Eljárás : 2007/0195(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0191/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0191/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11
OJ 17/06/2008 - 36

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0294

JELENTÉS     ***I
PDF 1057kWORD 1714k
2008. május 19.
PE 402.516v03-00 A6-0191/2008

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Eluned Morgan

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0528),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0316/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0191/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A biztonságos villamosenergia-ellátás alapvető fontosságú az európai társadalom fejlődése, a fenntartható éghajlatváltozási politika, valamint a belső piaci versenyképesség támogatása szempontjából. Ebből a célból tovább kell fejleszteni a határkeresztező rendszerösszeköttetéseket, annak érdekében, hogy az Európai Unión belül a fogyasztók és az ipar valamennyi energiaforráshoz a lehető legalacsonyabb áron jussanak hozzá.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A villamos energia működőképes belső piacának megfelelő ösztönzőket kell biztosítania a termelők számára új energiatermelési lehetőségekbe történő beruházásokhoz, a fogyasztók tekintetében pedig megfelelő intézkedéseket kell hoznia az energia hatékonyabb felhasználásának előmozdítására; ennek előfeltétele a biztonságos energiaellátás.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) Mivel a megújuló energiaforrások állandó energiaforrások, alapvető fontosságú a rendszerösszekötők kapacitásának uniós szinten történő fejlesztése, különös figyelmet fordítva az Unió energiapiacán a legelszigeteltebb országokra és régiókra, annak érdekében, hogy a tagállamok számára megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a megújuló energia felhasználása tekintetében meghatározott 20%-os célkitűzés 2020-ra történő eléréséhez.

Indokolás

A rendszerösszekötők kapacitása és a megújulóenergia-termelés telepített kapacitásai közötti kapcsolat létfontosságú a megújuló energiára vonatkozó 20%-os célkitűzés eléréséhez.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) A belső piacnak fokoznia kell a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmét és áramlását a rendelkezésre álló villamosenergia-termelés legjobb kihasználásának és a lehető legalacsonyabb áraknak a biztosítására. Ugyanakkor ez nem lehet kifogás a tagállamok és a termelők számára arra, hogy ne ruházzanak be új és modern villamosenergia-termelési technológiákba.

Indokolás

Az energiaellátás iránti kereslet garantálása érdekében kiemelkedő fontosságú olyan ösztönzők fenntartása, amelyek támogatják a széndioxidot nem kibocsátó energiatermelési technológiákba történő befektetést.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A verseny és a lehető legalacsonyabb áron történő villamosenergia-ellátás biztosítása, és ugyanakkor a nagy szereplők piaci erőfölényének elkerülése érdekében a tagállamoknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenniük a különféle energiaforrások új szolgáltatói számára a határon átnyúló piaci hozzáférést, valamint új energiatermelési lehetőségek alkalmazását.

Indokolás

Ez megnyitja a tagállamok piacait, különösen azokat, amelyeket meghatározó piaci szereplők jellemeznek, és biztosítja a tisztességes hozzáférést a többi piaci szereplő számára.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) A szétválasztás tekintetében bármely jövőbeni rendszernek hatékonyan meg kell szüntetnie az esetleges érdekkonfliktusokat a villamosenergia-termelők és az átvitelirendszer-üzemeltetők között, és az nem szabad olyan terhes és nehézkes szabályozási rendszert létrehoznia a nemzeti szabályozó hatóságok számára, amelynek megvalósítása nehézkes vagy költséges lenne.

Indokolás

Bármilyen bevezetendő rendszernek hatékonynak és egyszerűnek kell lennie.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása révén a vertikálisan integrált vállalkozások az érdekek tényleges elkülönítése mellett fenntarthatják a hálózati vagyonban meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a független rendszerüzemeltető minden hálózatüzemeltetői feladatot ellát és működése részletes szabályoknak, valamint széles körű szabályozói ellenőrzési mechanizmusoknak van alávetve.

törölve

Indokolás

A nemzeti szállítási hálózatok tulajdonjogi szétválasztása az egyetlen lehetőség a nemzeti szállítási hálózatok kezelőinek függetlensége garantálására és az átláthatóság fokozására. A szétválasztás emellett lehetővé tenné a nemzeti szállítási hálózatok üzemeltetői számára azt is, hogy hatékonyabb piacvezetőkké válhassanak. Egy ISO rendszerben a nemzeti szállítási hálózatok és a kereskedelmi tevékenységek egy kézben maradnak. Bár a nemzeti szállítási tevékenységek szigorúan szabályozottak, mindez bonyolult szabályozást eredményez.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) A verseny előmozdítása érdekében a villamos energia belső piacán a nem háztartási fogyasztók számára lehetővé kell tenni az ellátó megválasztását, valamint hogy villamosenergia-szükségleteik fedezésére több ellátóval is szerződést kössenek. A fogyasztókat meg kell védeni a szerződések kizárólagosságot biztosító záradékaival szemben, amelyek kizárják a versenyképes és/vagy kiegészítő ajánlatokat.

Indokolás

Az irányelvnek azt kell célul kitűznie, hogy a fogyasztók olcsóbban is energiához juthassanak, ezért meg kell akadályoznia a meglévő domináns szolgáltatókat abban, hogy ügyfeleikkel kötött szerződéseikben kizárólagossági rendelkezéseket szerepeltessenek. A kizárólagossági rendelkezések megakadályozzák a nem háztartási fogyasztókat abban, hogy több szolgáltatóhoz forduljanak, ami lényeges megtakarítást tenne lehetővé a villamosenergia-számláikban.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási tevékenységek teljes elkülönítését a Közösség egészében meg kell valósítani annak érdekében, hogy a közösségi hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt vállalkozásaik egyik tagállamban se végezhessenek ellátási vagy termelési tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a Közösség egészében való elkülönítésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy megtagadják a szétválasztási szabályokat be nem tartó átvitelirendszer-üzemeltetők tanúsítását. A Közösség egészében való következetes alkalmazás biztosítása és a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek betartása érdekében a Bizottság számára jogot kell adni a szabályozó hatóságok tanúsításról hozott határozatainak felülvizsgálatára.

(13) A hálózatok és az ellátási tevékenységek teljes elkülönítését a Közösség egészében meg kell valósítani annak érdekében, hogy a közösségi hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt vállalkozásaik egyik tagállamban se végezhessenek ellátási vagy termelési tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a Közösség egészében való elkülönítésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy megtagadják a szétválasztási szabályokat be nem tartó átvitelirendszer-üzemeltetők tanúsítását. A Közösség egészében való következetes alkalmazás biztosítása és a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek betartása érdekében az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség („az Ügynökség”) számára jogot kell adni a szabályozó hatóságok tanúsításról hozott határozatainak felülvizsgálatára.

Indokolás

Az Ügynökség feddhetetlen közvetítőként szolgálhat annak biztosítására, hogy a tagállamok azonos alapon járnak el. Az Ügynökség nagyobb technikai készséggel rendelkezne, mint a Bizottság.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós villamosenergia-piac hatékony működéséhez. A villamos energia csak hálózaton keresztül juthat el az uniós polgárokhoz. A működő villamosenergia-piacok, főként a hálózatok és a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós villamosenergia-piac hatékony működéséhez és a piac földrajzi elszigeteltségének felszámolásához. A villamos energia csak hálózaton keresztül juthat el az uniós polgárokhoz. A működő villamosenergia-piacok, főként a hálózatok és a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) Bármilyen, a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre tekintetében végzett harmonizációnak tartalmaznia kell energiatársaságoknak adható ösztönzőket és ellenük kivethető szankciókat. Az Ügynökségnek megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy vezető szerepet játszhasson annak biztosításában, hogy az ösztönzők és a szankciók valamennyi tagállamban hasonlóak legyenek, és iránymutatást adhasson az ilyen intézkedésekre vonatkozóan.

Indokolás

Az Ügynökségnek biztosítania kell az ilyen intézkedések közös megközelítését.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel kell rendelkezniük a villamosenergia-ipari vállalkozásokat kötelező határozatok kibocsátására, valamint a kötelezettségeiket nem teljesítő villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szembeni eredményes, célszerű és elrettentő szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni számukra a tekintetben is, hogy a versenyszabályok alkalmazásától függetlenül a piac megfelelő működése szempontjából szükséges, a tényleges versenyt ösztönző minden célszerű intézkedést meghozhassanak; valamint hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva biztosíthassák az egyetemes és közszolgáltatások magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességét. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve a közösségi szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását.

(18) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel kell rendelkezniük a villamosenergia-ipari vállalkozásokat kötelező határozatok kibocsátására, valamint a kötelezettségeiket nem teljesítő villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szembeni eredményes, célszerű és elrettentő szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni számukra a tekintetben is, hogy a versenyszabályok alkalmazásától függetlenül a piac megfelelő működése szempontjából szükséges, a tényleges verseny ösztönzésén keresztül a fogyasztók számára előnyöket biztosító minden célszerű intézkedést meghozhassanak; valamint hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva biztosíthassák az egyetemes és közszolgáltatások magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességét. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve a közösségi szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását.

Indokolás

A tényleges verseny elősegítésének nem önmagában kell célt jelentenie, hanem a fogyasztók érdekeire kell irányulnia a nagyobb választási lehetőség, az alacsonyabb árak és a jobb minőségű szolgáltatások tekintetében.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A villamos energia belső piaca a likviditás és az átláthatóság hiányától szenved, ami gátolja az erőforrások hatékony elosztását, a kockázatok fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a piaci szereplők számát, ennélfogva növelni kell a villamosenergia-ellátásban tevékenykedő vállalkozások feletti szabályozói felügyeletet. Az ilyen célú követelmények nem sérthetik a pénzügyi piacokra vonatkozó hatályos közösségi jogszabályokat, azokkal összhangban kell lenniük. Az energiaszabályozóknak és a pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell működniük, hogy lehetővé tegyék egymásnak a szóban forgó piacok áttekintését.

(19) A villamos energia belső piaca a likviditás és az átláthatóság hiányától szenved, ami gátolja az erőforrások hatékony elosztását, a kockázatok fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a piaci szereplők számát.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) Az energiaszabályozóknak és a pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell működniük, hogy egymás számára lehetővé tegyék a szóban forgó piacok áttekintését, valamint megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy az energiatársaságoktól adott információkat megszerezzenek, vizsgálatokat végezzenek, vitarendezést folytassanak, és hatékony szankciókat szabjanak ki.

Indokolás

Változatlanul aggályos a jelenlegi irányelvek végrehajtásának hiánya. A belső villamosenergia-piac hatékony megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük az együttműködésre a többi meghatározó szabályozó hatósággal, annak érdekében, hogy hatékonyan figyelemmel kísérhessék a villamosenergia-piacot, illetve szükség esetén képeseknek kell lenniük hatékony, megfelelő és visszatartó hatású szankciókat alkalmazására azokkal a villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szemben, amelyek az ezen irányelvben foglalt kötelezettségeik bármelyikét nem teljesítik.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Annak megelőzése érdekében, hogy a jelenleg erőfölényben lévő szolgáltatók korlátozzák a piac megnyitását, fontos lehetővé tenni új üzleti modellek – például az egyidejűleg több szolgáltatóval való szerződéskötés lehetősége –kifejlesztését.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó biztosan részesüljön a verseny előnyeiből. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú a fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell az adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az azokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. Az energiaköltségekről adott rendszeres tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról.

(21) Az univerzális és közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó – különösen a védelemre szorulók – biztosan részesüljön a verseny előnyeiből és a méltányosabb árakból. A közszolgáltatási kötelezettségeket nemzeti alapon kell meghatározni, a nemzeti körülmények figyelembe vételével; a tagállamoknak ugyanakkor be kell tartaniuk a közösségi jogot és a közös minimumkövetelményeket. Az uniós polgárok és a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára közszolgáltatási garanciákat kell nyújtani, különösen az ellátás biztonsága és az ésszerű tarifák tekintetében. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú az objektív és átlátható fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és szolgáltatási költségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az ezen adatokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról, az előlegfizetéseknek pedig megfelelőnek kell lennie és a valós villamosenergia-fogyasztást kell tükröznie. A fogyasztóknak az energiaköltségekről legalább negyedévente, egységes kritériumok alapján nyújtott tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21a) Ezen irányelv középpontjában a fogyasztói érdekeknek kell állniuk. A fogyasztók már meglévő jogait erősíteni és garantálni kell, és e jogoknak nagyobb átláthatóságot és képviseletet kell biztosítaniuk. A fogyasztóvédelemnek biztosítania kell, hogy valamennyi fogyasztó élvezze a versenyen alapuló piac előnyeit. A nemzeti szabályozó hatóságoknak a fogyasztók jogait azáltal kell érvényre juttatniuk, hogy ösztönzőket dolgoznak ki, és szankciókat alkalmaznak azon vállalatokkal szemben, amelyek nem teljesítik a fogyasztóvédelmi előírásokat és a versenyszabályokat.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Az energiaszegénység egyre növekvő probléma az Európai Unióban. A tagállamoknak ezért nemzeti intézkedési terveket kell kidolgozniuk az energiaszegénységgel szembeni küzdelem érdekében, és biztosítaniuk kell a szükséges energiaellátást a védelemre szoruló fogyasztók számára. Ennek során integrált megközelítésre van szükség, és az intézkedéseknek ki kell terjedniük a szociális politikára, az árpolitikára, illetve a háztartások energiahatékonyságának javítására. Ezen irányelvnek legalább az árképzési modellek tekintetében meg kell engednie a védelemre szoruló fogyasztók pozitív megkülönböztetését nemzeti szinten.

Indokolás

Mivel az energiaszegénység egyre növekvő probléma az Európai Unióban, a mostani javaslatnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és az energiát valamennyi európai polgár számára megfizethetővé kell tennie.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21c) A hatékony és mindenki számára hozzáférhető jogorvoslati lehetőségek biztosítják az erősebb fogyasztóvédelmet. A tagállamoknak a jogviták gyors és hatékony rendezését biztosító eljárásokat kell bevezetniük.

Indokolás

A hatékony jogorvoslati lehetőségek elengedhetetlenek a fogyasztók megfelelő védelmének biztosítása érdekében. Ezen intézkedéseknek, melyeknek jogilag kötelezőnek kell lenniük, a jelenleg kidolgozás alatt álló – ideális esetben a Bizottság által az irányelv elfogadását követően legkésőbb hat hónapon belül előterjesztett – Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája alapvető alkotóelemei között is szerepelniük kell.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21d) A piaci áraknak megfelelő ösztönzőket kell biztosítaniuk a hálózat fejlesztésére és új energiatermelési lehetőségekbe való beruházásra.

Indokolás

A piachoz való jobb hozzáférés és a fokozottabb verseny természetes következményeként a fogyasztók több lehetőség közül választhatnak, és jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat módosító jogszabály

21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21e) A tagállamoknak alapvető jelentőséget kell tulajdonítaniuk annak, hogy a különböző ellátók számára méltányos versenyt és a piachoz való könnyű hozzáférést biztosítsanak, azért, hogy a fogyasztók teljes mértékben kihasználhassák a villamos energia liberalizált piacában rejlő lehetőséget. A tagállamok ugyanakkor felelősek nemzeti cselekvési terveik és szociális politikáik kidolgozásáért.

Indokolás

A szociális politikának tagállami felelősségnek kell lennie.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A villamos energia belső piacának kialakítása céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a hálózatüzemeltetők európai és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük.

(22) A villamos energia belső piacának kialakítása céljából a regionális energiapiacok jelenthetik az első lépést. A tagállamoknak ezért közösségi, de lehetőség szerint regionális szinten is nemzeti piacaik integrációjára, valamint a hálózatüzemeltetők közösségi és nemzeti szintű együttműködésére kell törekedniük. A regionális integrációs kezdeményezések alapvető közbenső lépést jelentenek az energiapiacok európai integrációjának elérésében, ami továbbra is a végső cél. A regionális szint hozzájárul az integrációs folyamat felgyorsításához, mivel lehetővé teszi az érintett szereplők – különösen a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és az átvitelirendszer-üzemeltetők –számára az egyedi kérdésekben való együttműködést.

Indokolás

A regionális kezdeményezések jelentős és konstruktív közbenső lépésként szolgálnak, mivel lehetővé teszik a belső piac közösségi szintű működésének javítását. Azáltal, hogy lehetővé tesszük az átvitelirendszer-üzemeltetők és a nemzeti szabályozó hatóságok számára azt, hogy az érintett régióban harmonizálhassák a hozzáférésre és a kiegyenlítésre vonatkozó szabályokat, vagy akár regionális átviteli struktúrát hozhassanak létre, ezek a kezdeményezések segíteni fogják a hálózat hatékonyabb működését, és elősegítik a határon átnyúló kereskedelmet és beruházást.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22a) Ezen irányelvnek egy valódi európai hálózat kifejlesztését kell célul kitűznie, ezért az Ügynökség feladatai közé kell tartozniuk a határkeresztező rendszerösszeköttetésekkel és a regionális piacokkal kapcsolatos szabályozási kérdéseknek.

Indokolás

A határkeresztező rendszerösszeköttetések és a regionális piacok egyértelmű, átlátható és nem diszkriminatív módon történő fejlesztése és kezelése érdekében azokat az Ügynökségnek kell szabályoznia.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) A valódi közösségi belső piac közös szabályainak biztosításához ezen irányelvnek a közös hálózat fejlesztését és mindenki számára elérhető, széles körű energiaellátás biztosítását kell fő célul kitűznie. Ennek érdekében a torzítatlan piaci árak a legjobb ösztönzőt biztosíthatják a határkeresztező rendszerösszeköttetések kialakításához, és az új villamosenergia-termelési lehetőségekre irányuló beruházásokhoz, egyúttal hosszú távon árkonvergenciát eredményezve. A határkeresztező rendszerösszeköttetések és a regionális piacok szabályozói kérdéseinek az Ügynökség felelőssége alá kell tartozniuk.

Indokolás

A határkeresztező rendszerösszeköttetések és a regionális piacok egyértelmű, átlátható és nem diszkriminatív módon történő fejlesztése és kezelése érdekében azokat az Ügynökségnek kell szabályoznia.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22c) A teljes körűen integrált európai villamosenergia-hálózat kiépítésének első lépését a jobb regionális együttműködésnek kell jelentenie, amely végső soron a jelenleg az Unióban létező villamosenergia-szigeteket is egyesíti.

Indokolás

Az irányelv céljának egy ténylegesen európai villamosenergia-hálózat létrehozásának kell lennie, és így ezen régiók összekapcsolása létfontosságú.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A szabályozó hatóságoknak abból a célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára az európai villamosenergia-piaccal és annak rövid, közép- és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, többek között a termelőkapacitást, a villamosenergia-termelés különböző lehetőségeit, az átviteli és elosztási infrastruktúrákat, a határokon átnyúló kereskedelmet, a beruházásokat, a nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a piaci likviditást, valamint a környezetvédelem és a hatékonyság javítását illetően.

(23) A szabályozó hatóságoknak abból a célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára az európai villamosenergia-piaccal és annak rövid, közép- és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, többek között a termelőkapacitást, a villamosenergia-termelés különböző lehetőségeit, az átviteli és elosztási infrastruktúrákat, a szolgáltatás és ellátás minőségét, a határokon átnyúló kereskedelmet, a hálózati túlterhelés kezelését, a beruházásokat, a nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a piaci likviditást, valamint a környezetvédelem és a hatékonyság javítását illetően.

Indokolás

A fogyasztók előnyeit szolgálja, ha a szabályozó hatóságok aktív szerepet vállalnak a szolgáltatásminőség és a villamosenergia-ellátás figyelemmel kísérésében. Biztosítani kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti hatékony együttműködést a kapacitáselosztási-mechanizmusok, és általában a túlterheltség elhárítása terén.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az ezen irányelv által módosított 2003/54/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell meghozni,

törölve

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa a 2003/54/EK irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/54/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

2003/54/EK irányelv

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Európai Unión belül fejlessze és integrálja a közös hálózatban összekapcsolt, versenyképes energiapiacokat. Meghatározza a villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, a szabad piaci hozzáféréssel, a versenytárgyalási eljárásoknál alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal, valamint az engedélyek kiadásával és a hálózatok működésével összefüggő szabályokat. Meghatároz továbbá egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket és az áramfogyasztók jogait, valamint egyértelművé teszi a versenyre vonatkozó kötelezettségeket.”

(A 2003/54/EK irányelv 1. cikkével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)

Indokolás

A hatályt ki kellene terjeszteni a piaci integráció, illetve annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók álljanak az irányelv középpontjában. Ugyancsak hangsúlyozni kell a versenykötelezettséget.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – -a pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 12 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–a) a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„12. ,feljogosított fogyasztók’ azok a fogyasztók, akik szabadon, saját választásuk szerinti szolgáltatótól vásárolhatnak villamos energiát ezen irányelv 21. cikkének értelmében, illetve akik több szolgáltatóval párhuzamosan is szerződést köthetnek;”

(A 2003/54/EK irányelv (12) bekezdésével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)

Indokolás

A fogyasztók számára lehetőséget kell adni arra, hogy párhozamosan több szolgáltatóval szerződhessenek.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b a pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) A következő ponttal egészül ki:

 

„34a. ,ipari terület’: olyan villamosenergia-hálózattal rendelkező, magántulajdonban álló terület, amelynek elsődleges funkciója a térségben található ipari fogyasztók ellátása.”

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)

Indokolás

Az ipari területek villamosenergia-hálózatai üzemeltetőinek nem kell megfelelniük a hálózatüzemeltetési kötelezettségnek az Európai Unió valamennyi tagállamában. Ennek nincs jogalapja. Az EU-jogszabályoknak lehetőséget kell adniuk a tagállamok számára arra, hogy a jogbiztonság biztosítására eltéréseket nyújthassanak az ipari területeknek. Az ipari hálózatok eltérő kezelése biztosítja az arányos erőfeszítéseket, ugyanakkor nem sérti a liberalizáció célját. Ez a módosítás nem sérti az ipari területek végfogysztóinak jogait. Rendszerint van néhány olyan független végfogyasztó, aki ipari területről részesül ellátásban.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b b pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(bb) A következő ponttal egészül ki:

 

„ 34b. ,tisztességes és torzításmentes verseny egy nyílt piacon’ azonos lehetőségek és egyenlő hozzáférés biztosítását jelenti az Unión belül valamennyi szolgáltató számára, ami a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és az Ügynökség feladata.”

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 35. ponttal)

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b c pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(bc) A következő ponttal egészül ki:

 

„34c. ,villamosenergia-ipari vállalkozás’ az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az alábbi funkciók közül legalább egyet ellát: villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás, -ellátás vagy –vásárlás; feladata az e funkciókhoz kapcsolódó kereskedelmi, műszaki és/vagy karbantartási feladatok ellátása is; nem tartoznak ide a végfogyasztók.”

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 36. ponttal)

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b d pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(bd) A következő ponttal egészül ki:

 

„34d. ,energiaszegénység’ az a helyzet, amikor egy háztartási fogyasztó nem engedheti meg magának, hogy otthonát az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott elfogadható szinten fűtse;”

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 37. ponttal)

Indokolás

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b e pont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(be) A következő ponttal egészül ki:

 

„34e. ,virtuális erőmű’ az a villamosenergia-kibocsátási program, amelynek értelmében egy villamosenergia-termelő vállalkozás meghatározott időn keresztül köteles bizonyos mennyiségű villamos energiát érdekelt szolgáltatóknak eladni, számukra rendelkezésre bocsátani, vagy termelési kapacitásának bizonyos részéhez hozzáférést biztosítani.”

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 38. ponttal)

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

“2. A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartásával – különös tekintettel annak 86. cikkére – a tagállamok a villamos energia ágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra, az ellátás biztonságát is beleértve, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre, beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló energiákat és az éghajlat védelmét, vonatkoznak. Ezeknek a kötelezettségeknek egyértelműnek, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és garantálniuk kell a nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségét az Európai Unió villamosenergia-ipari vállalkozásai számára. Az ellátás biztonsága, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi és megújuló energiára vonatkozó célok teljesítése vonatkozásában – amint arra ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy harmadik fél is hozzáférést kér a hálózathoz.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

A megújuló energia használatára vonatkozó kötelező célok – 2020-ig 20% – elfogadására vonatkozó javaslat egyedi fellépést tesz szükségessé a villamosenergia-ágazatban, ami eltérhet a környezetvédelemhez kapcsolódó intézkedésektől.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) Az 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

”3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó és [...] a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a vállalkozások, amelyek 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és éves forgalmuk vagy mérleg-főösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót) egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, azaz a tagállam területén belül joguk legyen meghatározott minőségű villamosenergia-ellátáshoz, költségalapú, könnyen és világosan összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetésmentes árakon. Az ilyen fogyasztók számára biztosítani kell a választást, a méltányosságot, a képviseletet és a jogorvoslatot. A szolgáltatás minőségéért alapvetően a villamosenergia-ipari vállalkozások felelősek. Az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében a tagállamok kijelölhetnek egy végső szolgáltatót. A tagállamok arra kötelezik az elosztóvállalkozásokat, hogy fogyasztóikat hálózatukra a 23. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően meghatározott módon, feltételek mellett és tarifák alapján kapcsolják rá. Ez az irányelv nem korlátozza a tagállamokat abban, hogy a háztartási, továbbá kis- és közepes méretű fogyasztóik piaci pozícióját erősítsék azzal, hogy támogatják az e fogyasztói csoportok önkéntes képviseleti csoportosulásainak lehetőségét.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Az energia létfontosságú a fogyasztók mindennapi élete szempontjából és a megfizethető árú villamos energiához való hozzáférés biztosítása alapvető fontosságú. A villamosenergia-piac megnyitását érintő sajátos körülmények miatt biztosítani kell a fogyasztók jogait. A fogyasztóvédelem biztosításának létfontosságú eszköze az egyetemes szolgáltatás. Valóban egyetemes szolgáltatás biztosításához világos iránymutatásra van szükség, kiemelt figyelmet fordítva az alacsony jövedelmű és védelemre szoruló fogyasztókra aggodalmaira.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1c) A 3. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden fogyasztó jogosult legyen villamos energiájának szolgáltatótól való beszerzésére, a szolgáltató egyetértése mellett, függetlenül attól, hogy a szolgáltatót melyik tagállamban vették nyilvántartásba. E tekintetben a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az országukban nyilvántartásba vett vállalatok további feltételek teljesítésének szükségessége nélkül elláthassák a fogyasztókat.”

