Διαδικασία : 2007/2046(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0110/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0110/2008

Συζήτηση :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0144

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 206kWORD 137k
3 Απριλίου 2008
PE 396.688v03-00 A6-0110/2008

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Hans-Peter Martin

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(2), μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0110/2008),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2006·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(6),

–   –έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(9) και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0110/2008),

1.  επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι εκείνοι που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006(11),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006, μαζί με τις απαντήσεις του Κέντρου(12),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(14), και ιδίως το άρθρο 12α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(15), και ιδίως το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0110/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2006 και το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές, με μία επιφύλαξη,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου 2007, το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2005(16), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων,

· υπενθύμιζε ότι οι πιστώσεις για επιχειρησιακές ενέργειες (ακυρώσει του 15% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, μεταφορά του 20% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και του 15% των πιστώσεων πληρωμών), ιδιαίτερα μετά την αναδιοργάνωση των διαδικασιών ανάθεσης συβάσεων,

· ζητούσε την πλήρη εφαρμογή της αρχής της κατανομής καθηκόντων του διατάκτη και του υπολόγου προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή του 2005, όπου καθήκοντα του υπολόγου εκτελέστηκαν από υπηρεσίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνος ο διατάκτης,

· επέμενε ότι το Κέντρο θα έπρεπε να εφαρμόζει καθιερωμένες διαδικασίες πρόσληψης προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή του 2005, όπου σημαντική διοικητική θέση καλύφθηκε με εσωτερικό διαγωνισμό ενώ με εξωτερικό διαγωνισμό θα προσφερόταν ευρύτερο φάσμα υποψηφίων,

· εξέφραζε ανησυχία για το πολύ υψηλό ποσοστό παρατυπιών που είχαν εντοπιστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την εξέταση συμβάσεων, όπου από τις έξι μόνο σε μία δεν είχαν σημειωθεί παρατυπίες·

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν οριζόντια ζητήματα των οργανισμών της ΕΕ και έχουν επομένως σημασία και για τη διαδικασία απαλλαγής κάθε επιμέρους οργανισμού

1.  επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των 24 οργανισμών και άλλων δορυφορικών υπηρεσιών που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ανήλθαν συνολικά σε 1.080.500.000 ευρώ το 2006 (με υψηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, ύψους 271 εκατ., και χαμηλότερο εκείνον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), ύψους 5 εκατ. ευρώ)·

2.  επισημαίνει ότι, στο σύνολο των εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ που υπόκεινται σε έλεγχο και απαλλαγή, δεν περιλαμβάνονται πλέον σήμερα μόνο οι καθιερωμένοι κανονιστικοί οργανισμοί αλλά και οι εκτελεστικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, ενώ στο εγγύς μέλλον θα περιληφθούν επίσης οι κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται ως συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες)·

3.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά το Κοινοβούλιο, ο αριθμός των οργανισμών που υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής έχει εξελιχθεί ως εξής: οικονομικό έτος 2000: 8 οργανισμοί, 2001: 10 οργανισμοί, 2002: 11 οργανισμοί, 2003: 14 οργανισμοί, 2004: 14 οργανισμοί, 2005: 16 οργανισμοί, 2006: 20 κανονιστικοί και 2 εκτελεστικοί οργανισμοί (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 2 οργανισμοί που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά υπόκεινται σε εσωτερική διαδικασία απαλλαγής)·

4.  συμπεραίνει, επομένως, ότι η διαδικασία λογιστικού ελέγχου/απαλλαγής έχει καταστεί άκαμπτη και δυσανάλογη για το σχετικό μέγεθος των προϋπολογισμών των οργανισμών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών· αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αναλάβει εκτενή αναθεώρηση της διαδικασίας απαλλαγής για τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αναπτύξει μια απλούστερη και πιο ορθολογική προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οργανισμών για καθέναν από τους οποίους θα απαιτείται ξεχωριστή έκθεση απαλλαγής τα προσεχή έτη·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύσταση νέου οργανισμού ή την αναμόρφωση υπάρχοντος, να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: τύπος οργανισμού, στόχοι του οργανισμού, εσωτερική διοικητική διάρθρωση, προϊόντα, υπηρεσίες, βασικές διαδικασίες, ομάδα στόχου, πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού, επίσημη σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, δημοσιονομική αρμοδιότητα, δημοσιονομικός προγραμματισμός, πολιτική για το προσωπικό και στελέχωση·

