Menettely : 2007/0262(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0088/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0088/2008

Keskustelut :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Äänestykset :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0298

MIETINTÖ     ***I
PDF 235kWORD 290k
31. maaliskuuta 2008
PE 402.741v02-00 A6-0088/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – ensimmäinen osa

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: József Szájer

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KIRJE
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN KIRJE
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN KIRJE
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN KIRJE
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – ensimmäinen osa

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0741),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 40 artiklan, 47 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen lauseen, 55 ja 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 ja 100 artiklan, 137 artiklan 2 kohdan, 156 artiklan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0432/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0088/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 3.7 – 1 a kohta (uusi)

direktiivi 2003/37/EY

19 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Komissio mukauttaa liitteitä [...], jos päätöstä 97/836/EY sovellettaessa laaditaan uusia säännöstöjä tai nykyisten säännöstöjen muutoksia, jotka yhteisö on hyväksynyt. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Perustelu

Komission ehdotuksessa direktiivin 2003/37/EY komitologiasäännökset mukautetaan vain osittain valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja säilytetään (vanha) sääntelymenettely 15 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta. 15 artiklan 2 kohta koskee yksittäisten jäsenvaltioiden suojalausekkeita ja 19 artiklan 2 kohta liitteiden mukauttamista. Ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä hiljattain annetun direktiivin 2007/46/EY 39 artiklaa vastaavasti tällaisiin säännöksiin olisi sovellettava valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 5.8 – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1161/2005

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(3 a) Poistetaan 7 artikla.

Perustelu

Komission ehdotuksella ei muuteta lainkaan asetuksen (EY) N:o 1161/2005 7 artiklaa, vaikka siinä viitataan jo 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa jo siirrettyyn toimivaltaan ja alistetaan asia 8 artiklan 2 kohdan nojalla (vanhaan) sääntelymenettelyyn. Lisäksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa viitataan uuden 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Kuitenkaan 7 artiklaan ei sisälly viittausta 3 artiklan 4 kohtaan, jossa viitataan sääntelymenettelyyn. Siksi 7 artikla olisi poistettava.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 6.2 – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"a) vahvistaa perusteet ja menettelyn rekisterin nimeämiseksi; kyseisestä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen; jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä;"

"a) vahvistaa perusteet ja menettelyn rekisterin nimeämiseksi; kyseisestä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;"

Perustelu

Mahdollisuus käyttää kiireellisyysmenettelyä ei ole perusteltua ja olisi siksi poistettava.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 6.2 – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1. Komissio hyväksyy rekisteriä kuultuaan aluetunnuksen ".eu" perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

"1. Komissio hyväksyy rekisteriä kuultuaan aluetunnuksen ".eu" perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Mahdollisuus käyttää kiireellisyysmenettelyä ei ole perusteltua ja olisi siksi poistettava.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 6.2 – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

6 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Perustelu

Jos mietintöluonnoksen tarkistukset 3 ja 4 hyväksytään, 6 artiklan 5 kohtaa ei enää tarvita.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 7.1 – 15 kohta

Direktiivi 2005/36/EY

58 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

 

Perustelu

Jos 61 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus hyväksytään, 58 artiklan 2 kohtaa ei enää tarvita.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite – osa 7.1 – 15 a kohta (uusi)

Direktiivi 2005/36/EY

61 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan 61 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"Komissio tekee tarvittaessa [...] päätöksen, jossa jäsenvaltiolle annetaan määräajaksi lupa poiketa kyseisen säännöksen soveltamisesta. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Perustelu

Komission ehdotuksessa ainoastaan 61 artiklaa ei ole mukautettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Artikla koskee jäsenvaltioille luotua poikkeuslauseketta, ja komission harkinnanvara on suuri. Tällainen poikkeus voidaan katsoa direktiivin soveltamisalan väliaikaiseksi muutokseksi, ja siksi siihenkin olisi sovellettava valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä (vrt. tuomioistuimen asiassa C-168/93 antama tuomio, jonka mukaan perussäädöstä koskevat poikkeukset ovat itsessään laajakantoisia toimenpiteitä).


PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/68/EY(1) on muutettu 17. heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY(2). Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklalla on luotu uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään päätettäessä sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin jälkeen(3) komissio teki muun muassa tämän ehdotuksen, joka kattaa 59 uuteen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukautettava säädöstä.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten asioiden valiokunnan tässä komitologiamukautuksessa asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja erityisvaliokunnat lausunnon antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 JURI-valiokunnan ja muiden asiaan osallistuvien valiokuntien yhteistyön yksityiskohdista.

