Procedure : 2008/2083(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0157/2008

Ingediende teksten :

A6-0157/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0170

VERSLAG     
PDF 171kWORD 135k
16 april 2008
PE 404.760v01-00 A6-0157/2008

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer met betrekking tot de bijstelling van het meerjarig financieel kader

(COM(2008)0152 – C6-0148/2008 – 2008/2083(ACI))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Reimer Böge

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer met betrekking tot de bijstelling van het meerjarig financieel kader

(COM(2008)0152 – C6-0148/2008 – 2008/2083(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0152),

–   gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), met name punt 48 daarvan,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0157/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het besluit bij deze resolutie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en toe te zien op publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. Akkoord als gewijzigd bij Besluit 2008/29/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 6 van 10.1.2008, blz. 7).


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

of

tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer met betrekking tot de bijstelling van het meerjarig financieel kader

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), met name punt 48 daarvan,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat:

(1)      EUR 2034 mio in huidige prijzen van de voor de Structuurfondsen, het Cohesiefonds, Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds bestemde kredieten door vertraging bij de vaststelling van bepaalde operationele programma's van de rubrieken 1b en 2, in 2007 niet konden worden vastgelegd en niet konden worden overgedragen naar 2008. Overeenkomstig punt 48 van het Interinstitutioneel Akkoord moet dit bedrag worden overgedragen naar het volgende begrotingsjaar door de plafonds van de dienovereenkomstige uitgaven voor vastleggingskredieten te verhogen.

(2)      Bijlage I bij het Interinstitutioneel Akkoord inzake begrotingsdiscipline en gezond financieel beheer moet dan ook als volgt worden gewijzigd(2):

HEBBEN ALS VOLGT BESLOTEN:

Enig artikel

Bijlage I van het Interinstitutioneel Akkoord inzake begrotingsdiscipline en gezond financieel beheer wordt vervangen door de bijlage bij onderhavig besluit.

Gedaan te Brussel,

Namens het Europees Parlement Namens de Raad

De Voorzitter De voorzitter

FINANCIEEL KADER 2007 -2013

(1)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. Akkoord als gewijzigd bij Besluit 2008/29/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 6 van 10.1.2008, blz. 7).

(2)


TOELICHTING

Achtergrond: het door de Commissie uitgevoerde onderzoek naar de tenuitvoerlegging in 2007 (zie eindverslag Tenuitvoerlegging per 31 december 2007 - door Commissaris Grybauskaite op 27 februari 2008 aan het EP toegezonden) is voor haar aanleiding bij de begrotingsautoriteit een voorstel over de aanpassing van het financieel kader overeenkomstig punt 48 van het IA in te dienen.

Onderhavig voorstel om rekening te houden met de tenuitvoerlegging wordt toegepast op uitgavenplafonds tegen huidige prijzen (na toepassing van de deflator van 2% in punt 16 van het IA).

Punt 48 van het IA van 17 mei 2006 luidt als volgt:

48. Wanneer na 1 januari 2007 nieuwe bepalingen en programma's voor de Structuurfondsen, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds worden vastgesteld, verbinden de twee takken van de begrotingsautoriteit zich ertoe, op voorstel van de Commissie, de overdracht goed te keuren van toegewezen bedragen die in 2007 niet zijn gebruikt, naar volgende jaren, bovenop de vastgestelde uitgavenmaxima.

Het Europees Parlement en de Raad nemen, op voorstel van de Commissie, de besluiten tot overdracht van ongebruikte toewijzingen van 2007 vóór 1 mei 2008, overeenkomstig punt 3.

Door vertragingen bij de vaststelling van bepaalde operationele programma's in de rubrieken 1b en 2 konden EUR 2034 mio in huidige prijzen van de voor de Structuurfondsen, het Cohesiefonds, Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds bestemde kredieten niet worden vastgelegd en overgedragen naar 2008. Overeenkomstig punt 48 van het Interinstitutioneel Akkoord moet dit bedrag worden overgedragen naar het volgende begrotingsjaar door de plafonds van de dienovereenkomstige uitgaven voor vastleggingskredieten te verhogen.

In onderstaande tabel wordt de voorgestelde herprogrammering voor de rubrieken 1b en 2 getoond:

(in EUR, huidige prijzen)

Bovendien wordt in punt 18 van het IA bepaald dat de Commissie tezamen met de mededeling van de technische aanpassing van het financiële kader vóór 1 mei aan de twee takken van de begrotingsautoriteit het voorstel tot aanpassing van het totale bedrag van de kredieten voor betalingen voorlegt die zij, in het licht van de uitvoering van de begroting, nodig acht om een geordende ontwikkeling ten opzichte van de kredieten voor vastleggingen te waarborgen.

Voor de programma met betrekking tot plattelandsontwikkeling (rubriek 2) worden in het nieuwe programma de verwachte betalingen in 2008 met EUR 1014 mio. opgevoerd. Dat is het bedrag dat in eerste instantie voor 2007 was voorzien. De gevolgen voor de periode 2009-2013 zijn volgens de Commissie verwaarloosbaar.

Daar er in de begroting 2008 voldoende speelruimte onder het financiële plafond van het kader overblijft, acht de Commissie het niet nodig voor 2008 aanpassing van de plafonds voor de betalingen ten gevolge van de voorgestelde herprogrammering overeenkomstig punt 48 van het IA voor te stellen. De herprogrammering in het kader van rubriek 1b heeft geen gevolgen van betekenis voor het verwachte betalingsprofiel gedurende de gehele periode.

Uw rapporteur stemt in het met voorstel voor een besluit, maar wil het voldoende hoge niveau van de betalingen aan de orde stellen. Uw rapporteur beseft dat het in deze fase moeilijk is de betalingssituatie te beoordelen, maar als beginsel moet bij betalingsproblemen - de speelruimte tussen vastleggingen en betalingsplafonds is in 2010 relatief beperkt - worden overwogen de aanpassing van het plafond in verband met de stand van de tenuitvoerlegging ingeval van problemen automatisch te verhogen.

De Commissie moet de programmering nauwkeuriger opzetten indien het de bedoeling is dat de geprogrammeerde betalingskredieten voldoende zijn en zij moet bijdragen tot consensus over het peil van de betalingen voor de komende jaren. Voorts zouden er aanvullende waarborgen kunnen worden gevraagd dat het peil de komende jaren automatisch wordt verhoogd zodat het aansluit op de herprogrammering van de vastleggingen.

Tijdschema: Het Sloveense voorzitterschap is gemachtigd tot het driepartijenoverleg van 16 april. Mits in het EP overeenstemming wordt bereikt, wordt het voorstel doorverwezen naar de plenaire zitting van april II, het COREPER van 24 april en de Raad van 27 en 28 april. Dit tijdschema is het enige dat doenlijk is om de hand te houden aan de termijn van 1 mei 2008 overeenkomstig punt 48 van de IA.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

8.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

Laatst bijgewerkt op: 17 april 2008Juridische mededeling