Menetlus : 2007/2052(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0128/2008

Esitatud tekstid :

A6-0128/2008

Arutelud :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hääletused :

PV 22/04/2008 - 5.27
CRE 22/04/2008 - 5.27
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0151

RAPORT     
PDF 173kWORD 89k
3. aprill 2008
PE 396.694v03-00 A6-0128/2008

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Hans-Peter Martin

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(2);

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/2000, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,(4) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0128/2008),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele ameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(6);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(7);

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(8), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/2000, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,(9) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(10) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0128/2008),

1.  märgib, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  kiidab heaks Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(11);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(12);

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(13), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/2000, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,(14) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(15) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0128/2008),

A. arvestades, et kontrollikoja avalduse kohaselt sai ta piisava kinnituse selle kohta, et 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 24. aprillil 2007. aastal heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele ameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisel(16) ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas:

· märkis suurt tegevuskulude ülekandmismäära ja arvukaid assigneeringute ümberpaigutamisi eelarveridade vahel ning oli arvamusel, et neid ümberpaigutamisi tõendavad dokumendid on ebapiisavad;

· kutsus ametit üles tegelema probleemidega, mis on seotud 2005. aastal sisekontrollisüsteemi mittetäieliku rakendamisega ning riskianalüüsi ja kontrollküsimustike puudumisega, mis on mõeldud eelarvevahendite käsutajatele ja tegevuskontrolli läbi viivatele töötajatele;

· pidas kahetsusväärseks, et sageli ei esitatud riigihangete menetlemisel pakkumiste hindamiskomisjonile pakkumiste kvaliteedihinnangute tegemiseks tõendavaid dokumente,

Üldised punktid, mis puudutavad ELi ametite horisontaalseid küsimusi ja on seega olulised ka iga üksiku ameti eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse seisukohalt

1.  märgib, et kontrollikoja poolt auditeeritud 24 ameti ja muu allasutuse eelarvete kogumaht oli 2006. aastal 1,0805 miljardit eurot (suurima eelarvega oli Euroopa Ülesehitusamet: 271 miljonit eurot; ning väikseima eelarvega Euroopa Politseikolledž (CEPOL): 5 miljonit eurot);

2.  rõhutab, et ELi välisasutused, mille suhtes kohaldatakse auditeerimist ja eelarve täitmisele kinnituse andmise menetlust, hõlmavad lisaks traditsioonilistele reguleerivatele asutustele ka eriprogrammide rakendamiseks asutatud rakendusameteid ning lähemas tulevikus avaliku ja erasektori partnerlusena asutatud ühisettevõtteid (tehnoloogiaalased ühisalgatused);

3.  märgib seoses Euroopa Parlamendiga, et nende ametite arv, mille suhtes kohaldatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, on olnud järgmine: 2000. eelarveaastal: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 reguleerivat asutust ja 2 rakendusametit (välja arvatud 2 ametit, mida auditeeris küll kontrollikoda, kuid mille suhtes kohaldati sisemist eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust);

4.  järeldab sellest, et auditeerimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on muutunud kohmakaks ning ebaproportsionaalseks, võrreldes ametite ja muude allasutuste eelarvete suhtelise mahuga; teeb pädevale parlamendikomisjonile ülesandeks teostada ametite ja muude allasutuste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse laiaulatuslik läbivaatamine, et töötada välja lihtsam ja ratsionaalsem lähenemisviis, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu, mis kõik vajavad järgnevatel aastatel eraldiseisvat eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportit;

Põhimõttelised kaalutlused

5.  nõuab, et komisjon selgitaks enne uue ameti asutamist või olemasoleva ameti ümberkorraldamist arusaadavalt järgmisi elemente: ameti liik, ameti eesmärk, ametisisene juhtimisstruktuur, tooted, teenused, peamised menetlused, sihtrühm, ameti kliendid ja sidusrühmad, ametlikud suhted väliste osalejatega, eelarvealane vastutus, finantsplaneerimine ning personalipoliitika;

6.  nõuab, et kõikide ametitega sõlmitaks iga-aastased tegevustulemuste kokkulepped, mille koostavad amet ja vastutav peadirektoraat ning mis peaksid hõlmama peamisi eesmärke järgnevateks aastateks, finantsraamistikku ja tegevustulemuste mõõtmise selgeid näitajaid;

7.  nõuab, et kontrollikoda või muu sõltumatu audiitor auditeeriks ametite tegevustulemusi regulaarselt (ja sihtotstarbeliselt); on seisukohal, et see ei peaks hõlmama mitte ainult finantsjuhtimise traditsioonilisi elemente ning avaliku sektori rahaliste vahendite nõuetele vastavat kasutamist, vaid ka haldamise tõhusust ja mõjusust ning ameti finantsjuhtimise hindamist;

