Procedūra : 2007/2057(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0115/2008

Pateikti tekstai :

A6-0115/2008

Debatai :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Balsavimas :

PV 22/04/2008 - 5.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0154

PRANEŠIMAS     
PDF 192kWORD 127k
2008 m. balandžio 3 d.
PE 396.699v03-00 A6-0115/2008

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Hans-Peter Martin

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. vasario 12 d. rekomendaciją (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ir ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0115/2008),

1.  suteikia patvirtinimą Europos jūrų saugumo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2006 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, sudarančią neatskiriamą sprendimo dalį, Europos jūrų saugumo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros galutines metines ataskaitas(6),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. vasario 12 d. rekomendaciją (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(8), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(9), ir ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10)185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0115/2008),

1.  pažymi, kad Europos jūrų saugumo agentūros galutinės metinės ataskaitos pridėtos prie Audito Rūmų ataskaitos;

2.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros galutines metines ataskaitas(11),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(12),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. vasario 12 d. rekomendaciją (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(13), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(14), ir ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(15) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0115/2008),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2006 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2007 m. balandžio 24 d. priėmė sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Agentūros 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas(16), ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia:

· pažymėjo, kad 2005 m. finansinių metų biudžeto vykdymą stabdė vėluojantis naujų darbuotojų įdarbinimas, ir ši padėtis turėjo neigiamos įtakos administracinėms išlaidoms skirtų asignavimų panaudojimui;

· pažymėjo, kad buvo rasta sandorių pagrindimo dokumentais, kas yra būtina veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sąlyga, trūkumų ir kad su įsipareigojimais ir mokėjimais susijusios bylos dažnai buvo nebaigtos pildyti arba supainiotos;

· taip pat atkreipė dėmesį į įvairius viešųjų pirkimų valdymo trūkumus ir reikalavo, kad Agentūra laikytųsi reglamento reikalavimų;

Bendrosios dalys, susijusios su ES agentūrų horizontaliaisiais klausimais ir svarbios atliekant kiekvienos konkrečios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

1.  pažymi, kad Audito Rūmų audituotų 24 agentūrų ir kitų decentralizuotų įstaigų biudžetas 2006 m. iš viso buvo 1 080,5 milijonų eurų (Europos rekonstrukcijos agentūros 271 milijono eurų biudžetas buvo didžiausias, o Europos policijos koledžo (CEPOL) 5 milijonų eurų biudžetas – mažiausias);

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad į ES išorės įstaigų, kurias reikia audituoti ir kurių biudžeto įvykdymą reikia patvirtinti, grupę dabar įeina ne tik įprastos reguliavimo agentūros, bet ir vykdomosios agentūros, įsteigtos specialiosioms programoms įgyvendinti, o netrukus į šią grupę taip pat įeis bendrosios įmonės, įsteigtos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu (bendros technologijų iniciatyvos);

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad, kiek tai susiję su Parlamentu, agentūrų, kurioms taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, skaičius padidėjo, pvz., 2000 finansiniais metais jų buvo 8, 2001 m. – 10, 2002 m. – 11, 2003 m. – 14, 2004 m. – 14, 2005 m. – 16, o 2006 m. jau buvo 20 reguliavimo agentūrų ir 2 vykdomosios agentūros (neįskaitant 2 agentūrų, kurias audituoja Europos Audito Rūmai, bet kurioms taikoma vidinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra);

4.  todėl daro išvadą, kad auditavimo (biudžeto įvykdymo patvirtinimo) procedūra tapo sudėtinga ir neproporcinga, palyginti su santykiniu agentūrų (decentralizuotų įstaigų) biudžetų dydžiu; paveda savo kompetentingam komitetui, atsižvelgiant į vis didėjantį įstaigų, kurioms skirtus atskirus pranešimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo reikės rengti ateinančiais metais, skaičių, atlikti plataus masto agentūrų ir decentralizuotų įstaigų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros persvarstymą siekiant sukurti paprastesnį ir racionalesnį metodą;

