Procedure : 2004/0156(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0144/2008

Ingediende teksten :

A6-0144/2008

Debatten :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0167

VERSLAG     ***I
PDF 480kWORD 479k
10 april 2008
PE 396.800v04-00 A6-0144/2008

over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Hernieuwde voorlegging)

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing - hernieuwde voorlegging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gewijzigd voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0535),

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0477),

–   gezien zijn standpunt in eerste lezing van 6 september 2005(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 156 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie opnieuw bij het Parlement is ingediend (C6-0345/2007),

–   gezien zijn resolutie van 20 juni 2007 over de financiering van het Europees programma voor satellietradionavigatie (Galileo) onder het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013(2),

–   gelet op de artikelen 51 en 55, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie vervoer en toerisme (A6-0144/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de hierbij gehechte gezamenlijke verklaring, die samen met de definitieve wetgevingstekst in het Publicatieblad zal worden gepubliceerd;

3.  wijst op de hierbij gevoegde verklaringen van de Commissie;

4.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement 1

Gewijzigd voorstel voor een verordening

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT(3)

op het voorstel van de Commissie voor eenVERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de voortzetting van de uitvoering van de

Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (Egnos en Galileo)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 156,

Gezien het voorstel van de Commissie║,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(4),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(5),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(6),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      Het Europese beleid inzake radionavigatie per satelliet heeft ten doel de Europese Gemeenschap te voorzien van twee systemen voor radionavigatie per satelliet (GNSS). Deze systemen worden respectievelijk door de programma's Egnos en Galileo (hierna: "de programma's" genoemd) ingevoerd. Elk van de twee infrastructuren omvat satellieten en een wereldwijd netwerk van grondstations.

(2)      De ▐ programma's voldoen volledig aan de eisen van het subsidiariteitsbeginsel. De invoering van infrastructuren voor radionavigatie per satelliet gaat de financiële en technische mogelijkheden van één lidstaat te boven, en het communautaire niveau is het meest geschikte niveau voor de uitvoering van deze programma's▐.

(3)      Het Galileo-programma beoogt de eerste specifiek voor civiele doeleinden ontworpen mondiale infrastructuur voor radionavigatie en plaatsbepaling per satelliet in te voeren. Het uit het Galileo-programma ontstane systeem is geheel onafhankelijk van de andere systemen die bestaan of zouden kunnen ontstaan.

(4)      Het Egnos-programma beoogt de verbetering van de kwaliteit van de signalen van bestaande wereldwijde satellietnavigatiesystemen▐.

(5)      Het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité hebben de Europese GNSS-programma's steeds ten volle ondersteund.

(6)      ▌De ontwikkeling van radionavigatie per satelliet past geheel in het kader van de Lissabon­strategie en andere communautair beleidssectoren zoals het vervoersbeleid, zoals dit in het Witboek van de Commissie wordt gepresenteerd(7). In het meerjarenwerkprogramma moet de Commissie in voorkomend geval bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van de GNSS-toepassingen en -diensten.

(7)      De programma's behoren tot de prioritaire projecten in het door de Commissie voorgestelde en door de Europese Raad onderschreven groei-initiatief. Zij worden ook gezien als een van de voornaamste successen van het toekomstige Europese ruimtevaartprogramma, als vermeld in de mededeling over het Europese ruimtebeleid.(8)

(8)      Het Galileo-programma omvat een definitiefase, een ontwikkelingsfase, een stationeringsfase en een exploitatiefase. De stationeringsfase zou moeten beginnen in 2008 en eindigen in 2013. Het systeem zou in 2013 operationeel moeten zijn.

(9)      De definitiefase en ontwikkelingsfase van het Galileo-programma, die het onderzoeksgedeelte van het programma vormen, zijn ▌ gefinancierd uit de communautaire begroting van de trans-Europese netwerken en door het Europees Ruimteagentschap. Het is de bedoeling dat de stationeringsfase integraal door de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd. In een later stadium kan worden besloten dat voor de exploitatie en aanvulling van het systeem na 2013 publiek-private partnerschappen of andere vormen van overeenkomsten met de privésector geëigend zijn.

(9 bis) Opgemerkt zij dat de Dienst beveiliging van mensenlevens kan besluiten zich te ontwikkelen tot een volledig gekwalificeerd en gelijkwaardig Galileo-satellietcontrolecentrum; de activa daarvan worden eigendom van de Gemeenschap. De investering voor deze ontwikkeling brengt geen bijkomende kosten met zich mee ten opzichte van die welke voor de Gemeenschapsbegroting voor de periode 2007-2013 onder de rubriek voor de Europese GNSS-programma's zijn overeengekomen. Opgemerkt zij dat de Commissie, zonder afbreuk te doen aan de operationele capaciteit van Oberpfaffenhofen en Fucino, er in voorkomend geval voor zal zorgen dat dit centrum eind 2013 volledig operationeel is als Galileo-satellietcontrolecentrum en in het Galileo-netwerk van de drie genoemde centra wordt opgenomen, mits het voldoet aan de vereisten die voor alle centra gelden.

(10)    Het is van belang dat de financiering van het Egnos-systeem, inclusief de werking, het voortbestaan en de commercialisering ervan, door de Europese Gemeenschap wordt gewaarborgd. De exploitatie van Egnos kan het voorwerp zijn van één of meer overheidsopdrachten voor diensten, in het bijzonder met de privé-sector, tot de integratie ervan in de exploitatie van Galileo.

(21)    Aangezien de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet inmiddels tot volle wasdom zijn gekomen en reeds lang geen gewone onderzoekprojecten meer zijn, dienen ze op een specifieke rechtsgrondslag te worden gebaseerd, die beter geschikt is om aan hun behoeften te voldoen en te beantwoorden aan de eis van goed financieel beheer.

(21 bis) De uit de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ontstane systemen zijn infrastructuren die zijn opgezet als trans-Europese netwerken waarvan het gebruik de nationale grenzen van de lidstaten ver overschrijdt. Voorts dragen de via deze systemen aangeboden diensten in het bijzonder bij tot de ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie-infrastructuur. Artikel 156 van het Verdrag is dan ook de passende rechtsgrondslag voor deze verordening om de voortzetting van de uitvoering van de Europese GNSS-programma's te garanderen.

[voormalige overweging 17]

(21 ter) Een goed publiek beheer van de Galileo- en Egnos-systemen veronderstelt enerzijds dat er een strikte bevoegdheidsverdeling bestaat tussen de Commissie, de Europese GNSS-toezichtautoriteit (hierna "GSA" genoemd) en het Europees Ruimteagentschap (hierna "ESA" genoemd), en anderzijds dat de door de Commissie vertegenwoordigde ▌Gemeenschap de programma's beheert. De Commissie moet de passende instrumenten invoeren en, met name inzake bijstand, over de nodige middelen beschikken.

(21 quater) Gezien het belang, het unieke karakter en de gecompliceerdheid van de Europese GNSS-programma's, het feit dat de Gemeenschap de uit de programma's resulterende systemen in eigendom zal hebben, en de volledige financiering van de programma's uit de Gemeenschapsbegroting in de periode 2008-2013, erkennen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie het nut van nauwe samenwerking van de drie instellingen. Daartoe zullen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie bijeenkomen in het Galileo Interinstitutioneel Panel (GIP), overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van ../../2008.

[voormalige overweging 12]

(12 quinquies) Bij Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (9) is de GSA ingesteld. De GSA is een communautair agentschap dat, als orgaan in de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement, onderworpen is aan de verplichtingen die voor communautaire agentschappen zijn vastgesteld.

(12 sexies) De GSA dient, met inachtneming van de rol van de Commissie als beheerder van de programma's en overeenkomstig de door de Commissie verstrekte richtsnoeren, te zorgen voor de veiligheidsaccreditatie van het systeem en de exploitatie van het Galileo beveiligings­centrum en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de commercialisering van de systemen, met het oog op een soepele werking, feilloze dienstverlening en hoge mate van marktpenetratie. Daarenboven dient de GSA ook andere taken te kunnen vervullen die haar door de Commissie worden toegewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 54, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, met name het promoten van toepassingen en diensten en toezien op de certificering van de onderdelen van de systemen.

(12 septies) Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie een voorstel in te dienen om de structuren en het beheer van de in Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad opgenomen programma's formeel in overeenstemming te brengen met de nieuwe rol van de Commissie en van de GSA.

[voormalige overweging 13]

(21 octies) Teneinde de voortzetting van de programma's Galileo en Egnos te waarborgen, is het nodig een passend financieel en juridisch kader in te stellen om de Europese Gemeenschap in staat te stellen deze programma's te blijven financieren. Ook dient te worden vermeld welk bedrag tijdens de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2013 vereist is voor de financiering van het einde van de ontwikkelings- en stationeringsfase van Galileo, de exploitatie van Egnos en de voorbereiding van de exploitatiefase van de programma's.

(21 nonies) Het Europees Parlement en de Raad hebben besloten(10) dat het geraamde totaalbedrag voor de exploitatiekosten van de Galileo- en Egnos-systemen voor de periode 2007-2013 3 405 miljoen euro in lopende prijzen bedraagt. Er was al een bedrag van 1 005 miljoen euro uitgetrokken in de bestaande financiële programmering (2007-2013). Dit bedrag is verhoogd met 2 000 miljoen euro, overeenkomstig een besluit van de begrotingsautoriteit naar aanleiding van een herziening van het huidige financiële kader (2007-2013). Voorts wordt 400 miljoen euro beschikbaar gesteld uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling(11), waardoor de totale beschikbare begroting op 3 405 miljoen euro uitkomt voor de programma's voor de periode 2007-2013.

(21 decies) Bij de toewijzing van deze communautaire middelen zijn doeltreffende procedures voor overheidsopdrachten en onderhandelingen over contracten waarbij de beste kosteneffectiviteit wordt bereikt en de voltooiing van de opdracht, de feilloze voortzetting van programma's, het risicobeheer en de eerbiediging van het voorgestelde tijdschema zijn gewaarborgd, van essentieel belang. Hiervoor moet door de Commissie worden gezorgd.

(21 undecies) In overeenstemming met artikel 18 van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, kunnen de lidstaten, derde landen en internationale organisaties financieel of in nature bijdragen aan de programma's op basis van passende overeenkomsten.

[voormalige overweging 15]

(21 duodecies) Het is van belang te vermelden dat bij de momenteel voor de periode 2007-2013 geraamde investering- en exploitatiekosten van de systemen Galileo en Egnos geen rekening wordt gehouden met de onvoorziene financiële verplichtingen die de Europese Gemeenschap mogelijk op zich moet nemen, met name de verplichtingen die verband houden met de regeling van de niet-contractuele aansprakelijkheid wegens het publieke karakter van de eigendom van de systemen, in het bijzonder met betrekking tot overmacht en rampzalige storingen.

(21 terdecies) Overigens dient de Europese Gemeenschap de ontvangsten uit de exploitatie van de Galileo- en Egnos-systemen, in het bijzonder uit de commerciële dienst (CS) van Galileo, te ontvangen als compensatie voor haar eerdere investeringen. In de contracten die met de privé-sector worden gesloten, kan echter worden voorzien in een mechanisme voor het delen van deze ontvangsten▌.

(21 quaterdecies) De Europese Gemeenschap moet met het ESA een meerjarige delegatieovereenkomst over de technische en programmatische aspecten van de programma's sluiten. Om de Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigt, in staat te stellen haar controlebevoegdheid volledig uit te oefenen, moet de delegatieovereenkomst de algemene voorwaarden voor het beheer van de aan het ESA toevertrouwde middelen omvatten.

(21 quindecies) Aangezien het programma wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap, dienen de openbare aanbestedingen in het kader van het programma te voldoen aan de communautaire regels inzake overheidsopdrachten en dienen ze in de eerste plaats gericht te zijn op kosteneffectiviteit, kosten- en risicobeheersing en op vergroting van de efficiëntie en vermindering van de afhankelijkheid van één enkele bron. Er dient in alle lidstaten gestreefd te worden naar een open toegang en eerlijke concurrentie voor de bevoorradingsketen, die een evenwichtige mogelijkheid tot deelname van het bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder met name het MKB, mogelijk maakt. Mogelijk misbruik van een dominante positie of van langdurige afhankelijkheid van één leverancier moet worden vermeden. Om programmarisico's zoveel mogelijk te beperken en afhankelijkheid van één enkele bron te vermijden en de programma's, de kosten en het tijdschema als geheel beter te kunnen bewaken, moet waar mogelijk worden gestreefd naar dual-sourcing. De Europese industrie moet voor bepaalde componenten en diensten een beroep kunnen doen op niet-Europese bronnen indien gebleken is dat zulks aanzienlijke kwaliteits- en kostenvoordelen oplevert, rekening houdend met het strategische karakter van de Europese GNSS-programma's en met de veiligheids- en uitvoercontrolevoorschriften van de EU. Er moet profijt worden getrokken van de investeringen, alsook van de ervaring en de competentie die het bedrijfsleven onder meer heeft verworven in het kader van de definitie- en ontwikkelingsfase van de Europese GNSS-programma's, waarbij ervoor wordt gezorgd dat zulks bij de aanbesteding geen afbreuk doet aan de mede­dinging.

(21 sexdecies) Alle werkpakketten in het kader van de activiteiten van de stationeringsfase van Galileo moeten zoveel mogelijk openstaan voor mededinging, overeenkomstig de EU-beginselen inzake overheidsopdrachten, en er moet voor worden gezorgd dat overheidsopdrachten met betrekking tot ruimteprogramma's in sterkere mate openstaan voor nieuwe marktpartijen en voor het MKB, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technologische excellentie en de kosteneffectiviteit.

