Procedure : 2007/2036(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0092/2008

Indgivne tekster :

A6-0092/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0140

BETÆNKNING     
PDF 118kWORD 54k
1. april 2008
PE 400.416v02-00 A6-0092/2008

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006

C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Nils Lundgren

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2006 – Bind I (C6-0369/2007)(2),

–   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2006,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006(3) og dens særberetninger med de kontrollerede institutioners svar,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(4),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0092/2008),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006(6),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2006 – Bind I (C6-0369/2007)(7),

–   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2006,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006(8) og dens særberetninger med de kontrollerede institutioners svar,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(9),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0092/2008),

1.  bemærker, at Den Europæiske Ombudsmands (Ombudsmand) disponible forpligtelsesbevillinger i 2006 samlet udgjorde 7 682 538 EUR (i 2005 7 224 554 EUR), med en udnyttelsesgrad på 88,13 %, hvilket er under gennemsnittet for de øvrige institutioner;

2.  bemærker, at Ombudsmandens årsregnskab for 2006 udviser et negativt resultat (1 214 375 EUR) og identiske beløb i aktiver og passiver (2 308 799 EUR);

3.  bemærker, at forpligtelsesbevillingerne i perioden 2003 til 2006 er steget støt fra 4 438 653 EUR til 7 682 538 EUR (+73 %) og stillingerne fra 31 til 57 enheder (+84 %), medens antallet af klager er steget fra 2 436 til 3 830 (+57 %) samt nyåbnede undersøgelser fra 253 til 258 (+2 %);

4.  påpeger, at det af Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2006 fremgår, at revisionen af Ombudsmandens regnskab ikke gav anledning til bemærkninger;

5.  understreger, at Ombudsmanden har overtaget det fulde ansvar for forvaltningen af sit personale fra januar 2006; bemærker i den forbindelse, at den revision, der blev foretaget for at fastslå, om forvaltnings- og kontrolprocedurerne i forbindelse med fastsættelsen af personalets individuelle rettigheder var tilstrækkelige, ifølge den interne revisors rapport til institutionen nr. 06/04 "ikke påviste områder med væsentlig risiko i forvaltnings- og kontrolprocedurerne, men det blev bekræftet, at institutionen skulle tage en række specifikke spørgsmål op."

6.  bemærker oplysningerne fra den ved delegation bemyndigede ledende anvisningsberettigede i dennes aktivitetsrapport om, at der i begyndelsen af 2007 blev gennemført en vurdering af den interne kontrolrammes effektivitet i Ombudsmandens tjenestegrene, og at det overordnede billede fra denne undersøgelse viste, at de interne kontrolstandarder generelt var gennemført tilfredsstillende (85 % mod 76 % 2004); bemærker endvidere, at der dog var behov for større effektivitet inden for visse områder (identifikation af følsomme områder); henstiller til Ombudsmanden at gøre alt for yderligere at forbedre institutionens interne kontrolrammes effektivitet;

7.  bemærker med tilfredshed, at en ny, tidsubegrænset rammeaftale om samarbejde mellem Ombudsmanden og Europa-Parlamentet vedrørende ydelse af visse administrative tjenester, herunder bygninger, it, kommunikation, juridisk bistand, lægetjeneste, faglig uddannelse, oversættelse og tolkning blev forhandlet på plads i løbet af 2005, undertegnet i marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006; bemærker endvidere, at Ombudsmanden anser den nye aftale for at være fuldt ud tilfredsstillende;

8.  bemærker med tilfredshed, at Ombudsmandens første generalsekretær blev udnævnt den 1. august 2006;

9.  ser med bekymring, at det af Ombudsmandens årsberetning fremgår, at institutionen har haft rekrutteringsvanskeligheder i 2006, navnlig hvad angår kvalificerede jurister, på grund af to på hinanden følgende udvidelsesbølger (afslutning af ansættelser fra de medlemsstater, der tiltrådte i 2004, og forberedelse af ansættelser for 2007), personaleudskiftning og det forhold, at det var vanskeligt at tiltrække og fastholde kandidater i Strasbourg på midlertidige kontrakter; bemærker, at Ombudsmanden forventer færre vanskeligheder i forbindelse med ansættelser i de kommende år;

10.  glæder sig over, at Ombudsmanden den 14. december 2007 vedtog en afgørelse om Ombudsmandens årlige erklæring om økonomiske interesser; bemærker med tilfredshed, at denne erklæring offentliggøres på Ombudsmandens hjemmeside;

11.  glæder sig over, at Ombudsmanden beredvilligt har tiltrådt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(11) og anvender den ordning, der er fastsat i forordning nr. 1073/1999(12); bemærker med tilfredshed, at Ombudsmanden med skrivelse af 9. januar 2008 opfordrede OLAF til at give udtryk for sine synspunkter, for så vidt angik nytten af og betingelserne for Ombudsmandens tiltrædelse af denne aftale;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Lutz Goepel, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Paul van Buitenen, Kyösti Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Salvador Garriga Polledo, Dumitru Oprea, Gabriele Stauner, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Pilar Ayuso, Albert Deß, Markus Pieper

(1)

EUT L 78 af 15.3.2006.

(2)

EUT C 274 af 15.11.2007, s. 1

(3)

EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.

(4)

EUT C 274 af 15.11.2007, s. 130.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(6)

EUT L 78 af 15.3.2006.

(7)

EUT C 274 af 15.11.2007, s. 1

(8)

EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.

(9)

EUT C 274 af 15.11.2007, s. 130.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(11)

EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).

Seneste opdatering: 10. april 2008Juridisk meddelelse