Procedură : 2004/0156(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0144/2008

Texte depuse :

A6-0144/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0167

RAPORT     ***I
PDF 495kWORD 532k
10 aprilie 2008
PE 396.800v01-00 A6-0144/2008

privind propunerea modificată de regulament al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Sesizare repetată)

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare Etelka Barsi-Pataky

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea modificată de regulament al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură - sesizare repetată)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0535),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0477),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură din 6 septembrie 2005(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată din nou de către Comisie (C6-0345/2007),

–   având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind finanțarea programului european de radionavigație prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 și cadrul financiar multianual 2007-2013(2),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete, precum și al Comisiei pentru transport și turism (A6-0144/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  aprobă declarația comună anexată, care va fi publicată în Jurnalul Oficial împreună cu actul legislativ final;

3.  atrage atenția Comisiei cu privire la declarațiile anexate;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

 

 

 

Amendamentul 1

Propunere modificată de regulament

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI(3)*

la propunerea Comisiei de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind continuarea punerii în aplicare

a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(5),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(6),

întrucât:

(1)      Politica europeană în domeniul radionavigației prin satelit are drept scop dotarea Comunității Europene cu două sisteme de radionavigație prin satelit (GNSS). Aceste sisteme sunt puse în aplicare, respectiv, prin programele EGNOS și Galileo (denumite în continuare „programele”). Fiecare dintre cele două infrastructuri este compusă din sateliți și o rețea globală de stații terestre.

(2)      Programele ▌respectă deplin cerințele principiului subsidiarității. Punerea în funcțiune a unor infrastructuri de radionavigație prin satelit depășește capacitățile financiare și tehnice ale oricărui stat membru ▌și, drept urmare, acțiunea la nivel comunitar reprezintă varianta cea mai adecvată pentru derularea acestor programe▌.

(3)      Programul Galileo vizează punerea în funcțiune a primei infrastructuri mondiale de radionavigație și de localizare prin satelit concepută special în scopuri civile. Sistemul rezultat din programul Galileo este complet independent de alte sisteme existente sau care ar putea fi create║.

(4)      Programul EGNOS vizează îmbunătățirea calității semnalelor recepționate de la sistemele globale de navigație existente.

(5)      Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Economic și Social European au acordat în mod constant sprijinul lor deplin programelor europene GNSS║.

(6)      ▌Dezvoltarea radionavigației prin satelit se aliniază pe deplin║ Strategiei de la Lisabona și ║altor politici comunitare, precum ║politica în domeniul transporturilor, astfel cum este prezentată în Cartea albă a Comisiei(7)În programul de lucru multianual, Comisia ar trebui, dacă este cazul, să acorde o atenție specială dezvoltării aplicațiilor și serviciilor GNSS.

(7)      Programele ▌se numără printre proiectele prioritare incluse în cadrul inițiativei de creștere propuse de Comisie și aprobate de Consiliul European. Acestea sunt considerate, în același timp, ║drept una dintre realizările principale ale viitorului program spațial european, astfel cum se menționează în Comunicarea privind politica spațială europeană(8).

(8)      Programul Galileo cuprinde o fază de definire, o fază de dezvoltare, o fază de implementare și o fază de exploatare. Faza de implementare este stabilită să înceapă în 2008 și să se termine în 2013. Sistemul ar trebui să fie operațional până în anul 2013.

(9)      Fazele de definire și de dezvoltare ale programului Galileo, care constituie componente ale programului dedicate cercetării, au fost finanțate ▌de la bugetul comunitar pentru rețelele transeuropene și de către Agenția Spațială Europeană. Se intenționează ca faza de implementare să fie finanțată integral de Comunitatea Europeană▌. Ulterior, se poate considera adecvat ca funcționarea și reînnoirea sistemului după 2013 să facă obiectul unor parteneriate public-privat sau al oricăror alte forme de contracte cu sectorul privat.

(9a)    Se constată că Centrul de siguranță a vieții poate decide să se transforme într-un centru de control al sateliților Galileo, echivalent și pe deplin calificat, activele sale urmând să fie deținute de Comunitate. Investiția în această evoluție se va face fără a implica cheltuieli adiționale din bugetul comunitar alocat programelor GNSS europene pentru perioada 2007-2013. Se constată că, în această situație, Comisia, fără a aduce atingere capacităților operaționale din Oberpfaffenhofen și Fucino, va garanta că acest centru va fi, până la sfârșitul anului 2013, pe deplin calificat din punct de vedere operațional drept centru de control al sateliților Galileo, cu condiția să îndeplinească toate cerințele necesare aplicabile tuturor centrelor, urmând să fie inclus în rețeaua Galileo a celor trei centre sus-menționate.

(10)    Este important ca finanțarea sistemului EGNOS▌ să fie asigurată de Comunitatea Europeană, inclusiv la nivel de operațiuni, durabilitate și comercializare. Exploatarea sistemului EGNOS ar putea face obiectul unuia sau mai multor contracte publice de servicii, în special cu sectorul privat, până la integrarea sa în exploatarea sistemului Galileo.

(21)    Având în vedere că programele europene de radionavigație prin satelit au ajuns la un stadiu avansat de maturitate, depășind cu mult cadrul unor simple proiecte de cercetare, se impune fundamentarea lor pe o bază juridică specifică, mai aptă să satisfacă necesitățile acestora și care să răspundă în același timp mai bine preocupărilor legate de buna gestiune financiară.

(21a)  Sistemele rezultate în urma programelor europene de radionavigație sunt infrastructuri create ca rețele transeuropene, a căror utilizare depășește cu mult granițele naționale ale statelor membre. În plus, serviciile oferite prin intermediul acestor sisteme contribuie în special la dezvoltarea unor rețele transeuropene în domeniile infrastructurilor de transport, telecomunicațiilor și energiei. Articolul 156 din tratat constituie, în consecință, temeiul legal adecvat pentru ca prezentul regulament să garanteze continuarea punerii în aplicare a programelor europene GNSS.

[fostul considerent 17]

(21b) Buna guvernanță publică a programelor Galileo și EGNOS presupune, pe de o parte, că există o repartiție strictă a responsabilităților între Comisia Europeană, Autoritatea europeană de supraveghere GNSS (denumită în continuare „ASG”) și Agenția Spațială Europeană (denumită în continuare „ASE”), și, pe de alta, că gestionarea programelor este asigurată de Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie. Comisia trebuie să stabilească instrumentele corespunzătoare și să dispună de resursele necesare, în special în materie de asistență.

(21c) Având în vedere importanța, unicitatea și complexitatea programelor europene GNSS, proprietatea Comunității asupra sistemelor rezultate în urma programelor, finanțarea completă de la bugetul comunitar a programelor pentru perioada 2008-2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană recunosc utilitatea unei cooperări strânse între cele trei instituții. În acest scop, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană se vor întruni în cadrul Grupului interinstituțional pentru Galileo (GIP), în conformitate cu declarația comună din ../../2008.

[fostul considerent 12]

(21d) Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit(9) instituie ASG. ASG este o agenție comunitară, care, în calitate de organism în sensul articolului 185 din regulamentul financiar, intră sub incidența obligațiilor prevăzute pentru agențiile comunitare.

(21e) Respectând rolul Comisiei de gestionar al programelor și în conformitate cu orientările redactate de Comisie, ASG ar trebui să asigure acreditarea de securitate a sistemelor și funcționarea centrului de securitate Galileo și să contribuie la pregătirea comercializării sistemelor în vederea bunei funcționări, furnizării de servicii fără sincope și unei penetrări puternice pe piață. De asemenea, ASG ar trebui să poată îndeplini alte sarcini care i-au fost încredințate de Comisie în conformitate cu dispozițiile articolului 54 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în special promovarea aplicațiilor și serviciilor și asigurarea certificării componentelor sistemelor.

(21f) Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să înainteze o propunere în scopul adaptării formale a structurilor de gestionare a programelor prevăzute în Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului, la noile roluri ale Comisiei și ale ASG.

[fostul considerent 13]

(21g) În scopul de a garanta continuarea programelor Galileo și EGNOS, este necesară punerea în aplicare a unui cadru financiar și juridic corespunzător, care să permită Comunității Europene să continue să finanțeze aceste programe. Trebuie, de asemenea, indicată suma necesară, pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, pentru finanțarea sfârșitului fazei de dezvoltare, a fazei de implementare a sistemului Galileo, respectiv a fazei de exploatare a sistemului EGNOS și a pregătirii pentru faza de exploatare a programelor.

(21h) Parlamentul European și Consiliul au decis (10)că suma totală estimată pentru costurile aferente funcționării sistemelor Galileo și EGNOS pentru perioada 2007-2013 este de 3.405 milioane de euro la prețurile curente. Suma de 1 005 milioane euro a fost deja prevăzută în programarea financiară existentă (2007-2013). Această sumă a fost suplimentată cu suma de 2 000 milioane de euro, conform deciziei autorității bugetare, printr-o rectificare a cadrului financiar actual (2007-2013). Mai mult, o sumă de 400 milioane euro este pusă la dispoziție din cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și dezvoltare(11), ridicând bugetul total disponibil pentru programe la 3 405 milioane de euro pentru perioada 2007-2013.

(21i) Urmarea unor proceduri eficiente de achiziții și negocierea de contracte avantajoase din punct de vedere economic și care garantează obținerea de performanțe, continuitatea neîntreruptă a programelor, gestionarea riscului și respectarea calendarului propus sunt esențiale în alocarea acestor fonduri comunitare. Aceste elemente ar trebui să fie asigurate de către Comisie.

(14b) În conformitate cu articolul 18 din regulamentul financiar al bugetului general al Comunităților Europene, statele membre, precum și țările terțe și organizațiile internaționale pot contribui financiar sau în natură la programe, în temeiul unor acorduri corespunzătoare.

[fostul considerent 15]

(21k) Trebuie semnalat că respectivele costuri de investiții și costuri de exploatare ale sistemelor Galileo și EGNOS, evaluate în prezent pentru perioada 2007-2013, nu iau în calcul obligațiile financiare neprevăzute pe care Comunitatea Europeană ar putea fi obligată să le suporte, în special pe cele legate de regimul de răspundere necontractuală care decurge din faptul că sistemele sunt în proprietate publică, în special în ceea ce privește cazurile de forță majoră și situațiile dezastruoase de cedare.

(21l) ║Pe de altă parte, trebuie ca veniturile provenind din exploatarea sistemelor Galileo și EGNOS, furnizate în special prin serviciul comercial (CS) al Galileo, să fie încasate de către Comunitatea Europeană în scopul de a asigura recuperarea investițiilor sale inițiale. Cu toate acestea, în orice contract(e) încheiat(e) cu sectorul privat se poate prevedea un mecanism de repartizare a acestor venituri.

(21m)  Comunitatea Europeană ar trebui să încheie o convenție multianuală de delegare cu ASE care să acopere aspectele tehnice și programatice ale programelor. În scopul de a permite Comisiei, ca reprezentant al Comunității Europene, să își exercite pe deplin puterea de control, convenția de delegare ar trebui să includă condițiile generale de gestionare a fondurilor încredințate ASE.

