Διαδικασία : 2007/2055(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0129/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0129/2008

Συζήτηση :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0159

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 205kWORD 134k
4 Απριλίου 2008
PE 396.697v02-00 A6-0129/2008

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Hans-Peter Martin

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(1)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(2), μαζί με τις απαντήσεις του Οργανισμού,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/JHA, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδιαίτερα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδιαίτερα το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0129/2008),

1.  χορηγεί απαλλαγή στο διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2006·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(6)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(7), μαζί με τις απαντήσεις του Οργανισμού,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/JHA, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(9), και ιδιαίτερα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδιαίτερα το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0129/2008),

1.  επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι εκείνοι που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(11)

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006(12), μαζί με τις απαντήσεις του Οργανισμού,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/JHA, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(14), και ιδιαίτερα το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(15), και ιδιαίτερα το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0129/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2006 και το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2007 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στο Διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2005(16), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων

· καλούσε τη Eurojust να βελτιώσει τις προβλέψεις των επιχειρησιακών δαπανών της·

· επεσήμαινε ότι το 2005 η Eurojust εξακολουθούσε να μην διαθέτει δικό της δημοσιονομικό κανονισμό (αν και σύμφωνα με τις απαντήσεις της Eurojust είχε συμφωνηθεί με την Επιτροπή σχετικό κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2006)·

· καλούσε τη Eurojust να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων εσωτερικού ελέγχου από το διοικητικό της συμβούλιο·

· ζητούσε από την Eurojust να υποβάλει στο Κοινοβούλιο συνοπτική περιγραφή των βελτιώσεων όσον αφορά τους καταλόγους ελέγχου στις διαδικασίες προμηθειών και προσλήψεων έγκαιρα για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2006·

Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν οριζόντια ζητήματα των οργανισμών της ΕΕ και έχουν επομένως σημασία και για τη διαδικασία απαλλαγής κάθε επιμέρους οργανισμού

1.  επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των 24 οργανισμών και άλλων δορυφορικών υπηρεσιών που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ανήλθαν συνολικά σε 1.080.500.000 ευρώ το 2006 (με υψηλότερο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, 271 εκατ., και χαμηλότερο εκείνον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), 5 εκατ. ευρώ)·

2.  επισημαίνει ότι στο φάσμα των εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ που υπόκεινται σε έλεγχο και απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται τώρα μόνο οι καθιερωμένοι οργανισμοί αλλά και οι εκτελεστικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, ενώ στο εγγύς μέλλον θα περιληφθούν επίσης οι κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται ως εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες)·

3.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά το Κοινοβούλιο, ο αριθμός των οργανισμών που υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής έχει εξελιχθεί ως εξής: οικονομικό έτος 2000 8· 2001: 10· 2002: 11· 2003: 14· 2004: 14· 2005: 16· 2006: 20 κανονιστικοί και 2 εκτελεστικοί οργανισμοί (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 2 οργανισμοί που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά υπόκεινται σε εσωτερική διαδικασία απαλλαγής)·

4.  συμπεραίνει, επομένως, ότι η διαδικασία λογιστικού ελέγχου/απαλλαγής έχει καταστεί άκαμπτη και δυσανάλογη για το σχετικό μέγεθος των προϋπολογισμών των οργανισμών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών· αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αναλάβει εκτενή αναθεώρηση της διαδικασίας απαλλαγής για τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αναπτύξει μια απλούστερη και πιο ορθολογική προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οργανισμών για καθέναν από τους οποίους θα απαιτείται ξεχωριστή έκθεση απαλλαγής τα προσεχή έτη·

Βασικοί προβληματισμοί

5.  ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύσταση νέου οργανισμού ή την αναμόρφωση υπάρχοντος, να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: τύπος οργανισμού, στόχοι του οργανισμού, εσωτερική διοικητική διάρθρωση, προϊόντα, βασικές διαδικασίες, ομάδα στόχου, πελάτες και ενδιαφερόμενοι του οργανισμού, επίσημη σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, δημοσιονομική αρμοδιότητα, δημοσιονομικός προγραμματισμός, πολιτική για το προσωπικό και τη στελέχωση·

6.  ζητεί, κάθε οργανισμός να διοικείται στη βάση ετήσιας συμφωνίας απόδοσης που να διατυπώνεται από τον οργανισμό και την αρμόδια ΓΔ και ναπεριλαμβάνει τους κύριους στόχους για το επόμενο έτος, δημοσιονομικό πλαίσιο και σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης·

7.  ζητεί τον έλεγχο της απόδοσης των οργανισμών σε τακτική βάση (και κατά περίπτωση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο, ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου· θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα καθιερωμένα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη διοικητική αποτελεσματικότητα και απόδοση και να προβλέπουν βαθμολογία για τη δημοσιονομική διαχείριση κάθε οργανισμού·

