Förfarande : 2005/0191(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0049/2008

Ingivna texter :

A6-0049/2008

Debatter :

PV 10/03/2008 - 19
CRE 10/03/2008 - 19

Omröstningar :

PV 11/03/2008 - 10.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0080

BETÄNKANDE     ***III
PDF 162kWORD 105k
29 februari 2008
PE 400.383v02-00 A6-0049/2008

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

(PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/2008 – 2005/0191(COD))

Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

Delegationsordförande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Föredragande: Paolo Costa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

(PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/20082005/0191(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och kommissionens uttalanden om detta (PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0429),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg rådets gemensamma ståndpunkt(3),

–   med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2007)0475)(4),

–   med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 65 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A6-0049/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 463.

(2)

Antagna texter från sammanträdet 25.4.2007, P6_TA(2007)0142.

(3)

EUT C 70 E, 27.3.2007, s. 21.

(4)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

I.         Bakgrund

Förslaget till förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten antogs av kommissionen den 22 september 2005 (KOM(2005)0429). Det grundläggande syftet med förslaget var att ersätta förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten, vilken antogs kort tid efter den 11 september 2001.

Efter två och ett halvt års erfarenhet av förordning (EG) nr 2320/2002 var det uppenbart att det behövdes en enklare och flexiblare rättslig ram; en ram inom vilken fler beslut skulle fattas vid lagens tillämpning än vad som hade varit fallet i den tidigare, mycket detaljerade lagstiftningen. Samtidigt ansågs det nödvändigt med en bättre harmonisering för att underlätta branschens verksamhet. Slutligen hoppades man att större tydlighet skulle effektivisera tillämpningen av skyddsstandarderna.

Precis som förordning (EG) nr 2320/2002 innehöll förslaget frågor rörande bl.a. vilka skyddsstandarder som flygplatserna bör följa (t.ex. säkerhetskontroll av passagerare med metalldetektorbåge, förbjudna artiklar eller förbjuden last), möjligheterna att övervaka efterlevnaden av de gemensamma bestämmelserna (t.ex. inspektioner av kommissionen) och internationellt samarbete.

II.       Lagstiftningsförfarandet före förlikning

Det ansvariga utskottet, utskottet för transport och turism, utsåg Costa som föredragande. Parlamentet höll sin första behandling den 15 juni 2006. Parlamentet och rådet hade kontakt under det finska ordförandeskapet för att försöka nå en snabb andrabehandlingsöverenskommelse. Ett kompromisspaket (senare kallat ”den finska kompromissen”(1)) förkastades dock av parlamentet. Därefter antog rådet sin gemensamma ståndpunkt den 11 december 2006. Parlamentet höll sin andra behandling den 25 april 2007.

Vid den andra behandlingen antog parlamentet 97 ändringsförslag. Enligt parlamentets uppfattning hade rådet i sin gemensamma ståndpunkt underlåtit att ta upp frågan om fördelning av kostnaderna för luftfartsskyddet. Parlamentet återinförde sin ståndpunkt från första behandlingen avseende finansieringen.

III.      Förlikning

Det konstituerande sammanträdet med parlamentets delegation till förlikningskommittén hölls den 10 juli 2007. Ledamöterna gav ordföranden Kratsa-Tsagaropoulou, ordförande i TRAN, föredraganden Costa och de övriga ledamöterna i förhandlingsgruppen, Jarzembowski och El Khadraoui, mandat att inleda informella förhandlingar med rådet.

Före den formella inledningen av förlikningsförfarandet den 20 november hölls fyra trepartsöverläggningar (den 4 och 25 september, den 10 oktober och den 20 november) och parlamentets delegation höll tre möten (den 5 och 26 september och den 23 oktober). När förlikningsförfarandet formellt hade inletts visade det sig att de två mest kontroversiella frågorna fortfarande var finansieringen av luftfartsskyddet och, vilket hade kommit upp efter hand, de bestämmelser som ska antas genom kommittéförfarandet.

Vid förlikningssammanträdet den 20 november representerades rådet av Lino, Portugals transportminister, och kommissionen representerades av sin vice ordförande Barrot. Inte ens efter två trepartssammanträden och delegationsmöten kunde man komma fram till någon överenskommelse, och förlikningsförfarandet ajournerades.