(21n) Întrucât programele vor fi finanțate de Comunitatea Europeană, contractele de achiziții publice încheiate în cadrul programelor ar trebui să respecte principiile comunitare privind achizițiile publice și să vizeze, înainte de toate, obținerea celui mai bun raport calitate-preț, controlul costurilor și diminuarea riscurilor, precum și creșterea eficienței și reducerea dependenței de o singură sursă. Accesul liber și concurența loială în întregul lanț industrial de aprovizionare, oferind șansa unei participări echilibrate a industriei la toate nivelurile, inclusiv și în special a IMM-urilor, ar trebui vizate în toate statele membre. Ar trebui evitate posibilele abuzuri din cauza poziției dominante a unui singur furnizor sau din cauza dependenței de acesta pe termen lung. Pentru a diminua riscurile aferente programului, pentru a se evita dependența de o singură sursă și pentru a asigura un control de ansamblu mai bun al programului, costurilor și calendarului, ar trebui să se urmărească existența a doi furnizori, ori de câte ori acest lucru este adecvat. Industriile europene ar trebui să se poată baza pe surse din afara Europei pentru anumite componente și servicii, în cazul unor avantaje substanțiale demonstrate în termeni de calitate și costuri, ținând seama de aspectul strategic al programelor GNSS europene și de cerințele europene în materie de securitate și control la export. Ar trebui să se beneficieze de pe urma investițiilor și a experienței și competențelor industriale, inclusiv cele dobândite în fazele de definire și dezvoltare ale programelor GNSS europene, cu garantarea, pe de altă parte, a faptului că nu este prejudiciat concursul de oferte.

(21ob) Toate pachetele de lucru din cadrul activităților care țin de faza de implementare a programului Galileo ar trebui să fie deschise către o concurență maximă, în conformitate cu principiile europene în materie de achiziții, și să asigure faptul că achizițiile în cazul programelor spațiale ar trebui să fie deschise mai mult pentru noii veniți și IMM-urile, asigurând în același timp excelența tehnică și rentabilitatea;

[fostul considerent 20]

(21p) Pentru aplicarea prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie asistată de un comitet denumit „Comitetul pentru programele GNSS europene”. Având în vedere faptul că ║o bună guvernanță publică necesită o gestionare uniformă a programelor, un proces mai rapid de luare a deciziilor și accesul egal la informații, reprezentanți ai ASG și ASE ar putea fi implicați în activitățile Comitetului pentru programele GNSS europene.

(21q) Chestiunile care intră exclusiv sub incidența titlului V și/sau a titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană nu se vor înscrie în mandatul Comitetului pentru programele GNSS europene.

(21r) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(12).

(21s) În special, ar trebui să i se confere Comisiei competența de a adopta măsurile necesare pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea sistemelor. Deoarece aceste măsuri au o aplicabilitate generală și au ca scop completarea prezentului regulament prin adăugarea unor elemente noi neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(21a) Comunitatea Europeană ar trebui să dețină proprietatea tuturor activelor materiale și imateriale create sau dezvoltate în cadrul programelor. Cu toate acestea, în vederea respectării depline a tuturor drepturilor fundamentale cu privire la proprietate, ar trebui încheiate acorduri adecvate cu proprietarii actuali.

(21b) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită certificării EGNOS pentru toate mijloacele de transport, în special pentru aviație, pentru a declara sistemul ca fiind operațional și pentru a permite utilizarea acestuia cât mai curând cu putință.

(22)  Prezentul regulament stabilește, pentru continuarea programelor, o alocație financiară care constituie referința primară, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (13) între Parlamentul European, Consiliu și Comisie cu privire la disciplina bugetară și buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale.

(23)  Este necesar, de asemenea, ca Parlamentul European și Consiliul să fie informate în mod periodic cu privire la punerea în aplicare a programelor▌,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE GENERALE

Articolul 1

Sistemele și programele GNSS europene

(1)    Programele EGNOS și Galileo (denumite în continuare „programele”) cuprind toate activitățile necesare pentru definirea, dezvoltarea, validarea, construirea, exploatarea, reînnoirea și îmbunătățirea celor două sisteme europene globale de radionavigație prin satelit (GNSS), și anume sistemul EGNOS și sistemul rezultat din programul Galileo (denumite în continuare „sistemele”).

(2)    Sistemul EGNOS este o infrastructură care monitorizează și corectează semnalele emise▌ de sistemele globale de navigație prin satelit existente. Acesta cuprinde stații terestre și mai multe transpondere instalate pe sateliți geostaționari.

(3)    Sistemul rezultat din programul Galileo este o infrastructură GNSS autonomă care cuprinde o constelație de sateliți și o rețea globală de stații terestre.

(4)    Obiectivele specifice ale programelor sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Subiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a programelor, inclusiv cele privind guvernanța și contribuția financiară a Comunității Europene.

Articolul 3

Fazele programului Galileo

Programul Galileo cuprinde următoarele faze:

 o fază de definire în cursul căreia a fost proiectată structura sistemului și au fost determinate componentele acestuia, care s-a încheiat în 2001;

 o fază de dezvoltare și de validare care cuprinde construcția și lansarea primilor sateliți, realizarea primelor infrastructuri la sol, precum și toate lucrările și operațiunile care permit validarea sistemului pe orbită. Obiectivul constă în finalizarea acestei faze în 2010;

 o fază de implementare care cuprinde realizarea tuturor infrastructurilor spațiale și terestre, precum și operațiunile legate de aceasta. Obiectivul este ca această fază să se deruleze din 2008 până în 2013. Aceasta cuprinde pregătiri pentru faza de exploatare;

 o fază de exploatare care cuprinde gestionarea infrastructurii, întreținerea, îmbunătățirea constantă și reînnoirea sistemului, operațiunile de omologare și de standardizare legate de program, comercializarea sistemului și toate celelalte activități necesare dezvoltării sistemului și asigurării unei bunei derulări a programului. Faza de exploatare este prevăzută să înceapă cel mai târziu în momentul încheierii fazei de implementare.

Articolul 4

Finanțarea programului Galileo

(1)    Faza de dezvoltare și de validare este finanțată de Comunitatea Europeană și de Agenția Spațială Europeană (denumită în continuare „ASE”).

(2)    Faza de implementare este finanțată ▌de Comunitatea Europeană, fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5).

(3)    Comisia este invitată să transmită, în 2010, Parlamentului European și Consiliului, împreună cu evaluarea sa intermediară, propunerea corespunzătoare perioadei de programare financiară care începe în 2014 privind fondurile și angajamentele publice, inclusiv orice obligație necesară pentru faza de exploatare, care decurge din responsabilitatea sa legată de faptul că sistemul se află în proprietate publică, și obiective pentru o politică a prețurilor care să garanteze furnizarea către clienți a unor servicii de înaltă calitate la prețuri corecte și mecanismul de repartizare a veniturilor necesar pentru faza de exploatare. Propunerea include, în special, un studiu de fezabilitate argumentat privind avantajele și dezavantajele utilizării contractelor de concesiune a serviciilor sau a contractelor publice de servicii cu sectorul privat.

Dacă este cazul, Comisia propune de asemenea, împreună cu evaluarea sa intermediară, orice măsuri adecvate pentru facilitarea dezvoltării de aplicații și servicii pentru navigația prin satelit.

(4)    Statele membre pot furniza finanțări suplimentare programului pentru a acoperi investiția necesară, în anumite cazuri, evoluției către arhitectura convenită a sistemului. Venitul rezultat din aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(14).

În conformitate cu principiul gestionării transparente, Comisia comunică comitetului instituit în temeiul articolului 14 orice impact pe care îl are aplicarea paragrafului anterior asupra programului.

(5)    Finanțarea suplimentară a programului poate fi asigurată și de țări terțe sau organizații internaționale. Acordurile ▌încheiate de Comunitatea Europeană cu asemenea state terțe sau organizații internaționale, în conformitate cu articolul 300 din Tratatul CE, prevăd condițiile și modalitățile detaliate de participare a acestora.

Articolul 5

Exploatarea sistemului EGNOS

Exploatarea sistemului EGNOS cuprinde în principal administrarea acestei infrastructuri, întreținerea, îmbunătățirea constantă și reînnoirea sistemului, operațiunile de certificare și de standardizare legate de program, precum și comercializarea▌.

Articolul 6

Finanțarea exploatării sistemului EGNOS

(1)    Comunitatea Europeană finanțează exploatarea EGNOS, fără a aduce atingere niciunei alte contribuții din orice altă sursă, inclusiv surselor menționate la alineatele (3) și (4).

(2)    ▌Exploatarea sistemului EGNOS ║face, inițial, obiectul unuia sau mai multor contracte publice de servicii.

(3)    Statele membre pot acorda finanțări suplimentare programului EGNOS în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(4)    Finanțarea suplimentară a programului poate fi asigurată și de țări terțe sau organizații internaționale. Acordurile încheiate de Comunitatea Europeană cu asemenea state terțe sau organizații internaționale, în conformitate cu articolul 300 din Tratatul CE, prevăd condițiile și modalitățile detaliate de participare a acestora.

Articolul 6a

Compatibilitatea și interoperabilitatea sistemelor

(1)    Comisia depune toate eforturile pentru a garanta compatibilitatea și interoperabilitatea sistemelor, a rețelelor și a serviciilor EGNOS și Galileo și urmărește beneficiile compatibilității și interoperabilității sistemelor EGNOS și Galileo cu alte sisteme de navigație și, dacă este posibil, cu mijloacele de navigație convenționale.

(2)    Orice măsuri necesare, concepute pentru a modifica elementele neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia referitor la alineatul (1), se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Articolul 6b

Proprietatea

Comunitatea Europeană este proprietarul tuturor activelor materiale și imateriale create sau dezvoltate în cadrul programelor, fapt în vederea căruia se încheie acorduri cu părți terțe, după caz, în ceea ce privește drepturile de proprietate existente.

CAPITOLUL II

CONTRIBUȚIA ȘI MECANISMELE BUGETARE

Articolul 7

Activitățile vizate

(1)    Creditele comunitare pentru programe, în conformitate cu prezentul regulament, se acordă în scopul de a finanța:

(a) activitățile legate de finalizarea fazei de dezvoltare și validare a programului Galileo,

(b) activitățile legate de faza de implementare a programului Galileo, inclusiv activitățile de administrare și monitorizare a acestei faze▌;

(c) activitățile legate de exploatarea sistemului EGNOS, precum și de activitățile prealabile sau de pregătire a fazei de exploatare a probramelor.

2.      În scopul de a permite o identificare clară a costurilor programelor și a diferitelor faze ale programelor Comisia, în conformitate cu principiul gestionării transparente, informează anual comitetul instituit în temeiul articolului 14 cu privire la alocarea fondurilor comunitare pentru activitățile precizate la alineatul (1).

Articolul 8

Resursele bugetare

(1)    Suma alocată punerii în aplicare a activităților prevăzute la articolul 7 ▌este de 3 405 milioane de euro la prețurile curente pentru perioada ║1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013, incluzând suma de 400 milioane EUR pusă la dispoziție din cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și dezvoltare. (15)

(2)    Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară în limitele stabilite prin cadrul financiar multianual. Creditele sunt executate conform dispozițiilor din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(3)    Angajamentele bugetare privind programele se realizează în tranșe anuale.

Articolul 9

Veniturile din exploatare

(1)    Veniturile provenite din exploatarea sistemelor sunt percepute de Comunitatea Europeană. Ele se varsă la bugetul comunitar, fiind afectate programelor▌. Dacă volumul veniturilor alocate se dovedește a fi mai ridicat decât cel necesar pentru programe, principiul afectării acestor venituri este aprobat de către autoritatea bugetară pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

(2)    Eventualele contracte încheiate cu sectorul privat pot prevedea un mecanism de repartizare a acestor venituri.

CAPITOLUL III

GUVERNANȚA PUBLICĂ A PROGRAMELOR

Articolul 10

Cadrul general al guvernanței programelor

(1)    Guvernanța publică a programelor se bazează pe principiul unei repartizări stricte a competențelor între Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, autoritatea europeană de supraveghere GNSS (denumită în continuare „ASG”) și „ASE”.