[voormalige overweging 20]

(21 septdecies) Voor de toepassing van deze verordening is het wenselijk dat de Commissie wordt bijgestaan door een comité, het "Comité voor de Europese GNSS-programma's". Aangezien de zorg voor goed publiek beheer vereist dat een uniform beheer van de programma's, een snellere besluitvorming en een gelijke toegang tot de informatie worden gewaarborgd, kunnen vertegenwoordigers van de GSA en het ESA betrokken worden bij de werkzaamheden van het Comité voor de Europese GNSS-programma's.

(21 octodecies) Aangelegenheden die uitsluitend onder titel V en/of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen, vallen niet onder het mandaat van het Comité voor Europese GNSS-programma's.

(21 novodecies) De nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening moeten worden goedgekeurd overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vast­stelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings­bevoegdheden. (12)

(21 vicies) Met name moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om alle nodige maat­regelen aan te nemen om de verenigbaarheid en de interoperabiliteit van de systemen te waarborgen. Aangezien die maatregelen een algemene strekking hebben en bedoeld zijn om deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen, moeten zij volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG worden vastgesteld.

(21 unvicies) De Europese Gemeenschap dient alle materiële en immateriële activa die worden gecreëerd of ontwikkeld in het kader van de programma's in eigendom te hebben. Voor een goede naleving van fundamentele met eigendom verbonden rechten, moeten echter wel de nodige overeenkomsten met huidige eigenaars worden gesloten.

(21 duovicies) Er moet zorgvuldig worden gelet op de certificering van Egnos voor alle wijzen van vervoer, met name voor de luchtvaart, zodat het systeem zo spoedig mogelijk operationeel kan worden verklaard en in gebruik kan worden genomen.

(22)  Deze verordening stelt voor de voortzetting van de programma's de financiële middelen vast die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (13) tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer.

(23)  Het is noodzakelijk dat het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte worden gehouden van de uitvoering van de ▌programma's,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

VOORWERP EN ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 1

De Europese GNSS-systemen en -programma's

1.      De Egnos- en Galileo-programma's (hierna "de programma's" genoemd) omvatten alle activiteiten die nodig zijn voor het definiëren, ontwikkelen, valideren, bouwen, exploiteren, vernieuwen en verbeteren van de twee Europese wereldwijde systemen voor radionavigatie per satelliet (GNSS), namelijk het Egnos-systeem en het uit het Galileo-programma ontstane systeem (hierna "de systemen" genoemd).

2.      Het Egnos-systeem is een infrastructuur die de door bestaande wereldwijde systemen voor radionavigatie per satelliet uitgezonden signalen controleert en corrigeert. Het bestaat uit verschillende aardstations en op geostationaire satellieten geïnstalleerde nuttige navigatieladingen.

3.      Het uit het Galileo-programma ontstane systeem is een autonome GNSS-infrastructuur die bestaat uit een constellatie van satellieten en een wereldomspannend netwerk van grondstations.

4.      De specifieke doelstellingen van de programma's staan in de bijlage.

Artikel 2

Voorwerp

Deze verordening stelt de ▌regels vast voor de uitvoering van de programma's, inclusief de regels betreffende het beheer en de financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap.

Artikel 3

De fasen van het Galileo-programma

Het Galileo-programma omvat de volgende fasen:

 een in 2001 geëindigde definitiefase, waarin de architectuur van het systeem werd ontworpen en de onderdelen ervan werden bepaald,

 een ontwikkelings- en valideringsfase, bestaande uit de bouw en de lancering van de eerste satellieten, de installatie van de eerste grondinfrastructuren en alle werkzaamheden en verrichtingen die de validering van het systeem in de omloopbaan mogelijk maken. Deze fase moet in 2010 aflopen.

 een stationeringsfase, die bestaat uit de installatie van alle ruimte- en grondinfrastructuren alsmede de met deze installatie verband houdende verrichtingen. Deze fase moet van 2008 tot 2013 lopen. In die fase worden voorbereidingen getroffen voor de exploitatiefase;

 een exploitatiefase, die bestaat uit het beheer van de infrastructuur, het onderhoud, de constante verbetering en vernieuwing van het systeem, de certificerings- en normaliseringsverrichtingen in verband met het programma, de commercialisering van het systeem en alle andere activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van het systeem en het goede verloop van het programma. De exploitatiefase moet ten laatste ingaan wanneer de stationeringsfase wordt afgesloten.

Artikel 4

De financiering van het Galileo-programma

1.      De ontwikkelings- en valideringsfase wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap en het Europese Ruimteagentschap (hierna "ESA" genoemd).

2.      De stationeringsfase wordt door de Europese Gemeenschap gefinancierd ▌, onverminderd de leden 4 en 5.

3.      De Commissie wordt verzocht om in 2010, samen met haar tussentijds verslag, aan het Europees Parlement en de Raad een passend voorstel voor te leggen voor de financiering van de programmeerperiode die in 2014 begint, over de openbare fondsen en toezeggingen, met inbegrip van eventuele verplichtingen die benodigd zijn voor de exploitatiefase, voortvloeiend uit haar verantwoordelijkheid die samenhangt met het publieke karakter van de eigendom van het systeem, en doelstellingen voor een tariferingsbeleid dat ervoor zorgt dat de consument diensten van hoge kwaliteit tegen billijke prijzen ontvangt en het mechanisme voor het delen van de ontvangsten, noodzakelijk voor de exploitatiefase. Het zal met name een met redenen omklede haalbaarheidsstudie omvatten waarin de voor- en nadelen van het gebruik van concessiecontracten voor diensten of overheidsopdrachten voor diensten met de privé-sector aan de orde komen.

Waar van toepassing stelt de Commissie, samen met haar tussentijds verslag, eventuele passende maatregelen voor die de ontwikkeling van satellietnavigatietoepassingen en -diensten bevorderen.

4.      De lidstaten mogen aanvullende financiering verstrekken aan het programma ter dekking van de investering van de ontwikkeling naar de overeengekomen systeemarchitectuur in bepaalde gevallen. De inkomsten die voortvloeien uit deze bijdragen worden gezien als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 18, lid 2, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(14).

Overeenkomstig het beginsel van transparant beheer deelt de Commissie ieder effect van de toepassing van het voorgaande lid op het programma mee aan het Comité van artikel 14.

4 bis. Ook derde landen en internationale organisaties kunnen aanvullende financiering verschaffen voor het programma. De door de Europese Gemeenschap met deze derde landen en internationale organisaties uit hoofde van artikel 300 van het EG-verdrag gesloten akkoorden voorzien in de voorwaarden en nadere regels voor hun deelname.

Artikel 5

De exploitatie van het Egnos-systeem

De exploitatie van het Egnos-systeem bestaat voornamelijk uit het beheer van de infrastructuur, het onderhoud, de constante verbetering en vernieuwing van het systeem, de certificerings- en normaliseringsverrichtingen in verband met het programma, en de commercialisering▐.

Artikel 6

De financiering van de exploitatie van het Egnos-systeem

1.      De Europese Gemeenschap financiert de exploitatie van Egnos, onverminderd een eventuele bijdrage uit andere bronnen, met inbegrip van die welke in de leden 3 en 4 worden genoemd.

2.      De exploitatie van Egnos zal in eerste instantie ▌het voorwerp zijn van één of meer overheidsopdrachten voor diensten.

2 bis. De lidstaten mogen aanvullende financiering aan het Egnos-programma verstrekken overeenkomstig artikel 18, lid 2, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

2 ter. Ook derde landen en internationale organisaties kunnen aanvullende financiering verschaffen voor het programma. De door de Europese Gemeenschap met deze derde landen en internationale organisaties uit hoofde van artikel 300 van het EG-verdrag gesloten akkoorden voorzien in de voorwaarden en nadere regels voor hun deelname.

Artikel 6 bis

Verenigbaarheid en interoperabiliteit van de systemen

1.      De Commissie stelt alles in het werk om te zorgen voor de verenigbaarheid en interoperabiliteit van de systemen, netwerken en diensten van Egnos en Galileo en streeft de voordelen na van verenigbaarheid en interoperabiliteit van Egnos en Galileo met andere navigatiesystemen en waar mogelijk met conventionele navigatiemiddelen.

2.      Eventuele noodzakelijke maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen en die betrekking hebben op lid 1, worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 6 ter

Eigendom

De Europese Gemeenschap heeft alle materiële en immateriële activa die worden gecreëerd of ontwikkeld in het kader van de programma's in eigendom, en daartoe worden met derde partijen, waar nodig, overeenkomsten gesloten met betrekking tot bestaande eigendomsrechten.

HOOFDSTUK II

BIJDRAGE EN BEGROTINGSMECHANISMEN

Artikel 7

De betrokken activiteiten

1.      De uit hoofde van deze verordening aan de programma's toegewezen communautaire begrotingskredieten worden toegekend ter financiering van:

a)      activiteiten in verband met de voltooiing van de ontwikkelings- en valideringsfase van het Galileo-programma,

b)     de activiteiten in verband met de stationeringsfase van het Galileo-programma, inclusief de acties voor het beheer van en het toezicht op deze fase▌,

c)      activiteiten in verband met de exploitatie van Egnos alsmede in verband met de acties voorafgaand aan of ter voorbereiding van de exploitatiefase van de programma's.

2.      Teneinde de kosten van de programma's en van de diverse fasen van de programma's duidelijk te kunnen vaststellen, brengt de Commissie, overeenkomstig het beginsel van transparant beheer, het Comité van artikel 14 jaarlijks op de hoogte van de toewijzing van de communautaire middelen aan de in lid 1 genoemde activiteiten.

Artikel 8

De begrotingsmiddelen

1.      Het voor de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 7▐ toegekende bedrag is 3405 miljoen euro in lopende prijzen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, inclusief de 400 miljoen euro die beschikbaar zijn gesteld uit het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. (15)

2.      De kredieten worden jaarlijks door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van het meerjarige financiële kader. Zij worden besteed conform de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

3.      De betalingsverplichtingen betreffende de programma's worden uitgevoerd in jaarlijkse tranches.

Artikel 9

De exploitatieontvangsten

1.      De Europese Gemeenschap krijgt de ontvangsten uit de exploitatie van de systemen. Zij worden toegevoegd aan de communautaire begroting en toegewezen aan de ▐ programma's. Indien het volume van de toegewezen ontvangsten ▌omvangrijker blijkt te zijn dan voor de programma's nodig is, zal het toewijzingsbeginsel door de begrotingsautoriteit, op voorstel van de Commissie, worden goedgekeurd.

2.      In de contracten die met de privé-sector worden gesloten, kan worden voorzien in een mechanisme voor het delen van deze ontvangsten.

HOOFDSTUK III

PUBLIEK BEHEER VAN DE PROGRAMMA'S

Artikel 10

Het algemene kader voor het beheer van de programma's

1.      Het publieke beheer van de programma's stoelt op het beginsel van een strikte bevoegdheidsverdeling tussen de door de Commissie vertegenwoordigde Europese Gemeenschap, de GSA en het ESA.

2.      De Commissie, bijgestaan door het Comité van artikel 14, is verantwoordelijk voor het beheer van de programma's, dat zij op transparante wijze uitvoert. Door een duidelijke verdeling van de taken tussen de GSA en het ESA vermijdt zij dat er parallelle structuren en functies ontstaan. Zij kan gebruik maken van de bijstand van deskundigen uit de lidstaten en zij voert financiële of technische audits uit.

3.      De Commissie organiseert de passende instrumenten, met inbegrip van de implementatie van een geïntegreerd programmarisicobeheer op alle niveaus van het programma, en structurele maatregelen om risico's van het Galileo-programma te inventariseren, te beheersen, te verminderen en te bewaken en zij zorgt voor de middelen die nodig zijn voor het vervullen van deze taak. Daartoe stelt de Commissie, overeenkomstig de in artikel 14, lid 1 bis, bedoelde raadplegingsprocedure, de belangrijke besluitmomenten voor de evaluatie van de uitvoering van de programma's vast.

Artikel 10 bis

Beheer van beveiligingsaangelegenheden

1.      De Commissie behandelt alle vragen over de beveiliging van de systemen en neemt daarbij het toezicht op en de integratie van de beveiligingsvereisten in het gehele programma nauwlettend in aanmerking.

2.      De Commissie neemt, volgens de in artikel 14, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure, uitvoeringsmaatregelen aan waarbij de voornaamste technische vereisten worden vastgesteld voor het toezicht op de toegang tot en het gebruik van technologieën die de systemen beveiligen.

3.      De Commissie zorgt ervoor dat de nodige stappen worden genomen om de bovenstaande maatregelen na te leven en dat aan alle verdere met de beveiliging van de systemen verband houdende vereisten wordt voldaan, en houdt daarbij ten volle rekening met het advies van de deskundigen.

4.      Wanneer de veiligheid van de Europese Unie of haar lidstaten kan worden geschaad door de exploitatie van de systemen, zoals bepaald bij Gemeenschappelijk Optreden 2004/552/GBVB, gelden de procedures van het gemeenschappelijk optreden.

5.      Aangelegenheden die uitsluitend onder titel V en/of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen, vallen niet onder het mandaat van het Comité van artikel 14 voor Europese GNSS-programma's.

