Postup : 2007/0262(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0088/2008

Předložené texty :

A6-0088/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Hlasování :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0298

ZPRÁVA     ***I
PDF 255kWORD 331k
31. března 2008
PE 402.741v02-00 A6-0088/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – první část

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: József Szájer

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD
 DOPIS HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU
 DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 DOPIS VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH
 DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 DOPIS VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – první část

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

(postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0741),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 40, čl. 47 odst. 1, čl. 47 odst. 2 první a třetí větu, články 55 a 71, čl. 80 odst. 2, články 95 a 100, čl. 137 odst. 2, článek 156, čl. 175 odst. 1 a článek 285 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0432/2007),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0088/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3.7 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2003/37/ES

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

"2. Komise přizpůsobí přílohy [...], pokud jsou podle rozhodnutí 97/836/ES zavedeny nové předpisy nebo změny stávajících předpisů, které Společenství přijalo [...]. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

Odůvodnění

Ustanovení směrnice 2003/37/ES, která se týkají postupu projednávání ve výborech, jsou v návrhu Komise přizpůsobena regulativnímu postupu s kontrolou pouze částečně; návrh Komise zachovává pro použití čl. 15 odst. 2 a čl. 19 odst. 2 (původní) regulativní postup. Narozdíl od regulativního postupu s kontrolou, který se týká ochranných doložek jednotlivých členských států, se původní regulativní postup týká přizpůsobování příloh. Na taková ustanovení by se měl, obdobně jako podle článku 39 nedávno přijaté směrnice 2007/46 o schvalování vozidel, vztahovat regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5.8 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a) Článek 7 se zrušuje.

Odůvodnění

Přestože článek 7 nařízení (ES) č. 1161/2005 podruhé odkazuje na pravomoci již udělené podle čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 a stanoví, že podle čl. 8 odst. 2 podléhají (původnímu) regulativnímu postupu, návrh Komise ho vůbec nemění. Pozměněná ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 navíc stanoví, že tytéž pravomoci podléhají regulativnímu postupu s kontrolou podle nového čl. 8 odst. 3. Článek 7 zároveň neobsahuje odkaz na čl. 3 odst. 4, pro nějž regulativní postup zůstává v platnosti. Článek 7 by měl být tudíž zrušen.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanovuje kritéria a postup pro ustanovení rejstříku; toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 6 odst. 5.

a) stanovuje kritéria a postup pro ustanovení rejstříku; toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 4.

Odůvodnění

Možnost použití postupu pro naléhavé případy není opodstatněná a měla by být zrušena.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci s rejstříkem Komise přijímá obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro zvláště naléhavé případy, stanovený v čl. 6 odst. 5.

1. Po konzultaci s rejstříkem Komise přijímá obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Odůvodnění

Možnost použití postupu pro naléhavé případy není opodstatněná a měla by být zrušena.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6.2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 6 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Budou-li přijaty pozměňovací návrhy 3 a 4 zprávy, stane se čl. 6 odst. 5 zastaralým.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7.1 – bod 15

Směrnice 2005/36/ES

Čl. 58 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

 

Odůvodnění

Bude-li přijat pozměňovací návrh k čl. 61 odst.2, stane se čl. 58 odst. 2 zastaralým.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7.1 – bod 15 a (nový)

Směrnice 2005/36/ES

Čl. 61 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V článku 61 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise případně [...] rozhodne o tom, že povolí dotyčnému členskému státu, aby se po určitou dobu odchýlil od dotyčného ustanovení. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

Odůvodnění

V návrhu Komise není přizpůsoben regulativnímu postupu s kontrolou pouze článek 61. Tento článek se týká obecného ustanovení o odchylce pro členské státy a Komisi ponechává značný prostor pro rozhodování. Takovéto odchylky je možno vnímat jako dočasné změny rozsahu působnosti směrnice, a jako takové by tudíž (v souladu s judikaturou Soudního dvora, který ve věci C-168/93 uvedl, že odchylky od základního aktu jsou samy o sobě opatřeními s obecným rozsahem působnosti) měly být také přizpůsobeny regulativnímu postupu s kontrolou.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(1) bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006(2). Článkem 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES byl zaveden nový „regulativní postup s kontrolou“ pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků aktu přijatého postupem spolurozhodování, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

Po prověření současných právních předpisů a používaných postupů(3) předložila Evropská komise mezi jinými i tento návrh k přizpůsobení 59 legislativních aktů novému regulativnímu postupu s kontrolou.