(2)    Comisia, asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 14, este responsabilă de gestionarea programelor, pe care o asigură în mod transparent. Aceasta evită dublarea structurilor și funcțiilor, printr-o diviziune clară a sarcinilor între ASG și ESA. Comisia poate recurge la asistența unor experți din statele membre și procedează la audituri cu caracter financiar și tehnic.

(3)    Comisia stabilește instrumentele corespunzătoare, inclusiv punerea în aplicare a unei gestionări integrate a riscurilor pentru programul Galileo la toate nivelurile programului, precum și măsuri structurale pentru identificarea, controlul, diminuarea și monitorizarea riscurilor și se asigură că deține resursele necesare îndeplinirii acestei sarcini. În acest scop, Comisia, în conformitate cu procedura de consiliere menționată la articolul 14 alineatul (1a), stabilește momentele decizionale esențiale pentru examinările punerii în aplicare a programelor.

Articolul 10a

Guvernanța în materie de securitate

(1)    Comisia gestionează toate chestiunile referitoare la securitatea sistemelor, acordând atenția cuvenită supravegherii și integrării cerințelor de securitate în ansamblul programului.

(2)    Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2a), adoptă măsuri de punere în aplicare stabilind principalele cerințe tehnice pentru utilizarea și controlul accesului la tehnologiile care asigură securitatea sistemelor.

(3)    Comisia garantează că sunt parcurse etapele necesare pentru a asigura conformitatea cu măsurile sus-menționate și că se îndeplinesc orice viitoare cerințe referitoare la securitatea sistemelor, luând în considerare pe deplin recomandările experților.

(4)    Ori de câte ori securitatea Uniunii Europene sau a statelor membre poate fi afectată de operarea sistemelor, astfel cum este prevăzut în Acțiunea comună 2004/552/PESC, se respectă procedurile prevăzute în acțiunea comună.

(5)    Chestiunile care intră exclusiv sub incidența titlului V și/sau a titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană nu se înscriu în mandatul Comitetului pentru programele GNSS europene instituit în temeiul articolului 14.

Articolul 10b

Aplicarea normelor de securitate

(1)    Statele membre aplică tuturor persoanelor fizice rezidente sau persoanelor juridice stabilite pe teritoriul lor, care au acces la informații clasificate UE referitoare la programe, norme de securitate care asigură un grad de protecție cel puțin echivalent cu cel garantat de regulamentul de securitate al Comisiei prevăzut în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001(16) și de normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene prevăzute în anexa la Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001(17).

(2)    Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la adoptarea normelor naționale de securitate menționate la alineatul (1).

(3)    Pentru a li se permite persoanelor fizice rezidente în țări terțe sau persoanelor juridice stabilite în țări terțe accesul la informații clasificate UE referitoare la programe, acestora se aplică, în țările respective, norme de securitate care asigură un grad de protecție echivalent cu cel garantat de regulamentul de securitate al Comisiei prevăzut în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 și de normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene prevăzute în anexa la Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001. În acest scop, normele de securitate ale ASE sunt considerate echivalente. Echivalența normelor de securitate aplicate într-un stat terț poate fi recunoscută într-un acord cu statul respectiv.

Articolul 11

Programarea▌

(1)    Comisia Europeană gestionează fondurile alocate programelor prin prezentul regulament.

(2)    Comisia adoptă măsuri pentru a defini un cadru strategic, care cuprinde, inter alia, principalele activități, bugetul estimat și calendarul aferent, necesar îndeplinirii obiectivelor prevăzute în anexă, în vederea stabilirii unui program de lucru în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

(4a)  Comisia adoptă programul de lucru, planul de punere în aplicare a programului și finanțarea aferentă, revizuite anual, precum și orice modificări ale acestora în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 14 alineatul (2).

(5)    Măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare în conformitate cu regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006.

Articolul 12

Rolul Autorității de supraveghere a GNSS (ASG)

Sub rezerva dispozițiilor articolului 10 și cu respectarea rolului Comisiei de gestionar al programelor, ASG îndeplinește următoarele sarcini în cadrul programelor, în conformitate cu orientările emise de Comisie:

(a)    în ceea ce privește securitatea programelor, fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 10a și 10b, asigură:

-       acreditarea de securitate; în acest sens, inițiază și urmărește punerea în aplicare a procedurilor de securitate și efectuează audituri ale securității sistemului;

-       funcționarea centrului de securitate al Galileo, organizat în conformitate atât cu deciziile adoptate în temeiul articolului 10a, cât și cu instrucțiunile prevăzute în Acțiunea comună 2004/552/PESC;

(b)    contribuie la pregătirea comercializării sistemelor, inclusiv la efectuarea analizelor de piață necesare;

(c)    poate, de asemenea, contribui la alte sarcini care îi sunt încredințate de către Comisie în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (b) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, referitor la aspecte specifice aferente programelor, precum:

-        promovarea aplicațiilor și serviciilor pe piața sistemelor de radionavigație prin satelit;

-        garantarea certificării componentelor sistemelor de către organismele de certificare adecvate, autorizate corespunzător.

Articolul 12a

Principii pentru achizițiile referitoare la faza de implementare a sistemului Galileo

(1)       Normele comunitare în materie de achiziții publice, în special accesul liber și concurența echitabilă în cadrul întregului lanț industrial de aprovizionare, ofertarea pe baza unei informări transparente și realizate în timp util, comunicarea clară a regulilor de achiziționare aplicabile, criteriile de selecție și orice alte informații pertinente care creează un mediu concurențial echitabil pentru toți potențialii ofertanți se aplică fazei de implementare a programului Galileo, fără a se aduce atingere măsurilor necesare pentru protejarea intereselor fundamentale în materie de securitate ale Comunității Europene sau de securitate publică sau pentru a asigura conformitatea cu cerințele UE de control al exporturilor.

2.        Pe parcursul procedurii de achiziționare, sunt vizate următoarele obiective:

(a) promovarea participării echilibrate a industriei la toate nivelurile, incluzând în special IMM-urile, din statele membre;

(b) evitarea posibilelor abuzuri din cauza poziției dominante a unui singur furnizor sau din cauza dependenței de acesta pe termen lung;

(c) punerea în valoare a investițiilor anterioare în sectorul public și a lecțiilor învățate, precum și a experienței și competențelor industriale, inclusiv cele dobândite în etapele de definire și dezvoltare ale programelor GNSS europene, asigurându-se, în același timp, că nu este prejudiciat concursul de oferte .

3.        În acest scop, se aplică următoarele principii pentru achiziționarea activităților pentru faza de implementare a programului Galileo:

(a)         împărțirea achizițiilor aferente infrastructurii într-un set de șase pachete de lucru principale (asistența pentru ingineria sistemelor, finalizarea infrastructurii de misiune terestre, finalizarea infrastructurii de control terestre, sateliți, lansatoare și exploatare), precum și o serie de pachete de lucru suplimentare, printr-o defalcare detaliată a listei globale de achiziții; această procedură nu exclude varianta unor achiziții simultane multiple pentru pachetele de lucru individuale, inclusiv pentru sateliți;

(b)         concurs de oferte pentru toate pachetele și, pentru cele șase pachete de lucru principale, utilizarea unei proceduri unice, prin care orice entitate juridică independentă sau grup reprezentat în acest sens de o entitate juridică are face parte dintr-un grup, poate licita pentru calitatea de contractant principal pentru maximum două dintre cele șase pachete de lucru principale;

(c)         cel puțin 40% din valoarea globală a activităților să fie subcontractată prin proceduri de ofertare concurențiale la diferite niveluri către alte companii decât cele care aparțin grupurilor de entități dintre care unele vor fi contractori principali ai oricăruia dintre pachetele de lucru principale; Comisia raportează periodic comitetului instituit în temeiul articolului 14 cu privire la respectarea acestui principiu. În cazul în care prognozele arată posibilitatea ca procentul de 40% să nu fie atins, Comisia ia măsurile adecvate, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 14 alineatul (2);

(d)         doi furnizori în paralel (dual-sourcing) ori de câte ori acest lucru este adecvat, pentru a asigura un control de ansamblu mai bun al programului, costurilor și calendarului.

Articolul 13

Rolul Agenției Spațiale Europene (ASE)

(1)    Pe baza principiilor definite la articolul 12a, Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, încheie o convenție multianuală de delegare cu ASE, pe baza unei decizii de delegare adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, convenție care reglementează sarcinile delegate și execuția bugetară referitoare la punerea în aplicare a programului Galileo, în special faza de implementare a acestuia.

(2)    Convenția de delegare stabilește, în măsura în care acest lucru este necesar pentru sarcinile și execuția bugetară delegate în temeiul alineatului (1), condițiile generale de gestionare a fondurilor încredințate ASE și, în special, acțiunile pe care trebuie să le pună în aplicare, finanțarea corespunzătoare, procedurile de gestionare, măsurile de monitorizare și de control, măsurile aplicabile în caz de deficiențe în executarea contractelor, regimul proprietății asupra tuturor bunurilor materiale și imateriale.

(3)    Comitetul instituit în temeiul articolului 14 este consultat, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 14 alineatul (1a), cu privire la decizia de delegare. Comitetul este informat cu privire la convenția multianuală de delegare care urmează să se încheie între Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie, și ASE.

(4)    Comitetul instituit în temeiul articolului 14 este informat de către Comisie cu privire la rezultatele intermediare și finale ale evaluării ofertelor de achiziții și a contractelor cu sectorul privat care urmează a fi încheiate de către ASE.

Articolul 14

Comitologie

(1)    Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul pentru programele GNSS europene”.

(1a)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

(2)    În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(2a)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)    În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele(1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

(4)    Reprezentanții ASG și ASE pot▌ participa ca observatori la activitatea Comitetului pentru programele GNSS europene în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al acestuia.

(5)    Acordurile ▌încheiate de Comunitatea Europeană menționate la articolul 4 alineatul (5) pot să prevadă participarea unor state terțe sau a unor organizații internaționale la activitatea Comitetului pentru Programele GNSS Europene în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură.

Articolul 14a

Protecția datelor personale și respectarea vieții private

Comisia asigură garantarea protecției datelor personale și a vieții private și integrarea acesteia în structurile tehnice ale sistemelor.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Protejarea intereselor financiare ale Comunității

(1)    Comisia veghează ca, pe parcursul punerii în aplicare a activităților finanțate în conformitate cu prezentului regulament, interesele Comunității să fie protejate prin aplicarea de măsuri preventive antifraudă, anticorupție și împotriva oricărei alte activități ilegale, prin realizarea de controale efective și prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, În conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95(18) și (Euratom, CE) nr. 2185/96(19) ale Consiliului și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului(20).

(2)    Pentru acțiunile comunitare finanțate în temeiul prezentului regulament, prin „neregulă”, în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, se înțelege orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar sau orice neexecutare a unei obligații contractuale rezultate dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui agent economic care are sau ar putea avea drept efect prejudicierea, printr-o cheltuială nejustificată, a bugetului general al Comunităților sau a bugetelor gestionate de acestea.

(3)    Acordurile încheiate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acordurile ▌încheiate cu țări terțe participante, prevăd ║monitorizarea și controlul financiar exercitate de Comisie sau de orice reprezentant abilitat al acesteia, precum și audituri realizate de Curtea de Conturi, inclusiv la fața locului, dacă este cazul.

Articolul 16

Informarea Parlamentului European și a Consiliului

Comisia asigură punerea în aplicare a prezentului regulament. În fiecare an, cu ocazia prezentării proiectului preliminar de buget, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a programelor. În 2010 se va realiza o evaluare intermediară care ar trebui să includă o revizuire a costurilor, a riscurilor și a posibilelor venituri obținute din serviciile oferite de Galileo, inclusiv din perspectiva evoluțiilor tehnologice și de piață, cu scopul de a informa Parlamentul European și Consiliul asupra progreselor înregistrate la nivelul programelor.