Esittelijä ehdotti muille valiokunnille, että mukautuspaketit olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin alkaa soveltaa nykyiseen säännöstöön ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa (Lissabonin sopimukseen sisältyy siirrettyä täytäntöönpanovaltaa noudattaen annettavia säädöksiä koskevia tärkeitä säännöksiä, jotka korvaavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn, mutta joiden hyväksymiseen yhteispäätösmenettelyllä kuluu aikaa). Tähän mietintöön sisältyy muutamia tarkistuksia, joita muut valiokunnat ovat ehdottaneet kirjeen muodossa antamissaan lausunnoissa. Yksi tarkistuksista on luonteeltaan tekninen; sillä halutaan poistaa yhdestä säädöksestä yksi turha artikla.

(1)

EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2)

EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

KOM(2007)0740.


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe Gargani

Puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta

ASP 9E206

Euroopan parlamentti

Bryssel

Arvoisa Giuseppe Gargani

Omnibus-ehdotus – Osa I

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005 maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD)

Asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaan komitologiaa voidaan käyttää kolmessa tapauksessa. Omnibus-ehdotuksessa komissio ehdottaa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä käytettäväksi kahdessa kyseisistä tapauksista eli vahvistettaessa alan tilastoja koskevia yhteisiä laatustandardeja ja määritettäessä laatuselvitysten sisältöä ja ajoitusta sekä päivitettäessä tietovaatimuksia ja määritelmiä.

Sääntelymenettelyä (ilman valvontaa, komitologiapäätöksen 5 artikla) sovelletaan edelleen vahvistettaessa jäsenvaltioilta komissiolle toimitettavien tietojen muoto ja noudatettava menettely.

Ainoana tapauksena, jossa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä ei sovelleta, ei voida pitää laajakantoista toimenpidettä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää sitä, sillä se koskee ainoastaan tietojen "muotoon" ja "toimitukseen" liittyviä päätöksiä. Tästä syystä ei ole olemassa vahvoja perusteita sille, että valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä olisi edellä mainitussa asetuksessa sovellettava useammissa tapauksissa. Näin ollen kansainvälisen kaupan valiokunnan mielestä omnibus-ehdotukseen ei tässä yhteydessä tarvitse tehdä tarkistuksia.

Ystävällisin terveisin

Helmuth MARKOV


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

József Szájer, jäsen

ASP 12E258

Arvoisa esittelijä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta on tarkastellut kolmea ensimmäistä omnibus-ehdotusta(1). Olemme panneet merkille, että ainoastaan ensimmäisessä ehdotuksessa (KOM(2007)0741) käsitellään toimivaltaamme kuuluvia kysymyksiä kohdissa 5.1 ja 5.8.

5.1 kohta Tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93

Yleisesti ottaen ehdotus vaikuttaa olevan päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, mukainen.

Tarkemmin ottaen ehdotuksessa tehdään tarvittavat mukautukset korvaamalla hallintamenettely valvonnan käsittävällä sääntelymenettelyllä liitteiden mukauttamista koskevassa 6 artiklassa.

5 artiklan toimivallan soveltamisala ei ole täysin selvä, ja ihannetapauksessa sitä pitäisi selventää, jotta varmistettaisiin, että mitään perussäädösten osia koskevia tarkistuksia ei muuteta. Ehdotukseen sovelletaan kuitenkin niin tiukkoja määräaikoja, että se ei vaikuta välttämättömältä.

5.8 kohta, rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta 6. kesäkuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005

Tässäkin tapauksessa ehdotus vaikuttaa olevan päätöksen 1999/468/EY sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, mukainen, lukuun ottamatta 7 artiklaa.

2 artiklan 2 ja 4 kohta ja 6 artiklan 1 kohta sisältävät määräyksiä, joilla muutettaisiin jäsenvaltioiden asetuksen mukaisia velvoitteita, jotka ovat perussäädösten muita kuin keskeisiä osia. Valvonnan käsittävä sääntelymenettely on näin ollen perusteltu.

Komissiolle 3 artiklan 4 kohdassa siirretty täytäntöönpanovalta ehdotetaan jätettäväksi normaalin sääntelymenettelyn piiriin. Tämän täytäntöönpanovallan avulla jäsenvaltioiden velvoitteisiin voidaan tehdä tiettyjä rajoitetun ajan voimassa olevia poikkeuksia, jos kansalliset tilastointijärjestelmät vaativat suurempaa mukauttamista. Sallitut toimenpiteet ovat näin ollen väliaikaisia ja tilapäisiä. Tältä pohjalta voidaan todeta, etteivät ne muuta päätöksen 1999/468/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita kuin keskeisiä osia.

