Menetlus : 2007/0051(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0130/2008

Esitatud tekstid :

A6-0130/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0206

RAPORT     ***I
PDF 209kWORD 292k
4. aprill 2008
PE 393.857v02-00 A6-0130/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomakasvatuse statistika kohta

(KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomakasvatuse statistika kohta

(KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0129)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0099/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0130/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Et liikmesriikide koormust piirata, ei tohiks piirkondlike andmetega seotud nõudmised ületada varasemate õigusaktide kohaseid nõudmisi (välja arvatud juhul, kui vahepeal on tekkinud uued piirkondlikud tasandid) ning piirkondlike andmete esitamine peaks olema vabatahtlik, kui piirkonna põllumajandusloomade arv ei ületa teatud läviväärtust.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek lisatakse, et võimaldada saavutada kokkulepe esimesel lugemisel nõukogus. Sama kehtib kõigi raportööri kavandatud muudatusettepaneku kohta, millele ei ole lisatud konkreetset selgitust.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Et tagada sujuv üleminek nõukogu direktiividega 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ ettenähtud korralt uuele korrale, tuleks määrusega liikmesriikidele võimaldada kuni ühe aasta pikkune ja lammaste puhul kuni kahe aasta pikkune üleminekuaeg, kui käesoleva määruse kohaldamine nende riiklike statistikasüsteemide suhtes nõuaks suuri kohandusi ja põhjustaks tõenäoliselt märkimisväärseid praktilisi probleeme.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 9

(9) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused määrata kindlaks tingimused, mille alusel võtta vastu kvaliteediaruannete sisu ja muuta lisasid. Kuna sellised meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse direktiivi teisejärgulisi elemente või täiendada seda uute teisejärguliste elementide lisamisega, tuleks need vastu võtta vastavalt regulatiivkomitee menetlusele koos otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga.

(9) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused muuta I, II, IV ja V lisa. Kuna sellised meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse direktiivi teisejärgulisi elemente, muu hulgas täiendada seda uute teisejärguliste elementide lisamisega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek 4

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatavad mõisted on sätestatud selle määruse I lisas.

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

 

1) põllumajandusettevõte – määruse (EMÜ) nr 571/88 artikli 5 punktis a määratletud põllumajandusettevõte;

 

2) valikuuring – määruse (EMÜ) nr 571/88 artikli 2 teises lõigus määratletud valikuuring;

 

3) siga – liiki Sus scrofa domesticus kuuluv koduloom;

 

4) veis – liikidesse Bos Taurus ja Bubalus bubalus kuuluv koduloom, kaasa arvatud hübriidid, näiteks Beefalo;

 

5) lammas – liiki Ovis aries kuuluv koduloom;

 

6) kits – liiki Capra aegagrus hircus kuuluv koduloom;

 

7) kodulinnud – eelkõige liikidesse Gallus gallus (kanad), Meleagris (kalkunid), Anas ja Cairina moschata (pardid) ning Anser anser dom (haned) kuuluvad kodulinnud. Muud kodulinnud võivad hõlmata näiteks liikide Coturnix (vutid), Phasianus (faasanid), Numida meleadgris dom (pärlkanad), Colombinae (tuvid) ja Struthio camelus (jaanalinnud) kodulinde. Siia ei kuulu jahtimiseks ja mitte liha tootmiseks suletud tingimustes kasvatatavad linnud;

 

8) tapamaja – ametlikult registreeritud ja tunnustatud asutus, kus tapetakse ja korrastatakse loomi, kelle liha kasutatakse inimtoiduks.

 

Muud käesolevas määruses kasutatavad mõisted on esitatud I lisas.

Selgitus

Kasutatav terminoloogia peaks olema kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud loomade liigitusega. Liigid Cairina moschata (muskuspart / Canard de Barbarie) tuleks lisada kodulindude määratlusse.