8.  πιστεύει ότι στην περίπτωση των οργανισμών που υπερτιμούν συστηματικά τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, η τεχνική κατ' αποκοπή μείωση πρέπει να γίνεται με βάση τις κενές θέσεις· θεωρεί ότι τούτο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση των εσόδων ειδικού προορισμού για τους οργανισμούς συνακόλουθα δε και στη μείωση του διοικητικού κόστους·

9.  επισημαίνει πως αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί επικρίνονται για το γεγονός ότι δεν τηρούν τους κανόνες των δημόσιων προμηθειών, το δημοσιονομικό κανονισμό, τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, κ.λπ.· θεωρεί ότι κύριος λόγος για τούτο είναι ότι οι περισσότεροι κανονισμοί και ο δημοσιονομικός κανονισμός έχουν σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οι περισσότεροι μικροί οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σ' αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, να αναζητήσει λύση για να αυξήσει σύντομα την αποτελεσματικότητα, με τη συγκέντρωση των διοικητικών καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί η κρίσιμη αυτή μάζα (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών που διέπουν τους οργανισμούς και τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία), ή να εκπονήσει επειγόντως ειδικούς κανόνες για τους οργανισμούς (ιδιαίτερα κανόνες εφαρμογής για τους οργανισμούς) που να επιτρέπουν την πλήρη συμμόρφωσή τους·

10. επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους επιμέρους οργανισμούς τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα το έτος ν-1, και να αναθεωρεί αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που ζητεί ο εκάστοτε οργανισμός· καλεί την αρμόδια επιτροπή του να σέβεται την ανωτέρω αναθεώρηση και, αν δεν το έχει κάνει η Επιτροπή, να αναπροσαρμόζει η ίδια το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες απορρόφησης και εκτέλεσης του εκάστοτε οργανισμού·

11. υπενθυμίζει την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, στην οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία κάθε υφιστάμενου οργανισμού· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής του συγκεκριμένου οργανισμού ή στο κλείσιμό του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε ούτε μία αξιολόγηση το 2007· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 5 τέτοιες αξιολογήσεις πριν ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007, αρχίζοντας από τους παλαιότερους οργανισμούς·

12. θεωρεί ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να υιοθετηθούν αμέσως και το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να προσαρμοστεί με βάση τις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες· θεωρεί, ακόμη, ότι οι τροπολογίες στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο κάθε οργανισμού και τους διάφορους ειδικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς·

13. εκφράζει την ανησυχία του για το σημαντικό αριθμό έκτακτων υπαλλήλων, που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ποιότητα του έργου τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση που ασκεί σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων από τους οργανισμούς·

Παρουσίαση των στοιχείων στις εκθέσεις

14. επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη προσέγγιση μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, και των λογαριασμών και των εκθέσεών τους για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ούτε για το αν θα πρέπει να υποβληθεί από το διευθυντή του οργανισμού δήλωση αξιοπιστίας· παρατηρεί ότι δεν κάνουν όλοι οι οργανισμοί σαφή διάκριση μεταξύ α) της παρουσίασης του έργου του οργανισμού στο κοινό και β) της υποβολής τεχνικής έκθεσης για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·

15. επισημαίνει ότι, μολονότι οι πάγιες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των εκθέσεων δραστηριότητας δεν προβλέπουν ρητώς την κατάρτιση δήλωσης αξιοπιστίας από τον οργανισμό, πολλοί διευθυντές το έχουν πράξει για το 2006, ένας δε από αυτούς περιέλαβε και μια σημαντική επιφύλαξη·

16. υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 41 του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2005(17) καλεί τους διευθυντές των Υπηρεσιών να επισυνάπτουν στο εξής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, η οποία υποβάλλεται μαζί με τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία, δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, παρόμοια με τις δηλώσεις που υποβάλλουν σήμερα οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής·

17. ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει ανάλογα τις πάγιες οδηγίες της προς τους οργανισμούς·

18. προτείνει, επιπλέον, η Επιτροπή να συνεργαστεί με τους οργανισμούς για την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου για όλους τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένους υπηρεσίες κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ

-    μιας ετήσιας έκθεσης για τη γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων, του έργου και των επιτευγμάτων του οργανισμού·

-    δημοσιονομικά δελτία και έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

-    έκθεση δραστηριοτήτων στα πρότυπα των εκθέσεων δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής·

-    δήλωση αξιοπιστίας υπογραμμένη από το διευθυντή του οργανισμού, συνοδευόμενη από ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις στις οποίες θεωρεί σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Τα γενικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

19. επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράγραφος 10.29 της ετήσιας έκθεσης), ότι η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα· επισημαίνει, ακόμα, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες·

