Procedură : 2007/0112(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0148/2008

Texte depuse :

A6-0148/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0168

RAPORT     *
PDF 204kWORD 279k
14 aprilie 2008
PE 402.567v01-00 A6-0148/2008

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei Consiliului (CE) 2003/109 în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale

(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Martine Roure

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei Consiliului (CE) 2003/109 în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale

(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0298),

–   având în vedere articolul 63 punctele 3 și 4 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (A6-0148/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0000/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 5

Text propus de Comisie

Amendament

(5) Având în vedere dreptul beneficiarilor unei protecții internaționale de a locui în alt stat membru decât în cel care le-a acordat protecție internațională, e necesară asigurarea faptului că statele membre în cauză sunt informate de protecția de fond a persoanelor respective, astfel încât să își poată îndeplini obligațiile privind respectarea principiului nereturnării. În acest scop, permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung acordat beneficiarilor unei protecții internaționale trebuie să conțină o mențiune care să indice faptul că un stat membru a acordat protecție internațională deținătorului permisului. În cazul în care protecția internațională nu a fost retrasă, această mențiune trebuie reluată în permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung eliberat de al doilea stat membru.

(5) Având în vedere dreptul beneficiarilor unei protecții internaționale de a locui în alt stat membru decât în cel care le-a acordat protecție internațională, e necesară asigurarea faptului că statele membre în cauză sunt informate de protecția de fond a persoanelor respective, astfel încât să își poată îndeplini obligațiile privind respectarea principiului nereturnării. În acest scop, permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung acordat beneficiarilor unei protecții internaționale trebuie să conțină o mențiune care să indice faptul că un stat membru a acordat protecție internațională deținătorului permisului. În cazul în care protecția internațională nu a fost retrasă, această mențiune trebuie reluată în permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung eliberat de al doilea stat membru. Cu toate acestea, al doilea stat membru nu poate utiliza, direct sau indirect, această mențiune ca pretext pentru a refuza acordarea statutului de rezident pe termen lung pe teritoriul său.

Amendamentul  2

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

(10a) În conformitate cu dispozițiile prezentei Directive, acordarea statutului de rezident pe termen lung

nu ar trebui să implice revocarea sau retragerea drepturilor pe care le au refugiații, beneficiarii de protecție subsidiară și membrii familiilor lor conform Directivei 2004/83/CE;

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva (CE) nr. 109/2003

Articolul 2 – litera f

 

Text propus de Comisie

Amendament

1. La articolul 2, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

1. La articolul 2 se adaugă litera (fa) următoare:

„(f) «protecție internațională» reprezintă protecția internațională astfel cum este definită aceasta la articolul 2 litera (a) din Directiva 2003/83/CE a Consiliului;”»

„(fa) «protecție internațională» reprezintă protecția internațională astfel cum este definită aceasta la articolul 2 litera (a) din Directiva 2003/83/CE a Consiliului;”»

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva (CE) nr. 109/2003

Articolul 4 – alineatul 2

 

Text propus de Comisie

Amendament

„În cazul beneficiarilor unei protecții internaționale, perioada dintre data introducerii cererii pentru protecție internațională și data la care se acordă permisul de ședere la care se referă articolul 24 din Directiva 2004/83/CE trebuie luată în considerare la calculul perioadei prevăzute de alineatul (1).”

„În cazul beneficiarilor unei protecții internaționale, perioada dintre data depunerii unei prime cereri de protecție internațională, inclusiv atunci când respectiva cerere este o cerere de protecție temporară, dacă aceasta precedă accesul la protecția internațională, și data la care se acordă permisul de ședere la care se referă articolul 24 din Directiva 2004/83/CE, trebuie luată în considerare la calculul perioadei prevăzute de alineatul (1).”

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Directiva 2003/109/CE

Articolul – 5 alineatul 1 – paragraful 1a

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

(3a) La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Aceste cerințe nu se aplică beneficiarilor unei protecții internaționale care nu au acces la un loc de muncă.”

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Directiva (CE) nr. 109/2003

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

3b. La articolul 5 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Condițiile de integrare naționale nu pot fi impuse beneficiarilor unei protecții internaționale decât în urma unei examinări individuale, ținând cont de situația lor deosebit de vulnerabilă, printr-o decizie motivată, în conformitate cu articolul 33 din Directiva 2004/83/CE.”

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva (CE) nr. 109/2003

Articolul 12 – alineatul 3a

 

Text propus de Comisie

Amendament

„(3a) În cazul în care un stat membru decide să expulzeze un rezident pe termen lung al cărui permis de ședere CE conține mențiunea prevăzută de articolul 8 alineatul (4), acesta trebuie să consulte statul membru indicat în mențiunea respectivă.