Asetuksen 1161/2005(EY) 7 artiklan osalta näyttää siltä, että on tehty virhe. Artiklaa ei ole muutettu lainkaan ehdotuksessa.

Tässä artiklassa viitataan toisen kerran 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa siirrettyyn täytäntöönpanovaltaan. Se saattaakin olla turha.

Tärkeämpää on huomata, että 7 artiklassa tämä täytäntöönpanovalta saatetaan 8 artiklan 2 kohtaan, joka koskee (normaalia) sääntelymenettelyä. Se, että tätä määräystä ei ole muutettu johtaa ristiriitaan 2 artiklan 2 ja 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan kanssa, joissa samaan täytäntöönpanovaltaan sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Voidaan lisätä, että 7 artiklassa ei viitata 3 artiklan 4 kohtaan, jota ehdotetaan juuri säilytettäväksi normaalin sääntelymenettelyn piirissä.

7 artikla pitäisi poistaa. Jos tästä ei päästä sopimukseen, on välttämätöntä muuttaa ainakin 7 artiklan viittausta 8 artiklan 2 kohtaan viittaukseksi 8 artiklan 3 kohtaan.

Pyydämmekin valiokuntaanne lisäämään tarkistuksen, jolla poistetaan 7 artikla.

Olen tietenkin käytettävissänne lisäkeskusteluihin asiasta.

Kunnioittavasti

Pervenche Berès

(1)

KOM(2007)0741, KOM(2007)0824, KOM(2007)0822.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe GARGANI

Puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta

ASP 9E206

D(2008)12643

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunto oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta KOM(2007)0741 lopullinen 2007/0262 (COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Puhemies ilmoitti 15. tammikuuta 2008 täysistunnossa edellä mainitun komission ehdotuksen.

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa on pyydetty laatimaan mietintö koko komission ehdotuksesta, ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty laatimaan lausunto liitteen seuraavista kohdista: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ja 5.4.

Komission ehdotuksen liitteen edellä mainituissa kohdissa viitataan seuraavien säädösten mukauttamiseen:

Kohta 2.1:      Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä;

Kohta 2.2:      Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi;

Kohta 2.3:      Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi);  

Kohta 2.4:      Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi);

Kohta 2.5:      Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi);

Kohta 2.6:      Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi);

Kohta 5.4:      Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC).

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta nimitti 23. tammikuuta 2008 puheenjohtajansa Jan Anderssonin valmistelijaksi.

Puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen 15. tammikuuta 2008 tekemien päätösten mukaisesti kyseessä olevien valiokuntien koordinointikokous pidettiin 31. tammikuuta 2008. Kyseisessä kokouksessa suurin osa valiokunnista suostui antamaan kukin aihetta koskevan lausuntonsa kirjeen muodossa.

Kyseisessä sopimuksessa mukana oleva työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli 26. helmikuuta 2008 komission ehdotuksen liitteen edellä mainittuja kohtia.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta katsoo, että

1.  komission ehdotus on päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (EUVL C 225, 21.10.2006) mukainen ja mukauttaa perussäädökset sovellettaviin menettelyihin;

2.  kyseiset muutokset koskevat ainoastaan komiteamenettelyjä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta päätti äänin 41 puolesta, 1 vastaan ja 0 tyhjää(1) hyväksyä tämän kirjeen muodossa annettavan LAUSUNNON ja pyytää oikeudellisten asioiden valiokuntaa hyväksymään komission ehdotuksen sitä koskevilta osin ilman tarkistuksia.

Kunnioittavasti

Jan Andersson

(1)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat varsinaiset jäsenet: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker ja Gabriele Zimmer. Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat varajäsenet: Mihael Brejc, Corina Creţu, Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva ja Jamila Madeira.


ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan LAUSUNTO  (26.3.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – ensimmäinen osa

(KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Valmistelija: Miroslav Ouzký

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ehdottamaan komission ehdotuksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eräiden säädösten mukauttaminen neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (ensimmäinen osa)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.1.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Miroslav Ouzký

20.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

26.2.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Miguel Angel Martínez Martínez


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe Gargani

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 9 E 206

Viite: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

                                                                                                        Bryssel

Asia:       Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (KOM(2007)0741, "omnibus I"), (KOM(2007)0824, "omnibus II"), (KOM(2008)0071 lopullinen, "omnibus IV").

