Menetlus : 2007/2043(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0095/2008

Esitatud tekstid :

A6-0095/2008

Arutelud :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hääletused :

PV 22/04/2008 - 5.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0139

RAPORT     
PDF 122kWORD 63k
1. aprill 2008
PE 400.411v02-00 A6-0095/2008

Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

VII jagu – Regioonide Komitee

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Nils Lundgren

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarvet(1);

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2006. eelarveaasta lõplikke raamatupidamise aastaaruandeid – I köide (C6-0368/2007)(2);

–   võttes arvesse Regioonide Komitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2006. eelarveaastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2006. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega(3);

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 274, 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(5) eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6-0095/2008),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee

(C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarvet(6);

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2006. eelarveaasta lõplikke raamatupidamise aastaaruandeid – I köide (C6-0368/2007)(7);

–   võttes arvesse Regioonide Komitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2006. eelarveaastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2006. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos auditeeritud institutsioonide vastustega(8);

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(9);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ning artikleid 275 ja 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(10) eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6-0095/2008),

1.  märgib, et 2006. aastal oli Regioonide Komiteele (RK) eraldatud kulukohustuste assigneeringuid kogusummas 74 391 953,27 eurot (2005. aastal 69 570 456,32 eurot), mille kasutusmäär oli 97,94%;

2.  märgib, et pärast tekkepõhise raamatupidamise kasutuselevõttu 1. jaanuaril 2005 näitavad Regioonide Komitee finantsaruanded 2006. eelarveaasta kohta negatiivset majandustulemust (8 306 761 eurot) ning ühesuguseid summasid nii varade kui kohustuste puhul (101 124 165 eurot);

3.  tunneb heameelt selle üle, et 2007. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) ja RK alla uuele halduskoostöölepingule ajavahemikuks 2008–2014; on veendunud, et kahe institutsiooni koostöö on Euroopa maksumaksjatele rahaliselt kasulik;

4.  tunneb heameelt kahe komitee võetud selge kohustuse üle püüda ühtlustada oma sisekontrollistandardeid, toetudes parimatele tavadele, ja teisi asjakohaseid finantsmenetlusi, mis on seotud ühistalitustega;

5.  märgib, et uue lepingu kohaselt jäävad kõige tähtsamad valdkonnad (infrastruktuur, IT ja telekommunikatsioonid, samuti kirjalik tõlge, k.a dokumentide tootmine) ühistalituste pädevusse, aga piiratud arv talitusi eraldatakse, näiteks sisetalitused, sotsiaal-meditsiiniline talitus, raamatukogu ja trükiettevalmistus;

6.  rõhutab siiski, et see eraldamine ei tohiks mõjutada eelarvet, ning nõuab seetõttu tungivalt, et kaks komiteed teostaksid vahekokkuvõtte osana ühise analüüsi, et hinnata, kas see ressursside ümberpaigutamine on olnud mõlemale kasulik; kutsub komiteesid üles hoidma Euroopa Parlamenti kursis minikoostöölepingutega valdkondades, mida eraldamine puudutab;

7.  osutab märkusele, mille Euroopa Kontrollikoda tegi oma ülalmainitud aastaaruande punktis 10.19 ning mille kohaselt leiti puudusi juhtimises ja kontrollides avalike hangetega seoses; võtab murelikult teadmiseks pakkumiskutsete asemel läbirääkimistega menetluste suure protsentuaalse osa hangete kogukuludest; tunneb heameelt ühistalituste esitatud teabe üle, mille kohaselt on enamiku hoonetega seotud teenuste puhul, mille lepingud sõlmiti varem läbirääkimistega menetluste järel, allkirjastatud lepingud pakkumismenetluste järel või on pakkumismenetlused käimas;

8.  tunneb selles kontekstis heameelt ühistalituste raames lepingute üksuse loomise üle, mis abistab kõiki ühistalituste tegevosakondi avalike hangete valdkonnas; märgib, et uue lepingu kohaselt viidi ühistalituste kontrollitalitus üle iga komitee enda talituste juurde;

9.  märgib, et vastavalt ühistalituste poolt raportööri küsimustikule antud vastustele on pärast Remorqueuri ja Van Maerlanti hoonete kasutuselevõtmist 2007. aastal nüüdseks kasutusele võetud 92% komiteede kogu büroopinnast ning nende ruumivajadused on eelseisvateks aastateks rahuldatud;

10.  märgib seoses Montoyeri sissepääsuhalli renoveerimisega, et EMSK siseaudiitor järeldas oma aruandes, et „ta ei leidnud elemente, mis tähendaksid, et renoveeritud Montoyeri halli hilinenud üleandmise eest määratud trahvide arveldamist ei oleks võimalik kaitsta”; juhib tähelepanu sellele, et nimetatud aruanne saadeti OLAFile ja see ei ole toonud kaasa ühtegi järelmeedet, millest EMSK või RK oleksid teadlikud;

11.  märgib, et kontrollitalitus viidi 2006. aastal eelarve- ja rahandusüksusest üle üldisesse haldusüksusesse, et veelgi enam rõhutada ülesannete eraldatuse põhimõtet ja selle talituse sõltumatust; lisaks märgib, et RK arvates on ta 2006. aastal läbi viinud piisaval arvul järelkontrolle ning et RK on nõudnud kõigilt oma talitlustelt 5% kõigi dokumentide kontrollimist 2007. aastal; tunneb heameelt asjaolu üle, et RK on märgatavalt suurendanud oma ressursse ja suutlikkust rahanduskontrolli talituses;

12.  peab väga oluliseks, et näiteks eelarvevahendite käsutajate, kontrollijate ja audiitorite läbiviidavad kontrollid oleksid piisavalt ranged; rõhutab selles kontekstis, kui tähtis on piisav arv juhuslikke kontrolle kõikides sektorites lisaks nendele vähestele strateegilistele sektoritele, kus on suurem oht;

13.  osutab märkusele, mille Euroopa Kontrollikoda tegi oma ülalmainitud aastaaruande punktis 10.23, et järelkontrollimenetluse raames leidis RK haldusosakond, et ühe liikmesriigi delegatsiooni puhul hüvitati komitee liikmete sõidukulud (lennupiletid) reisibüroode käsitsi kirjutatud arvete alusel, mille summa oli keskmiselt 83% suurem lennufirma poolt tegelikult küsitud piletihinnast;

14.  märgib, et seejärel viis RK haldusosakond läbi laiaulatusliku juurdluse nimetatud teema käsitlemiseks, mis lõpetati 2007. aasta juulis ja mille tulemused ei näita kontrollikoja arvates, et halduskuludeks makstud summad olid põhjendatud;

15.  märgib rahuloluga, et RK otsustas edaspidistele hüvitistele kehtestada mitmed tingimused ning peatas kõik hüvitised, mis põhinesid eelneva korra alusel ostetud reisidokumentidel; tunneb heameelt selle üle, et RK teavitas ettevaatusabinõuna ka OLAFit arengutest seoses järelkontrolli ja RK haldusosakonna vastuvõetud meetmetega;

16.  märgib, et palgaülekannete siseaudit, mis viidi lõpule 2006. aastal ja mis hõlmas kõikide ülekannete põhjalikku läbivaatamist, tuvastas, et oli vajakajäämisi seoses ülesannete eraldatuse põhimõttega selles valdkonnas (algatuslikud ülesanded ja sisekontroll) ning kontrollikeskkonnale oleks tulnud vastavaid riske arvestades pöörata suuremat tähelepanu; lisaks märgib, et siseaudiitori soovituste suhtes võeti järelmeetmeid 2007. aasta veebruaris; nõuab tungivalt, et RK haldusosakond tagaks kõigi auditisoovituste täieliku rakendamise;

17.  märgib, et pärast juurdlust tuvastas OLAF kaheksa ülekande puhul, et need ei vastanud eeskirjades sätestatud tingimustele, ning soovitas vastavatelt ametnikelt enammakstud summad tagasi nõuda; märgib rahuloluga, et kõik tagasimaksed on 2007. aasta alguseks sooritatud; lisaks märgib, et seoses kuue töötajaga soovitas OLAF algatada distsiplinaarmenetluse ning neist viie kohta esitas toimikud Belgia ametiasutustele;

18.  märgib, et pärast Belgia ametiasutuste esitatud taotlust võttis RK ametisse nimetav asutus 6. juulil 2007. aastal puutumatuse asjaomastelt ametnikelt, et ametiasutused saaksid neid küsitleda; lisaks märgib, et RK haldusosakond ei ole siiani saanud mingit teavet selle kohta, kas Belgia ametiasutused kavatsevad nende toimikutega edasi tegelda;

19.  märgib rahuloluga, et RK peasekretär algatas haldusuurimise, mille viis läbi komisjoni endine asepeadirektor; juhib tähelepanu asjaolule, et kahel juhul viiest, kui toimikud esitati ametiasutustele, otsustas RK ametisse nimetav asutus algatada distsiplinaarmenetluse distsiplinaarnõukogu ees; mõistab, et vastavalt personalieeskirjadele saab nende juhtumite suhtes teha lõppotsuse alles pärast seda, kui Belgia kohus on langetanud lõpliku otsuse;

20.  märgib, et kolme teise juhtumiga seoses teeb ametisse nimetav asutus oma otsuse distsiplinaarmenetluse algatamise kohta niipea, kui on saanud vajalikku teavet, millise edasise käigu kavatsevad Belgia ametiasutused anda neile toimikutele; lisaks märgib, et seoses veel ühe juhtumiga, mille suhtes OLAF ei esitanud toimikut Belgia ametiasutustele, otsustas ametisse nimetav asutus kooskõlas haldusuurimise soovitustega teha asjaomasele ametnikule hoiatuse; kordab oma nõuet uurida rangelt kõiki juhtumeid, mille puhul on võimalik tõestada pettust;

21.  palub Regioonide Komiteel kaaluda proportsionaalsete distsiplinaarmeetmete võtmist, kui seda nõuavad pädevates kohtutes pooleliolevate kohtuasjade tulemused;

22. märgib rahuloluga, et Regioonide Komiteel ei ole enam eriprobleeme personali värbamisega ning ta on peaaegu täitnud oma kvoodi vastavalt teiste institutsioonidega läbiräägitule.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

28

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Lutz Goepel, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Paul van Buitenen, Kyösti Virrankoski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Salvador Garriga Polledo, Dumitru Oprea, Gabriele Stauner, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Pilar Ayuso, Albert Deß, Markus Pieper

(1)

ELT L 78, 15.3.2006.

(2)

ELT C 274, 15.11.2007, lk 1.

(3)

ELT C 273, 15.11.2007, lk 1.

(4)

ELT C 274, 15.11.2007, lk 130.

(5)

ELT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

(6)

ELT L 78, 15.3.2006.

(7)

ELT C 274, 15.11.2007, lk 1.

(8)

ELT C 273, 15.11.2007, lk 1.

(9)

ELT C 274, 15.11.2007, lk 130.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

Viimane päevakajastamine: 10. aprill 2008Õigusalane teave