Artikel 10 ter

Toepassing van beveiligingsvoorschriften

1.      De lidstaten passen op, op hun grondgebied verblijvende, natuurlijke personen of aldaar gevestigde rechtspersonen, die werken met gerubriceerde EU-gegevens over de programma's, beveiligingsvoorschriften toe die ten minste eenzelfde mate van bescherming bieden als de veiligheidsvoorschriften van de Commissie in de Bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 29 november 2001(16) en de beveiligingsvoorschriften van de Raad van de Europese Unie in de Bijlage bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001(17).

2.      De lidstaten brengen de Commissie onverwijld op de hoogte van de aanneming van de in lid 1 bedoelde nationale beveiligingsvoorschriften.

3.      In derde landen verblijvende natuurlijke personen en aldaar gevestigde rechtspersonen mogen pas met gerubriceerde EU-gegevens over de programma's werken wanneer in die landen voor hen beveiligingsvoorschriften gelden die ten minste eenzelfde mate van bescherming bieden als de veiligheidsvoorschriften van de Commissie in de Bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 29 november 2001 en de beveiligingsvoorschriften van de Raad van de Europese Unie in de Bijlage bij Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001. Te dien einde worden de beveiligingsvoorschriften van het ESA als gelijkwaardig beschouwd. De gelijkwaardigheid van beveiligings­voorschriften die in een derde land worden toegepast, kan worden erkend in een overeenkomst met dat land.

Artikel 11

Programmering▌

1.      De Commissie beheert de bij deze verordening aan de programma's toegewezen middelen.

2.      De Commissie neemt maatregelen aan om een strategisch kader te bepalen, met onder andere de voornaamste acties, de geraamde begroting en het bijbehorend tijdschema, als vereist ter verwezenlijking van de in de bijlage van deze verordening vastgestelde doelstellingen, met het oog op de opstelling van een werkprogramma in overeenstemming met de eisen van deze verordening.

      Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

4 bis. De Commissie neemt het werkprogramma aan, evenals het plan voor de uitvoering en de daarmee verbonden financiering, die jaarlijks worden herzien, en de eventuele wijzigingen daarop, volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde beheersprocedure.

5.      De op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/1999.

Artikel 12

Rol van de Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA)

Onverminderd de bepalingen van artikel 10 en de eerbiediging van de rol van de Commissie als programmabeheerder, vervult de GSA de volgende taken binnen de programma's, overeenkomstig de door de Commissie uitgevaardigde richtsnoeren:

a.      met betrekking tot de beveiliging van de programma's, en onverminderd de bepalingen van de artikelen 10 bis en 10 ter, zorgt zij voor:

       de veiligheidsaccreditatie; daartoe maakt zij een begin met en ziet zij toe op de uitvoering van beveiligingsprocedures en verricht zij controles op de veiligheid van het systeem;

       de werking van het Galileo beveiligingscentrum, uitgevoerd overeenkomstig zowel de besluiten die overeenkomstig artikel 10 bis worden genomen als de instructies die uit hoofde van Gemeenschappelijk Optreden 2004/552/GBVB worden verstrekt;

b.      zij draagt bij tot de voorbereiding van de commercialisering van de systemen, met inbegrip van de nodige marktanalyse;

c.      zij kan ook andere taken vervullen die haar door de Commissie worden toegewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 54, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor specifieke met het programma verband houdende vraagstukken, zoals:

        het promoten van toepassingen en diensten op de satellietnavigatiemarkt;

        erop toezien dat de onderdelen van de systemen worden gecertificeerd door de passende, naar behoren gemachtigde certificeringsorganen.

Artikel 12 bis

Beginselen voor openbare aanbestedingen met betrekking tot de stationeringsfase van Galileo

1.      Voor de stationeringsfase van Galileo gelden de communautaire regels voor openbare aanbestedingen, in het bijzonder open toegang en eerlijke mededinging in de gehele industriële bevoorradingsketen, inschrijving op basis van transparante en tijdige informatie, duidelijke bekendmaking van de geldende voorschriften voor aanbestedingen, selectiecriteria en alle andere noodzakelijk informatie die alle potentiële bieders gelijke kansen bieden, onverminderd de noodzakelijke maatregelen die moeten worden genomen ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van de Europese Gemeenschap of de publieke veiligheid of ter naleving van de EU-bepalingen inzake controle op de uitvoer.

2.      Tijdens de aanbesteding worden de volgende doelen nagestreefd:

a)     stimulering van een evenwichtige deelname op alle niveaus van het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, in alle lidstaten;

b)     vermijden van mogelijk misbruik van een dominantie positie of van langdurige afhankelijkheid van één leverancier;

c)      profijt trekken van eerdere overheidsinvesteringen en van de lessen die zijn geleerd, alsook van de ervaring en de competentie die het bedrijfsleven onder meer heeft verworven in het kader van de definitie- en ontwikkelingsfase van de Europese GNSS-programma's, waarbij ervoor wordt gezorgd dat zulks bij de aanbesteding geen afbreuk doet aan de mededinging.

3.      Daarom gelden de volgende beginselen voor de aanbesteding van de activiteiten van de stationeringsfase van Galileo:

a)     opsplitsing van de aanbesteding van de infrastructuur in zes pakketten hoofdwerk (ondersteuning van de systeemengineering, voltooiing van de grondprojectinfrastructuur, voltooiing van de grondbesturingsinfrastructuur, satellieten, lanceersystemen en werking) en een aantal pakketten bijkomend werk, door een volledige uitsplitsing van de totale aanbesteding. Dit sluit de mogelijkheid van verschillende, gelijktijdige aanbestedingsonderdelen voor afzonderlijke werkpakketten, waaronder satellieten, in de toekomst niet uit;

b)     een openbare aanbesteding voor alle pakketten en voor de zes hoofdwerkpakketten, het gebruik van één enkele procedure, waardoor iedere onafhankelijke rechtspersoon of rechtspersonen die hiertoe een groep hebben gevormd, een bod kunnen doen als hoofdcontractant voor ten hoogste twee van de zes hoofdwerkpakketten;

c)      ten minste 40% van de samengevoegde waarde van de activiteiten wordt middels een openbare aanbesteding op verschillende niveaus gegund aan andere ondernemingen dan de ondernemingen die tot de groepen behoren waarvan rechtspersonen hoofdcontractant voor een van de hoofdwerkpakketten zijn; de Commissie brengt het krachtens artikel 14 opgerichte comité regelmatig verslag uit over de inachtneming van dit beginsel. Indien uit prognoses blijkt dat 40% mogelijkerwijs niet wordt gehaald, neemt de Commissie, overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure, passende maatregelen;

d)     dual-sourcing, waar passend, zodat programma, kosten en schema beter controleerbaar zijn.

Artikel 13

De rol van het Europees Ruimteagentschap (ESA)

1.      Op basis van de beginselen van artikel 12 bis sluit de Europese Gemeenschap, vertegen­woordigd door de Commissie, met het ESA een meerjarige delegatieovereenkomst op basis van een delegatiebesluit, door de Commissie aangenomen conform artikel 54, lid 2, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, inzake de gedelegeerde taken en begrotingsuitvoering met betrekking tot de uitvoering van het Galileo-programma, in het bijzonder de stationeringsfase.

2.      De delegatieovereenkomst bepaalt, voor zover nodig voor de overeenkomstig lid 1 gedelegeerde taken en begrotingsuitvoering, de algemene voorwaarden voor het beheer van de aan het ESA toevertrouwde middelen en met name de uit te voeren acties, de desbetreffende financiering, de beheersprocedures, de follow-up- en controlemaatregelen, de maatregelen die van toepassing zijn bij een gebrekkige uitvoering van overeenkomsten en de eigendomsregeling voor alle materiële en immateriële goederen.

3.      Het Comité van artikel 14 wordt, overeenkomstig de raadplegingsprocedure van artikel 14, lid 1 bis, geraadpleegd over het delegatiebesluit. Het comité wordt geïnformeerd over de meerjarige delegatieovereenkomst die de Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, en het ESA moeten sluiten.

4.      Het Comité van artikel 14 wordt door de Commissie op de hoogte gebracht van de tussentijdse resultaten en de eindresultaten van de evaluatie van de inschrijvingen op aanbestedingen en de door het ESA op te stellen contracten met de particuliere sector.

Artikel 14

Comitéprocedure

1.      De Commissie wordt bijgestaan door een comité, het "Comité voor de Europese GNSS-programma's" genoemd.

1 bis Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

2.      Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

2 bis Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3.      Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

4.      Vertegenwoordigers van de GSA en van het ESA kunnen als waarnemers worden betrokken bij het werk van het Comité voor de Europese GNSS-programma's, onder de bij het reglement van orde ervan vastgestelde voorwaarden.

5.      De in artikel 4, lid 5, bedoelde door de Europese Gemeenschap gesloten akkoorden kunnen voorzien in de deelname van derde staten en internationale organisaties aan de werkzaam­heden van het Comité voor de Europese GNSS-programma's, onder de bij het reglement van orde ervan vastgestelde voorwaarden.

Artikel 14 bis

Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer

De Commissie zorgt ervoor dat de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd is en in de technische structuren van de systemen is geïntegreerd.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap

1.      De Commissie ziet erop toe dat de financiële belangen van de Gemeenschap tijdens de uitvoering van de bij deze verordening gefinancierde acties worden beschermd door de toepassing van preventieve maatregelen tegen fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, door de uitvoering van effectieve controles en door de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde bedragen, alsook, bij gebleken onregelmatigheden, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, overeenkomstig de Verordeningen (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad(18), (Euratom, EG) nr. 2185/96(19) van de Raad en (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad.(20)

2.      Voor de uit hoofde van deze verordening gefinancierde communautaire acties wordt onder "onregelmatigheid" in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 verstaan elke schending van een bepaling van het Gemeenschapsrecht of niet-nakoming van een contractuele verplichting als gevolg van een handelen of nalaten van een marktdeelnemer die een nadelig effect heeft of zou hebben op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen of op de door de Europese Gemeenschappen beheerde budgetten door een ongerechtvaardigde uitgave.

3.      De akkoorden die voortvloeien uit deze verordening, inclusief de akkoorden of overeenkomsten met deelnemende derde staten, voorzien met name in een follow-up en financiële controle door de Commissie of elke door haar gemachtigde vertegenwoordiger alsmede in audits door de Rekenkamer, zo nodig ter plaatse.

Artikel 16

Informatieverstrekking aan het Europees Parlement en de Raad

De Commissie voert deze verordening uit. Elk jaar bij de indiening van het voorontwerp van begroting dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering van de programma's. In 2010 heeft een tussentijdse evaluatie plaats, inhoudend een evaluatie van kosten, risico's en waarschijnlijke inkomsten uit de door Galileo geboden diensten, mede in het licht van ontwikkelingen in de technologie en op de markt, om het Europees Parlement en de Raad op de hoogte te brengen van de voortgang van de programma's.

Artikel 16 bis

Intrekking

Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad(21) wordt ingetrokken […]. (22)

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ║ Brussel, […]

Voor het Parlement                                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

BIJLAGE

Specifieke doelstellingen van de Europese GNSS-programma's

De specifieke doelstellingen van het Galileo-programma bestaan erin het mogelijk te maken dat de door het systeem uitgezonden signalen kunnen worden gebruikt om de volgende vijf functies te vervullen:

· Aanbieden van een "open dienst" (de zogenaamde "Open Service" of OS), die gratis is voor de gebruiker en informatie verschaft voor plaatsbepaling en synchronisering, bestemd voor massatoepassingen van radionavigatie per satelliet.

· Aanbieden van een "dienst beveiliging van levens" (de zogenaamde "Safety of Life Service" of SoL) ten behoeve van gebruikers voor wie veiligheid essentieel is▐. Deze dienst beantwoordt eveneens aan de continuïteits-, beschikbaarheids- en nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde sectoren en omvat een integriteitsfunctie waarmee de gebruiker wordt gewaarschuwd wanneer het systeem slecht functioneert.

· Aanbieden van een "commerciële dienst" (de zogenaamde "Commercial Service" of CS), die de mogelijkheid biedt tot het ontwikkelen van toepassingen voor professionele of commerciële doeleinden dankzij betere prestaties en gegevens met een grotere toegevoegde waarde dan die van de "open dienst".

· Aanbieden van een "overheidsdienst" (de zogenaamde "Public Regulated Service" of PRS), die gereserveerd is voor gebruikers die daarvoor de toestemming hebben van de overheid, voor gevoelige toepassingen die een grote dienstcontinuïteit vereisen. De "overheidsdienst" maakt gebruik van sterke, gecodeerde signalen.

· Deelnemen aan de opsporings- en reddingsdienst (de zogenaamde "Search and Rescue Support Service" of SAR) van het COSPAS-SARSAT-systeem door het detecteren van door bakens uitgezonden noodsignalen en het ernaar terugzenden van boodschappen.

De specifieke doelstellingen van het Egnos-programma bestaan erin het mogelijk te maken dat het Egnos-systeem de volgende drie functies vervult:

· Aanbieden van een "open dienst", die gratis is voor de gebruiker en informatie verschaft voor plaatsbepaling en synchronisering, bestemd voor de massatoepassingen van de radionavigatie per satelliet in de zone die door het systeem wordt gedekt.

· Aanbieden van een "dienst voor de verspreiding van commerciële gegevens", die de mogelijkheid biedt tot het ontwikkelen van toepassingen voor professionele of commerciële doeleinden dankzij betere prestaties en gegevens met een grotere toegevoegde waarde dan die van de "open dienst".