Muudatusettepanek 5

I jagu, pealkiri (enne artiklit 3) (uus)

I JAGU

I JAGU

 

LOOMAKASVATUSE STATISTIKA

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek nõukogu eesistuja poolt, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 6

Artikli 6 pealkiri

Artikkel 6

Artikkel 6

Täpsusnõuded

Täpsus

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek nõukogu eesistuja poolt, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 7

Artikli 6 lõige 2

2. Komisjon võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel lubada liikmesriikidel kasutada muid allikaid kui uuringud.

2. Haldusallikate kasutamise korral teavitavad liikmesriigid eelnevalt komisjoni kasutatavatest meetoditest ja andmete kvaliteedist.

Muudatusettepanek 8

Artikli 6 lõige 3

3. Kui allikad on muud kui uuringud, peavad liikmesriigid tagama, et täpsus on vähemalt samaväärne, kui on nõutav uuringute puhul.

3. Kui allikad on muud kui uuringud, peavad liikmesriigid tagama, et kõnealused andmed on vähemalt samaväärse kvaliteediga kui statistilistest vaatlustest saadud andmed.

Muudatusettepanek 9

Artikli 7 lõike 2 teine taane

– järgneva aasta 1. aprilli – novembri/detsembri statistika kohta.

– järgneva aasta 15. mai – novembri/detsembri statistika kohta.

Muudatusettepanek 10

Artikkel 8

Novembri-detsembri statistika tuleb jaotada määruses (EÜ) nr 1059/2003 määratletud NUTS 2 territoriaalüksuste järgi. Erandiks on Saksamaa ja Ühendkuningriik, kes võivad esitada statistika NUTS 1 territoriaalüksuste järgi.

Novembri-detsembri statistika tuleb jaotada määruses (EÜ) nr 1059/2003 määratletud NUTS 2 territoriaalüksuste järgi. Erandiks on Saksamaa ja Ühendkuningriik, kes võivad esitada statistika NUTS 1 ja NUTS 2 territoriaalüksuste järgi. Esitamine on vabatahtlik territoriaalüksuste puhul, kus on vähem kui 150 000 siga, 75 000 veist, 100 000 lammast või 25 000 kitse, kui kõikides nende territoriaalüksustes kokku on isendeid 5% või vähem kui 5% asjaomase liigi populatsioonist kogu riigis.

Muudatusettepanek 11

Artikkel 9

Liikmesriigid koostavad statistika nende sigade, veiste, lammaste, kitsede ja kodulindude arvu ning tapakaalu kohta, kes on tapetud nende territooriumi tapamajades ja kelle liha loetakse inimtoiduks kõlblikuks. Liikmesriigid esitavad ka hinnangu väljaspool tapamaju toimuvate tapmiste kohta, et statistika hõlmaks kõiki nende territooriumil tapetud sigu, veiseid, lambaid, kitsi ja kodulinde.

Liikmesriigid koostavad statistika nende sigade, veiste, lammaste, kitsede ja kodulindude arvu ning tapakaalu kohta, kes on tapetud nende territooriumi tapamajades ja kelle liha loetakse inimtoiduks kõlblikuks. Liikmesriigid esitavad ka hinnangu väljaspool tapamaju toimuvate tapmiste kohta, et statistika hõlmaks kõiki nende territooriumil tapetud sigu, veiseid, lambaid ja kitsi.

Muudatusettepanek 12

Artikkel 12

Liikmesriigid teatavad komisjonile tapastatistika andmed võrdlusperioodile järgneva 60 päeva jooksul.

Liikmesriigid teatavad komisjonile statistilised andmed

 

tapamajades toimuvate tapmiste kohta võrdlusperioodile järgneva 60 päeva jooksul;

 

väljaspool tapamaju toimuvate tapmiste kohta enne järgneva aasta 30. juunit.

Muudatusettepanek 13

Artikli 14 lõige 1

1. Iga liikmesriik koostab prognoosid sigade ja veiste kohta kaks korda aastas.

1. Iga liikmesriik koostab prognoosid sigade kohta kaks korda aastas. Liikmesriigid, kus on alla 3 miljoni sea, võivad selle statistika esitada ainult kord aastas.

Muudatusettepanek 14

Artikli 14 lõige 1 a (uus)

1 a. Iga liikmesriik koostab prognoosid veiste kohta kaks korda aastas. Liikmesriigid, kus on alla 1,5 miljoni veise, võivad selle statistika esitada ainult kord aastas.

Muudatusettepanek 15

Artikli 14 lõige 4

(4) Prognoosid peavad katma sigade puhul neli kvartalit, veiste puhul kolm poolaastat ning kitsede ja lammaste puhul kaks poolaastat.

(4) Prognoosid hõlmavad:

 

– neli kvartalit sigade puhul ja kolm poolaastat veiste puhul liikmesriikides, kes koostavad prognoosid kaks korda aastas;

 

– kuus kvartalit sigade puhul ja neli poolaastat veiste puhul liikmesriikides, kes koostavad prognoosid kord aastas;

 

– kaks poolaastat lammaste ja kitsede puhul.

Muudatusettepanek 16

Artikli 16 sissejuhatav osa

Liikmesriigid teatavad komisjonile lihatootmise prognooside enne:

Liikmesriigid teatavad komisjonile lihatootmise prognoosid:

Muudatusettepanek 17

Artikli 16 esimene taane

– 15. veebruari nende prognooside osas, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta jaanuarist kuni neljanda kvartali lõpuni sigade puhul, kuni järgneva aasta esimese poolaasta lõpuni veiste puhul ning kuni jooksva aasta teise poolaasta lõpuni lammaste ja kitsede puhul;

enne 15. veebruari nende prognooside osas, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta esimese kvartali algusest kuni sama aasta neljanda kvartali lõpuni, ja enne 15. septembrit prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta kolmanda kvartali algusest kuni järgneva aasta teise kvartali lõpuni, kui tegemist on liikmesriikidega, kes koostavad prognoosid kaks korda aastas.

Muudatusettepanek 18

Artikli 16 teine taane

– 15. septembrit nende prognooside osas, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta juulist kuni teise kvartali lõpuni sigade puhul ning kuni järgneva aasta teise poolaasta lõpuni veiste puhul.

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Artikli 16 teine a taane (uus)

– enne 15. veebruari sealiha tootmise prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta esimese kvartali algusest kuni järgneva aasta teise kvartali lõpuni, kui tegemist on liikmesriikidega, kes koostavad prognoosi kord aastas.

Muudatusettepanek 20

Artikli 16 teine b taane (uus)

– enne 15. veebruari veiseliha tootmise prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta esimese poolaasta algusest kuni järgneva aasta esimese poolaasta lõpuni, ja enne 15. septembrit prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta teise poolaasta algusest kuni järgneva aasta teise poolaasta lõpuni, kui tegemist on liikmesriikidega, kes koostavad prognoosid kaks korda aastas.

Muudatusettepanek 21

Artikli 16 teine c taane (uus)

– enne 15. veebruari veiseliha tootmise prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta esimese poolaasta algusest kuni järgneva aasta teise poolaasta lõpuni, kui tegemist on liikmesriikidega, kes koostavad prognoosi kord aastas.

Muudatusettepanek 22

Artikli 16 teine d taane (uus)

– enne 15. veebruari lamba- ja kitseliha tootmise prognooside puhul, mis hõlmavad ajavahemikku jooksva aasta esimese poolaasta algusest kuni sama aasta teise poolaasta lõpuni.

Muudatusettepanek 23

Artikli 17 pealkiri

Aruanded

Kvaliteedi hindamine ja aruanded

Muudatusettepanek 24

Artikli 17 lõige –1 a (uus)

–1 a. Käesolevas määruses kohaldatakse edastatavate andmete suhtes järgmisi kvaliteedi hindamise mõõtmeid:

 

a) olulisus – määr, mille ulatuses statistika vastab olemasolevate ja võimalike kasutajate vajadustele;

 

b) õigsus – hinnangute lähedus tegelikule teadmata väärtusele;

 

c) õigeaegsus – ajavahe teabe kättesaadavaks tegemise ja teabes kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel;

 

d) täpsus – näitab ajavahet andmete avaldamise kuupäeva ja selle kuupäeva vahel, mil andmed oleks tulnud avaldada;

 

e) kättesaadavus ja selgus – tingimused ja kord, mille alusel kasutajad saavad andmetega tutvuda, neid kasutada ja tõlgendada;

 

f) võrreldavus – tähendab erinevate statistiliste mõistete, mõõtmisvahendite ja menetluste mõju mõõdetavust, kui võrreldakse erinevate geograafiliste piirkondade, valdkondade või ajavahemike statistikat;

 

g) sidusus – näitab, kas andmeid saab erineval moel ja eri kasutusotstarbeks usaldusväärselt seostada.

Muudatusettepanek 25

Artikli 17 lõige –1 a (uus)

–1 a. Iga kolme aasta järel ning esimest korda kaheksateist kuud pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile ) aruande edastatud andmete kvaliteedi kohta.

Muudatusettepanek 26

Artikli 17 lõige –1 b (uus)

–1 b. Lõikes -1 sätestatud kvaliteedinäitajate kohaldamisel käesoleva määrusega hõlmatud andmetele määratletakse kvaliteediaruannetele kohaldatav kord ning nende struktuur vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Nii nagu komisjoni ettepanekus on ette nähtud, tuleks kohaldada kontrolliga regulatiivmenetlust kõikide komiteemenetluse sätete suhtes.

Muudatusettepanek 27

Artikli 17 lõige 2

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kolme aasta tagant (esimest korda 12 kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist) kvaliteediaruanded loomakasvatuse statistika, tapastatistika ja lihatoodangu prognooside kohta. Nende kvaliteediaruannete sisu määrab komisjon kindlaks artikli 19 lõikes 2 osutatud korras.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Artikli 18 lõige 1

1. Artikli 19 lõikes 2 osutatud korra kohaselt võetakse järgmised käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed:

1. Artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusega võetakse järgmised meetmed, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks, sealhulgas nende täiendamise teel uute vähemoluliste sätetega:

(a) liikmesriikide esitatavate kvaliteediaruannete sisu kindlaksmääramine (artikli 17 lõige 2);

(a) liikmesriikide esitatavate kvaliteediaruannete meetodite ja struktuuri kindlaksmääramine (artikli 17 lõige -1 b);

 

(a a) liikmesriikidele üleminekuperioodide võimaldamine (artikli 19 a lõige 1):

(b) lisade muutmine.

(b) lisade I, II, IV ja V muutmine.

Selgitus

Nii nagu komisjoni ettepanekus on ette nähtud, tuleks kohaldada kontrolliga regulatiivmenetlust kõikide komiteemenetluse sätete suhtes.

Muudatusettepanek 29

Artikli 17 lõige 2

2. Tuleb arvestada põhimõtet, et ajakohastamisest tulenev kasu peab ületama selle tagajärjel tekkivaid kulusid ning et lisakulud ja -koormus jääksid mõistlikesse piiridesse.

(2) Tuleb arvestada põhimõtet, et muudatustest tulenev kasu peab ületama selle tagajärjel tekkivaid kulusid ning et lisakulud ja -koormus jääksid mõistlikesse piiridesse.

Muudatusettepanek 30

Artikkel 19 a (uus)

Artikkel 19 a

 

Üleminekuperiood

 

1. Liikmesriikidele võib artikli 19 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt võimaldada käesoleva määruse rakendamiseks tervet kalendriaastat hõlmavaid üleminekuperioode, mis ei kesta kauem kui üks aasta alates selle kohaldamise algusest, kui käesoleva määruse kohaldamine tingib nende riiklikes statistikasüsteemides suuri kohandusi või põhjustab märkimisväärseid praktilisi probleeme. Lammaste puhul võib üleminekuaja pikkus ulatuda kahe aastani.

 

2. Sel eesmärgil esitab liikmesriik komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud taotluse hiljemalt 3 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepanekus sätestatule tuleks kontrolliga regulatiivmenetlust kohaldada kõigi komiteemenetluse sätete suhtes.

Muudatusettepanek 31

Artikli 20 lõige 1

1. Nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

1. Nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ tunnistatakse kehtetuks, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõiget 2 a.

Muudatusettepanek 32

Artikli 20 lõige 2 a (uus)

2 a. Erandina artikli 21 teisest lõikest jätkab liikmesriik, kellele on tehtud erand kooskõlas artikliga 19 a, nõukogu direktiivide 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ sätete kohaldamist talle võimaldatud üleminekuperioodi jooksul.

Muudatusettepanek 33

Artikli 21 teine lõik

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Muudatusettepanek 34

I lisa punkt a

(a) põllumajandusettevõte – nagu see on määratletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 571/88;

välja jäetud

Muudatusettepanek 35

I lisa punkt b

(b) valikuuring – nagu see on määratletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 571/88;

välja jäetud

Muudatusettepanek 36

I lisa punkt c

(c) siga – liiki Sus kuuluv koduloom;

välja jäetud

Muudatusettepanek 37

I lisa punkt d

(d) veised – liikidesse Bos taurus, Bubalus bubalus ja Beefalo kuuluvad koduloomad;

välja jäetud

Muudatusettepanek 38

I lisa tabeli esimese rea kolmas veerg

Alla 300 kg eluskaaluga veised, kellel pole veel jäävhambaid

Kaheksa kuu vanused või nooremad veised

Muudatusettepanek 39

I lisa tabeli esimese a rea esimene ja teine veerg (uus)

Noorloomad

8 kuni 12 kuu vanused veised

Muudatusettepanek 40

I lisa tabeli teise rea esimene veerg

Tapavasikad

Tapavasikad ja tapanoorloomad

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek nõukogu eesistuja poolt, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 41

I lisa tabeli teise rea teine veerg

Alla aasta vanused vasikana tapmiseks mõeldud veised

Alla aasta vanused vasikana tapmiseks mõeldud veised või noorloomad

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek nõukogu eesistuja poolt, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 42

I lisa tabeli kolmanda rea kolmas veerg

Vasikate alla mittekuuluvad kastreerimata isased veised

Vasikate ja noorloomade alla mittekuuluvad kastreerimata isased veised

Muudatusettepanek 43

I lisa tabeli neljanda rea kolmas veerg

Vasikate alla mittekuuluvad kastreeritud isased veised

Vasikate ja noorloomade alla mittekuuluvad kastreerimata isased veised

Muudatusettepanek 44

I lisa tabeli viienda rea kolmas veerg

Vasikate alla mittekuuluvad emased veised, kes ei ole veel poeginud

Vasikate ja noorloomade alla mittekuuluvad emased veised, kes ei ole veel poeginud

Muudatusettepanek 45

I lisa punkt f

(f) lammas – liiki Ovis kuuluv koduloom;

välja jäetud

Muudatusettepanek 46

I lisa punkt h

(h) kits – liiki Capra kuuluv koduloom;

välja jäetud

Muudatusettepanek 47

I lisa punkt i

(i) kodulinnud – muu hulgas liikidesse Gallus domesticus (kanad), Meleagris (kalkunid), Anas (pardid) ja Anser anser dom (haned) kuuluvad kodulinnud. Muud kodulinnud võivad hõlmata näiteks liikide Coturnix (vutid), Phasianus (faasanid), Numida meleagris dom (pärlkanad), Colombinae (tuvid), and Struthio camelus (jaanalinnud) kodulinde. Siia ei kuulu jahtimiseks ja mitte liha tootmiseks suletud tingimustes kasvatatavad linnud;

välja jäetud

(Tõlkija märkus: sõna „and” on KOM-teksti tõlkes jäänud tõlkimata.)

Muudatusettepanek 48

I lisa punkt j

(j) rümp – looma kere pärast tapmist ja korrastamist;

(j) rümp;

 

– sigade puhul tähendab tapetud sea tervet või keskjoont mööda jagatud keha, mis on veretustatud ja puhastatud siseelunditest, ilma keele, harjaste, sõrgade, suguorganite, neerurasva, neerude ja vahelihaseta;

 

– veiste puhul tähendab tapetud looma tervet lihakeha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, ilma pea ja jalgadeta (pea eraldatakse rümbast kandelüli-kuklaluuliigese kohalt ning jalad kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest); ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, koos neerude, neerurasva ja vaagnarasvaga või ilma nendeta; ning ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta ning emasloomadel ilma udara ja udararasvata;

 

– lammaste ja kitsede puhul tähendab tapetud looma tervet lihakeha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, ilma peata (pea eraldatakse rümbast kandelüli-kuklaluuliigese kohalt); ilma jalgadeta (jalad eraldatakse rümbast kämblaliigese või kanna-pöialiigese kohalt); ilma sabata (eemaldatakse kuuenda ja seitsmenda sabapoolse selgroolüli vahelt); ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, (kuid neerude ja neerurasvaga) ning ilma udarata ja suguorganiteta; neerud ja neerurasv on rümba osa;

 

– kodulindude puhul tähendab kitkutud ja puhastatud lindu, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta (nn 65 % kanad), või muul kujul.

Muudatusettepanek 49

I lisa punkt k

(k) rümbamass:

(k) rümbamass – jahutatud rümba massi, mis eelkõige sigade puhul saadakse, kui soojast massist, mis on registreeritud hiljemalt 45 minutit pärast sea veretustamist, arvestatakse maha 2% ja veiste puhul saadakse, kui soojast massist, mis on registreeritud hiljemalt 60 minutit pärast looma veretustamist, arvestatakse maha 2%.

– sigade puhul on rümbamass tapetud sea terve või keskjoont mööda jagatud jahtunud lihakeha mass pärast vere ja sisikonna, keele, harjaste, sõrgade, suguorganite, neerurasva, neerude ja vahelihase eemaldamist;

 

– veiste puhul on rümba mass tapetud looma jahtunud lihakeha mass pärast nülgimist, vere ja sisikonna ning välissuguelundite, jäsemete randme ja kanna vahele jääva osa, pea, saba, neerude ja neerurasva ja udara eemaldamist;

 

– lammaste ja kitsede puhul on rümbamass tapetud looma jahtunud lihakeha mass pärast nülgimist, vere ja sisikonna ning pea (eraldatud kandelüli-kuklaluuliigese kohalt), jalgade (eemaldatud kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest), saba (eemaldatud kuuenda ja seitsmenda sabapoolse selgroolüli vahelt) ja suguelundite (sh udar) eemaldamist;

 

– kodulindude puhul on rümbamass tapetud linnu jahtunud lihakeha pärast vere, sulgede ja sisikonna eemaldamist. Siia hulka kuulub rups, kuid mitte rasvamaks (foie gras).

 

Muudatusettepanek 50

I lisa punkt l

(l) tapamaja – ametlikult registreeritud ja tunnustatud asutus, kus tapetakse ja korrastatakse loomi, kelle liha kasutatakse inimtoiduks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 51

II lisa teise kategooria teine rida

tapavasikad

tapavasikad või tapanoorloomad

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek nõukogu eesistuja poolt, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 52

IV lisa teise kategooria esimene a rida (uus)

noorloomad

Muudatusettepanek 53

IV lisa viies a kategooria (uus)

 

muud

Muudatusettepanek 54

V lisa teise kategooria esimene rida

veised

veised ja noorloomad

(1)

ELTs seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette, et kehtivaid õigusakte – nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/23/EMÜ seakasvatuse statistiliste vaatluste kohta, nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/24/EMÜ veisekasvatuse statistiliste vaatluste kohta ja nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/25/EMÜ lamba- ja kitsekasvatuse statistiliste vaatluste kohta – tuleb lihtsustada. Lisaks tuleb kasutusele võtta statistilised vaatlused linnulihatootmise kohta.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon otsustas pärast seda, kui raportöör oli kontrollinud komisjoni ettepanekut, ja pärast 7. mail 2007. aastal toimunud arvamuste vahetust kohaldada lihtsustatud menetlust kodukorra artikli 43 lõike 1 kohaselt (vt raporti projekti PE 388.618v01).