Esminiai klausimai

5.  prašo Komisiją prieš steigiant naują arba reformuojant jau veikiančią agentūrą pateikti aiškių paaiškinimų dėl šių aspektų: agentūros tipo, jos tikslų, vidaus valdymo struktūros, produktų, paslaugų, svarbiausių procedūrų, tikslinės grupės, agentūros klientų ir suinteresuotų šalių, oficialių santykių su išorės veikėjais, atsakomybės už biudžetą, finansų planavimo ir personalo bei įdarbinimo politikos;

6.  prašo, kad kiekviena agentūra būtų valdoma pagal metinį veiklos susitarimą, kurį parengia agentūra ir atsakingas GD ir kuriame turėtų būti nurodyti ateinančių metų tikslai, finansinė programa ir aiškūs veiklos vertinimo rodikliai;

7.  prašo, kad Audito Rūmai arba kita nepriklausoma audito įstaiga reguliariai (ir ad hoc) atliktų agentūrų veiklos auditą; mano, kad auditas neturėtų apsiriboti tradiciniais finansų valdymo ir tinkamo viešųjų lėšų valdymo elementais, bet turėtų apimti administravimo našumą ir efektyvumą bei turėtų būti nustatomas kiekvienos agentūros finansų valdymo reitingas;

8.  mano, kad agentūrų, kurios nuolat pateikia padidintas biudžeto reikmių sąmatas, atveju formalų sumažinimą reikėtų daryti mažinant laisvų etatų skaičių; mano, kad šitaip ilgainiui sumažėtų agentūroms asignuotų įplaukų, taip pat ir administracinių išlaidų;

9.  pažymi, jog didelių sunkumų kelia tai, kad daug agentūrų kritikuojamos dėl viešųjų pirkimų taisyklių, Finansinio reglamento, Pareigūnų tarnybos nuostatų ir kt. nesilaikymo; mano, kad visų pirma tokia padėtis susidarė todėl, kad dauguma reglamentų ir Finansinis reglamentas skirti didesnėms institucijoms, o dauguma mažų agentūrų yra pernelyg mažos, kad galėtų laikytis šių reglamentų reikalavimų; dėl šios priežasties prašo Komisiją kuo greičiau ieškoti sprendimo siekiant padidinti efektyvumą, panaudojant įvairių agentūrų administracinių funkcijų grupavimo metodą, kuris suteiktų joms galimybę burtis į didesnį vienetą (atsižvelgiant į būtinus pagrindinių reglamentų, pagal kuriuos reglamentuojama agentūrų veikla ir jų finansinis savarankiškumas, pakeitimus), arba skubiai parengti taisykles, skirtas specialiai agentūroms (ypač įgyvendinimo taisykles agentūroms), kurių jos galėtų tinkamai laikytis;

10. reikalauja, kad Komisija, rengdama preliminarų biudžeto projektą, atsižvelgtų į pavienių agentūrų biudžeto įgyvendinimo ankstesniais metais, ypač n-1 metais, rezultatus ir atitinkamai patikslintų tam tikros agentūros prašomą biudžetą; ragina savo kompetentingą komitetą atkreipti dėmesį į šį patikslinimą ir, jei Komisija jo neatliko, ragina minėtąjį komitetą patikslinti aptariamą biudžetą iki tikrojo lygio, atitinkančio šios agentūros gebėjimą panaudoti ir įgyvendinti biudžetą;

11. primena savo sprendimą dėl 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo, pagal kurį jis paskatino Komisiją kas penkeri metai pateikti visų veikiančių agentūrų sukuriamos pridėtinės vertės tyrimą; ragina visas susijusias institucijas tuo atveju, kai nustatoma, kad agentūra nesukuria pridėtinės vertės, imtis reikiamų veiksmų siekiant iš naujo nustatyti tos agentūros įpareigojimus arba nutraukti jos veiklą; pažymi, kad 2007 m. Komisija neatliko nė vieno vertinimo; primygtinai reikalauja, kad Komisija, prieš priimant sprendimą dėl 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pateiktų bent 5 tokius vertinimus, visų pirma seniausiai įsteigtų agentūrų;