Konference předsedů ve svém rozhodnutí ze dne 12. prosince 2007 jmenovala Výbor pro právní záležitosti příslušným výborem pro téma „přizpůsobení postupu projednávání ve výborech“ a specializované výbory jmenovala výbory, od nichž se žádá stanovisko. Konference předsedů výborů se dne 15. ledna 2008 dohodla na formách spolupráce mezi Výborem pro právní záležitosti a ostatními dotčenými výbory.

Zpravodaj ostatním výborům navrhl, aby balíčky pro přizpůsobení postupů byly přijaty co nejdříve, aby bylo možno regulativní postup s kontrolou uplatňovat na stávající acquis dříve, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva (která obsahuje významná ustanovení o aktech v přenesené pravomoci, jimiž bude nahrazen regulativní postup s kontrolou, ale jejíž přijetí postupem spolurozhodování bude zdlouhavé). Tato zpráva obsahuje několik pozměňovacích návrhů, které ostatní výbory předložily ve svých stanoviscích formou dopisu. Jeden pozměňovací návrh je technické povahy a jeho cílem je zrušení nadbytečného článku v jednom z nařízení.

(1)

Úř. věst. C 203, 17.7.1999, s.1.

(2)

Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s.11.

(3)

KOM(2007)0740.


DOPIS VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

pan Giuseppe Gargani

předseda

Výbor pro právní záležitosti

ASP 9E206

Evropský parlament

Brusel

Vážený pane Gargani,

Věc: Souhrnný návrh – část I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD)

Nařízení č. 184/2005 uvádí tři případy, v nichž se používá postup projednávání ve výborech. V souhrnném návrhu navrhuje Komise regulativní postup s kontrolou pro dva z těchto případů, a to při stanovování statistických norem kvality v praxi, obsahu a periodicity zpráv o kvalitě a při aktualizaci požadavků na údaje a aktualizaci definic.

Při stanovování formátu a postupu pro předávání údajů ze strany členských států Komisi se bude i nadále používat regulativní postup (bez kontroly, článek 5 rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech).

Jediný případ, kdy se regulativní postup s kontrolou nepoužije, nelze považovat za opatření obecného významu, jehož předmětem je změna jiných než podstatných prvků daného nařízení nebo jeho doplnění, jelikož se týká pouze rozhodnutí o „formátu“ a „předávání“ údajů. Z tohoto důvodu neexistují žádné pádné argumenty pro další používání regulativního postupu s kontrolou ve výše uvedeném nařízení. Výbor pro mezinárodní obchod je tedy toho názoru, že v tomto ohledu nejsou k souhrnnému návrhu třeba žádné pozměňovací návrhy.

S pozdravem

Helmuth MARKOV


DOPIS HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

pan

poslanec Evropského parlamentu

ASP 12E258

Vážený pane zpravodaji,

Hospodářský a měnový výbor (ECON) posoudil první tři „souhrnné návrhy“.(1) Zjistili jsme, že pouze první text (KOM(2007)0741) se v bodech 5.1 a 5.8 věnuje některým z našich pravomocí.

Bod 5.1 nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství

Obecně se zdá, že návrh je slučitelný s rozhodnutím 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Pro upřesnění, návrh provádí nezbytná přizpůsobení tím, že nahrazuje řídící postup regulativním postupem s kontrolou v článku 6, jenž se týká přizpůsobování příloh.

Rozsah pravomocí v článku 5 není zcela zřejmý a v ideálním případě by měl být vyjasněn za účelem zajištění toho, že nedojde k úpravě žádného pozměňovacího návrhu, který zahrnuje jakékoli součásti základních právních aktů. Nicméně vzhledem k velice přísným termínům uplatňovaným pro současný návrh to není nezbytné.

Bod 5.8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů

V tomto případě se taktéž zdá, že návrh je slučitelný s rozhodnutím 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES s významnou výjimkou, kterou tvoří článek 7.

Čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 obsahují ustanovení, jež by upravila povinnosti členských států podle nařízení a představují jiné než podstatné prvky základního aktu. Regulativní postup s kontrolou je tedy opodstatněný.

Navrhujeme, aby pravomoc svěřená Komisi podle čl. 3 odst. 4 nadále spadala pod (běžný) regulativní postup. Tato pravomoc umožňuje na omezenou dobu určité odchylky od povinností členských států v případě, že národní statistické systémy vyžadují rozsáhlejší přizpůsobení. Schválená opatření jsou tak dočasná a přechodná. Na základě toho je možné namítat, že neupravují žádný jiný než podstatný prvek ve smyslu čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nicméně se zdá, že se vyskytla chyba, pokud jde o článek 7 nařízení (ES)1161/2005. Tento článek není stávajícím návrhem vůbec upraven.

Tento článek podruhé zmiňuje pravomoci, které již byly uděleny v čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst.4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1. Proto jej lze považovat za přebytečný.

Je důležitější poznamenat, že článkem 7 jsou tyto pravomoci přeneseny do čl. 8 odst. 2, který odkazuje na (běžný) regulativní postup. Skutečnost, že toto ustanovení není upraveno, je tedy v rozporu s čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1, podle nichž podléhají stejné pravomoci regulativnímu postupu s kontrolou. Lze dodat, že článek 7 se nevztahuje na pravomoc uvedenou v čl. 3 odst. 4, u které je navrženo, aby se i nadále řídila běžným regulativním postupem.

Článek 7 je třeba zrušit. Nebude-li v tomto ohledu dosaženo shody, je nezbytné změnit alespoň odkaz v článku 7 z čl. 8 odst. 2 na čl. 8 odst. 3.

V důsledku toho žádáme Váš výbor, aby zformuloval pozměňovací návrh, kterým by se zrušil článek 7.

V případě otázek k tomuto tématu jsem samozřejmě k dispozici pro další diskusi.

S pozdravem

Pervenche Berès

(1)

KOM(2007)0741, KOM(2007)0824, KOM(2007)0822.


DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pan Giuseppe GARGANI

předseda

Výbor pro právní záležitosti

ASP 9E206

BRUSEL

26. února 2008

D(2008) 12643

Stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES KOM(2007) 741 v konečném znění 2007/0262 (COD)

Vážený pane Gargani,

dne 15. ledna 2008 oznámil předseda v plénu, že obdržel výše uvedený návrh Komise.

Celý návrh Komise byl postoupen Výboru pro právní záležitosti jako příslušnému výboru a náš Výbor pro zaměstnanost a sociální věci byl požádán o vypracování stanoviska k následujícím bodům přílohy: bod 2.1, bod 2.2, bod 2.3, bod 2.4, bod 2.5 bod 2.6 a bod 5.4.

Tyto body přílohy návrhu Komise se týkají přizpůsobení následujících legislativních aktů:

Příloha 2.1:    Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

Příloha 2.2:    Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel,

Příloha 2.3:    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),  

Příloha 2.4:    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),

Příloha 2.5:    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),

Příloha 2.6:    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),

Příloha 5.4:    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jmenoval dne 23. ledna 2008 svého předsedu Jana Anderssona navrhovatelem stanoviska.

V souladu s rozhodnutími Konference předsedů ze dne 12. prosince 2007 a Konference předsedů výborů ze dne 15. ledna 2008 se dne 31. ledna 2008 konala koordinační schůze příslušných výborů. Na této schůzi většina výborů vyslovila souhlas s tím, že předloží svá příslušná stanoviska ve formě dopisu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který rovněž souhlasil s výše uvedeným postupem, projednal dne 26. února 2008 výše uvedené body přílohy návrhu Komise.

Náš výbor se domnívá, že:

1.  návrh Komise odpovídá společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. C 225, 21.října 2006) týkajícímu se rozhodnutí 2006/512/ES a přizpůsobuje základní akty platným postupům,

2.  tyto změny se týkají výhradně postupů projednávání ve výboru.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se rozhodl přijmout toto STANOVISKO ve formě dopisu v poměru pro: 41, proti: 1, zdrželi se: 0(1) a požádat Výbor pro právní záležitosti, aby schválil návrh Komise bez pozměňovacích návrhů, pokud jde o příslušné body.

S pozdravem

Jan Andersson

(1)

Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark; Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer; Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Biljana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker; Gabriele Zimmer. Hlasování se zúčastnili tito náhradníci: Mihael Brejc, Corina Creţu, Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira


STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN  (26. 3. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – první část

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Navrhovatel: Miroslav Ouzký

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

POSTUP

Název

Přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – první část

Referenční údaje

KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD).

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.1.2008

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Miroslav Ouzký

20.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2008

 

 

 

Datum přijetí

26.3.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

49

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Miguel Angel Martínez Martínez


DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU

pan Giuseppe Gargani

předseda Výboru pro právní záležitosti

ASP 9 E 206

Jednací č.: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

Brusel                                                                                               

Předmět:        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (KOM(2007)0741, „souhrnný návrh I“), (KOM(2007)0824, „souhrnný návrh II“), (KOM(2008)0071 konečné znění, „souhrnný návrh IV“).

Vážený pane Gargani, vážený pane Szájere,

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přezkoumal akty, jež spadají do jeho příslušnosti a jsou součástí výše uvedených návrhů.

Po konzultaci s koordinátory Vám předkládám stanovisko výboru ITRE k harmonizujícím návrhům ve formě tabulek, které tvoří přílohu.

Po pečlivém přezkoumání jsme dospěli k závěru, že tři akty (nařízení o doméně nejvyšší úrovně .euText, nařízení Rady 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby a směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních) nejsou správně harmonizovány a u čtvrtého aktu (směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby) je třeba provést technickou úpravu.

Přezkum acquis communautaire v oblasti telekomunikací dále ukázal, že rozhodnutí o rádiovém spektru 676/2002/ES (harmonizační opatření v oblasti spektra) bylo Komisí v jejích návrzích na harmonizaci opomenuto. Souhlasíme s přístupem zpravodaje, dle kterého se veškeré právní akty, kterým nebyla věnována dostatečná pozornost, shromáždí a podle článku 39 jednacího řádu bude Komise vyzvána, aby předložila další legislativní návrhy na harmonizaci těchto aktů.

S pozdravem

Angelika Niebler

Kopie: pan Szájer

Příloha: tabulka souhrnný návrh 1, tabulka souhrnný návrh 2, tabulka souhrnný návrh 4.

Výbor: ITRE  Navrhovatelka: Angelika Niebler (předsedkyně), administrátor: Julio Guzmán

základní akty k harmonizaci

poznámky sekretariátu výboru JURI

poznámky sekretariátu výboru ITRE

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 5.6

DG ESTAT

 

úplné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

(nahrazením článků 8 a 9, ačkoli hlavní části článku 8 zůstávají nezměněny)

 

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 6.1

DG INFSO

 

částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou, pro čl. 3 odst. 5 platí nadále řídící postup (referenční čísla norem)

 

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 6.2

DG INFSO

 

 

částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou, poradní postup platí i nadále pro čl. 3 odst. 1 písm. b) a písm. c), pro čl. 3. odst. 1 písm. a) přichází v úvahu různé lhůty a postup pro naléhavé případy (vše se týká rejstříku či politického rámce)

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou, nicméně:

čl. 3 odst. 1 písm. a) - postup pro naléhavé případy by měl být vypuštěn

článek 5 – postup pro naléhavé případy by měl být vypuštěn

Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 9.2

DG TREN

 

úplné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

 

 

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou (postup pro naléhavé případy nezaveden)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 9.9

DG TREN

 

úplné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

 

 

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou (postup pro naléhavé případy nezaveden)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - bod 9.14

DG TREN

 

částečné přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou, regulativní postup platí i nadále pro čl. 14 odst. 4 (zhodnocení akčních plánů energetické účinnosti)

 

správně přizpůsobeno regulativnímu postupu s kontrolou (postup pro naléhavé případy nezaveden)


DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ

pan Giuseppe GARGANI

předseda

Výbor pro právní záležitosti

ASP 09E206

Brusel

Předmět: Stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhům na přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou

Vážený pane kolego,

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na své schůzi dne 18. února 2008 projednal a přijal tři stanoviska k legislativním návrhům přizpůsobujícím ustanovení pro projednávání ve výborech obsažené na seznamu legislativních aktů „regulativnímu postupu s kontrolou“:

– KOM (2007)0741 „první souhrnný návrh“

– KOM (2007)0824 „druhý souhrnný návrh“

– KOM (2007)0870 přepracované znění směrnice o názvech textilií

Tato tři stanoviska ve formě dopisu byla jednomyslně přijata (19 hlasy).

Výbor chce současně vyjádřit nesouhlas s příliš krátkou lhůtou, která neposkytuje dostatek času na projednání problematiky ve výboru.To je politováníhodné i vzhledem k počtu návrhů, které výbor považuje pro oba souhrnné návrhy za nezbytné. Výbor IMCO vyjádřil vážné obavy ohledně toho, že tato skutečnost svědčí o nedostatečné kvalitě přípravy návrhů Komisí, a žádá Vás v této souvislosti o informování Evropské komise.