Articolul 16a

Abrogarea

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 876/2002 al Consiliului (21) se abrogă […](22)*.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                 Președintele

ANEXĂ

Anexă

Obiectivele specifice ale programelor GNSS europene

Obiectivele specifice ale programului Galileo sunt de a asigura ca semnalele emise de către sistem să poată fi utilizate pentru realizarea următoarelor cinci funcții:

· Oferirea unui „serviciu deschis” (denumit Open Service sau OS), gratuit pentru utilizator și care furnizează informații cu privire la poziționare și la sincronizare, destinate aplicațiilor de masă ale radionavigației prin satelit.

· Oferirea unui „serviciu de salvgardare a vieții” (SoL), destinat utilizatorilor pentru care securitatea este esențială▌. Acest serviciu răspunde, totodată, exigențelor de continuitate, disponibilitate și precizie ale anumitor sectoare și include o funcție de integritate care permite avertizarea utilizatorului în caz de disfuncțiuni în sistem.

· Oferirea unui „serviciu comercial” (denumit Commercial Service sau CS) care să permită dezvoltarea de aplicații în scopuri profesionale sau comerciale pe baza unor performanțe crescute și a unor date cu valoare adăugată superioară celor obținute prin „serviciul deschis”.

· Oferirea unui „serviciu guvernamental” (denumit Public Regulated Service sau PRS) rezervat exclusiv utilizatorilor autorizați de către guverne, pentru aplicații sensibile care necesită o foarte bună continuitate în serviciu. „Serviciul guvernamental” utilizează semnale robuste și criptate.

· Participarea la serviciul auxiliar de căutare și de salvare (denumit Search and Rescue Support Service sau SAR) din sistemul COSPAS- SARSAT prin detectarea semnalelor de urgență emise de balize și retransmiterea acestora.

Obiectivele specifice ale programului EGNOS sunt de a asigura ca sistemul EGNOS să îndeplinească următoarele trei funcții:

· Oferirea unui „serviciu deschis”, gratuit pentru utilizator și care furnizează informații cu privire la localizare și la sincronizare, destinate aplicațiilor de masă ale radionavigației prin satelit în zona de acoperire a sistemului.

· Oferirea unui „serviciu de diseminare de informații cu caracter comercial” care să permită dezvoltarea de aplicații în scopuri profesionale sau comerciale pe baza unor performanțe crescute și a unor date cu valoare adăugată superioară celor obținute prin „serviciul deschis”.

· Oferirea unui „serviciu de salvgardare a vieții” (SoL), destinat utilizatorilor pentru care securitatea este esențială▌. Acest serviciu răspunde, în special, exigențelor de continuitate, disponibilitate și precizie ale anumitor sectoare și include o funcție de integritate care permite avertizarea utilizatorului în caz de disfuncțiuni în sistem în zona de acoperire.

_______________

ANEXA II

DECLARAȚIA

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

privind

„GRUPUL INTERINSTITUȚIONAL PENTRU GALILEO (GIP)”

1.      Având în vedere importanța, unicitatea și complexitatea programelor europene GNSS, proprietatea Comunității asupra sistemelor rezultate în urma programelor, finanțarea completă de la bugetul comunitar a programelor pentru perioada 2008-2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană recunosc necesitatea unei cooperări strânse între cele trei instituții.

2.      Un Grup interinstituțional pentru Galileo (GIP) va îndeplini obiectivul de a facilita exercitarea de către fiecare instituție comunitară a competențelor proprii. În acest scop, se va institui GIP pentru a urmări îndeaproape:

a.     progresele înregistrate în aplicarea programelor europene GNSS, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor privind achizițiile și contractele, în special cu privire la ASE;

b.     acordurile internaționale cu țări terțe fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 300 din tratat;

c.      pregătirea piețelor de radionavigație prin satelit;

d.     eficiența acordurilor privind guvernanța; precum și

e.     revizuirea anuală a programului de lucru.

3.      În conformitate cu normele existente, GIP va respecta necesitatea de discreție, în special având în vedere natura confidențială și delicată și a anumitor date.

4.     Comisia va ține seama de opiniile exprimate de GIP.

5.     GIP va fi compus din șapte reprezentanți, dintre care:

-       trei reprezentanți ai Consiliului

-       trei reprezentanți ai PE

-       un reprezentant al Comisiei,

și se va întruni periodic (în principiu de patru ori pe an).

6.     GIP nu aduce atingere responsabilităților deja stabilite sau relațiilor interinstituționale.

Declarație a Comisiei Europene

privind implicarea GIP în acorduri internaționale

În ceea ce privește acordurile internaționale, Comisia informează GIP, astfel încât acesta să poată urmări îndeaproape acordurile internaționale, în conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Comisie și Parlamentul European din 26 mai 2005 și cu acordurile conexe viitoare și fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 300 din tratat.

Declarație a Comisiei Europene

privind inițierea unor studii privind exploatarea sistemului Galileo

Ținând seama de invitația din partea Consiliului de a prezenta, în 2010, propunerea prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul privind faza de exploatare a programelor, în special în ceea ce privește finanțarea, politica prețurilor și mecanismul de repartizare a veniturilor, Comisia va iniția studiile preliminare necesare începând cu 2008 și pe parcursul anului 2009, în conformitate cu concluziile Consiliului Transporturi din 29 și 30 noiembrie 2007.

Aceste studii vor avea ca obiect, în special, o analiză a posibilităților de implicare a sectorului privat în gestionarea fazei de exploatare a programelor după 2013, precum și a modalităților de realizare a acestei potențiale implicări, în special modalitățile de a realiza un parteneriat public-privat.

Declarație a Comisiei Europene

privind crearea unui grup de experți pe probleme de securitate

(„Consiliul de securitate GNSS”)

Pentru a pune în aplicare a dispozițiile articolului 10a alineatul (1) din regulament și pentru a examina aspectele legate de securitatea sistemelor, Comisia intenționează să creeze un grup de experți format din reprezentanți din statele membre.

Comisia se va asigura că acest grup de experți:

-       este compus dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și un reprezentant al Comisiei;

-          este prezidat de reprezentantul Comisiei;

-       își adoptă propriul regulament de procedură, care prevede, inter alia, adoptarea avizelor prin consens și o prevedere conform căreia experții abordează orice chestiune relevantă referitoare la securitatea sistemelor;

În exercitarea responsabilităților sale, Comisia va ține pe deplin seama de opiniile grupului de experți și se angajează să îl consulte, inter alia, înainte de a defini principalele cerințe de securitate a sistemelor, conform dispozițiilor de la articolul 10a din regulament.

În plus, Comisia consideră că:

-          reprezentanții Autorității europene de supraveghere GNSS, ai Agenției Spațiale Europene, precum și SG/ÎR ar trebui să se implice ca observatori în lucrările grupului de experți, în condițiile stabilite în regulamentul de procedură al acestuia;

-          acordurile încheiate de Comunitatea Europeană pot să prevadă participarea reprezentanților unor țări terțe la lucrările grupului de experți, în condițiile stabilite în regulamentul de procedură al acestuia.

Declarație a Comisiei Europene

privind solicitarea unei echipe de experți independenți

În vederea aplicării corecte a dispozițiilor de la articolul 10 alineatul (3) din regulament, Comisia are în vedere:

-          să recurgă la o echipă de experți în gestionarea de proiecte independenți;

-          să își asume sarcina de a asigura examinarea de către această echipă a punerii în aplicare a programelor, în vederea formulării unor recomandări adecvate, în special în ceea ce privește gestionarea riscurilor;

-          să comunice aceste recomandări în mod periodic comitetului instituit prin prezentul regulament.

Declarație a Comisiei Europene

privind interpretarea articolului 12a alineatul (3c)

Articolul 12a alineatul (3c) stabilește principiul conform căruia cel puțin 40% din valoarea globală a activităților să fie subcontractată prin concurs de oferte la diferite niveluri către alte companii decât cele care aparțin grupurilor de entități dintre care unele vor fi prim contractori ai oricăruia dintre pachetele de lucru principale.

Comisia, de-a lungul întregului proces de concurs de oferte, va efectua o analiză și o examinare atente, și va informa GIP și Comitetul GNSS cu privire la îndeplinirea acestei cerințe și la impactul global al acesteia asupra programului.

În cazul în care, în cadrul acestui proces, previziunile vor indica faptul că pragul de 40% nu poate fi atins, Comisia va lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12a alineatul (3c).

________________

(1)

JO C 193 E, 17.8.2006, p. 61.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2007)0272.

(3)

* Amendamentele politice: textul nou sau de înlocuire este marcat în caractere aldine cursive, iar eliminările sunt indicate prin simbolul ▌.

Corecturile tehnice şi adaptările aduse de servicii: textul nou sau de înlocuire este marcat în caractere cursive, iar eliminările sunt indicate prin simbolul ║.

(4)

              JO C […] din […], p. […].

(5)

              JO C […] din […], p. […].

(6)

              Poziţia Parlamentului European din xx aprilie 2008.

(7)

              COM(2001)0370║.

(8)

              COM(2007)0212║.

(9)

              JO L 246, 20.7.2004, p. 1, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1942/2006 al Consiliului din 12 decembrie 2006 (JO L 367, 22.12.2006, p. 18).

(10)

              Decizia Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2007 de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual (JO L 6, 10.1.2008).

(11)

            Titlul 6 din buget.

(12)

            JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(13)

            Modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2007.

(14)

            Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, JO L 248, 19.9.2002, p. 1.

(15)

            JO L […], […], p. […].

(16)

            JO L 317, 3 decembrie 2001, p. 1.

(17)

            JO L 101, 11 aprilie 2001, p. 1.

(18)

            JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(19)

            JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(20)

            JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(21)

            JO L 138, 28.5.2002, p. 1.

(22)

* Un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

The European Global Navigation Satellite System (GNSS) is conceived to consist of two programmes: EGNOS and GALILEO.(1) EGNOS is a regional system that re-uses GPS signals to provide, by means of added navigation signals, improved performance for satellite navigation users. GALILEO consists of a global constellation of 30 satellites and related ground control infrastructure. The project is a civilian one. It is also an alternative and complementary system to the U.S. Global Positioning System (GPS) and the Russian GLONASS, both initially designed for and funded by the military. EGNOS and Galileo are developed as reliable space infrastructures which can be exploited and generate revenues in their own right.

The GNSS is to be realised in successive phases: Definition, Development, Deployment and Commercial operating phase.

The realisation of the GNSS system was first based on a Public-Private-Partnership (PPP) concession contract between the EU and the private sector, based on the principle of 1/3 public and 2/3 private funding. To this end, the Galileo Joint Undertaking (GJU) was set up,(2) seeking via a tender procedure to find the appropriate private partner, the Concession Holder.(3)

In order to have the appropriate EU structure to follow the realisation of the programmes, the GNSS Supervisory Authority was set up. It took over from the GJU the tangible and intangible assets and was endowed with wide responsibilities to continue the work in progress.(4)

On 14 July 2004 the Commission adopted a proposal for a regulation of the EP and of the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the GNSS(5). This proposal had two main objectives: to place the Galileo programme on a specific legal basis and to endow it with a financial contribution from the European Community of EUR 1 billion for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013.

The EP first reading of 6 September 2005 proposed a number of amendments to the 2004 proposal,(6) which in principle were acceptable to both the Commission and Council. Yet difficulties arose in the negotiations on the concession contract, particularly over the transfer of the shared risks and liability to the private sector. In its Resolution of September 2006(7) the European Parliament urged the Commission to assess what modifications in legal and procedural regulations would have been necessary to ensure a continuous progress of the project. Further, it called on the Commission to develop more appropriate solutions that would respond to the programme's objectives.

