa;

7.  pitää ilahduttavana Kroatian viranomaisten jatkuvia ponnisteluja, joiden tavoitteena on maan sotarikollisten puolueeton oikeudenkäynti, ja kehottaa heitä jatkuvasti toimimaan valppaasti, jotta vältetään etnisiin seikkoihin pohjautuvia tuomioita ja varmistetaan, että kaikilla toimenpiteillä suojellaan oikeudenkäyntiprosessien koskemattomuutta; kehottaa tässä yhteydessä toteuttamaan ripeitä lisätoimia todistajien suojelemiseksi, mukaan luettuna tiukempien oikeudellisten säännösten antaminen;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia jatkaa tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa; on kuitenkin huolestunut siitä, että tuomiot Vukovarin sotarikoksista ovat vaikuttaneet kielteisesti Kroatiassa vallalla olevaan yleiseen käsitykseen kyseisen rikostuomioistuimen työstä; vaatii Kroatian hallitusta kaikkien poliittisten puolueiden, tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan tuella sekä Kroatiassa sijaitsevan ICTYn toimiston kanssa ryhtymään toimiin, jotta kansan tuki ICTYlle Jugoslavian sotien aikana tehtyjen sotarikosten käsittelijänä säilyisi; panee merkille, että tuki vahvistuisi huomattavasti, jos kaikki asianomaiset valtiot tekisivät kaikilta osin yhteistyötä ICTYn kanssa;

9.  kehottaa Kroatian viranomaisia varmistamaan, että entisen Jugoslavian alueen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa syytettyjen rikollisten väliaikaisen vapauttamisen ehtoja noudatetaan tiukasti;

10. panee tyytyväisenä merkille korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuvan viraston (USKOK) toimikauden vahvistamisen ja käsiteltävänä olevien korruptiotapausten lisääntyneen määrän ja odottaa tuloksekkaita tutkimuksia korkean tason korruptiotapauksista; kehottaa jatkamaan näitä ponnisteluja, jotta voitaisiin kitkeä joissain tapauksissa luvattoman korkea korruptiotaso, joka heikentää maan talouden kehitystä;

11. panee tyytyväisenä merkille Kroatian esimerkillisen kansallisia vähemmistöjä koskevan valtiosäännön ja kiittää Kroatiaa toimista, joita se on toteuttanut edistäessään vähemmistöjen integroimista yleiseen sosiaaliseen ja poliittiseen järjestelmään;

12. panee tyytyväisenä merkille päätöksen nimittää serbivähemmistön edustaja varapääministeriksi, joka vastaa aluekehityksestä, jälleenrakentamisesta ja pakolaisten palauttamisesta;

13. rohkaisee hallitusta ja parlamenttia jatkamaan ponnisteluja sen varmistamiseksi, että kaikki syrjinnän ja ennakkoluulojen muodot poistetaan, mukaan lukien romaniyhteisöön kohdistuva syrjintä; kehottaa tässä yhteydessä hallitusta hyväksymään yleisen syrjintää torjuvan strategian ja panemaan sen tehokkaasti täytäntöön valtion tasolla ja paikallisesti;

14. muistuttaa lisäksi, että kansallisia vähemmistöjä koskevan valtiosäännön tehokas täytäntöönpano on varmistettava, erityisesti kun on kyse koulujen kaksikielisestä opetuksesta ja kaksikielisyydestä julkishallinnossa sekä suunnitelluista työllistymistakuista, jotka koskevat vähemmistöjen asianmukaista edustusta oikeuden alalla ja julkishallinnossa;

15. katsoo, että kansainväliset luottamusta rakentavat toimet ovat keskeisiä maan ja ympäröivän Balkanin alueen vakauden varmistamisen kannalta;

16. katsoo, että Kroatian koulutusjärjestelmän tulisi edistää tehokkaasti integraatiota ja yhteenkuuluvuutta Kroatian yhteiskunnassa säilyttäen ja vahvistaen kunkin kansallisen yhteisön kulttuurista ja sosiaalista perinnettä;

