Процедура : 2007/2036(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0092/2008

Внесени текстове :

A6-0092/2008

Разисквания :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2008 - 5.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0140

ДОКЛАД     
PDF 139kWORD 67k
1 април 2008 г.
PE 400.416v02-00 A6-0092/2008

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.

(C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Раздел VIII – Европейски омбудсман

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Nils Lundgren

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел VIII – Европейски омбудсман

(C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1),

–   като взе предвид окончателните годишни сметки на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0369/2007)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6-0092/2008),

1.  освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел VIII – Европейски омбудсман

(C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6),

–   като взе предвид окончателните годишни сметки на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0369/2007)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6-0092/2008),

1.  отбелязва, че през 2006 г. Европейският омбудсман (Омбудсманът) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 7 682 538 евро, (за 2005 г.: 7 224 554 евро), при степен на оползотворяване 88,13%, под средната стойност на другите институции;

2.  отбелязва, че финансовите отчети на Омбудсмана за 2006 г. показват отрицателен икономически резултат за 2006 г. (1 214 375 евро) и идентични стойности на активите и пасивите (2 308 799 евро);

3.  отбелязва, че за периода 2003-2006 г. бюджетните кредити за поети задължения са нараснали стабилно от 4 438 653 евро на 7 682 538 евро (+73%), длъжностите от 31 на 57 (+84%), докато оплакванията са се увеличили от 2 436 на 3 830 (+57%), а започнатите нови проверки - от 253 на 258 (+2%);

4.  отбелязва, че Европейската сметна палата е посочила в годишния си доклад, че проверката не е довела до никакви забележки по отношение на Омбудсмана;

5.  отбелязва, че службата на Омбудсмана е поела изцяло задължението за персонала си от м. януари 2006 г.; посочва в този контекст, че съгласно вътрешния одиторски доклад до институцията, № 06/04, извършеният одит за оценка на съответствието на процедурите за управление и контрол за определяне на индивидуалните права „ не е посочил области на сериозен риск при процедурите за управление и контрол, но е потвърдил, че институцията следва да реши специфични въпроси”;

6.  отбелязва, че в предоставената информация от главния оправомощен разпоредител с бюджетните кредити в доклада за дейността през 2006 г., се посочва, че ефикасността на интегрираната рамка за вътрешен контрол на службите на Омбудсмана е била предмет на самооценка отново в началото на 2007 г. и, че окончателните заключения посочват като цяло задоволително ниво на изпълнение на стандартите за вътрешен контрол (85% срещу 76% през 2004 г.); отбелязва освен това обаче, че е нужно подобряване на ефективността в някои области (определяне на чувствителни функции); насърчава отново Омбудсмана да положи всички усилия за по-нататъшно подобряване на ефективността на интегрираната рамка за вътрешен контрол на институцията си;

7.  отбелязва със задоволство, че новото рамково споразумение за сътрудничество с неопределен срок на действие между Омбудсмана и Парламента относно предоставянето на определени административни услуги, в т.ч. сгради, компютърна техника, комуникации, правна помощ, медицински услуги, обучение, писмени и устни преводи беше договорено през 2005 г., подписано през м. март 2006 г. и влезна в сила на 1 април 2006 г. отбелязва освен това, че Омбудсманът счита, че новото споразумение е напълно удовлетворяващо;

8.  отбелязва със задоволство, че първият генерален секретар на Омбудсмана беше назначен на 1 август 2006 г.

9.  гледа със загриженост на годишния доклад на Омбудсмана, от който е видно, че неговата институция е имала затруднения относно назначенията през 2006 г., по-специално по отношение на квалифицираните юристи, поради двете последователни вълни на разширяване (приключване на назначенията от държавите-членки, присъединили се през 2004 г. и подготовката за назначения през 2007 г.), заради текучеството на персонала и трудното привличане и задържане на кандидатите с временни договори в Страсбург; отбелязва, че Омбудсманът очаква да срещне по-малко трудности при назначаването на персонал през следващите години;

10.  приветства приемането на решение от Омбудсмана на 14 декември 2007 г. относно годишната декларация за финансови интереси на Омбудсмана; отбелязва със задоволство, че тази декларация е публикувана на интернет страницата на Омбудсмана;

11. приветства Омбудсмана за готовността му да се присъедини към междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)(11), като прилага системата, установена в Регламент 1073/1999(12); отбелязва със задоволство, че Омбудсманът е поканил службата ОЛАФ да изрази гледната си точка за ползата и условията на евентуалното присъединяване на Омбудсмана към това споразумение, с писмо от 9 януари 2008 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.3.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Lutz Goepel, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren,Маруся Иванова Любчева, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Paul van Buitenen, Kyösti Virrankoski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvador Garriga Polledo, Dumitru Oprea, Gabriele Stauner, Ralf Walter

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Albert Deß, Markus Pieper

(1)

ОВ L 78, 13.3.2006 г..

(2)

ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(6)

ОВ L 78, 15.3.2006 г..

(7)

ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 130.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(11)

ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15

(12)

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 10 април 2008 г.Правна информация