Pevně věřím, že Váš výbor přijme veškeré návrhy výboru IMCO beze změn, tak, jak bylo dohodnuto na pracovní úrovni.

S pozdravem

Arlene McCARTHY


DOPIS VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH

pan Giuseppe GARGANI                                                               TRAN/D/2008/12952

předseda Výboru pro právní záležitosti

ASP 09E206

Brusel

Předmět: Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou: první část - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (KOM(2007)0741 - 2007/0262 (CNS))

Vážený pane Gargani, vážený kolego,

Na své schůzi dne 26. února 2008 přezkoumal Výbor pro dopravu a cestovní ruch v souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 12. prosince 2007 výše zmíněný návrh ustanovit Výbor pro právní záležitosti hlavním výborem, který se bude zabývat revizí stávajících legislativních opatření, jež je třeba přizpůsobit novému regulativnímu postupu s kontrolou, a který má zajistit, že se specializované výbory zapojí prostřednictvím stanovisek.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch jednomyslně doporučuje Vašemu výboru jako příslušnému výboru, aby přijal dvanáct aktů návrhu Komise, jež spadají do pravomocí Výboru pro dopravu a cestovní ruch (viz seznam v příloze).

S pozdravem

Paolo COSTA

Příloha: seznam

Kopie:  pan Jarzembowski, navrhovatel výboru TRAN

           pan Szájer, zpravodaj výboru JURIPŘÍLOHA

12 aktů uvedených v KOM(2007)741 (první souhrnný návrh), jež spadají do pravomocí Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ESTAT

Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu

TREN

Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

TREN

Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

TREN

Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro

TREN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS

TREN

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

TREN

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95


DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Giuseppe GARGANI

předseda Výboru pro právní záležitosti

Evropský parlament

ASP 09E206

Brusel

Předmět: Stanovisko Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES KOM(2007) 741 v konečném znění – 2007/0262 (COD)

Vážený pane předsedo,

dne 15. ledna 2008 oznámil předseda Evropského parlamentu v plénu výše uvedený návrh nařízení, který byl v celém rozsahu postoupen Výboru pro právní záležitosti.

Výbor pro regionální rozvoj byl požádán o vydání stanoviska k bodu přílohy, který se týká přizpůsobení následujícího právního aktu:

§ Příloha oddíl 5.3: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD)

V souladu s rozhodnutími Konference předsedů ze dne 12. prosince 2007 a Konference předsedů výborů ze dne 15. ledna 2008 se dne 31. ledna 2008 konala koordinační schůze příslušných výborů. Během této schůze většina výborů Parlamentu vyslovila souhlas s tím, že předloží svá stanoviska ve formě dopisu.

Výbor pro regionální rozvoj mě, jakožto předsedu tohoto výboru, dne 26. února 2008 jmenoval navrhovatelem.

S ohledem na krátkou lhůtu projednali koordinátoři výboru výše uvedený návrh na své schůzi, která se konala dne 12. března 2008 ve Štrasburku.

Výbor pro regionální rozvoj ratifikoval na své schůzi dne 26. března 2008 návrh koordinátorů nevznášet námitky vůči tomuto návrhu nařízení.

(závěrečný pozdrav a podpis)

S pozdravem

Gerardo Galeote Quecedo


DOPIS VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

pan Giuseppe Gargani

předseda Výboru

pro právní záležitosti

ASP 9 E 206

pan József Szájer

ASP 12 E 252

Předmět:          Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (SOUHRNNÝ NÁVRH I) (KOM(2007) 741)

Vážený pane Gargani, vážený pane Szájere,

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přezkoumal výše uvedený návrh, tj. přílohu 5.5 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství).

Výbor nemá k navrhované úpravě žádné výhrady, neboť veškeré postupy projednávání ve výborech jsou přizpůsobeny regulativnímu postupu s kontrolou.

S pozdravem

Neil Parish                                                                             Hans-Peter Mayer

Předseda                                                                               Navrhovatel


POSTUP

Název

Přizpůsobení určitých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou (první část)

Referenční údaje

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Datum predložení EP

23.11.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.1.2008

ECON

15.1.2008

EMPL

15.1.2008

ENVI

15.1.2008

 

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

REGI

15.1.2008

 

AGRI

15.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

József Szájer

19.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2008

 

 

 

Datum přijetí

27.3.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu

Poslední aktualizace: 17. dubna 2008Právní upozornění