12. mano, kad reikia nedelsiant atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendacijas ir agentūroms mokamų subsidijų sumas suderinti su iš tikraisiais pinigų poreikiais; be to, mano, kad bendrojo Finansinio reglamento pakeitimus reikėtų įtraukti į agentūrų bendrąjį finansinį reglamentą ir į įvairius specialiuosius finansinius reglamentus;

Duomenų pateikimas

13. pažymi, kad agentūros neturi standartinio požiūrio, kaip pateikti savo veiklą atitinkamais finansiniais metais, sąskaitas ir pranešimus apie biudžeto ir finansų valdymą, taip pat į klausimą, ar patikinimo pareiškimą turėtų parengti agentūros direktorius; pastebi, kad ne visos agentūros aiškiai skiria a) agentūros veiklos pristatymą visuomenei ir b) technines biudžeto ir finansų valdymo ataskaitas;

14. pažymi, kad nors galiojančiose Komisijos veiklos ataskaitų rengimo instrukcijose nėra aiškiai reikalaujama, kad agentūra parengtų patikinimo pareiškimą, daugelis direktorių vis dėlto parengė 2006 m. pareiškimus, iš kurių viename nurodyta svarbi išlyga;

15. primena savo 2005 m. balandžio 12 d. rezoliucijos 41 dalį(17) , pagal kurią agentūrų direktoriai nuo šiol raginami prie metinės veiklos ataskaitos, su kuria taip pat pateikiama finansinė ir valdymo informacija, būtų pridedamas pareiškimas, kad finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, analogiškas tiems pareiškimams, kuriuos pasirašo Komisijos generaliniai direktoriai;

16. prašo Komisiją atitinkamai pakeisti savo galiojančias instrukcijas agentūroms;

17. taip pat siūlo Komisijai dirbti su agentūromis siekiant sukurti suderintą modelį, taikomą visoms agentūroms ir decentralizuotoms įstaigoms, pagal kurį būtų aiškiai skiriami:

-    plačiajai auditorijai skirta metinė įstaigos veiklos, darbų ir laimėjimų ataskaita;

-    finansinės ataskaitos ir biudžeto įvykdymo ataskaita;

-    veiklos ataskaita, analogiška Komisijos generalinių direktorių veiklos pranešimams;

-    įstaigos direktoriaus pasirašytas patikinimo pareiškimas, kuriame pateikiamos išlygos arba pastabos, į kurias, jo nuomone, tikslinga atkreipti biudžeto įvykdymą patvirtinančios institucijos dėmesį;

Bendros Audito Rūmų pastabos

18. pažymi Audito Rūmų pastabą (metinės ataskaitos 10.29 dalis), kad Komisijos iš Bendrijos biudžeto mokamos subsidijos nėra pagrįstos pakankamai svariais agentūrų grynųjų pinigų poreikių vertinimais ir kad tai kartu su asignavimų perkėlimų skaičiumi sudaro nemažus grynųjų pinigų likučius; taip pat pažymi, kad Audito Rūmai rekomenduoja palaikyti agentūroms mokamų subsidijų lygį remiantis tikrais jų grynųjų pinigų poreikiais;

19. pažymi, kad 2006 m. pabaigoje 14 agentūrų vis dar nebuvo įdiegę ABAC apskaitos sistemos (metinės ataskaitos 10.31 dalies išnaša);

20. pažymi Audito Rūmų pastabą (metinės ataskaitos 1.25 dalis), kad kai kurios agentūros į apskaitą įtraukė už neišnaudotas atostogas sukauptas sąnaudas; pažymi, kad Audito Rūmai 2006 finansinių metų patikinimo pareiškime pateikė išlygą dėl trijų agentūrų (Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP), Europos policijos koledžo (CEPOL) ir Europos geležinkelio agentūros) (2005 m. tai buvo taikoma CEDEFOP, Europos maisto saugos tarnybai, Europos rekonstrukcijos agentūrai);

