Postup : 2008/2017(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0058/2008

Předložené texty :

A6-0058/2008

Rozpravy :

PV 10/03/2008 - 21
CRE 10/03/2008 - 21

Hlasování :

PV 11/03/2008 - 10.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0083
P6_TA(2008)0084

ZPRÁVA     
PDF 137kWORD 75k
4. března 2008
PE 402.646v02-00 A6-0058/2008

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008

(00000/2008 – C6-0000/2008 – 2008/2017(BUD))

Oddíl III – Komise

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Kyösti Virrankoski

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise

(00000/2008 – C6-0000/2008 – 2008/2017(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 18. ledna 2008 (KOM(2008)0015),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2008 sestavený Radou dne 00 (0000/2008 – C6-0000/2008),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0058/2008),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

 uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 162,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s vichřicí ve Spojeném království v červnu a červenci 2007,

 vytvoření nezbytné rozpočtové struktury pro začlenění Výkonné agentury pro výzkum (Research Executive Agency – REA) a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum (European Research Council Executive Agency – ERCEA),

 úprava plánu pracovních míst Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX),

 vytvoření rozpočtové položky 06 01 04 12 Program Galileo – výdaje na správu a řízení, jak je stanoveno v upraveném návrhu Komise KOM(2007)535,

 vytvoření nového článku rozpočtu 27 01 11 Výjimečné výdaje v případě krizí, který umožní financování výjimečných výdajů souvisejících s vyhlášenými krizemi. V této položce bude použito označení „p.m.“ (pour mémoire),

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2008 je formálně zanést tyto úpravy do rozpočtu na rok 2008,

1.  bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 1/2008;

2.  připomíná svůj návrh změny v návrhu opravného rozpočtu č. 1/2008, která má za cíl vytvořit položku pro výdaje na správu a řízení a současně obnovit původní částku v provozní položce pro program Galileo;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2007)0616.

(3)

Úř. věst. L 139, 14.6.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 37 odst. 1 finančního nařízení může Komise předložit předběžný návrh opravného rozpočtu „v případě nevyhnutelných, mimořádných nebo nepředvídaných okolností“.

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2008 zahrnuje tyto položky:

1.        Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 162,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s vichřicí ve Spojeném království v červnu a červenci 2007.

Na schůzi výboru dne 28. února se konalo minislyšení s cílem zhodnotit vynakládání finančních prostředků EU a jejich dopad na místní úrovni.

2.        Vytvoření nezbytné rozpočtové struktury pro začlenění Výkonné agentury pro výzkum (Research Executive Agency – REA) a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum (European Research Council Executive Agency – ERCEA).

U agentury REA Komise změnila původně uvedenou položku 08 01 04 50 na 08 01 04 31. Částka 14,601 milionu EUR na náklady agentury pro rok 2008, která je uvedena v PNOR, odpovídá částce v původním finančním výkazu, na jehož základě jsme se zřízením této agentury souhlasili. Ke změně rozpočtové položky (z 08 01 04 50 na 08 04 01 31) se v opravném rozpočtu přistoupilo z důvodu jednotnosti se strukturou ABB a s cílem sladit zařazení agentury se 4 dalšími výkonnými agenturami, které jsou v nomenklatuře v téže řadě XX 01 01 30.

ERCEA: dotace pro tuto agenturu uvedená v PNOR, tj. 19,994 mil. EUR, neodpovídá částce, která byla předložena EP v době, kdy rozhodoval o tom, zda vznést námitky proti této agentuře. Částka pro rok 2008 uvedená v původním finančním výkazu této výkonné agentury byla 23,117 mil. EUR. Dotace pro agenturu navrhovaná v PNOR 1/2008 ve výši 19,994 milionu EUR je nižší než částka uvedená v původním finančním výkazu (23,117 milionu EUR) vzhledem k rozdílu, který vznikl při výpočtech výdajů na zaměstnance po dobu 8 měsíců namísto původně předpokládaných 10 měsíců (pozdější zahájení činnosti agentury). Náklady pro rok 2008 tedy vycházejí z průměrné přítomnosti zaměstnanců ERCEA po dobu osmi měsíců. O snížení částky požádal regulativní výbor pro výkonné agentury dne 14. listopadu 2007.

3.        Úprava plánu pracovních míst Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

Zpravodaj výboru se domnívá, že navrhovaná úprava odpovídá dohodě v průběhu rozpočtového procesu pro rok 2008.

4.        Vytvoření rozpočtové položky 06 01 04 12 Program Galileo – výdaje na správu a řízení, jak je stanoveno v upraveném návrhu Komise KOM(2007)535.

Podle Komise jsou pro vytvoření této položky následující důvody:

Částka 2 miliony EUR v položce 06 01 04 12 Program Galileo – výdaje na správu a řízení nepředstavuje prostředky „navíc“, nýbrž je přesunuta v rámci celkového přídělu finančních prostředků pro program Galileo na rok 2008 z provozní položky do položky správního charakteru, z níž mají být financovány činnosti jako vymezení a sledování systému řízení rizik, stanovení koncepce v oblasti práv duševního vlastnictví, každoroční finanční a technický audit, výroční zpráva, trhy s inovačními navigačními prvky (studie …). Tyto prostředky rozhodně patří do okruhu 1A. Víceleté programy mají v rámci celkového přídělu prostředků podobné správní rozpočtové položky.

Zpravodaj výboru je toho názoru, že takovýmto vyčleněním prostředků vzniká potenciální nesoulad mezi rozhodnutím přijatým v rámci přípravy rozpočtu na rok 2008 na jedné straně a pozměňovacími návrhy, které přijal dne 29. ledna výbor ITRE v souvislosti se zprávou Barsi-Patakyové na straně druhé.

Výbor ITRE přijal valnou většinou osm pozměňovacích návrhů, kterými se z právního základu pozměněného návrhu týkajícího se programů Galileo a EGNOS odstraňuje dozorčí orgán pro program Galileo.

Přetrvávají určité pochybnosti o smysluplnosti návrhu vyčlenit 2 miliony EUR na správu a řízení, který je obsažen v OR 1/2008. Byla proto navržena změna v tom smyslu, že bude vytvořena odpovídající položka, v níž bude zapsáno p.m., a bude obnovena provozní položka pro program Galileo s částkou 890 milionů v prostředcích na závazky.

5.        Vytvoření nového článku rozpočtu 27 01 11 Výjimečné výdaje v případě krizí, který umožní financování výjimečných výdajů souvisejících s vyhlášenými krizemi. V této položce bude použito označení „p.m.“ (pour mémoire).

Jelikož nebylo jasné, co Komise míní „výjimečnou krizí“ a proč musí být tato položka vytvořena v oblasti politiky „Rozpočet“ (hlava 27), a také proč je tato záležitost tak „naléhavá“ a nemůže počkat do PNR na rok 2009, poskytla Komise následující bližší informace:

Přesná definice projevů spadajících do jedné z těchto kategorií bude záviset na povaze a trvání krize.

Události jako „11. září“ (teroristický útok na USA, k němuž došlo 11. září 2001), hrozba globální pandemie chřipky nebo méně dramatické, ale stejně nebezpečné situace ohrožení zaměstnanců, budov a systémů IT jsou ve svém souhrnu jasným signálem, že se organizace musí připravit na potenciální závažná narušení jejich činností.

V reakci na takovéto výzvy zavedla Komise nástroje pro zajištění zachování provozu, aby se podařilo zvládnout možná narušení činnosti.

Zajištění zachování provozu je proces, který pomáhá zvládnout rizika ohrožující bezproblémové fungování organizace a zajistí, že organizace bude moci i v případě narušení nadále fungovat v potřebném rozsahu. Předem řeší otázku, jak by organizace zareagovala, aby zvýšila svou odolnost, minimalizovala dopady narušení na externí partnery a co nejsnáze identifikovala a obnovila klíčové funkce v krátkém časovém rozpětí.


POSTUP

Název

Draft amending budget No 1/2008 of the European Union for the financial year 2008

Referenční údaje

0000/2008– C6-0000/2008 – 2008/2017(BUD)

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

BUDG11.3.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

 

 

Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Předchozí zpravodaj(ové)

James Elles

Datum, kdy Rada schválila návrh opravného rozpočtu

4.3.2008

Datum, kdy Rada předala návrh opravného rozpočtu

0.0.0000

Projednání ve výboru

23.1.2008

 

 

 

 

Datum schválení

28.2.2008

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Peter Šťastný

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

0.0.0000

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Poslední aktualizace: 6. března 2008Právní upozornění