Consequently, important decisions were taken in the course of 2007:

· The Transport Council of 22 March 2007 asked the Commission to re-assess all aspects and the progress made regarding the Galileo project.

·  The EP made a similar request in its Resolution adopted on 26 April 2007(8).

·  The Commission responded in the Communication which it adopted on 16 May 2007(9).

· The EP in its Resolution of 20 June 2007(10) supported the proposals put forward by the Commission, in particular regarding Community financing for the programmes and the need to improve public governance of them.

· The Transport Council adopted a Resolution in June 2007, requesting the Commission to submit by September 2007 detailed proposals for financing and for an implementation and procurement strategy.

The 19 September 2007 proposals

The Commission presented to the Council and EP a package of proposals(11) intended to re-launch the stalled GNSS project. However, your Rapporteur wishes to concentrate on three aspects of it:

1.  The Lessons learned from the date of inception of Galileo,

2.  The Revision of the Interinstitutional Agreement (IIA) on budgetary discipline,

3.  Her main amendments to the new Galileo proposal.

The Lessons learned

Today, it is eleven years since the Commission submitted its first timid Communication on a Global Navigation Satellite System (GNSS). It was in 1997. However, we had to wait until the Nice European Council in December 2000 in order to have a commitment from the Heads of State and Government.

The EP in all subsequent resolutions or Legislative resolutions on the GJU or the GNSS Supervisory Authority, has maintained its position, namely that the Galileo programme:

a.  Is a civilian programme,

b.  Guarantees the Independence of the EU with respect to third countries,

c.   Entails a strategic, economic, industrial, security, space and a lot more other Interests,

d.   Is an EU project par excellence due to the fact that it is a Technological and Space-related programme that no individual Member State can do it on its own.

However, in the meantime, we have learned a lot:

First, the Public Private Partnership principle is an important new form of cooperation in order to attain an objective that entails features of a Public Good. Yet any PPP that leads to mergers or consortia, which establish monopoly situations, should be avoided. Procurement Rules that lead to monopolistic market structures should also be avoided.

Second, GALILEO is the first Community infrastructure and its succes can only be ensured through a common will. Previous negotiations collapsed because of internal disagreement.

Third, highly sophisticated projects that entail advanced technology present known and unknown risks. And these risks are not always calculable. Consequently, the industry is not very willing to assume Risk. That means that in such cases the PPP model is not beneficial for the Community. It is not an accident that in the US, in China, in Russia and in India, such projects have been initiated and funded by Government.

Fourth, a traditional Cost-Benefit-Analysis that does not concentrate on the potential costs and on the potential benefits, together with the multiplier effects arising from the numerous applications of an unknown market is doomed to give us biased results and thus lead us to wrong recommendations. Hence we need a new methodology in appraising the Costs and Benefits of Galileo.

Fifth, delays in the decision making and in application usually lead to high costs and loss of the comparative advantage. This is particular important in an industrial field whose technology and services are fast moving and ever changing. And the five-year delay is a serious factor that we should not lose sight of it.

The IIA

The first reading of the EP on the 2008 Budget (25 October 2007) came as surprise to the Council (Budget). Increasing the 2008 funding for Galileo from EUR 150 million to EUR 890 million had not been expected. By this amendment the EP took a position: The amount proposed in the amending proposal on IIA had been acceptable to the EP.

Subsequently, the Budget Council of 23 November 2007 took two important decisions. It agreed to the EP's proposed amount for the 2008 budget and the Revision of the Multiannual Financial Framework 2007-2013, as presented in the Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council, amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management.(12)

The Lisbon European Council on 13-4 December 2007 simply endorsed the revised funding of the GNSS programmes.

The Amended Proposal on Galileo and EGNOS

It entails the following essential elements:

·  it incorporates the EGNOS programme,

·  the abandonment of the concession plan for the deployment phase and all aspects related to it will be undertaken by the EC,

·  a new date for the completion of deployment is set: mid-2013,

·  the commercial operation of the EGNOS system may start in 2009,

·  the public governance of the programmes will be ensured by a division of responsibilities between the Commission, the GNSS Supervisory Authority, the European Space Agency, and the Committee on European GNSS.

The Rapporteur's position on the amended proposal is supportive. Yet it introduces a number of amendments intended to be useful in the sense of improving the proposal in question. The draft report seeks to:

· Clarify the procedure and role of EU institutions if Agreements are concluded between the EC and third countries willing to be involved in funding Galileo.

· State clearly that the EC is the owner of all tangible and intangible assets created by EGNOS and GALILEO.

· Request the Commission to present a Legal Proposal prior to 2013 on the new funding requirements for the Exploitation phase, from 2013 onwards.

· Ask the Commission to present a Proposal on a possible Revenue-Sharing Mechanism for the exploitation phase.

· Introduce a new article on Security of the programmes.

· Lay down the principles, rules, procedure and role of ESA in the filed of Public Procurement.

· Strengthen the Role of the EP in two ways:

· a. by Appointing its own Expert for monitoring the Galileo and EGNOS programmes, and

· b. by applying the regulatory with scrutiny procedure to most important aspects of the decision making.

It should also be noted that the draft report also accepts:

· The Commission’s proposal for the Public Governance of the Programmes and their distinct phases: Deployment from 2008 to 2013 and Exploitation from 2013 onwards.

· The Budgetary resources proposed (i.e. EUR 3 105 million at current prices for 2007 to 2013).

· The revision of IIA as proposed by the Commission and agreed by the Budgetary Authority.

Conclusion

The GNSS programmes will be owned by the Community. Based on a common decision by the Parliament and the Council, GALILEO will be carried out through Communitiy financing. Therefore the Parliament and the Council bear a common responsibility for the regulation on the deployment and operation of the programmes.

The first Community programme financed by the Community budget and of which infrastructure is commonly owned requests adaptation to some new related challenges that are mostly unknown.

Your rapporteur's intention would be to keep the necessary regulations clear but not superfluously detailed so that the responsibilities related to the new governance structure and to the procurement rules would be explicit and the permanent control would be ensured.

(1)

Galileo Galilei (1564-1642), the father of astronomy, of physics, of science, etc, in discovering the four largest satellites of Jupiter (Io, Europa, Callisto and Ganymede) in 1610, held a dream about his discoveries: They were supposed to serve mankind.

(2)

See Reg. (EC) no 876/2002 as amended by Reg. no 1943/2006

(3)

The consortium consisted of 1. EADS Astrium (European Consortium, yet mainly France and Germany), 2. TeleOp (Germany, but is made of Deutsch Telekom and the German Aerospace Centre), 3. Inmarsat (UK), 4. Thales (France), 5. Alcatel-Lucent (France), 6. Finmeccanica (Italy), 7. Aena (Spain) and 8. Hispasat (Spain).

(4)

See Reg. (EC) no 1321/2004 as amended by Re. (EC) no 1942/2006.

(5)

See COM (2004) 477.

(6)

It was based on the Barsi-Pataky report (A6-0212/2005).

(7)

Motion for a Resolution on taking stock of the Galileo programme (B6-0511/2006)

(8)

Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind negocierile contractului de concesiune Galileo.

(9)

See COM(2007) 261.

(10)

Rezoluția Parlamentului European (20.6.2007) privind finanțarea programului european de radionavigație prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 și programul-cadru multianual 2007-2013.

(11)

The documents submitted are: 1) Amended proposal for a regulation of the European parliament and of the council on the further implementation of the European satellite radio navigation programmes (EGNOS and Galileo) ((COM (2007) 535 final); 2) Communication from the Commission to the European parliament and the council progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes (COM(2007) 534 final); 3) Commission staff working document, Accompanying document to the communication from the commission to the European Parliament and the Council, progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes (SEC(2007) 1210); and 4) Communication from the Commission to the European Parliament and the council, concerning the revision of the multiannual financial framework (2007-2013), Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council, amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework (COM(2007) 549 final).

(12)

In principle, the Budget Council could decide by qualified majority because the amount proposed for the redeployment of Headings (i.e. 2.4 billion Euro) is below 0.03% of EU GNI. And for that amount only a qualified majority is needed, otherwise unanimity is required in Council


AVIZ al Comisiei pentru bugete (24.1.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Raportor pentru aviz: Margaritis Schinas

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul 1

Punctul 1a (nou)

1a.      consideră că pachetul financiar indicat în propunerea legislativă este compatibil cu plafonul subrubricii 1a din cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 astfel cum a fost revizuit prin Decizia 2008/29/CE din 18 decembrie 2007 și evidențiază faptul că se va hotărî cuantumul anual în cadrul procedurii bugetare anuale în conformitate cu dispozițiile de la punctul 37 din AII din 17 mai 2007;

Propunere de regulament

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 2

Considerentul 9

(9) Fazele de definire și de dezvoltare ale programului Galileo, care constituie partea din program consacrată cercetării, au fost finanțate în proporție semnificativă de la bugetul comunitar pentru rețelele transeuropene. Faza de implementare trebuie finanțată integral de Comunitatea Europeană în absența unui veritabil angajament din partea sectorului privat. Exploatarea sistemului va putea face obiectul unor contracte de concesiune a serviciilor sau al unor contracte publice de servicii cu sectorul privat.

(9) Fazele de definire și de dezvoltare ale programului Galileo, care constituie partea din program consacrată cercetării, au fost finanțate în proporție semnificativă de la bugetul comunitar pentru rețelele transeuropene. Faza de implementare este finanțată integral de Comunitatea Europeană. Exploatarea sistemului va putea face ulterior, după 2013, obiectul unor contracte de concesiune a serviciilor sau al unor contracte publice de servicii cu sectorul privat.

Amendamentul 3

Considerentul 10

(10) Este important ca finanțarea sistemului EGNOS, care cuprinde toate elementele care permit asigurarea funcționării, a durabilității și a comercializării sale să fie asigurată de Comunitatea Europeană. Exploatarea sistemului EGNOS va putea face obiectul unui contract public de servicii cu sectorul privat până la integrarea sa în exploatarea sistemului Galileo.

(10) Este important ca sistemul EGNOS, care cuprinde toate elementele care permit asigurarea funcționării, să fie durabil și să poată fi comercializat și ca finanțarea acestuia să fie asigurată de Comunitatea Europeană. Exploatarea sistemului EGNOS va putea face obiectul unui contract public de servicii cu sectorul privat până la integrarea sa în exploatarea sistemului Galileo.

Amendamentul 4

Considerentul 14

(14) Costurile de investiții și costurile de exploatare ale sistemelor Galileo și EGNOS pentru perioada 2007-2013 sunt evaluate în prezent la 3,4 miliarde de euro la prețurile curente. Suma de 1 005 milioane de euro este deja prevăzută în programarea financiară existentă (2007-2013) în conformitate cu propunerea legislativă a Comisiei pentru punerea în aplicare a fazelor de implementare și exploatare a programului Galileo. Se propune suplimentarea sumei susmenționate cu 2 100 milioane de euro. Eliberarea acestei sume va face obiectul unei rectificări a cadrului financiar actual (2007-2013). Fondurile provin din marjele neutilizate la rubricile 2 și 5 pentru anii 2007 și 2008. În consecință, textul propunerii modificate va stabili la 3 105 milioane de euro suma care trebuie prevăzută în bugetul comunitar pentru perioada 2007-2013 pentru programele GNSS europene. La finanțarea acestor costuri va contribui, de asemenea, o sumă de 300 milioane de euro disponibilă pentru programele GNSS europene în cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și dezvoltare.