17. vaatii sota-ajan pakolaisten kestävää uudelleenintegrointia, ja huomauttaa tässä yhteydessä, että pakolaisia varten on kehitettävä ja pantava pikaisesti täytäntöön asumiseen ja työllisyyteen liittyviä toimenpiteitä sekä sosiaalisia toimenpiteitä, jotka ovat oikeassa suhteessa haasteeseen nähden;

18. panee tyytyväisenä merkille Kroatian talouden saavuttaman kestävän kasvun; toivoo, että kasvu tuottaa lisää työllistymismahdollisuuksia; kiittää HitroRez-hankkeen saavutuksia liike-elämän hallinnon vähentämisessä ja odottaa samankaltaisia tuloksia muilta aloilta;

19. panee tyytyväisenä merkille ympäristönsuojelun alalla tehdyt uudistukset; kehottaa Kroatian hallitusta harkitsemaan toimia ja ohjelmia, joilla voitaisiin puuttua tehokkaasti ilmastonmuutoksen tuhoisiin vaikutuksiin EU:n tavoitteiden mukaisesti; kehottaa aloittamaan entistä kattavamman, alojen välisen vuoropuhelun ekologisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi;

20. kehottaa Kroatian viranomaisia arvioimaan uudelleen nykyisen ympäristönsuojelujärjestelmän tehokkuutta, myös rannikoilla sijaitsevien vedenpuhdistuslaitosten, eriytetyn jätteenkeräysjärjestelmän ja lämmön talteenottolaitosten kehittämistä sekä laittomien kaatopaikkojen hävittämistä, ja lisäämän kaikkien asiasta vastaavien elinten yhteistyötä; kehottaa tässä yhteydessä myös järjestämään tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä yleistä huomiota ympäristöä kohtaan;

21. panee tyytyväisenä merkille Kroatian liittymistä valmistelevan talousohjelman ja panee merkille, että siinä kaavaillaan laivanrakennusteollisuuden kansallisen rakenneuudistusohjelman hyväksymistä maaliskuussa 2008, minkä olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten; muistuttaa Kroatian viranomaisia siitä, että edistyminen kyseisellä alalla on erittäin tärkeää liittymisneuvottelujen kannalta sen lisäksi, että se kuuluu vakautus- ja assosiaatiosopimukseen;

22. vaatii uuden lainsäädännön pikaista täytäntöönpanoa, sillä tämä tarjoaa luotettavan mittapuun, jonka perusteella voidaan arvioida maan valmistautumista jäsenyyteen, tarkemmin sanottuna jäsenyyteen, joka perustuu tosiasioihin eikä pelkästään hyväksyttyyn lainsäädäntöön, kun tarkastellaan erityisesti oikeuden alan uudistusta, korruption torjuntaa ja talousuudistuksia;

23. kehottaa Kroatian hallitusta varmistamaan, että julkiset tarjouspyyntömenettelyt käynnistetään yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

24. panee huolestuneena merkille komission hiljattain esittämät kriittiset arviot siitä, miten Kroatian viranomaiset ovat käyttäneet Euroopan unionin varoja, ja vaatii viranomaisia komission avustuksella kiireellisesti puuttumaan havaittuihin hallinnollisiin puutteisiin, jotta vuoden 2006 Phare-ohjelmaan liittyvän sopimuksen väliaikainen keskeytys voidaan kumota (kokonaismäärärahat 68,5 miljoonaa euroa) ja liittymistä valmistelevan välineen osan 1 vuoden 2008 alkuperäiset määrärahat voidaan palauttaa 5 miljoonan euron alentamisen jälkeen;

25. muistuttaa kaikkia osapuolia "pacta sunt servanda" -periaatteesta, kun on kyse kahdenkeskisistä, edelleen ratkaisemattomista ongelmista;