6.  ζητεί, κάθε οργανισμός να διοικείται στη βάση ετήσιας συμφωνίας απόδοσης που να διατυπώνεται από τον οργανισμό και την αρμόδια ΓΔ και να περιλαμβάνει τους κύριους στόχους για το επόμενο έτος, δημοσιονομικό πλαίσιο και σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης·

7.  ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου· θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού·

8.  πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις· θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση των εσόδων με ειδικό προορισμό για τους οργανισμούς, συνακόλουθα δε στη μείωση του διοικητικού κόστους·

9.  επισημαίνει πως αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται διότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, το δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κ.λπ.· θεωρεί ότι κύριος λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να εκπονήσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδιαίτερα κανόνες εκτέλεσης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς) που να επιτρέπουν την πλήρη συμμόρφωσή τους·

10. επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού, να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επιμέρους οργανισμούς κατά τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο συγκεκριμένος οργανισμός· καλεί την αρμόδια επιτροπή του να σέβεται την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει κάνει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εν λόγω οργανισμού·

11. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα, σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς·

12. θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή, το δε ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες· θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς·

Παρουσίαση των στοιχείων στις εκθέσεις

13. επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη προσέγγιση μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, των λογαριασμών και των εκθέσεών τους για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ούτε για το αν θα πρέπει να υποβληθεί από το διευθυντή του οργανισμού δήλωση αξιοπιστίας· παρατηρεί ότι δεν κάνουν όλοι οι οργανισμοί σαφή διάκριση μεταξύ α) της παρουσίασης του έργου του οργανισμού στο κοινό και β) της υποβολής τεχνικής έκθεσης για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

14. επισημαίνει ότι, μολονότι οι πάγιες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των εκθέσεων δραστηριότητας δεν προβλέπουν ρητώς την κατάρτιση δήλωσης αξιοπιστίας από τον οργανισμό, πολλοί διευθυντές το έχουν πράξει για το 2006, ένας δε από αυτούς περιέλαβε και μια σημαντική επιφύλαξη·

15. υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 41 του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2005(17) καλεί τους διευθυντές των Υπηρεσιών να επισυνάπτουν στο εξής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, η οποία υποβάλλεται μαζί με τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία, δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, παρόμοια με τις δηλώσεις που υποβάλλουν σήμερα οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής·

16. ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει ανάλογα τις πάγιες οδηγίες της προς τους οργανισμούς·

17. προτείνει, επιπλέον, η Επιτροπή να συνεργαστεί με τους οργανισμούς για την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου για όλους τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένους υπηρεσίες κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ

-    μιας ετήσιας έκθεσης για τη γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων, του έργου και των επιτευγμάτων του οργανισμού,

-    δημοσιονομικών δελτίων και έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,

-    έκθεσης δραστηριοτήτων στα πρότυπα των εκθέσεων δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής,

-    δήλωσης αξιοπιστίας υπογραμμένης από το διευθυντή του οργανισμού και συνοδευόμενης από ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις στις οποίες θεωρεί σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Τα γενικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

18. επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράγραφος 10.29(18) της ετήσιας έκθεσης), ότι η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα· επισημαίνει, ακόμα, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες·

19. επισημαίνει ότι στο τέλος του 2006 14 οργανισμοί δεν είχαν εφαρμόσει ακόμη το σύστημα λογιστικής ABAC (ετήσια έκθεση, υποσημείωση στην παράγραφο 10.31)·

20. επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ετήσια έκθεση, παράγραφος 1.25) σχετικά με τις αυξημένες δαπάνες ορισμένων οργανισμών που καταλόγισαν τα καταβλητέα έξοδα για μη ληφθείσα άδεια· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε με επιφυλάξεις τις δηλώσεις αξιοπιστίας του στην περίπτωση τριών οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), CEPOL και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων) για το οικονομικό έτος 2006 (2005: CEDEFOP, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης)·

Εσωτερικός έλεγχος

21. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 183(3) του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι επίσης εσωτερικός ελεγκτής των κανονιστικών οργανισμών που λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο και το διευθυντή κάθε οργανισμού·

22. εφιστά την προσοχή στις ακόλουθες επιφυλάξεις που περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006:

      "Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού ως εσωτερικού ελεγκτή των κοινοτικών οργανισμών λόγω έλλειψης προσωπικού"·