Ytterligare en trepartsöverläggning på politisk nivå med Lino och Barrot ägde rum den 10 december. Alla viktiga olösta frågor (finansieringen, kommittéförfarandet, övergången från den gamla till den nya rättsliga strukturen) diskuterades, men ingen heltäckande överenskommelse kunde nås. Därför föreslog parlamentets delegation vid sitt sammanträde påföljande dag rådet ett paket med förslag rörande de tre ovannämnda frågorna. Eftersom rådet inte kunde acceptera samtliga dessa förslag kunde en slutgiltig överenskommelse nås först efter ytterligare ett möte med parlamentets delegation den 18 december och skriftväxling mellan rådets tjänstgörande ordförande och ordföranden för parlamentets delegation.

IV.      De viktigaste punkterna i överenskommelsen

IV.1 Arrangemang för finansiering av säkerhetsåtgärder: Texten utökades med två artiklar (kostnader för säkerhet (artikel 5) och kommissionens rapport om finansieringen (artikel 22)).

I artikeln om kostnaderna för säkerhet fastslås, som ett första steg, vissa bestämmelser i denna fråga. Medan texten har en icke bindande karaktär när det gäller fördelningen av kostnaderna, är bestämmelserna rörande uttaget av säkerhetsavgifter (vilka står i direkt förhållande till kostnaderna för att tillhandahålla säkerhetsåtgärder och är utformade så att de inte ska täcka mer än de berörda kostnaderna) av bindande natur, med användning av ordet ”ska”.

Kommissionens rapport som ska lämnas in senast den 31 december 2008, ska ta upp principerna för finansiering av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten, nödvändiga åtgärder för att se till att uttaget av säkerhetsavgifter används uteslutande för att täcka kostnader för säkerheten samt hur öppenheten kan förbättras i samband med uttag av sådana avgifter. Rapporten ska också ta upp de nödvändiga principerna för att garantera att konkurrensen mellan flygplatser och flygbolag inte störs samt olika metoder för garantera att passagerarna skyddas i samband med fördelningen av kostnaderna för säkerhetsåtgärder mellan skattebetalare och konsumenter. Denna rapport kommer, om så är lämpligt, att åtföljas av lagförslag. Parlamentet accepterade denna standardformulering, tillsammans med ett uttalande av vice ordförande Barrot.

Vice ordförande Barrot förklarar att han avser att för kommissionskollegiet presentera ett lagförslag om fördelningen mellan skattebetalare och konsumenter av kostnaderna för de striktare luftfartsskyddsåtgärder som medlemsstaterna kan anta, utöver de gemensamma grundläggande standarderna i denna nya förordning.

IV.2 Kommittéförfarandet: Parlamentet lyckades övertala rådet och kommissionen om att utnyttja det föreskrivande förfarandet med kontroll vid definitionen av de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd (artikel 14). De nya bestämmelserna som ska föreskrivas genom kommittéförfarandet gäller bl.a. metoder för kontroll av passagerarna (som blir relevanta om kommissionen t.ex. vill införa kroppsskanning som en ny kontrollmetod) samt vilka produktkategorier som kan förbjudas (t.ex. vätskor).

IV.3 Övriga frågor:

· När det gäller offentliggörandet av genomförandeåtgärder lade man till en generell regel om att åtgärder som får direkta följder för passagerarna ska offentliggöras (skäl 16 och artikel 16).

· En artikel om samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) rörande revisioner lades till (artikel 8).

· Konceptet ”en enda säkerhetskontroll” fick en mer stringent utformning (skäl 20 och artikel 20)

· Bestämmelserna om säkerhetsvakter på flyg förbättrades med en hänvisning till utbildning (skäl 8) och de föreskrivna säkerhetsvillkoren (kapitel 10.3 i bilagan).

· I skäl 3 lades en bestämmelse till om att man ska beakta vilka hjälpåtgärder som är effektivast vid terroristattacker som får väsentliga effekter inom transportområdet.

· Datum för tillämpning av den nya förordningen kan ligga närmare ikraftträdandet än två år. Parlamentet kommer att bli involverat i beslutet om datum för tillämpningen via det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 24).

V.       Analys av överenskommelsen

Den överenskommelse som uppnåddes under förlikningsförfarandet om den civila luftfarten är positiv för parlamentet. Detta blir tydligt om man jämför den slutliga överenskommelsen med den finska kompromissen som togs upp under första behandlingen.