(14) Costurile de investiții și costurile de exploatare ale sistemelor Galileo și EGNOS pentru perioada 2007-2013 sunt evaluate în prezent la 3 400 milioane de euro la prețurile curente. Pachetul financiar total disponibil este stabilit la 3 405 milioane de euro pentru programele GNSS pentru perioada 2007-2013. Suma de 1 005 milioane de euro era deja prevăzută în programarea financiară existentă (2007-2013). Această sumă a fost majorată cu încă 2 000  milioane de euro de autoritatea bugetară prin intermediul unei revizuiri a cadrului financiar actual (2007-2013) și cu alte 400 milioane de euro disponibile din cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și dezvoltare.

Amendamentul 5

Considerentul 17a (nou)

 

(17a) Autoritatea de supraveghere este o agenție comunitară instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1321/2004. În calitate de organism în sensul articolului 185 din regulamentul financiar, aceasta este supusă obligațiilor prevăzute pentru agențiile comunitare.

Amendamentul 6

Considerentul 18

(18) Rolul principal al Autorității de supraveghere este de a asista Comisia în toate aspectele legate de derularea programelor. Ea trebuie, de asemenea, să gestioneze fondurile alocate de Comisie în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006.

(18) În lumina noilor principii de guvernare publică aplicate gestionării și executării programelor GNSS europene, rolul Autorității de supraveghere trebuie să fie adaptat. Autoritatea ar trebui, în consecință, să ofere asistență directă Comisiei în toate aspectele legate de punerea în aplicare a programelor și de executarea în continuare a unor sarcini specifice cum ar fi certificarea tehnică, acreditarea în materie de securitate și pregătirea pentru piață. În acest sens, trebuie să gestioneze fondurile care îi sunt alocate în mod specific în cadrul programelor și care îi sunt încredințate de Comisie în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006.

Justificare

Taking into account the failure of the PPP and the new public sector structure the mission of the GNSS Supervisory Authority shall be adjusted accordingly.

Amendamentul 7

Articolul 4

1. Faza de dezvoltare și de validare este finanțată de Comunitatea Europeană și de Agenția Spațială Europeană. Se prevede ca această fază să se încheie în cursul anului 2010.

1. Faza de dezvoltare și de validare este finanțată de Comunitatea Europeană și de Agenția Spațială Europeană (denumită în continuare „ASE”).

2. Faza de implementare este finanțată integral de Comunitatea Europeană. Se prevede ca această fază să se deruleze între anii 2008 și 2013.

2. Faza de implementare va fi finanțată integral de comunitatea Europeană fără a aduce atingere alineatului (4).

3. Se prevede ca faza de exploatare să înceapă în 2013. Pe parcursul acestei faze, exploatarea sistemului va face, dacă este cazul, obiectul unor contracte de concesiune a serviciilor sau al unor contracte publice de servicii cu sectorul privat. Aceste contracte pot fi încheiate înainte de 2013. Contribuția financiară a Comunității Europene la faza de exploatare va depinde de nivelul de participare a sectorului privat care decurge din conținutul respectivelor contracte, după aprobarea prealabilă de către autoritatea bugetară.

3. Se prevede ca faza de exploatare să înceapă la încheierea implementării. Pe parcursul acestei faze, exploatarea sistemului va face, dacă este cazul, obiectul unor contracte de concesiune a serviciilor sau al unor contracte publice de servicii cu sectorul privat. Aceste contracte pot fi încheiate înainte de 2013. Contribuția financiară a Comunității Europene la faza de exploatare va depinde de nivelul de participare a sectorului privat care decurge din conținutul respectivelor contracte și este supusă aprobării prealabile de către autoritatea bugetară.

4. Acordurile sau convențiile încheiate de Comunitatea Europeană prevăd condițiile și modalitățile de participare, eventual, a unor state terțe la finanțarea suplimentară a programului.

4. Statele membre pot aloca programului fonduri suplimentare în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. Țările terțe sau organizațiile internaționale pot fi, de asemenea, implicate în furnizarea de fonduri suplimentare programului. Acordurile sau convențiile încheiate de Comunitatea Europeană cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale în cauză în conformitate cu articolul 300 alineatul (3) din tratat prevăd condițiile și modalitățile pentru participarea acestora.

Amendamentul 8

Articolul 7 partea introductivă

Contribuția comunitară alocată programelor în conformitate cu prezentul regulament se acordă în scopul de a finanța:

Creditele din bugetul Comunității alocate programelor în conformitate cu prezentul regulament se acordă în scopul de a finanța:

Amendamentul 9

Articolul 8

1. Suma necesară punerii în aplicare a activităților prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament, cu excepția celor legate de exploatarea sistemului rezultat din programul Galileo, este de 3 105 milioane de euro la prețurile curente pe perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013.

1. Suma alocată punerii în aplicare a activităților prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament, cu excepția celor legate de exploatarea sistemului rezultat din programul Galileo, este de 3 405 milioane de euro la prețurile curente pe perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013 din care 400 milioane de euro au fost puse la dispoziție din cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și dezvoltare.

2. Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară în limitele stabilite prin cadrul financiar multianual. Creditele sunt executate conform dispozițiilor din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

2. Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară în limitele stabilite prin cadrul financiar multianual. Creditele sunt executate conform dispozițiilor din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

3. Angajamentele bugetare privind programele se realizează în tranșe anuale.

3. Angajamentele bugetare privind programele se realizează în tranșe anuale.

4. Suma menționată la alineatul 1 al prezentului articol nu ia în considerație obligațiile financiare neprevăzute pe care Comunitatea ar putea fi obligată să le suporte, în special acelea legate de regimul public al proprietății asupra sistemelor. Într-un asemenea caz, Comisia prezintă propuneri corespunzătoare Parlamentului European și Consiliului.

4. Suma menționată la alineatul (1) al prezentului articol nu ia în considerație obligațiile financiare neprevăzute pe care Comunitatea ar putea fi obligată să le suporte, în special acelea legate de regimul public al proprietății asupra sistemelor. Într-un asemenea caz, Comisia prezintă propuneri corespunzătoare Parlamentului European și Consiliului, utilizând toate posibilitățile oferite de Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

 

4a. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, împreună cu raportul său intermediar, propunerea adecvată pentru perioada de programare financiară care începe în 2014 privind fondurile publice, angajamentele și mecanismul de partajare a veniturilor necesar pentru faza de exploatare, în temeiul responsabilității ce îi revine legate de regimul public al proprietății asupra sistemului.

Amendamentul 10

Articolul 9 alineatul (1)

Veniturile provenite din exploatarea sistemelor sunt percepute de Comunitatea Europeană. Ele se varsă la bugetul comunitar, fiind afectate programelor GNSS europene. Dacă volumul veniturilor este substanțial mai ridicat decât s-a prevăzut, principiul afectării acestor venituri face obiectul unei reexaminări.

Veniturile provenite din exploatarea sistemelor sunt percepute de Comunitatea Europeană. Ele se varsă la bugetul comunitar, putând fi alocate programelor GNSS europene, sub rezerva aprobării de către autoritatea bugetară.

Justificare

The Commission text foresees a system of earmarked revenue. This is not justified at this point in time, since the budgetary authority has foreseen all the necessary funding needed until 2013. Therefore any such decision on further funding of Galileo programmes should be taken by the budgetary authority when appropriate through the budgetary procedure.

Amendamentul 11

Articolul 11 alineatul (5)

(5) Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(5) Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006.

Amendamentul 12

Articolul 12 primul paragraf

Fără a aduce atingere sarcinilor care îi sunt încredințate prin Regulamentul (CE) nr. 1321/2004, Autoritatea de supraveghere sprijină Comisia în toate aspectele legate de programe pentru care Comisia îi solicită asistența. Autoritatea asigură administrarea și controlul utilizării fondurilor care îi sunt alocate de Comunitatea Europeană în temeiul programelor. Aceste fonduri sunt puse la dispoziția Autorității de supraveghere printr-o decizie de delegare, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1321/2004.

Autoritatea de supraveghere furnizează Comisiei, ori de câte ori aceasta solicită, asistență directă în toate aspectele legate de programe, în special în cele legate de supravegherea implementării integrale a infrastructurii Galileo, pregătirile pentru exploatarea și comercializarea serviciilor furnizate de sistemele GNSS europene, activitățile de promovare și cooperare la nivel internațional, comunicările externe și pregătirea inițiativelor politice și de reglementare. În plus, Autoritatea de supraveghere, așa cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1321/2004, continuă să se asigure că componentele sistemelor sunt certificate corespunzător de autoritatea europeană de acreditare a securității GNSS și pregătește piețele. Autoritatea asigură administrarea și monitorizarea utilizării fondurilor care îi sunt alocate de Comisie în temeiul programelor. Aceste fonduri sunt puse la dispoziția Autorității de supraveghere printr-o decizie de delegare, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1321/2004.

Amendamentul 13

Articolul 16

Comisia asigură punerea în aplicare a prezentului regulament. În fiecare an, cu ocazia prezentării proiectului preliminar de buget, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a programelor. În 2010 se va realiza o evaluare intermediară pentru a informa Parlamentul European și Consiliul asupra stadiului de avansare a programelor.

Comisia asigură punerea în aplicare a prezentului regulament. În fiecare an, cu ocazia prezentării proiectului preliminar de buget, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a programelor. În 2010 se va realiza o evaluare intermediară pentru a informa Parlamentul European și Consiliul asupra stadiului de avansare a programelor.

 

Date fiind complexitatea proiectului și finanțarea integrală a acestuia din bugetul comunității, Comisia va prezenta, o dată pe an, într-o reuniune comună, rapoarte comisiilor competente ale Parlamentului European cu privire la progresul Programelor GNSS, în special în ceea ce privește aspectele industriale, legate de transport și financiare.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Background

The Multiannual Financial Framework 2007-2013 foresaw an amount EUR of 1005 billion programmed under heading 1a for the financing of the deployment and operational phases of Galileo Programme during the period 2007/2013.

According to the Commission original proposal, the remaining funding for the operational and deployment phases of the Programme should have been provided by the private sector under a concession contract.

At the beginning of this year it appeared clear that public funding would have been the only source of credits for Galileo. The Transport Council of 6-8 June 2007 recognised that the implementation of a deployment of the Galileo system would need additional public funding. The European Parliament expressed its opposition to a mixed Community and intergovernmental funding of Galileo in its resolution of 20 June 2007.

Following the failure of the concession contract negotiations, and due to the political and economical impact of the Programme, on 19 September 2007 the Commission presented the present amended proposal on the continuation and implementation of the European Programmes of Satellite navigation (GNSS and Galileo) as well as a proposal for a Decision that foresees that the Galileo Programme will be exclusively funded though Community Budget, as requested by the EP.

The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 allows to modify the MFF in order to respond to unexpected situations. In its Decision of 19 September the Commission foresaw to review the MFF to provide additional 2.4 billion Euros needed for the deployment and operation phases of Galileo Programme.

During the budgetary procedure 2008, in its first reading, the Parliament welcomed the Commission proposal for a review of the MFF. During the Conciliation on the budgetary procedure held on 23 November 2007, the EP insisted on the need for a review of the MFF.

After long negotiations, the Council moved in the direction of the Parliament requests in line with the provisions of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006. The global agreement between the Parliament and the Council set to 1,6 billion the revision of the MFF, added EUR 200 million coming from redeployment of Community Programmes under 1a and EUR 400 million from reprioritisation under FPRD 7-Euratom and the mobilisation of the Flexibility instrument for an amount of 200 million Euros.

This agreement is in line with the EP priorities because it did not reduce financial envelopes of the multiannual programmes.