26. pitää valitettavana, että Kroatian hallitus on yksipuolisesti päättänyt ottaa käyttöön ekologisen kalastussuojelualueen (ZERP) Adrianmerellä huolimatta vuonna 2004 Italian, Slovenian ja Euroopan komission kanssa saavutetusta sopimuksesta, joka mainitaan 17.–18. kesäkuuta 2004 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmissä ja 5. lokakuuta 2005 laadituissa neuvottelupuitteissa; pahoittelee sitä, että yhteisesti sovitun ratkaisun puuttumisella on vakavia seurauksia liittymisneuvotteluihin; vaatii tästä syystä Kroatian, Italian ja Slovenian viranomaisia toimimaan rakentavasti tämänhetkisen umpikujan ratkaisemiseksi komission tuella ja löytämään kompromissin, jossa kaikkien osapuolten edut otetaan huomioon ja jonka avulla samalla säilytetään Adrianmeren ekologinen tasapaino, joka on kaikkien osapuolten yhteinen huolenaihe;

27. kehottaa Kroatiaa osoittamaan valmiutta ratkaista kaikki jäljellä olevat rajaongelmat ja odottaa samaa valmiutta ja tukea kaikilta sen naapureilta; panee tähän liittyen tyytyväisenä merkille Kroatian ja Slovenian pääministerien saavuttaman epävirallisen periaatesopimuksen välimiesmenettelystä ja kehottaa molempia osapuolia panemaan sopimuksen täytäntöön ja hyväksymään välimiesmenettelyn tuloksen selvällä päätöksellä kummankin maan parlamentissa;

28. muistuttaa, että raja-asioiden käsittely on määritelty nimenomaisesti ensisijaiseksi Kroatian liittymiskumppanuudessa; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa siitä, että Pelješacin sillan rakennustyöt käynnistettiin lokakuussa 2007 huolimatta siitä, että Bosnia ja Hertsegovina vastusti niitä, koska merirajat eivät olleet selviä; huomauttaa, että hankkeen rakennustyöt on nyt keskeytetty, ja kehottaa kyseistä kahta valtiota pääsemään neuvotteluratkaisuun asiassa;

29. kiittää Kroatiaa jatkuvasta edistyksestä alueellisen yhteistyön alalla ja kehottaa sitä samalla jatkamaan pyrkimyksiään hyvien naapuruussuhteiden alalla, sillä nämä molemmat alat ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan yhdentymiselle;

30. kehottaa Kroatiaa säilyttämään rakentavan asenteensa ja toimimaan alueella myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan vakauttamisen tukemiseksi ja edistämiseksi;

31. toivoo, että Kroatian lisäponnistelut ja Euroopan unionin toimielinten vahvistettu tuki voivat yhä johtaa liittymissopimuksen viimeistelyyn hyvissä ajoin, jotta Euroopan parlamentti voi tehdä lopullisen päätöksen Kroatian EU-jäsenyydestä ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja ja jotta ratifiointiprosessi voidaan aloittaa mahdollisimman aikaisin;

32. kehottaa tässä yhteydessä komissiota tehostamaan toimiaan ja lisäämään neuvotteluasiakirjojen valmisteluun, käsittelyyn ja viimeistelyyn suunnattavia varoja niin, että unioni voi reagoida nopeasti ja tehokkaasti Kroatian saavuttamaan edistykseen neuvottelulukujen käsittelyn aloittamista ja päättämistä varten asetettujen edellytysten täyttämisessä;

33. kehottaa Kroatian viranomaisia sisällyttämään kansalaisyhteiskunnan ryhmät (kansalaisjärjestöt, korkeakoulut, ammattiliitot) Euroopan unionin liittymisprosessiin;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Kroatian hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0156.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Monika Beňová, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Borut Pahor, Józef Pinior, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Marcello Vernola

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2008Oikeudellinen huomautus