„(3a) În cazul în care un stat membru decide să expulzeze un rezident pe termen lung al cărui permis de ședere pe termen lung CE conține mențiunea prevăzută de articolul 8 alineatul (4), acesta contactează statul membru care a acordat protecția internațională, pentru a-i confirma statutul de rezident pe termen lung.

 

Statul membru care a acordat protecția internațională trebuie să răspundă în scris statului solicitant, în termen de maximum o lună. Decizia de expulzare nu poate fi luată decât după răspunsul statului membru care a acordat protecția internațională.

Cu excepția cazului în care protecția internațională a fost între timp retrasă, rezidentul pe termen lung este expulzat către statul membru respectiv, care îl readmite, precum și pe membrii familiei sale, imediat și fără formalități.”

Cu excepția cazului în care protecția internațională a fost între timp retrasă, cu respectarea principiului nereturnării, rezidentul pe termen lung nu poate fi expulzat decât către statul membru respectiv, care îl readmite, împreună cu membrii familiei sale, imediat și fără formalități.”

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8

Directiva (CE) nr. 109/2003

Articolul 25 – paragraful 1a (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

Comisia stabilește lista punctelor de contact, o actualizează regulat și o transmite statelor membre.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. La Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

À l'occasion du Conseil européen de Tampere de 1999, les États membres ont souligné la nécessité de garantir un traitement équitable aux ressortissants des pays membres résidant légalement dans l'Union européenne. En particulier, tout ressortissant de pays tiers résidant durablement dans un État membre devrait se voir reconnaître un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux qui sont reconnus aux citoyens de l'Union européenne. (1)

Faisant suite aux conclusions de Tampere, le but de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée était de créer un statut uniforme pour ces ressortissants, et de rapprocher les législations des États membres afin de leur assurer un traitement équitable dans tout le territoire européen, quel que soit l'État membre de résidence(2).

D'après cette directive, les États membres doivent reconnaître le statut de résident de longue durée après une durée de cinq années de résidence légale et ininterrompue dans un Etat membre.

Afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit fournir la preuve qu'il dispose, pour lui et pour sa famille (si elle est à sa charge):

- de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d'aide social de l'État membre;

- d'une assurance maladie .

Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils satisfassent à des conditions d'intégration supplémentaires (tels que la maîtrise suffisante d'une langue nationale ). Ils peuvent refuser la délivrance du statut pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique.

Une fois qu'elle a acquis le statut de résident de longue durée, la personne intéressée a le droit à une série de prestations dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat membre, notamment en matière de conditions d'accès à un emploi, éducation et formation professionnelle, protection sociale, assistance sociale, libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, etc.

Le résident de longue durée peut exercer un droit de séjour dans un État membre différent de celui qui lui a délivré le statut, pour une période supérieure à trois mois, en respectant certaines conditions fixées par la proposition, telles que exercer une activité économique, suivre des études ou une formation

Cependant, les États membres, peuvent limiter le nombre de permis de séjour. En même temps, en ce qui concerne la politique du marché de l'emploi, ils ont le droit d'accorder la préférence aux citoyens de l'Union.

La personne disposant d'un statut de résident de longue durée est protégée de façon renforcée à l'encontre de toute décision d'éloignement. Le comportement justifiant une décision d'éloignement doit constituer une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Les États membres s'engagent à prendre en considération des éléments spécifiques avant de prendre une décision d'éloignement contre une personne résidente de longue durée (âge de la personne, durée de la résidence…).

2. Extension du champ d'application de la Directive aux bénéficiaires d'une protection internationale

La Directive 2003/109/CE est applicable à tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement sur le territoire d'un État membre.

Cependant, les réfugiés et les personnes titulaires d'une protection temporaire ou subsidiaire avaient été exclus du champ d'application de cette Directive par le Conseil au moment de son adoption. La raison donnée était la précarité de leur situation ou la brièveté de leur séjour.

Pourtant, la proposition présentée en 2001 par la Commission, à l’origine de la directive prévoyait que les réfugiés seraient admissibles au bénéfice du statut de résident de longue durée. Le Parlement européen avait également soutenu cette position.

Néanmoins, dans une déclaration commune du 8 mai 2003, le Conseil et la Commission, conscients de cette lacune, ont exprimé le souhait que la directive soit étendue de façon à s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale.

La présente proposition a donc pour objet de mettre en oeuvre cette déclaration en faisant entrer les bénéficiaires d’une protection internationale dans le champ d’application de la directive 2003/109/CE du Conseil.