Draftsman's position

The Draftsman supports the Commission Regulation proposal. He nevertheless proposes some amendments related to the following areas.

Role of the Supervisory Authority

The Draftsman considers that some comments should be taken into account as for the role of the Supervisory Authority.

The draftsman underlines that the Authority is a Community agency, set up by Council Regulation No 1321/2004 on 12 July 2004; therefore it is a body in the sense of article 185 of the Financial Regulation and is subject to the obligations foreseen for the Community agencies.

For the sake of consistency with the status of the Authority, the Draftsman introduces certain amendments concerning the establishment plan and the discharge procedure in the Regulation proposal.

The position of the EP with respect to the Agency is that of a permanent monitoring of their activities, as foreseen in the conclusions of the conciliation held on 13 July 2007, where the two arms of the budgetary authority demanded "greater transparency in relation to the decentralised agencies, with a view to better monitoring their development."

The Draftsman also reminds that in their joint statement on Community agencies agreed at the Trialogue of 18 April 2007, the two arms of the budgetary authority "invite the Commission to regularly evaluate the existing Community agencies, focussing particularly on their cost-benefit, and agree to assess the evaluation of the analysis prepared by the Commission for a selected number of agencies". The draftsman reiterates that externally conducted cost-benefit analyses, after a thorough evaluation by the budgetary authority, are an absolute necessity in order to be able to justify the added value of this decentralised form of governance to the European taxpayers.

Sound financial management

The Roles of the Supervisory Authority, on one hand, and of the European Space Agency, on the other, should be clearly defined, ensuring in this way a clear separation of tasks and competences and clarity concerning the allocation of the Community financial contribution. In both cases, since Community financial contribution is involved, Commission bares the responsibility of sound financial management.

The EU contribution managed by ESA shall also comply with the provisions of the financial Regulation, as foreseen in art. 13 of the proposal, via the reference to the Financial Regulation (art.54.2) and the related implementing rules (art.41).

Financing

Technical adjustments are needed after the conclusion of the Conciliation between the Parliament and the Council on 23 November mentioned in the introduction. Therefore the Draftsman proposes some technical amendments to the text to reflect the result of these negotiations.

Guaranties

The Draftsman stresses the complexity of the Galileo Programme, involving many sectors of EU policies.

He believes that, considering the importance of the EU financing of Galileo, a democratic monitoring of the impact of the programme in all the sectors involved is due. Therefore he proposes to organise once a year hearing involving all the committee interested in Galileo applications and the committee on Budgets in order to debate about it with the Commissioner responsible for the respective sectors, ESA representatives, as well as the Executive Director of the Supervisory Authority.

ANEXĂ

Financing of Galileo and EIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget item 2008

Rubrica

Total 2008-2013

 

 

 

- GALILEO

Reprioritisation

06 06 02

7th Research Framework Programme - Research related to transport (includins aeronautics)

400

 

Subtotal

400

 

 

 

Redeployment *

26 02 01

Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts (OJ/S)

46

02 03 04

Standardizare si apropierea legislațiilor

28

31 02 01

Formarea interpreților de conferință pentru Europa „CITE”

10

26 03 01

Pan-European eGovernment services to public administrations, enterprises and citizens (IDABC programme

16

08 20; 08 21

Euratom

50

 

Decentralised Agencies - reprogramming

50

 

Subtotal

200

 

 

 

Revision

 

 

1.600

 

 

 

Flexibility

 

 

200

TOTAL GALILEO

2400

* Concerns only non-COD programmes or COD programmes without financial envelopes

PROCEDURÃ

Referințe

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

23.10.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Margaritis Schinas

14.11.2007

 

 

Examinare în comisie

18.12.2007

23.1.2008

 

 

Data adoptării

23.1.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Esther De Lange, Peter Šťastný

28.1.2008

AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Sesizare repetată)

Raportoare pentru aviz: Anne E. Jensen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal foresees Community funding for Galileo up to EUR 3,105 billion for the period 2007-2013. The EUR 1,005 billion is already foreseen in the existing financial framework 2007-2013 and additional amount is proposed to be provided by the unused margins in Headings 2 and 5 for 2007 and 2008. Further, EUR 300 million will be made available from the 7th Research Framework Programme (transport activities). The amount of EUR 2,1 billion is proposed to come throughout the revision of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management (IIA).

The political agreement between PE and Council for financing Galileo

As regards to the funding, the political agreement which was reached between PE and Council under the budgetary procedure for the year 2008 (23/11/2007) reaffirms the political will of the EU for this strategic programme. It provides additional public (Community) funding covering the missing EUR 2,4 billion out of the total of EUR 3,4 billion (1 billon was already foreseen) which is necessary for the Full Operational Capability of Galileo for the period 2008-2013. This amount will be available by the margin of Heading 2 (Agriculture expenditure) of 2007, the redeployment of the Heading 1a (Sustainable growth - competitiveness) and the use of EUR 400 million from the transport related research activities under the 7th Research Framework Programmed.

The proposals of the draftsperson

It is clear that political choice is required in order to decide how to complete the development of the Galileo radio navigation system, a strategic asset with a great public and economic value for the EU.

Full Operational Capability and focus on actions and market domains

The Full Operational Capability procurement of 30 satellites with Community funds will be followed by possible PPP for operation and exploitation activities with full deployment and service availability by the end of 2012.

The specific objectives of EGNOS and Galileo services should be pursued through targeting actions and market domains. The transport sector, both public and private, will be one of the main beneficiaries from the fastest growing technological applications and markets. The expected revenues, highly dependent on the time-to-market of Galileo, cover various sectors, such as road transport (30%), Public Regulated Service (29%), mobile telephony (17%), professional services (9%), aviation (5%).

It is for this reason that an action plan should focus on the specific objectives of the Galileo and EGNOS systems and articulate actions and market domains related to applications. Ethical and privacy issues, intellectual property rights, participation of SMEs, standards and certification and liability issues, to name a few, should be addressed.

Decisions related to the commercial use and market aspects

By setting concrete timetables for decisions necessary for the commercial use, market aspects and operational function of the European GNSS programmes and services it will enable us to advance this project in the interest of all Member States and citizens. Where necessary, references on the new comitology procedure with scrutiny are made.

Public governance

There is a need for strengthening and restructuring the public governance of the European GNSS, as well as to provide confidence to downstream investors. The role of European Space Agency, as design authority and its involvement on the procurement aspects should be ensured. The role of the GNSS Supervisory Authority (GSA) and the programme management with more transparent and efficient public sector governance should be adjusted accordingly.

Public Procurement criteria and principles - genuine competition

A genuine competition on the basis of dual-sourcing and regular competitive tendering, greater involvement of the SMEs shall contribute to the sound implementation of Galileo.

For the procurement aspects, it is proposed to apply Community rules and criteria ensuring fair competition with proper balance aiming at timing and efficient results. These criteria should include the limitation of receiving grants for no more that two lots (segment) of the Galileo and the obligation of subcontracting as minimum of the total volume of the work for which the concession contract is to be awarded to thirds parties and SMEs.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) Radionavigația prin satelit este o tehnologie care permite îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor europeni într-un număr mare de domenii. Dezvoltarea sa se înscrie pe deplin în cadrul Strategiei Lisabona și al altor politici comunitare precum aceea în domeniul transporturilor astfel cum este prezentată în Cartea albă a Comisiei, în special în ceea ce privește gestionarea transportului de mărfuri, tarifarea infrastructurilor și siguranța rutieră.

(6) Radionavigația prin satelit este o tehnologie care permite îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor europeni într-un număr mare de domenii, cum ar fi serviciile bazate pe localizarea utilizatorului și apelurile de urgență, transporturile rutiere, feroviare și aeriene, transportul intermodal și serviciul de mobilitate, aspectele maritime, pescuitul și navigația internă, protecția civilă, gestionarea situațiilor de urgență și ajutoarele umanitare, mărfurile periculoase, transportul animalelor, agricultura, măsurarea parcelelor, geodezia și cadastrul, energia, petrolul și gazele, căutarea și salvarea, logistica, mediul, știința, aplicarea legii, serviciile publice reglementate și explorarea spațiului. Dezvoltarea sa se înscrie pe deplin în cadrul Strategiei Lisabona și al altor politici comunitare precum aceea în domeniul transporturilor astfel cum este prezentată în Cartea albă a Comisiei.

 

În programul de lucru multianual, Comisia ar trebui să acorde o atenție specială funcțiilor operaționale ale aplicațiilor GNSS și sectorului lor de piață.

Justificare

As the range of satellite applications has not been introduced so far, it is necessary to name them in the relevant regulation.

It is essential that the Commission establishes a framework for the operational function of the applications of the Galileo services and the related market aspects of the GNSS programme.

Amendamentul 2

Considerentul 18

(18) Rolul principal al Autorității de supraveghere este de a asista Comisia în toate aspectele legate de derularea programelor. Ea trebuie, de asemenea, să gestioneze fondurile alocate de Comisie în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006.

(18) În conformitate cu noile principii ale guvernanței publice aplicate administrării și executării programelor europene GNSS, este imperativă adaptarea rolului ASG. În acest sens, ASG ar trebui să ofere asistență directă Comisiei pentru toate aspectele legate de punerea în aplicare a programelor, precum și să continue efectuarea unor sarcini specifice, cum ar fi certificarea tehnică, acreditarea în probleme de securitate și pregătirea pieței. În acest sens, trebuie să gestioneze fondurile care îi sunt alocate în mod specific în cadrul programelor și/sau care îi sunt încredințate de Comisie în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006.

Justificare

Taking into account the failure of the PPP and the new public sector structure the mission of the GNSS Supervisory Authority shall be adjusted accordingly.

Amendamentul 3

Articolul 2a (nou)

 

Articolul 2a

 

Obiective specifice ale programelor GNSS europene

 

(1) Obiectivele specifice ale programului Galileo sunt de a garanta că semnalele emise de către sistem pot fi utilizate pentru următoarele cinci funcții:

 

- Oferirea unui „serviciu deschis” (denumit Open Service sau OS), gratuit pentru utilizator și care furnizează informații cu privire la poziționare și la sincronizare, destinate aplicațiilor de masă ale radionavigației prin satelit;

 

- Oferirea unui „serviciu de salvgardare a vieții” (denumit Safety of Life Service sau SoL), orientat către utilizatorii pentru care securitatea este esențială și care să satisfacă în special exigențele impuse în sectoarele aeronautic, maritim, rutier și feroviar. Acest serviciu răspunde, totodată, exigențelor de continuitate și include o funcție de integritate care permite avertizarea utilizatorului în caz de disfuncțiuni în sistem;

 

- Oferirea unui „serviciu comercial” (denumit Commercial Service sau CS) care să permită dezvoltarea de aplicații în scopuri profesionale sau comerciale pe baza unor performanțe crescute și a unor date cu valoare adăugată superioară celor obținute prin „serviciul deschis”;

 

- Oferirea unui „serviciu guvernamental” (denumit Public Regulated Service sau PRS) rezervat exclusiv utilizatorilor autorizați de către guverne, pentru aplicații sensibile care necesită o foarte bună continuitate în serviciu. „Serviciul guvernamental” utilizează semnale robuste și criptate și

 

- Participarea la serviciul de ajutor și de salvare (denumit Search and Rescue Support Service sau SAR) din sistemul COSPAS- SARSAT prin detectarea semnalelor de urgență emise de balize și retransmiterea acestora.

