Procedură : 2007/0282(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0086/2008

Texte depuse :

A6-0086/2008

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Voturi :

PV 18/06/2008 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0299

RAPORT     ***I
PDF 142kWORD 79k
31 martie 2008
PE 402.745v01-00 A6-0086/2008

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Partea a treia

(COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: József Szájer

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Partea a treia

(COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0822),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 61 litera (c), articolul 63 primul paragraf punctul 1 litera (a) și articolul 67 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0474/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0086/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(1) was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006(2). Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements.

Following the screening of the existing legislation and on-going procedures(3), the European Commission presented inter alia this proposal, covering 4 legislative acts to be adapted to the new regulatory procedure with scrutiny (RPS).

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committees Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between JURI and other committees involved.

The Rapporteur proposed to other committees that the alignment packages should be adopted as soon as possible, in order for the RPS procedure to start applying to the existing acquis before the entry into force of the Treaty of Lisbon (which contains important provisions on delegated acts, which will replace RPS, but which will take time to be adopted via codecision). The present draft Report does not contain any amendments, as none were found to be necessary to the three files under the remit of the Legal Affairs Committee or to that which was analysed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

(1)

OJ C 203, 17.7.1999, p. 1.

(2)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 11.

(3)

COM(2007)0740.


SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

Dl Giuseppe GARGANI

Președinte

Comisia pentru afaceri juridice

Stimate domnule Președinte,

Comisiei LIBE i s-a solicitat să emită un aviz cu privire la secțiunea 3 [Regulamentul (CE) nr. 343/2003 din 11 februarie 2003](1) din anexa propunerii Comisiei de adaptare a procedurii de reglementare cu control (a treia propunere Omnibus)(2).

Având în vedere constrângerile legate de termene, Comisia LIBE nu va putea adopta avizul privind documentul susmenționat. Prin urmare, în numele comisiei, aș dori să vă informez în legătură cu poziția acesteia.

Prin urmare, Comisia LIBE ar dori să solicite Comisiei pentru afaceri juridice să ia în considerare următoarele aspecte în rapoartele sale (raportor: dl Jozsef SZAJER):

La 6 martie 2006, Comisia LIBE a hotărât să sprijine propunerea Comisiei. Totuși, anumite state membre și-au exprimat opinia potrivit căreia procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (3) și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343/2002 ar trebui adaptată la procedura de reglementare cu control (în loc să fie menținută procedura de reglementare).

Cu stimă,

Gérard DEPREZ

(1)

Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe - JO L 50, 25.2.2003, p.1.

(2)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control. Adaptarea procedurii de reglementare cu control. Partea a treia COM(2007)822-2007/0282(COD).


PROCEDURĂ

Titlu

Adaptarea anumitor acte la Decizia 1999/468/CE a Consiliului modificată prin Decizia 2006/512/CE - adaptare la procedura de reglementare cu control (a treia parte)

Referințe

COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

Data prezentării la PE

19.12.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

15.1.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

LIBE

15.1.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

27.2.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

József Szájer

19.12.2007

 

 

Examinare în comisie

26.2.2008

 

 

 

Data adoptării

27.3.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gabriela Crețu

Data depunerii

31.3.2008

Ultima actualizare: 17 aprilie 2008Notă juridică