Procedure : 2007/0265(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0089/2008

Ingediende teksten :

A6-0089/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0165

VERSLAG     *
PDF 129kWORD 56k
1 april 2008
PE 404.567v01-00 A6-0089/2008

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (gecodificeerde versie)

(COM(2007)0753 – C6-0475/2007 – 2007/0265(CNS))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Codificatie – artikel 80 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (gecodificeerde versie)

(COM(2007)0753 – C6-0475/2007 – 2007/0265(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0753),

–   gelet op artikel 83 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0475/2007),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0089/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, januari 2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN          HET EUROPEES PARLEMENT

  DE RAAD

  DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia)COM(2007) 753 final du 27.11.2007 - 2007/0265 (CNS)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4 ervan, heeft de uit vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie bestaande adviesgroep in haar vergadering van 4 december 2007 onder meer het bovengenoemd door de Commissie ingediend voorstel onderzocht.

Bij de behandeling(1) van het voorstel voor een verordening van de Raad tot codificatie van Verordening (EEG) nr. 479/92 van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de toepassing van 'artikel 85. lid 3 van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia), is de Adviesgroep unaniem tot de volgende conclusie gekomen:1) In de preambule, na overweging 4, zou de tekst van de vierde, vijfde en zesde overweging van Verordening (EEG) nr. 479/92 in aangepaste vorm weer moeten worden opgenomen, hetgeen tot de volgende twee overwegingen zou moeten leiden: "(5) Overeenkomsten inzake gemeenschappelijke dienstverlening tussen lijnvaartondernemingen met als doel de rationalisatie van hun activiteiten door middel van technische, operationele en/of commerciële regelingen (in scheepvaartkringen "consortia" genoemd) kunnen ertoe bijdragen de middelen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn om de productiviteit van lijnvaartdiensten te verbeteren en de technische en economische vooruitgang te bevorderen; (6) Het zeevervoer is van belang voor de ontwikkeling van de handel van de Gemeenschap, en consortiumovereenkomsten kunnen in dit opzicht een rol spelen, gezien de bijzondere kenmerken van de internationale lijnvaart. Het wettigen van deze overeenkomsten is een maatregel die op positieve wijze bijdraagt tot de verbetering van het concurrentievermogen van de zeescheepvaartsector van de Gemeenschap. De huidige overwegingen 5 t/m 8 moeten bijgevolg worden omgenummerd.

2) In artikel 5 moet de zinsnede "op grond van artikel 1" worden vervangen door "als bedoeld in artikel 1".

In het kader van dit onderzoek is de Adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat het voorstel zich inderdaad beperkt tot een loutere codificatie zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     Juridisch Adviseur

      Juridisch Adviseur    Directeur-Generaal

(1)

De Adviesgroep beschikte over 19 taalversies van het voorstel; bij haar onderzoek is zij uitgegaan van de Franse versie, de originele versie van het werkdocument.


PROCEDURE

Titel

Toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2007)0753 – C6-0475/2007 – 2007/0265(CNS)

Datum raadpleging EP

19.12.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

15.1.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2008

 

 

 

Datum indiening

1.4.2008

Laatst bijgewerkt op: 10 april 2008Juridische mededeling