Indokolás

A szolgáltatóknak minden egyes tagállamban eltérő feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy a fogyasztóknak szolgáltathassanak. Ezek az eltérő piaci szabályok és jogi követelmények a piacrajutás elé jelentős korlátokat állítanak. A korlátozásmentes piacrajutás lehetővé tétele érdekében a származási ország elvének kell érvényesülnie, azaz a valamely tagállamban nyilvántartásba vett szolgáltatónak más tagállamokban lévő fogyasztókat is el kell tudnia látni, bármiféle további feltétel teljesítése nélkül.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1d) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3b. A tagállamok biztosítják, hogy:

 

a) amennyiben egy fogyasztó szolgáltatót kíván váltani, az érintett üzemeltetők két héten belül lebonyolítják a váltást, és

 

b) a fogyasztóknak joguk van valamennyi releváns fogyasztási adatot megkapni.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az a) és a b) pontokban említett jogok valamennyi fogyasztót a költség, az erőfeszítések és az idő tekintetében diszkrimináció nélkül megillessenek.”

Indokolás

Amennyiben a fogyasztó számára bonyolult és időigényes a szolgáltatóváltás, ennek kedvezőtlen hatása lehet a váltási hajlandóságra. Ezért biztosítani kell, hogy a fogyasztók megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezzenek adataikhoz és egyszerá váltási eljárást vehessenek igénybe. A váltási folyamatnak a lehető leggyorsabban kell lezajlania, rendszerint legfeljebb két héten belül.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 e pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e) A 3. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„5. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a végső fogyasztók védelmére, és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére, többek között megfelelő fizetési feltételekre vonatkozó intézkedésekkel előzik meg, hogy az ilyen fogyasztókat kizárják az ellátásból. Ebben a vonatkozásban a tagállamok intézkedéseket tehetnek a távoli területek végső fogyasztóinak védelme érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös tekintettel a szerződési feltételek átláthatóságára, az általános információkra és a vitarendezési eljárásokra. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított fogyasztók ténylegesen szolgáltatót válthassanak. Az említett intézkedések – legalább a háztartási fogyasztók esetében – magukban foglalják az A. mellékletben megállapított intézkedéseket.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdésével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)

Indokolás

Az ellátás árára való hivatkozásnak a közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó megfontolások köréből a védelemre szoruló fogyasztókra vonatkozó megfontolások körébe való áttételével a módosítás célja annak biztosítása, hogy az ellátás árához kapcsolódó intézkedések a leginkább védelemre szoruló fogyasztókra irányuljanak. A pontosabb célmeghatározással a végeredménynek a fogyasztóvédelemre leginkább rászorulóknál kell jelentkeznie.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 f pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1f) A 3. cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„5a. A tagállamok az energiáról szóló nemzeti cselekvési tervükben megfelelő intézkedéseket hoznak az energiaszegénység ellen, biztosítva, hogy az energiaszegénységben élők száma csökkenjen, és az ilyen intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot. A 2. cikk (34d) bekezdésének megfelelően a szubszidiaritás elvével összhangban valamennyi tagállam a szabályozókkal és az érintett felekkel együttműködésben nemzeti szinten meghatározza az energiaszegénységet. Ezen intézkedések kiterjedhetnek az alábbiakra: a társadalombiztosítási előnyök, az energiahatékonyság javításának és a lehető legalacsonyabb áron történő energiatermelésnek támogatása. Ezek az intézkedések nem gátolhatják a 21. cikkben előírt piacnyitást. A Bizottság mutatókat készít az ilyen jellegű intézkedések energiaszegénységre és a piac működésére gyakorolt hatásának ellenőrzésére.

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (5a) bekezdéssel)

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 g pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1g) A 3. cikk (6) bekezdése első albekezdésében az (a) pont helyébe a következő szövegrész lép:

 

„a) minden egyes energiaforrás részarányát a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételében, a könnyű összehasonlíthatóság érdekében a tagállamokban összehangolt és érthető módon;”

(A 2003/54/EK irányelvével azonos szöveg kiegészítve „a könnyű összehasonlíthatóság érdekében a tagállamokban harmonizált és érthető módon” szövegrésszel.)

Indokolás

A világos és könnyen érthető információ biztosítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az ügyfelek összehasonlíthassák a szolgáltatókat.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 h pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1h) A 3. cikk (6) bekezdése első albekezdésében az (a) pont helyébe a következő szövegrész lép:

 

„b) […] információt a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételének környezeti hatásairól, de legalább a szén-dioxid-kibocsátás és a keletkezett radioaktív hulladék mennyiségéről […].”

(Egyes elemek törlése a 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének -b) pontjából)

Indokolás

A villamosenergia-termelés környezeti hatásaira vonatkozó tájékoztatást feltűnően fel kell tüntetni minden anyagban és reklámban, hogy a fogyasztónak ne kelljen azokat másutt keresnie. Hasonló követelmények léteznek más ágazatokban is, például az autók vagy háztartási gépek eladásakor.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 i pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1i) A 3. cikk (6) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba) tájékoztatás a jogaikról és jogvita esetén a rendelkezésükre álló jogorvoslati módokról.”

Indokolás

A fogyasztók megfelelő védelméhez a panasztételi lehetőségek javításán át vezet az út. Ezeknek a rendelkezéseknek szerepelniük kell majd az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában, ami így hivatkozási dokumentumként szolgálhat a fogyasztóknak a jogaik tekintetében.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 j pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1j) A 3. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A nemzeti szabályozó hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szolgáltatók által fogyasztóik számára, az e cikk értelmében nyújtott információk megbízhatóak legyenek. Az információnyújtásra vonatkozó szabályokat a tagállamokon belül, illetve a vonatkozó piacokon össze kell hangolni.

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése.)

Indokolás

Ahhoz, hogy a fogyasztók valóban gyakorolhassák a választási jogukat, olyan adatokhoz kell hozzáférniük, amelyek mind a társadalmi, mind a környezetvédelmi célok eléréséhez hozzájárulnak. A fogyasztói választást a hasonlót a hasonlóval való összevetés lehetőségének kell jelentenie. Az adatok bemutatását a villamosenergia-szolgáltatóknál harmonizálni kell. A következetesség biztosítja az átláthatóságot, és megkönnyíti a fogyasztók számára a szolgáltatóváltást, valamint a tájékozott szolgáltatóválasztást.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 k pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1k) A 3. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„7. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a gazdasági és társadalmi kohézióval kapcsolatos célkitűzések elérése érdekében, amelyek az alacsony jövedelmű háztartások számára csökkentik az energia árát, és azonos feltételeket biztosítanak a távoli területeken élők számára, valamint a környezeti célok elérésére. Ezek az intézkedések magukban foglalnak energiahatékonysági/keresletoldali szabályozási intézkedéseket, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és az ellátásbiztonságra irányuló eszközöket. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, felhasználva adott esetben az összes létező nemzeti és közösségi eszközt a szükséges hálózati infrastruktúra karbantartása és kiépítése érdekében, beleértve a rendszerösszekötő kapacitást is.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének módosítása kiegészítve a "különösen az alacsony jövedelműekkel szembeni diszkrimináció megakadályozását " szövegrésszel)

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 l pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1l) A 3. cikk a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

 

„7a. Az energiahatékonyság biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok felhatalmazzák a villamosenergia-ipari vállalkozásokat olyan árazási formulák bevezetésére, amelyek megnövekedett fogyasztás esetén emelkednek, és biztosítják a fogyasztók és az elosztórendszer-üzemeltetők aktív részvételét a rendszer üzemeltetésében olyan intézkedések bevezetésének támogatásával, amelyek – különösen csúcsidőben – optimalizálják az energiafogyasztást. Az ilyen árazási formulák, intelligens mérőberendezések és hálózatok bevezetésével kiegészítve, előmozdítják az energiahatékonyságot és biztosítják a lehetséges legalacsonyabb árat a lakossági fogyasztók – különösen az energiaszegénységben élő háztartások – számára.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (7a) bekezdéssel)

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 m pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1m) A 3. cikk az alábbi (7b) bekezdéssel bekezdéssel egészül ki:

 

„7b. A tagállamok biztosítják saját területükön egy egyablakos kapcsolati rendszer létrehozását, amelynek köszönhetően a fogyasztók hozzáférhetnek a jogaikra, a hatályos jogszabályokra és a jogvita esetén rendelkezésükre álló jogorvoslati módokra vonatkozó összes szükséges információhoz.”

Indokolás

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásához egy könnyen hozzáférhető tájékoztatóközpont szükséges, amelyen keresztül elérhetőek a hatályos jogszabályokra és a fogyasztók jogaira vonatkozó részletes információk. E központon keresztül a fogyasztók hozzáférhetnek majd azokhoz az elemekhez is, amelyeket a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája tekintetében már említettünk.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 n pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1n) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„9a. Amikor bizonyított, hogy a villamosipari vállalkozások a fogyasztókra hárították a kibocsátási kvóták kereskedelmére vonatkozó igazolások költségét, miközben ezen igazolások kiadása ingyenes volt, a tagállamok megkövetelhetik e társaságoktól, hogy kiegészítő adók formájában visszatérítsék ezen összegeket. Az ebből származó bevételét a tagállamnak az energiahatékonyság elősegítésére kell felhasználnia.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (9a) bekezdéssel)

Indokolás

Számos társaság nem remélt nyereségre tett szert a kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszeréből azzal, hogy számukra ingyenesen osztottak ki vonatkozó igazolásokat, ők azonban ezek névleges költségét áthárították a fogyasztókra.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„10. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

 

Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 10 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(10a) A fogyasztók energiaköltségei csökkentésének elősegítésére a tagállamok előírhatják, hogy a lakossági ügyfelektől befolyó villamosenergia-bevételeket energiahatékonysági, illetve a lakossági fogyasztókra vonatkozó keresleti oldali mérési programok finanszírozására fordítsák.

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (10b) bekezdéssel)

Indokolás

A liberalizált energiapiacon a villamosenergia-kereslet növekedésének tendenciája figyelhető meg. Mivel a lakossági fogyasztóknak biztosított hatékony energiaszolgáltatások bevezetésének ügyleti költségei magasabbak, mint a nagyobb villamosenergia-fogyasztók esetében, ezen a szinten egy alap létrehozása az energiahetékonyság előmozdításának legmegfelelőbb módja. Az ilyen eszközök rendkívül kedvező eredményeket hoztak Dániában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és számos USA-államban, a környezet, az átfogó költségek és a munkahelyteremtés szempontjából.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„2b. Az 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„A tagállamok biztosítják az ellátásbiztonsággal kapcsolatos kérdések felügyeletét. Ahol a tagállamok azt szükségesnek tartják, ezt a feladatot a 23. cikk (1) bekezdésében említett szabályozó hatóságokra átruházhatják. A felügyelet különösen kiterjed a belföldi piac kínálat/kereslet egyensúlyára, ideértve a várható jövőbeli kereslet, illetve a rendelkezésre álló készleteket részletes előre jelzését, és a tervezett, vagy építés alatt álló többletkapacitásokra, a hálózat karbantartásának minőségére és szintjére, az elosztott és mikrotermeléshez való hozzáférésre, valamint a csúcsigények kielégítésére hozott intézkedésekre, továbbá egy vagy több szolgáltató esetleges kiesésének kezelésére. Az illetékes hatóságok évente, legkésőbb július 31-ig közzéteszik a felügyelet eredményeként tett megállapításaikat, és az azoknak megfelelően meghozott vagy tervezett intézkedéseket körvonalazó jelentésüket, majd a jelentést haladéktalanul továbbítják a Bizottságnak.”

(A 2003/54/EK irányelv 4. cikkének kiegészítése az előrejelzésre, illetve az elosztott és mikrotermelésre vonatkozó egyes új elemekkel)

Indokolás

Az ellátás biztonságára vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében várható az elosztott és mikrotermelésre való nagyobb fokú hagyatkozás. Ehhez a hálózatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés szükséges, amit a nyomonkövetés során biztosítani kell.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) A szöveg az alábbi -5a. cikkel egészül ki:

 

„-5a. cikk

 

„A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a műszaki üzemeltetési követelmények megállapításra kerüljenek, valamint kidolgozzák, és közzétegyék a termelőlétesítmények, elosztóhálózatok, közvetlenül csatlakozó fogyasztói berendezések, rendszerösszekötők és közvetlen vezetékek működésének megbízhatóságát és biztonságát biztosító, valamint működési követelményeit szabályozó műszaki előírásokat. Ezek az objektív és megkülönböztetéstől mentes műszaki szabályok biztosítják a hálózatok közötti együttműködést. Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen szabályok harmonizálására van szükség, megteszi a megfelelő ajánlásokat az adott nemzeti szabályozó hatóságoknak.

Indokolás

Az 5. cikk csak a kapcsolódási kérdéseket érinti, holott az üzemeltetési kérdések (azaz a csatlakozást követő szakasz) ugyanolyan fontosak, és azokkal itt kell foglalkozni.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket.

1. A nemzeti szabályozó hatóságok együttműködnek piacképük harmonizálása és nemzeti piacaik legalább egy vagy több regionális szinten történő integrálása céljából, ami a teljesen liberalizált belső piac felé vezető első lépés. Különösképpen elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és megkönnyítik regionális szintű integrációjukat a versenyképes európai piac megvalósítása, jogi és szabályozói keretrendszereik harmonizálásának elősegítése, és mindenekelőtt az Unióban jelenleg létező energiaszigetek integrálása céljából. A tagállamok ezért előmozdítják a nemzeti szabályozó hatóságok határon átnyúló és regionális szintű együttműködését.

Indokolás

A regionális együttműködés elősegítheti a piaci integrációt, és létrehozhatja a versenyképes európai piacot. Annak biztosításáért, hogy a regionális együttműködés összeegyeztethető és valódi páneurópai piachoz vezessen, a szabályozóktól, az átvitelirendszer-üzemeltetőktől és az Ügynökségtől meg kell követelni a régióközi együttműködést. Az Ügynökséget arra is fel kell hatalmazni, hogy megfelelő ajánlásokat tehessen a piaci integráció elősegítése érdekében. Semmilyen, a regionális piacok felé történő elmozdulás nem válhat kizárólagossá, és egyértelmű szabályozási keretre van szükség ezekhez a piacokhoz, különben fennáll a szabályozási hiány kialakulásának veszélye.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Az Ügynökség együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal és az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel (az irányelv IV. fejezete szerint) a régiók között a szabályozási keretek konvergenciájának biztosítása érdekében, a versenyképes európai piac létrehozásának céljával. Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen együttműködéshez kötelező érvényű szabályokra van szükség, megteszi a megfelelő ajánlásokat. A regionális piacok tekintetében, a 22d. cikkben meghatározott területeken az Ügynökség az illetékes hatóság.

(A 2003/54/EK irányelv 5a cikkének kiegészítése az új második bekezdéssel)

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 6. cikk (2) bekezdésében a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

 

‘2. A tagállamok meghatározzák azokat a követelményeket, amelyek alapján területükön a termelői kapacitások létesítésére vonatkozó engedélyeket megadják. Ezek a kritériumok a következőkre vonatkoznak:”

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Az engedély megadására vonatkozó kritériumoknak kötelező jellegűeknek kell lenniük.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b) A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„(ia) a tagállamok hozzájárulása a 2020-ra kitűzött cél, azaz a megújuló energiaforrások 20%-os részarányának eléréséhez;”

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének kiegészítése új ponttal)

Indokolás

Az új termelőkapacitások értékelése során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a Tanács 2007. március 8–9-i következtetéseiben a megújuló energiaforrások 20%-os részarányára vonatkozó célkitűzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. Ezek a célok jogalkotási folyamat során módosíthatók.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3c) A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„(ib) a kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerének figyelembe vétele a termelők által.”

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikkének kiegészítése az új (2k) bekezdéssel)

Indokolás

A tagállamoknak figyelembe kell venniük az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatását az új termelői kapacitások értékelésekor.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

“3. A tagállamok biztosítják, hogy a kisméretű decentralizált és/vagy a megosztott termelők egyszerűsített engedélyezési eljárásokat vehessenek igénybe. Ezek az egyszerűsített eljárások az 50 MW-nál kevesebbet termelő létesítményekre és minden, a hálózatba bekapcsolt termelőre vonatkoznak.”

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdésének módosítása)

Indokolás

A decentralizált energiaforrások fejlesztésének ösztönzésére – egyidejűleg elismerve a kisebb erőművek korlátozottabb környezeti hatásait – gyorsított eljárások sorát kell kialakítani.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 e pont (új)

2003/54/EK irányelv

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3e) A 7. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"5. A tagállamok kijelölnek egy hatóságot, állami testületet vagy a villamosenergia-termeléstől, -átviteltől, -elosztástól és -ellátástól független magántestületet (amely a 22a. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti szabályozó hatóság is lehet), amely felelős lesz az (1)–(4) bekezdésben említett versenytárgyalási eljárás szervezéséért, ellenőrzéséért és felügyeletéért. [...] Ez a hatóság vagy testület minden szükséges lépést megtesz a versenytárgyalással kapcsolatos információk bizalmas kezelése érdekében.

(A 2003/54/EK irányelv 7. cikke (5) bekezdésének módosítása, törölve az „ahol az átviteli rendszer-üzemeltető tulajdonosi értelemben teljes mértékben független az egyéb, nem az átviteli hálózattal kapcsolatos tevékenységektől, ott az átvitelirendszer-üzemeltetőt is kijelölhetik a versenytárgyalási eljárás szervezéséért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős testületnek” szövegrészt)

Indokolás

Ez a nemzeti szabályozó hatóság és nem az átvitelirendszer-üzemeltető felelőssége kell, hogy legyen.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak:

(b) ugyanazon személy vagy személyek – egyénileg vagy együttesen – ne legyenek jogosultak:

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(i) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy átviteli feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli rendszer felett vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni, vagy

(i) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy átviteli feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető felett vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni, vagy

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – i i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ii) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni;

(ii) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni;

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak kinevezni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli rendszer felügyelőbizottsága, ügyvezető testülete vagy a vállalkozást jogilag képviselő testülete tagjait és közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

(c) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak kinevezni egy átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottsága, ügyvezető testülete vagy a vállalkozást jogilag képviselő testülete tagjait és közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(da) ugyanazon személy (vagy személyek) nem jogosult(ak) az átviteli rendszert irányítási szerződés alapján üzemeltetni vagy más nem tulajdonosi befolyást gyakorolni, valamint nem lehet közvetett vagy közvetlen érdekeltsége (érdekeltségük) a termelés vagy ellátás feladatának bármelyikét ellátó vállalkozásban, illetve ilyen vállalkozásban jogot nem szerezhet(nek).”

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

‘3a. A tagállamok figyelemmel kísérik a vertikálisan integrált vállalatok szétválasztásának folyamatát, és az elért előrehaladásról jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz.”

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítettnek minősül abban az esetben, ha több, átviteli rendszert tulajdonló vállalkozás olyan közös vállalatot alapít, amely az érintett átviteli rendszerek tekintetében több tagállamban átvitelirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik. A közös vállalatnak más vállalkozás nem lehet része, kivéve ha a 10. cikk értelmében független rendszerüzemeltetőként engedélyezték.

5. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítettnek minősül abban az esetben, ha több, átviteli rendszert tulajdonló vállalkozás olyan közös vállalatot alapít, amely az érintett átviteli rendszerek tekintetében több tagállamban átvitelirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"5a. E cikk végrehajtása tekintetében, amennyiben az (1) bekezdés b)–d) pontjában említett személy maga a tagállam vagy más állami szerv, két elkülönülő, ugyanazon személynek nem tekinthető állami szerv, mely ellenőrzést gyakorol egyfelől az átvitelirendszer-üzemeltető vagy az átviteli rendszer felett, és másfelől a termelés vagy ellátás feladatai közül bármelyiket ellátó vállalkozás felett, nem minősül ugyanazon személynek.”

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

2003/54/EK irányelv

8 b cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdés alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

törölve

Indokolás

Javasolt jogi okokból legalább a (7)–(10) és (13) bekezdéseket áttenni a 1228/2003/EK rendeletbe; a (11) és a (12) bekezdésnek mind az irányelvben mind a rendeletben szerepelnie kell:

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 pont

2003/54/EK irányelv

9 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon képes legyen kielégíteni a villamos energia átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében.

(a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon képes legyen kielégíteni a villamos energia átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételek mellett, biztonságos, megbízható és hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrásoknak, a hálózatba bekapcsolt energiatermelők generációjának és az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiáknak a hálózati rendszerbe való integrálása tekintetében.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) a 9. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) szabályozza a hálózat energiaforgalmát, tekintetbe véve az összekapcsolt rendszerekkel folytatott energiacserét és az európai szinten koordinált közös normákat. Ebből a célból az átvitelirendszer-üzemeltető felel a biztonságos, megbízható és hatékony villamosenergia-rendszer biztosításáért, és ezzel összefüggésben minden szükséges kiegészítő szolgáltatás biztosításáért, ideértve az igényekre közös normákon alapuló válaszként nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben annak elérhetősége nem függ más olyan átviteli rendszertől, amellyel a rendszer összeköttetésben áll;”

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikke c) pontjának kiegészítése az „igényekre adott válasz” koncepciójával)

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az 9. cikk d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

"(d) elegendő információt nyújt minden olyan hálózat rendszerüzemeltetőjének, amellyel rendszere kapcsolatban van, az összekapcsolt rendszerek biztonságos és hatékony üzemeltetésének és a hálózatok együttműködtethetőségének biztosítása céljából, ezen információ közös felhasználásával;

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének d) pontjával megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) Az 9. cikk f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„f) a rendszerhasználók számára a rendszer hatékony eléréséhez szükséges információk biztosítása, a közös előírások alapján.”

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének f) pontjával megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6d) A 9. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„(fa) beszedi a túlterhelési díjakat és az átviteli rendszerirányítók közötti ellentételezési mechanizmus alapján esedékes kifizetéseket, az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkével összhangban, engedélyezi és irányítja a harmadik felek hozzáférését – illetve ennek megtagadása esetén erről indokolt magyarázatot ad – amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok kísérnek figyelemmel; feladataik e cikk értelmében történő ellátása során az átvitelirendszer-működtetők elsősorban a piaci integrációt segítik elő és a szociális és gazdasági jólét előnyeit optimizálják.”

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (fa) ponttal)

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

2003/54/EK irányelv

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10 cikk

törölve

Független rendszerüzemeltetők

 

1. Ha az átviteli rendszer az irányelv hatálybalépése napján egy vertikálisan integrált vállalkozásnak része, a tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 8. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a tagállamok az átvitelirendszer-tulajdonos javaslatára kijelölnek egy független rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben nem szabad meggátolni, hogy az átviteli rendszert tulajdonló vertikálisan integrált vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk (1) bekezdésének való megfelelés érdekében.

 

2. A tagállamok csak akkor hagyhatnak jóvá és jelölhetnek ki független rendszerüzemeltetőt, ha:

 

(a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy megfelel a 8. cikk (1) bekezdése b)–d) pontjában foglalt követelményeknek;

 

(b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy rendelkezik a 9. cikk szerinti feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, technikai és emberi erőforrásokkal;

 

(c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi a szabályozó hatóság által javasolt tízéves hálózatfejlesztési tervet;

 

(d) az átvitelirendszer-üzemeltető bizonyítja képességét a (6) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítésére. E célból benyújtja a jelölttel és minden más érintett jogalannyal kötendő szerződéses megállapodások tervezetét.

 

(e) az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségei teljesítésére, beleértve az átvitelirendszer-üzemeltetők európai és regionális szintű együttműködését.

 

3. A tagállamok jóváhagyják és független rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 8a. cikkben és a 10. cikk (2) bekezdésében szereplő követelményeknek. A tanúsítás céljából a 8b. cikkben szereplő eljárás alkalmazandó.

 

4. Amennyiben a Bizottság a 8b. cikkben szereplő eljárással összhangban határozatot hoz és megállapítja, hogy a szabályozó hatóság két hónapon belül nem tesz eleget a határozatnak, úgy az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség javaslatára, továbbá az átvitelirendszer-tulajdonos és az átvitelirendszer-üzemeltető véleményének figyelembevételével hat hónapon belül kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, öt évre. Az átvitelirendszer-tulajdonos bármely időpontban javaslatot tehet a szabályozó hatóságnak egy új független rendszerüzemeltető kijelölésére a 10. cikk (1) bekezdésében szereplő eljárással összhangban.

 

5. Minden egyes független rendszerüzemeltető felelős a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak, a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak és – az 1228/2003/EK rendelet 3 cikkével összhangban – az átviteli rendszerirányítók közötti ellentételezési mechanizmus szerinti kifizetések beszedését is, továbbá felelős az átviteli rendszer üzemeltetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a rendszer a beruházások tervezése révén hosszú távon képes legyen a kiszámítható kereslet kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a független rendszerüzemeltető felelős az új infrastruktúra tervezéséért (beleértve az engedélyezési eljárást), kiépítéséért és beüzemeléséért. E célból átvitelirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik e fejezettel összhangban. Az átvitelirendszer-tulajdonosok nem lehetnek felelősek sem a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, sem a beruházások megtervezéséért.

 

6. Ha a független rendszerüzemeltetőt kijelölték, az átvitelirendszer-tulajdonos:

 

(a) minden lényeges együttműködést és támogatást megad a független rendszerüzemeltetőnek feladatai végrehajtásához, különös tekintettel minden lényegi információra;

 

(b) finanszírozza a független rendszerüzemeltető által tervbe vett és a szabályozó hatóság által jóváhagyott beruházásokat, vagy beleegyezik annak bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt a szabályozó hatóság közös konzultációt folytat a tulajdonossal és az érdekelt felekkel;

 

(c) fedezetet biztosít a hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a független rendszerüzemeltető feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket;

 

(d) a hálózatbővítések finanszírozásának megkönnyítése érdekében biztosítékokat bocsát rendelkezésre, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta a beruházás bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába.

 

7. A szabályozó hatósággal szoros együttműködésben az érintett nemzeti versenyhivatalt minden lényegi hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy eredményesen felügyelni tudja az átvitelirendszer-tulajdonosok (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését.

 

Indokolás

A független rendszerüzemeltetői modell bürokráciával és drága szabályozói ellenőrzéssel jár, ezért nem életképes alternatívája a teljes körű tulajdonosi szétválasztásnak. A teljes körű tulajdonosi szétválasztás mellett az előadó figyelembe vesz bármely más modellt, amely képes biztosítékot adni a piacra belépő versenytársaknak, biztosítja, hogy ne merüljön fel érdekkonfliktus, és amely legalább olyan hatékony, mint a tulajdonosi szétválasztási modell.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

2003/54/EK irányelv

10a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10a. cikk

törölve

Az átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztása

 

1. A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező átvitelirendszer-tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre került egy független rendszerüzemeltető – legalább jogi formájukban, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetleneknek kell lenniük az átvitelhez nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől.

 

2. Az (1) bekezdésben említett átvitelirendszer-tulajdonosok függetlenségének biztosítására a következő minimumkövetelményeknek kell eleget tenni:

 

(a) az átvitelirendszer-tulajdonos igazgatásáért felelős személyek nem vehetnek részt az integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak olyan szervezetében, amely a villamosenergia-termelés, -elosztás és -ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy közvetlenül felelős;

 

(b) megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az átvitelirendszer-tulajdonos igazgatásáért felelős személyek szakmai érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, amely biztosítja számukra a független cselekvés lehetőségét

 

(c) az átvitelirendszer-tulajdonos megfelelőségi programot állít össze, amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető magatartás kizárása érdekében és biztosítja, hogy a program végrehajtását megfelelő módon felügyeljék. A program meghatározza az alkalmazottaknak a célkitűzés megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A megfelelőségi program felügyeletéért felelős személy vagy testület a megtett intézkedésekről éves jelentést terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést nyilvánosságra kell hozni.

 

3. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

 

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"2. A termelőlétesítmények közötti teherelosztást és a rendszerösszekötők használatát olyan objektív, nyilvánosságra hozott követelményrendszer alapján kell meghatározni, amelyet a nemzeti szabályozó hatóság hagy jóvá, és amelyet megkülönböztetéstől mentesen alkalmaznak, biztosítva ezzel a belső villamosenergia-piac megfelelő működését. Számításba kell venni a rendelkezésre álló termelőlétesítményekből és a rendszerösszekötőkön keresztül történő szállításból nyerhető villamos energia gazdasági elsőbbségét és a rendszer műszaki korlátait is.”

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Indokolás

A független nemzeti szabályozó hatóságok jobb helyzetben vannak a tárgyilagosság tekintetében, mint a tagállamok kormányai.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8b) A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"3. A nemzeti szabályozó hatóság megköveteli a hálózat rendszerüzemeltetőjétől, hogy a termelőlétesítmények teherelosztása során adjon elsőbbséget a megújuló energiaforrást vagy hulladékot használó, esetleg a kapcsolt hő- és villamos energiát termelő létesítményeknek, kivéve, ha ez veszélyeztetné a műszaki kiegyensúlyozási követelményeket, vagy a hálózat biztonságát és megbízhatóságát.”

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

11 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8c) A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"5. A tagállamok – a nemzeti szabályozó hatóságokon keresztül – megkövetelik az átvitelirendszer-üzemeltetőktől, hogy az átviteli hálózat – beleértve a rendszerösszekötő kapacitást is – működésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó minimumkövetelményeknek eleget tegyenek. A nemzeti szabályozó hatóságoknak tágabb hatáskört kell tulajdonítani, azt biztosítandó, hogy munkájukban figyelembe veszik az európai fogyasztót.”

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (5) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

11 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8d) A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„ 7a. Az átvitelirendszer-üzemeltetők elősegítik a nagy végső fogyasztók és a végső fogyasztók csoportosulásai számára a részvételt a tartalékpiacokon és a kiegyenlítő piacokon. Amennyiben a termelési és keresleti ajánlatok ára megegyezik, a keresletnek kell elsőbbséget biztosítani.”

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének kiegészítése az új (7a) bekezdéssel)

Indokolás

Az energiahatékonyság javítása érdekében fontos, hogy a fogyasztók aktív részesei legyenek a kiegészítő szolgáltatások piacának, különösen, ha azok képesek az igények egyes, kritikus időszakokban (csúcsidő, vészhelyzet) csökkentésére. A végső nagyfogyasztók közvetlenül vagy közvetve is részt vehetnek ezeken a piacokon. A kisfogyasztók közvetlenül nem tudnak ezeken a piacokon megjelenni, kivéve, ha valaki (pl. az ellátó) képes őket nagy számban egyesíteni és képes keresletük egy részének hatékony ellenőrzésére.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 e pont (új)

2003/54/EK irányelv

11 cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8e) A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„7b. A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy ….-ig* valamennyi tagállamban megfelelően harmonizálják a kiegyenlítési szabályokat és díjszabásokat. Különösen arról gondoskodnak, hogy a nagy végső fogyasztók, a végső fogyasztók csoportosulásai és az elosztott termelők érdemben hozzá tudjanak járulni a kiegyenlítő és egyéb ide tartozó kiegészítő szolgáltatásokhoz.”

 

* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének kiegészítése az új (7b) bekezdéssel)

Indokolás

A 23. cikk szerint a szabályozó hatóságok feladata legalább a tarifák és kiegyensúlyozó szolgáltatások feltételeinek kiszámításakor vagy meghatározásakor használt módszertan rögzítése vagy jóváhagyása. Mivel a kiegyensúlyozó szolgáltatások harmonizációja kulcsfontosságú a belső piac megfelelő működéséhez, a szabályozó hatóságok az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel szoros összefüggésben kikényszerítik a harmonizáció megfelelő fokát.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

2003/54/EK irányelv

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A piaci verseny szempontjából létfontosságú kereskedelmi információknak elérhetőnek kell lenniük a piac valamennyi villamosenergia- szolgáltatója számára, különös tekintettel a szállítási hely meghatározását lehetővé tevő információkra, a telepített kapacitásra és az előfizetett kapacitásra vonatkozó információkra. Amennyiben szükséges, a nemzeti szabályozó hatóság megkövetelheti a piacon jelen lévő szolgáltatóktól, hogy adják át ezeket az információkat az érintetteknek.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9a) A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"1. Az elosztórendszer-üzemeltető felelős annak biztosításáért, hogy a rendszer hosszú távon is képes legyen az ésszerű villamosenergia-elosztás iránti igények kielégítésére, továbbá felelős a gazdasági feltételek mellett biztonságos, megbízható és hatékony villamosenergia-elosztó rendszer – a környezetvédelmi szempontok és az energiahatékonyság elősegítésének kellő figyelembevétele mellett történő – üzemeltetéséért, fenntartásáért és fejlesztéséért.”

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőnek ugyanúgy felelnie kell a fent megállapított feltételek teljesítéséért, mint az átviteli rendszer üzemeltetőjének.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9b) A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"3. Az elosztórendszer-üzemeltető a rendszerhasználókat megfelelő módon tájékoztatja annak érdekében, hogy azok hatékonyan hozzáférhessenek a hálózathoz és használhassák azt.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9c) Az 14. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„ 3a. Az elosztórendszer-üzemeltető a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EC irányelvet módosító …/…/EK irányelv hatályba lépésétől számított egy éven belül az illetékes szabályozó hatóság számára javaslatot nyújt be, amely leírja, hogy milyen informatikai és kommunikációs rendszereket kell bevezetni a (3) bekezdésben említett információk biztosítása érdekében. Ez a javaslat elősegíti – többek között – a kétirányú elektromos mérőberendezések használatát – amit az irányelv hatályba lépésétől számított tíz éven belül minden fogyasztóra ki kell terjeszteni, a végső fogyasztók és az elosztott termelők aktív részvételét a rendszerüzemeltetésben, valamint a valós idejű információ áramlását az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltetők között, melynek célja az összes rendelkezésre álló termelési, hálózati és keresleti forrás felhasználásának optimalizálása.”

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (3a) bekezdéssel)

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9d) A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3b. A nemzeti szabályozó hatóságok a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EC irányelvet módosító …/…/EK irányelv hatályba lépésétől számított két éven belül jóváhagyják a (3a) bekezdésben említett javaslatokat. A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a bevezetendő informatikai és kommunikációs rendszerek teljes együttműködtethetőségét. Ebből a célból iránymutatásokat bocsáthatnak ki és módosításokat rendelhetnek el a (3a) bekezdésben említett javaslatokkal kapcsolatban.”

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 e pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9e) A 14. cikk a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3c) A nemzeti szabályozó hatóság a (3) bekezdésben említett javaslattal kapcsolatos döntéséről szóló, az elosztórendszer-üzemeltetőnek történő értesítését megelőzően tájékoztatja az Ügynökséget, vagy ha az még nem működik, a Bizottságot. Az Ügynökség vagy a Bizottság biztosítja, hogy a bevezetendő informatikai és kommunikációs rendszerek elősegítik a villamos energia belső piacának fejlődését, és nem állítanak újabb technikai akadályokat.”

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 f pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9f) Az 14. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

 

„ 4a. A tagállamok ösztönzik az elosztóhálózatok korszerűsítését, amelyet úgy kell megvalósítani, hogy ösztönözze a decentralizált villamosenergia-termelést, és biztosítsa az energiahatékonyságot.”

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikke 4. bekezdésének új, (4b) bekezdéssel történő kiegészítése.)

Indokolás

A tagállamoknak különösen a kombinált hő- és villamosenergia-termelő erőművek ösztönzéséért kell többet tenniük.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont – c pont

2003/54/EK irányelv

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás részét alkotja, úgy a tagállamoknak gondoskodniuk kell, tevékenységei felügyelete révén, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a vertikális integrációt ne használhassa ki a verseny torzítására. A vertikálisan integrált elosztórendszer-üzemeltetők kommunikációjukban és a márkaépítés során nem kelthetnek zavart a vertikálisan integrált vállalkozás ellátó ágának különállósága tekintetében.

3. Amennyiben az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás részét alkotja, úgy a nemzeti szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk kell, tevékenységei felügyeletük révén, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a vertikális integrációt ne használhassa ki a verseny torzítására. A vertikálisan integrált elosztórendszer-üzemeltetők kommunikációjukban és a márkaépítés során nem kelthetnek zavart a vertikálisan integrált vállalkozás ellátó ágának különállósága tekintetében.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok feladatává kell tenni az elosztórendszer-üzemeltetők esetében a szétválasztási rendelkezések felügyeletét, biztosítva az elosztórendszer-üzemeltetők függetlenségét.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont – c pont

2003/54/EK irányelv

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető teljes függetlenségének, a megkülönböztető magatartás hiányának és annak tekintetében, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

törölve

Indokolás

E rendelkezés értelmében az Európai Bizottság komitológiai eljárásban útmutatókat fogad majd el (i) az elosztórendszer-üzemeltetők függetlenségének, (ii) a megkülönböztető magatartás hiányának és annak biztosítására, hogy (iii) a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Ezen intézkedések mindegyikét a Tanács és az Európai Parlament bevonásával kell elfogadni, mivel a komitológia túlzott használata növelheti a szabályozási bizonytalanságot.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

19 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

“3. A villamosenergia-ipari vállalkozások belső számvitelükben külön elszámolást vezetnek az átviteli és elosztási tevékenységük mindegyikéről, mintha a szóban forgó tevékenységeket különálló vállalkozások végeznék, a hátrányos megkülönböztetés, a keresztfinanszírozás és a versenytorzulás elkerülése céljából. Elszámolást kell készíteniük – amely lehet összevont is – az átvitelhez vagy elosztáshoz nem kapcsolódó, valamennyi villamosenergia-ipari tevékenységükről is. 2007. július 1-jéig külön elszámolást kell vezetniük a feljogosított, illetve a nem feljogosított fogyasztóknak nyújtott ellátási tevékenységről. Az elszámolásokban részletezni kell az átviteli/elosztóhálózat tulajdonlásából származó bevételeket. Adott esetben összevont elszámolást kell vezetni az egyéb, nem villamosenergia-ipari tevékenységekről is. A belső számvitelnek tartalmaznia kell minden egyes tevékenység mérlegét és eredménykimutatását.”

(A 2003/54/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének módosítása (egyenként) egy szó módosításával)

Indokolás

A nemzetközi energiavállatok Európában való elszaporodása miatt fontos meghatározni, hogy a nemzeti energiavállalatok elszámolását egyenként kell közzétenni és nem szabad összevonni azokat az anyavállalat elszámolásával.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11b) A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"2. Az átviteli- vagy az elosztórendszer-üzemeltető megtagadhatja a hálózati hozzáférést, ha fizikailag nem áll rendelkezésre a szükséges kapacitás. A megtagadást objektív, technikailag és gazdaságilag alátámasztott kritériumokkal kellőképpen megalapozott indokokkal kell alátámasztani. A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, hogy ezeket a kritériumokat következetesen alkalmazzák, illetve hogy a rendszerhasználónak, akinek megtagadták a hozzáférést, van jogorvoslati lehetősége. Megtagadás esetén és adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy az átviteli- vagy az elosztórendszer-üzemeltető érdemi információt nyújtson azokról az intézkedésekről, amelyek a hálózat megerősítéséhez szükségesek lennének. Az információt kérő féltől az információnyújtás költségeinek megfelelő, méltányos díj kérhető.”

(A 2003/54/EK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése.)

Indokolás

A hozzáférést csak a rendszerüzemeltető tagadhatja meg, alaposan alátámasztott technikai és gazdasági szempontból érvényes kritériumok alapján. Hozzáférést megtagadni akkor lehet, amennyiben elégtelen a rendelkezésre álló fizikai kapacitás. A szabályozó hatóság feladatai közé kellene tartozzon egyrészt annak biztosítása, hogy a hozzáférés megtagadásának kritériumait következetesen alkalmazzák, másrészt kapacitáshoz vagy csatlakozáshoz kapcsolódó befektetés javasolása a csatlakozás nyújtásának javítása érdekében, amennyiben az gazdaságilag indokolt.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11c) A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„ 2a. A feljogosított fogyasztók több ellátóval egyszerre is szerződhetnek.”

(A 2003/54/EK irányelv 21. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A fogyasztók számára lehetőséget kell adni arra, hogy egyidejűleg több szolgáltatóval szerződhessenek.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

21 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11d) A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„2b. Az Ügynökség valós időben felügyeli az Unióban, az EGT-ben és a szomszédos országokban szervezetten működő nagykereskedelmi villamosenergia-piacokat abból a célból, hogy feltárja a piaci pozícióval való visszaéléseket, illetve a piac működési hiányosságait, valamint hogy a belső piac működésének hatékonyságát elősegítse.”

(A 2003/54/EK irányelv 21. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A piac figyelemmel kísérése hatásos eszköz a piaci erővel történő visszaélések felderítésére. Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok összehangolt kritériumok és módszertan alapján végezzék a nemzeti piacok figyelemmel kísérését. A nemzeti szabályozó hatóságoknak azonban nem mindig állnak rendelkezésükre a piac állandó, valós időben történő felügyeletéhez szükséges erőforrások, ezért inkább havi vagy akár éves elemzésekre támaszkodnak. Az ügynökség számára ezért biztosítani kell e rendkívül fontos feladat elvégzéséhez szükséges összes erőforrást.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden tagállam kijelöl egy-egy nemzeti szabályozó hatóságot.

1. Minden tagállam kijelöl egy-egy nemzeti szabályozó hatóságot.

2. A tagállamok szavatolják a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét, és biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás nélkül és átlátható módon gyakorolja hatáskörét. E célból a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv által ráruházott szabályozói feladat végrehajtása során a szabályozó hatóság jogilag elkülönüljön és funkcionálisan független legyen bármely más köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól, valamint személyzete és az igazgatásáért felelős személyek minden piaci érdektől függetlenül tevékenykedjenek, és ne kérjenek vagy fogadjanak el utasítást semmilyen kormánytól vagy egyéb köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól.

2. A tagállamok szavatolják a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét, és biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás nélkül és átlátható módon gyakorolja hatáskörét. E célból a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv és a kapcsolódó jogszabályok által ráruházott szabályozói feladat végrehajtása során a szabályozó hatóság

 

(a) jogilag elkülönüljön és funkcionálisan független legyen bármely más köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól, és

 

b) személyzete és az igazgatásáért felelős személyek minden piaci érdektől függetlenül tevékenykednek, és

 

„c) szabályozói feladataik végrehajtása során nem kérnek és nem fogadnak el közvetlen utasítást semmilyen kormánytól vagy egyéb köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól.

3. A szabályozó hatóság függetlenségének védelme érdekében a tagállamok különösen ügyelnek arra, hogy:

3. A szabályozó hatóság függetlenségének védelme érdekében a tagállamok különösen ügyelnek arra, hogy:

(a) a szabályozó hatóság jogi személyiséggel, költségvetési önállósággal, továbbá megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezzen feladatai végrehajtásához;

(a) a szabályozó hatóság jogi személyiséggel, pénzügyi önállósággal, továbbá megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezzen feladatai végrehajtásához;

(b) vezetőségének kinevezése legalább ötéves, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség csak akkor menthető fel hivatalából, ha már nem teljesíti az e cikkben meghatározott feltételeket vagy ha súlyos kötelességszegést követ el.

b) a szabályozói hatóság tanácsa tagjainak kinevezése legalább ötéves, de hét évet meg nem haladó, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra szóljon. Az első hivatali idő esetében a tagok felének hivatali ideje két és fél év. A tagok csak akkor menthetők fel hivatalukból, ha már nem teljesítik az e cikkben meghatározott feltételeket vagy ha a nemzeti jog szerint súlyos kötelességszegést követnek el.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 a cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(ba) a szabályozó hatóság költségvetési igényeit az energiapiaci műveletekből származó közvetlen bevételekből látják el.”

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott szabályozói feladatok végrehajtásában a szabályozó hatóság minden indokolt lépést megtesz a következő célkitűzések megvalósítására:

Az ezen irányelvben meghatározott szabályozói feladatok végrehajtásában a szabályozó hatóság minden indokolt lépést megtesz a következő célkitűzések megvalósítására:

(a) versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső villamosenergia-piac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás;

(a) versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső villamosenergia-piac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás, valamint az energiaellátási hálózatok hatékony és megbízható módon, a hosszú távú célkitűzések szem előtt tartásával történő üzemeltetésének biztosítása;

(b) versenyképes és megfelelően működő regionális piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása céljából;

(b) versenyképes és megfelelően működő piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása érdekében;

(c) a tagállamok közötti villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó korlátozások feloldása, beleértve a megfelelő, határokon átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet kielégítése érdekében történő fejlesztését, továbbá a nemzeti piacok integrációjának fokozása és a villamos energiának az egész Közösségben való akadálytalan áramlása;

(c) minden, a tagállamok közötti villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó korlátozás feloldása, beleértve a megfelelő, határokon átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet kielégítése és a nemzeti piacok integrációjának fokozása érdekében történő fejlesztését, a villamos energiának az egész Közösségben való áramlását megkönnyítendő;

(d) biztonságos, megbízható és hatékony rendszerek fejlesztésének biztosítása, az energiahatékonyság, a kutatás és az innováció elősegítése a kereslet kielégítése érdekében, és az innovatív megújítható és alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

(d) fogyasztóorientált, biztonságos, megbízható és hatékony hálózatrendszerek fejlesztésének a legköltséghatékonyabb módon való biztosítása, a rendszer-megfelelőség elősegítése, egyúttal az energiahatékonyság, valamint a nagy és a kis léptékű megújuló energiák és az elosztott termelés integrációjának biztosítása mind az átviteli-, mind az elosztóhálózatokban;

 

(da) az új termelőkapacitások hálózati hozzáférésének megkönnyítése, különösen az új piaci szereplők és az újrahasznosítható energia piaci hozzáférését esetleg akadályozó tényezők eltávolítása;

(e) annak biztosítása, hogy a hálózatüzemeltetők megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a hálózati teljesítmény hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére;

(e) annak biztosítása, hogy a hálózatüzemeltetők megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a hálózati teljesítmény hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére;

(f) a saját nemzeti piac hatékony működésének biztosítása és a versenyhivatalokkal együttműködve a tényleges verseny elősegítése.

(f) a saját nemzeti piac hatékony működése révén fogyasztói hasznok biztosítása, a versenyhivatalokkal együttműködve a tényleges verseny elősegítése és a fogyasztók védelmének garantálása;

 

(fa) a villamosenergia-ellátás mint egyetemes szolgáltatás és közszolgáltatás magas színvonalának elősegítése, hozzájárulva a rászoruló fogyasztók védelméhez, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességének biztosításához nyújtott támogatás;”

 

(fb) a szükséges adatcsere-eljárások harmonizálása.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A szabályozó hatóság feladatai a következők:

1. A szabályozó hatóság feladatai, amelyeket adott esetben más érintett nemzeti és európai hatóságokkal, átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és más piaci érdekelt felekkel szoros együttműködésben, valamint az előbbiek saját külön hatásköreinek sérelme nélkül kell elvégeznie, a következők:

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – - a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–a) szabályozott hálózati díjak és hálózati díjösszetevők függetlenül és átlátható kritériumoknak megfelelően történő meghatározása vagy jóváhagyása;

Indokolás

A szabályozott hálózati díjak – külső erők beavatkozása nélküli – meghatározása a valóban független hatóság egyik megkülönböztető hatásköre. Ezt az elvet határozott formában ki kell jelenteni az irányelvben a nemzeti szabályozási keretek valódi harmonizációjának létrehozása felé tett első tényleges lépésként.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával;

(b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával vagy szabályozó hatóságaival és az Ügynökséggel, beleértve annak biztosítását, hogy az átviteli infrastruktúrák között elegendő rendszerösszekötő kapacitás legyen a hatékony átfogó piaci értékelésnek és az ellátásbiztonsági kritériumoknak való megfelelés érdekében a különböző tagállamokban lévő ellátási vállalkozások közötti hátrányos megkülönböztetés nélkül;

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és a Bizottság határozatait;

(c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és a Bizottság minden vonatkozó, kötelező erejű határozatát;

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási és az ellátási tevékenységek között ne legyen keresztfinanszírozás;

(e) (e) figyeli a jelen irányelv és más, releváns közösségi jogszabályok értelmében a szétválasztásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést, biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási és az ellátási tevékenységek között ne legyen keresztfinanszírozás valamint azt, hogy az elosztási és az átviteli tarifákat jóval korábban állapítsák meg, mint amikor azokat alkalmazni kell.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli azokat az éves jelentésben, az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdésében említett, tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati fejlesztési tervnek való megfelelés tekintetében;

(f) felügyeli az átvitelirendszer-üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli azokat az éves jelentésben, az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdésében említett, tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati befektetési tervnek való megfelelés tekintetében; a 10 éves beruházási terv a befektetéseket előmozdító intézkedésekre ösztönöz, különösen a kis és nem jövedelmező energiapiacokon, és biztosítja, hogy a munkaerő minősége és létszáma elégséges legyen a szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez; a 10 éves beruházási terv nem teljesítése az adott üzemeltető által arányos, az üzemeltetőre az Ügynökség ajánlásaival összhangban a szabályozó hatóság által kirótt szankciók alkalmazásához vezet;

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"fa) jóváhagyja az átvitelirendszer-üzemeltetők éves beruházási terveit;

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) felügyeli a hálózat biztonságát és megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

(g) felügyeli a hálózatbiztonsági és megbízhatósági követelményeknek való megfelelést, szabványokat és követelményeket állapít meg, illetve hagy jóvá a szolgáltatás és az ellátás minősége tekintetében, továbbá felülvizsgálja az addigi teljesítményt a szolgáltatás és az ellátás minősége, illetve a hálózatbiztonsági és megbízhatósági szabályok szempontjából;

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(ha) ösztönzi az európai megszakítható ellátási szerződések fejlesztését;”

Indokolás

A 2003/54/EK irányelvben meghatározott európai megszakítható ellátási szerződés – az energiahatékonyság előmozdítására vonatkozó céloknak megfelelően – előnyben részesíti az energiafelhasználás csökkentését.

Az európai megszakítható ellátási szerződés módot teremti arra, hogy a villamosenergia-fogyasztó az egyensúlyért felelős vezetőjének és/vagy a szabályozó hatóság kérésére ideiglenesen megszakítsa a fogyasztást, és így addig szüneteltesse tevékenységét, ameddig a villamosenergia-ellátás és villamos energia iránti kereslet újra egyensúlyba nem kerül az egyensúlyi zónában és/vagy a hálózaton.

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(i) a versenyhivatalokkal együttműködve nagy- és kiskereskedelmi szinten figyelemmel kíséri a piacnyitást és a versenyt – beleértve a villamosenergia-tőzsdét, a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási díjakat és a meghatározott formátumú lakossági panaszokat –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig felhívja az érintett illetékes hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

(i) a versenyhivatalokkal együttműködve nagy- és kiskereskedelmi szinten figyelemmel kíséri a tényleges piacnyitást és a versenyt – beleértve a villamosenergia-tőzsdét, a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a tényleges fogyasztást tükröző megfelelő előrefizetési feltételeket, a be- és kikapcsolási díjakat, a karbantartási költségeket és a meghatározott formátumú lakossági panaszokat –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig felhívja az érintett illetékes hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

Indokolás

A hatóság ellenőrzési jogkörének a tarifák és a költségek szélesebb körére való kiterjesztése a fogyasztók nagyobb választási lehetősége érdekében kívánatos.

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

“(ia) figyelemmel kíséri a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulását, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy a nem lakossági fogyasztók egyidejűleg több szolgáltatóval is szerződést kössenek; ahol helyénvaló, a nemzeti szabályozó hatóságok az ilyen gyakorlatról tájékoztatják a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságokat;“

Indokolás

A belső piaci verseny fejlődését segíti, ha engedélyezzük a nem háztartási fogyasztók számára, hogy megválaszthassák szolgáltatóikat, és nem engedjük, hogy kizárólagossági rendelkezések korlátozzák őket.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(ib) elismeri a szerződéses szabadságot a hosszú távú szerződések tekintetében, valamint az eszközalapú szerződések megkötésének lehetőségét, feltéve, hogy ezek összhangban állnak a hatályos közösségi jogszabályokkal.”

Indokolás

Szükség van új kapacitások fejlesztésére különösen az új belépők által, és az ilyen beruházások részleges finanszírozásának biztosítására szükség lehet az alapterhelést biztosító fogyasztókkal való hosszú távú szerződések megkötésére. Ezen kívül néhány nagy energiafelhasználónak szüksége lehet hosszú távú, kiszámítható energiaszerződésekre ahhoz, hogy más régiókkal versenyképes maradhasson, amennyiben ezek elérhetőek.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli és elosztóvállalkozásoknak mennyi időbe telik az összekötetések kialakítása és a javítása;

(j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli és elosztóvállalkozásoknak mennyi időbe telik az összekötetések kialakítása és a javítása, és az Ügynökség iránymutatásaival összhangban szankciókat állapít meg a határidő indokolatlan túllépése esetén;

Indokolás

Az irányelvben foglalt kötelezettségek bármelyikének be nem tartása esetén hatékony, helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szemben.