Arvoisat Giuseppe Gargani ja József Szájer,

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta on tutkinut edellä mainittujen ehdotusten omaan toimivaltaansa kuuluvia säädöksiä.

Koordinaattoreiden kuulemisen jälkeen esitän valiokuntamme kannan yhdenmukaistamisehdotuksiin liitteenä olevan taulukon muodossa.

Huolellisen tarkastelun perusteella olemme päätyneet siihen, että kolmea säädöstä (asetus 733/2002 .eu-aluetunnuksesta, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta annettu neuvoston asetus N:o 3924/91 sekä telepäätelaitteista annettu direktiivi 1999/5/EY) ei ole yhdenmukaistettu oikealla tavalla ja neljäs säädös (sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä annettu direktiivi 2004/8/EY) vaatii teknistä mukauttamista.

Yhteisön televiestintää koskevan lainsäädännön uudelleentarkastelussa on paljastunut, että komissio on sivuuttanut radiotaajuuspäätöksen 672/2002/EY (taajuuksia koskevat yhdenmukaistamistoimet) yhdenmukaistamisehdotuksissaan. Kannatamme esittelijän toimintatapaa, jossa niputetaan kaikki poisjätetyt säädökset ja 39 artiklan mukaisesti pyydetään komissiota antamaan uusia lainsäädäntöehdotuksia näiden säädösten yhdenmukaistamiseksi.

Kunnioittavasti

Angelika Niebler

kopio: József Szájer

Liite: taulukko omnibus 1, taulukko omnibus 2, taulukko omnibus 4.Valiokunta: ITRE  Valmistelija: Angelika Niebler (puheenjohtaja), hallintovirkamies: Julio Guzmán

Yhdenmukaistettavat perussäädökset

JURI-valiokunnan sihteeristön huomautukset

ITRE-valiokunnan sihteeristön huomautukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 5.6 kohta

tilastoinnin pääosasto

 

Täydellinen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

(korvaamalla 8 ja 9 artikla, vaikka suurin osa 8 artiklasta jää ennalleen)

 

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 6,1 kohta

tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto

 

Osittainen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siten, että hallintamenettely säilyy 3 artiklan 5 kohtaa varten (standardien viitenumerot)

 

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 6,2 kohta

tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto

Osittainen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siten, että neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan edelleen 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sekä määrä-aikojen vaihteluun ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen kiireelliseen menettelyyn (kaikki koskevat rekisteriä tai suuntaviivoja)

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kiireellinen menettely olisi poistettava.

5 artiklan kiireellinen menettely olisi poistettava.

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 9,2 kohta

energian ja liikenteen pääosasto

 

Täydellinen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

 

 

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (ei kiireellistä menettelyä)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 9,9 kohta

energian ja liikenteen pääosasto

 

Täydellinen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

 

 

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (ei kiireellistä menettelyä)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – 9,14 kohta

energian ja liikenteen pääosasto

 

Osittainen mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siten, että sääntelymenettely säilyy 14 artiklan 4 kohtaa varten (energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien arviointi)

 

Mukautettu oikein valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (ei kiireellistä menettelyä)


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe GARGANI

puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta

ASP 09E206

Bryssel

Asia: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskeviin ehdotuksiin

Arvoisa kollega

Kokouksessaan 18. helmikuuta 2008 sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta keskusteli lainsäädäntöehdotuksista, joilla mukautetaan useiden säädösten komitologiamääräykset valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja hyväksyi kolme lausuntoa asiasta.

KOM(2007)0741 "ensimmäinen omnibus-ehdotus"

KOM(2007)0824 "toinen omnibus-ehdotus"

KOM(2007)0870 tekstiilien nimityksiä koskeva uudelleenlaadittu direktiivi

Kolme kirjeen muodossa annettua lausuntoa hyväksyttiin yksimielisesti (19 äänellä).

Samalla valiokunta haluaa kirjauttaa vastalauseen liian tiukasta aikataulusta, jonka vuoksi valiokunta ei pysty käsittelemään asiaa tarpeeksi perusteellisesti. Asia on sikälikin ikävä, että valiokunnalla oli runsaasti ehdotuksia kahteen omnibus-ehdotukseen. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on vakavasti huolissaan siitä, että tällainen osoittaa komissiolta ehdotusten heikkoa valmistelua ja pyytää näin ollen välittämään tämän kannan komissiolle.