23. επισημαίνει, ωστόσο, την παρατήρηση του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006, ότι από το 2007, με πρόσθετο προσωπικό που θα διαθέσει η Επιτροπή στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS), όλοι οι εν λειτουργία κανονιστικοί οργανισμοί θα υπόκεινται σε ετήσιο εσωτερικό έλεγχο·

24. επισημαίνει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κανονιστικών και εκτελεστικών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων που απαιτείται να ελέγχονται από την IAS σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του, αν το προσωπικό που θα διατεθεί στην IAS θα επαρκεί για τη διεξαγωγή ετήσιου λογιστικού ελέγχου όλων των οργανισμών τα προσεχή έτη·

25. παρατηρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 72(5) του κανονισμού αριθ. 2343/2002, κάθε οργανισμός πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και την Επιτροπή έκθεση του διευθυντή του σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των λογιστικών ελέγχων που έχει διεξαγάγει ο εσωτερικός ελεγκτής, τις συστάσεις που έχουν γίνει και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε συνέχεια των συστάσεων αυτών· ζητεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν αν τούτο έχει γίνει, και, αν ναι, με ποιο τρόπο·

26. λαμβάνει υπόψη, σε ό,τι αφορά την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου, ιδιαίτερα σε σχέση με μικρότερους οργανισμούς, την πρόταση που υπέβαλε ο εσωτερικός ελεγκτής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, να επιτρέπεται στους μικρότερους οργανισμούς να αναθέτουν εσωτερικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς·

Αξιολόγηση των οργανισμών

27. υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(19), που προέκυψε από τη συνδιαλλαγή ενόψει του Συμβουλίου ECOFIN για τον προϋπολογισμό, στις 13 Ιουλίου 2007, με την οποία ζητούνται α) κατάσταση των οργανισμών τους οποίους προτίθεται να αξιολογήσει η Επιτροπή και β) κατάσταση των οργανισμών που έχουν ήδη αξιολογηθεί, συνοδευόμενη από επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων·

Πειθαρχικές διαδικασίες

28. επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους τους, οι επιμέρους οργανισμοί δυσκολεύονται να συγκροτήσουν ειδικά πειθαρχικά συμβούλια απαρτιζόμενα από υπαλλήλους κατάλληλου βαθμού, η δε IDOC (Υπηρεσία διοικητικής έρευνας και πειθαρχικών μέτρων) της Επιτροπής δεν έχει αρμοδιότητα στους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου·

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας

29. υπενθυμίζει το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών (COM(2005)0059), που έχει ως στόχο τη δημιουργία οριζόντιου πλαισίου για τη δημιουργία, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών· επισημαίνει ότι το σχέδιο συνιστά χρήσιμη πρωτοβουλία σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της δημιουργίας και της λειτουργίας των οργανισμών· επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής του 2006 (παράγραφος 3.1, COM(2007)0274), ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μετά τη δημοσίευση της πρότασης, η συζήτηση επί της ουσίας επαναλήφθηκε στο Συμβούλιο στο τέλος του 2006· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της θέσπισης της συμφωνίας·

30. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των κανονιστικών οργανισμών μέσα στο 2008·

Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί

31. υπενθυμίζει ότι, στους δύο αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, χορηγεί απαλλαγή στο διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο· επισημαίνει ότι οι δύο οργανισμοί διαθέτουν σημαντικό συσσωρευμένο πλεόνασμα από έσοδα τελών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη·

      Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 281 εκατομμύρια ευρώ,

     Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 18 εκατομμύρια ευρώ(20)·

Συγκεκριμένα ζητήματα

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006·

33. σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κέντρο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του ρόλου του και των επιχειρησιακών δράσεών του·

34. εκτιμά ότι το Κέντρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ενημέρωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, και το παροτρύνει να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό στο ρόλο του· επιδοκιμάζει για μια ακόμη φορά το έργο που επιτελεί το Κέντρο το οποίο επιτελεί ακατάπαυστα και με επιτυχία το έργο που του έχει ανατεθεί·

35. επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 2006, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε τη δήλωση αξιοπιστίας του με την παρατήρηση ότι, μολονότι στην έκθεση του προηγούμενου έτους είχε δοθεί έμφαση στην έλλειψη νομικής βάσης για απόφαση της επιτροπής προσφυγών του Κέντρου να δοθεί σε υπάλληλο αποζημίωση για οικονομική ζημία, που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, η εν λόγω αποζημίωση καταβλήθηκε το 2006·

36. λαμβάνει υπόψη την απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η νομιμότητα της προσβληθείσας απόφασης επιβεβαιώθηκε στο μεταξύ από τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής ενώ ακολούθησαν πληροφορίες από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το ζήτημα είχε λυθεί και το σχόλιο θα έπρεπε τώρα να ερμηνευτεί ως παρατήρηση σχετικά με διαχειριστικό κίνδυνο·

37. εφιστά την προσοχή σε άλλες παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κέντρο, σχετικά με:

· το υψηλό ποσοστό των πιστώσεων που μεταφέρονται ή ακυρώνονται, και το μεγάλο αριθμό μεταφορών πιστώσεων,

· την έλλειψη κατάλληλης διαδικασίας απογραφής για τον προσδιορισμό, την καταχώρηση και την κεφαλαιοποίηση στοιχείων ενεργητικού,

· την ελλιπή τεκμηρίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου,

· την απουσία νομικής βάσης για την επιστροφή των διδάκτρων των παιδιών των υπαλλήλων του Κέντρου,

· την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου για το κατά πόσον τα έγγραφα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας ως αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής πείρας τους είναι γνήσια,

· τις ατασθαλίες στις διαδικασίες προμηθειών·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το διορισμό εσωτερικού ελεγκτή στο Κέντρο, το Δεκέμβριο του 2006·

39. επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς του Κέντρου, ότι η έκθεση ελέγχου της IAS το Δεκέμβριο του 2006 επιβεβαίωσε πως οι διαδικασίες έχει πλέον αποκατασταθεί η κανονικότητα των διαδικασιών και οι προηγούμενες συστάσεις της IAS έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν πλήρως·

40. επισημαίνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, ότι το 2006 καταβλήθηκαν μείζονες προσπάθειες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου και την υλοποίηση των συστάσεων σε συνέχεια του ελέγχου· εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση, ότι το ετήσιο διαχειριστικό σχέδιο του 2007 περιλαμβάνει για πρώτη φορά μηχανισμό συστηματικής προληπτικής διαχείρισης κινδύνου·

41. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα της OLAF σχετικά με συγκεκριμένες συμβάσεις κατά το διάστημα 2001-2005 έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Ελλάδας·

42. επισημαίνει τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2006 από τους διευθυντές των δύο οργανισμών, ώστε να διασφαλιστεί η χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων για έρευνα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος·

43. επισημαίνει ότι το Κέντρο έχει μια καταχώρηση στην πλευρά του ενεργητικού στον ισολογισμό του για οικόπεδα και κτίρια (4,57 εκατ. ευρώ) και συσσωρευμένο πλεόνασμα 5 εκατ. ευρώ στο παθητικό.

28.2.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jamila Madeira

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2006·

2.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του ρόλου του και των επιχειρησιακών δράσεών του·

3.  διαπιστώνει ότι ελήφθησαν μέτρα για να αντιμετωπισθούν και να εκλείψουν οι αρχικές επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με ατομική απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών ως προς την καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο για ηθική βλάβη·

4.  εκτιμά ότι το Cedefop διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ενημέρωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, και το παροτρύνει να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό στο ρόλο του· επιδοκιμάζει για μια ακόμη φορά το έργο που επιτελεί το Cedefop το οποίο επιτελεί ακατάπαυστα και με επιτυχία το έργο που του έχει ανατεθεί·

5.  εκτιμά, με βάση τα ανωτέρω, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mihael Brejc, Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Anja Weisgerber, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Κώστας Μποτόπουλος,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Margarita Starkevičiūtė

(1)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 46.

(2)

ΕΕ C 309 της 19.12.2007, σελ. 86.

(3)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(4)

ΕΕ C 136, 30.4.2004, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σελ. 1).

(5)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(6)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 46.

(7)

ΕΕ C 309 της 19.12.2007, σελ. 86.

(8)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(9)

ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2051/2004 (ΕΕ L 355, 1.12.2004, σελ. 1).

(10)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(11)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 46.

(12)

ΕΕ C 309 της 19.12.2007, σελ. 86.

(13)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(14)

ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σελ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σελ. 1).

(15)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0113.

(17)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ L 196 της 27.7.2005, σελ. 69).

(18)

ΕΕ C 273 της 15.11.2007, σελ. 1.

(19)

Έγγραφο DS 605/1/07 Rev1 του Συμβουλίου.

(20)

Πηγή: Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου