Procedură : 2004/0251(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0150/2008

Texte depuse :

A6-0150/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0166

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 128kWORD 65k
14 aprilie 2008
PE 404.420v02-00 A6-0150/2008

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

(15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Arlene McCarthy

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

(15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (15003/5/2007 – C6-0132/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0718),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0150/2008),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1)

JO C 27 E, 31.1.2008, p. 129.


PROCEDURÃ

Titlu

Medierea în materie civilă și comercială

Referinţe

15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD)

Data primei lecturi a PE - numărul P

29.3.2007                     T6-0088/2007

Propunerea Comisiei

COM(2004)0718 - C6-0154/2004

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

13.3.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

JURI

13.3.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Arlene McCarthy

10.3.2008

 

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Reinhard Rack

Ultima actualizare: 16 aprilie 2008Notă juridică