Vidaus auditas

21. primena, kad pagal Finansinio reglamento 185 straipsnio 3 dalį Komisijos vidaus auditorius taip pat yra reguliavimo agentūrų, kurios gauna išmokas iš ES biudžeto, vidaus auditorius; pažymi, kad vidaus auditorius atskaitingas kiekvienos agentūros valdybai ir direktoriui;

22. atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus 2006 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą išlygą:

      „Komisijos vidaus auditorius negali tinkamai atlikti savo, kaip Bendrijos įstaigų vidaus auditoriaus, pareigų, jam priskirtų pagal Finansinių reglamento 185 straipsnį, dėl darbuotojų trūkumo“;

23. tačiau atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus jo 2006 m. veiklos ataskaitoje pateiktą pastabą, kad nuo 2007 m., kai Komisija Vidaus audito tarnybai (IAS) suteiks papildomų personalo išteklių, visų veikiančių reguliavimo agentūrų vidaus auditas bus atliekamas kasmet;

24. atkreipia dėmesį į vis didėjantį reguliavimo ir vykdomųjų agentūrų ir bendrų įmonių, kurių auditą turi atlikti IAS pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį, skaičių; prašo Komisiją pranešti atsakingam komitetui apie tai, ar IAS turimų personalo išteklių pakaks visų minėtųjų įstaigų metiniam auditui atlikti ateinančiais metais;

25. pažymi, kad pagal reglamento Nr. 2343/2002 72 straipsnio 5 dalį kiekvienais metais kiekviena agentūra institucijai, atsakingai už sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, ir Komisijai siunčia savo direktoriaus parengtą ataskaitą, apibendrinančią vidaus auditoriaus atliktų vidaus auditų skaičių ir tipus, pateiktas rekomendacijas ir dėl tų rekomendacijų atliktus veiksmus; prašo agentūras nurodyti, ar tai daroma, ir jei taip, kaip;

26. atkreipia dėmesį, turėdamas mintyje vidaus audito pajėgumus, ypač mažesnėse agentūrose, į vidaus auditoriaus pasiūlymą, 2006 m. rugsėjo 14 d. pateiktą Parlamento atsakingam komitetui, pagal kurį mažesnėms agentūroms turėtų būti leista pirkti vidaus audito paslaugas iš privataus sektoriaus;

Agentūrų įvertinimas

27. primena bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą(18), dėl kurio buvo suderėta per taikinimą ECOFIN biudžeto klausimų Tarybos 2007 m. liepos 13 d. posėdyje ir kuriame raginama i) pateikti agentūrų, kurias Komisija ketina vertinti, sąrašą ir ii) pateikti jau įvertintų agentūrų sąrašą kartu su svarbiausių rezultatų santrauka;

Drausminės procedūros

28. pažymi, kad pavienėms agentūroms dėl jų dydžio sunku sukurti ad hoc drausmės komisijas, kurias sudarytų atitinkamos kategorijos darbuotojai, ir kad Komisijos tyrimų ir drausmės tarnyba (angl. IDOC) neatsakinga už agentūras; ragina agentūras apsvarstyti galimybę įsteigti bendrą agentūrų drausmės komisiją;

Tarpinstitucinio susitarimo projektas

29. primena Komisijos parengtą Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos projektą (COM(2005)0059), kuriuo siekiama sukurti horizontaliąją Europos reguliavimo agentūrų steigimo, struktūros, veiklos, įvertinimo ir kontrolės sistemą; pažymi, kad projektas yra naudinga iniciatyva siekiant pagrįsti agentūrų steigimą ir veiklą; pažymi, kad Komisijos 2006 m. suvestinėje ataskaitoje (3.1 dalyje, COM(2007)0274) nurodoma, kad nors po pasiūlymo paskelbimo derybos nutrūko, 2006 m. pabaigoje Taryboje vėl pradėtos diskusijos šiuo klausimu; apgailestauja, kad nepavyko pasiekti daugiau pažangos siekiant priimti pasiūlymą;

30. taigi palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą per 2008 m. pateikti komunikatą dėl reguliavimo agentūrų ateities;

Savo veiklą finansuojančios agentūros

31. primena, kad dviejų savo veiklą finansuojančių agentūrų atžvilgiu apie biudžeto įvykdymą direktoriui patvirtina administracinė valdyba; pažymi, kad abi agentūros sukaupė didelį perteklių iš pajamų iš mokesčių, perkeltų iš ankstesnių metų:

      Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM) pinigais ir pinigų ekvivalentais – 281 milijonas EUR;

     Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO) pinigais ir pinigų ekvivalentais: 18 milijonų EUR(19);

Specialiosios pastabos

32. pažymi, kad 2006 finansinių metų bendrajame Europos Sąjungo biudžete agentūrai buvo skirta 44,738 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 44,738 mln. eurų mokėjimų asignavimų;

33. reiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmų 2006 m. ataskaitoje padarytos išvados, kad 2006 m. pabaigoje turėjo būti panaikinti daugiau nei 43 proc. mokėjimų asignavimų ir kad per pastarąjį metų ketvirtį buvo atlikta itin daug operacijų, todėl nebuvo griežtai laikomasi biudžeto tikslumo principo;

34. taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad biudžeto ir personalo plano sudarymo tvarka nebuvo pakankamai griežta ir kad dėl to buvo perkelta daug biudžeto lėšų, netinkamai planuotas personalo įdarbinimas, o biudžetas pristatytas neteisingai;

35. taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad panaudota labai nedaug (67,7 proc.) mokėjimų asignavimų, numatytų jūros taršą mažinančioms priemonėms, nors biudžeto sudarymo proceso metu Parlamentas nuolat pritarė tam, kad šių priemonių įgyvendinimui būtų skiriama lėšų, ir jų biudžete numatyta; atsižvelgiant į tai, kad buvo neįmanoma parūpinti laivo, skirto kovai su tarša Atlanto arkai priklausančiame plote, kurį sudaro Galisijos pakrantė ir Biskajos įlanka, ragina Komisiją ir agentūrą dėti daugiau pastangų ir laikantis Reglamento 2038/2006/EB 2008 m. pasiekti šį tikslą;

36. susirūpinęs pažymi, kad kai kurie teisiniai įsipareigojimai buvo įrašyti anksčiau, negu atitinkami biudžeto įsipareigojimai, ir kad pagal kai kurias sutartis buvo numatytas išankstinis 100 proc. finansavimas;

37. vis dėlto pripažįsta, kad, kaip savo atsakymuose nurodė agentūra, ją perkėlus iš Briuselio į Lisaboną buvo padarytas poveikis biudžetui, kurį buvo sunku numatyti, įskaitant beveik 20 proc. darbuotojų, dirbusių pagal sutartį, išėjimą iš darbo;

38. pažymi Audito Rūmų pastabą, kad prieš įrašant atitinkamus biudžeto įsipareigojimus buvo įrašyti kai kurie teisiniai įsipareigojimai ir kad kai kurioms sutartims buvo numatytas išankstinis 100 proc. finansavimas;

39. ragina agentūrą imtis skubių priemonių dėl Audito Rūmų išvados, kad agentūros inventorizacijos sistemos yra silpnos, įrašai jose neleidžia fiziškai susekti prekių ir ypač kad į sistemą neįrašyta kompiuterinė įranga;

40. pažymi, kad agentūros balanse įrašyta, kad ji turi 11,6 mln. eurų pinigais ir pinigų ekvivalentais ir yra sukaupusi 7,18 mln. eurų perteklių;

41. atkreipia dėmesį į agentūros apskaitos pareigūno pareiškimą savo pranešime dėl biudžeto ir finansų valdymo, kad, nors agentūros pastangos įdarbinti darbuotojų buvo itin svarbios visais 2006 metais, dėl agentūros perkėlimo atsistatydinus daugeliui darbuotojų buvo patirta sunkumų sudarant personalo planą ir vykdant su juo susijusį biudžetą;

42. susipažinęs su pranešimu dėl biudžeto ir finansų valdymo su susidomėjimu pažymi, kad agentūra, siekdama 2007 m. keliais etapais atsisakyti finansinės sistemos SI2, pateikė prašymą vykdyti bandomąjį naujosios kartos finansinių sistemų, vadinamų ABAC (kaupimo principu pagrįsta apskaita), įdiegimo projektą ir nuo 2006 m. balandžio mėn. užsakydama paslaugas naudoja tą patį finansinių sistemų rinkinį kaip ir Komisija (visos sistemos laikomos ir palaikomos Komisijos Informacijos generaliniame direktorate);

43. mano, kad reikėtų atlikti tolesnius tyrimus siekiant nustatyti kaupimo sistemų ir paslaugų teikimo tarp agentūrų įgyvendinamumą, nes tai galėtų itin pagelbėti mažesnėms agentūroms, kurioms trūksta priemonių, ar naujoms besikuriančioms agentūroms;

44. pažymi agentūros teiginį metinėje ataskaitoje, kad daug dirbama siekiant atlyginti vis didėjančio skaičiaus jos susitikimų dalyvių kelionės išlaidas ir kad šiuo metu ji tobulina atitinkamas procedūras; prašo Audito Rūmų kitų metų ataskaitoje aptarti bendrą klausimą dėl agentūrų vykdomo kelionių išlaidų apmokėjimo.

27.2.2008

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Nuomonės referentas: Luca Romagnoli

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos jūrų saugos agentūros 2006 m. sąskaitos yra patikimos ir visos pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad ES 2006 m. biudžete agentūrai buvo skirta 44,738 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 44,738 mln. eurų mokėjimų asignavimų;

3.  apgailestauja dėl to, kad reikėjo panaikinti 43 proc. 2006 m. agentūrai numatytų mokėjimų asignavimų ir kad itin daug operacijų atlikta finansinių metų pabaigoje;

4.  taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad panaudota labai nedaug (67,7 proc.) mokėjimų asignavimų, numatytų jūros taršą mažinančioms priemonėms, nors biudžeto sudarymo proceso metu Parlamentas nuolat pritarė tam, kad šių priemonių įgyvendinimui būtų skiriama lėšų, ir jų biudžete numatyta; atsižvelgiant į tai, kad buvo neįmanoma parūpinti laivo, skirto kovai su tarša Atlanto arkai priklausančiame plote, kurį sudaro Galisijos pakrantė ir Biskajos įlanka, ragina Komisiją ir agentūrą dėti daugiau pastangų ir laikantis Reglamento 2038/2006/EB 2008 m. pasiekti šį tikslą;

5.  susirūpinęs pažymi, kad kai kurie teisiniai įsipareigojimai buvo įrašyti anksčiau, negu atitinkami biudžeto įsipareigojimai, ir kad pagal kai kurias sutartis buvo numatytas išankstinis 100 proc. finansavimas;

6.  vis dėlto siūlo Parlamentui suteikti Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad agentūros 2006 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Margarita Starkevičiūtė

(1)

OL C 261, 2007 10 31, p. 20.

(2)

OL C 309, 2007 12 19, p. 55.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(4)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL C 261, 2007 10 31, p. 20.

(7)

OL C 309, 2007 12 19, p. 55.

(8)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(9)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

(10)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(11)

OL C 261, 2007 10 31, p. 20.

(12)

OL C 309, 2007 12 19, p. 55.

(13)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(14)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1891/2006 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

(15)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(16)

Priimti tekstai, P6_TA(2007)0123.

(17)

Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2003 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo jo administracijos direktoriui dalį (OJ L 196, 2005 7 27, p. 139).

(18)

Tarybos dokumentas DS 605/1/07 Rev1.

(19)

Šaltinis: Audito Rūmų specialioji ataskaita.

Atnaujinta: 2008 m. balandžio 10 d.Teisinis pranešimas