20. επισημαίνει ότι στο τέλος του 2006 14 οργανισμοί δεν είχαν εφαρμόσει ακόμη το σύστημα λογιστικής ABAC (ετήσια έκθεση, υποσημείωση στην παράγραφο 10.31)·

21. επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ετήσια έκθεση, παράγραφος 1.25) σχετικά με τις αυξημένες δαπάνες ορισμένων οργανισμών που καταλόγισαν τα καταβλητέα έξοδα για μη ληφθείσα άδεια· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε με επιφυλάξεις τις δηλώσεις αξιοπιστίας του στην περίπτωση τριών οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), CEPOL και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων) για το οικονομικό έτος 2006 (2005: CEDEFOP, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης)·

Εσωτερικός έλεγχος

22. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 183(3) του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι επίσης εσωτερικός ελεγκτής των κανονιστικών οργανισμών που λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο και το διευθυντή κάθε οργανισμού·

23. εφιστά την προσοχή στις ακόλουθες επιφυλάξεις που περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006:

      "Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού ως εσωτερικού ελεγκτή των κοινοτικών οργανισμών λόγω έλλειψης προσωπικού"·

24. επισημαίνει, ωστόσο, την παρατήρηση του εσωτερικού ελεγκτή για το 2006, ότι από το 2007, με πρόσθετο προσωπικό που θα διαθέσει η Επιτροπή στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS), όλοι οι εν λειτουργία κανονιστικοί οργανισμοί θα υπόκεινται σε ετήσιο εσωτερικό έλεγχο·

25. επισημαίνει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κανονιστικών και εκτελεστικών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων που απαιτείται να ελέγχονται από την IAS σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του, αν το προσωπικό που θα διατεθεί στην IAS θα επαρκεί για τη διεξαγωγή ετήσιου λογιστικού ελέγχου όλων των οργανισμών τα προσεχή έτη·

26. παρατηρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 72(5) του κανονισμού αριθ. 2343/2002, κάθε οργανισμός πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και την Επιτροπή έκθεση του διευθυντή του σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των λογιστικών ελέγχων που έχει διεξαγάγει ο εσωτερικός ελεγκτής, τις συστάσεις που έχουν γίνει και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε συνέχεια των συστάσεων αυτών· ζητεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν αν τούτο έχει γίνει, και, αν ναι, με ποιο τρόπο·

27. λαμβάνει υπόψη, σε σχέση με την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου, ιδιαίτερα σε σχέση με μικρότερους οργανισμούς, την πρόταση που υπέβαλε ο εσωτερικός ελεγκτής ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, να επιτρέπεται στους μικρότερους οργανισμούς να αναθέτουν εσωτερικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς·

Αξιολόγηση των οργανισμών

28. υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(18), που προέκυψε από τη συνδιαλλαγή ενόψει του Συμβουλίου ECOFIN για τον προϋπολογισμό, στις 13 Ιουλίου 2007, με την οποία ζητούνται ι) κατάσταση των οργανισμών τους οποίους προτίθεται να αξιολογήσει η Επιτροπή και ιι) κατάσταση των οργανισμών που έχουν ήδη αξιολογηθεί, συνοδευόμενη από επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων·

Πειθαρχικές διαδικασίες

29. επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους τους, οι επιμέρους οργανισμοί δυσκολεύονται να συγκροτήσουν ειδικά πειθαρχικά συμβούλια απαρτιζόμενα από υπαλλήλους κατάλληλου βαθμού, η δε IDOC (Υπηρεσία διοικητικής έρευνας και πειθαρχικών μέτρων) της Επιτροπής δεν έχει αρμοδιότητα στους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου·

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας

30. υπενθυμίζει το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών (COM(2005)0059), που έχει ως στόχο τη δημιουργία οριζόντιου πλαισίου για τη δημιουργία, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών· επισημαίνει ότι το σχέδιο συνιστά χρήσιμη πρωτοβουλία σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της δημιουργίας και της λειτουργίας των οργανισμών· επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής του 2006 (παράγραφος 3.1 COM(2007)0274), ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μετά τη δημοσίευση της πρότασης, η συζήτηση επί της ουσίας επαναλήφθηκε στο Συμβούλιο στο τέλος του 2006· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της θέσπισης της συμφωνίας·

31. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των κανονιστικών οργανισμών μέσα στο 2008·

Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί

32. υπενθυμίζει ότι στους δύο αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς χορηγεί απαλλαγή στο διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο· επισημαίνει ότι οι δύο οργανισμοί διαθέτουν σημαντικό συσσωρευμένο πλεόνασμα από έσοδα τελών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενα έτη·

      Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 281 εκατομμύρια ευρώ·

     Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών: 18 εκατομμύρια ευρώ(19)·