8.  on seisukohal, et ametite puhul, mis pidevalt oma eelarvelisi vajadusi üle hindavad, tuleks vabade ametikohtade alusel tehnilisi vähendamisi teha; arvab, et pikema aja jooksul vähendab see ametite sihtotstarbelisi tulusid ja seega ka halduskulusid;

9.  märgib, et on tõsine probleem, et mitmeid ameteid on kritiseeritud seoses riigihangete eeskirjadest, finantsmäärusest, personalieeskirjadest jne kõrvalekaldumisega; peab selle peamiseks põhjuseks asjaolu, et suurem osa eeskirju ja finantsmäärus on koostatud suuremate institutsioonide jaoks ning enamikul väikestest ametitest puudub nende õigusaktides sätestatud nõuetega toimetulemiseks vajalik kriitiline mass; seetõttu palub komisjonil otsida kiiret lahendust tõhususe suurendamiseks, ühendades erinevate ametite haldusülesanded, et saavutada kõnealune kriitiline mass (võttes arvesse ka vajalikke muudatusi ametite tegevust ja eelarvealast sõltumatust sätestavates algmäärustes) või koostada kiiresti ametite jaoks erieeskirjad (eelkõige rakenduseeskirjad), mis võimaldavad neil nõudeid täielikult täita;

10. nõuab, et komisjon võtaks esialgse eelarveprojekti koostamisel arvesse üksikute ametite eelarve täitmise tulemusi eelnevatel aastatel, eelkõige aastal n-1, ning muudaks vastavalt iga ameti taotletud eelarvet; palub pädeval parlamendikomisjonil kõnealustest muudatustest kinni pidada ja juhul, kui komisjon seda ei tee, vähendada ise eelarvet realistliku tasemeni, mis vastaks antud ameti vastuvõtu- ja rakendussuutlikkusele;

11. tuletab meelde oma otsust 2005. eelarveaasta eelarvele heakskiidu andmise kohta, kus parlament palus komisjonil esitada iga viie aasta järel uuring iga olemasoleva ameti lisaväärtuse kohta; palub kõikidel asjaomastel institutsioonidel mõne ameti lisaväärtusele negatiivse hinnangu andmise korral võtta vajalikke meetmeid, sõnastades selle ameti volitused ümber või sulgedes ameti; märgib, et 2007. aastal ei ole komisjon teostanud ühtegi hindamist; toonitab, et enne 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemist peaks komisjon esitama vähemalt viis sellist hinnangut, alustades kõige vanematest ametitest;

12. on seisukohal, et kontrollikoja soovitusi tuleks viivitamata rakendada ja ametitele makstavate toetuste määr tuleks viia kooskõlla nende tegelike sularahavajadustega; on lisaks seisukohal, et üldise finantsmääruse muudatused tuleks lülitada ametite raamfinantsmäärusse ning nende erinevatesse konkreetsetesse finantsmäärustesse;

Andmete esitamine

13. märgib, et ametites puudub ühtne lähenemine seoses käsitletaval eelarveaastal toimunud tegevuse, raamatupidamise aastaaruande ning eelarve- ja finantsjuhtimise alaste aruannete kohta teabe avaldamisega ning seoses küsimusega, kas kinnitava avalduse peaks tegema ameti direktor; märgib, et mitte kõik ametid ei erista selgelt üldsusele ameti tegevuse tutvustamist ning eelarve- ja finantsjuhtimise alast tehnilist aruandlust;

14. märgib, et kuigi komisjoni kehtivad eeskirjad tegevusaruannete ettevalmistamiseks ei nõua ametilt selgesõnaliselt kinnitava avalduse tegemist, on paljud direktorid seda siiski 2006. aasta kohta teinud, mis ühel juhul sisaldab olulist reservatsiooni;

15. tuletab meelde oma 12. aprilli 2005. aasta resolutsiooni(17) lõiget 41, milles kutsuti asutuste direktoreid alates sellest hetkest lisama oma iga-aastasele tegevusaruandele, mis esitatakse koos finants- ja juhtimisteabega, oma tegevuse seaduslikkust ja korrektsust kinnitavat deklaratsiooni, mis on sarnane komisjoni peadirektorite poolt allkirjastatavate deklaratsioonidega;

16. palub komisjonil muuta vastavalt ametitele suunatud kehtivaid eeskirju;

17. lisaks soovitab komisjonil teha ametitega koostööd kõikidele ametitele ning muudele allasutustele kohaldatava ühtlustatud mudeli väljatöötamisel, kus oleks selgelt eristatud:

-    aastaaruanne, mis on suunatud laiale lugejaskonnale ning mis tutvustab ameti tegevust, tööülesandeid ja saavutusi;

-    finantsaruanded ning eelarve täitmise aruanne;

-    tegevusaruanne vastavalt komisjoni peadirektorite tegevusaruannetele;

-    ameti direktori allkirjastatud kinnitav avaldus koos reservatsioonide või tähelepanekutega, millele ta peab vajalikuks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanu juhtida;

Kontrollikoja üldised leiud

18. võtab teadmiseks kontrollikoja leiu (aastaaruande punkt 10.29(18)), mille kohaselt ühenduse eelarvest komisjoni poolt väljamakstavad toetused ei põhine piisavalt põhjendatud prognoosidel ametite rahavajaduse kohta ning et selle ja ülekannete suuruse tulemusel on ametite käsutuses märkimisväärsed rahavarud; võtab lisaks teadmiseks kontrollikoja soovituse, et ametitele makstavate toetuste määr peaks olema kooskõlas ametite tegelike rahavajadustega;

19. märgib, et 2006. aasta lõpus ei olnud 14 ametit ikka veel raamatupidamissüsteemi ABAC kasutusele võtnud (aastaaruande punkti 10.31 allmärkus);

20. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse (aastaaruande punkt 1.25) kogunenud välja võtmata puhkuste kulude kohta, mida on mõned ametid arvesse võtnud; rõhutab, et kontrollikoda on 2006. eelarveaasta osas teinud reservatsioonidega kinnitava avalduse kolme ameti suhtes, milleks on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, Euroopa Politseikolledž ja Euroopa Raudteeagentuur (2005. eelarveaasta osas olid nendeks Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Ülesehitusamet);

Siseaudit

21. tuletab meelde, et vastavalt finantsmääruse artikli 185 lõikele 3 on komisjoni siseaudiitor ka ELi eelarvest toetusi saavate reguleerivate asutuste siseaudiitor; rõhutab, et siseaudiitor annab aru vastava ameti haldusnõukogule ja direktorile;

22. juhib tähelepanu siseaudiitori 2006. aasta tegevusaruandesse lisatud reservatsioonidele:

      „[komisjoni] siseaudiitor ei ole personali vähesuse tõttu suuteline nõuetekohaselt täitma talle finantsmääruse artiklis 185 pandud ühenduse asutatud asutuste siseaudiitori ülesandeid”;

23. võtab siiski teadmiseks 2006. aasta tegevusaruandes toodud siseaudiitori märkuse, et alates 2007. aastast, mil komisjon eraldab siseauditi talitusele täiendava personali, teostatakse kõikide tegutsevate reguleerivate asutuste puhul iga-aastast siseauditeerimist;

24. märgib finantsmääruse artikli 185 alusel siseauditi talituse poolt auditeeritavate reguleerivate asutuste, rakendusametite ja ühisettevõtete üha suurenevat arvu; palub komisjonil teavitada pädevat parlamendikomisjoni sellest, kas siseauditi talituse käsutuses olevate töötajate arv on piisav järgnevatel aastatel kõikide nende ametite iga-aastaseks auditeerimiseks;

25. märgib, et määruse nr 2343/2002 artikli 72 lõike 5 kohaselt saadab ühenduse asutus igal aastal eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale asutusele ja komisjonile direktori aruande, mis sisaldab kokkuvõtet siseaudiitori teostatud siseauditite arvu ja liigi, antud soovituste ja nende alusel võetud meetmete kohta; palub ametitel anda teavet selle kohta, kas vastav aruanne on edastatud, ja kui on, siis kuidas;

26. võtab seoses siseauditi suutlikkusega ning pidades eeskätt silmas väiksemaid ameteid, teadmiseks siseaudiitori poolt pädeva parlamendikomisjoni ees 14. septembril 2006 tehtud ettepaneku, et väiksematel ametitel tuleks lubada osta siseaudititeenuseid erasektorist;

Ametite hindamine

27. tuletab meelde parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust(19), mille üle peeti läbirääkimisi enne 13. juuli 2007. aasta majandus- ja rahandusministrite eelarvet käsitlevat nõukogu istungit peetud lepituskoosolekul, nõudes nende ametite nimekirja, mida komisjon kavatseb hinnata, ja nende ametite nimekirja, mida on juba hinnatud, ning kokkuvõtet peamistest leidudest;

Distsiplinaarmenetlus

28. märgib, et oma suuruse tõttu on üksikutel ametitel raskusi ajutiste ning vastaval palgaastmel olevatest töötajatest koosnevate distsiplinaarnõukogude loomisega ning et komisjoni juurdlus- ja distsiplinaarametil puudub ametite osas pädevus; kutsub ameteid üles arutama ametitevahelise distsiplinaarnõukogu loomist;

Institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu

29. tuletab meelde komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku loomiseks (KOM(2005)0059), mille eesmärk on horisontaalse raamistiku loomine Euroopa reguleerivate asutuste loomiseks, struktuuriks, toimimiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks; märgib, et eelnõu kujutab endast kasulikku algatust ametite loomise ja toimimise ratsionaliseerimiseks jõupingutuste tegemisel; võtab teadmiseks komisjoni 2006. aasta haldustegevuse koondaruande (KOM(2007)0274) punktis 3.1 esitatud avalduse, et kuigi läbirääkimised pärast ettepaneku avaldamist takerdusid, alustati nõukogus 2006. aasta lõpus uuesti sisulisi arutelusid; kahetseb, et kokkuleppe vastuvõtmiseks ei ole olnud võimalik teha täiendavaid edusamme;

30. tervitab seetõttu komisjoni võetud kohustust esitada 2008. aasta jooksul teatis reguleerivate asutuste tuleviku kohta;

Isemajandavad ametid

31. tuletab meelde, et kahe isemajandava ameti puhul annab heakskiidu direktori tegevusele eelarve täitmisel haldusnõukogu; märgib, et mõlemal on eelnevatest aastatest üle kantud suur akumuleeritud lõivutulu ülejääk:

      Siseturu Ühtlustamise Amet – raha ja raha ekvivalendid: 281 miljonit eurot;

     Ühenduse Sordiamet – raha ja raha ekvivalendid: 18 miljonit eurot(20);

Spetsiifilised punktid

32. võtab teadmiseks kontrollikoja 2006. aasta aruandes sisalduva tähelepaneku, et direktor allkirjastas 19 otsust ligikaudu 880 000 euro ümberpaigutamiseks eelarve peatükkide piires ühest artiklist teise ning vastupidiselt finantsmäärusele ei saanud haldusnõukogu nõutud teavet, seega ei peetud rangelt kinni eelarve sihtotstarbelisuse põhimõttest;

33. võtab agentuuri raamatupidamise aastaaruandest (eelarve täitmise aruanne) lähtuvalt teadmiseks, et 2005. aasta ülejääk summas 378 878,09 eurot maksti komisjonile 2006. aastal tagasi ja et veel täiendav summa 170 095,07 euro ulatuses makstakse tagasi seoses 2006. eelarveaastaga;

34. märgib, et 2006. aasta bilansiaruanne sisaldab siiski kannet 1 820 135,58 euro suuruse akumuleeritud ülejäägi kohta;

35. märgib, et 2006. aastal oli kokku 59 töötaja hulgas 26 ühe rahvuse esindajat.

36. on veendunud, et agentuur etendab olulist rolli parimate ennetavate tavade levitamisel riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et edendada tööohutust ja töötervishoidu ELis; avaldab veel kord heakskiitu tehtud töö eest agentuurile, kes täidab jõudu säästmata ja kvaliteetselt talle usaldatud ülesandeid.

28.2.2008

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Arvamuse koostaja: Jamila Madeira

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab 2006. aasta eelarve täitmise teadmiseks;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi kontrollikoja kinnitusel täitis Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 31. detsembril 2006 lõppenud eelarveaastal kõikides peamistes punktides usaldusväärsust puudutavaid asjaomaseid sätteid, ei olnud direktori tegevus 2006. aasta jooksul võetud 19 otsuse allkirjastamisel kooskõlas eelarve eeskirjades kehtestatud sihtotstarbelisuse põhimõttega;

3.  on veendunud, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuril on oluline roll parimate ennetavate tavade levitamisel riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et edendada tööohutust ja töötervishoidu Euroopa Liidus; tervitab veelkord agentuuri tehtavat tööd, kes jätkab talle usaldatud ülesannete täitmist väsimatult ja kvaliteetselt;

4.  on seisukohal, et agentuuri direktori tegevusele Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. aasta eelarve täitmisel võib anda heakskiidu, eeldades, et eelarvet käsitlevaid eeskirju järgitakse täpselt.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Mihael Brejc, Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

27

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

(1)

ELT C 261, 31.10.2007, lk 26.

(2)

ELT C 309, 19.12.2007, lk 62.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).

(4)

ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk. 5).

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT C 261, 31.10.2007, lk 26.

(7)

ELT C 309, 19.12.2007, lk 62.

(8)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).

(9)

ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk. 5).

(10)

ELT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(11)

ELT C 261, 31.10.2007, lk 26.

(12)

ELT C 309, 19.12.2007, lk 62.

(13)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).

(14)

ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk. 5).

(15)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(16)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0118.

(17)

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis sisaldab tähelepanekuid, mis on lahutamatuks osaks otsusele heakskiidu andmise kohta Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele 2003. eelarveaasta eelarve täitmisel (ELT L 196, 27.7.2005, lk 87),

(18)

ELT C 273, 15.11.2007, lk. 1

(19)

Nõukogu dokument DS 605/1/07 Rev1.

(20)

Allikas: Kontrollikoja eriaruanne.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2008Õigusalane teave