Före rådets antagande av sin gemensamma ståndpunkt, under andra behandlingen och i början av förlikningsförfarandet underströk rådets företrädare vid upprepade tillfällen att den finska kompromissen var så långt som rådet kunde tänkas sträcka sig.(2)

Den tidigt uppnådda slutliga överenskommelsen går mycket längre än den finska kompromissen:

V.1     Finansiering

När det gäller finansieringen var ståndpunkterna hos kommissionen(3) och rådet(4) (som inte ville ta med några bestämmelser om finansiering i texten) och parlamentet (med åtskilliga tämligen långtgående ändringsförslag i denna fråga(5)) mycket långt ifrån varandra. Den slutgiltiga kompromissen ligger klart närmare parlamentets ändringsförslag än den finska kompromissen:

När det gäller fördelningen av kostnaderna använder båda texterna icke bindande ordval. I den slutgiltiga texten ingår dock bestämmelserna i artikel 5, medan de i den finska kompromissen endast återfanns i skäl 18a. Dessutom betonar texten i artikel 4a i den finska kompromissen medlemsstaternas självbestämmande, medan den slutgiltiga texten kan ses som ett första steg mot gemenskapsbestämmelser. Den slutgiltiga texten är också mer detaljerad.

När det gäller bestämmelserna om säkerhetsavgifter (att de står i direkt förhållande till kostnaderna för att tillhandahålla säkerhetsåtgärder och är utformade så att de inte ska täcka mer än de berörda kostnaderna) används ordet ”bör” i skäl 18a och i artikel 4a i den finska kompromissen. I artikel 5 i den slutgiltiga texten används ordet ”ska”.

När det gäller nästa steg uppmanas kommissionen i skäl 18a i den finska kompromissen att överväga ett initiativ avseende finansiering av säkerhetsåtgärder vid europeiska flygplatser samt insyn i kostnaderna för säkerheten, för att kunna åtgärda eventuella konkurrensstörningar inom detta område. Den slutgiltiga texten innehåller ett datum (senast den 31 december 2008) för den rapport som är planerad som nästa steg, och beskriver mycket mer detaljerat vad som förväntas. Bestämmelserna begränsas inte till syftet att kunna ta itu med eventuella konkurrensstörningar, utan avser också fördelningen av kostnaderna mellan skattebetalare och konsumenter.

I den finska kompromissen åtog sig kommissionen under de nästkommande månaderna att lägga fram ett förslag om infrastrukturavgifter vid europeiska flygplatser, inklusive ett förslag om insyn i finansieringen av säkerhetsåtgärder. Där sades också att kommissionen, på grundval av sådan lagstiftning, skulle vidareutveckla ett mer generellt angreppssätt när det gäller finansieringen av säkerhetsåtgärder vid europeiska flygplatser. Det nämnda förslaget blev senare omvandlat till förslaget om flygplatsavgifter (KOM(2006)0820) som lades fram den 24 januari 2007, trots att förhandlingarna om skyddsregler för den civila luftfarten hade brutit samman vid den tidpunkten. Den slutgiltiga överenskommelsen går längre, genom att vice ordförande Barrot deklarerade sin avsikt att lägga fram ett lagförslag inför kommissionärskollegiet om fördelningen av kostnaderna för striktare åtgärder.

V.2     Kommittéförfarandet

Vid andra behandlingen tog sig parlamentets oro beträffande de delegerade genomförandebefogenheterna huvudsakligen uttryck i två ändringsförslag: Ett ändringsförslag vari krävdes detaljerade utvärderingar av risker, kostnader och effekter för varje genomförandeåtgärd (äf 36) och ett ändringsförslag som föreskrev en tidsfrist för alla genomförandeåtgärder (åtgärderna skulle upphöra efter 6 månader men kunde förlängas efter en noggrann förnyad utvärdering av säkerhetsrisker, kostnader och effekter för verksamheten (äf 33)).

Den finska kompromissen föreskrev att det föreskrivande förfarandet med kontroll skulle användas i två fall (vilka kriterier som ger medlemsstaterna tillstånd att avvika från de gemensamma grundläggande standarderna samt specifikationer avseende de nationella programmen för kvalitetskontroll).

Den slutgiltiga texten, byggd på parlamentets ändringsförslag ovan, innehåller nu dessutom bestämmelser om det föreskrivande förfarandet med kontroll i samband med förteckningen över åtgärder i artikel 4.2, dvs. de gemensamma grundläggande standarderna. De gemensamma grundläggande standarderna kan på sätt och vis anses vara förordningens kärna: Trots starkt motstånd accepterade rådet och kommissionen slutligen parlamentets argument för de nya reglerna avseende kommittéförfarandet, vilket måste ses som en avsevärd framgång. Detta gör det möjligt för parlamentet att engagera sig djupt i frågor som t.ex. vätskor ombord på flygplan(6) i framtiden. Parlamentets delegation insåg att det behövs snabba beslut under vissa omständigheter och accepterade därför möjligheten att kunna utnyttja skyndsamma förfaranden för åtgärder i framtiden inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll.