Ειδικά ζητήματα

33. επισημαίνει την παρατήρηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2006, ότι το ποσοστό μεταφορών ανήλθε σε 33% στις διοικητικές δαπάνες και σε 30% στις επιχειρησιακές δαπάνες, με μεγάλο αριθμό μεταφορών πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων που σε πολλές περιπτώσεις δεν υποστηρίζονταν από αρκετά λεπτομερή τεκμηρίωση με αποτέλεσμα να μην τηρείται αυστηρά η δημοσιονομική αρχή της εξειδίκευσης·

34. επισημαίνει επίσης το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν τηρήθηκαν αυστηρά οι κανόνες για τις προμήθειες και ότι δεν καταρτίστηκε για να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων Eurojust της μητρώο πάγιων στοιχείων ενεργητικού που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενεργητικού με την αξία τους· ζητεί από την Eurojust να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες για τις προμήθειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια·

35. από τους λογαριασμούς και την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης επισημαίνει τα ακόλουθα:

· συσσωρευμένο πλεόνασμα 3,3 εκατ. ευρώ σε συνολικό ισολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ·

· αναπροσαρμογή του μισθώματος που καταβάλλει η Eurojust για τα κτίριά της με αποτέλεσμα την ανάκτηση 952.403 για το διάστημα από το 2003 έως το 2005·

· έκτακτο στοιχείο παθητικού εκτιμώμενο σε 388.297 ευρώ λόγω προσφυγής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης·

· δήλωση ότι η Eurojust υιοθέτησε κεντρικό χρηματοοικονομικό κύκλωμα και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα και την κατανομή καθηκόντων στη Eurojust διανεμήθηκαν σε όλους τους εμπλεκομένους στη ροή της εργασίας ώστε να γνωρίζουν τις ευθύνες τους, και καθιέρωση καταστάσεων ελέγχου και τακτικούς εκ των υστέρων ελέγχους·

36. το ανησυχεί, ωστόσο, ότι στους λογαριασμούς αναφέρεται πως για συναλλαγές ύψους μικρότερου από 1.000 ευρώ ο διατάκτης είναι και ο τελικός ελεγκτής, κατά παράβαση της αρχής για την κατανομή καθηκόντων·

37. εκφράζει την ανησυχία του για ορισμένες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Eurojust, οι οποίες είναι σημαντικές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης:

· η Eurojust δεν θεωρεί ότι αξιοποιείται πλήρως η ικανότητά της να αντιμετωπίζει υποθέσεις·

· εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη της σχέσης της Eurojust με την OLAF κατά το 2006, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσημης συμφωνίας συνεργασίας·

· η απογοήτευση της Eurojust που δεν κατέστη δυνατή η συστέγασή της με την Europol στα νέα κτίρια που προτείνονται για την τελευταία στη Χάγη, με αποτέλεσμα να χαθεί μια ευκαιρία τόσο για εξοικονόμηση κόστους όσο και για την αξιοποίηση των συνεργιών που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες στα κράτη μέλη, με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δύο οργανισμών λόγω της εγκατάστασής τους στο ίδιο μέρος·

38. επισημαίνει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός της Eurojust συμφωνήθηκε με την Επιτροπή το Μάρτιο του 2006 και εγκρίθηκε από το Σώμα στις 20 Απριλίου 2006·

39. επισημαίνει ότι η Eurojust αναμένει να καλύψει τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή το πρώτο εξάμηνο του 2008.

28.2.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2006

(C6-0380/2007 - 2007/2055(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Bárbara Dührkop Dührkop

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει με ικανοποίηση πως το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε εύλογες διαβεβαιώσεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό επίπεδο μεταφορών στο επόμενο έτος στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ και τον υψηλό αριθμό μεταφορών πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση· ζητεί από την Eurojust να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή·

3.   ζητεί από την Eurojust να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες για τις προμήθειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Σταύρος Λαμπρινίδης, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Κώστας Μποτόπουλος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

(1)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 57.

(2)

OJ C 309, 19.12.2007, p. 111

(3)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(4)

EE L 63 της 6.3.2002, σελ. 1. Απόφαση 2003/659/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σελ.  44).

(5)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(6)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 57.

(7)

OJ C 309, 19.12.2007, p. 111

(8)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(9)

EE L 63 της 6.3.2002, σελ. 1. Απόφαση 2003/659/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σελ.  44).

(10)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(11)

ΕΕ C 261 της 31.10.2007, σελ. 57.

(12)

OJ C 309, 19.12.2007,,p. 111.

(13)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σελ. 9).

(14)

EE L 63 της 6.3.2002, σελ. 1. Απόφαση 2003/659/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σελ.  44).

(15)

EE L 357 της 31.12.2002, σελ. 72.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0121.

(17)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή της Eurojust σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ L 196, 27.7.2005, σελ. 108).

(18)

Έγγραφο DS 605/1/07 Rev1 του Συμβουλίου.

(19)

Source: Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου