Procedūra : 2007/0901(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0068/2008

Pateikti tekstai :

A6-0068/2008

Debatai :

PV 09/04/2008 - 30
CRE 09/04/2008 - 30

Balsavimas :

PV 10/04/2008 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0111

PRANEŠIMAS     *
PDF 298kWORD 381k
2008 m. kovo 7 d.
PE 398.652v02-00 A6-0068/2008

dėl Komisijos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, projekto

(SEK(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

Nuomonės referentė (*): Edit Herczog, Biudžeto komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 I PRIEDAS
 II PRIEDAS
 III PRIEDAS
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Komisijos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, projekto

(SEC(2007)0492 – C6-0123/2007– 2007/0901(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pateiktą reglamento projektą (SEC(2007)0492),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. Komisijos pateiktą raštą (C6-0123/2007; konsultavimosi procedūra),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ataskaitą ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A6-0068/2008),

1.  pritaria Komisijos reglamento projekto pakeistai redakcijai;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo reglamento projektą;

3.  reikalauja, kad su juo būtų dar kartą konsultuojamasi, jei Komisija ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3a) Tai, kad apie administracinio biudžeto įvykdymą atitinkamos agentūros direktoriui patvirtinama atskirai nuo patvirtinimo apie agentūros veiklos asignavimų, susijusių su Bendrijos programomis, panaudojimą, augant vykdomųjų agentūrų skaičiui, gali sukelti pavojų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros aiškumui.

Pagrindimas

Bet kokios naujos vykdomosios agentūros kūrimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą padaro sudėtingesnę ir apsunkina Parlamento galimybes vykdyti demokratinę šių institucijų finansų valdymo priežiūrą.

Pakeitimas 2

3B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3b) atsižvelgiant į skirtingus Parlamento sprendimų dėl bendrojo biudžeto įvykdymo (n+2 metų gegužės 15 d.) ir dėl vykdomųjų agentūrų biudžeto įvykdymo (n+2 metų balandžio 29 d.) patvirtinimo terminus, visi dalyviai turėtų stengtis vengti praktinių sunkumų ir siekti ateityje suderinti teisinius pagrindus.

Pagrindimas

Deja, dėl sprendimo dėl vykdomųjų agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ypatumų minėtieji terminai negali būti suderinti šiame Komisijos pasiūlyme, kadangi pirma reikia iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 58/2003. Tačiau ateityje reikia nedelsiant juos suderinti.

Pakeitimas 3

9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Reikėtų paaiškinti sąlygas, kaip vykdomosioms agentūroms naudotis Komisijos tarnybų ir biurų, tarpinstitucinių Europos įstaigų ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro, įkurto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančiu Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (toliau – Vertimo centras), paslaugomis. Reikėtų įtraukti nuostatą dėl ekspertų atrankos, panašią į bendrojo Finansinio reglamento nuostatą.

(9) Reikėtų paaiškinti sąlygas, kaip vykdomosioms agentūroms naudotis Komisijos tarnybų ir biurų, tarpinstitucinių Europos įstaigų ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro, įkurto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančiu Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (toliau – Vertimo centras), paslaugomis. Reikėtų įtraukti nuostatą dėl ekspertų atrankos, atitinkančią bendrojo Finansinio reglamento nuostatą.

Pagrindimas

Pagal 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003, nustatančio vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, 15 straipsnį Komisija, priimdama standartinį finansinį reglamentą, taikomą vykdomosios įstaigos einamosios veiklos biudžetui, turi atkreipti dėmesį į tai, kad šis standartinis reglamentas gali skirtis nuo Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento tik tada, jei to reikia dėl vykdomosios įstaigos konkrečių veiklos reikalavimų.

Pakeitimas 4

9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(9a) Reikėtų paaiškinti, kad valdymo komitetą ar valdybą skiria Komisija, taigi, Komisija atsako už tai, kad komiteto nariai turėtų reikalingą kvalifikaciją ir kad nekiltų interesų konfliktų. Tačiau valdymo komitetas yra atsakingas už biudžeto ir kontrolės klausimus, todėl turėtų būti atskaitingas institucijai, patvirtinančiai biudžeto įvykdymą.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

9 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(1a) 9 straipsnio ketvirta dalis pakeičiama taip:

 

„Gruodžio 31 d. turimi asignavimai, susidarę iš 15 straipsnyje numatytų paskirtųjų įplaukų, perkeliami automatiškai. Turimi asignavimai, atitinkantys perkeltas priskirtąsias įplaukas, turi būti panaudoti pirmiausia. Vėliausiai iki kitų metų birželio 1 d. agentūra informuoja Komisiją apie perkeltų paskirtųjų įplaukų vykdymą. Vėliausiai iki kitų metų liepos 15 d. Komisija nusiunčia biudžeto institucijai trumpą ataskaitą apie visų vykdomųjų agentūrų paskirtųjų įplaukų panaudojimą.“

Pagrindimas

Finansinio reglamento tekstas turėtų būti suderintas su 2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendru pareiškimu dėl paskirtųjų įplaukų, kuriame sakoma, kad jos „labai svarbia laiko asignuotųjų pajamų stebėseną, ypač Bendrijos agentūrose, ir prašo Komisiją nuolat informuoti apie asignuotųjų pajamų vykdymą, visų pirma remiantis specialiu dokumentu, pateikiamu prieš pirmąjį biudžeto svarstymą“ (III priedo 3 punktas).

Pakeitimas 6

1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

13 straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(2a) 13 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Tačiau pinigų srautų reikmėms vykdomosios agentūros apskaitos pareigūnas gali, tinkamai pateisintais atvejais, vykdyti operacijas nacionalinėmis valiutomis ir, jei reikia, trečiųjų šalių valiutomis. (...)“

Pagrindimas

Pakeitimu įtvirtinama, kad vykdomųjų agentūrų veiklos esmė būtų Europos Sąjungoje vykdyti ES programas. Net jei kai kuriose 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos dalyse numatytas trečiųjų šalių dalyvavimas, operacijos turėtų būti vykdomos eurais.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

19a straipsnio 2 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

c) turto ir informacijos apsaugos;

c) turto ir informacijos skaidrumo apsaugos;

Pagrindimas

Siekiama palengvinti biudžeto valdymo institucijos ir kitų priežiūros institucijų darbą.

Pakeitimas 8

1 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS

20 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

Biudžetas ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, informavimo tikslais pateikiami biudžeto valdymo institucijai, Audito Rūmams ir Komisijai ir paskelbiami atitinkamos agentūros tinklavietėje. Biudžeto ir taisomųjų biudžetų santrauka skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

Biudžetas ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, informavimo tikslais pateikiami biudžeto valdymo institucijai, Audito Rūmams ir Komisijai ir paskelbiami atitinkamos agentūros tinklavietėje. Biudžeto ir taisomųjų biudžetų santrauka skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo. Šioje santraukoje pateikiama informacija apie pajamas ir išlaidas, nurodant pasikeitimus, palyginti su praėjusiais metais; penkias pagrindines administravimo ir veiklos išlaidų biudžeto eilutes; penkias pagrindines pajamų biudžeto eilutes ir personalo planą, įskaitant nuolatinius ir laikinuosius darbuotojus, taip pat pagal sutartis dirbančius darbuotojus ir nacionalinius ekspertus, nurodant pasikeitimus, palyginti su praėjusiais metais.

Pakeitimas 9

1 STRAIPSNIO 5 DALIES B PUNKTAS20 straipsnio 2a dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Agentūra suteikia galimybę tinkamai naudotis informacija apie lėšų iš jos biudžeto gavėjus. Šia informacija galima naudotis tinkamai laikantis konfidencialumo reikalavimų, visų pirma asmens duomenų apsaugos, kaip nurodyta 2001 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (*), ir apsaugos reikalavimų.

Agentūra suteikia galimybę savo tinklavietėje naudotis informacija apie lėšų iš jos biudžeto gavėjus. Paskelbta informacija turi būti lengvai surandama tretiesiems asmenims, aiški ir išsami. Šia informacija galima naudotis tinkamai laikantis konfidencialumo reikalavimų, visų pirma asmens duomenų apsaugos, kaip nurodyta 2001 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (*), ir apsaugos reikalavimų. Jeigu visa informacija neskelbiama, gavėjų duomenys turi būti tinkamu būdu perduoti Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui. Informacija apie iš biudžeto gautas lėšas turi būti paskelbta laikantis anonimiškumo principo ir pateikiant slaptumo laikymosi priežastį bei nurodant už sprendimą dėl slaptumo atsakingą tarnybą, kaip apibrėžta pirmame ir antrame sakiniuose.

Pagrindimas

Patikslinama pareiga skelbti informaciją, kad biudžeto valdymo institucija iš tikrųjų galėtų susipažinti su agentūros biudžeto pokyčiais. Užtikrinama, kad būtų paisoma „slaptumo laikymosi“ principų, tačiau dėl to neturi būti pažeidžiama pareiga skelbti informaciją.

Pakeitimas 10

1 STRAIPSNIO 6A PUNKTAS (naujas)21 straipsnio a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(6a) 21 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

 

„a) personalo planas, kur nurodomas leistinas, neviršijant biudžeto asignavimų, laikinų etatų skaičius pagal rangą ir kategoriją, taip pat tinkamai pagrįstas planuojamų ir preliminariai į biudžetą įtrauktų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus įvertinimas;“

Pagrindimas

Standartinio finansinio reglamento tekstas turėtų būti suderintas su 2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendru pareiškimu dėl vykdomųjų agentūrų (II priedas) ir Persvarstyta darbo tvarka, susijusia su vykdomosiomis agentūromis („Vykdomosios agentūros steigimo elgesio kodeksas“), kuri pateikta Europos Parlamento rezoliucijos dėl antrajam svarstymui skirto 2008 m. finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Parlamentas priėmė 2007 m. gruodžio 13 d., III priede.

Pakeitimas 11

1 STRAIPSNIO 6B PUNKTAS (naujas)21 straipsnio b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(6b) 21 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

 

„b) išsamūs su paskirtosiomis įplaukomis susiję dokumentai;“

Pagrindimas

Finansinio reglamento tekstas turėtų būti suderintas su 2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendru pareiškimu dėl paskirtųjų įplaukų, kuriame sakoma, kad jos „labai svarbia laiko asignuotųjų pajamų stebėseną, ypač Bendrijos agentūrose“.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 6C PUNKTAS (naujas)21 straipsnio c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(6c) 21 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

 

„(c) informacija apie vertinamų rodikliais visų anksčiau apibrėžtų įvairių veiklos sričių tikslų ir naujų tikslų įgyvendinimą; į įvertinimo rezultatus turi būti atsižvelgta ir jie nurodyti kaip siūlomo biudžeto pakeitimo galimos naudos įrodymas.“

Pagrindimas

Užtikrinamos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, teisės į informaciją.

Pakeitimas 13

1 STRAIPSNIO 6D PUNKTAS (naujas)22 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(6d) 22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„Biudžeto valdymo institucija patvirtina visų agentūrų personalo planą, taip pat vėlesnius plano pakeitimus, laikydamasi 24 straipsnio nuostatų. Patvirtintas personalo planas paskelbiamas Europos Sąjungos bendrojo biudžeto III skirsnio – Komisija – priede, kartu pateikiant planuojamų ir preliminariai į atitinkamų finansinių metų biudžetą įtrauktų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičių.“

Pagrindimas

Finansinio reglamento tekstas turėtų būti suderintas su 2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendru pareiškimu dėl vykdomųjų agentūrų (II priedas) ir Persvarstyta darbo tvarka, susijusia su vykdomosiomis agentūromis („Vykdomosios agentūros steigimo elgesio kodeksas“), kuri pateikta Europos Parlamento rezoliucijoje dėl antrajam svarstymui skirto 2008 m. finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Parlamentas priėmė 2007 m. gruodžio 13 d. (III priedas).

Pakeitimas 14

1 STRAIPSNIO 6E PUNKTAS (naujas)23 straipsnio 1 punkto b papunktis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(6e) 23 straipsnio 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

 

„b) praėjusių finansinių metų įplaukos ir n–2 metų įplaukos, įskaitant paskirtąsias įplaukas;

Pagrindimas

Finansinio reglamento tekstas turėtų būti suderintas su 2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendru pareiškimu (II priedas), kuriame prašoma, kad „Komisija ir kitos institucijos kartu su preliminaraus biudžeto projektu laiku pateiktų tinkamus ir detalius dokumentus dėl paskirtųjų įplaukų“.

Pakeitimas 15

1 STRAIPSNIO 6F PUNKTAS (naujas)24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(6f) 24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

1. 21 straipsnyje minimame personalo plane šalia finansiniais metais leistino etatų skaičiaus nurodomas leistinas skaičius ankstesniais metais, taip pat realiai užpildytų etatų skaičius ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų bei nacionalinių ekspertų skaičius. Pagal analogiją tinkamai pagrįstas planuojamų ir preliminariai į biudžetą įtrauktų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus įvertinimas, apibrėžtas 21 straipsnyje, taip pat apima pagal sutartis dirbusių darbuotojų ankstesniais metais skaičiaus įvertinimą ir realiai užpildytų etatų skaičių.

 

Planas nustato absoliučias ribas agentūrai; jokie paskyrimai negali būti daromi viršijant nustatytas ribas.“

Pagrindimas

Užtikrinamos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, teisės į informaciją. Pateikiant tikrą darbuotojų skaičių įgyvendinami biudžeto tikslumo ir aiškumo principai ir prisidedama prie didesnio personalo išlaidų skaidrumo. Pakeitimu patikslinami reikalavimai personalo planui, kad biudžeto valdymo institucija iš tikrųjų galėtų susipažinti su agentūros personalo išlaidų pokyčiais (2007 m. liepos 13 d. taikinimo susitikimo biudžeto valdymo instituciją sudarančių dviejų institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) bendras pareiškimas dėl vykdomųjų agentūrų (II priedas) ir Persvarstyta darbo tvarka, susijusi su vykdomosiomis agentūromis („Vykdomosios agentūros steigimo elgesio kodeksas“), kuri pateikta Europos Parlamento rezoliucijos dėl antrajam svarstymui skirto 2008 m. finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Parlamentas priėmė 2007 m. gruodžio 13 d., priede).

Pakeitimas 16

1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

27 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

1. Visiems finansų pareigūnams, nurodytiems šios antraštinės dalies 2 skyriuje, draudžiama imtis bet kokių biudžeto vykdymo priemonių, dėl kurių gali kilti jų interesų ir agentūros ar Bendrijų interesų konfliktas. Jei taip atsitiktų, atitinkamas asmuo privalo nebevykdyti priemonės ir pranešti apie įvykį savo viršininkui. Direktorius turi pranešti apie įvykį valdymo komitetui.

1. Visiems finansų pareigūnams, nurodytiems šios antraštinės dalies 2 skyriuje, draudžiama imtis bet kokių priemonių, dėl kurių gali kilti jų interesų ir agentūros ar Bendrijų interesų konfliktas. Taip pat galioja taisyklės, apibrėžtos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente, taip pat Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Jei taip atsitiktų, atitinkamas asmuo privalo nebevykdyti priemonės ir pranešti apie įvykį savo viršininkui. Direktorius turi pranešti apie įvykį valdymo komitetui.

Pagrindimas

Pakeitimu atitinkami terminai suderinami su ES finansinio reglamento terminais ir perkeliama Audito Rūmų nuomonės Nr. 4/20071 3 pastraipa, kurioje išaiškinama, kad asmenys, susiję su audito ir kontrolės veikla, neturi teisės imtis biudžeto vykdymo priemonių.

1OL C 216, 2007 9 14, p. 1

Pakeitimas 17

1 STRAIPSNIO 8A PUNKTAS (naujas)29 straipsnio 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(8a) 29 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Leidimus duodantis pareigūnas, vadovaudamasis Komisijos priimtais jos tarnyboms taikomais būtiniausiais standartais ir atsižvelgdamas į konkrečią riziką, susijusią su jo valdymo aplinka ir finansuojamos veiklos pobūdžiu, nustato organizacinę struktūrą, vidaus valdymo ir kontrolės procedūras, tinkančias jo pareigoms atlikti, įskaitant prireikus ex-post patikrą.“

Pagrindimas

Atsakingasis asmuo yra leidimą duodantis pareigūnas (t. y. agentūros direktorius); užduočių delegavimas nereiškia, kad jis deleguoja ir atsakomybę. Išaiškinamieji antros pastraipos antros dalies pakeitimai atitinka decentralizuotų agentūrų biudžetui taikomą finansinį reglamentą ir užtikrina vienodą finansinio reglamento taikymą.

Pakeitimas 18

1 STRAIPSNIO 9A PUNKTAS (naujas)29 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(9a) 29 straipsnio 5 pastraipa pakeičiama taip:

 

„Leidimus duodantis pareigūnas ne vėliau kaip finansinių metų kovo 15 d. valdymo komitetui atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 58/2003 9 straipsnio 7 dalyje. Joje leidimus duodantis pareigūnas savo pasirašytu patikinimo pareiškimu patvirtina, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrąją vykdomosios agentūros padėtį , išskyrus tam tikrais atvejais numatytus rezervus.“

Pagrindimas

Tinkamesnė jau esamo leidimus duodančio pareigūno, t. y. agentūros direktoriaus, įpareigojimo teikti ataskaitas formuluotė. Jis savo pasirašytu patikinimo pareiškimu patvirtina, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrąją vykdomosios agentūros padėtį, išskyrus tam tikrais atvejais numatytus rezervus.

Pakeitimas 19

1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS

30 straipsnio įžanga (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Valdymo komitetas paskiria apskaitos pareigūną, kuris yra deleguotas pareigūnas arba laikinasis darbuotojas, tiesiogiai įdarbinamas agentūros, ir kuris yra atsakingas už:

Valdymo komitetas paskiria apskaitos pareigūną, kuris yra deleguotas pareigūnas, atsakingas už:

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 20

1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS

30 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Prieš valdymo komitetui patvirtinant sąskaitas, jas pasirašo apskaitos pareigūnas, patvirtindamas, kad jis pagrįstai įsitikinęs, jog jose teisingai ir objektyviai atspindėta finansinė agentūros padėtis.

Prieš valdymo komitetui patvirtinant sąskaitas, jas pasirašo apskaitos pareigūnas, kuris patikinimo pareiškime patvirtina, kad jis pagrįstai įsitikinęs, jog jose teisingai ir objektyviai atspindėta finansinė agentūros padėtis.

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 21

1 STRAIPSNIO 12A PUNKTAS (naujas)35 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(12a) 35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Remdamasis šios komisijos nuomone, direktorius nusprendžia, ar pradėti procesą dėl nubaudimo administracine priemone ar dėl kompensacijos sumokėjimo. Jei komisija nustato problemas pačioje sistemoje, ji nusiunčia pranešimą su rekomendacijomis leidimus duodančiam pareigūnui ir vidaus auditoriui. Jei nuomonė susijusi su direktoriumi, komisija siunčia pranešimą vykdymo komitetui ir Komisijos vidaus auditoriui. Direktoriaus nuorodos, susijusios su šiais klausimais, ir jo priimtų paskesnių sprendimų paaiškinimai pridedami prie agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos, skirtos biudžeto institucijai.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad būtų informuojama apie komisijos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo eigą.

Pakeitimas 22

1 STRAIPSNIO 15 PUNKTAS

42a straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Apskaitos pareigūnas veda susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame teisės į grąžintinas sumas sugrupuotos pagal jų vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos.

Apskaitos pareigūnas veda susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame teisės į grąžintinas sumas sugrupuotos pagal jų vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos, skirtos biudžeto valdymo institucijai. Į jį įtrauktos ir teisės į grąžintinas sumas, kurių visiškai arba iš dalies buvo atsisakyta

 

Agentūra sudaro agentūros teisių į grąžintinas sumas sąrašą, kuriame nurodomi skolininkų pavadinimai ir skolos suma, kai skolininkas ją turi sumokėti teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, ir kai per metus nuo sprendimo paskelbimo mokėjimas visai nebuvo atliktas arba nesumokėta reikšminga suma. Sąrašas skelbiamas atsižvelgiant į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus.

Agentūra sudaro agentūros teisių į grąžintinas sumas, susijusias su jos biudžetu, sąrašą, kuriame nurodomi skolininkų pavadinimai ir skolos suma, kai skolininkas ją turi sumokėti teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, ir kai per metus nuo sprendimo paskelbimo mokėjimas visai nebuvo atliktas arba nesumokėta reikšminga suma. Sąrašas skelbiamas atsižvelgiant į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus..

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Audito Rūmų nuomonę Nr. 4/2007 ir teikiant papildymą siekiama paaiškinti, kad ši nuostata nesusijusi su tų Bendrijos programų, kuriose dalyvauja vykdomoji agentūra, veiklos asignavimais.

Pakeitimas 24

1 STRAIPSNIO 16A PUNKTAS (naujas)48 straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

 

(16a) Į 48 straipsnį įterpiama ši dalis:

 

„Jei naudojamos IT paremtos mokėjimo sistemos, apskaitos pareigūnas turi įvertinti šių sistemų saugumą ir patikimumą.“

Pakeitimas 25

1 STRAIPSNIO 19 PUNKTAS

50a straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis taikomas mutatis mutandis, atrenkant ekspertus, kuriems bus mokama nustatyta suma ir kurie teiks pagalbą agentūrai, ypač vertindami pasiūlymus ir paraiškas dėl dotacijų arba viešųjų pirkimų paraiškas, bei teiks techninę pagalbą vykdant tolesnius veiksmus ir galutinai įvertinant projektus. Agentūros taip pat gali naudotis Komisijos sudarytais ekspertų sąrašais.

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis taikomas mutatis mutandis, atrenkant ekspertus, kuriems bus mokama nustatyta suma ir kurie teiks pagalbą agentūrai, ypač vertindami pasiūlymus ir paraiškas dėl dotacijų arba viešųjų pirkimų paraiškas, bei teiks techninę pagalbą vykdant tolesnius veiksmus ir galutinai įvertinant projektus. Agentūros taip pat gali naudotis Komisijos sudarytais ekspertų sąrašais. Sąrašas, kuriame nurodomos ekspertų, bendradarbiavusių su agentūra atitinkamais finansiniais metais, pavardės, ir duomenys apie šių ekspertų gautą užmokestį, pridedami prie vykdomosios agentūros pranešimo biudžeto valdymo institucijai apie biudžeto ir finansų valdymą, tinkamai laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Pagrindimas

Biudžeto valdymo institucijai turėtų būti suteikta galimybė stebėti, kaip vykdomosios agentūros naudojasi nepriklausomų ekspertų paslaugomis.

Pakeitimas 26

1 STRAIPSNIO 21A PUNKTAS (naujas)66 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(21a) 66 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Europos Parlamentas, gavęs Tarybos rekomendaciją, priimtą kvalifikuota balsų dauguma, ne vėliau kaip iki N+2 metų balandžio 29 d. direktoriui patvirtina apie N metų administracinio biudžeto įvykdymą. Direktorius praneša valdybai apie Europos Parlamento pastabas, pateiktas prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridedamoje rezoliucijoje.“


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Vykdomosios agentūros teisinis pagrindas ir apibrėžimas

Komisija atsisako kai kurių įsipareigojimų, susijusių su Bendrijos programų valdymu, t. y. įgalioja šią veiklą vykdyti vadinamąsias vykdomąsias agentūras. 2002 m. birželio 25 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) 55 straipsnio 1 dalies nuostatos sudaro galimybę perduoti aukščiausių įgaliojimų vykdymą tik tam tikromis sąlygomis; jame pateiktas šis vykdomosios agentūros apibrėžimas: „Vykdomosios agentūros – tai Bendrijos sprendimu pagal Bendrijos teisę įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pagal Tarybos reglamentą, nustatantį vykdomųjų žinybų, kurioms [...] galima perduoti įgaliojimus Komisijos vardu ir jos atsakomybe įgyvendinti kokią nors visą Bendrijos programą arba projektą ar jų dalį.“

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 58/2003, nustatančiame vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus(2), apibrėžiamos tolesnės vykdomųjų agentūrų veiklos sąlygos. Šio reglamento 15 straipsnyje nurodoma, kad Komisija turi priimti standartinį finansinį reglamentą, taikomą vykdomosios įstaigos einamosios veiklos biudžetui. Kartu įsakmiai nurodoma, kad šis standartinis reglamentas gali skirtis nuo Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento tik tada, jei to reikia dėl vykdomosios įstaigos konkrečių veiklos reikalavimų.

Šis vykdomųjų agentūrų standartinis finansinis reglamentas yra šio pranešimo objektas, kadangi Europos Komisija rengiasi jį iš dalies keisti, nes

· reikia, kad jis atitiktų pakeistas ES finansinio reglamento nuostatas,

· prireikė kitų pakeitimų atsižvelgiant į esamų vykdomųjų agentūrų įgytą patirtį,

· reikėtų supaprastinti agentūrų administracinio biudžeto paskelbimo procedūrą, kartu išlaikant biudžeto valdymo institucijos ir Audito Rūmų prerogatyvas,

· paaiškėjo, kad perkėlimų procedūra, kurią turi vykdyti agentūrų direktoriai, yra neaiški ir praktiškai užima daug laiko, todėl ji turėtų būti supaprastinta ir paspartinta.

II. Apie vykdomųjų agentūrų atsiradimą

Vykdomosios agentūros turėjo pakeisti labai kontraversiškus Komisijos techninės pagalbos biurus (TPB), dėl kurių 1999 m. kilo skandalas ir vyko plačios diskusijos.

Vykdomąsias agentūras galima įsteigti ir panaikinti paprasčiausiu Komisijos sprendimu (Reglamento Nr. 58/2003 3 straipsnis). Be to, turi būti atsižvelgta į Elgesio kodeksą, pateiktą 2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl antrajam svarstymui skirto 2008 m. finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(3) III priede.

Paminėtina, kad Reglamento Nr. 58/2003 3 straipsnio 5 dalyje apibrėžta, jog priimdama Bendrijos programą Komisija praneša Europos Parlamentui apie tai, ar ji ketina įsteigti vykdomąją įstaigą šiai programai įgyvendinti.

Vykdomosios agentūros finansuojamos iš programos, kurią jos įgyvendina, veiklos fondų. Vykdomosios agentūros turi savo biudžeto eilutes, tačiau šių biudžeto eilučių asignavimai visiškai atimami iš programai skiriamų finansinių paketų. Tai reiškia, kad dėl vykdomosios agentūros sąnaudų (darbo užmokestis, valdymo išlaidos ir t. t.) atitinkamai sumažėja jos programos veiklos fondai(4). Taigi vykdomosios agentūros, nors ir patiria administravimo išlaidų, nėra finansuojamos pagal Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją, t. y. formaliai jų išlaidos įtraukiamos į veiklos išlaidas ir finansuojamos pagal atitinkamą jų vykdomų programų išlaidų kategoriją. Net tų vykdomosios agentūros darbuotojų, kurie yra iš agentūrą globojančio Komisijos generalinio direktorato komandiruoti pareigūnai, sąnaudos (darbo užmokestis) finansuojamos iš programų veiklos fondų pagal atitinkamą Daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategoriją ir neįskaičiuojamos į administravimo išlaidas pagal 5 išlaidų kategoriją.

III. Veikiančios vykdomosios agentūros

Šiuo metu veikia šios keturios vykdomosios agentūros:

  Vykdomoji protingos energijos agentūra (vėliau – CIPEA);

  Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA);

  Visuomenės sveikatos programos vykdomoji agentūra (PHEA);

  Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra (TENT EA).

Be to, 2009 m. planuojama įsteigti Europos mokslinių tyrimų tarybai skirtą agentūrą, kuri turėtų įgyvendinti 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos „Idėjų“ skirsnį, taip pat planuojama įsteigti mokslinių tyrimų agentūrą, kuri bus atsakinga už PME mokslinių tyrimų, „Marie Curie“ akcijas ir Kosminės erdvės ir saugumo programos įgyvendinimą.

I priede pranešėja pateikė lentelę su duomenimis apie vykdomosios agentūros valdomas programas ir programų fondo procentinę dalį, skirtą vykdomosios agentūros sąnaudoms padengti, taip pat apie jų darbuotojų skaičių (laikinųjų ir nuolatinių darbuotojų bei tarnautojų) (parengta pagal vieną 2007 m. gegužės mėn. dokumentą, kurį Komisija pateikė EP).

IV. Pasiūlymai dėl dalinių pakeitimų

Nors Komisijos pasiūlyti standartinio finansinio reglamento pakeitimai iš esmės yra priimtini, reikalingi tolesni pakeitimai, kad standartinio finansinio reglamento tekstas būtų labiau suderintas su viršesniu ES bendrajam biudžetui taikomu finansiniu reglamentu, nes šių reglamentų tekstas gali skirtis tik tada, jei to reikia dėl vykdomosios įstaigos konkrečių veiklos reikalavimų.

Kai kuriais pakeitimais siekiama standartinio finansinio reglamento tekstą suderinti su liepos mėn. taikinimo susitikime su Taryba priimtais bendrais pareiškimais dėl paskirtųjų įplaukų ir dėl vykdomųjų agentūrų (II priedas). Kitais bandoma sudaryti geresnes galimybes biudžeto valdymo institucijai susipažinti su tikra vykdomųjų agentūrų personalo sudėtimi, įskaitant laikinai samdomus personalo narius, tarnautojus, priimtus dirbti pagal darbo sutartį, bei komandiruotus nacionalinius ekspertus. Apskritai vykdomųjų agentūrų įpareigojimas teikti ataskaitas biudžeto institucijai turėtų būti patobulintas. Tam ir pateikti pasiūlymai dėl atitinkamų dalinių pakeitimų.

(1)

OL L 248, 2002 9 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB)1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(2)

OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(3)

P6_TA(2007)0616, 2007 12 13.

(4)

Darbo dokumentas Nr. 2 dėl Europos Sąjungos ir jos agentūrų. Vykdomosios agentūros. Pirmieji svarstymai ir ateities perspektyvos, Biudžeto komitetas, pranešėja Jutta Haug, PE 388.322v01-00, p. 3.


I PRIEDAS

Veikiančios ir planuojamos steigti vykdomosios agentūros, jų darbuotojų skaičius, valdomos programos ir programų fondo procentinė dalis, skirta vykdomosios agentūros sąnaudoms padengti

Pavadinimas

Valdomos programos

Darbuotojai

Laikinieji darbuotojai

Nuolatiniai darbuotojai

Tarnautojai

Programos fondo procentinė dalis, skirta vykdomosios agentūros sąnaudoms padengti

IEEA (Vykdomoji protingos energijos agentūra (vėliau – CIPEA))

„Protinga energija Europai“, „CIP“, „Marco Polo I ir II“

49

19

30

3

10 proc.

EACEA

 

„Mokymasis visą gyvenimą“, „Kultūra 2007“, „Jaunimo akcija“, „Europa piliečiams“, „EB ir JAV bendradarbiavimas“, „MEDIA 2007“, „Erasmus Mundus ir išorės bendradarbiavimas“, „Eurydice“, „TEMPUS“

314

80

234

4

10 proc.

PHEA (Visuomenės sveikatos programos vykdomoji agentūra)

„Sveikata ir vartotojų apsauga“, „Tinkamesnių maisto saugumo apmokymų programa“

37

9

28

3

6 proc.

TENT (Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra)

Transeuropiniai transporto tinklai

44

23

21

3

nėra

ERA agentūra, skirta moksliniams tyrimams

Planuojama įsteigti 2009 m.

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

JOINT STATEMENTS ECOFIN (Budget) COUNCIL - Conciliation Meeting EP- Council 13 July 2007

3.        Assigned revenues

"The European Parliament and the Council believe that increasing transparency in the budgetary field is part of a sound financial management of the EU funds.

In this context, they ask the Commission and the other institutions to provide appropriate, timely and detailed documentation on assigned revenues, covering actual implementation and forecasts as far as possible, to accompany the Preliminary Draft Budget. The Commission will provide appropriate information on assigned revenues in relation to carry-overs and when available transfers of appropriations; this will entail changes to the format and content of the current documentation and will not prejudge the decisions to be taken by the budgetary authority.

They attach a great importance to the monitoring of the assigned revenues, especially to those related to the Community agencies, and ask the Commission to report regularly on their implementation, in particular on the basis of a specific document before the first reading of the budget. They invite the Commission to present appropriate proposals allowing an effective monitoring and control of the assigned revenues in the context of the upcoming revision of the Framework Financial Regulation No. 2343/2002 for Community agencies.

The Commission is invited to report about the improvements made no later than the beginning of the following budgetary procedure. The European Parliament and the Council will continue to closely pay attention to the management of the assigned revenues expecting rapid improvements in this field."

5.        Executive agencies

"The European Parliament and the Council welcomes all efforts to improve the efficiency of the methods used by the European Commission to implement EU policies and programmes.

The creation of executive agencies can constitute a contribution to such efficiency, but only if this method fully respects the principle of sound financial management and total transparency. This means that such agencies must not, either now or in the future, lead to an increase in the share of administrative cost. Therefore, the principle of freezing of posts as defined in Council Regulation (EC) No. 58/2003 of 19 December 2002, as a result of such a reorganisation of tasks, must be adhered to rigorously. Any proposal for the creation of a new executive agency should be based on a comprehensive cost-benefit analysis. Lines of accountability and responsibility should be clearly set out in the proposal.

The budgetary authority must be in possession of all the requisite information enabling it to monitor closely the implementation of this principle both currently and in the future. The information in the specific financial statement for the executive agency should therefore cover:

a.        the resources in terms of appropriations and staff required to run the executive agency, showing a breakdown of staff expenditure (permanent and temporary officials and contractual agents) and other administrative expenditure;

b.        the planned secondments of officials from the Commission to the executive agency;

c.        administrative resources freed by transferring tasks from the Commission departments to the executive agency, and the re-allocation of the human resources; in particular the number of staff (including external staff) assigned to each relevant task within the Commission, the number of this staff to be transferred to a proposed new or enlarged agency, the number of Commission posts to be frozen as a consequence and the number of Commission staff to be proposed to be redeployed to other tasks;

d.        consecutive redeployment within the Commission's establishment plan;

e.        the advantages of delegating implementing tasks to an executive agency versus direct management by the Commission services: any comparison of a "Direct management by the Commission services"-scenario to an "executive agency"-scenario shall be based on the resources used to implement the existing programme(s) and its (their) current form in order to have a sound and factual basis for comparison; for new and expanding programmes the evolution of the related financial envelope to be managed by the agency will also be taken into consideration;

f.         a draft establishment plan per grade and per category as well as a well-founded estimate of the number of contractual agents planned and provisionally budgeted;

g.        a clear breakdown of all actors involved in the implementation programme including the remaining share of the operational programme envelope for the implementation of which they are responsible (Commission, executive agencies, remaining Technical Assistance Offices, Member States, national agencies, etc.)

The European Parliament and the Council call on the Commission, before deciding to create a new agency or to extend the remit of an existing agency, to supply complete and detailed information on staffing levels and utilisation enabling the budgetary authority to assess whether the administrative expenditure of implementing a programme has indeed not been increased.

It is recalled that the final decision on staffing remains a matter for the budgetary authority."


III PRIEDAS

Persvarstyta darbo tvarka, susijusi su vykdomosiomis agentūromis(1)

1.        Pagal 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003, kuriame nustatomi vykdomųjų agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatai, 3 straipsnio 4 dalį ir pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalį Komisija apie savo ketinimą steigti vykdomąją agentūrą praneša teisinio akto dėl konkrečios programos aiškinamajame memorandume.

2.        Komisija, atsižvelgdama į savo vertinimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnyje išvardytus kriterijus, sprendžia dėl naujos vykdomosios agentūros steigimo ar dėl esamos vykdomosios agentūros veiklos apimties ir kompetencijos keitimo.

3.        Steigiant vykdomąsias agentūras galima būtų prisidėti prie to, kad padidėtų Komisijos taikomų ES politikos ir programų įgyvendinimo metodų veiksmingumas, tačiau tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi patikimo finansų valdymo ir visiško skaidrumo principų. Tai reiškia, kad dėl minėtų vykdomųjų agentūrų įsteigimo nei dabar, nei ateityje neturi padidėti administracinių išlaidų. Taigi atliekant tokią užduočių vykdymo pertvarką būtina griežtai laikytis pareigybių įšaldymo principo, kaip nurodyta 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 58/2003. Komisija, siekdama suteikti biudžeto valdymo institucijai galimybę įvertinti, ar iš tiesų nepadidėjo administracinės programos įgyvendinimo išlaidos, pateikia išsamius ir detalius duomenis apie įvairios kvalifikacijos personalą ir jo panaudojimą.

Bet koks pasiūlymas dėl naujos vykdomosios agentūros steigimo turėtų būti pagrindžiamas išsamios sąnaudų ir naudos analizės rezultatais. Pasiūlyme turėtų būti aiškiai nustatytas atskaitomybės ir atsakomybės pasiskirstymas.

4.        Biudžeto valdymo institucija informuojama apie sąnaudų ir naudos analizės rezultatus ir apie susijusias išlaidas likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms iki Komisijos galutinio sprendimo įsteigti vykdomąją agentūrą priėmimo datos. Jeigu kuri nors iš biudžeto valdymo institucijų šiuo laikotarpiu pateikia tinkamai pagrįstų argumentų, susijusių su vykdomosios agentūros steigimu, Komisija persvarsto pasiūlymą.

5.        Kai Komisija svarsto naujos vykdomosios agentūros steigimo ar esamos vykdomosios agentūros veiklos apimties ir kompetencijos keitimo klausimą, ji informuoja biudžeto valdymo instituciją pagal biudžeto procedūrą ir atsižvelgdama į skaidrumo principą. Turėtų būti parengta speciali vykdomosios agentūros finansinė ataskaita. Komisijai ataskaitoje pagrįsdama priežastis, kodėl, jos manymu, reikia įsteigti agentūrą, kuri padėtų įgyvendinti tam tikrą programą, turėtų būti pateikiami kiekybiniai duomenys.

6.        Biudžeto valdymo institucija privalo turėti visą reikiamą informaciją, kad galėtų atidžiai prižiūrėti, jog dabar ir ateityje būtų tinkamai laikomasi patikimo finansų valdymo ir visiško skaidrumo principų. Taigi specialioje vykdomosios agentūros finansinėje ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija:

  

a.

duomenys apie asignavimų ir personalo išteklius, reikalingus vykdomosios agentūros veiklai vykdyti, paskirstyti pagal personalo kategorijas (komandiruotieji pareigūnai, vykdomosios agentūros įdarbinti laikinieji darbuotojai ir pagal sutartis samdomi darbuotojai), ir apie kitas administracines išlaidas;

  

b.

duomenys apie planuojamą Komisijos pareigūnų komandiravimą dirbti vykdomojoje agentūroje;

  

c.

duomenys apie administracinius išteklius, kurie liko perkėlus Komisijos skyrių užduotis vykdomajai agentūrai, ir apie žmogiškųjų išteklių perskirstymą; ypač svarbu pateikti Komisijos darbuotojų (įskaitant išorės personalą), numatytų konkrečioms užduotims atlikti, skaičių, darbuotojų, kurie bus perkelti dirbti į siūlomą steigti naują vykdomąją agentūrą ar į išplėstą esamą, skaičių, dėl agentūros steigimo įšaldytų Komisijos pareigybių skaičių ir Komisijos darbuotojų, kuriuos siūloma perskirstyti kitoms užduotims atlikti, skaičių;

  

d.

duomenys apie susijusį Komisijos personalo plano pertvarkymą;

  

e.

duomenys apie agentūros įsteigimo pagal atitinkamą Finansinės programos išlaidų kategoriją poveikį;

  

f.

įgyvendinimo užduočių perdavimo vykdomajai agentūrai, užuot palikus jas tiesiogiai valdyti Komisijos tarnyboms, privalumai; bet koks Komisijos tarnybų vykdomo tiesioginio valdymo ir vykdomosios agentūros vykdomo valdymo palyginimas, pagrįstas išteklių, reikalingų vienai ar kelioms šiuo metu parengtoms programoms įgyvendinti, siekiant turėti patikimą ir faktiniais duomenimis pagrįstą palyginimą; rengiant naujas ir plečiant esamas programas bus atsižvelgiama į finansinio paketo, kurį turės valdyti vykdomoji agentūra, raidą;

  

g.

personalo plano pagal pareigų lygius ir kategorijas projektą, taip pat gerai pagrįstą planuojamų ir preliminariai į biudžetą įtrauktų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus įvertinimą;

  

h.

visų programos įgyvendinimo dalyvių (Komisija, vykdomosios agentūros, likę techninės pagalbos biurai, valstybės narės, nacionalinės agentūros ir kt.) aiškų pasiskirstymą, įskaitant veiksmų programos finansinio paketo, už kurio įgyvendinimą jie yra atsakingi, likučio pasiskirstymą;

  

i.

visų bendrų Bendrijos programos įgyvendinimo išlaidų aiškų pasiskirstymą pagal dalyvius (Komisija, vykdančiosios agentūros, nacionalinės agentūros) ir visų administracinių, personalo ir infrastruktūros išlaidų, susijusių su konkrečios programos įgyvendinimu ir įtrauktų į ES biudžetą, nepaisant pagal kokią Finansinės programos išlaidų kategoriją, įskaitant veiksmų programos finansinio paketo likutį;

7.        Bendra programos administracinių išlaidų, įskaitant vykdomosios agentūros vidaus ir valdymo išlaidas (01 skyrius), suma turėtų būti svarstoma atskirai kiekvienu atveju ir turėtų būti proporcinga atitinkamoje programoje numatytiems uždaviniams.

8.        Komisija siūlo rengiant metinį biudžetą kasmet numatyti subsidijų, kurios būtų įtrauktos į agentūros veiklos biudžetą. Šios subsidijos įtraukiamos į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Prie biudžeto punkto galima pateikti su biudžetu susijusius paaiškinimus, pvz., nuorodas į pagrindinį aktą ir visus atitinkamus paaiškinimus dėl asignavimų pobūdžio ir tikslo pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, kuriame nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės, 29 straipsnį.

           Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003 12 straipsnio 1 dalį vykdomosios agentūros personalo planą atitinkamais finansiniais metais patvirtina biudžeto valdymo institucija ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) priede, kartu pateikiant planuojamų ir preliminariai į atitinkamų finansinių metų biudžetą įtrauktų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičių;

9.        Komisija reguliariai pateikia savo prognozes (Metinės politikos strategija, Preliminarus biudžeto projektas) dėl naujų vykdomųjų agentūrų.

10.      Komisija biudžeto valdymo institucijai turėtų pateikti vykdomosios agentūros veiklos biudžeto projektą ir metinės veiklos ataskaitą, o po trejų metų – vertinimo ataskaitą.

11.      Ši darbo tvarka jokiu būdu negali daryti įtakos Komisijos vykdomosioms galioms, ypač nurodytoms Sutartyje ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 58/2003. Pagal šią tvarką negalima pažeisti Komisijos kompetencijos vertinti galimybę įsteigti vykdomąją agentūrą ir priimti susijusius sprendimus laikantis pagal procedūrą numatytų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl personalo priima biudžeto valdymo institucija.

(1)

P6_TA(2007)0616, 2007 12 13.


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (27.2.2008)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl Komisijos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, projekto

(SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

Nuomonės referentė: Edit Herczog

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3a) Tai, kad apie administracinio biudžeto įvykdymą atitinkamos agentūros direktoriui patvirtinama atskirai nuo patvirtinimo apie agentūros veiklos asignavimų, susijusių su Bendrijos programomis, panaudojimą, augant vykdomųjų agentūrų skaičiui, gali sukelti pavojų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros aiškumui.

Pagrindimas

Bet kokios naujos vykdomosios agentūros kūrimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą padaro sudėtingesnę ir apsunkina Parlamento galimybes vykdyti demokratinę šių institucijų finansų valdymo priežiūrą.

Pakeitimas 2

3B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3b) atsižvelgiant į skirtingus Parlamento sprendimų dėl bendrojo biudžeto įvykdymo (n+2 metų gegužės 15 d.) ir dėl vykdomųjų agentūrų biudžeto įvykdymo (n+2 metų balandžio 29 d.) patvirtinimo terminus, visi dalyviai turėtų stengtis vengti praktinių sunkumų ir siekti ateityje suderinti teisinius pagrindus.

Pagrindimas

Deja, dėl sprendimo dėl vykdomųjų agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ypatumų minėtieji terminai negali būti suderinti šiame Komisijos pasiūlyme, kadangi pirma reikia iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 58/2003. Tačiau ateityje reikia nedelsiant juos suderinti.

Pakeitimas 3

9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(9a) Reikėtų paaiškinti, kad valdymo komitetą ar valdybą skiria Komisija, taigi, Komisija atsako už tai, kad komiteto nariai turėtų reikalingą kvalifikaciją ir kad nekiltų interesų konfliktų. Tačiau valdymo komitetas yra atsakingas už biudžeto ir kontrolės klausimus, todėl turėtų būti atskaitingas institucijai, patvirtinančiai apie biudžeto įvykdymą.

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO 5 DALIES A PUNKTAS20 straipsnio 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

2. Biudžeto ir taisomųjų biudžetų santrauka skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

 

2. Biudžeto ir taisomųjų biudžetų santrauka skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo. Šioje santraukoje turėtų būti nurodytos įplaukos ir išlaidos, pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais, pagrindinės administracinio ir veiklos biudžeto išlaidų kategorijos, pagrindinės biudžeto įplaukų kategorijos, personalo planas, įskaitant nuolatinius ir laikinuosius darbuotojus, nacionalinius ekspertus bei pagal sutartis dirbančius darbuotojus, ir pokyčius, palyginti su praėjusiais metais.

 

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 8 DALIS27 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Visiems finansų pareigūnams, nurodytiems šios antraštinės dalies 2 skyriuje, ir bet kuriam kitam asmeniui, susijusiam su biudžeto vykdymu, valdymu, auditu ar kontrole, draudžiama imtis bet kokių biudžeto vykdymo veiksmų, dėl kurių gali kilti jų interesų ir agentūros ar Bendrijų interesų konfliktas. Jei taip atsitiktų, atitinkamas asmuo privalo nebevykdyti priemonės ir pranešti apie įvykį savo viršininkui. Direktorius turi pranešti apie įvykį valdymo komitetui.

Visiems finansų pareigūnams, nurodytiems šios antraštinės dalies 2 skyriuje, ir bet kuriam kitam asmeniui, susijusiam su biudžeto vykdymu, valdymu, auditu ar kontrole, draudžiama imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių gali kilti jų interesų ir agentūros ar Bendrijų interesų konfliktas. Jei taip atsitiktų, atitinkamas asmuo privalo nebevykdyti priemonės ir pranešti apie įvykį savo viršininkui. Direktorius turi pranešti apie įvykį valdymo komitetui.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Audito Rūmų nuomonės Nr. 4/2007 3 pastraipą, turėtų būti paaiškinama, kad asmenys, susiję su audito ir kontrolės veikla, neturi teisės imtis biudžeto vykdymo priemonių.

Pakeitimas 6

1 STRAIPSNIO 15 DALIS42a straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Apskaitos pareigūnas veda susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame teisės į grąžintinas sumas sugrupuotos pagal jų vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos. Agentūra sudaro agentūros teisių į grąžintinas sumas sąrašą, kuriame nurodomi skolininkų pavadinimai ir skolos suma, kai skolininkas ją turi sumokėti teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, ir kai per metus nuo sprendimo paskelbimo mokėjimas visai nebuvo atliktas arba nesumokėta reikšminga suma. Sąrašas skelbiamas atsižvelgiant į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus.

Apskaitos pareigūnas veda susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame teisės į grąžintinas sumas sugrupuotos pagal jų vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos. Agentūra sudaro agentūros teisių į grąžintinas sumas, susijusias su jos biudžetu, sąrašą, kuriame nurodomi skolininkų pavadinimai ir skolos suma, kai skolininkas ją turi sumokėti teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, ir kai per metus nuo sprendimo paskelbimo mokėjimas visai nebuvo atliktas arba nesumokėta reikšminga suma. Sąrašas skelbiamas atsižvelgiant į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Audito Rūmų nuomonę Nr. 4/2007 ir teikiant papildymą siekiama paaiškinti, kad ši nuostata nesusijusi su tų Bendrijos programų, kuriose dalyvauja vykdomoji agentūra veiklos asignavimais.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 19 DALIS50a straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004)

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis taikomas mutatis mutandis, atrenkant ekspertus, kuriems bus mokama nustatyta suma ir kurie teiks pagalbą agentūrai, ypač vertindami pasiūlymus ir paraiškas dėl dotacijų arba viešųjų pirkimų paraiškas, bei teiks techninę pagalbą vykdant tolesnius veiksmus ir galutinai įvertinant projektus. Agentūros taip pat gali naudotis Komisijos sudarytais ekspertų sąrašais.

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis taikomas mutatis mutandis, atrenkant ekspertus, kuriems bus mokama nustatyta suma ir kurie teiks pagalbą agentūrai, ypač vertindami pasiūlymus ir paraiškas dėl dotacijų arba viešųjų pirkimų paraiškas, bei teiks techninę pagalbą vykdant tolesnius veiksmus ir galutinai įvertinant projektus. Agentūros taip pat gali naudotis Komisijos sudarytais ekspertų sąrašais. Sąrašas, kuriame nurodomos ekspertų, bendradarbiavusių su agentūra atitinkamais finansiniais metais, pavardės, ir duomenys apie šių ekspertų gautą užmokestį, pridedami prie vykdomosios agentūros pranešimo biudžeto valdymo institucijai apie biudžeto ir finansų valdymą, tinkamai laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Pagrindimas

Biudžeto valdymo institucija turėtų galėti stebėti, kaip vykdomosios agentūros naudojasi nepriklausomų ekspertų paslaugomis.

Pakeitimas 8

1 STRAIPSNIO 21A DALIS (naujas)66 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 )

 

(21a) 66 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

 

„Europos Parlamentas, gavęs Tarybos rekomendaciją, priimtą kvalifikuota balsų dauguma, ne vėliau kaip iki n+2 metų balandžio 29 d. direktoriui patvirtina apie n metų administracinio biudžeto įvykdymą. Direktorius praneša valdybai apie Europos Parlamento pastabas, pateiktas prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridedamoje rezoliucijoje.“

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vykdomųjų agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, standartinio finansinio reglamento pakeitimas

Nuorodos

SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)

Atsakingas komitetas

BUDG

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

27.9.2007

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

27.9.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Edit Herczog

4.6.2007

 

 

Svarstymas komitete

28.1.2008

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb, Paul van Buitenen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jens-Peter Bonde, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Carl Schlyter, Esko Seppänen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Thomas Wise

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vykdomųjų agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, standartinio finansinio reglamento pakeitimas

Nuorodos

SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)

Konsultacijos su EP data

25.4.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

27.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

27.9.2007

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

27.9.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

 

 

Priėmimo data

28.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Peter Šťastný

Pateikimo data

7.3.2008

Atnaujinta: 2008 m. balandžio 2 d.Teisinis pranešimas