3. Position du rapporteur

La rapporteure soutient cette proposition d'élargir le champ d'application de la Directive sur le statut des résidents de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale. Elle regrette cependant que le Conseil ait privilégié cette option plutôt que de prévoir un mécanisme communautaire sur le transfert de responsabilité en matière de protection.

La directive accorde uniquement aux résidents de longue durée, sous certaines conditions, le droit de s’établir dans un deuxième État membre, et non aux bénéficiaires d’une protection internationale proprement dits. Bien que l’installation dans un deuxième État membre puisse dans certains cas déboucher, à un moment ou l’autre, sur un transfert de responsabilité en matière de protection, cette question ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Ceci implique que les demandes de transfert de responsabilité en matière de protection restent régies par la Convention de Genève de 1951 et, le cas échéant, par l’accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Un mécanisme communautaire sur le transfert de protection implique la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile et un niveau suffisant d’harmonisation des procédures d’asile des États membres. Or ce n'est pas le cas actuellement.

La rapporteure considère donc que l'extension de la directive 2003/109/CE est une mesure dans l'attente d'une nouvelle proposition prévoyant la reconnaissance mutuelle et le transfert de responsabilité en matière de protection internationale. Ceci permettrait de prendre en compte la situation particulière des réfugiés et leur octroyer un droit de circulation et d'installation dans l'UE dès la reconnaissance de leur statut.

La rapporteure partage l'avis de la Commission que cette Directive doit impérativement s'appliquer à la fois aux réfugiés et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire. En effet, la protection subsidiaire concerne de plus en plus de personnes ayant un besoin d'une protection internationale, il serait donc inacceptable d'exclure un si grand nombre de personnes des droits conférés par la directive 2003/109/CE. Par ailleurs, les conclusions du sommet de Tampere et le Livre Vert sur le futur régime d'asile européen commun prévoient la création d’une procédure d’asile commune et l'introduction d’un statut uniforme applicable à l’ensemble du territoire de l’UE. Ceci est basé sur la volonté de faire de l’Union un espace de protection unique pour les réfugiés. Il serait donc incohérent avec ces objectifs d'introduire dans cet instrument une distinction entre les droits des réfugiés et les droits des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Enfin, le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée est la durée de résidence sur le territoire de l'Etat membre et non le statut de la personne concernée.

La rapporteure insiste également pour que la procédure d'examen soit comptabilisée dans le calcul des cinq ans de résidence préalable à la demande de statut de résident de longue durée. En effet, le statut légal d'une personne bénéficiant d'une protection internationale débute au moment de sa première demande. La reconnaissance du statut confirme cette période préalable de résidence légale. Par ailleurs, la procédure d'examen peut durer longtemps en fonction des Etats membres, or la personne bénéficiant d'une protection internationale commence son processus d'intégration dans le pays d'accueil dès le début de la procédure. La rapporteure ajoute que dans certains cas, avant d'avoir accès à une demande de protection internationale, plusieurs personnes font une première demande de protection temporaire. Or lorsque cette protection temporaire aboutit à une protection internationale, elle doit également être comptabilisée dans la durée de procédure.

La rapporteure souhaite que les bénéficiaires d'une protection internationale soient dispensées des conditions matérielles (ressources stables et régulières, et assurance maladie) pour l'octroi du statut de résident de longue durée afin de prendre en compte le caractère vulnérable de leur situation. Il serait d'autant plus incohérent de leur imposer une condition de ressources minimum étant donné que l'article 11 de la de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres permet aux Etats membres de limiter leur accès au marché de l'emploi pendant une période allant jusqu'à 12 mois après la date de dépôt de leur demande de protection.

La rapporteure souhaite que les critères nationaux d'intégration qui peuvent être pratiqués par les Etats membres soient encadrés plus précisément afin de prendre en compte la spécificité de la situation des personnes bénéficiant d'une protection internationale. Des critères de connaissances linguistiques ou culturels ne peuvent être appliqués de la même manière aux réfugiés du fait de leur statut particulier. Ces critères doivent par ailleurs être conformes aux critères d'intégration prévus par la Directive 2004/83/CE .

Etant donné qu’il n’y a pas de transfert de responsabilité en matière de protection internationale vers le deuxième EM, il est crucial de s’assurer que le principe de non-refoulement sera respecté par le deuxième État membre. Ce point revêt une importance encore accrue lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale se voit octroyer le statut de résident de longue durée dans un deuxième État membre après cinq ans de résidence dans ce dernier.