 

(2) Obiectivele specifice ale programului EGNOS sunt de a garanta că sistemul EGNOS îndeplinește următoarele trei funcții:

 

- Oferirea unui „serviciu deschis”, gratuit pentru utilizator și care furnizează informații cu privire la localizare și la sincronizare, destinate aplicațiilor de masă ale radionavigației prin satelit în zona de acoperire a sistemului;

 

- Oferirea unui „serviciu de diseminare de informații cu caracter comercial” care să permită dezvoltarea de aplicații în scopuri profesionale sau comerciale pe baza unor performanțe crescute și a unor date cu valoare adăugată superioară celor obținute prin „serviciul deschis” și

 

- Oferirea unui „serviciu de salvgardare a vieții”, orientat către utilizatorii pentru care securitatea este esențială și care să satisfacă în special exigențele impuse în sectoarele aeronautic, maritim, rutier și feroviar. Acest serviciu răspunde, totodată, exigențelor de continuitate și include o funcție de integritate care permite avertizarea utilizatorului în caz de disfuncțiuni în sistem.

(Adoption of this amendment will entail deletion of the Annex)

Justificare

This amendment aims to transfer the specific objectives of EGNOS and Galileo into the enacting terms of the Regulation. This provides more legal certainty on the operations of these programmes.

Amendamentul 4

Articolul 5a alineatul 1 (nou)

 

Articolul 5a

 

Punerea în aplicare a programelor EGNOS și Galileo

 

(1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă un plan de acțiune care să cuprindă aspecte detaliate de natură tehnică, financiară, comercială și programatică privind punerea în aplicare a obiectivelor specifice și sectoarele de acțiune și de piață ale programelor. Planul de acțiune se revizuiește, dacă este cazul, în conformitate cu evoluțiile din sectoarele de care aparțin obiectivele specifice și sectoarele de acțiune și de piață.

Justificare

The Commission should be called upon to prepare an action plan in order to address technical, commercial, financial and programmatic aspects of the EGNOS and Galileo programmes. This plan may include ethical and privacy issues, intellectual property rights, participation of SMEs, standards, and certification and liability issues.

Amendamentul 5

Articolul 5a alineatul (2) (nou)

 

(2) Comisia asigură compatibilitatea și interoperabilitatea sistemelor, rețelelor și serviciilor EGNOS și Galileo, atât între ele, cât și cu alte sisteme de radionavigație și - dacă este posibil - cu mijloace convenționale de radionavigație.

Justificare

It is essential for the development of the GNSS programmes and market applications to pursue the compatibility and interoperability of systems, networks and services of EGNOS and Galileo, both between each other and with other navigation systems. When a GNSS application change requirements, the new application shall ensure backward compatibility with the systems already placed in the market. Thus, the operators and consumers will be ready to support the development of the satellite navigations applications.

Amendamentul 6

Articolul 5a alineatul (3) (nou)

 

(3) Măsurile menite să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente privind măsurile menționate la alineatele (1) și (2) sau în amendamentele la acesta, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Reference should be made to the new regulatory procedure with scrutiny laid down in Article 5a of Council Decision 1999/468/EC as amended by Decision 2006/512/EC.

Amendamentul 7

Articolul 8 alineatul (2)

(2) Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară în limitele stabilite prin cadrul financiar multianual. Creditele sunt executate conform dispozițiilor din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(2) Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară în limitele stabilite prin cadrul financiar multianual modificat. Creditele sunt executate conform dispozițiilor din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

Justificare

The aim is to ensure consistency with the Council agreement of November 2007.

Amendment 8

Articolul 8 alineatul (4)

(4) Suma menționată la alineatul 1 al prezentului articol nu ia în considerație obligațiile financiare neprevăzute pe care Comunitatea ar putea fi obligată să le suporte, în special acelea legate de regimul public al proprietății asupra sistemelor. Într-un asemenea caz, Comisia prezintă propuneri corespunzătoare Parlamentului European și Consiliului.

(4) Suma menționată la alineatul 1 al prezentului articol nu ia în considerație obligațiile financiare neprevăzute pe care Comunitatea ar putea fi obligată să le suporte, în special acelea legate de regimul public al proprietății asupra sistemelor. Comisia prezintă, prin urmare, în 2010, Parlamentului European și Consiliului o propunere, alături de evaluarea sa intermediară, pentru a permite autorității bugetare să ia o decizie, pentru perioada de programare financiară care începe în 2014 și pentru perioada până la încheierea programului, în legătură cu fondurile și angajamentele publice, inclusiv cu eventualele obligații, necesare pentru faza de exploatare comercială, care derivă din responsabilitatea sa privind proprietatea publică a sistemului. Dacă este cazul, Comisia propune, de asemenea, alături de evaluarea sa intermediară, măsuri necesare utilizării comerciale și funcționării operaționale a aplicațiilor serviciilor GNSS.

Amendamentul 9

Articolul 9 primul paragraf

Veniturile provenite din exploatarea sistemelor sunt percepute de Comunitatea Europeană. Ele se varsă la bugetul comunitar, fiind afectate programelor GNSS europene. Dacă volumul veniturilor este substanțial mai ridicat decât s-a prevăzut, principiul afectării acestor venituri face obiectul unei reexaminări.

Veniturile provenite din exploatarea sistemelor sunt percepute de Comunitatea Europeană. Ele se varsă la bugetul comunitar, fiind afectate programelor GNSS europene. Dacă volumul veniturilor este substanțial mai ridicat decât cel necesar pentru programele GNSS, principiul afectării acestor venituri face obiectul unei reexaminări.

Justificare

The aim is to clarify the wording of the Commission’s initial text.

Amendamentul 10

Articolul 12 alineatul (1)

Fără a aduce atingere sarcinilor care îi sunt încredințate prin Regulamentul (CE) nr. 1321/2004, Autoritatea de supraveghere sprijină Comisia în toate aspectele legate de programe pentru care Comisia îi solicită asistența. Autoritatea asigură administrarea și controlul utilizării fondurilor care îi sunt alocate de Comunitatea Europeană în temeiul programelor. Aceste fonduri sunt puse la dispoziția Autorității de supraveghere printr-o decizie de delegare, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1321/2004.

ASG oferă Comisiei, de fiecare dată când aceasta din urmă solicită acest lucru, asistență directă pentru toate aspectele legate de gestionarea programelor, în special supravegherea punerii în practică a infrastructurii complete a programului Galileo, pregătirile pentru funcționarea și comercializarea serviciilor oferite de sistemele europene GNSS, activitățile de promovare și cooperare la nivel internațional, comunicațiile externe și pregătirea unor inițiative de reglementare și politice. În plus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1321/2004, ASG garantează în continuare că părțile componente ale sistemelor sunt certificate în mod corespunzător de către autoritatea europeană de acreditare a securității GNSS și pregătește piețele. Autoritatea asigură administrarea și controlul utilizării fondurilor care îi sunt alocate de Comunitatea Europeană în temeiul programelor. Aceste fonduri sunt puse la dispoziția ASG printr-o decizie de delegare, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1321/2004.

Justificare

The aim is to clarify the role of the Supervisory Authority and to make adjustments to the new public governance principles.

Amendamentul 11

Articolul 12 alineatul (2a) (nou)

 

Comisia înaintează o propunere cu privire la revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1321/2004, pentru adaptarea la prezentul regulament a structurilor și a gestionării programelor europene de radionavigație prin satelit.

Justificare

The role of the GNSS Supervisory Authority (GSA) and the programme management, aiming at a more transparent and efficient public sector governance, should be adjusted accordingly, taking into account the failure of the PPP and the present proposal.

Amendamentul 12

Articolul 13a (nou)

 

Articolul 13a

 

Principiile și normele care reglementează achizițiile publice pe durata fazei de implementare a programului Galileo

 

(1) Normele comunitare privind achizițiile publice pe durata fazei de implementare a programului Galileo includ următoarele principii:

 

a) concurs de oferte pentru toate pachetele care fac obiectul unei proceduri unice, prin care orice entitate juridică independentă sau grup reprezentat în acest sens de o entitate juridică, parte a unui grup, poate prezenta o ofertă în calitate de contractant principal pentru maximum două dintre cele șase pachete de lucru principale;

 

b) cel puțin 40% din valoarea totală a lucrării trebuie să se subcontracteze prin concurs de oferte la diferite niveluri altor întreprinderi decât celor care aparțin grupurilor a căror entitate este contractantul principal al unuia dintre pachetele de lucru principale.

 

(2) Fără a aduce atingere aplicării normelor comunitare privind contractele publice, în luarea deciziei cu privire la acordarea de fonduri comunitare pentru aplicarea programului Galileo, se iau în considerare următoarele criterii:

 

- nivelul de deschidere și corectitudine a concurenței în lanțul industrial de aprovizionare;

 

- utilizarea, în paralel, ori de câte ori este posibil, a surselor duble de aprovizionare, cu scopul de a reduce atât riscurile tehnologice și industriale, cât și dependențele și asigurarea unui control general mai strict al costurilor și termenelor programului și

 

- implicarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din statele membre;

 

De comun acord cu Comisia, ASE poate anula procedura de licitație în cazul în care unul dintre criteriile mai sus menționate nu a fost îndeplinit sau nu s-a primit nicio ofertă adecvată din punct de vedere calitativ și/sau financiar.

 

(3) Măsurile menite să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente privind măsurile menționate la alineatele (1) și (2) sau în amendamentele la acesta, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

The regulation should cover and regulate the purchasing policy to be pursued. In addition the work packages into which the contract is to be divided and which are subject to the 40% subcontracting rule should be included in Annex I.

It is essential for the sound implementation of the Galileo programme across the EU to include principles and rules related to the public procurement rules and the necessary know-how to public contracts. These criteria shall guarantee a genuine competition while at the same time shall ensure the involvement of the SMEs. Reference should be made to the new regulatory procedure with scrutiny laid down in Article 5a of Council Decision 1999/468/EC as amended by Decision 2006/512/EC.

Amendamentul 13

Articolul 13a alineatul (4) (nou)

 

(4) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ASE desfășoară o acțiune preliminară de identificare a tuturor competitorilor potențiali, la nivel de segmente și de componente.

Justificare

In order to better prepare the public procurement phase of Galileo, the ESA shall launch a preliminary activity, such as a Request For Information (RFI), aiming at identifying the involvement of all potential competitors, at segment level as well as at components level. This activity will ensure a genuine competition at segment level and further down level of the industrial activity from a new request for tenders to industry, and it will contribute to the control costs, mitigate risks, improve efficiency and decrease dependencies.

Amendamentul 14

Articolul 14 alineatul (5a) (nou)

 

(5a) Parlamentul European este consultat cu privire la convențiile încheiate de Comunitatea Europeană în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.

Justificare

Given the importance of the Galileo Programme for the European Union, Parliament must be able to monitor agreements concluded under this programme.

Amendamentul 15

Articolul 14a (nou)

 

Articolul 14a

 

Protecția datelor cu caracter personal și a vieții private

 

Comisia garantează că protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private sunt garantate și integrate în structurile tehnice ale sistemelor.

PROCEDURĂ

Titlu

Desfășurarea fazelor de execuție și de operare comercială ale programului european de radionavigație prin satelit

Referințe

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

TRAN

23.10.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Anne E. Jensen

9.10.2007

 

 

Examinare în comisie

17.12.2007

21.1.2008

 

 

Data adoptării

22.1.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Corien Wortmann-Kool

PROCEDURĂ

Titlu

Deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation

Referințe

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Data prezentării la PE

15.7.2004

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ITRE

23.10.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

23.10.2007

CONT

23.10.2007

TRAN

23.10.2007

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

CONT

12.11.2007

 

 

 

Raportoare

  Data numirii

Etelka Barsi-Pataky

9.10.2007

 

 

Examinare în comisie

22.11.2007

19.12.2007

29.1.2008

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Țicău

Data depunerii

10.4.2008

Ultima actualizare: 16 aprilie 2008Notă juridică