Postup : 2008/2027(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0108/2008

Předložené texty :

A6-0108/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0190

ZPRÁVA     
PDF 132kWORD 141k
3. dubna 2008
PE 402.517v02-00 A6-0108/2008

o změně článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu

(2008/2027(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajka: Monica Frassoni

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu

(2008/2027(REG)

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis předsedy ze dne 27. března 2008 předávající informace o znění interinstitucionální dohody schváleném Konferencí předsedů dne 12. prosince 2007,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Komisí o prováděcích postupech pro rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ve znění rozhodnutí 2006/512/ES,

–   s ohledem na čl. 120 odst. 2 a články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0108/2008),

1.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 81 – odst. 4 – písm. a)

Původní znění

Pozměňovací návrh

4.    Pokud prováděcí opatření, která předjímá Komise, spadají pod regulatorní postup s kontrolou, odstavec 3 se nepoužije a odstavce 1 a 2 budou doplněny takto:

4.    Pokud prováděcí opatření, která předjímá Komise, spadají pod regulatorní postup s kontrolou, odstavec 3 se nepoužije a odstavce 1 a 2 budou doplněny takto:

a)    lhůta pro přezkum začíná běžet po předložení návrhu opatření Parlamentu ve všech úředních jazycích;

a)    lhůta pro přezkum začíná běžet po předložení návrhu opatření Parlamentu ve všech úředních jazycích. V případě, že jsou uplatňovány kratší lhůty (čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468/ES), a v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES) začne tato lhůta pro přezkum běžet dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření v jazykových verzích, které byly předloženy členům výboru zřízeného v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za předpokladu, že předseda parlamentního výboru nemá námitek. Článek 138 se v tomto případě nepoužije.

Odůvodnění

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Poslední aktualizace: 24. dubna 2008Právní upozornění