Procedura : 2007/2041(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0093/2008

Teksty złożone :

A6-0093/2008

Debaty :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/04/2008 - 5.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0137

SPRAWOZDANIE     
PDF 128kWORD 75k
1 kwietnia 2008
PE 400.413v02-00 A6-0093/2008

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

(C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Nils Lundgren

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0366/2007)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. ,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając sprawozdanie zewnętrznego biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2006(4),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE

(5),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0093/2008),

1.  udziela Sekretarzowi Generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2006;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(7),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2006 – Tom I (C6-0366/2007)(8),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r. ,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(9),

–   uwzględniając sprawozdanie zewnętrznego biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2006(10),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE

(11),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, art. 275 i art. 276 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(12), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0093/2008),

1.  zauważa, że w 2006 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) dysponował środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 113 596 668,31 EUR (2005 r.: 107 548 618,24 EUR), a stopa ich wykorzystania w wysokości 89% była poniżej średniej wartości dla innych instytucji;

2.  zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej, która zaczęła obowiązywać w dniu 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe ETO wykazuje negatywny wynik ekonomiczny za rok budżetowy 2006 (32 000 EUR) oraz że pasywa przewyższają aktywa o 11 418 000 EUR;

3.  przypomina, że w roku budżetowym 2006 (jak również w roku budżetowym 2005) analizę sprawozdania finansowego ETO przeprowadziła spółka zewnętrzna, KPMG, która stwierdziła, że: „(...) sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz jego wyników operacyjnych za rok zamknięty tego dnia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., zawartymi w nim przepisami wykonawczymi, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”;

4.  odnotowuje pisemną odpowiedź ETO na pytania sprawozdawcy dotyczące księgowania świadczeń emerytalnych dla byłych członków ETO, zgodnie z którą zobowiązanie z tytułu emerytur na dzień 31 grudnia 2006 r. jest przez ETO ujęte w bilansie, a gwarancja państw członkowskich jest ujawniona w uwagach do tego samego bilansu, ale nie jest uwzględniona jako długoterminowe roszczenie wobec państw członkowskich; zauważa również, że w roku budżetowym 2006 świadczenia emerytalne na rzecz członków ETO wyniosły 2,3 mln EUR;

5.  ponownie wyraża opinię, że konieczne jest zapisanie w bilansie zarówno zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń emerytalnych, jak i długoterminowego roszczenia wobec państw członkowskich (na mocy udzielonej gwarancji finansowania systemu emerytalnego) w celu wyraźnego przedstawienia istniejących zobowiązań oraz rzeczywistych kosztów przeprowadzenia kontroli w UE, a także odzwierciedlenia zasad rachunkowości memoriałowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2005 r.;

6.  zauważa, że sprawozdanie wewnętrznego biegłego rewidenta ETO za rok 2006 było w znacznej mierze pozytywne oraz stwierdzało, że jakość dokumentacji przetargowych

i umów była zadowalająca, chociaż „wybór uproszczonych procedur lub procedur derogacji mógłby być lepiej uzasadniony, natomiast dokumentację na poziomie ocen ofert należy poprawić”; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zalecenia przedstawione przez wewnętrznego biegłego rewidenta (ulepszenie odpowiednich szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz rejestrowanie wszystkich umów w pojedynczej bazie danych) zostały uwzględnione;

7.  wyraża zaniepokojenie, że, zgodnie z odpowiedziami na pytania sprawozdawcy, ETO w dalszym ciągu napotka trudności w zakresie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu spośród kandydatów wyłonionych w konkursach zorganizowanych przez EPSO, częściowo ze względu na wyższe koszty utrzymania w Luksemburgu oraz mniej atrakcyjną wysokość wynagrodzenia dla kategorii AD5 na podstawowym poziomie; przyjmuje jednak z zadowoleniem znaczący spadek liczby wolnych stanowisk z 74

w 2006 r. do 56 w 2007 r. i wyraża uznanie dla zamiaru ETO dalszego zmniejszania liczby wolnych stanowisk oraz ich względnego udziału w planie zatrudnienia w roku bieżącym i latach nadchodzących ;

8.  zauważa, że pięciu nowych członków dołączyło do ETO w 2006 r.; ponownie wyraża nadzieję, że możliwe będzie opracowanie bardziej racjonalnej struktury ETO przed kolejnym rozszerzeniem; zwraca się do ETO z prośbą o dokonanie analizy istniejących modeli w celu zmniejszenia całkowitej liczby członków; zwraca się ponownie z prośbą o uwzględnienie propozycji wprowadzenia systemu rotacyjnego, analogicznego do systemu obowiązującego w Radzie Prezesów EBC bądź systemu opartego na jednym głównym rewidencie; wzywa ETO do informowania Parlamentu o działaniach podejmowanych w następstwie przyjęcia niniejszego zalecenia do dnia 30 września 2008 r.;

9.  odnotowuje, że ETO przyjął nowe vademecum kontroli audytu oraz plan dalszego rozwoju audytu IT i przystosowania organizacji grup ds. audytu, tak by odzwierciedlały one wpływ budżetowania zadaniowego na audyt; zauważa również, że ETO dokonał samooceny w 2006 r., czego wynikiem było powstanie planu działania;

10.  zauważa, że wspomniany plan działania podlega wzajemnej weryfikacji przez międzynarodowy zespół przeprowadzający wzajemną weryfikację; zwraca się do prezesa ETO o przedkładanie aktualnych informacji odnośnie przebiegu analizy i wdrożenia planu działania,

11.  w odniesieniu do oświadczeń majątkowych członków ETO odnotowuje, że zgodnie z kodeksem postępowania przyjętym przez ETO jego członkowie składają oświadczenia

o majątku i innych posiadanych aktywach (w tym udziałach, obligacjach zamiennych

i świadectwach udziałowych, a także nieruchomościach gruntowych i budynkowych, wraz z informacją o działalności zawodowej małżonków) na ręce prezesa ETO, który zapewnia ich tajność, oraz że oświadczenia te nie są podawane do publicznej wiadomości;

12.  ponownie wzywa do zastosowania wymogu stanowiącego, że, z zasady i ze względu na przejrzystość, członkowie wszystkich instytucji UE powinni składać oświadczenia majątkowe dostępne w Internecie za pośrednictwem rejestru publicznego; wyraża rozczarowanie ze względu na fakt, że pomimo prośby wystosowanej w ubiegłym roku do dnia 30 września 2007 r. ETO nie poinformował Parlamentu o stosownych środkach, które podejmie w tym względzie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Paul van Buitenen, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvador Garriga Polledo, Dumitru Oprea, Gabriele Stauner, Ralf Walter

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Albert Deß, Markus Pieper

(1)

Dz.U. L 78 z 15.3.2006.

(2)

Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.

(3)

Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.

(4)

Dz.U. C 292 z 5.12.2007, str. 1.

(5)

Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).

(7)

Dz.U. L 78 z 15.3.2006.

(8)

Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 1.

(9)

Dz.U. C 273 z 15.11.2007, str. 1.

(10)

Dz.U. C 292 z 5.12.2007, str. 1.

(11)

Dz.U. C 274 z 15.11.2007, str. 130.

(12)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2008Informacja prawna