V.3     Övriga frågor

De övriga frågor som sammanfattats ovan under IV.3 ingick inte i den finska kompromissen och utgör enligt parlamentets åsikt en tydlig förbättring.

VI.      Sammanfattning

Eftersom den uppnådda överenskommelsen går mycket längre än som var möjligt under tidigare faser av förfarandet, rekommenderar delegationen parlamentet att anta den gemensamma texten vid tredje behandlingen.

(1)

Se rådets dokument nr 14498/06, 14145/06, 12455/07 och DS 653/07.

(2)

Skrivelse från Pedro Nuno Bártolo, (Ordförande för Coreper I) till Rodi Kratsa-Tsagaropoulou av den 25 juli 2007: ... att rådet för sin del är berett att visa viss flexibilitet när det gäller den gemensamma ståndpunkten, men att det inte kommer att vara möjligt för rådet att sträcka sig längre än principerna i det kompromissförslag som man presenterade för parlamentet i november 2006.

(3)

Det ursprungliga förslaget från kommissionen innehöll inga bestämmelser om vem som skulle betala för säkerhetsåtgärderna. Parlamentet var mycket besviket på att kommissionen utelämnade detta eftersom parlamentet, rådet och kommissionen i en interinstitutionell förklaring som bifogades förordning (EG) nr 2320/2002 hade deklarerat att finansieringsfrågan måste utredas snarast.

(4)

Den gemensamma ståndpunkten innehåller inga bestämmelser om finansiering. I sitt uttalande förklarade rådet att det vore olämpligt att i en så teknisk förordning inkludera krav och skyldigheter avseende finansiering samt att ”subsidiaritetsprincipen fastslår att sådana frågor skall tas upp på nationell nivå” (EUT C 70 E, 27.3.2007, s. 32.).

(5)

Identiska ändringsförslag i första (äf 3, 35, 44 och 43) och andra behandlingen (äf 3, 31, 38, 39 och 44).

(6)

Se Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om kommissionens förordning (EG) nr 1546/2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (ombordförandet av vätskor på flygplan).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

Referensnummer

PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/20082005/0191(COD)

Delegationsordförande:

vice talman

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ansvarigt utskott

         Ordförande

TRANPaolo Costa

Föredragande

Paolo Costa

Kommissionens förslag

KOM(2005)0429 – C6-0290/2005

Parlamentets första behandling – P-nummer

15.6.2006

P6_TA(2006)0267

Kommissionens ändrade förslag

 

Rådets gemensamma ståndpunkt  Tillkännagivande i kammaren

14039/1/2006 – C6-0041/2007

18.1.2007

Kommissionens ståndpunkt (art. 251.2 andra stycket tredje strecksatsen)

KOM(2006)0810

Parlamentets andra behandling – P-nummer

25.4.2007

P6-TA(2007)0142

Kommissionens yttrande(art. 251.2 tredje stycket led c)

KOM(2007)0475

Rådets mottagande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen

6.7.2007

Rådets skrivelse om icke godkännande av parlamentets ändringar

2.10.2007

Förlikningskommitténs sammanträden

20.11.2007

 

 

 

Omröstning: parlamentets delegation

11.1.2008

Omröstningsresultat

+:

-:

0:

23

0

1

Närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hartmut Nassauer, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Corien Wortmann-Kool

Närvarande suppleanter

Mathieu Grosch, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch

Närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Enighet i förlikningskommittén

 

Enighet efter skriftväxling

19.12.2007

11.1.2008

Godkännande av det gemensamma utkastet: ordförandenas fastställande och översändande tillparlamentet och rådet

16.1.2008

Ingivande

29.2.2008

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

FÖRLÄNGNING AV FRISTERNA

Frist för rådets andra behandling

 

Frist för att sammankalla kommittén

  Institution som begärt förlängning av fristen – datum

28.11.2007rådet – 9.11.2007

Frist för kommitténs arbete

  Institution som begärt förlängning av fristen – datum

16.1.2008parlamentet – 18.12.2007

Frist för att anta rättsakten

  Institution som begärt förlängning av fristen – datum

13.3.2008rådet – 30.1.2008

Senaste uppdatering: 3 mars 2008Rättsligt meddelande