Seejärel palus nõukogu sekretariaat raportööril võtta mõned muudatused, mida nõukogu soovis teha komisjoni ettepanekus, üle Euroopa Parlamendi raportisse ning seega võimaldada õigusloomega seotud menetluse lõpetamist esimesel lugemisel. Komisjon otsustas 4. juulil 2007 koostada raporti menetluse lihtsustamiseks.

Käesoleva raportiga võetakse arvesse nõukogu huve. Esitatud muudatusettepanekud vastavad (välja arvatud mõned erandid, mida selgitatakse järgnevalt) nõukogu töörühma välja töötatud ja 28. detsembril 2007. aastal eesistujariigi Portugali edastatud sõnastusele.

Nõukogu ettepanekud on järgmised:

· täpsustada mõned sätted, mida seni kirjeldati lisades, õigusakti tekstis (eriti määratlused artiklis 2 ja kvaliteedikontroll artiklis 17);

· rohkem mänguruumi liikmesriikidele haldusandmete kasutamisel statistiliste vaatluste asemel (artikkel 6);

· piirkondliku statistika kvalifitseerimine (artikkel 8);

· prognooside piiritlemine ja täpsustamine (artiklid 14 ja 16);

· lühemad üleminekusätted (artikkel 20);

· ettenähtud komiteemenetluse sätete täiendamine lisamenetlusega ja Euroopa Parlamendi vetoõiguse piiramine (artiklid 18 ja 19).

Raportöör soovitab nimetatud nõukogu ettepanekud valdavas osas üle võtta.

Komiteemenetluse sätete puhul ei ole siiski selge põhjus, miks ei peaks kontrolliga regulatiivmenetlus kehtima kõigile rakendussätetele, nagu oli esialgu ette nähtud komisjoni ettepanekus.

Nõukogu sooviks kvaliteediaruannete sätted (nõukogu artikli 17 lõikes -1 c (uus) kehtestada (kontrollita) regulatiivmenetluse korras. Lisaks tuleb kindlaks määrata üleminekutähtajad haldusmenetluse korras (artikkel 20). Ei ole selge, miks nimetatud sätted, nagu selle on ette näinud komisjon, tuleks vastu võtta kontrolliga regulatiivmenetluse korras.

Institutsioonidevahelises kokkuleppes ja nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette, et uut kontrolliga regulatiivmenetlust kohaldatakse kõigil juhtudel, mille puhul aluseks olev õigusakt võeti vastu kaasotsustamismenetluse korras ja milles on ette nähtud, et „üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse õigusakti teisejärgulisi elemente või täiendada seda uute teisejärguliste elementide lisamisega.”(1) Raportööri arvates on mõlemad kriteeriumid siinkohal täidetud ning nõukogu muudatussoove ei võetud seetõttu raporti projekti üle.

Raportööri teine muudatusettepanek on pelgalt keelelist laadi ja on seotud erinevate perekondade ja liikide loetlemisega mõistetes (artikkel 2). Nõukogu esitatud tekst on seotud perekondade, liikide ja alamliikidega, ometi mainitakse ainult liike ja see ei ole terminoloogiliselt korrektne.

(1)

17. juuli 2006. aasta otsuse 2006/512/EÜ artikli 2 lõige 2 (uus), millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.

.


MENETLUS

Pealkiri

Loomakasvatuse statistika

Viited

KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.3.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

26.4.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.7.2007

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

8.5.2007

Arutamine parlamendikomisjonis

7.5.2007

8.5.2007

9.10.2007

25.2.2008

 

1.4.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

Viimane päevakajastamine: 18. september 2008Õigusalane teave