Luotan siihen, että kuten työryhmien tasolla sovittiin, valiokuntanne hyväksyy kaikki sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ehdotukset muutoksitta.

Kunnioittavasti

Arlene McCARTHY


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe GARGANI                                                         TRAN/D/2008/12952

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 09E206

Bryssel

Asia:   Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn: Osa 1 – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – (KOM(2007)0741 – 2007/0262 (CNS))

Arvoisa Giuseppe Gargani, arvoisa kollega,

Liikenne- ja matkailuvaliokunta käsitteli 26. helmikuuta 2008 pitämässään kokouksessa edellä mainittuja ehdotuksia puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 tekemän päätöksen perusteella, jolla oikeudellisten asioiden valiokunta nimettiin asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tarkastelemaan nykyisten säädösten mukauttamista valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja varmistettiin, että erityisalojen valiokunnat osallistuvat käsittelyyn antamalla lausuntoja.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta suosittelee yksimielisesti valiokunnallenne, joka vastaa asiasta, että se hyväksyy komission ehdotukseen sisältyneet 12 säädöstä, jotka kuuluvat liikenne- ja matkailuvaliokunnan toimialaan (luettelo liitteenä).

Kunnioittavasti

Paolo COSTA

Liite: Luettelo

Kopio: Jarzembowski, valmistelija TRAN

           Szájer, esittelijä JURILIITE

Ehdotukseen KOM(2007)741 (ensimmäinen omnibus-ehdotus) liikenne- ja matkailuvaliokunnan toimialaan kuuluvat 12 säädöstä

tilastoinnin pääosasto

Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä

energian ja liikenteen pääosasto

Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

energian ja liikenteen pääosasto

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

energian ja liikenteen pääosasto

Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista

energian ja liikenteen pääosasto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe GARGANI

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja

Euroopan parlamentti

ASP 09E206

Bryssel

Aihe:  Aluekehitysvaliokunnan lausunto oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (Omnibus I) (KOM(2007)0741) lopullinen 2007/0262(COD)

Arvoisa puheenjohtaja,

Parlamentin puhemies ilmoitti täysistunnossa 15. tammikuuta 2008 edellä mainitusta asetusehdotuksesta. Oikeudellisten asioiden valiokunta määrättiin asiasta vastaavaksi valiokunnaksi koko komission ehdotuksen osalta.

Aluekehitysvaliokunnalta pyydettiin lausuntoa ehdotuksen liitteen kohdasta, joka koskee seuraavan säädöksen mukauttamista:

§ Liitteen 5.3 kohta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) KOM(2007)07412007/0262(COD)

Puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 tekemän päätöksen ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen 15. tammikuuta 2007 tekemän päätöksen mukaisesti 31. tammikuuta 2008 järjestettiin asiasta vastaavien valiokuntien koordinointikokous. Kokouksessa suurin osa valiokunnista suostui antamaan lausuntonsa kirjeen muodossa.

Aluekehitysvaliokunta valitsi minut 26. helmikuuta 2008 puheenjohtajan ominaisuudessa lausunnon valmistelijaksi.

Määräaikojen lyhyyden vuoksi valiokunnan koordinaattorit tarkastelivat ehdotusta 12. maaliskuuta 2008 Strasbourgissa pitämässään kokouksessa.

Aluekehitysvaliokunta hyväksyi 26. maaliskuuta 2008 pidetyssä kokouksessa koordinaattoreiden ehdotuksen asetusehdotuksen hyväksymisestä.

Kunnioittavasti

Gerardo Galeote Quecedo


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN KIRJE

Giuseppe Gargani

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 9 E 206

József Szájer

ASP 12 E 252

Asia:           Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (Omnibus I) (KOM(2007)0741)

Arvoisat Giuseppe Gargani ja József Szájer

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on käsitellyt edellä mainittua ehdotusta eli liitteen kohtaa 5.5. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä).

Valiokunnalla ei ole mitään ehdotettua yhdenmukaistamista vastaan, sillä kaikki komitologiamenettelyt on mukautettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.

Kunnioittavasti

Neil Parish                                                                             Hans-Peter Mayer

puheenjohtaja                                                                         valmistelija


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eräiden säädösten mukauttaminen neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (ensimmäinen osa)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.11.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

15.1.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.1.2008

ECON

15.1.2008

EMPL

15.1.2008

ENVI

15.1.2008

 

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

REGI

15.1.2008

 

AGRI

15.1.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

József Szájer

19.12.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

26.2.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Gabriela Creţu

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2008Oikeudellinen huomautus