Procedure : 2004/0251(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0150/2008

Ingediende teksten :

A6-0150/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0166

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 128kWORD 59k
14 april 2008
PE 404.420v02-00 A6-0150/2008

betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

(15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Arlene McCarthy

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

(15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15003/5/2007 – C6-0132/2008),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0718),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A6-0150/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 27 E van 31.1.2008, blz. 129.


PROCEDURE

Titel

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Document- en procedurenummers

15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

29.3.2007                     T6-0088/2007

Voorstel van de Commissie

COM(2004)0718 - C6-0154/2004

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

13.3.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

13.3.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Arlene McCarthy

10.3.2008

 

 

Datum goedkeuring

8.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Reinhard Rack

Datum indiening

14.4.2008

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2008Juridische mededeling