La Commission propose que l’article 8 de la directive prévoit que ces informations devront être mentionnées sur le permis de séjour de longue durée délivré par le premier Etat membre. Elle ne prévoit cependant, en cas d'expulsion, qu'une simple consultation de l'Etat membre qui a octroyé la protection internationale. Il convient de renforcer ce mécanisme afin de garantir le principe de non refoulement. La rapporteure propose par conséquent que les autorités du deuxième Etat membre soient tenues d’attendre la réponse écrite du premier Etat afin de garantir que la personne ne sera pas renvoyée dans un pays dans lequel elle est menacée. Si cet État membre confirme que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale, alors l’éloignement du deuxième État membre ne sera possible que vers l’État membre qui lui a accordé cette protection à l’origine.

(1)

point 21 des conclusions de Tampere

(2)

Au sens de la directive on entend par:

- ressortissant de pays tiers: toute personne n'ayant pas la citoyenneté d'un des États membres de la Communauté européenne;

- résident de longue durée: tout ressortissant d'un pays tiers disposant du statut prévu par la présente directive;


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (3.3.2008)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei Consiliului (CE) 2003/109 în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale

(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Raportor pentru aviz: Nickolay Mladenov

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The aim of the proposal is to offer refugees and beneficiaries of subsidiary protection (hereinafter referred to as “beneficiaries of international protection”) legal certainty about their residence in a Member State and rights which are comparable to those of EU nationals after 5 years of legal residence, thus closing a gap left open by Directive 2004/83/EC. This is done by deleting the exceptions to the scope of Directive 2003/109/EC concerning beneficiaries of international protection, while taking into account, where necessary, their specific position as compared to other third-country nationals. Beneficiaries of international protection are currently not entitled to long-term resident status under Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

The proposal states that the prospect of obtaining long-term residence status in a Member State after a certain time is an important element for the full integration of beneficiaries of international protection in the Member States of residence. This proposal which aims to amend Directive 2003/109/EC can be considered as a tool for integrating third-country nationals, who are beneficiaries of international protection, in the host Member State and is therefore a matter of immigration policy.

The proposal includes four key elements:

a)      It allows beneficiaries of international protection to acquire long-term resident status in the Member State which has granted them protection subject to the same conditions as other third-county nationals.

b)     It sets out the conditions under which long-term residents, including beneficiaries of international protection, may exercise their right of residence in another Member State.

c)      It does not include a mechanism for transfer of responsibility for protection under community law(1).

d)     It ensures the respect of the principle of 'non-refoulement', in cases where a beneficiary of international protection, who has already obtained long-term resident status in a Member State, is also granted long-term residence status in another Member State after having resided there for 5 years.

In the light of the above, your rapporteur:

a)      Supports the European Commission’s initiative to close the gap, resulting from the exclusion of refugees and beneficiaries of international protection from the scope of Directive 2003/109/EC.

b)     Considers that the extension of the scope of Directive 2003/109/EC to both refugees and beneficiaries of subsidiary protection is important with regard to the respect of the equal treatment of people benefiting from international protection; underlines that excluding persons benefiting from subsidiary protection from the scope of the proposal will result in a more complicated legal framework that will markedly reduce the benefits expected from the proposed Directive.

c)      Supports the inclusion of the period between the date on which the application for international protection is lodged and the date on which the residence permit is granted in the calculation of the five year residence duration necessary for applying for long-term resident status.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) În temeiul prezentei directive, acordarea statutului de rezident pe termen lung nu implică revocarea sau retragerea drepturilor refugiaților sau ale beneficiarilor unei protecții internaționale obținute în temeiul Directivei 2004/83/CE;

PROCEDURĂ

Titlu

Extinderea domeniului de aplicare al Directivei 2003/109/CE la beneficiarii unei protecții internaționale

Referințe

COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

9.7.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Nickolay Mladenov

12.9.2007

 

 

Examinare în comisie

5.11.2007

11.2.2008

27.2.2008

 

Data adoptării

27.2.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Bușoi, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Józef Pinior, Inger Segelström, Marcello Vernola

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renate Weber

(1)

    Requests for transfer of responsibility for protection remain governed by the 1951 Geneva convention and by the European Agreement on transfer of responsibility for refugees concluded in the framework of the Council of Europe, where applicable.


PROCEDURĂ

Titlu

Extinderea domeniului de aplicare al Directivei 2003/109/CE la beneficiarii unei protecții internaționale

Referințe

COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS)

Data consultării PE

26.6.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

9.7.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

9.7.2007

DEVE

9.7.2007

EMPL

9.7.2007

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

19.7.2007

EMPL

27.6.2007

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Martine Roure

10.9.2007

 

 

Examinare în comisie

9.10.2007

27.2.2008

27.3.2008

 

Data adoptării

27.3.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Manolis Mavrommatis

Ultima actualizare: 16 aprilie 2008Notă juridică