· Aanbieden van een "dienst beveiliging van levens" (de zogenaamde "Safety of Life Service" of SoL) ten behoeve van gebruikers voor wie veiligheid essentieel is▐. Deze dienst beantwoordt in het bijzonder aan de continuïteits-, beschikbaarheids- en nauwkeurigheids­behoeften van bepaalde sectoren en omvat een integriteitsfunctie waarmee de gebruiker wordt gewaarschuwd wanneer het systeem slecht functioneert binnen het dekkingsgebied.

AANHANGSEL

VERKLARINGvan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie

over het

"GALILEO INTERINSTITUTIONEEL PANEL (GIP)"

1.      Gezien het belang, het unieke karakter en de gecompliceerdheid van de Europese GNSS-programmma's, het feit dat de Gemeenschap de uit de programma's resulterende systemen in eigendom zal hebben, de volledige financiering van de programma's uit de Gemeenschapsbegroting in de periode 2008-2013, erkennen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie de noodzaak van nauwe samenwerking van de drie instellingen.

2.      Er zal een Galileo Interinstitutioneel Panel (GIP) bijeenkomen om voor iedere instelling van de Gemeenschap de uitoefening van haar verantwoordelijkheid te vergemakkelijken. Daartoe wordt het GIP opgericht om de volgende zaken op de voet te volgen:

a.     de vorderingen met de uitvoering van de Europese GNSS-programma's, met name met betrekking tot de uitvoering van de aanbestedingen en contracten, met name met betrekking tot het ESA;

b.     de internationale overeenkomsten met derde landen, onverminderd de bepalingen van artikel 300 van het Verdrag;

c.     de voorbereiding van de satellietnavigatiemarkten;

d.     de doeltreffendheid van de beheersregelingen; en

e.     de jaarlijkse evaluatie van het werkprogramma.

3.      Overeenkomstig de bestaande regels zal het GIP de nodige discretie in acht nemen, met name gezien de commercieel vertrouwelijke en gevoelige aard van bepaalde gegevens.

4.     De Commissie zal rekening houden met de door het GIP ingenomen standpunten.

5.     Het GIP zal bestaan uit zeven vertegenwoordigers, waarvan:

       3 van de Raad;

       3 van het Europees Parlement;

       1 van de Commissie,

en zal geregeld bijeenkomen (in beginsel 4 maal per jaar).

6.     Het GIP is niet van invloed op de bestaande verantwoordelijkheden en interinstitutionele betrekkingen.

Verklaring van de Europese Commissieover de rol van het GIP met betrekking tot internationale overeenkomsten

Met betrekking tot internationale overeenkomsten zal de Commissie het GIP op de hoogte houden, zodat het de internationale overeenkomsten met derde landen op de voet kan volgen, overeenkomstig de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen de Commissie en het Europees Parlement van 26 mei 2005 en toekomstige desbetreffende overeenkomsten, en onverminderd de bepalingen van artikel 300 van het Verdrag.

Verklaring van de Europese Commissieover het laten verrichten van studies over de exploitatie van het Galileo-systeem

Gezien het verzoek van de Raad om in 2010 het in artikel 4, lid 3, van de verordening bedoelde voorstel uit te brengen inzake de exploitatiefase van de programma's, met name betreffende de financiering, het tariferingsbeleid en het mechanisme voor deling van de ontvangsten, zal de Commissie reeds vanaf 2008, en in 2009, de nodige voorbereidende studies laten verrichten, overeenkomstig de conclusies van de Raad Vervoer van 29 en 30 november 2007.

Die studies zullen met name betrekking hebben op een analyse van de mogelijkheden om de privé-sector te betrekken bij het beheer van de exploitatiefase van de programma's na 2013, en op de nadere regels voor die eventuele betrokkenheid, met name in de vorm van een publiek-privaat partnerschap.

Verklaring van de Europese Commissieover de oprichting van een groep beveiligingsdeskundigen ("GNSS-Beveiligingsraad")

De Commissie is voornemens om, voor de uitvoering van de bepalingen van artikel 10 bis, lid 1, van de verordening en voor de bestudering van vraagstukken in verband met de beveiliging van de systemen, een deskundigengroep op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

De Commissie zal erop toezien dat deze deskundigengroep:

-       bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat en één vertegenwoordiger van de Commissie;

-          wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie;

-       haar reglement van orde aanneemt waarin onder andere zal worden bepaald dat adviezen bij consensus worden aangenomen en dat de deskundigen ieder relevant onderwerp in verband met de beveiliging van de systemen aan de orde kunnen stellen;

Bij de uitoefening van haar taken zal de Commissie volledig rekening houden met de adviezen van de deskundigengroep en zij zegt toe deze groep onder andere te zullen raadplegen voordat zij de voornaamste vereisten voor de beveiliging van de systemen als bedoeld in artikel 10 bis van de verordening vaststelt.

Daarenboven is de Commissie van mening dat:

-          de vertegenwoordigers van de Europese GNSS-toezichtautoriteit, het Europese Ruimteagentschap en de SG/HV als waarnemers dienen te worden betrokken bij het werk van de deskundigengroep, onder de bij het reglement van orde ervan vastgestelde voorwaarden;

-          door de Europese Gemeenschap gesloten akkoorden kunnen voorzien in de deelname van vertegenwoordigers van derde staten aan de werkzaamheden van de deskundigengroep, onder de bij het reglement van orde ervan vastgestelde voorwaarden.

Verklaring van de Europese Commissieover het beroep op een onafhankelijk team deskundigen

De Commissie is voornemens om, voor de juiste toepassing van artikel 10, lid 3, van de verordening:

-          een beroep te doen op een onafhankelijk team van projectbeheerdeskundigen;

-          dit team, als onderdeel van zijn taken, de uitvoering van de programma's te laten evalueren met als doel passende aanbevelingen te doen, met name met betrekking tot het risicobeheer;

-          deze aanbevelingen geregeld te doen toekomen aan het bij de verordening ingestelde comité.

Verklaring van de Europese Commissieover de uitlegging van artikel 12 bis, lid 3, onder c)

In artikel 12 bis, lid 3, onder c), is het beginsel vastgelegd dat ten minste 40% van de samengevoegde waarde van de activiteiten wordt gegund middels een openbare aanbesteding op verschillende niveaus aan andere ondernemingen dan de ondernemingen die tot de groepen behoren waarvan rechtspersonen hoofdcontractant voor een van de hoofdwerkpakketten zijn.

De Commissie zal tijdens de gehele aanbestedingsprocedure nauwlettend hierop toezien en dit evalueren; zij zal het GIP en het GNSS-Comité informeren over de naleving van dit voorschrift en over het algehele effect ervan op het programma.

Indien uit de prognoses blijkt dat het minimum van 40% niet kan worden bereikt, zal de Commissie passende maatregelen nemen overeenkomstig de in artikel 12 bis, lid 3, onder c), bedoelde procedure.

________________

(1)

PB C 193 E van 17.8.2006, blz. 61.

(2)

Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0272.

(3)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst is aangegeven in vet cursief en weglatingen zijn aangegeven met het symbool: ▌.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst is aangegeven in cursief en weglatingen zijn aangegeven met het symbool: ║.

(4)

PB C […] van […], blz. […].

(5)

PB C […] van […], blz. […].

(6)

Standpunt van het Europees Parlement van xx april 2008.

(7)

COM(2001) 370 van 12.09.01║.

(8)

COM(2007) 212 van 26.04.07║.

(9)

 PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1. ║Gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2006 van de Raad ║(PB L 367 van 22.12.2006, blz. 18).

(10)

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2007 tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (PB L 6 van 10.1.2008).

(11)

Titel 6 van de begroting.

(12)

PB L 184 van 17.07.99, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(13)

Als gewijzigd bij Besluit 2008/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2007.

(14)

            Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 248 van 19.9.2002, blz. 1).

(15)

            PB L […] van […], blz. […].

(16)

PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.

(17)

PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.

(18)

PB L 312 van 23.12.95, blz. 1.

(19)

PB L 292 van 15.11.96, blz. 2.

(20)

PB L 136 van 31.05.99, blz. 1.

(21)

            PB L 138 van 28.5.2002, blz. 1.

(22)

            Eén jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.


TOELICHTING

Inleiding

Het Europees wereldwijd navigatiesatellietsysteem (GNSS) bestaat uit twee programma's: EGNOS en GALILEO(1). EGNOS is een regionaal systeem dat GPS-signalen hergebruikt om gebruikers van satellietnavigatie via aanvullende navigatiesignalen betere prestaties te bieden. GALILEO bestaat uit een algemene constellatie van 30 satellieten en daarmee verband houdende terrestrische controle-infrastructuur. Het gaat om een civiel project. Het is ook een alternatief voor en een aanvulling op het Amerikaanse wereldwijde positiebepalingssysteem (GPS) en het Russische GLONASS-systeem, beide oorspronkelijk opgezet voor en gefinancierd door het leger. EGNOS en Galileo zijn ontwikkeld als betrouwbare ruimte-infrastructuren die kunnen worden geëxploiteerd en uit dien hoofde inkomsten genereren.

Het GNSS moet worden gerealiseerd in achtereenvolgende fasen: de ontwerpfase, de ontwikkelingsfase, de stationeringsfase en de commerciële exploitatiefase.

Het opzetten van het GNSS-systeem was in eerste instantie gebaseerd op een concessieovereenkomst tussen de EU en de particuliere sector in het kader van een publiek-privaat partnerschap (PPP), uitgaande van het beginsel van 1/3 publieke en 2/3 particuliere financiering. Daartoe werd de gemeenschappelijke onderneming Galileo opgericht(2) , waarbij via een aanbestedingsprocedure werd gezocht naar een geschikte particuliere partner, de concessiehouder(3).

Ten einde over de geschikte EU-structuur te beschikken om de uitvoering van de programma's te volgen, werd de toezichtautoriteit voor het GNSS ingesteld. Deze autoriteit nam de materiële en immateriële activa over van de gemeenschappelijke onderneming Galileo en kreeg ruime bevoegdheden om de lopende werkzaamheden voort te zetten(4).

Op 14 juli 2004 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van de stationeringsfase en de exploitatiefase van het GNSS(5). Dit voorstel had twee hoofddoelstellingen: een specifieke rechtsgrondslag voor het Galileo-programma en een financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap van 1 mrd euro voor de periode 1 januari 2007 t/m 31 december 2013.

In eerste lezing stelde het Europees Parlement op 6 september 2005 een aantal amendementen voor op het voorstel van 2004(6) dat in beginsel aanvaardbaar was voor zowel de Commissie als de Raad. Er ontstonden echter problemen bij de onderhandelingen over de concessieovereenkomst, met name over de overdracht van de gedeelde risico's en verantwoordelijkheid naar de particuliere sector. In zijn resolutie van september 2006(7) drong het Europees Parlement er bij de Commissie op aan te beoordelen welke wijzigingen in de wettelijke en procedurele regelingen noodzakelijk zijn om de voortdurende vooruitgang van het project te waarborgen. Verder verzocht het de Commissie te zoeken naar meer passende oplossingen die overeenkomen met de doelstellingen van het programma.

Bijgevolg zijn in de loop van 2007 belangrijke besluiten genomen:

· De Raad Vervoer van 22 maart 2007 verzocht de Commissie alle aspecten en vooruitgang met betrekking tot het Galileo-project opnieuw te beoordelen.

·  Het EP deed een soortgelijk verzoek in zijn resolutie van 26 april 2007(8).

·  De Commissie reageerde in de mededeling van 16 mei 2007(9).

· In zijn resolutie van 20 juni 2007(10) steunde het EP de voorstellen van de Commissie, met name de communautaire financiering van de programma's en de noodzaak van publiek beheer.

· De Raad Vervoer nam in juni 2007 een resolutie aan waarin de Commissie werd verzocht vóór september 2007 gedetailleerde voorstellen in te dienen voor de financiering en voor een uitvoerings- en aanbestedingsstrategie.

De voorstellen van 19 september 2007

De Commissie heeft bij de Raad en het EP een pakket voorstellen(11) ingediend die het stagnerende GNSS-project weer op gang moeten brengen. De rapporteur wil zich echter op de volgende drie aspecten concentreren:

1.  de lessen die kunnen worden getrokken vanaf het begin van Galileo,

2.  de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) betreffende de begrotingsdiscipline,

3.  haar belangrijkste amendementen op het nieuwe Galileo-voorstel.

Lessen uit het verleden

Het is nu elf jaar geleden dat de Commissie haar eerste bescheiden mededeling over een wereldwijd navigatiesatellietsysteem (GNSS) het licht deed zien. Dat was in 1997. We moesten echter tot de Europese Raad van Nice van december 2000 wachten op een toezegging van de staatshoofden en regeringsleiders.

In alle achtereenvolgende resoluties of wetgevingsresoluties over de gemeenschappelijke onderneming Galileo of de toezichtautoriteit voor het GNSS heeft het EP zijn standpunt gehandhaafd, namelijk dat het Galileo-programma:

a.  een civiel programma is,

b.  de onafhankelijkheid van de EU ten opzichte van derde landen waarborgt,

c.   een groot aantal belangen behelst wat betreft de strategie, de economie, de industrie, de veiligheid, de ruimte, enz.

d.   een EU-project bij uitstek is gezien het feit dat het een technologisch en ruimtegerelateerd programma is dat geen enkele lidstaat afzonderlijk kan uitvoeren.

Intussen hebben wij echter veel geleerd:

In de eerste plaats is het publiek-privaat partnerschapsbeginsel een belangrijke nieuwe vorm van samenwerking is om een doelstelling te bereiken die kenmerken van een publiek goed omvat. PPP's die leiden tot fusies of consortia waarbij monopoliesituaties ontstaan, moeten echter worden vermeden. Aanbestedingsregels die leiden tot monopolistische marktstructuren moeten eveneens worden voorkomen.

In de tweede plaats is Galileo de eerste communautaire infrastructuur en het welslagen ervan kan alleen via een gemeenschappelijke wil worden gewaarborgd. Eerdere onderhandelingen mislukten vanwege interne onenigheid.

In de derde plaats gaan zeer geavanceerde projecten die geavanceerde technologieën omvatten, gepaard met bekende en onbekende risico's. En deze risico's zijn niet altijd te berekenen. Het bedrijfsleven is er dan ook niet erg happig op om het risico op zich te nemen. Dit betekent dat het PPP-model in dergelijke gevallen niet gunstig is voor de Gemeenschap. Het is geen toeval dat dergelijke projecten in de VS, China, Rusland en India door de overheid worden geïnitieerd en gefinancierd.

In de vierde plaats is een traditionele kosten-batenanalyse die zich niet richt op de potentiële kosten en de potentiële baten, samen met de multiplicatoreffecten die voortvloeien uit de talrijke toepassingen van een onbekende markt, gedoemd vertekende resultaten op te leveren, en ertoe te leiden dat wij verkeerde aanbevelingen doen. Daarom is een nieuwe methode voor de beoordeling van de kosten en baten van Galileo noodzakelijk.

In de vijfde plaats leiden vertragingen in de besluitvorming en de toepassing gewoonlijk tot hoge kosten en verlies van comparatieve voordelen. Dit is bijzonder belangrijk in een industriële omgeving waar technologie en dienstverlening voortdurend en snel veranderen. De vertraging van vijf jaar is bovendien een serieuze factor die wij niet uit het oog mogen verliezen.

Het IIA

De eerste lezing van het EP betreffende de begroting 2008 (25 oktober 2007) kwam voor de Raad (Begroting) als een verrassing. De verhoging van de kredieten voor 2008 voor Galileo van EUR 150 tot 890 mln was niet verwacht. Via dit amendement nam het EP een standpunt in: het in het wijzigingsvoorstel betreffende het IIA voorgestelde bedrag was voor het EP aanvaardbaar.

Vervolgens nam de Raad Begroting van 23 november 2007 twee belangrijke besluiten. Hij stemde in met het door het EP voorgestelde bedrag voor de begroting 2008 en met de herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013, zoals gepresenteerd in het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(12).

De herziene financiering van de GNSS-programma's werd zonder meer gesteund door de Europese Raad van Lissabon van 13-14 december 2007.

Het gewijzigd voorstel inzake Galileo en Egnos

Dit voorstel omvat de volgende essentiële elementen:

·  integratie van het Egnos-programma,

·  het prijsgeven van het plan voor de concessionering van de stationeringsfase en het feit dat de EG deze fase integraal voor haar rekening neemt,

·  de nieuwe datum voor de voltooiing van de stationeringsfase wordt vastgesteld: medio 2013,

·  de commerciële exploitatie van het EGNOS-systeem kan in 2009 van start gaan,

·  het publieke beheer van de programma's wordt gewaarborgd door een verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Commissie, de toezichtautoriteit voor het GNSS, het Europees Ruimteagentschap en het Comité voor de Europese GNSS-programma's.

De rapporteur steunt het gewijzigde voorstel, maar introduceert een aantal amendementen die nuttig kunnen zijn met het oog op de verbetering van het voorstel. In het ontwerpverslag wordt naar het volgende gestreefd:

· Verduidelijking van de procedure en de rol van de EU-instellingen indien overeenkomsten worden gesloten tussen de EG en derde landen die bij de financiering van Galileo betrokken wensen te worden.

· Duidelijke verklaring dat de EG eigenaar is van alle materiële en immateriële activa die worden gecreëerd door EGNOS en GALILEO.

· Verzoek aan de Commissie om voor 2013 te komen met een wetgevingsvoorstel inzake de nieuwe financieringseisen voor de exploitatiefase, vanaf 2013.

· Verzoek aan de Commissie om te komen met een voorstel voor een mogelijk mechanisme inzake verdeling van de inkomsten tijdens de exploitatiefase.

· Introductie van een nieuw artikel over de veiligheid van de programma's.

· Vaststelling van beginselen, voorschriften, de procedure en de rol van het Europees Ruimteagentschap op het gebied van overheidsopdrachten.

· Versterking van de rol van het EP op twee manieren:

· a. door benoeming van een eigen deskundige voor toezicht op de programma's Galileo en Egnos, en

· b. door toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing op de belangrijkste aspecten van de besluitvorming.

Verder zij erop gewezen dat in het ontwerpverslag de volgende zaken worden geaccepteerd:

· Het voorstel van de Commissie inzake het publieke beheer van de programma's en de verschillende fasen ervan: stationering van 2008 tot 2013 en exploitatie vanaf 2013.

· De voorgestelde begrotingskredieten (i.e. EUR 3.105 mln tegen lopende prijzen voor de periode 2007-2013).

· De herziening van het IIA zoals voorgesteld door de Commissie en goedgekeurd door de begrotingsautoriteit.

Conclusie

De GNSS-programma's zijn eigendom van de Gemeenschap. Op basis van een gemeenschappelijk besluit van het Parlement en de Raad wordt Galileo uitgevoerd via communautaire financiering. Het Parlement en de Raad dragen derhalve een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de verordening betreffende de stationering en exploitatie van de programma's.

Het eerste communautaire programma dat via de communautaire begroting wordt gefinancierd en waarvan de infrastructuur gemeenschappelijk eigendom is, vereist aanpassing aan een aantal nieuwe, daarmee gerelateerde uitdagingen die meestal onbekend zijn.

De rapporteur streeft naar duidelijke, maar niet overdreven gedetailleerde verordeningen, zodat de verantwoordelijkheden in verband met de nieuwe beheerstructuur en de voorschriften voor overheidsopdrachten duidelijk zijn en permanente controle gewaarborgd is.

(1)

Galileo Galilei (1564-1642), de vader van de astronomie, natuurkunde, exacte wetenschappen, enz. had bij de ontdekking van de vier grootste satellieten van jupiter (Io, Europa, Callisto en Ganymede) in 1610 een droom over zijn ontdekkingen: zij moesten de mensheid dienen.

(2)

Zie verordening (EC) nr. 876/2002, zoals gewijzigdbij verordening nr. 1943/2006.

(3)

Dit consortium bestond uit: 1. EADS Astrium (Europees consortium met voornamelijk Franse en Duitse deelname), 2. TeleOp (Duitsland, maar samengesteld uit Deutsch Telekom en het Duitse Aerospace Centre), 3. Inmarsat (VK), 4. Thales (Frankrijk), 5. Alcatel-Lucent (Frankrijk), 6. Finmeccanica (Italië), 7. Aena (Spanje) en 8. Hispasat (Spanje).

(4)

Zie verordening (EG) nr. 1321/2004, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1942/2006.

(5)

Zie COM (2004) 477.

(6)

Dit was gebaseerd op het verslag-Barsi-Pataky (A6-0212/2005).

(7)

Ontwerpresolutie over de inventarisatie van het Galileo-programma (B6-0511/2006)

(8)

Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over de onderhandelingen over de Galileo-concessiecontracten.

(9)

Zie COM(2007) 261.

(10)

Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over de financiering van het Europees programma voor satellietnavigatie (Galileo) in het kader van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013.

(11)

De overgelegde documenten waren: 1) Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (EGNOS and Galileo) ((COM (2007) 535 def); 2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortzetting van Galileo: Een nieuwe opzet voor de Europese GNSS-programma's (COM(2007) 534 def); 3) Werkdocument Commissiestaf, Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortzetting van Galileo: Een nieuwe opzet voor de Europese GNSS-programma's (SEC(2007) 1210); en 4) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de herziening van het meerjarig financieel kader (2007-2013), Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (COM(2007) 549 def).

(12)

In beginsel kon de Begrotingsraad met gekwalificeerde meerderheid besluiten, omdat het bedrag dat werd voorgesteld voro de herschikking van rubrieken (d.w.z. 2,4 miljard euro) onder de 0,03% van het BNI van de EU ligt. Voor dat bedrag is slechts een gekwalificeerde meerderheid vereist, anders is unanimiteit in de Raad vereist.


ADVIES van de Begrotingscommissie (24.1.2008)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (EGNOS en Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Rapporteur voor advies: Margaritis Schinas

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1

Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis.  is van oordeel dat het in het wetgevingsvoorstel vermelde referentiebedrag verenigbaar is met het maximum van subrubriek 1 a van het meerjarig financieel kader (MFK) 2007 - 2013, zoals herzien bij Besluit 2008/29/EG van 18 december 2007, en wijst erop dat het jaarlijkse bedrag zal worden vastgesteld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, overeenkomstig de bepalingen van punt 38 van het IIA van 17 mei 2006.

Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst  Door het Parlement ingediende amendementen

Amendement 2

Overweging 9

(9) De definitiefase en ontwikkelingsfase van het Galileo-programma, die het onderzoeksgedeelte van het programma vormen, zijn in grote mate gefinancierd uit de communautaire begroting van de Trans-Europese netwerken. De stationeringsfase moet, bij gebrek aan een echte verbintenis van de privé-sector, integraal door de Europese Gemeenschap worden gefinancierd. De exploitatie van het systeem kan het voorwerp zijn van concessiecontracten voor diensten of overheidsopdrachten voor diensten met de privé-sector.

(9) De definitiefase en ontwikkelingsfase van het Galileo-programma, die het onderzoeksgedeelte van het programma vormen, zijn in grote mate gefinancierd uit de communautaire begroting van de Trans-Europese netwerken. De stationeringsfase wordt integraal door de Europese Gemeenschap gefinancierd. De exploitatie van het systeem na 2013 kan in een later stadium voorwerp zijn van concessiecontracten voor diensten of overheidsopdrachten voor diensten met de privé-sector.

Amendement 3

Overweging 10

(10) Het is van belang dat de financiering van het Egnos-systeem, dat alle elementen omvat om de werking, het voortbestaan en de commercialisering ervan te kunnen verzekeren, door de Europese Gemeenschap gebeurt. De exploitatie van Egnos kan het voorwerp zijn van een overheidsopdracht voor diensten met de privé-sector tot de integratie ervan in de exploitatie van Galileo.

(10) Het is van belang dat het EGNOS-systeem, met al zijn elementen, operationeel, levensvatbaar en exploitabel wordt, en dat de financiering ervan door de Europese Gemeenschap gebeurt. De exploitatie van EGNOS kan het voorwerp zijn van een overheidsopdracht voor diensten met de privé-sector tot de integratie ervan in de exploitatie van Galileo.

Amendement 4

Overweging 14

(14) De investerings- en exploitatiekosten van de Galileo en Egnos-systemen voor de periode 2007-2013 worden momenteel geraamd op 3,4 miljard euro in lopende prijzen. Er is al een bedrag van 1.005 miljoen euro uitgetrokken in de bestaande financiële programmering (2007-2013) uit hoofde van het wetgevend voorstel van de Commissie voor de uitvoering van de stationerings- en exploitatiefase van het Galileo-programma. Er wordt voorgesteld een extra bedrag van 2.100 miljoen euro toe te voegen aan voormeld bedrag. De vrijmaking van dat bedrag zal het voorwerp zijn van een herziening van het huidige financiële kader (2007-2013). De middelen zijn afkomstig van de niet-gebruikte marges van de rubrieken 2 en 5 uit hoofde van de jaren 2007 en 2008. Bijgevolg bepaalt het gewijzigde voorstel het bedrag dat voor de periode 2007-2013 uit hoofde van de Europese GNSS-programma’s op de communautaire begroting moet worden uitgetrokken op 3.105 miljoen euro. Een bedrag van 300 miljoen euro dat voor de Europese GNSS-programma’s beschikbaar is uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, zal mee dienen voor de financiering van deze kosten.

(14) De investerings- en exploitatiekosten van de Galileo en EGNOS-systemen voor de periode 2007-2013 worden momenteel geraamd op 3.400 miljoen euro in lopende prijzen. Het totale beschikbare referentiebedrag voor de Europese GNSS-programma's voor de periode 2007-2013 wordt vastgesteld op EUR 3.405 miljoen euro. Er was al een bedrag van 1.005 miljoen euro uitgetrokken in de bestaande financiële programmering (2007-2013). Dit bedrag werd verhoogd met een extra bedrag van 2.000 miljoen euro waartoe de begrotingsautoriteit heeft besloten middels een herziening van het huidige financiële kader (2007-2013) en een bijkomend bedrag van 400 miljoen euro dat beschikbaar is uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Amendement 5

Overweging 17 bis (nieuw)

 

(17 bis) De Toezichtautoriteit is een communautair agentschap, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1321/2004. Als orgaan in de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement is het onderworpen aan de voor communautaire agentschappen geldende verplichtingen.

Amendement 6

Overweging 18

(18) De toezichtautoriteit heeft als hoofdtaak de Commissie bij te staan bij alles wat verband houdt met het verloop van de programma's. De toezichtautoriteit moet eveneens de middelen beheren die specifiek aan haar zijn toegewezen uit hoofde van de programma's of die door de Commissie aan haar worden toevertrouwd conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr.° 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006.

(18) Met het oog op de toepassing van de nieuwe beginselen inzake openbaar bestuur op het beheer en de uitvoering van de Europese GNSS-programma's, moet de taak van de toezichtautoriteit worden aangepast. De autoriteit moet dan ook directe steun verlenen aan de Commissie in alle kwesties die verband houden met de uitvoering van de programma's alsook specifieke taken blijven vervullen zoals technische certificering, de veiligheidsaccreditatie en de voorbereiding van de markt. Te dien einde moet zij de middelen beheren die specifiek aan haar zijn toegewezen uit hoofde van de programma's en die door de Commissie aan haar worden toevertrouwd conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr.° 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006.

Motivering

Rekening houdend met het mislukken van de publiek-private samenwerking en de nieuwe structuur van de openbare sector moet de taak van de GNSS-toezichtsautoriteit worden aangepast.

Amendement 7

Artikel 4

1. De ontwikkelings- en valideringsfase wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap en het Europese Ruimteagentschap. Zij moet in de loop van 2010 voltooid zijn.

1. De ontwikkelings- en valideringsfase wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap en het Europese Ruimteagentschap (hierna "ERA" genoemd).

2. De stationeringsfase wordt integraal door de Europese Gemeenschap gefinancierd. Zij moet plaatsvinden tijdens de periode 2008 tot 2013.

2. De stationeringsfase wordt integraal door de Europese Gemeenschap gefinancierd, behoudens het bepaalde in lid 4.

3. De exploitatiefase moet beginnen in 2013. Tijdens deze fase zal de exploitatie van het systeem in voorkomend geval het voorwerp zijn van concessiecontracten voor diensten of overheidsopdrachten voor diensten met de privé-sector. Deze contracten kunnen vóór 2013 worden gesloten. De hoogte van de financiële deelneming van de Europese Gemeenschap in de exploitatiefase zal afhangen van de graad van deelneming van de privé-sector overeenkomstig deze eventuele contracten, na voorafgaande goedkeuring door de Begrotingsautoriteit.

3. De exploitatiefase moet beginnen na voltooiing van de stationering. Tijdens deze fase zal de exploitatie van het systeem in voorkomend geval het voorwerp zijn van concessiecontracten voor diensten of overheidsopdrachten voor diensten met de privé-sector. Deze contracten kunnen vóór 2013 worden gesloten. De hoogte van de financiële deelneming van de Europese Gemeenschap in de exploitatiefase zal afhangen van de graad van deelneming van de privé-sector overeenkomstig deze eventuele contracten, behoudens voorafgaande goedkeuring door de Begrotingsautoriteit.

4. De door de Europese Gemeenschap gesloten akkoorden of overeenkomsten voorzien in de voorwaarden en nadere regels voor eventuele deelname van derde staten aan een aanvullende financiering van het programma.

4. De lidstaten kunnen aanvullende financiering voor het programma verschaffen overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen. Ook derde landen of internationale organisaties kunnen deelnemen aan de aanvullende financiering van het programma. De door de Europese Gemeenschap met die landen of internationale organisaties ingevolge artikel 300, lid 3 van het EG-Verdrag gesloten akkoorden of overeenkomsten voorzien in de voorwaarden en nadere regels voor hun deelname.

Amendement 8

Artikel 7, inleidende formule

De uit hoofde van deze verordening aan de programma's toegewezen communautaire bijdrage wordt toegekend ter financiering van:

De uit hoofde van deze verordening aan de programma's toegewezen communautaire begrotingskredieten worden toegekend ter financiering van:

Amendement 9

Artikel 8

1. Voor de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 7 van deze verordening, met uitzondering van de activiteiten in verband met de exploitatie van het uit het Galileo-programma ontstane systeem, is een bedrag nodig van 3.105 miljoen euro in lopende prijzen tijdens de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2013.

1. Voor de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 7 van deze verordening, met uitzondering van de activiteiten in verband met de exploitatie van het uit het Galileo-programma ontstane systeem, wordt een bedrag toegewezen van 3.405 miljoen euro in lopende prijzen tijdens de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2013, waarvan 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld uit hoofde van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling .

2. De kredieten worden jaarlijks door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van het meerjarige financiële kader. Zij worden besteed conform de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

2. De kredieten worden jaarlijks door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van het meerjarige financiële kader. Zij worden besteed conform de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

3. De betalingsverplichtingen betreffende de programma's worden uitgevoerd in jaarlijkse tranches.

3. De betalingsverplichtingen betreffende de programma's worden uitgevoerd in jaarlijkse tranches.

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde bedrag wordt geen rekening gehouden met de onvoorziene financiële verplichtingen die de Europese Gemeenschap mogelijk op zich moet nemen, met name de verplichtingen die verband houden met het publieke karakter van de eigendom van de systemen. Met het oog op een dergelijke situatie zal de Commissie passende voorstellen indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

4. Bij het in lid 1 vermelde bedrag wordt geen rekening gehouden met de onvoorziene financiële verplichtingen die de Europese Gemeenschap mogelijk op zich moet nemen, met name de verplichtingen die verband houden met het publieke karakter van de eigendom van de systemen. Met het oog op een dergelijke situatie zal de Commissie passende voorstellen indienen bij het Europees Parlement en de Raad, met gebruikmaking van alle mogelijkheden waarin het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 voorziet.

 

4 bis. In 2010 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad tegelijk met haar tussentijds verslag een passend voorstel in voor de financiële programmering voor de periode vanaf 2014, met betrekking tot de openbare middelen, de vastleggingen en de in de commerciële exploitatiefase benodigde verdeelsleutel voor de opbrengsten, een en ander uit hoofde van haar verantwoordelijkheid in verband met de publieke zeggenschap over het systeem.

Amendement 10

Artikel 9, alinea 1

De Europese Gemeenschap krijgt de ontvangsten uit de exploitatie van de systemen. Zij worden toegevoegd aan de communautaire begroting en toegewezen aan de Europese GNSS-programma's. Indien het volume van de toegewezen ontvangsten substantieel groter blijkt dan voorzien, zal het toewijzingsbeginsel worden herzien.

De Europese Gemeenschap krijgt de ontvangsten uit de exploitatie van de systemen. Zij worden toegevoegd aan de communautaire begroting en kunnen worden toegewezen aan de Europese GNSS-programma's na goedkeuring door de begrotingsautoriteit.

Motivering

De tekst van de Commissie voorziet in een systeem van gereserveerde inkomsten. Op dit moment is dit niet gerechtvaardigd, aangezien de begrotingsautoriteit alle nodige middelen tot 2013 heeft vastgelegd. Daarom moet elk besluit inzake verdere financiering van de Galileo-programma's in voorkomend geval worden genomen door de begrotingsautoriteit via de begrotingsprocedure.

Amendement 11

Artikel 11, lid 5

5. De op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen worden uitgevoerd conform Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

5. De op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen worden uitgevoerd conform Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, zoals gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006.

Amendement 12

Artikel 12, alinea 1

Onverminderd de bij Verordening (EG) nr. 1321/2004 aan de toezichtautoriteit toevertrouwde opdrachten werkt zij met de Commissie mee aan alle elementen van de programma's waarvoor de Commissie haar om bijstand vraagt. Zij beheert en controleert het gebruik van de middelen die op grond van de programma's door de Europese Gemeenschap specifiek aan haar worden toegewezen. Deze middelen worden ter beschikking gesteld van de toezichtautoriteit bij een delegatiebesluit, conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1321/2004.

De toezichtautoriteit verleent de Commissie op haar verzoek directe steun in alle kwesties die verband houden met de programma's, met name het toezicht op de implementatie van de volledige Galileo-infrastructuur, de voorbereidingen voor de werking en de commercialisering van de door de Europese GNSS-systemen geleverde diensten, activiteiten voor internationale promotie en samenwerking, externe communicatie en de voorbereiding van regelgevende en beleidsinitiatieven. Bovendien blijft de toezichtautoriteit, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1321/2004 ervoor zorgen dat alle elementen van de systemen naar behoren gecertificeerd worden door de Europese GNSS-instantie voor veiligheidsaccreditatie en bereidt zij de markten voor. Zij beheert en controleert het gebruik van de middelen die op grond van de programma's door de Commissie specifiek aan haar worden toegewezen. Deze middelen worden ter beschikking gesteld van de toezichtautoriteit bij een delegatiebesluit, conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1321/2004.

Amendement 13

Artikel 16

De Commissie voert deze verordening uit. Elk jaar bij de indiening van het voorontwerp van begroting dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering van de programma's. In 2010 heeft een middenevaluatie plaats om het Europees Parlement en de Raad op de hoogte te brengen van de voortgang van de programma's.

De Commissie voert deze verordening uit. Elk jaar bij de indiening van het voorontwerp van begroting dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering van de programma's. In 2010 heeft een middenevaluatie plaats om het Europees Parlement en de Raad op de hoogte te brengen van de voortgang van de programma's.

 

Aangezien het project complex is en volledig gefinancierd wordt door de communautaire begroting, brengt de Commissie een keer per jaar in een gemeenschappelijke vergadering verslag uit bij de bevoegde commissies van het Europees Parlement over de vorderingen van de GNSS-programma's, met name met betrekking tot de industriële, vervoers- en financiële aspecten.

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In het Meerjarig Financieel Kader was onder subrubriek 1 a voor de financiering van de stationering en de exploitatie van het Galileo-programma in de periode 2007 - 2013 een bedrag uitgetrokken van 1,005 miljard euro.

Volgens het oorspronkelijke voorstel van de Commissie zouden de verdere benodigde middelen voor de stationerings- en exploitatiefase van het programma door de particuliere sector worden opgebracht, door middel van een concessieovereenkomst.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het Galileo-programma geheel uit overheidsmiddelen zou moeten worden gefinancierd. De Raad Vervoer van 6-8 juni 2007 kwam tot het inzicht dat de implementatie van de stationering van het Galileo systeem extra publieke financiering zou vereisen. Het Europees Parlement sprak zich in zijn resolutie van 20 juni 2007 uit tegen gemengde communautair/intergouvernementele financiering van Galileo.

Na de mislukking van de onderhandelingen over het concessiecontract, en wegens het politieke en economische gewicht van het programma, kwam de Commissie op 19 september 2007 met het onderhavige gewijzigde voorstel betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (Gnss en Galileo), alsmede met een ontwerpbesluit inhoudende dat het Galileo-programma uitsluitend uit de Gemeenschapsbegroting zal worden gefinancierd, zoals ook door het EP voorgestaan.

Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 biedt de mogelijkheid tot wijziging van het MFK om te kunnen reageren op onverwachte situaties. In haar besluit van 19 september zorgde de Commissie voor een herziening van het MFK waardoor de extra 2,4 miljard euro beschikbaar kwamen die nog nodig waren voor de stationering en exploitatie van het Galileo Programma.

In de begrotingsprocedure 2008 betoonde het Parlement zich in eerste lezing verheugd over het voorstel van de Commissie tot herziening van het MFK. In de bemiddelingsfase van de begrotingsprocedure, in november 2007, bleef het Parlement aan de noodzaak van herziening van het MFK vasthouden.

Na lange onderhandelingen kwam de Raad aan de verlangens van het Parlement tegemoet, overeenkomstig het bepaalde in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006. In het algemene akkoord tussen het Parlement en de Raad werd de herziening van het MFK op 1,6 miljard euro bepaald, waarbij 200 miljoen euro werden verkregen door herschikking van communautaire programma's onder subrubriek 1a, en 400 miljoen euro door herprioritering van kredieten van 7KP-Euratom. Inschakeling van het flexibiliteitsinstrument leverde bovendien nog een bedrag op van 200 miljoen euro.

Dit akkoord strookt met de prioriteiten van het EP, aangezien de referentiebedragen voor de meerjarige programma's hierdoor niet werden verlaagd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt het voorstel voor een verordening van de Commissie. Niettemin stelt hij een aantal amendementen voor in verband met de volgende punten .

Rol van de Toezichtautoriteit

Naar de mening van de rapporteur vallen er bij de rol van de Toezichtautoriteit enige kanttekeningen te plaatsen.

Van belang is, dat de Toezichtautoriteit een communautair agentschap is, ingesteld krachtens verordening nr. 1321/2004 van 12 juli 2004 ; als orgaan in de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement is zij daarom gebonden aan de voor communautaire agentschappen geldende verplichtingen.

Om een en ander met deze status van de Autoriteit in overeenstemming te brengen, stelt de rapporteur bepaalde amendementen voor met betrekking tot de personeelsbezetting en de kwijtingsprocedure.

Ten aanzien van de agentschappen heeft het EP de taak hun activiteiten voortdurend te controleren, zoals gesteld in de conclusies van de bemiddeling op 13 juli 2007, waarin de beide takken van de begrotingsautoriteit "wat betreft de gedecentraliseerde agentschappen meer doorzichtigheid verlangen teneinde hun ontwikkeling beter te kunnen controleren".

Ook herinnert de rapporteur aan de gemeenschappelijke verklaring over de communautaire agentschappen, uitgebracht na de trialoog van 18 april 2007, waarin de twee takken van de begrotingsautoriteit de Commissie verzoeken om "de bestaande communautaire agentschappen regelmatig te beoordelen, met bijzondere aandacht voor hun rentabiliteit, en in te stemmen met de beoordeling van de door de Commissie voorbereide analyse voor een aantal agentschappen". De rapporteur herhaalt dat externe kosten-baten analyses, die door de begrotingsautoriteit naderhand terdege moeten worden getoetst, absoluut noodzakelijk zijn om de meerwaarde van deze gedecentraliseerde vorm van bestuur voor de Europese belastingbetaler te kunnen rechtvaardigen.

Goed financieel beheer

De respectieve rollen van de Toezichtautoriteit en het Europees Ruimteagentschap moeten duidelijk worden afgebakend, zodat taken en bevoegdheden strikt gescheiden blijven en er duidelijkheid bestaat rond de toewijzing van de financiële bijdrage van de Gemeenschap. Omdat het om communautaire financiële bijstand gaat, draagt de Commissie in beide gevallen de verantwoording voor een goed financieel beheer.

Het beheer over de EU-bijdrage door het ERA moet ook voldoen aan de voorschriften van het Financieel Reglement, zoals artikel 13 van het voorstel voorschrijft via verwijzing naar het Financieel Reglement (art.54, lid 2) met bijbehorende uitvoeringsbepalingen (art.41).

Financiering

Na afronding van de in de inleiding bedoelde bemiddeling tussen Parlement en Raad op 23 november moeten er technische aanpassingen worden aangebracht. Daarom stelt de rapporteur enkele technische aanpassingen voor om de resultaten van die onderhandelingen in de tekst te verwerken.

Garanties

De rapporteur benadrukt dat het Galileo Programma een complex geheel vormt, waarbij vele sectoren van EU-beleid betrokken zijn. Gezien de omvangrijke financiering van het Galileo-programma door de EU acht de rapporteur een democratisch toezicht op de effecten van het programma in alle betrokken sectoren geboden. Daarom stelt hij voor elk jaar een hoorzitting te houden met deelname van alle in Galileo-toepassingen geïnteresseerde commissies en de Begrotingscommissie, om hierover te debatteren met voor de respectieve sectoren bevoegde commissarissen, vertegenwoordigers van het ERA en de uitvoerend directeur van de Toezichtautoriteit.

BIJLAGE

Financiering van Galileo en EIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrotingspost 2008

Rubriek

Totaal 2008-2013

 

 

 

GALILEO

Herprioritisering

06 06 02

7de Onderzoekskaderprogramma - Onderzoek in verband met energie en vervoer (inclusief luchtvaart)

400

 

Subtotaal

400

 

 

 

Herschikking

26 02 01

Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening (OJ/S)

46

02 03 04

Normalisatie en harmonisatie van de wetgevingen

28

31 02 01

Opleiding conferentietolk voor Europa "CITE"

10

26 03 01

Pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC-programma)

16

08 20; 08 21

Euratom

50

 

Gedecentraliseerde agentschappen - herprogrammering

50

 

Subtotaal

200

 

 

 

Herziening

 

 

1.600

 

 

 

Flexibiliteit

 

 

200

TOTAAL GALILEO

2400

* Betreft alleen non-COD programma's of COD programma's zonder referentiebedrag

PROCEDURE

Titel

Opbouw- en bedrijfsfase van het Europese satellietnavigatieprogramma

Document- en procedurenummers

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Commissie ten principale

ITRE

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

23.10.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Margaritis Schinas

14.11.2007

 

 

Behandeling in de commissie

18.12.2007

23.1.2008

 

 

Datum goedkeuring

23.1.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Esther De Lange, Peter Šťastný


ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (28.1.2008)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (EGNOS en Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Hernieuwde voorlegging)

Rapporteur voor advies: Anne E. Jensen

BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel heeft betrekking op de communautaire financiering van Galileo voor een bedrag tot maximaal EUR 3,105 miljard gedurende de periode 2007-2013. Met een bedrag van EUR 1,005 miljard was reeds rekening gehouden in het bestaande financiële kader 2007-2013 en voor de overige middelen wordt voorgesteld gebruik te maken van de ongebruikte marges in de rubrieken 2 en 5 voor 2007 en 2008. Een bedrag van EUR 300 miljoen zal beschikbaar worden gesteld uit het 7e Kaderprogramma voor onderzoek (activiteiten op vervoersgebied). Voorts wordt voorgesteld om bij de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer een bedrag van EUR 2,1 miljard vrij te maken.

Het politieke akkoord tussen het EP en de Raad over de financiering van Galileo

Voor wat betreft de financiering herbevestigt het politieke akkoord dat tussen het EP en de Raad in het kader van de begrotingsprocedure 2008 (23/11/2007) werd gesloten de politieke wil van de EU ten aanzien van dit strategische programma. Er worden extra publieke (communautaire) middelen ingezet voor de financiering van de ontbrekende EUR 2,4 miljard van het totaalbedrag van EUR 3,4 miljard (EUR 1 miljard was reeds ingecalculeerd) dat nodig is voor de volledige constellatie van Galileo in de periode 2008-2013. Dit bedrag komt beschikbaar uit de marge in rubriek 2 (Landbouwuitgaven) in 2007, een herschikking in subrubriek 1a (Duurzame groei - concurrentievermogen) terwijl EUR 400 miljoen beschikbaar komt uit onderzoeksactiviteiten op vervoersgebied in het kader van het 7de Kaderprogramma voor onderzoek.

Het voorstel van de rapporteur voor advies

Het is duidelijk dat er politieke keuzes nodig zijn in de besluitvorming over de wijze waarop het satellietnavigatiesysteem Galileo, een strategisch programma met grote maatschappelijke en economische waarde voor de EU, moet worden ontwikkeld.

Volledige operationaliteit en concentratie op acties en marktsectoren

De aanbestedingen ten behoeve van de volledige constellatie op basis van 30 satellieten gefinancierd met communautaire middelen zullen worden gevolgd door mogelijke publiek-private partnerschappen voor operationele en exploitatieactiviteiten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het systeem eind 2012 volledig operationeel en bedrijfsklaar zal zijn.

De specifieke doelstellingen voor de diensten van EGNOS en Galileo moeten worden nagestreefd door middel van gerichte acties en concentratie op specifieke marktsectoren. De vervoerssector, zowel publiek als privaat, zal een van de belangrijkste sectoren zijn die profiteren van de snel toenemende technologische toepassingen en markten. De verwachte opbrengsten, die in hoge mate afhankelijk zijn van het tempo waarmee Galileo marktwaardig is, zullen afkomstig zijn uit diverse sectoren, zoals het wegvervoer (30%), de overheidsdienst (29%), mobiele telefonie (17%), professionele dienstverlening (9%) en de luchtvaart (5%).

Om deze redenen moet een actieplan gericht zijn op de specifieke doelstellingen van Galileo en EGNOS en moet duidelijk worden omschreven welke acties en marktsectoren met welke toepassingen worden verbonden. Voor ethische en privacykwesties, vraagstukken op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, deelname van KMO's, normen, certificering en aansprakelijkheid, om enkele voorbeelden te noemen, moeten oplossingen worden gevonden.

Besluiten in verband met commercieel gebruik en marktaspecten

Door concrete tijdschema's vast te stellen voor de besluitvorming inzake commercieel gebruik, de marktaspecten en de operationele werking van de Europese GNSS-programma's en -diensten kan de voortgang van dit project, in het belang van alle lidstaten en burgers, worden verzekerd. Waar nodig, dient te worden verwezen naar de nieuwe comitologieprocedure met toetsing.

Publiek beheer

Het is noodzakelijk het publieke beheer van de Europese GNSS-programma's te versterken en te herstructureren en tegelijkertijd vertrouwen te scheppen voor downstream-investeerders. De rol van het Europees Ruimteagentschap (ESA) als uitvoerende autoriteit en de betrokkenheid van het agentschap bij aanbestedingsaspecten moet worden gewaarborgd. De rol van de toezichtsautoriteit voor het Europese GNSS (GSA) en het programmabeheer met een transparanter en efficiënter publiek beheer dienen dienovereenkomstig te worden aangepast.

Criteria en beginselen voor openbare aanbestedingen - echte concurrentie

Echte concurrentie op basis van meer dan één leverancier (dual sourcing) en geregelde competitieve aanbestedingen, alsmede een grotere betrokkenheid van KMO's zal bijdragen tot een gedegen tenuitvoerlegging van Galileo.

Ten aanzien van de aanbestedingsaspecten dient de Commissie regels en criteria vast te stellen ter waarborging van eerlijke en evenwichtige concurrentie met de nadruk op timing en efficiënte resultaten. In deze criteria dient onder meer opgenomen te worden: een beperking van gunningen tot maximaal twee kavels (segmenten) van Galileo en een verplichting tot onderaanbesteding van een deel van de totale omvang van de krachtens het concessiecontract uit te voeren werkzaamheden aan derden en KMO's.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 6

(6) Radionavigatie per satelliet is een technologie die het mogelijk maakt het dagelijkse leven van de Europese burgers op een groot aantal gebieden te verbeteren. De ontwikkeling ervan past volkomen in het kader van het Lissabon-beleid en ander communautair beleid zoals het vervoersbeleid, zoals dit in het Witboek van de Commissie wordt gepresenteerd, met name wat betreft vrachtbeheer, infrastructuurtarifering en verkeersveiligheid.

(6) Radionavigatie per satelliet is een technologie die het mogelijk maakt het dagelijks leven van de Europese burgers op een groot aantal gebieden te verbeteren, bijvoorbeeld locatiegebonden diensten en noodsignalen, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer, intermodaal vervoer en mobiliteitsdienst, zeevervoer, visserij en binnenvaart, burgerbescherming, beheer van noodsituaties en humanitaire hulp, gevaarlijke stoffen, vervoer van levende dieren, landbouw, meting van percelen, geodesie en kadaster, energie, olie en gas, opsporing en redding, logistiek, milieu, wetenschap, rechtshandhaving, overheidsdienst en ruimte. De ontwikkeling ervan past volkomen in het kader van het Lissabon-beleid en ander communautair beleid zoals het vervoersbeleid, zoals dit in het Witboek van de Commissie wordt gepresenteerd.

 

 

De Commissie dient in het meerjarig werkprogramma speciale aandacht te besteden aan de operationele functies van de GNSS-toepassingen en hun marktsector.

Motivering

Daar de gehele reeks van satelliettoepassingen tot dusver niet is gepresenteerd, is het noodzakelijk deze in de van toepassing zijnde verordening te noemen.

Het is van essentieel belang dat de Commissie een kader creëert voor de operationele werking van de toepassingen van de Galileo-diensten en de daarmee verband houdende marktaspecten van het GNSS-programma.

Amendement 2

Overweging 18

(18) De toezichtautoriteit heeft als hoofdtaak de Commissie bij te staan bij alles wat verband houdt met het verloop van de programma's. De toezichtautoriteit moet eveneens de middelen beheren die specifiek aan haar zijn toegewezen uit hoofde van de programma's of die door de Commissie aan haar worden toevertrouwd conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr.° 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006.

(18) In overeenstemming met de nieuwe beginselen voor publiek beheer die worden toegepast op het beheer en de uitvoering van de Europese GNSS-programma's is het noodzakelijk de rol van de toezichtautoriteit aan te passen. Hiertoe dient de toezichtautoriteit de Commissie directe assistentie te verlenen bij alle kwesties die verband houden met de tenuitvoerlegging van de programma's, en specifieke taken, zoals technische certificering, veiligheidsaccreditatie en voorbereiding van de markt, te blijven uitvoeren. Te dien einde moet de toezichtautoriteit moet eveneens de middelen beheren die specifiek aan haar zijn toegewezen uit hoofde van de programma's en/of die door de Commissie aan haar worden toevertrouwd conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr.° 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006.

Motivering

Rekening houdend met het mislukken van de publiek-private partnerschappen en de nieuwe structuur voor het publiek beheer dient het takenpakket van de toezichtautoriteit te worden aangepast.

Amendement 3

Artikel 2 bis (nieuw)

 

Artikel 2 bis

Specifieke doelstellingen van de Europese GNSS-programma's

 

1. De specifieke doelstellingen van het Galileo-programma bestaan erin te waarborgen dat de door het systeem uitgezonden signalen kunnen worden gebruikt om de vijf volgende functies te vervullen:

 

- het aanbieden van een "open dienst" ("Open Service" of OS), die gratis is voor de gebruiker en informatie levert voor plaatsbepaling en synchronisering ten behoeve van massatoepassingen van radionavigatie per satelliet;

 

- het aanbieden van een "dienst beveiliging van levens" ("Safety of Life Service" of SoL), die gericht is op gebruikers voor wie veiligheid van essentieel belang is en die voldoet aan de eisen van de luchtvaart-, zeevaart-, weg- en spoorwegsector. Deze dienst voldoet voorts aan de eis van continuïteit en omvat een integriteitsfunctie waarmee de gebruiker kan worden gewaarschuwd wanneer het systeem slecht functioneert;

 

- het aanbieden van een "commerciële dienst" ("Commercial Service" of CS) voor het ontwikkelen van toepassingen voor professionele of commerciële doeleinden dankzij betere prestaties en gegevens met een grotere toegevoegde waarde dan die van de "open dienst";

 

- het aanbieden van een "overheidsdienst" ("Public Regulated Service" of PRS), die wordt beperkt tot door de overheid geautoriseerde gebruikers, ten behoeve van gevoelige toepassingen waarvoor een grote continuïteit van de dienst vereist is. De "overheidsdienst" maakt gebruik van sterke, versleutelde signalen, en

 

- deelname aan de opsporings- en reddingsondersteuningsdienst ("Search and Rescue Support Service" of SAR) van het COSPAS-SARSAT-systeem door het detecteren van door bakens uitgezonden noodsignalen en het ernaar terugzenden van boodschappen.

 

2. De specifieke doelstellingen van het EGNOS-programma bestaan erin te waarborgen dat het EGNOS-systeem de volgende drie functies vervult:

 

- het aanbieden van een "open dienst", die gratis is voor de gebruiker en informatie levert voor plaatsbepaling en synchronisering ten behoeve van massatoepassingen van radionavigatie per satelliet in de zone die door het systeem wordt gedekt;

 

- het aanbieden van een "dienst voor de verspreiding van commerciële gegevens" die dienstig zijn bij het ontwikkelen van toepassingen voor professionele of commerciële doeleinden dankzij betere prestaties en gegevens met een grotere toegevoegde waarde dan die van de open dienst, en

 

- het aanbieden van een "dienst beveiliging van levens" ("Safety of Life Service"), die gericht is op gebruikers voor wie veiligheid essentieel is en die voldoet aan de eisen van de luchtvaart-, zeevaart-, weg- en spoorwegsector. Deze dienst voldoet voorts aan de eis van continuïteit en omvat een integriteitsfunctie waarmee de gebruiker kan worden gewaarschuwd wanneer het systeem slecht functioneert.

Motivering

Dit amendement is erop gericht de specifieke doelstellingen van EGNOS en Galileo over te hevelen naar het regelgevende gedeelte van de verordening. Dit biedt meer rechtszekerheid voor de werking van de programma's.

Amendement 4

Artikel 5 bis, lid 1 (nieuw)

 

Artikel 5 bis

 

Uitvoering van de programma's EGNOS en Galileo

 

1. Binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening stelt de Commissie een actieplan vast met daarin gedetailleerde beschrijvingen van de technische, commerciële, financiële en programmatische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van de specifieke doelstellingen van de programma's en de actie- en marktsectoren. Het actieplan wordt, indien noodzakelijk, herzien in overeenstemming met de ontwikkelingen op de van toepassing zijnde terreinen van de specifieke doelstellingen en de actie- en marktsectoren.

Motivering

De Commissie wordt ertoe opgeroepen een actieplan op te stellen voor de aanpak van de technische, commerciële, financiële en programmatische aspecten van de programma's EGNOS en Galileo. Het actieplan kan ook kwesties omvatten op het gebied van ethiek, privacy, intellectuele eigendom, deelname van KMO's, certificering en aansprakelijkheid.

Amendement 5

Artikel 5 bis, lid 2 (nieuw)

 

2. De Commissie waarborgt de compatibiliteit en interoperabiliteit van de systemen, netwerken en diensten tussen EGNOS- en Galileo-toepassingen, zowel tussen de toepassingen als met andere navigatiesystemen.

Motivering

Het is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het GNSS-programma en de markttoepassingen om te zorgen voor compatibiliteit en interoperabiliteit van systemen, netwerken en diensten tussen EGNOS- en Galileo-toepassingen, zowel tussen de toepassingen als met andere navigatiesystemen. Wanneer de eisen van een GNSS-toepassing veranderen, dient de nieuwe toepassing met eerder op de markt gebrachte versies te kunnen samenwerken (backward compatibility). Aldus zullen exploitanten en consumenten bereid zijn de ontwikkeling van satellietnavigatietoepassingen te steunen.

Amendement 6

Artikel 5 bis, lid 3 (nieuw)

 

3. Maatregelen die tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen met nieuwe elementen en die verband houden met de maatregelen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel of wijzigingen daarvan, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing zoals bedoeld in artikel 14, lid 3.

Motivering

Er dient te worden verwezen naar de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing zoals vastgelegd in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG.

Amendement 7

Artikel 8, lid 2

2. De kredieten worden jaarlijks door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van het meerjarige financiële kader. Zij worden besteed conform de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

2. De kredieten worden jaarlijks door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van het gewijzigde meerjarige financiële kader. Zij worden besteed conform de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Motivering

Met dit amendement wordt gezorgd voor consistentie met de overeenkomst van de Raad van november 2007.

Amendement 8

Artikel 8, lid 4

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde bedrag wordt geen rekening gehouden met de onvoorziene financiële verplichtingen die de Europese Gemeenschap mogelijk op zich moet nemen, met name de verplichtingen die verband houden met het publieke karakter van de eigendom van de systemen. Met het oog op een dergelijke situatie zal de Commissie passende voorstellen indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

4. Bij het in lid 1 van dit artikel vermelde bedrag wordt geen rekening gehouden met de onvoorziene financiële verplichtingen die de Europese Gemeenschap mogelijk op zich moet nemen, met name de verplichtingen die verband houden met het publieke karakter van de eigendom van de systemen. De Commissie zal dan ook bij het Europees Parlement en de Raad in 2010 een voorstel indienen, samen met het tussentijds verslag, waardoor de begrotingsautoriteit in staat wordt gesteld om, voor de programmeringsperiode die in 2014 begint en voor de periode tot aan het einde van het programma, een besluit te nemen over de publieke middelen en de financiële verbintenissen, met inbegrip van verplichtingen, die nodig zijn voor de exploitatiefase en die voortvloeien uit haar verantwoordelijkheid in verband met het publieke karakter van de eigendom van het systeem. Indien van toepassing stelt de Commissie, samen met een halftijdse evaluatie, tevens maatregelen voor die nodig zijn voor het commerciële gebruik en de operationele werking van de toepassingen van de GNSS-diensten.

Amendement 9

Artikel 9, alinea 1

De Europese Gemeenschap krijgt de ontvangsten uit de exploitatie van de systemen. Zij worden toegevoegd aan de communautaire begroting en toegewezen aan de Europese GNSS-programma's. Indien het volume van de toegewezen ontvangsten substantieel groter blijkt dan voorzien, zal het toewijzingsbeginsel worden herzien.

De Europese Gemeenschap krijgt de ontvangsten uit de exploitatie van de systemen. Zij worden toegevoegd aan de communautaire begroting en toegewezen aan de Europese GNSS-programma's. Indien het volume van de toegewezen ontvangsten substantieel groter blijkt dan noodzakelijk is voor de GNSS-programma's, zal het toewijzingsbeginsel worden herzien.

Motivering

Doel van dit amendement is de formulering van de oorspronkelijke tekst van de Commissie te verduidelijken.

Amendement 10

Artikel 12, alinea 1

Onverminderd de bij Verordening (EG) nr. 1321/2004 aan de toezichtautoriteit toevertrouwde opdrachten werkt zij met de Commissie mee aan alle elementen van de programma's waarvoor de Commissie haar om bijstand vraagt. Zij beheert en controleert het gebruik van de middelen die op grond van de programma's door de Europese Gemeenschap specifiek aan haar worden toegewezen. Deze middelen worden ter beschikking gesteld van de toezichtautoriteit bij een delegatiebesluit, conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1321/2004.

De toezichtautoriteit verleent de Commissie, indien daartoe verzocht, directe assistentie bij alle kwesties in verband met het beheer van programma's, in het bijzonder toezicht op de uitvoering van de gehele Galileo-infrastructuur, voorbereidingen voor het functioneren en commercialiseren van de door de Europese GNSS-systemen geleverde diensten, internationale promotie- en samenwerkingsactiviteiten, externe communicatie en de voorbereiding van regelgevings- en beleidsinitiatieven. Daarnaast blijft zij, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1321/2004, ervoor verantwoordelijk dat de componenten van de systemen naar behoren worden gecertificeerd door de Europese GNSS veiligheidsaccreditatieautoriteit en zorgt zij voor voorbereiding van de markten. Zij beheert en houdt toezicht op het gebruik van de middelen die op grond van de programma's door de Europese Gemeenschap specifiek aan haar worden toegewezen. Deze middelen worden ter beschikking gesteld van de GSA bij een delegatiebesluit, conform artikel 54, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1321/2004.

Motivering

Doel van het amendement is de rol van de toezichtautoriteit te verduidelijken en aanpassingen door te voeren aan de nieuwe beginselen inzake publiek beheer.

Amendement 11

Artikel 12, alinea 2 bis (nieuw)

 

De Commissie dient een voorstel in voor de herziening van Verordening (EG) nr. 1321/2004, ten einde de structuren en het beheer van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet aan te passen aan de bepalingen van de onderhavige verordening.

Motivering

De rol van de toezichtautoriteit voor het Europese GNSS (GSA) en het programmabeheer, gericht op een transparanter en efficiënter publiek beheer, dienen te worden aangepast. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het mislukken van de publiek-private partnerschappen en het voorliggende voorstel.

Amendement 12

Artikel 13 bis (nieuw)

 

Artikel 13 bis

 

Beginselen en regels voor openbare aanbestedingen in de stationeringsfase van Galileo

 

1. De communautaire regels voor openbare aanbestedingen in de stationeringsfase van het Galileo-programma bevatten de volgende beginselen:

 

a) een openbare aanbesteding voor alle pakketten in één procedure, waarbij onafhankelijke rechtspersonen of rechtspersonen die hiertoe een groep hebben gevormd, een bod kunnen doen als hoofdcontractant voor ten hoogste twee van de zes hoofdwerkpakketten;

 

b) ten minste 40% van de totale waarde van de werkzaamheden wordt via een openbare aanbesteding op verschillende niveaus gegund aan andere ondernemingen dan de ondernemingen die tot de groepen behoren waarvan rechtspersonen hoofdcontractant zijn voor een van de hoofdwerkpakketten.

 

2. Onverminderd de toepassing van de communautaire regelgeving inzake openbare aanbestedingen dient bij de besluitvorming over toekenning van middelen van de Gemeenschap voor de uitvoering van het Galileo-programma rekening te worden gehouden met de volgende criteria:

 

- het niveau van vrije en eerlijke concurrentie in de gehele industriële toeleveringsketen;

 

- parallelle inkoop met meer dan één leverancier, teneinde technologische en industriële risico's alsmede afhankelijkheid te beperken, en een beter algeheel toezicht op de kosten en termijnen van het programma, en

 

- betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in alle lidstaten;

 

Het ESA kan, met instemming van de Commissie, de aanbestedingsprocedure annuleren als één van de hierboven genoemde criteria niet in acht is genomen of wanneer er geen kwalitatief en/of financieel aantrekkelijke offerte is ontvangen.

3. Maatregelen die tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen met nieuwe elementen en die verband houden met de maatregelen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel of wijzigingen daarvan, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing zoals bedoeld in artikel 14, lid 3.

Motivering

In de verordening moet de te volgen aankoopprocedure worden vastgelegd. Daarnaast dienen de werkpakketten waarin het contract is opgedeeld en waarop de onderaannemingsregels van 40% van toepassing zijn, te worden opgenomen in bijlage I.

Het is voor de goede uitvoering van het Galileo-programma in de gehele EU van essentieel belang om beginselen en regels in verband met de regelgeving inzake openbare aanbestedingen en de noodzakelijke kennis van overheidscontracten op te nemen. Dergelijke criteria bieden waarborgen voor echte concurrentie en de betrokkenheid van KMO's.

Er dient te worden verwezen naar de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing zoals vastgelegd in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG.

Amendement 13

Artikel 13 bis, lid 4 (nieuw)

 

4. Binnen één maand na de datum van inwerkingtreding van deze verordening voert het ESA inleidende activiteiten uit om op segment- en componentniveau alle potentiële inschrijvers te identificeren.

Motivering

Teneinde de openbare-aanbestedingsfase van Galileo beter voor te bereiden start het ESA voorbereidende activiteiten, zoals de verzending van verzoeken om informatie, om de betrokkenheid van alle potentiële inschrijvers te onderzoeken op zowel segment- als componentniveau. Met behulp van deze activiteit kan worden gezorgd voor echte concurrentie op segmentniveau en lagere niveaus van industriële activiteit bij nieuwe offerteaanvragen bij de sector. Voorts draagt deze aanpak bij tot controle over de kosten, beperking van risico's, hogere efficiëntie en minder afhankelijkheid.

Amendement 14

Artikel 14, lid 5 bis (nieuw)

 

5 bis. Door de Europese Gemeenschap volgens de regelgevingsprocedure met toetsing gesloten overeenkomsten, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Motivering

Gezien het belang van het Galileo-programma voor de Europese Unie moet het Parlement in staat zijn toezicht te houden op overeenkomsten die voor dit programma worden gesloten.

Amendement 15

Artikel 14 bis (nieuw)

 

Artikel 14 bis

Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer

 

De Commissie ziet erop toe dat de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer is gewaarborgd en geïntegreerd in de technische structuur van de systemen.

PROCEDURE

Titel

Opbouw- en bedrijfsfase van het Europese satellietnavigatieprogramma

Document- en procedurenummers

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Commissie ten principale

ITRE

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

TRAN

23.10.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Anne E. Jensen

9.10.2007

 

 

Behandeling in de commissie

17.12.2007

21.1.2008

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Corien Wortmann-Kool


PROCEDURE

Titel

Opbouw- en bedrijfsfase van het Europese satellietnavigatieprogramma

Document- en procedurenummers

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Datum indiening bij EP

15.7.2004

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

23.10.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

23.10.2007

CONT

23.10.2007

TRAN

23.10.2007

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

12.11.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Etelka Barsi-Pataky

9.10.2007

 

 

Behandeling in de commissie

22.11.2007

19.12.2007

29.1.2008

 

Datum goedkeuring

8.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Datum indiening

10.4.2008

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2008Juridische mededeling