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét;

(k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, felügyeli a villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a magas színvonalát és a védelemre szoruló fogyasztók védelmét;

Indokolás

Néhány feladatot a kormányoknak kell először ellátniuk, mivel ők többet foglalkoznak a szociális intézkedéssekkel, mint a kiskereskedelmi piac szabályozásával. A szabályozók nem érzik úgy, hogy rendelkeznének megfelelő kompetenciával a szociálpolitika meghatározásához. A szabályozókat mégis fel kell ruházni azokkal a hatáskörökkel, amelyek révén az A. melléklet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása biztosított. Azt kellene legalább világossá tenni, hogy a fogyasztóvédelemről szóló A. melléklet végrehajtásának felelősségét a szabályozók viselik.

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(ka) biztosítja az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét és végrehajtását.”

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell gondoskodniuk az A. mellékletben meghatározott ”fogyasztóvédelmi intézkedések„ hatékony végrehajtásáról.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(l) legalább évente ajánlásokat tesz közzé az ellátási tarifák 3. cikknek való megfelelőségéről;

(l) legalább évente ajánlásokat tesz közzé az ellátási tarifák 3. cikknek való megfelelőségéről, kellő figyelmet fordítva ezekben az ajánlásokban a szabályozott (nagykereskedelmi és végfelhasználói) árakkal dolgozó piac működésére gyakorolt hatásokra;

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(la) bejelentést tesz a nemzeti versenyhatóságnak és a Bizottságnak azokról a tagállamokról, amelyekben a szabályozott tarifák a piaci árnál alacsonyabbak;”

Indokolás

A belső piac fejlődésének elősegítése érdekében a piaci ár alatt megállapított szabályozott tarifákat a piac megnyitása érdekében el kell törölni. E rendelkezés be nem tartása esetén hatékony, helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-vállalkozásokkal szemben.

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

(m) megállapítja a végfogyasztók, az ellátók, az elosztók és a mérőberendezés-üzemeltetők közötti kapcsolatokra vonatkozó szabályokat, amelyek hatálya alá tartozik legalább a fogyasztók fogyasztási adataihoz, köztük az árakhoz és a kapcsolódó költségekhez való hozzáférés, az ezen adatokra vonatkozó, könnyen érthető, harmonizált formátum alkalmazása, a tényleges fogyasztást tükröző megfelelő előlegfizetés, valamint az A. melléklet h) szakasza alatti ilyen adatokhoz való azonnali hozzáférés valamennyi fogyasztó számára;

Indokolás

A hatóság feladatainak további pontosítása a piac működését, és végső soron a fogyasztók előnyét szolgálja.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(oa) vétójoggal rendelkezik az átvitelirendszer-üzemeltető általános irányításáért felelős személyek kinevezésére vagy felmentésére vonatkozó döntések felett;”

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság vétójoggal bír az átvitelirendszer-üzemeltető igazgatóság kinevezései és felmentései tekintetében, az irányelv biztosítja, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők működtetéséért felelős személyek szakmai érdekeit is megfelelően figyelembe veszik, illetve hogy feladataikat teljesen függetlenül látják el.

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(ob) meghatározza vagy jóváhagyja a hálózati hozzáférési díjakat, és közzéteszi az ilyen díjak meghatározásához alkalmazott módszertant;”

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük a tarifák meghatározására vagy jóváhagyására, hogy valamennyi szereplő számára biztosíthassák a tisztességes hozzáférést a villamosenergia-piacon; az e tarifák megállapítására alkalmazott módszernek átláthatónak kell lennie, és azt e cikk 4. bekezdése szerint közzé kell tenni.

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(oc) meghatározza vagy jóváhagyja a szolgáltatás minőségi előírásait, felügyeli a végrehajtást, és az előírások be nem tartása esetén szankciókat alkalmaz;”

Indokolás

A szolgáltatás minősége egyike azon tényezőknek (a másik az ár), amelyeket szabályozni kell (a szábolyaztlanság a minőség romlásához vezethet). A szabályozó hatóság számára hatáskört kell biztosítani a minőségi előírások meghatározására és jóváhagyására, az említett előírások végrehajtásának felügyeletére, valamint az előírások be nem tartása esetén, szankciók alkalmazására.

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(od) felügyeli a 24. cikkben említett biztonsági intézkedések végrehajtását;”

Indokolás

A korábbi (3) bekezdés módosított f) pontja.

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(oe) az adatcserére vonatkozó eljárások harmonizációja a legfontosabb regionális szintű piaci eljárások tekintetében;”

Indokolás

Az EU határokon átnyúló piaci régiók kialakítására törekszik. E célból létfontosságú az adatcserére vonatkozó összes eljárás harmonizációja. A liberalizált piacon az adatcserére vonatkozó hatékony eljárások az útiterv-irányítás, az elszámolás, a számlarendezés, az ellátóváltás és sok egyéb cél alapvető előfeltételét jelentik. Az adatcserére vonatkozó koordinált eljárások hiánya akadályozza a határokon átnyúló piaci régiók kialakítását.

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(of) ársapkák alkalmazása a nem versenyképes piacokon meghatározott, korlátozott ideig a fogyasztók piaci visszaélésektől való védelme érdekében oly módon, hogy az ársapka meghatározásának szintje kellően magas legyen ahhoz, hogy ne riassza el az új belépőket és ne akadályozza a meglévő versenytársakat;”

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük az ársapka-szabályozás alkalmazására ott, ahol túlzott piaci erőfölény van, az ársapkának azonban kellően magasnak kell lennie ahhoz, hogy ne akadályozza el az új belépőket, illetve a meglévő versenytársak növekedését és a belső villamosáram-piac fejlődését.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(og) az átvitelirendszer-üzemeltetők karbantartási politikájának vizsgálata;”

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők karbantartási politikája alapvető fontosságú az ellátás biztonsága szempontjából E politikák azonban a karbantartási programok meghatározásakor megkülönböztetéshez is vezethetnek. A karbantartási politikák összes hálozathasználóval szembeni semlegességének és az ellátás biztonságának biztosítás érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének ki kell terjednie e politikák vizsgálatára is.

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o h pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(oh) az illetékes tervező hatóságokkal együtt iránymutatásokat dolgoz ki az időben korlátozott engedélyezési eljárás tekintetében, hogy új belépőket ösztönözzön a villamosenergia-termelés és -kereskedelem piacára való belépésre;”

Indokolás

Jelenleg számos új belépő nehézségekkel találkozik a villamosenergia-termelés és -kereskedelem piacára való belépés során.

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 bekezdés – o i pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(oi) biztosítja a nagykereskedelmi áringadozások átláthatóságát.”

Indokolás

A versenysemleges környezet biztosításához a nagykereskedelmi árak minden változásának valamennyi piaci szereplő számára rendelkezésre kell állnia.

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"1a. Amennyiben a tagállam úgy rendelkezik, az (1) bekezdésben említett felügyeleti feladatokat a szabályozó hatóságtól eltérő, más hatóság is elláthatja. Ilyen esetben a felügyeletből származó információt a lehető leggyorsabban a szabályozó hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

 

A szabályozó hatóság – függetlenségét megőrizve, saját egyedi hatásköreinek sérelme nélkül és a jobb szabályozás elveivel összhangban – az (1) bekezdésben említett feladatinak elvégzésekor szükség esetén konzultációt folytat az átviteli rendszerek üzemeltetőivel, és szorosan együttműködik a többi érintett nemzeti hatósággal.

Indokolás

A szövegrész a bevezető részből került át az (1a) bekezdésbe.

Módosítás  126

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"2a. A nemzeti villamosenergia-piacok – beleértve a kis- és nagykereskedelmi árak – (1) bekezdés i) pontja szerinti figyelemmel kísérésekor a nemzeti szabályozó hatóságok az Ügynökség által meghatározott és jóváhagyott összehangolt módszertant követnek.”

(A 2003/54/EK irányelv 22c. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A piac figyelemmel kísérése hatásos eszköz a piaci erővel történő visszaélések felderítésére. Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok összehangolt kritériumok és módszertan alapján végezzék a nemzeti piacok figyelemmel kísérését. A nemzeti szabályozó hatóságoknak azonban nem mindig állnak rendelkezésükre a piac állandó, valós időben történő felügyeletéhez szükséges erőforrások, ezért inkább havi vagy akár éves elemzésekre támaszkodnak. Az ügynökség számára ezért biztosítani kell e rendkívül fontos feladat elvégzéséhez szükséges összes erőforrást.

Módosítás  127

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a villamosenergia-piacok működését, a versenyszabályok megsértésének hiányában pedig dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük virtuális erőművekről;

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a villamosenergia-piacok működését, valamint dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről;

Indokolás

A módosított szöveg az eredeti javaslatnak megfelelően megőrzi a piac szigorú és kiegyensúlyozott felügyeletét (ideértve az előzetes intézkedéseket is), elkerülve a szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok szerepe összekeveredésének veszélyét.

Módosítás  128

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást megkérhetnek a villamosenergia-ipari vállalkozásoktól;

(c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást beszereznek a villamosenergia-ipari vállalkozásoktól, ideértve a harmadik felek számára a hozzáférés megtagadásának indoklását és minden, a hálózat megerősítéséhez szükséges intézkedésre vonatkozó információt, és ahol szükséges, együtt kell működniük a pénzügyi piacokat szabályozó hatóságokkal;.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak minden releváns információt meg kell kapniuk a villamosenergia-vállalkozásoktól a villamosenergia-piac működésének megfelelő figyelemmel kísérése érdekében.

Módosítás  129

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A szabályozó hatóságok felelősek a következő feltételeknek azok hatálybalépése előtt történő megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

4. A szabályozó hatóságok felelősek a következő feltételeknek azok hatálybalépése előtt történő megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

(a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve az átviteli és elosztási tarifákat is. A tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni;

(a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve az átviteli és elosztási tarifákat, valamint azok módszereit vagy, alternatívaként, az átviteli és elosztási tarifák megállapításának vagy jóváhagyásának módszereit és azok figyelemmel kísérését is. Ezek a tarifák a tényleges költségeket tükrözik, amennyiben az ilyen költségek megfelelnek egy hatékony hálózat üzemeltető költségeinek, illetve átláthatóak. A tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni. Ezek a tarifák nem lehetnek hátrányosan megkülönböztető jellegűek az új belépőkkel szemben;

(b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának feltételei.

(b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtása, amelynek a lehetséges mértékben költségalapúnak, ugyanakkor megfelelő ösztönzőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a rendszerhasználók kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és vételezett mennyiséget; elfogulatlannak és diszkriminációtól mentesnek kell lenniük, és objektív kritériumokon kell alapulniuk;

 

(ba) a határokon túli infrastruktúrához való hozzáférés, ideértve a kapacitáselosztásra és a túlterheltség elhárítására vonatkozó eljárásokat is.

 

A szabályozó hatóságoknak jogukban áll e feltételek módosítását kérni a szállítási rendszerüzemeltetőktől.

Módosítás  130

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon is ösztönözve legyenek a hatékonyság javítására, a piaci integráció elősegítésére, valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására.

5. A tarifákra és a kiegyenlítő szolgáltatásokra vonatkozó feltételek és módszerek meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon is ösztönözve legyenek a hatékonyság javítására, a piaci integráció elősegítésére, az ellátás biztonságának garantálására, valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására.

Módosítás  131

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"5a. A szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a túlterheltség elhárítását a nemzeti villamos energia rendszereken és rendszerösszekötőkön belül.

 

Az átviteli rendszerüzemeltetők jóváhagyásra benyújtják túlterheltség elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra vonatkozó eljárásaikat a nemzeti szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti szabályozó hatóságok azok jóváhagyása előtt kérheti ezen eljárások módosítását."

Módosítás  132

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1. cikkben említett feltételek és tarifák megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1. cikkben említett feltételek megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazhatóak legyenek. Az átviteli és elosztási tarifák megállapításának késedelme esetén a szabályozó hatóságok jogosultak az átviteli és elosztási tarifákat előzetesen megállapítani, és határozatot hozni a megfelelő kiegyenlítő intézkedésekről, amennyiben a végleges tarifák az előzetesen megállapított tarifáktól eltérnek.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell ezzel a jogosultsággal, mert így biztosítható, hogy az átviteli- és elosztásirendszer-üzemeltetők megtegyék a megfelelő intézkedéseket.

Módosítás  133

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltetőkkel szemben panasszal élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a szabályozó hatóságnak további információkra van szüksége, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható. Ez az időtartam a panaszos beleegyezésével az említett határidőkön túl is meghosszabbítható. A döntés kötelező érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján meg nem változtatják.

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltetőkkel szemben az azon üzemeltetők ezen irányelv szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban panasszal élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a szabályozó hatóságnak további információra van szüksége, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható. Ez az időtartam a panaszos beleegyezésével az említett határidőkön túl is meghosszabbítható. A döntés kötelező érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján meg nem változtatják.

Módosítás  134

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, módszerekre vonatkozó döntéssel szemben, vagy ha a szabályozó hatóságnak a javasolt módszerekre vonatkozóan konzultációs kötelezettsége van, a döntés vagy a döntéstervezet közzétételét követő két hónapon belül vagy, ha a tagállam úgy rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek nincs halasztó hatálya.

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, módszerekre vonatkozó döntéssel szemben, vagy ha a szabályozó hatóságnak a javasolt tarifák vagy módszerekre vonatkozóan konzultációs kötelezettsége van, a döntés vagy a döntési javaslat közzétételét követő két hónapon belül vagy ha a tagállam úgy rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek nincs halasztó hatálya.

Indokolás

Csakúgy, mint a jelenlegi szabályozási rendszer alapján, a tagállamok választhatnak, hogy maguk a tarifák vagy a tarifa módszerek feletti szabályozási ellenőrzést építik ki.

Módosítás  135

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 12 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait megfelelően indokolni kell, és a jogi ellenőrzés lehetővé tétele érdekében nyilvánosságra kell őket hozni.

Módosítás  136

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat nemzeti bírói testülethez, vagy a felektől és kormányoktól független más független nemzeti hatósághoz.

Módosítás  137

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 c cikk – 14 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok e cikkben meghatározott hatásköreinek végrehajtásáról. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

törölve

Módosítás  138

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Annak biztosítása érdekében, hogy, ahol megtalálhatóak a regionális villamosenergia-piacok, ez a megfelelő szabályozási struktúrákban is tükröződjön. A megfelelő nemzeti szabályozási hatóság, szoros együttműködésben az Ügynökséggel és az Ügynökségi irányítása mellett biztosítják, hogy regionális piacaik vonatkozásában legalább az alábbi szabályozási feladatok ellátására sor kerüljön:

2. A szabályozó hatóságok legalább regionális szinten együttműködnek olyan működési megállapodások létrehozása érdekében, amelyek biztosítják a hálózat optimális kezelését, közös villamosenergia-tőzsdék kialakítását és a határkeresztező kapacitások allokációját, valamint biztosítják a régión belüli tényleges verseny kialakulásához szükséges rendszerösszekötő kapacitás minimális szintjét.

(i) legalább regionális szintű együttműködés olyan működési megállapodások létrehozása érdekében, amelyek biztosítják a hálózat optimális kezelését, előmozdítják a közös villamosenergia-tőzsdék kialakítását és a határkeresztező kapacitások allokációját, valamint biztosítják a régión belüli és a régiók közötti tényleges verseny kialakulásához és az ellátás biztonságának fokozásához szükséges rendszerösszekötő kapacitás minimális szintjét, többek között új összekapcsolások révén.

 

(ii) az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkre és egyéb piaci szereplőkre vonatkozó valamennyi műszaki és piaci szabályzat legalább az érintett regionális szinten történő harmonizációja;

 

(iii) a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok harmonizálása és a szűk keresztmetszetek kezeléséből keletkezett bevételeknek illetve költségeknek a piaci szereplők közötti tisztességes újraelosztása;

 

(iv) annak biztosítására szolgáló szabályok, hogy az érintett regionális egyesített piacot működtető villamosenergia-tőzsde(-ék) tulajdonosai és/vagy kezelői teljes mértékben függetlenek az erőművek tulajdonosaitól és/vagy kezelőitől;

 

2a. A nemzeti szabályozási hatóságoknak jogukban áll megállapodást kötni egymással a szabályozási együttműködés, illetve a (2) bekezdésben említett intézkedések elősegítése érdekében, amelyeket szükség esetén az egyéb érintett nemzeti hatóságokkal szoros konzultációt folytatva és azok saját hatáskörének sérelme nélkül kell végrehajtani.

Módosítás  139

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 d cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről, továbbá azokról a helyzetekről, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 8.1 cikk alóli kivétel nem jelenti azt, hogy automatikusan egy különálló, független rendszerirányítót állítanak fel minden egyes vertikálisan integrált vállalkozáshoz, amennyiben erre a 10. cikk értelmében igény merül fel.

Módosítás  140

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 e cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák az e cikk alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

törölve

Indokolás

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint fogadja el az iránymutatásokat. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  141

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 f cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy ezen információk egyes elemeit hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők számára, feltéve hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét ügyletre vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információt nem közölnek. E bekezdés nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információkra.

3. A szabályozó hatóság jelentést készít a vizsgálatok és kérelmek eredményéről a piaci szereplők számára, egyben biztosítja, hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét ügyletre vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információ nem kerül nyilvánosságra.

Indokolás

A (3) bekezdést módosítani kell a döntéshozatal folyamatos átláthatóságának és az üzleti titok tiszteletben tartásának egyidejű biztosítása érdekében.

Módosítás  142

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 f cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A Bizottság azon javaslata, hogy a Bizottság ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadhasson el iránymutatásokat, csorbítja az Európai Parlament jogait, és ezért nem fogadható el.

Módosítás  143

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22 f cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek vagy átvitelirendszer-üzemeltetők közötti villamosenergia-derivatívák tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság elfogadta a (4) bekezdésben említett iránymutatásokat.

törölve

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell rögzíteni.

Módosítás  144

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13a) A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"2. Az a tagállam, amelynek az ezen irányelv hatálybalépését követően alapvető, műszaki természetű problémái vannak a piac megnyitásával a 21. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett nem háztartási fogyasztók korlátozott csoportja tekintetében, e rendelkezés vonatkozásában eltérésért folyamodhat, amelyet a Bizottság hagyhat jóvá, a 30. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Az eltérésre vonatkozó engedély a 21. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett időpontban mindenesetben lejár.”

(A 2003/54/EK irányelv 26. cikkének (2) bekezdésével megegyező szöveg, a határidő 12 hónapra lerövidítve)

Indokolás

A 12 hónap elegendő idő ahhoz, hogy a tagállamok felülkerekedjenek az esetleges műszaki akadályokon.

Módosítás  145

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

26 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13b) A 26. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„ 2a. Ipari létesítmények tekintetében a tagállamok mentesítést adhatnak a III, IV., V., VI. és VII. fejezet előírásai alól. Harmadik fél hozzáférésének elvét nem érintik az eltérések. Továbbá az eltérések nem akadályozhatják a lakossági ellátórendszerek működését..

(A 2003/54/EK irányelv 26. cikkének kiegészítése az új (2 a) bekezdéssel)

Indokolás

Az ipari létesítményekre külön szabályok szükségesek, mivel elsősorban az ágazaton belüli ipari fogyasztók felhasználásához kapcsolódnak.

Módosítás  146

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

A melléklet – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a) Az A. melléklet a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

a) jogukban áll olyan szerződést kötni a villamosenergia-szolgáltatójukkal, amely tartalmazza a következőket:

 

- a szolgáltató megnevezése és címe;

 

- a nyújtott ellátások, azok felajánlott minőségi színvonala, valamint az első csatlakozás időpontja;

 

- [] a kínált karbantartási szolgáltatások fajtáit;

 

- azok az eszközök és módok, amelyek segítségével az érvényes tarifákra és karbantartási díjakra vonatkozó, aktuális információkhoz hozzá lehet jutni;

 

- a szerződés időtartama, a meghosszabbítás feltételei, illetve az ellátások és a szerződés megszüntetésének feltételei, és bármely, a felmondásra vonatkozó díjmentes jog;

 

- kártérítési vagy visszatérítési előírások, a szerződésben vállalt ellátás minőségi színvonalának be nem tartása esetén, ideértve a pontatlan vagy késedelmes számlázást is; []

 

- a vitarendezési eljárások kezdeményezésének módja, az f) ponttal összhangban; valamint

 

- tájékoztatás a fogyasztói jogokról, beleértve a fentiek mindegyikét, amit egyértelműen közölni kell a számlákon, illetve a villamosenergia-szolgáltató társaságok honlapjain;

 

- az illetékes jogorvoslati hatóság elérhetősége, valamint a jogvita esetén a fogyasztók által követendő eljárás részletes leírása.”

 

A feltételeknek tisztességesnek kell lenniük, és előzetesen ismertetni kell azokat. Ezeket az információkat minden esetben a szerződés megkötése vagy visszaigazolása előtt kell megadni. Ha a szerződést közvetítőkön keresztül kötik, a fenti információkat akkor is még a szerződés megkötése előtt kell megadni;

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének a) pontjával megegyező szöveg, kibővítve azt az utolsó francia bekezdéssel.)

Módosítás  147

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

A melléklet – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14b) Az A. melléklet b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

„b) megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket az elállás jogára. Az ellátást nyújtók a fogyasztókat megfelelő időben, világosan és érthetően közvetlenül tájékoztatják minden díjemelésről, minden esetben azonban a díjemelést követő szokásos számlázási időszak lejártát megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók felmondhassák a szerződésüket, ha a villamosenergia-szolgáltató által ajánlott új feltételeket nem fogadják el;”

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének (b) pontjával megegyező szöveg, kiegészítve azt a „világosan és érthetően” szövegrésszel.)

Módosítás  148

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

A melléklet – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14c) Az A. melléklet d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

„(d) többféle olyan fizetési mód közül ajánljanak fel választást, melyek nem különböztetik meg hátrányosan a fogyasztókat. A szerződési feltételekben mutatkozó eltérések a szolgáltatónak a különféle fizetési rendszerekből származó költségeit tükrözik. Az általános szerződési feltételeknek tisztességeseknek és áttekinthetőknek kell lenniük. Világosan és érthetően kell megfogalmazni azokat. A fogyasztókat védeni kell a félrevezető vagy tisztességtelen értékesítési módszerek, így a kereskedők által felállított, nem szerződéses korlátok, pl. a túlságosan terjedelemes szerződési dokumentáció ellen is;”

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének (b) pontjával megegyező szöveg, kiegészítve azt az „olyan módon, hogy ne különböztessék meg hátrányosan a védelemre szoruló fogyasztókat, ideértve az előrefizetéses mérőberendezéseket és a díjmentes tarifaszámlálókat, ahol alkalmazható", valamint a „ideértve a kereskedő által felállított nem szerződéses korlátokat is” szövegrésszel.)

Módosítás  149

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

A melléklet – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14d) Az A. melléklet f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

„f) panaszait átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Nevezetesen, valamennyi fogyasztónak joga van a szolgáltatásnyújtáshoz és a a saját elektromosáram-szolgáltatója elleni panasztételhez. Ezek az eljárások lehetővé teszik a jogviták tisztességes és haladéktalan – három hónapon belüli – rendezését, és ahol erre a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását. Az eljárások, ahol ez lehetséges, a 98/257/EK bizottsági ajánlásban [3] meghatározott elveket követik;”

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének f) pontjával megegyező szöveg kiegészítve azt a „három hónapon belüli" szövegrésszel)

Módosítás  150

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont

2003/54/EK irányelv

A melléklet – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megállapodás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely ellátási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt az adatformátumot és eljárást, amelyek útján az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

(h) könnyen válthassanak szolgáltatót, és rendelkezésére álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megállapodás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely, engedéllyel rendelkező szolgáltató vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni azt az adatot a vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt az adatformátumot és eljárást, amelyek útján az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

Módosítás  151

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont

2003/54/EK irányelv

A melléklet – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az aktuális villamosenergia-fogyasztásról és a költségekről. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

(i) legalább negyedévente tájékoztatást kell kapniuk az aktuális villamosenergia-fogyasztásról és a költségekről. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az intelligens mérőberendezése üzembe helyezése az irányelv hatályba lépésétől számított 10 éven belül, a fogyasztók ellátásának minimális zavarásával megtörténik, és arról, hogy ez a villamosenergia-elosztók vagy ellátó vállalatok feladata legyen. A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell felelniük e fejlesztési folyamat figyelemmel követéséért és a szükséges közös szabványok előírásáért. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a mérőberendezések minimális műszaki tervezési és működési feltételeit megállapító standardok a fogysztók maximális hasznának a legkedvezőbb ár mellett történő biztosítása érdekében figyelembe vegyék az interoperabilitás szempontjait.

Módosítás  152

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont

2003/54/EK irányelv

A melléklet – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző szolgáltatónál vezetett számláját pedig legkésőbb egy hónappal az előző szolgáltató utolsó szolgáltatása után rendezni kell.

törölve

Módosítás  153

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont

2003/54/EK irányelv

A melléklet – j a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

"(ja) záró elszámolást az elektromosáram-ellátó bármilyen változását követően legkésőbb az érintett ellátó tájékoztatását követő egy hónapon belül.”


INDOKOLÁS

1.  Az Európai Unió számára egy megfelelően működő villamosenergia- és földgázpiac nélkül egyre nehezebbé válik az ellátás biztonságának, a fenntartható, alacsony szénfogyasztású energiapiacnak és a globális versenyképességnek a biztosítása. Mielőtt megvizsgálnánk a megfelelő piaci modellt, fel kell tennünk a kérdést:

2.  „Miért ragaszkodunk az ilyen jellegű változáshoz?”. Azért szükséges ez a változás, hogy a fogyasztók számára tisztességes feltételek legyenek biztosítva, valamennyi piaci szereplő, gyártó és fogyasztó számára egyenlő feltételekkel működő játéktér álljon rendelkezésre, biztosíthatóak legyenek az ellátás biztonságát megteremtő beruházás megfelelőbb feltételei, valamint a megújuló energiaforrásokhoz való jobb hozzáférés, és csökkentenünk kell a nagy energiavállalatok koncentrálódásának mértékét, ily módon elősegítve, hogy a KKV-k jobban hozzáférhessenek a hálózathoz. Ehhez kettős megközelítés szükséges: a villamos energia és a földgáz piacának jobb szabályozása és kormányzása a hálózati monopóliumok működését és a piac kialakítását tekintve; továbbá a versenyjog határozott alkalmazása a piaci összefonódások mértékének csökkentése érdekében.

I - Fogyasztóvédelem és társadalmi hatás

3.  Az energiaárak bármelyik modell választása esetén növekedhetnek. Az EU ETS hatása, a 20%-ban megújuló energiaforrás alkalmazására vonatkozó kötelezettség, valamint az egyre szűkösebb olajellátás – hordónként kb. 100 USD árakkal – mind arra utalnak, hogy az árak várhatóan növekedni fognak.

4.  Habár az energiaszegénység és a legsebezhetőbb fogyasztók védelme nemzeti hatáskörbe tartozik, egyértelmű kapcsolat áll fenn az EU politikájával. Az EU-nak egyértelműen meg kell határoznia az energiaszegénység fogalmát, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a tagállamok benyújtsák energiaszegénységi terveiket, és ezeket a Bizottság figyelemmel is kísérje. Mindenesetre a legsebezhetőbb fogyasztók védelmére használt eszközöknek a nyílt, versenyképes piacok követelményeit kell szem előtt tartaniuk és támogatniuk. Garantálnunk kell, hogy a fizetésképtelen fogyasztók – különösen a nyugdíjasok – esetében nem kapcsolják ki a szolgáltatást, és velük szemben nem alkalmaznak megkülönböztetést a szegény fogyasztókat sújtó árképzési modellek tekintetében. A tüzelőanyag-szegénység elleni küzdelem legjobb módja az energiahatékonyság és az energiatakarékossági intézkedések támogatása, és fel kell derítenünk, hogyan erősíthető meg a kapcsolat ezen irányelv és az energiahatékonysági követelmények között.

5.  A fogyasztói jogok tekintetében fokozottabb átláthatóság szükséges. Az irányelv mellékletét a nemzeti szabályozó hatóságoknak (NRA-k) kell végrehajtaniuk, figyelemmel kísérniük és szabályozniuk, valamint azt az új európai szabályozási testületnek kell felügyelnie. A szolgáltatás minőségének a villamosenergia-vállalatok feladatainak központi elemét kell képeznie. A végrehajtás elmaradására vonatkozóan egyértelmű szankciók végrehajtása szükséges, ideértve az engedély vagy annak megfelelője nemzeti szintű visszavonását is. A javasolt európai energiafogyasztói chartát a villamos energiáról és földgázról szóló irányelvekkel kell végrehajtani és annak ezek útján kell jogi érvényt szerezni. Valamennyi tagállamban kötelező energiafogyasztói testületet kell létrehozni.

II- Milyen energiamodell?

6.  A tulajdonlás teljes körű szétválasztása az egyetlen olyan modell, amely biztosítékul szolgálhat a piacra belépni és az összeférhetetlenséget elkerülni kívánó versenytársak számára.

7.  A tisztességtelen megkülönböztetés lehetősége mindig is fennáll, amikor egy vállalat versenyző és monopol jellegű tevékenységeket is folytat. Ennek azonban fokozottabb átláthatósággal, a hálózatüzemeltetők koordinációjával, a piaci szabályok összehangolásával és a nemzeti szabályok konvergenciájával kell együtt járnia, ideértve a versenypolitikát is.

8.  A Bizottság javaslata nem írja elő az állami tulajdonban lévő átviteli hálózatok kötelező privatizációját a tulajdonlás szétválasztását követően.

9.  A független rendszerüzemeltetői modell – ahol egy vállalat tulajdonolhat, de nem működtethet villamosenergia-hálózatot – bürokráciát és költséges szabályozás-ellenőrzést eredményez, ezért nem járható alternatívája a tulajdonlás teljes körű szétválasztásának.

a) Beruházás

10.  A tagállamok tapasztalata azt mutatja, hogy a tulajdonlás teljes körű szétválasztása a beruházások növekedéséhez és jobb hálózati teljesítményhez vezet.

11.  A rendelet értelmében előírt tíz éves beruházási tervek biztosítják, hogy hosszú távú stratégiák állnak rendelkezésre, amelyek a fogyasztói szükségleteket helyezik előtérbe, nem pedig a részvényesekéit. Ez a beruházási stratégia biztosítja, hogy a munkaerő minősége és létszáma elégséges a szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez. Azt az NRA-knak kell jóváhagynia és figyelemmel kísérnie, valamint az új Európai Szabályozási Ügynökségnek kell felügyelnie. A beruházási terveknek figyelembe kell venniük annak szükségességét, hogy végső soron egy európai hálózatot kell létrehozni.

b) Megújuló energiaforrások és decentralizált termelés

12.  A tulajdonlás teljes szétválasztásának modellje biztosítja a megújuló energia hálózatokhoz való jobb hozzáférését, ugyanakkor tovább kell lépnünk és biztosítanunk kell, hogy a megújuló energia és a mikrotermelés elsőbbségi hozzáféréssel rendelkezik a hálózatokhoz, kivéve ha ezt technikai kiegyensúlyozási kérdések nem teszik lehetővé.

13.  Biztosítanunk kell, hogy az energia visszakerüljön az emberekhez, a helyi és a mikrotermelés, valamint a helyi kombinált hőközpontok és erőművek támogatása révén. Ehhez az intelligens hálózatok terén jelentős beruházás szükséges. Napjainkban a vertikálisan integrált villamosenergia-vállalatokat semmi sem ösztönzi e beruházások megtételére, mivel a helyi termelés jelentős részét nem ők építik ki vagy ellenőrzik.

14.  Az elosztási hálózatok korszerűsítése alapvető fontosságú a decentralizált termelés fejlesztése és az energiahatékonyság növelése érdekében. Az irányelvnek biztosítania kell a körzeti rendszerek ösztönzését.

III - Végrehajtás és a szabályozók

15.  A Bizottságnak szigorúan el kell járnia a jelenlegi irányelvek végrehajtását elmulasztó tagállamokkal szemben. Szabályozásra és egyértelmű szankciókra van szükség annak biztosításához, hogy a következő modell sikeres legyen; ez különösen igaz az energiahálózatokra, amelyek természetes monopóliumok.

16.  A nemzeti szabályozóknak valóban függetleneknek kell lenniük a kormánytól és az iparágtól egyaránt, és hatásköreik összehangolását illetően minimumszabványok megvalósítására van szükség az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó közös szabályok megállapításával. Emellett rájuk kell ruházni annak biztosítását, hogy az európai fogyasztók szükségleteit figyelembe veszik, különösen a határokon átnyúló beruházásokra vonatkozó határozatok meghozatalakor.

17.  Az NRA-knak képeseknek kell lenniük versenyt ösztönző intézkedések megállapítására, valamint felelősnek kell lenniük annak felülvizsgálatáért, hogy mely vállalatok rendelkeznek jelentős piaci fölénnyel. Az NRA-k számára eszközöket kell biztosítani egy versenyképesebb eredmény eléréséhez, a nemzeti és az EU-s kartellhatóságokkal való szoros együttműködés révén, valamint jogi felhatalmazással kell rendelkezniük megállapodások megkötésére (pl. az adatok megosztásáról) más EU-s és nemzeti szabályozó hatóságokkal.

18.  Az EU jogszabályainak egyértelműen meg kell állapítaniuk az NRA-k kötelezettségeinek és hatásköreinek szakpolitikai célkitűzéseit és azok pontos alkalmazási körét, ideértve a hálózati hozzáférési tarifák megállapítását vagy jóváhagyását és a tarifák megállapításához használt módszertant. Az NRA-k mindegyikének hatáskörrel kell rendelkeznie a vonatkozó információk földgáz- és villamosenergia-vállalatoktól való beszerzésére, és eredményes szankciók alkalmazására, megfelelő vizsgálati jogokkal és a vitarendezésre vonatkozó megfelelő hatáskörrel együtt.

19.  A nemzeti szabályozókat ösztönözni kell a nem versenyképes piacokon a maximális árak megállapítására vonatkozó jog alkalmazására egy meghatározott, rövid időszakon belül, amikor a tagállamok késlekednek az EU-jogszabályok végrehajtásában, annak érdekében, hogy az ügyfeleket megóvják a piaci visszaélésektől. A Bizottság hatóságainak szankcionálniuk kell a piaci mértéknél alacsonyabb szabályozott tarifákat, mivel ez az EU-n belül akadályozza és torzítja a versenyt, különösen a nagy energiafelhasználók körében.

20.  A Bizottság számos rendelkezést javasol, amelyek hatáskört ruháznak a Bizottságra a kötelező iránymutatások komitológiai eljárással történő elfogadására. A jogalkotási hatáskört azonban adott esetben együttdöntéssel kell gyakorolni, nem komitológiai eljárással, az Európai Parlament hatásköre sértetlenségének megőrzése érdekében.

IV - Az Európai Energiaszabályozói Ügynökség (Ügynökség)

21.  A kettős feladatvégzés elkerülése érdekében egyértelműen meg kell állapítani a nemzeti és európai szabályozó testületek feladatait. A szabályozó hatóság figyelemmel kíséri a nemzeti szabályozókról szóló irányelvben megállapított feltételeket. Az irányelvben megállapított szabályoknak való megfelelés elmulasztása egyértelmű szankciókat eredményez. A javasolt európai szabályozói ügynökség hatáskörét és függetlenségét az Európai Parlament felé történő elszámoltathatósággal kell biztosítani.

22.  A határokon átnyúló kérdéseket illetően fel kell ismerni a szabályozási hiányosságokat, az európai piacok egyes részein pedig jobb összeköttetések szükségesek. Ezért örvendetes az a javaslat, hogy az ügynökség kapjon döntési jogkört a rendszerösszekötőkkel kapcsolatos mentességeket, valamint olyan mentességeket illetően, amikor az infrastruktúra egynél több tagállam területén található. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező NRA-k nem tudnak megállapodásra jutni a megfelelő szabályozási rendszert illetően, az európai ügynökség a megfelelő hatóságokkal konzultálva a lényeges rendszerösszekötőkre vonatkozóan pályázatot írhat ki. A költségeket szabályozott és átlátható keretben a fogyasztóra kell terhelni. Az ügynökségnek aktívabb szerepet kell játszania a határokon átnyúló kérdések szabályozásában.

V - Regionális villamosenergia-piacok

23.  Célunk végső soron egy egységes európai villamosenergia-hálózat megfelelő, egyértelmű és fokozatos lépések útján való megteremtése. Egyértelművé kell tenni, hogy erre a tulajdonlás teljes körű szétválasztásával kell sort keríteni, és arra nem pusztán alternatív modellként tekinteni.

24.  Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek egyértelmű útitervet és menetrendet kell kapniuk ennek megvalósítása érdekében. Meg kell találni az egyensúlyt a tekintetben, hogy mely hatáskörök hárulnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkre és melyek a szabályozó hatóságokra. A szabályozók általában könnyebben határozhatnak meg kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó kódexeket – ideértve pl. a kiegyensúlyozó szabályokat és a szűk keresztmetszetekre vonatkozó szabályokat –, míg a műszaki kódexeknek az átvitelirendszer-üzemeltetők feladatkörébe kell tartozniuk. Egy EU-s hálózati kódex kialakítása biztosíthatja, hogy a regionális piacok nem távolodnak el egymástól.

25.  Létfontosságú a régiók meghatározása és a regionális együttműködés ösztönzése a tágabb európai kontextuson belül egy gördülékenyen működő piac biztosítása érdekében. Alapvető fontosságú az olyan „energiaszigetek”, mint a balti államok csatlakoztatása, mivel ezek mindeddig nem kapcsolódtak az UCTE (Villamosenergia-átviteli Koordinációs Unió) hálózatához. Működő ösztönzőkre van szükségünk azon akadályok kezelése érdekében, amelyek késedelmeket okoznak az új energiaimporttal és –exporttal kapcsolatos infrastruktúrák létrehozásában. Az ügynökség működésének ezért a regionális dimenzióra is tekintettel kell lennie.

VI - Harmadik országok tulajdonlása

26.  Az energia egyértelműen olyan terület, ahol a nemzeti és az európai érdekek kiemelt fontosságúak, különösen az ellátásbiztonsággal összefüggésben. További egyértelműsítés szükséges arra vonatkozóan, hogy melyek lehetnek e rendelkezés hatásai a harmadik országok által az EU átviteli rendszereiben jelenleg tett beruházások tekintetében, valamint a tulajdonlás szétválasztására vonatkozó követelmények eredményeként felszabaduló infrastruktúra felvásárlásával kapcsolatos együttes beruházásra vonatkozó korlátozást illetően. Az előadó rá kíván mutatni arra, hogy az infrastruktúra tulajdonlását illetően a többségi állami tulajdont részesíti előnyben.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (22.4.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

A vélemény előadója: Ján Hudacký

RÖVID INDOKOLÁS

Kiindulási helyzet

Az európai jogalkotó 1996-os első „energiacsomagjában” határozta el az akkoriban még monopolizált európai energiarendszer fokozatos liberalizációját. A Parlament és a Tanács a 2003. évi „második csomagban” döntött arról, hogy a piacot minden fogyasztó számára 2007 közepéig megnyitja, ezzel részletes rendelkezéseket adva a szabályozói megközelítésről. Az európai gáz- és villamosenergia-piacok azonban még mindig rendellenes működést mutatnak az átviteli hálózatokhoz való méltányos hozzáférés, a nemzeti energiapiacok közötti kapcsolódás (határon átnyúló összeköttetések) és az ellátás biztonságának fenntartása terén.

A jelenlegi bizottsági javaslat – „a harmadik energiacsomag” – ezért több intézkedést javasolt arra, hogy miként lehet áthidalni e működési problémákon és miként lehet előrelépni a teljesen integrált belső piac létrehozásában.

A szétválasztásra vonatkozó rendelkezések

Magától értetődő, hogy a „második energiacsomagban” előírt, jogi, funkcionális és irányítási szempontú szétválasztásra vonatkozó rendelkezések alapvető fontosságúak, és azokat minden tagállamban hatékonyan végre kell hajtani. Azonban úgy tűnik, hogy a belső piac jövőbeni kialakításáról folyó vita néha túlságosan csak a szétválasztási rendelkezések lehetséges érdemeire összpontosít. Kétséges, hogy a tulajdonosi szétválasztás egyes tagállamokban gyakorolt módja – amelyekben azt a nemzeti versenyjog részeként alakították ki – az EU egészére modellként használható lehetne. A bizottsági hatásvizsgálat valójában nem szolgál elegendő bizonyítékkal azon következtetés levonásához, hogy a tulajdonosi szétválasztás valóban a legmegfelelőbb intézkedés-e a verseny fokozására és a működő belső piac megteremtésére. Továbbá problémákat okozhat a tagállamokban a tulajdonjogok egyes alkotmányokban rögzített védelme terén. Ezért javasoljuk, hogy a tagállamok számára biztosítani kell egy olyan szabályozási modell választásának lehetőségét, amely a legmegfelelőbb saját gazdaságuk számára. Az eredeti bizottsági javaslatban szereplő két modellen – a tulajdoni szétválasztáson és a független rendszer-üzemeltetőkön – túl a több tagállam által kidolgozott, átfogó harmadik lehetőség javasolt.

Ennek olyan belső piacot kell eredményeznie, amelyben a különböző modellek együttesen létezhetnek. Minden modellre szigorú szabályok vonatkoznának EU-szinten az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségen (ACER) keresztül, szoros együttműködésben a nemzeti szabályozó hatóságokkal, valamint a nemzeti és uniós versenyhatóságokkal. Ez a megközelítés biztosíthatja a hálózathoz való átlátható és méltányos hozzáférést és biztosíthatja az EU liberalizált energiapiacát.

Átlátható hozzáférés az átviteli hálózatokhoz és beruházási lehetőségekhez

Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek kell felelniük a hálózathoz való csatlakozás tekintetében az átlátható, megkülönböztetésmentes eljárásokért. Ezeket az eljárásokat a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell jóváhagyniuk. Az átvitelirendszer-üzemeltetőket kötelezni kellene arra, hogy megadjanak minden szükséges információt az új erőművekhez (a nukleáris erőműveket is beleértve) csatlakozni kívánó, a villamos energiát az átvitelirendszer-üzemeltetőkön át szállítani kívánó, vagy az átviteli rendszerek összeköttetéseibe befektetni kívánó (és ezzel az ellátás biztonságát fokozó) minden érdekelt társaságnak. A nemzeti szabályozó hatóságok és az ACER előmozdíthatnák a régiókon belüli és régiók közötti jobb és gördülékenyebb együttműködést.

Kiegyensúlyozott szabályozói megközelítés: ENTSO, nemzeti szabályozó hatóságok, ACER, Bizottság

A megfelelő szabályozói egyensúly – különösen, ha a tagállamok a tulajdonosi szétválasztástól eltérő modelleket választanak – tölti be a legfontosabb szerepet a belső energiapiac megteremtésében. A közérdek védelme érdekében elengedhetetlennek látszik, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és az ACER a lehető legnagyobb függetlenséggel rendelkezzenek minden politikai vagy üzleti befolyástól mentesen.

Ezen túlmenően garantálni kell a szabályozói modell egységességét, a hatáskörök és feladatok egyértelmű elhatárolásának előírásával. A Bizottság javaslata éppen ebben a vonatkozásban nem ad megfelelő választ: egyrészt az ACER-nek csaknem teljesen tanácsadói szerepet szán, csupán igen szűk teret hagyva számára a harmadik személyekre nézve jogilag kötelező egyedi határozatok meghozatalára. Másfelől azonban igen széles teret ad az Átviteli-/Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSO), ami azt jelenti, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők „félig önszabályozói” szerepet kapnak, amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetők az álláspontjukat kifejtő különféle dokumentumok értelmében nem kívánnak felvállalni. A teljes megközelítés zavaros és kiegyensúlyozatlan szabályozói keretet eredményez, az ACER-t a Bizottsággal és az ENTSO-val szemben is igen gyenge pozícióba hozva.

Végül a Parlament szemszögéből megkérdőjelezhető, hogy ilyen nagyszámú szabályozói kérdéssel komitológiai eljárás keretében kell-e foglalkozni, mint ahogyan azt a Bizottság előírta.

Regionális megközelítés

A Bizottság javaslatából nem tűnik úgy, mintha teljes szívvel támogatná a regionális piacok elgondolását. A regionális piacok azonban életképes köztes lépést jelenthetnek a teljesen integrált európai energiapiac megteremtésében. A regionális rendszerüzemeltetők létrehozása az átviteli rendszerekbe, és különösen a határon átnyúló rendszerösszekötőkbe történő beruházás erős hajtóereje lenne, ezáltal javítva az ellátás biztonságát. Az regionális rendszerüzemeltetőknek regionális beruházási terveket kell készíteniük, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságoknak és az ACER-nak figyelemmel kell kísérniük a hatékony összehangolás garantálása érdekében.

A regionális piacok szerepének fokozása érdekében az ACER „regionális bizottságokat” hozhatna létre (az Ügynökség elődje, az ERGEG által létrehozott bizottságokhoz hasonlóan), amelyek feladata lehetne a „regionális szabályozói felügyelet”.

MódosítÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető el, ha megszűnik a vertikálisan integrált vállalkozások ösztönös törekvése a versenytársak hálózati hozzáféréssel és beruházásokkal kapcsolatos megkülönböztetésére. A belső érdekellentét feloldására és az ellátás biztonságának megvalósítására a legeredményesebb és legszilárdabb módszer egyértelműen a tulajdonjogi szétválasztás, amelynek során a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. Az Európai Parlament ezért a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott állásfoglalásában az átviteli szinten megvalósított tulajdonjogi szétválasztást nevezte az arra legalkalmasabb eszköznek, hogy az infrastrukturális beruházásokat megkülönböztetéstől mentesen ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes hálózati hozzáférést biztosítsanak és a piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól ezért meg kell követelni annak előírását, hogy ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak egy termelési vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás gyakorlására – ideértve például a beruházáshoz hasonló stratégiai fontosságú döntésekre vonatkozó kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben érdekeltség fenntartására egy átvitelirendszer-üzemeltetőben vagy átviteli rendszerben vagy felette bármely jog gyakorlására. Fordított viszonylatban is, az átvitelirendszer-üzemeltető feletti irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási vállalkozásban fenntartott érdekeltség vagy a felette történő joggyakorlás lehetőségét.

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető el, ha megszűnik a vertikálisan integrált vállalkozások ösztönös törekvése a versenytársak hálózati hozzáféréssel és beruházásokkal kapcsolatos megkülönböztetésére. A belső érdekellentét feloldására és az ellátás biztonságának megvalósítására eredményes és szilárd módszer egyértelműen a tulajdonjogi szétválasztás, amelynek során a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. Az Európai Parlament ezért a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott állásfoglalásában az átviteli szinten megvalósított tulajdonjogi szétválasztást nevezte az arra legalkalmasabb eszköznek, hogy az infrastrukturális beruházásokat megkülönböztetéstől mentesen ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes hálózati hozzáférést biztosítsanak és a piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól ezért meg kell követelni annak előírását, hogy ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak egy termelési vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás gyakorlására – ideértve például a beruházáshoz hasonló stratégiai fontosságú döntésekre vonatkozó kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben érdekeltség fenntartására egy átvitelirendszer-üzemeltetőben vagy átviteli rendszerben vagy felette bármely jog gyakorlására. Fordított viszonylatban is, az átvitelirendszer-üzemeltető feletti irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási vállalkozásban fenntartott érdekeltség vagy a felette történő joggyakorlás lehetőségét.

Indokolás

Nem igaz, hogy a tulajdonjogi szétválasztás a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer az ellátás biztonságának megvalósítására, amely jóval sokrétűbb feltételekhtől függ, így például a szabályozás helyes mértékétől is. A hálózat a tulajdonjogi szétválasztás után is természetes monopólium marad, amelyet szabályozni kell.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A tényleges és hatékony társasági jogi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések betartását vállalva a vertikálisan integrált társaságok maradhatnak a hálózat vagyoni értékeinek tulajdonosai, és egyidejűleg biztosíthatják az érdekek hatékony elkülönítését, amennyiben a rendszer-üzemeltető társaság a rendszer-üzemeltető valamennyi funkcióját gyakorolja és amennyiben a részletes szabályozást megfelelően előírják, és az átfogó szabályozó kontrollmechanizmusok biztosítottak.

Indokolás

A tagállamok részére lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent jelentős beavatkozást a tagállamok tulajdonosi struktúráiba, és amely a vertikálisan integrált társaságok számára lehetővé teszi, hogy a szigorú feltételek és kötelezettségek vállalása esetén a hálózatot továbbra is egymással kapcsolatban állva üzemeltessék.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint – eltérésként – az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása közötti választásra. A független rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű eredményességét meghatározott kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A vertikálisan integrált vállalkozások részvényeseinek teljes körű érdekvédelme céljából a tagállamok választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált vállalkozás részvényeinek a hálózati vállalkozás részvényeire és a fennmaradó ellátási és termelési társaság részvényeire való bontással valósítják-e meg, feltéve hogy teljesülnek a tulajdonjogi szétválasztásból eredő követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni különböző lehetőségek közötti választásra.

Indokolás

A belső energiapiac megvalósítására irányuló új intézkedések bevezetése.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Mielőtt a Bizottság elfogadná a nyilvántartási követelményeket részletező iránymutatásokat, az azok tartalmával kapcsolatban folytatott kutatások és a Bizottság tanácsokkal való ellátása céljából az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek és az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának (CESR) együtt kell működnie. Az ügynökségnek és a bizottságnak a célból is együtt kell működnie, hogy további kutatásokat folytassanak és további tanácsokat adjanak a tekintetben, hogy a villamosenergia-ellátási szerződésekre és a villamosenergia-derivatívákra vonatkozó ügyleteket alá kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni átláthatósági követelményeknek, és ha igen, mi legyen azok tartalma.

(20) A nyilvántartási követelményeket részletező iránymutatások kibocsátása előtt, az azok tartalmával kapcsolatban folytatott kutatások céljából az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek és az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának (CESR) együtt kell működnie, és tanácsadó szerepet kell betöltenie. Az ügynökségnek és a bizottságnak a célból is együtt kell működnie, hogy további kutatásokat folytassanak és további tanácsokat adjanak a tekintetben, hogy a villamosenergia-ellátási szerződésekre és a villamosenergia-derivatívákra vonatkozó ügyleteket alá kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni átláthatósági követelményeknek, és ha igen, mi legyen azok tartalma.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

22a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A teljes mértékben egységesített európai villamosenergia-hálózat megvalósítása érdekében tovább kell fejleszteni a regionális együttműködést, lehetővé téve az Európai Unión belüli nemzeti villamosenergia-piacok egyesítését.

Indokolás

Az irányelv céljának egy ténylegesen európai villamosenergia-hálózat létrehozásának kell lennie, és így ezen régiók összekapcsolása létfontosságú.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa a 2003/54/EK irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és a 2003/54/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk a következő, (10) bekezdéssel egészül ki:

törölve

“(10) A Bizottság e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

 

Indokolás

A közérdekkel kapcsolatos kötelezettségeket a hatályos irányelv már szabályozza. A Bizottság iránymutatásai ebben a kontextusban nem helyénvalóak.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket. A regionális együttműködésekkel lefedett földrajzi térség a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági meghatározásnak megfelelő földrajzi térség.”

(1) A tagállamok hatóságai és szabályozó testületei együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok hatóságai és szabályozó testületei biztosítják különösen a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és elősegítik a jogi és szabályozói keretrendszerek konvergenciáját és összhangját.

Indokolás

Az irányelvnek elő kell segítenie az egységes európai energiapiac létrehozásában nélkülözhetetlen közbenső lépésnek számító, a piaci integrációt célzó regionális kezdeményezéseket.

Az olyan kezdeményezések, mint például Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és Németország villamosenergia-piacának összekapcsolása, az infrastruktúra kihasználásának optimalizálása, a nagyobb átláthatóság és a piaci likviditás révén kedvez a versenynek és az ellátás biztonságának. A végső cél az egységes európai energiapiac létrehozása.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5a cikk – 1a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Azon tagállamok együttes kérelme alapján, amelyek között a regionális szintű együttműködés jelentős nehézségekbe ütközött, a Bizottság az érintett tagállamok egyetértésével regionális koordinátort jelölhet ki.

Indokolás

A regionális koordinátorok fontos szerepet játszhatnának a tagállamok közötti párbeszéd elősegítésében, különösen a határokon átnyúló beruházások esetében.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5a cikk – 1b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A regionális koordinátor regionális szinten segíti a szabályozó hatóságok és egyéb illetékes közhatóságok, a rendszer-üzemeltetők, villamosenergia-tőzsdék, rendszerhasználók és piaci résztvevők közötti együttműködést. Különösen a következőket teszi:

 

a) előmozdítja a rendszer-összeköttetésekbe való új, hatékony beruházásokat. Ennek érdekében segítséget nyújt az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a regionális rendszer-összeköttetési tervek kidolgozásában, és hozzájárul beruházási döntéseik , valamint megfelelő esetben kapacitástendereik összehangolásában;

 

b) előmozdítja a hálózatok eredményes és biztonságos használatát. Ennek érdekében közös allokációs és közös biztonsági mechanizmusok kidolgozásával hozzájárul az átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes nemzeti közhatóságok közötti koordinációhoz;

 

c) éves jelentést nyújt be a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak a régióban elért eredményekről, valamint az előrehaladás esetleges nehézségeiről és akadályairól.

Indokolás

Ez újabb módja az egységes piacra irányuló célkitűzés elérésének. A regionális koordinátorok fontos szerepet játszhatnának a tagállamok közötti párbeszéd elősegítésében, különösen a határokon átnyúló beruházások esetében.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3a pont (új)

2003/54/EK irányelv

7a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A szöveg az alábbi 7a. cikkel egészül ki:

 

„7a. cikk

Az átvitelirendszer-üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy …*-tól a vertikálisan integrált vállalkozások a tulajdonjogi szétválasztás (OU) tekintetében megfeleljenek a 8. cikk (1a) bekezdése a)-d) pontjainak, a független rendszerüzemeltetők (ISO) tekintetében a 10. cikknek, a hatékony és eredményes szétválasztás (EEU) tekintetében pedig a 8c. cikknek.

 

__________________

* egy évvel a nemzeti jogba való átültetés időpontja után.”

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy átviteli feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli rendszer felett vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni,

i) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy átviteli feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli rendszer felett, vagy afelett bármely jogot gyakorolni,

Indokolás

Érthető módon nem szükséges a kisebbségi részesedések megakadályozása egészen addig, amíg nem akadályozzák a tevékenység ellenőrzését. A kisebbségi részesedés nem veszélyezteti az üzemeltetők függetlenségét.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni;

ii) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban, vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

Indokolás

Érthető módon nem szükséges a kisebbségi részesedések megakadályozása egészen addig, amíg nem akadályozzák a tevékenység ellenőrzését. A kisebbségi részesedés nem veszélyezteti az üzemeltetők függetlenségét.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett részesedés és jogok közé tartozik különösen:

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett jogok közé tartozik különösen:

a) a tőke vagy az üzleti vagyon egy részének tulajdonlása; vagy

 

b) a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó hatáskör; vagy

b) a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó hatáskör; vagy

c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető testület vagy a vállalkozást jogilag képviselő testület tagjainak kinevezésére vonatkozó hatáskör;

c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető testület vagy a vállalkozást jogilag képviselő testület tagjainak kinevezésére vonatkozó hatáskör;

d) osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való jog.

 

Indokolás

Az üzemeltetők függetlenségét nem sérti a tőke, az üzleti vagyon egy részének birtoklása, vagy az osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való jog. Ennek fejében a szavazati jogok gyakorlása vagy a vállalkozást törvényesen képviselő felügyelőbizottság, igazgatótanács vagy szervezetek kinevezése döntő szerepet játszik az üzemeltető ellenőrzése tekintetében.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok [az átültetés dátuma plusz két év]-ig eltérést engedélyezhetnek az (1) bekezdés b) és c) pontjától, amennyiben az átvitelirendszer-üzemeltetők nem részei egy vertikálisan integrált vállalkozásnak.

törölve

Indokolás

Ugyan a tulajdonjog szétválasztása hosszú távon kívánatos cél, a teljes tulajdonjogi szétválasztás (OU) az irányelv átültetésének jelentős késedelmét okozná, mivel ez számos tagállamban alkotmányos akadályokba ütközik. A módosítással ezek a problémák elkerülhetőek lennének, miközben továbbra is működőképesen biztosítaná a funkciók és a belső piac elkülönítését az átviteli rendszer feletti irányítás tiltásával olyan vállalkozások számára, amelyek a termelésben vagy ellátásban látnak el feladatokat.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítettnek minősül abban az esetben, ha több, átviteli rendszert tulajdonló vállalkozás olyan közös vállalatot alapít, amely az érintett átviteli rendszerek tekintetében több tagállamban átvitelirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik. A közös vállalatnak más vállalkozás nem lehet része, kivéve ha a 10. cikk értelmében független rendszerüzemeltetőként engedélyezték.

(5) Az 5a. cikkben meghatározott, a regionális együttműködés elérésére irányuló célkitűzés figyelembevételével a tagállamok az 1228/2003/EK rendelet 2h. cikkének (3) bekezdésével összhangban előnyben részesítenek és támogatnak minden olyan, az átvitelirendszer-üzemeltetők és szabályozók közötti együttműködést, amely a különböző szomszédos tagállamokon belüli és azok közötti hozzáférés és az egyensúly megteremtése érdekében hozott szabályok összehangolását célozza (különösen a kiegyensúlyozási övezetek tekintetében). Ilyen együttműködési forma lehet például a különböző szomszédos területek lefedésében érdekelt átvitelirendszer-üzemeltetők közös struktúrája. Ilyen esetben a tagállamok biztosítják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők közös struktúrái megfeleljenek a 8. és 10a. cikknek.

Indokolás

A nagyobb és likvidebb piac létrehozására irányuló kihívás erős irányítást tesz szükségessé. Mivel regionális szinten a rendszerüzemeltetők önkéntes együttműködése bizonyos esetekben eredményekkel járhat, úgy véljük, hogy erősebb keretek szükségesek a regionális rendszerüzemeltetésre vonatkozóan.

Végső soron az irányelvnek biztosítania kellene egy regionális/európai rendszerüzemeltető létrehozásának lehetőségét. A páneurópai piac tényleges kialakulása érdekében lényeges továbbá biztosítani a régiók közötti együttműködést.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 5a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozás résztulajdonosa egy tagállam, az (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített kötelezettségeket teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a vállalkozás által végzett termelési, ellátási és átvitelirendszer-üzemeltetői vagy átviteli rendszerre vonatkozó tevékenységeket jogilag elkülönült állami szervek végzik, és megfelelnek az (1) bekezdés b) és c) pontjának.

Indokolás

A hálózatok szétválasztása nem jár együtt a tevékenységek privatizálásával. A közszférának is meg kell adni a termelés vagy az ellátás és az átvitel biztosításának a lehetőségét, amennyiben a két hálózat szétválasztása biztosított.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

2003/54/EK irányelv

8a. cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan megállapodás rendelkezése alapján, amelyet egy vagy több harmadik országgal kötöttek, és amelynek a Közösség is részes fele.

(2) A Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan megállapodás rendelkezése alapján, amelyet egy vagy több harmadik országgal kötöttek, és amelynek a Közösség is részes fele.

Indokolás

Mivel e megállapodások érintik a gazdaságpoltikát és a közösség belső biztonságát, ezeket a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Unió jogalkotó testületeinek tudomására kell hozni, és azoknak jóvá kell hagyniuk őket.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

2003/54/EK irányelv

8b cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdés alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

(13) A Bizottság módosíthatja azon iránymutatásokat, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdés alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6a pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A 9. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„fa) biztosítja a működése szerinti régiót érintő előnyök kellő mértékű figyelembevételét. A részvényeseknek a befektetés megtérülésére és a részvényigényre vonatkozó jogainak megelőlegezése nélkül az átvitelirendszer-üzemeltető üzemeltetési és beruházási döntéseinek összhangban kell állniuk az 1228/2003/EK rendelet 2c. és 2d. cikke szerinti közösségi és regionális beruházási tervekkel, továbbá elő kell segítenie a piac fejlődését, a piaci integrációt, és legalább regionális szinten optimalizálnia kell a társadalmi-gazdasági jólét erősödését.”

Indokolás

A 9. cikk a (1) bekezdésének fa) (új) pontjának célja annak biztosítása, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők mindenkor első számú prioritásnak tekintsék a működési helyük szerinti régió szükségleteit. Különösen biztosítaniuk kell a társadalmi-gazdasági jólét növekedését régiójukon belül, és akár azon kívül is (régiókon átnyúlóan).

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6b pont (új)

2003/54/EK irányelv

9 cikk – 1a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az átvitelirendszer-üzemeltetők legalább kétévenként tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervet dolgoznak ki. A terv hathatós intézkedéseket tartalmaz a rendszer megfelelőségének és az ellátás biztonságának szavatolása érdekében. Ez a fejlesztési terv különösen:

 

a) meghatározza a piaci résztvevők számára azokat a fő átviteli infrastruktúrákat, amelyeket az elkövetkező tíz év során meg kell építeni;

 

b) tartalmazza a már jóváhagyott beruházásokat, és meghatározza azokat az új beruházásokat, amelyek végrehajtásáról a következő három évben határozatot kell hozni.

 

A tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv kidolgozása érdekében minden egyes átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű becsléseket készít a termelés, a fogyasztás és a más országokkal történő csere alakulásáról, figyelembe véve a regionális és az Európa-szerte létező hálózati beruházási terveket. Az átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű időn belül benyújtja a becsléseket az nemzeti szabályozó hatóságnak.

 

A nemzeti szabályozó hatóság nyílt és átlátható módon konzultációt folytat minden jelentős rendszerhasználóval a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv tervezete alapján, és – különösen az esetleges beruházási szükségletek vonatkozásában – közzéteheti a konzultációs folyamat eredményét.

 

A nemzeti szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv kiterjed-e a konzultáció során meghatározott valamennyi beruházási igényre, valamint kötelezheti az átvitelirendszer-üzemeltetőt tervének módosítására.

 

Ha az átvitelirendszer-üzemeltető megtagadja a tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervben felsorolt, három éven belül megvalósítandó valamely beruházás végrehajtását, a tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóság hatáskörrel rendelkezzék a következőkre:

 

a) a) az átvitelirendszer-üzemeltető felszólítása arra, hogy pénzügyi kapacitásait felhasználva valósítsa meg a beruházást; vagy

 

b) az átviteli rendszerben nélkülözhetetlen beruházásokra vonatkozóan független befektetők meghívásával pályázat kiírása, esetlegesen előírva az átvitelirendszer-üzemeltető egyetértését a következőkkel összefüggésben:

 

- harmadik fél általi finanszírozás;

 

- új eszköz építése harmadik fél által;

 

- új eszköz működtetése harmadik fél által; és/vagy

 

- a tőke emelése a nélkülözhetetlen beruházások finanszírozása érdekében, és a tőkéhez való hozzájárulás lehetővé tétele független befektetők számára.

 

A megfelelő finanszírozási rendszer a szabályozó hatóság engedélyéhez kötött.

 

Akár az átvitelirendszer-üzemeltető, akár harmadik fél valósít meg egy beruházást, a tarifaszabályozásnak mindkét esetben lehetővé kell tennie az ilyen beruházások költségeinek fedezését.

 

A nemzeti szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási terv végrehajtását.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek létrehozni és közzétenni az új erőműveknek a hálózathoz való megkülönböztetésmentes csatlakozására vonatkozó, átlátható és hatékony eljárásokat. Ezek az eljárások a nemzeti szabályozó hatóság engedélyéhez kötöttek.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem jogosultak megtagadni az új erőmű csatlakozását a rendelkezésre álló hálózati kapacitások esetleges jövőbeli korlátozottságára, például az átviteli hálózat távoli részein lévő szűk keresztmetszetekre hivatkozva. Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek a szükséges tájékoztatást megadni.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem jogosultak visszautasítani az új csatlakozási pontot pusztán azzal az indokkal, hogy az többletköltségeket eredményez a hálózati elemek csatlakozási pont közelében lévő szükséges kapacitásbővítésével kapcsolatban.”

Indokolás

Annak ellenére, hogy az eredményes és hatékony jogi szétválasztás jelenleg is számos szigorú intézkedést tartalmaz az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO) részére, e rendelkezések nagy részének érvényesnek kellene lennie a szétválasztott tulajdonjogú TSO-kra és az ISO alá eső TSO-kra is. Az új erőművek megkülönböztetésmentes csatlakozását és a hálózat nélkülözhetetlen befektetéseit mindig biztosítani kell, függetlenül attól, hogy ki a hálózat tulajdonosa.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

2003/54/EK irányelv

10a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

törölve

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

2003/54/EK irányelv

10b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. cikk

Az átviteli rendszerek eredményes és hatékony társasági jogi szétválasztása

 

Vagyoni értékek, létesítmények, személyzet és jogalanyiság

 

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek rendelkezniük kell a vertikálisan integrált vállalkozás rendes villamosenergia-szolgáltatásához szükséges minden személyi, fizikai és pénzügyi erőforrással. Különösen az alábbiakat kell biztosítaniuk:

 

a) A rendszeres villamosenergia-szolgáltatáshoz szükséges eszközök az átvitelirendszer-üzemeltetők tulajdonában vannak;

 

b) A rendszeres villamosenergia-szolgáltatáshoz szükséges alkalmazottakat közvetlenül az átvitelirendszer-üzemeltetők alkalmazzák;

 

c) A jövőbeni beruházási projektekhez a megfelelő pénzügyi eszközök az éves pénzügyi tervnek megfelelően rendelkezésre állnak.

 

Az a)-c) pontokban említett tevékenységi körök legalább a következőkre terjednek ki:

 

i) az átvitelirendszer-üzemeltetők képviselete, valamint kapcsolattartás harmadik felekkel és a szabályozó hatóságokkal;

 

ii) harmadik felek, különösen a megújulóenergia-ágazat új piaci szereplői hozzáférésének biztosítása és szabályozása;

 

iii) a hozzáférési díjak, a szűk keresztmetszet kezeléséért felszámított díjak és az átvitelirendszer-üzemeltetlők közötti ellentételezési mechanizmus szerinti kifizetések beszedése a 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének megfelelően;

 

iv) az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése;

 

v) a rendszernek az ésszerű kereslet kielégítésére való hosszú távú képességét biztosító és az ellátás biztonságát szavatoló beruházástervezés;

 

vi) jogi tanácsadás és képviselet;

 

vii) könyvviteli és informatikai szolgáltatások.

 

 

 

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltető az átvitelen kívül semmiféle olyan üzleti vagy egyéb tevékenységet nem folytathat, amely nem egyeztethető össze feladataival, beleértve a részvények birtoklását vagy egy vállalatban vagy a vertikálisan integrált vállalat egy részében vagy bármely más áram- vagy gázszolgáltató vállalatban való részesedést. Az e rendelkezés alóli felmentéshez a nemzeti szabályozó hatóság előzetes engedélyére van szükség, és csak a részvények birtoklására és más hálózatüzemeltető vállalatokban való részesedésre korlátozódhat.

 

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltető saját társasági jogalany, amely egyértelműen eltér a vertikálisan integrált vállalatétól, valamint más márkajelzéssel, más kommunikációval és más hivatalos helyiségekkel is rendelkezik.

 

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltető semmiféle olyan érzékeny információt vagy információkat nem szolgáltathat a vertikálisan integrált vállalat részére, amelyek versenyelőnyt jelentenek, kivéve, ha ezeket az információkat egyformán és diszkriminációmentesen valamennyi piaci résztvevővel megosztja. Az e rendelkezés által érintett információk típusait az átvitelirendszer-üzemeltető a nemzeti szabályozó hatósággal együtt állapítja meg.

 

(5) Az átvitelirendszer-üzemeltető üzleti könyveit a vertikálisan integrált vállalatétól és valamennyi vele összekapcsolt vállalatétól eltérő könyvvizsgáló vizsgálja.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltető vezetésének, ügyvezetőjének és ügyvezető testületének függetlensége

 

(6) Az ügyvezető és az ügyvezető testület tagjainak kinevezéséről és foglalkoztatási viszonyának idő előtti befejezéséről szóló döntéseket, valamint a foglakoztatási viszony keretében kötött megfelelő szerződéses megállapodásokat és a foglakoztatási viszony befejezését a nemzeti szabályozó hatósággal közölni kell. E döntések és megállapodások csak akkor kötelező erejűek, ha a szabályozó hatóság a közléstől számított három hetes időtartamon belül nem él ellenvetési jogával. A szabályozó hatóság ellenvetéssel élhet a kinevezések és a megfelelő szerződéses megállapodások olyan eseteiben, ha súlyos kétségek merülnek fel a kinevezett ügyvezető vagy az ügyvezető testület kinevezett tagjának szakmai függetlenségével kapcsolatban, valamint a foglalkoztatási viszony és a szerződéses megállapodások idő előtti befejezésének olyan eseteiben, amikor súlyos kétség merül fel ezen intézkedések megalapozottságával kapcsolatban.

 

(7) A szabályozó hatóság vagy valamely bíróság előtt tényleges panasztételi jog illeti meg az átvitelirendszer-üzemeltető ügyvezetőjét és az ügyvezető testület tagjait foglakoztatási viszonyuk idő előtti befejezésével kapcsolatos panaszaik esetére.

 

(8) A szabályozó hatóságnak minden panaszról hat hónapon belül döntést kell hoznia. E határidő túllépése tárgyilagos indoklás nélkül nem megengedett.

 

(9) Az átvitelirendszer-üzemeltetőnél fennálló foglalkoztatási viszony megszűnése után az érintett ügyvezető ill. az ügyvezető testület tagjai legalább három évig nem végezhetnek munkát a termelést és ellátást végző, vertikálisan integrált társaság egyetlen létesítményének tevékenységében sem.

 

(10) Az ügyvezető és az ügyvezető testület tagjai a vertikálisan integrált társaság egyik vállalkozásában sem szerezhetnek részesedést, és az átvitelirendszer-üzemeltetőt kivéve azoktól díjazást nem kaphatnak. Az ügyvezető és az ügyvezető testület tagjainak díjazása semmilyen részben nem függhet a vertikálisan integrált társaság tevékenységi körétől, kivéve az átvitelirendszer-üzemeltető tevékenységi körét.

 

(11) Az átvitelirendszer-üzemeltető ügyvezetője vagy ügyvezetésének tagjai nem vállalhatnak közvetlen vagy közvetett felelősséget a vertikálisan integrált társaság bármely más létesítményének rendes működésével kapcsolatban.

 

(12) A fenti rendelkezések ellenére az átvitelirendszer-üzemeltető az integrált villamosenergia-társaságtól függetlenül rendelkezik valamennyi tényleges döntési jogosultsággal azon vagyoni értékek felett, amelyek az üzemeltetéshez, a karbantartáshoz és a hálózat fejlesztéséhez szükségesek. Mindez nem áll ellentétben azokkal a megfelelő koordinációs mechanizmusokkal, amelyekkel azt biztosítják, hogy az anyatársaság meg tudja határozni leányvállalata adóssága mértékének általános határait. Az anyatársaság a folyamatos üzemre vagy az átviteli vezetékek kiépítésére vagy korszerűsítésére vonatkozó egyes döntéseket illetően nem adhat olyan utasításokat, amelyek túlmutatnak az engedélyezett pénzügyi terv vagy egy azzal egyenértékű eszköz határain.

 

Felügyelőbizottság/Igazgatótanács

 

(13) Az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságának és igazgatóságának elnöke nem vehet részt a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen termelő vagy ellátó feladatot végző ágának működésében sem.

 

(14) Az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottsága és igazgatótanácsa független tagokból áll, akiket legalább ötéves időtartamra neveznek ki. Kinevezésükről értesíteni kell a szabályozó hatóságot vagy az egyéb, illetékes nemzeti hatóságot, és az a (6) bekezdésben leírt feltételek mellett válik kötelező erejűvé.

 

(15) A (14) bekezdésben megfogalmazott célokkal kapcsolatban az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságának/igazgatótanácsának valamely tagja akkor minősül függetlennek, ha nem áll semmiféle olyan üzleti vagy egyéb kapcsolatban a vertikálisan integrált társasággal, annak többségi részvényeseivel, ügyvezető testületével vagy többségi részvényeseivel, amely akadályozná ítélőképességét. Különösen az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 

a) a felügyelőbizottság/igazgatótanács tagjaként történő kinevezése előtti öt évben nem alkalmazták a termelés és ellátás funkcióit végző vertikálisan integrált társaság létesítményében;

 

b) a vertikálisan integrált társaságban vagy valamely kapcsolt társaságban nem rendelkezik részesedéssel, és az átvitelirendszer-üzemeltetőt kivéve azoktól semmiféle díjazásban nem részesül;

 

c) a felügyelőbizottság/igazgatótanács tagjaként semmiféle számottevő üzleti kapcsolatot nem tart fenn a termelés és ellátás funkcióit végző, vertikálisan integrált társaság egyetlen létesítményével sem;

 

d) nem tagja olyan vállalkozás ügyvezető testületének, amelynek felügyelőbizottságába/igazgatótanácsába a vertikálisan integrált társaság tagokat delegál.

 

A szétválasztás megfeleléséért felelős tisztviselő

 

(16) A tagállamok biztosítják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők megfelelőségi programot állítanak össze, amelyben meghatározzák a diszkrimináló magatartás elkerülésére vonatkozó intézkedéseket. A programban meghatározzák a munkatársak fenti cél elérésével kapcsolatos részletes kötelezettségeit. A programhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. A program betartását a megfelelésért felelős tisztviselő függetlenül felügyeli. A szabályozó hatóság a megfelelőségi program nem megfelelő megvalósítása esetén szankciók kiszabására jogosult.

 

(17) Az átvitelirendszer-üzemeltető ügyvezetője/ügyvezető testülete olyan személyt vagy szervet nevez ki a megfelelésért felelős tisztviselőnek, akinek vagy amelynek hatásköre a következő:

 

a) a megfelelőségi program megvalósításának felügyelete;

 

b) részletes éves jelentés elkészítése, amelynek kritériumait a szabályozó hatóság az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel egyeztetve határozza meg; a megfelelőségi program megvalósításával kapcsolatos intézkedések meghatározása és a jelentés előterjesztése a szabályozó hatóságnál;

 

c) a megfelelőségi programra és annak megvalósítására vonatkozó ajánlások közzététele.

 

(18) A megfelelésért felelős tisztviselő függetlenségét különösen munkaszerződésének feltételei révén kell biztosítani.

 

(19) A megfelelésért felelős tisztviselőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy rendszeresen az átvitelirendszer-üzemeltető és a vertikálisan integrált társaság felügyelőbizottságához/igazgatótanácsához, valamint a szabályozó hatóságokhoz forduljon.

 

(20) A megfelelésért felelős tisztviselő az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságának/igazgatótanácsának valamennyi olyan ülésén részt vesz, amely a következő területeket érinti:

 

a) a hálózathoz történő hozzáférés és a hálózatra történő rácsatlakozás feltételei, beleértve a hozzáférési díjak, a kapacitások menedzseléséből származó bevételek és az 1228/2003/EK számú rendelet 3. cikkével összhangban az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti kiegyenlítő mechanizmus szerinti fizetések behajtását;

 

b) az átviteli rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése érdekében végrehajtott projektek, beleértve a rendszerösszekötő infrastruktúrába és a csatlakozásokba történő beruházásokat;

 

c) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a tartalék energiára vonatkozó szabályokat is;

 

d) energiabeszerzés a veszteségek fedezéséhez.

 

(21) Ezen üléseken a megfelelésért felelős tisztviselő gondoskodik arról, hogy a felügyelőbizottság/igazgatótanács előtt diszkriminatív módon ne hozzanak nyilvánosságra a termelők és az ellátók tevékenységi köréről olyan információkat, amelyek gazdasági szempontból előnyt jelenthetnek.

 

(22) A megfelelésért felelős tisztviselő hozzáféréssel rendelkezik az átvitelirendszer-üzemeltető valamennyi olyan releváns könyvéhez, dokumentációjához és irodahelyiségéhez és valamennyi olyan információhoz, amelyek feladatának szabályszerű ellátásához szükségesek.

 

(23) A megfelelésért felelős tisztviselőt az ügyvezető/ügyvezető testület kizárólag a szabályozó hatóság előzetes hozzájárulásával nevezheti ki és mentheti fel.

 

(24) A megfelelésért felelős tisztviselő távozása után legalább 5 évig nem tarthat fenn semmiféle üzleti kapcsolatot a vertikálisan integrált társasággal.

 

(25) Az átvitelirendszer-üzemeltetők legalább kétévente tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervet dolgoznak ki. Ebben hatékony intézkedéseket írnak elő a hálózat megfelelő működésének és az ellátás biztonságának biztosítása érdekében.

 

(26) A tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv különösen:

 

a) felhívja a piaci résztvevők figyelmét a következő tíz év folyamán megépítendő fő átviteli infrastruktúrákra;

 

b) tartalmazza a már jóváhagyott beruházásokat, és meghatározza azokat az új beruházásokat, amelyek végrehajtásáról a következő három évben határozatot kell hozni.

 

(27) A tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv kidolgozása érdekében minden egyes átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű becsléseket készít a termelés, a fogyasztás és a más országokkal történő csere alakulásáról, figyelembe véve a regionális és az Európa-szerte létező hálózati beruházási terveket. Az átvitelirendszer-üzemeltető a tervezetet időben előterjeszti a nemzeti szabályozó hatóságnak.

 

(28) A nemzeti szabályozó hatóság nyílt és átlátható módon konzultációt folytat minden jelentős rendszerhasználóval a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv tervezete alapján, és – különösen az esetleges beruházási szükségletek vonatkozásában – közzéteheti a konzultációs folyamat eredményét.

 

(29) A szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv teljes mértékben megfelel-e a konzultációk során meghatározott beruházási szükségleteknek. A hatóság kötelezheti az átvitelirendszer-üzemeltetőt tervének módosítására.

 

(30) Amennyiben az átvitelirendszer-üzemeltető megtagadja a tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervben szereplő és a következő három évben végrehajtandó valamely beruházás megvalósítását, az érintett tagállam biztosítja, hogy a szabályozó hatóság a következő intézkedések egyikének meghozatalára hatáskörrel rendelkezzék:

 

a) a) az átvitelirendszer-üzemeltető kötelezése minden jogi eszközzel arra, hogy beruházási kötelezettségeit pénzügyi kapacitásainak felhasználásával teljesítse;

 

b) az átviteli rendszerben nélkülözhetetlen beruházásokra vonatkozóan független befektetők meghívásával pályázat kiírása, és ennek során az átvitelirendszer-üzemeltető kötelezése a következőkre:

 

- hozzájárulás bármely harmadik fél általi finanszírozáshoz;

 

- hozzájárulás az építkezés bármely harmadik fél általi elvégzéséhez vagy a megfelelő új eszközök megépítése;

 

- hozzájárulás az új eszköz üzemeltetéséhez.

 

 

 

A megfelelő finanszírozási rendszer a szabályozó hatóság engedélyéhez kötött. A tarifa szabályozásának mindkét esetben lehetővé kell tennie a beruházások költségeit fedező bevételeket.

 

(31) A szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási terv végrehajtását.

 

(32) Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek létrehozni és közzétenni az új erőműveknek a hálózathoz való megkülönböztetésmentes csatlakozására vonatkozó, átlátható és hatékony eljárásokat. Ezek az eljárások a nemzeti szabályozó hatóság engedélyéhez kötöttek.

 

(33) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem jogosultak megtagadni az új erőmű csatlakozását a rendelkezésre álló hálózati kapacitások esetleges jövőbeli korlátozottsága indokával, pl. az átviteli hálózat távoli részein lévő szűk keresztmetszetek miatt. Az átvitelirendszer-üzemeltető köteles a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.

 

(34) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem jogosultak visszautasítani az új csatlakozási pontot pusztán azzal az indokkal, hogy az többletköltségeket fog eredményezni a hálózati elemek csatlakozási pont közelében lévő szükséges kapacitásbővítésével kapcsolatban.

 

Regionális együttműködés

 

(35) Amennyiben a tagállamok a regionális együttműködés mellett döntenek, úgy az átvitelirendszer-üzemeltetőkre egyértelműen meghatározható időkeretben kifejezett, részletes kötelezettségeket kell kiszabniuk. Ezenkívül e kötelezettségeknek fokozatosan közös regionális elosztóközpont létrehozatalát kell szolgálniuk, amely legkésőbb …+-től felel a biztonsági kérdésekért.

 

(36) Több tagállam regionális szintű együttműködése során a tagállamok a Bizottsággal megegyezésben regionális koordinátort jelölnek ki.

 

(37) A regionális koordinátor regionális szinten segíti a szabályozó hatóságok és egyéb megfelelő hatóságok, a rendszer-üzemeltetők, villamosenergia-tőzsdék, hálózathasználók és piaci résztvevők közötti együttműködést. Különösen a következőket teszi: köteles

 

a) előmozdítani a rendszerösszekötő infrastruktúrába való új, hatékony beruházásokat. Ennek érdekében segítséget nyújt az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a regionális rendszerösszekötő infrastruktúrára vonatkozó tervek kidolgozásában, és hozzájárul beruházási döntéseik, valamint megfelelő esetben kapacitástendereik összehangolásában;

 

b) előmozdítani a hálózat eredményes és biztonságos használatát. Ennek érdekében közös allokációs eljárások és biztosítékok kidolgozásával segíti az átvitelirendszer- üzemeltetőket, a nemzeti szabályozó hatóságokat és más illetékes nemzeti hatóságokat munkájuk összehangolásában;

 

c) éves jelentést benyújtani a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak a régióban elért eredményekről, valamint az előrehaladás esetleges nehézségeiről és akadályairól.

 

Szankciók

 

(38) Annak érdekében, hogy az e cikkben kiszabott kötelezettségeit teljesíteni tudja, a nemzeti szabályozó hatóság a következő jogokkal rendelkezik:

 

a) annak joga, hogy bármilyen információt bekérjen az átvitelirendszer-üzemeltetőtől, és az átvitelirendszer-üzemeltető bármely alkalmazottjával közvetlenül kapcsolatba léphessen; kétség esetén ez a jog a vertikálisan integrált társaságra és annak létesítményeire is alkalmazható;

 

ii) annak joga, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetőre, kétségek esetén pedig a vertikálisan integrált társaságra és annak létesítményeire vonatkozóan valamennyi szükséges vizsgálatot elvégezze; a 2002. december 16-i, a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK rendelet 20. cikkében meghatározott rendelkezések alkalmazandók*.

 

(39) Az e cikk szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak joga van ahhoz, hogy hatékony, megfelelő és visszatartó erejű szankciókat szabjon ki az átvitelirendszer-üzemeltetővel és/vagy a vertikálisan integrált társasággal szemben, amennyiben az e cikkben foglalt kötelezettségeiket vagy a nemzeti szabályozó hatóság határozatait nem tartják be. Ez a jog a következőket foglalja magában:

 

i) jog hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságok kirovására, amelyek mértéke az átvitelirendszer-üzemeltető forgalma után kerül kiszámításra;

 

ii) jog a diszkriminatív magatartástól való tartózkodásra való felszólításra.

 

 

+ HL: A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálybalépése után hat évvel.

* HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A legutóbb a 1419/2006/EK rendelettel (HL L 269., 2006.9.28., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

A tagállamok részére lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent jelentős beavatkozást a tagállamok tulajdonosi struktúráiba, és amely a vertikálisan integrált társaságok számára lehetővé teszi, hogy a szigorú feltételek és kötelezettségek vállalása esetén a hálózatot továbbra is egymással kapcsolatban állva üzemeltessék.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9a pont (új)

2003/54/EK irányelv

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

“(4)     A tagállamok arra kötelezik az elosztórendszer-üzemeltetőket, hogy a termelő berendezések elindításakor olyan termelő berendezéseket részesítsenek előnyben, amelyek megújuló energiaforrásokat vagy hulladékot használnak fel, vagy távfűtésre alkalmas energiát és hőt termelnek.”

Indokolás

Azon célkitűzés teljesítése érdekében, amely szerint az EU energiaszükségletét 2020-ra 20%-ban megújuló energiaforrásokból kell fedezni, biztosítani kell a megújuló energiaforrások elsőbbségi csatlakozását a hálózathoz.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont

2003/54/EK irányelv

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás részét alkotja, a tagállamoknak tevékenységei felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a vertikális integrációt ne használhassa ki a verseny torzítására. A vertikálisan integrált elosztórendszer-üzemeltetők kommunikációjukban és a márkaépítés során nem kelthetnek zavart a vertikálisan integrált vállalkozás ellátó ágának különállósága tekintetében.

„(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás részét alkotja, a tagállamoknak tevékenységei felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a vertikális integrációt ne használhassa ki a verseny torzítására. A vertikálisan integrált elosztórendszer-üzemeltetők kommunikációs tevékenységük során nem kelthetnek zavart a vertikálisan integrált vállalkozás ellátó ágának különállósága tekintetében.

Indokolás

Egyszerűsítés

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont

2003/54/EK irányelv

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető teljes függetlenségének, a megkülönböztető magatartás hiányának és annak tekintetében, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

törölve

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább ötéves, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség csak akkor menthető fel hivatalából, ha már nem teljesíti az e cikkben meghatározott feltételeket, vagy ha súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább ötéves, csak egyszer meghosszabbítható (vagy legfeljebb tízéves, meg nem hosszabbítható) határozott időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség csak akkor menthető fel hivatalából, ha már nem teljesíti az e cikkben meghatározott feltételeket, vagy ha súlyos kötelességszegést követ el.

Indokolás

A nemzeti szabályozó ötéves hivatali idejének egy alkalommal meghosszabbíthatónak kell lennie, az energiapiac hosszú távú jellege és stabilitásának szükségessége miatt; a hosszabb megbízatásoknak nem meghosszabbíthatónak kell lenniük.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a hálózat üzembiztonságának és megbízhatóságának felügyelete és a hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági szabályainak felülvizsgálata;

g) a hálózat üzembiztonságának és megbízhatóságának felügyelete, szabványok és követelmények megállapítása és jóváhagyása a szolgáltatás és az ellátás minősége tekintetében, továbbá a szolgáltatás és az ellátás minőségi teljesítésére, valamint a hálózat üzemibiztonsági és megbízhatósági szabályainak felülvizsgálata;

Indokolás

Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már van a villamosenergia-piac működésének ellenőrzésére irányuló kötelezettségük, amely kiterjed mind az ellátás, mind pedig a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségére, ugyanis a fogyasztók azok, akik a tényleges haszonélvezői lesznek az összehangolt és átlátható szabályoknak.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 1 bekezdés – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

m) biztosítja valamennyi piaci szereplő részére a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hatékony és egyenjogú hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

Indokolás

A földgázpiac valamennyi piaci szereplő részére történő megnyitásának biztosítása érdekében szükséges a precízebb megfogalmazás.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a villamosenergia-piacok működését, a versenyszabályok megsértésének hiányában pedig dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük virtuális erőművekről;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve és a hatóságok mindenkori hatásköreinek és illetékességeinek figyelembevételével ellenőrizhetik a villamosenergia-piacok működését, valamint a versenyszabályok megsértésének hiányában dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük virtuális erőművekről;

Indokolás

Figyelembe kell venni az energiaügyi hatóság és a versenyhivatal hatáskörei és illetékességei közötti különbségeket.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást megkérhetnek a villamosenergia-ipari vállalkozásoktól;

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen indokolt tájékoztatást megkérhetnek a villamosenergia-ipari vállalkozásoktól;

Indokolás

A nemzeti szabályozók feladata és felelőssége nem tévesztendő össze más illetékes hatóság feladatával és felelősségével, kellő figyelmet kell fordítani továbbá azon harmadik felekre, amelyeket a szabályozói döntések érinthetnek. Ebből a szempontból az olyan széles körű strukturális intézkedéseket, mint például a virtuális erőművek, csak az EU versenyjoga tekintetében kell vizsgálni, a fékek és egyensúlyok elv helyénvaló alkalmazásával.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) eredményes, célszerű és elrettentő szankciókat szabhatnak ki azokra a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség határozatát;

d) amennyiben szükséges, pártatlan, arányos és következetes szankciókat szabhatnak ki azokra a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség kötelező erejű határozatát;

Indokolás

A nemzeti szabályozók feladata és felelőssége nem tévesztendő össze más illetékes hatóság feladatával és felelősségével, kellő figyelmet kell fordítani továbbá azon harmadik felekre, amelyeket a szabályozói döntések érinthetnek. Ebből a szempontból az olyan széles körű strukturális intézkedéseket, mint például a virtuális erőművek, csak az EU versenyjoga tekintetében kell vizsgálni, a fékek és egyensúlyok elv helyénvaló alkalmazásával.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve az átviteli és elosztási tarifákat is. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve az átviteli és elosztási, vagy az előzetes tarifákat is abban az esetben, ha a tarifa mértékét egy szabályozási időszak alatt becslik meg, a végleges tarifa mértékének rögzítését megelőzően. A szabályozási időszak nem lehet hosszabb öt évnél. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni.

Indokolás

A szabályozó hatóság a tarifa megállapításának a módszertanát is meghatározhatja. Ez azonban csak előzetes lépésként fogadható el, legfeljebb öt éves időszakra, a tarifákról való tényleges döntést megelőzően.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől független testülethez.

(13) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat nemzeti bírói testülethez, vagy a felektől és kormányoktól független más független nemzeti hatósághoz.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok döntéseinek függetlenségét és integritását független és semleges szervezetnek kell biztosítania, így például bíróságnak, amely mentes a magán jellegű és politikai befolyástól, a 22a. cikk (2) bekezdésének megfelelően is, amely meghatározza a szabályozó hatóságok minden állami vagy magán jogalanytól, piaci érdekektől vagy kormányoktól való függetlenségét. A fellebbezések bírósági elbírálása segít a szabályozó döntések politikai befolyástól való függetlenségének megteremtésében. Erre amiatt is szükség van, hogy egyes országokban a helyi önkormányzatok is részt vesznek ezekben a döntésekben.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22c cikk – 14 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok e cikkben meghatározott hatásköreinek végrehajtásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

(14) A Bizottság módosíthatja az e cikkben meghatározott hatáskörök szabályozó hatóságok általi végrehajtásáról szóló iránymutatásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22d cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A szabályozó hatóságok a szabályozói együttműködés elősegítése érdekében megállapodást köthetnek más uniós szabályozó hatóságokkal.

Indokolás

A szabályozói hatóságokat nemzeti jogszabályaik értelmében fel kell jogosítani más uniós szabályozói hatóságokkal való megállapodások létrehozására a fokozottabb szabályozói együttműködés és egységesség előmozdítására.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22d cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről, továbbá azokról a helyzetekről, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság módosíthatja a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről továbbá azokról a helyzetekről szóló iránymutatásokat, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Ügynökség négy hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

(2) Az Ügynökség két hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

Indokolás

A határidő rövidítése

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22e cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák az e cikk alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

törölve

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22f cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság módosíthatja azon iránymutatásokat, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

2003/54/EK irányelv

22f cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek vagy átvitelirendszer-üzemeltetők közötti villamosenergia-derivatívák tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság elfogadta a (4) bekezdésben említett iránymutatásokat.

(5) Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek vagy átvitelirendszer-üzemeltetők közötti villamosenergia-derivatívák tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a (4) bekezdésben említett iránymutatásokat már elfogadták.

Indokolás

A fenti javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a rendes eljárás szerint a Parlament és a Tanács fogadja el. A jogosultságoknak a Bizottságra történő átruházását az esetleges szükségszerű kiigazításokra kell korlátozni.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

2 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv gyakorlati és hivatalos megvalósításának előrehaladásáról az egyes tagállamokban.

ELJÁRÁS

Cím

A villamos energia belső piaca

Hivatkozások

COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

21.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (9.4.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

A vélemény előadója: Alexander Lambsdorff

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a javaslat a 2003/54/EK irányelvet módosítja, és a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokra vonatkozik. Az EU villamosenergia- és gázpiacára vonatkozó harmadik jogszabályi csomagon belüli öt javaslat egyike, amelyet a Bizottság 2007 szeptemberében terjesztett be. A vélemény előadója üdvözli, és erőteljesen támogatja a csomagba tartozó 5 javaslatot, mivel a csomag nagyon fontos a villamos energia és ebből eredően az energia valódi európai belső piacának létrejöttéhez. A csomag célja az ellátás biztonságának megteremtése, valamint az árak alacsonyan tartása és átláthatósága minden európai fogyasztó számára, más szóval az Európában zajló liberalizációs folyamat támogatása és továbbfejlesztése, amit a vélemény előadója szintén erőteljesen támogat. Bár a vélemény előadója üdvözli a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályairól szóló javaslatot, azon a véleményen van, hogy annak további javítására van szükség. Különösen a tulajdonviszonyok szétválasztása (OU) kíván megfontolást.

A javaslat intézkedéseket tartalmaz a hálózatok tényleges szétválasztásának (átviteli rendszerek vagy átvitelirendszer-üzemeltetők) a garantálására a szolgáltatástól és a termeléstől annak érdekében, hogy biztosítható legyen a villamos energia és a földgáz belső piacának további liberalizálása, és ennek révén a fogyasztók előnyhöz juttatása. A vélemény előadója a tulajdonviszonyok szétválasztását a legvégső lehetőségnek tekinti a teljes liberalizáció eléréséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a belső energiapiac teljes liberalizációjának eléréséhez eszközként alkalmazott tulajdonviszony-szétválasztásra vonatkozó aktuális adatok elégtelennek bizonyulnak, egyéb működőképes alternatívákat kell körültekintően megfontolni és értékelni, amelyek magukban hordozzák ugyanezen célok elérésének a lehetőségét. Ebben az összefüggésben e vélemény a nyolc tagállamnak a „tényleges és hatékony szétválasztásra” (EEU) vonatkozó javaslatának az elemeit proponálja. A vélemény előadója azt javasolja, hogy kezdetben a tagállamok választhassanak az OU és az EEU között. Ha azonban egy tagállam az EEU mellett dönt, és az átültetés dátuma után három évvel kiderül, hogy az EEU nem elegendő a teljes liberalizáció eléréséhez, az OU váljon kötelezővé az érintett tagállam számára. A Bizottság figyelmeztetni fogja a Közösséget az ilyen elégtelenségre, és a Parlament teljes körű részvételével megvalósuló jogi eljárás keretében hoznak határozatot az OU elrendeléséről. A független rendszerüzemeltetők (Independent System Operators, ISO) opciója a Bizottság által javasolt formában nem megvalósítható opció, mivel túlságosan nagy szabályozási költséggel jár.

A javaslat 8a. cikkének „viszonossági” rendelkezése biztosítja, hogy az EU-n kívüli vállalatok ne szerezhessenek jelentős részesedést az EU átviteli hálózataiban, illetve az üzemeltetők elkerülhessék, hogy túlságosan nagy mértékben támaszkodjanak ezekre a vállalatokra. Eltérések csak akkor lehetségesek, ha a Közösség úgy határoz, hogy harmadik országbeli féllel köt megállapodást. A vélemény előadója úgy véli, hogy a koherens európai energiapolitika érdekében a harmadik felekkel kötendő megállapodásokra vonatkozó döntéseket közösségi szinten kell kezelni. Így egyetért a Bizottság javaslatával.

A vélemény előadója megkérdőjelezi, hogy – bár a Bizottság utal a köz- és a magánszektor közötti diszkriminációmentesség elvére ((12) preambulumbekezdés) – kellő figyelmet fordítottak-e annak biztosítására, hogy a köztulajdonban lévő vállalatokra ugyanazok a szétválasztási kötelezettségek vonatkozzanak, mint a magánvállalatokra, tekintettel arra, hogy az állami hatóságok nem kényszeríthetők vállalataik privatizálására. Ez felveti a kérdést, hogy a magánkézben lévő versenytársak hátrányba kerülhetnek-e.

A vélemény előadója meg van győződve arról, hogy a fogyasztók védelme megerősített intézkedéseket kíván, és ezért olyan módosításokat javasol, amelyek a fogyasztóvédelmi kérdések továbbfejlesztését jelentik. A nemzeti szabályozó hatóságok feladataira és jogkörére tekintettel a javaslat további intézkedéseket fogalmaz meg a fogyasztók védelmét illetően. A vélemény előadója arra törekszik, hogy megerősítse és tisztázza a hatóságok szerepét annak érdekében, hogy fejlődést lehessen elérni a fogyasztóvédelmi kérdésekben.

A javaslat főként a villamos energia nagybani piacának a liberalizációjával foglalkozik. A vélemény előadója azonban arra is törekszik, hogy kiemelje annak a fontosságát, hogy a növekvő kereslet kielégítése érdekében biztosítani kell a villamosenergia-termelés elégséges voltát. Továbbá, amint azt a Bizottság is elismeri, még nem valósult meg egy teljes mértékben működőképes európai kiskereskedelmi piac. Ezért további konkrét javaslatokra van szükség a valódi belső piac eléréséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Minden fogyasztónak joga van a szolgáltatásokhoz és ahhoz, hogy saját elektromosáram-szolgáltatója, amelynek meg kell felelnie az ISO 10001, ISO 10002, és ISO 10003 nemzetközi szabványoknak – és a megfelelést a nemzeti szabályozó hatóság ellenőrzi – kezelje a panaszokat. Az e területre vonatkozó, jövőben létrehozandó ISO szabványok szintén a megkövetelt szabványok közé tartoznak majd. Ez az irányelv a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló irányelvre irányuló javaslat szabványait és gyakorlatait fogadja el [2004/0251(COD)].

Indokolás

Az ISO 10001 szabvány az ügyfelek elégedettségét hivatott biztosítani oly módon, hogy magatartási kódexekre vonatkozó iránymutatásokat határoz meg. Az ISO 10002 a követelések kezelésére vonatkozó eljárást érintő iránymutatásokat ad. Az ISO 10003 a nézeteltérések külső megoldására vonatkozó iránymutatásokat nyújt a szervezeteknek. Az ügyfelek elégedettségének felügyeletére és mérésére irányuló ISO 10004 új szabvány kidolgozása jelenleg folyik, és amint elkészül, várhatóan szintén bekerül a megkövetelt szabványok körébe, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás szerint.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b) Az elektromosáram-fogyasztóknak világos és érthető információkkal kell rendelkezniük az energiaágazattal kapcsolatos jogaikról. Erre tekintettel ezen irányelv elfogadását követően a Bizottságnak európai energiafogyasztói chartát kell kidolgoznia. Lehetséges kell, hogy legyen, hogy a Charta egy példányát az új szerződést aláíró minden ügyfél számára megküldjék.

Indokolás

Az Energiafogyasztók Európai Chartájának, amelynek kidolgozása jelenleg folyik, fontos helyet kell majd elfoglalnia az európai fogyasztóvédelem eszközei között. Következésképpen elengedhetetlenül fontos, hogy a Bizottság rövid időn belül befejezze e munkát, és a charta mint megkerülhetetlen dokumentum eljusson a fogyasztókhoz, akik ily módon lényeges információkhoz jutnak az új szerződések aláírásával kapcsolatos jogaikat illetően.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó biztosan részesüljön a verseny előnyeiből. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú a fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell az adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az azokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. Az energiaköltségekről adott rendszeres tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról.

(21) Az univerzális és közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó biztosan részesüljön a verseny előnyeiből és a tisztességesebb árakból. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú az objektív és átlátható fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és szolgáltatási költségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az azokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról, az előlegfizetéseknek pedig megfelelőnek kell lennie és a valós áramfogyasztást kell tükröznie. Az energiaköltségekről a fogyasztónak legalább negyedévente adott tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól.

Indokolás

Az adatsorokhoz való hozzáférés a szabad és átlátható verseny céljának elérése érdekében lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatosan válasszanak áramszolgáltatót. Ezenkívül a fogyasztóra csak a havonta ténylegesen elfogyasztott energiamennyiséget kellene ráterhelni.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően dolgozza ki az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartáját. E charta szolgál a tagállamok, a nemzeti ellenőrző hatóságok, az ügynökség és a Bizottság által meghatározott intézkedések alapjául. Nevezetesen, a charta által meghatározott jogokat adott esetben a Bizottságnak a 2003/54/EK irányelv „A” mellékletében említett további követelményekként jóvá kell hagynia az ellenőrzött szabályozási eljárás szerint.

Indokolás

Miután elkészült az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája, azt az energiaágazatban a fogyasztók jogainak teljes körű listájának kell tekinteni, és valamennyi nemzeti és európai hatóságnak azt úgy is kell használnia az energiaszolgáltatók szabályozási keretén belül. Különösen és adott esetben az abban létrehozott valamennyi jog, amely hozzáadódik az irányelv A mellékletében már meghatározott jogokhoz, kiegészíti ezt az irányelvet, és törvényi erejűek lesznek.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) A fogyasztóknak az irányelv középpontjában kell állniuk. A jelenleg létező fogyasztói jogokat erősíteni és biztosítani kell, és e jogoknak magasabb fokú átláthatóságot és jobb érdekvédelmet kell tartalmazniuk. A fogyasztóvédelem megköveteli, hogy valamennyi ügyfél élvezze a versenyképes piac feltételeit. A fogyasztók jogait a nemzeti szabályozó hatóságoknak ösztönző eszközök kialakításával és büntetések kiszabásával kell betartatniuk azon társaságok esetében, amelyek nem tartják be a fogyasztóvédelmi szabályokat és a versenyszabályokat.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21c) A hatékony és mindenki számára hozzáférhető jogorvoslatra irányuló intézkedések a fogyasztók védelmének nagyobb biztosítékát jelentik. A tagállamoknak a jogviták gyors és hatékony rendezését biztosító eljárásokat kellene létrehozniuk.

Indokolás

A hatékony jogorvoslati intézkedések elengedhetetlenek a fogyasztók megfelelő védelme érdekében. Ezen intézkedéseknek, melyeknek jogilag kötelezőnek kell lenniük, az alapvető alkotóelemek között kell szerepelniük a létrehozandó, jelenleg kidolgozás alatt álló energiafogyasztók chartájában, amelyet a Bizottság óhaja szerint ezen irányelv elfogadása után legkésőbb hat hónappal be kell nyújtani.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21d) A tagállamoknak az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 előírtak szerint biztosítaniuk kell az egyéni fogyasztásmérők (intelligens mérés) megfelelő rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy a fogyasztók pontos tájékoztatást kapjanak az energiafogyasztásról, és biztosított legyen a végfelhasználói hatékonyság.

__________

1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

Indokolás

Az intelligens mérők jobb rálátást biztosítanak a fogyasztóknak saját aktuális elektromosáram-fogyasztásukra, és ezzel elősegíthető a megfontoltabb elektromosáram-felhasználás.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa a 2003/54/EK irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/54/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(27) A Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa a 2003/54/EK irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat, ideértve az A mellékletben felsorolt intézkedéseknek az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája alkalmazandóként elfogadott iránymutatásaival való kiegészítését is. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/54/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Miután elkészült az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája, azt az energiaágazatban a fogyasztók jogainak teljes körű listájának kell tekinteni, és valamennyi nemzeti és európai hatóságnak azt úgy is kell használnia az energiaszolgáltatók szabályozási keretén belül. Különösen és ott, ahol a chartát alkalmazni kell, az abban létrehozott valamennyi jog, amelyek hozzáadódnak az irányelv A mellékletében már meghatározott jogokhoz, kiegészítik ezt az irányelvet, és teljes jogi erővel rendelkeznek.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

2003/54/EK irányelv

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. cikk

Hatály

 

Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására és a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan. E célból meghatározza a villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, a piacra jutással, a versenytárgyalási eljárásoknál alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal, valamint az engedélyek kiadásával és a hálózatok működésével összefüggő szabályokat. Meghatározza továbbá az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket és az áramfogyasztók jogait, valamint egyértelművé teszi a versenyre vonatkozó kötelezettségeket is.”

Indokolás

A hatályt ki kellene terjeszteni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók álljanak az irányelv középpontjában.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b a alpont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„34a. „energiaszegénység” olyan háztartási fogyasztó helyzete, aki nem engedheti meg magának, hogy otthonát elfogadható szinten fűtse. A tagállamok a Világegészségügyi Szervezet (WHO) ajánlásai szerint értékelik ezt a szintet. E helyzet megítélésénél figyelembe veszik azt is, hogy a fogyasztó képes-e otthona ellátásához elfogadható áron más energiaszolgáltatásokat vásárolni.”

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont – b b alpont (új)

2003/54/EK irányelv

2 cikk – 34 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„34b. „megfizethető ár” a tagállamok által a nemzeti szabályozó szervekkel, a szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel konzultálva meghatározott ár, melynek kialakításánál figyelembe veszik az energiaszegénységet is.”

Indokolás

A megfizethető ár fogalmát, amelynek alapvető elemként kell megjelennie a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában, az egyes tagállamok szintjén kell meghatározni, mivel egy szubszidiaritáshoz tartozó kérdésről van szó.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Teljes mértékben figyelembe véve a Szerződés megfelelő rendelkezéseit, különösen annak 86. cikkét, a tagállamok olyan, általános gazdasági érdekeket szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket vethetnek ki a villamos energiai ágazatban működő vállalatokra, amelyek az ellátás biztonságát is beleértve a szolgáltatás biztonságához, rendszerességéhez, minőségéhez és árához, valamint az energiafelhasználás hatékonyságát, a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló közösségi célkitűzéseket továbbá az éghajlatvédelmet is beleértve a környezetvédelemhez kapcsolódnak. Ezeknek a kötelezettségeknek világosan meghatározottaknak, átláthatóaknak kell lenniük, és garantálniuk kell a nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségét az Európai Unió villamosenergia-ipari vállalkozásai számára. Az ellátás biztonsága, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi, valamint a megújuló energiára irányuló célok teljesítése vonatkozásában – amint arra ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy harmadik fél is kérhet a hálózathoz való hozzáférést.”

Indokolás

A megújuló energia kötelező használatára vonatkozó kötelező célok – 2020-ig 20% – elfogadására vonatkozó javaslat külön intézkedést fog igényelni a villamosenergia-ágazatban, ami eltérhet a környezetvédelemhez kapcsolódó intézkedésektől.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 b pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó és [...] a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a vállalkozások, amelyek 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és éves forgalmuk vagy mérleg-főösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót) egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, azaz a tagállam területén belül joguk legyen a meghatározott minőségű villamos energiával való ellátásra, elérhető, könnyen és világosan […]összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetésmentes árakon. A megkülönböztetésmentességbe beletartozik az is, hogy tilos bizonyos fizetési módokra megkülönböztető költségek kiszabása, különös tekintettel az előrefizetési módokkal terhelt fogyasztókra. A fogyasztó számára biztosítani kell a választás, a méltányosság, a képviselet és a jogorvoslat lehetőségét. Az elektromos árammal foglalkozó vállalkozásoknak biztosítaniuk kell a szolgáltatás minősétét. Az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében a tagállamok a fogyasztók ellátására kijelölhetnek egy végső menedékes szolgáltatót. A tagállamok arra kötelezik az elosztó-vállalkozásokat, hogy fogyasztóikat hálózatukba a 22c. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott módon, feltételek mellett és tarifák alapján bekapcsolják. [....] A tagállamok erősítik [...] a háztartási, továbbá kis- és közepes méretű fogyasztóik piaci pozícióját [...] azzal, hogy megengedik és támogatják az e fogyasztói csoportok önkéntes képviseleti csoportosulásainak lehetőségét.”

Indokolás

Előfordulhat, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő és alacsony jövedelmű fogyasztók kénytelenek előre fizetési elszámolással fizetni az energiáért. Ilyen esetben az e fizetési módokért kért magasabb, megkülönböztetést jelentő költségek miatt a szegény fogyasztók gyakran többet fizetnek, mint a jobb anyagi helyzetűek, mind abszolút értelemben, mind pedig jövedelmük arányában tekintve. Egyes közös fellépési formák – például az Egyesült Királyságban a fogyasztók számára elfogadott „szuperpanasz” rendszere – hatékony fellépési eszközt jelenthetnek a fogyasztók jogainak védelme terén.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 c pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(5) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a végső fogyasztók védelmére, és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére, többek között megfelelő intézkedésekkel előzik meg, hogy az ilyen fogyasztókat kizárják az ellátásból. Ebben a vonatkozásban a tagállamok intézkedéseket tehetnek a távoli területek végső fogyasztóinak védelme érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös tekintettel a szerződési feltételek átláthatóságára, az általános információkra és a vitarendezési eljárásokra. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított fogyasztók ténylegesen válthassanak szolgáltatót. Az e cikkben meghatározott intézkedések – legalább a háztartási fogyasztók esetében – magukban foglalják legalább az A. mellékletben megállapított jogokat. A tagállamok biztosítják azt, hogy e jogokat a nemzeti szabályozó hatóság végrehajtsa, a fogyasztó pedig érvényre juttathassa.

Indokolás

Arra a tényre világít rá, hogy az A melléklet az irányelv elválaszthatatlan részeként törvény erejével bír.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 d pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – első albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1d. a 3. cikk (6) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-szolgáltatók a számlán vagy a számlához mellékelve, valamint a […] fogyasztók számára készített minden reklámanyagban, valamint a rendszeresen kiküldött tájékoztatókban megadják a következőket:”

 

a) minden egyes energiaforrás részarányát a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételében; ez a tagállamokban harmonizáltan és érthető módon történik az egyszerű összehasonlíthatóság érdekében;

 

b) [...] nyilvánosan hozzáférhető, internetes oldalukon közzétett információt a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételének környezeti hatásairól, de legalább a szén-dioxid-kibocsátás és a keletkezett radioaktív hulladék mennyiségéről;

Indokolás

A villamosenergia-termelés környezeti hatásaira vonatkozó tájékoztatást feltűnően fel kell tüntetni minden anyagban és reklámban, hogy a fogyasztónak ne kelljen azokat másutt keresnie. Hasonló követelmények léteznek más ágazatokban is, például az autók vagy háztartási gépek eladásakor.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 e pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés –1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e. A 3. cikk (6) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ba) tájékoztatás a jogaikról és jogvita esetén a rendelkezésükre álló jogorvoslati módokról.

Indokolás

A fogyasztók megfelelő védelméhez a panasztételi lehetőségek javításán át vezet az út. Ezeknek a rendelkezéseknek szerepelniük kell a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában, hogy egy hivatkozási alapul szolgáló dokumentum legyen a fogyasztók kezében a jogaikról.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 f pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 6 bekezdés – harmadik albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1f. A 3. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A nemzeti szabályozó hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szolgáltatók által fogyasztóik számára, az e cikk értelmében nyújtott információk megbízhatóak legyenek. A tájékoztatás formájára vonatkozó szabályok a tagállamokban és az érintett piacokon harmonizáltak. Alkalmazásukat az ügynökség felügyeli.

Indokolás

Ahhoz, hogy a fogyasztók gyakorolhassák a tényleges választáshoz való jogukat, hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyek hozzájárulnak mind a szociális, mind pedig a környezetvédelmi célkitűzésekhez. A különböző elektromosáram-szolgáltatók adatainak harmonizálása a világos tájékoztatás szükségességének tesz eleget, amint arról az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája is rendelkezni fog.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 g pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1g. Az 3. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(7) A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket a gazdasági és társadalmi kohézióval és a környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések elérése érdekében – amelyek biztosítják a megkülönböztetés megelőzését, különösen az alacsony jövedelműek esetében –, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozási intézkedéseket, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és az ellátás biztonságára irányuló intézkedéseket is. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, felhasználva adott esetben az összes létező nemzeti és közösségi eszközt a szükséges hálózati infrastruktúra karbantartása és kiépítése érdekében, beleértve a rendszerösszekötő kapacitást is.”

Indokolás

Jelenleg sok fogyasztót ér megkülönböztetés, különösen az alacsony jövedelműeket, illetve egyes földrajzi térségekben élőket. A javasolt intézkedéseket át kell venni a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában is.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 h pont (új)

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1h. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(7a) A tagállamok biztosítják saját területükön egy egyablakos kapcsolati rendszer létrehozását, amelynek köszönhetően a fogyasztók hozzáférhetnek a jogaikra, a hatályos jogszabályokra és a jogvita esetén rendelkezésükre álló jogorvoslati módokra vonatkozó összes szükséges információhoz.”

Indokolás

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásához egy könnyen hozzáférhető tájékoztatóközpont szükséges, amelyen keresztül elérhetőek a hatályos jogszabályokra és a fogyasztók jogaira vonatkozó részletes információk. E központon keresztül a fogyasztók hozzáférhetnek majd azokhoz az elemekhez is, amelyeket a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája egyébként már megemlít.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

2003/54/EK irányelv

3 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottság e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

(10) A Bizottság …-ig* e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogad el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 27b. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

___________

*Egy évvel ezen irányelv módosításának hatályba lépését követően.

Indokolás

A fogyasztók védelme érdekében fontos, hogy a Bizottság minél előbb elfogadjon ilyen jellegű iránymutatásokat.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2003/54/EK irányelv

5 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket. A regionális együttműködésekkel lefedett földrajzi térség a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági meghatározásnak megfelelő földrajzi térség.

1. A tagállamok hatóságai és szabályozó testületei együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. Biztosítják a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és elősegítik a jogi és szabályozói keretrendszerek konvergenciáját és összehangoltságát.

 

(2) Azokban az esetekben, amikor a több tagállam közötti együttműködés regionális szinten láthatólag nehézségekbe ütközik, a Bizottság e tagállamok közös kérésére és az összes érintett tagállam beleegyezésével regionális koordinátort nevezhet ki.

 

(3) A regionális koordinátor elősegíti a szabályozó hatóságok és minden egyéb illetékes állami hatóság, a rendszerüzemeltetők, az energiakereskedelem felelős szervezetei, a hálózati felhasználók és a piac szereplői közötti regionális szintű együttműködést. Mindenekelőtt azonban:

 

a) előmozdítja a csatlakozások terén az új hatékony befektetéseket. Segíti e cél érdekében az átvitelirendszer-üzemeltetőket regionális rendszerösszeköttetési programjaik kidolgozásában, és hozzájárul döntéseik összehangolásához a beruházások és az időszerű nyitási eljárásaik terén;

 

b) előmozdítja a hálózatok eredményes és biztonságos használatát. E cél érdekében hozzájárul a közös támogatási és védelmi mechanizmusok kidolgozása szintjén az átvitelihálózat-üzemeltetők, nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes nemzeti közigazgatási szervek közötti koordinációhoz;

 

c) évente jelentést készít a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak a régióban elért eredményekről, valamint az azt veszélyeztető nehézségekről és akadályokról.

Indokolás

A regionális koordinátor fontos szerepet játszhat a tagállamok közötti párbeszéd megkönnyítésében, mindenekelőtt a határokon átnyúló beruházások esetében.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2003/54/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy:

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében a tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy a vertikálisan integrált vállalkozások eleget tegyenek:

 

– vagy a 8., 8a. és 8b. cikk rendelkezéseinek, vagy

 

- a 8a., 8b. és 8c. cikk rendelkezéseinek.

 

A 8., 8a. és 8b. cikk rendelkezéseinek tiszteletben tartása esetén a tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy:

Indokolás

E módosítás választási lehetőséget nyújt a tagállamok számára a tulajdonviszonyok szétválasztása, valamint a tényleges és nagy teljesítményű szétválasztás között. A 28. cikk módosításához kapcsolódik, amely a Bizottságtól kéri annak ellenőrzését, hogy a tényleges és nagy teljesítményű szétválasztás elégséges-e a tényleges versenyfeltételek megteremtéséhez, és e tárgyban egy jelentés benyújtását is kéri az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szöveg a következő 8a. és 8b. cikkel egészül ki:

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2003/54/EK irányelv

8 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8c. cikk

 

Az átviteli rendszer tényleges és hatékony szétválasztása

 

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők fel vannak szerelve a vertikálisan integrált vállalkozás minden emberi, technikai és pénzügyi erőforrásával, amelyre a rendszeres villamosenergia-átviteli tevékenységhez szükség van, különösen:

 

a) a rendszeres villamosenergia-átviteli tevékenységhez szükséges eszközök az átvitelirendszer-üzemeltető tulajdonát képezik;

 

b) a rendszeres villamosenergia-átviteli tevékenységhez szükséges alkalmazottakat az átvitelirendszer-üzemeltető foglalkoztatja;

 

c) A vertikálisan integrált vállalkozás bármely, termelési vagy ellátási feladatokat ellátó leányvállalata részéről és számára a munkaerő bérbeadása és szolgáltatás nyújtása a megkülönböztetés megvalósítására nem alkalmas esetekre korlátozódik, és ahhoz a nemzeti szabályozó hatóság hozzájárulása szükséges a versenyjogi aggályok és az összeférhetetlenség kizárása érdekében;

 

d) kellő időben rendelkezésre kell bocsátani a jövőbeli befektetési projektek megfelelő pénzügyi erőforrásait.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti tevékenység folytatásához szükségesnek tekintett tevékenységek körébe beletartoznak legalább a következők:

 

a) az átvitelirendszer-üzemeltető képviselete, valamint a harmadik személyekkel és a szabályozói hatóságokkal való kapcsolattartás;

 

b) harmadik feleknek hozzáférés adása és annak irányítása;

 

c) a hozzáférési díjak beszedése;

 

d) a hozzáférési díjak, a szűk keresztmetszet kezeléséért felszámított díjak és az átviteli rendszerirányítók közötti ellentételezési mechanizmus szerinti kifizetések beszedése a 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének megfelelően;

 

e) az átviteli infrastruktúra kiépítése, fenntartása és fejlesztése

 

f) a rendszernek az ésszerű kereslet kielégítésére való hosszú távú képességét biztosító és az ellátás biztonságát garantáló befektetések tervezése;

 

g) jogi szolgáltatások;

 

h) könyvviteli és számítástechnikai szolgáltatások.

 

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek olyan saját vállalati jogi személyiséggel kell rendelkezniük, amely jelentősen eltér a vertikálisan integrált vállalkozás jogi személyiségétől, saját márkanévvel, kommunikációval és helyiségekkel.

 

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetőket a vertikálisan integrált vállalkozást és annak összes kapcsolt vállalkozását ellenőrző könyvvizsgálótól eltérő könyvvizsgálónak kell ellenőriznie.

 

(5) Az átvitelirendszer-üzemeltetők vezérigazgatójának és az ügyvezetés más tagjainak kinevezéséről és a munkaviszonyuk idő előtti megszüntetéséről szóló határozatról értesíteni kell a szabályozó hatóságot vagy más illetékes nemzeti hatóságot. Az ilyen határozatok és megállapodások akkor válnak kötelező érvényűvé, ha a szabályozó hatóság vagy a más illetékes, közhatalmat gyakorló nemzeti szerv az értesítéstől számított három héten belül nem érvényesíti vétójogát. Vétójogot akkor lehet gyakorolni, ha a kinevezés vagy szerződés esetében súlyos kétségek merülnek fel a kinevezett vezérigazgató/igazgatósági tag szakmai függetlensége tekintetében, illetve ha a munkaviszony és a vonatkozó szerződések lejárat előtti felmondása esetén súlyos kétségek vannak a munkaviszony vagy szerződéses megállapodás ilyetén felmondása indokoltságát illetően.

 

(6) Az átvitelirendszer-üzemeltető vezetősége tagját a saját munkaszerződése lejárat előtti felmondását illetően bármely panasz tekintetében megilleti a szabályozó hatósághoz vagy más illetékes nemzeti hatósághoz vagy a bírósághoz benyújtandó fellebbezés tényleges joga.

 

(7) A munkaviszonynak az átvitelirendszer-üzemeltető részéről történő felmondását követően az átvitelirendszer-üzemeltető volt vezérigazgatói és az ügyvezetés tagjai legalább három évig semmilyen minőségben nem foglalkoztathatók a villamosenergia-termeléssel vagy -szolgáltatással foglalkozó, vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen részlegénél sem.

 

(8) Az átvitelirendszer-üzemeltető vezérigazgatója vagy az ügyvezetés tagjai nem rendelkezhetnek semmilyen érdekeltséggel a vertikálisan integrált vállalkozásnál, illetve nem kaphatnak semmilyen kompenzációt olyan vállalkozástól, amely a vertikálisan integrált vállalkozás része, az átvitelirendszer-üzemeltető kivételével. Díjazásuk semmilyen módon nem kapcsolódik a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen tevékenységéhez sem az átvitelirendszer-üzemeltető tevékenysége kivételével.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltető vezérigazgatója vagy az ügyvezetés tagjai sem közvetve, sem közvetlenül nem viselhetnek felelősséget a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen más részlegének a napi tevékenységéért sem.

 

(10) E cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az átvitelirendszer-üzemeltető az integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül tényleges döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik a hálózat működtetéséhez, karbantartásához vagy fejlesztéséhez szükséges eszközökkel kapcsolatban. Ez nem zárhatja ki a megfelelő koordinációs mechanizmus létét annak biztosítására, hogy védelemben részesüljenek az anyavállalatnak a 22c. cikkel összhangban közvetetten szabályozott, az eszközök hozadéka tekintetében fennálló gazdasági és irányítási felügyeleti jogai. Ez lehetővé teszi az anyavállalat számára különösen az átvitelirendszer-üzemeltető éves pénzügyi tervének vagy az ezzel egyenértékű eszközének jóváhagyását, és átfogó korlátok megállapítását leányvállalata eladósodottsági szintjét illetően. Ha az anyavállalat nem hagyja jóvá vagy módosítja az éves pénzügyi vagy ezzel egyenértékű tervet, az esetet döntéshozatalra a szabályozó hatóság elé kell utalni. Az anyavállalat számára nem megengedett, hogy olyan utasításokat adjon a napi ügyvitelt, az átviteli rendszerek megépítését vagy modernizálását érintő egyedi döntésekre vonatkozóan, amelyek túllépik a jóváhagyott pénzügyi terv vagy az annak megfelelő eszköz feltételeit.

 

(11) Az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának elnökei semmilyen minőségben nem dolgozhatnak a villamosenergia-termelő vagy -szolgáltató feladatokat ellátó, vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen más részlegében sem.

 

(12) Az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottsága vagy igazgatósága független tagokból áll, akiket legalább ötéves időtartamra neveznek ki. A kinevezésről értesíteni kell a szabályozó hatóságot vagy a más illetékes, közhatalmat gyakorló nemzeti szervet, és a kinevezés az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett válik jogerőssé.

 

(13) A (12) bekezdés alkalmazásában az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja akkor tekintendő függetlennek, ha semmilyen üzleti vagy egyéb kapcsolata sincs a vertikálisan integrált vállalkozással, az ellenőrzést gyakorló részvényesekkel vagy bármelyikük vezetőségével, ami összeférhetetlenséget jelent, és gyengítheti ítélőképességét, különösen:

 

a) a felügyelő bizottságba vagy az igazgatóságba történő kinevezése előtti 5 évben nem volt alkalmazottja a villamosenergia-termelő és -szolgáltató feladatokat ellátó, vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen részlegének sem;

 

b) nem rendelkezik érdekeltséggel a vertikálisan integrált vállalat átvitelirendszer-üzemeltetőtől eltérő egy vállalkozásában sem, és azoktól pénzbeli juttatást sem kaphat;

 

c) nincs jelentős üzleti kapcsolata a vertikálisan integrált vállalat energiatermelő vagy -ellátó feladatot végző egyik fióktelepével sem a felügyelőbizottsági vagy igazgatósági taggá történő kinevezése idején;

 

d) nem tagja olyan vállalat ügyvezetésének, amelyben a vertikálisan integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelő bizottság vagy az igazgatóság tagjait.

 

(14) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető olyan megfelelőségi programot dolgozzon ki és hajtson végre, amely biztosítja, hogy ne történhessen megkülönböztető intézkedés. A program meghatározza az alkalmazottaknak a célkitűzés megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A programot jóvá kell hagynia a szabályozó hatóságnak vagy más illetékes nemzeti hatóságnak. A programnak való megfelelést a megfelelésért felelős tisztviselő független módon ellenőrzi. A szabályozó hatóság jogosult arra, hogy szankciókat alkalmazzon abban az esetben, ha a megfelelőségi programot nem megfelelően hajtják végre.

 

(15) Az átvitelirendszer-üzemeltető vezérigazgatója vagy ügyvezetése egy személyt vagy testületet nevez ki a megfelelésért felelős tisztviselő feladatainak ellátására, aki/amely az alábbiakért felel:

 

a) a megfelelőségi program végrehajtásának figyelemmel kísérése;

 

b) a megfelelőségi program végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket tartalmazó éves jelentés készítése és a jelentés benyújtása a szabályozó hatósághoz;

 

c) a megfelelőségi programmal és annak végrehajtásával kapcsolatban ajánlások megtétele.

 

(16) A megfelelőségért felelős tisztviselő függetlenségét különösen a munkaszerződés feltételei biztosítják.

 

(17) A megfelelésért felelős tisztviselőnek lehetősége van arra, hogy rendszeresen tájékoztassa az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságát és igazgatóságát, a vertikálisan integrált vállalkozást és a felügyelő hatóságokat.

 

(18) A megfelelésért felelős tisztviselő részt vesz az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának és igazgatóságának minden olyan ülésén, ahol az alábbi kérdésekkel foglalkoznak:

 

a) a hálózathoz való hozzáférés és csatlakozás feltételei, ideértve a túlterhelési díjak és az átvitelirendszer-irányítók közötti ellentételezési mechanizmus alapján esedékes kifizetések beszedését, összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkével;

 

b) az átviteli hálózati rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése érdekében végzett projektek, beleértve a csatlakozási és kapcsolódási befektetéseket;

 

c) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a tartalék energiára vonatkozó szabályokat is;

 

d) energiabeszerzés a veszteségek fedezéséhez.

 

(19) Ezen ülések alatt a megfelelésért felelős tisztviselő megakadályozza, hogy a villamosenergia-termelő és -szolgáltató tevékenységére vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információk a felügyelőbizottságra vagy az igazgatóságra nézve megkülönböztetést jelentő módon kiszivárogjanak.

 

20. A megfelelésért felelős tisztviselők hozzáférhetnek az átvitelirendszer-üzemeltető minden lényeges üzleti könyvéhez, nyilvántartásához és hivatali helyiségéhez, valamint a feladataik megfelelő teljesítéséhez szükséges összes információhoz.

 

(21) A megfelelésért felelős tisztviselőt a vezérigazgató vagy az ügyvezetés nevezi ki és menti fel, kizárólag a szabályozó hatáság előzetes jóváhagyásával.

Indokolás

Azok a tagállamok, amelyek nem hajtották végre a tulajdonosi szétválasztást, anélkül nyithatják meg piacaikat, hogy részt vennének ebben a rendszerben.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2003/54/EK irányelv

9 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 9. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

(6) A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

(1) Minden átvitelirendszer-üzemeltető a következőkért felelős:

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon képes legyen kielégíteni a villamos energia átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében;

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon képes legyen kielégíteni a villamos energia átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében;

 

b) megfelelő átviteli kapacitás és a hálózat megbízhatóságának biztosításával hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához;

 

c) szabályozza a hálózat energiaforgalmát, tekintetbe véve az összekapcsolt rendszerekkel folytatott energiacserét is. Ennélfogva az átvitelirendszer-üzemeltető felelős azért, hogy a hálózat biztonságos, megbízható legyen, és hatékonyan üzemeljen, továbbá e vonatkozásban azért is, hogy biztosítsa az összes szükséges kiegészítő szolgáltatás rendelkezésre állását, amennyiben ez a rendelkezésre állás független az egyéb, a szóban forgó átviteli hálózathoz kapcsolódó átviteli hálózatoktól;

 

d) elegendő információt nyújt azon hálózat rendszerüzemeltetőjének, amellyel hálózata kapcsolatban van, az összekapcsolt rendszerek biztonságos és hatékony üzemeltetésének, az összehangolt fejlesztés és a hálózatok együttműködtethetőségének biztosítása céljából;

 

e) tartózkodik a rendszerhasználókkal vagy a rendszerhasználók csoportjaival szembeni, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől;

 

f) ellátja a rendszerhasználókat azokkal az információkkal, amelyekre szükségük van a hálózathoz történő hatékony hozzáférés érdekében;

 

fa) fa) biztosítja azon régió érdekeinek kellő mértékű figyelembevételét, amelyikben működik. A beruházás megtérülésére és az egyenlőségre vonatkozó részvényesi jogok sérelme nélkül az egy átvitelirendszer-üzemeltető által meghozott operatív szintű és beruházásokra vonatkozó döntések megfelelnek a 1228/2003/EK rendelet 2c. és 2d. cikkében szereplő európai és regionális beruházási terveknek, elősegítik a piaci integrációt és legalább regionális szinten optimalizálják a jólétet érintő társadalmi-gazdasági előnyöket.

 

2. Az átvitelirendszer-üzemeltetők legalább kétévente tízéves hálózatfejlesztési tervet dolgoznak ki. Hatékony intézkedéseket hoznak a rendszer megfelelőségének és az ellátás biztonságának garantálása érdekében.

 

3. A tízéves hálózatfejlesztési terv különösen:

 

a) jelzi a piaci résztvevők számára azokat a főbb átviteli infrastruktúrákat, amelyeket a következő 10 évben lehetőleg meg kell építeni;

 

b) tartalmazza az összes beruházást, amelyről már döntés született, és meghatározza azokat az új beruházásokat, amelyek megvalósításáról a következő három évben döntést kell hozni.

 

4. E tízéves hálózatfejlesztési terv kidolgozása érdekében minden egyes átvitelirendszer-üzemeltetőnek ésszerű feltevésekkel kell élnie a villamosenergia-termelés és -fogyasztás és a más országgal történő kereskedelem alakulását illetően, és figyelembe kell vennie a regionális és az európai szinten meghatározott hálózati beruházási terveket. Minden átvitelirendszer-üzemeltető kellő időben benyújtja tízéves hálózatfejlesztési tervének tervezetét az illetékes nemzeti szervnek.

 

5. Az illetékes nemzeti szerv a (4) bekezdésben említett tervezet alapján nyílt és átlátható módon konzultál valamennyi jelentős hálózathasználóval, és közzéteheti a konzultációs folyamat eredményét, különösen az esetleges beruházási igényeket.

 

6. Az illetékes nemzeti szerv megvizsgálja, hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a konzultáció során meghatározott valamennyi befektetési igényt. A hatóság kötelezheti az átvitelirendszer-üzemeltetőt terve módosítására.

 

7. A (4), (5) és (6) bekezdésben említett illetékes nemzeti szerv lehet a nemzeti szabályozó hatóság vagy bármely más illetékes, közhatalmat gyakorló nemzeti szerv, vagy az átvitelirendszer-üzemeltetők hálózatfejlesztésért felelős megbízottja. Ez utóbbi esetben az átvitelirendszer-üzemeltetők az alapszabály, a tagjegyzék és az eljárási szabályzat tervezetét jóváhagyás céljából benyújtják az illetékes nemzeti szervnek.

 

8. Amennyiben az átvitelirendszer-üzemeltető elutasítja a tízéves hálózatfejlesztési tervben szereplő és a következő három évben megvalósítandó meghatározott beruházások egyikének végrehajtását, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóság vagy más illetékes nemzeti szerv jogosult legyen az alábbi intézkedések valamelyikének a megtételére:

 

a) az átvittelirendszer-üzemeltető felkérése minden jogi eszköz igénybevételével arra, hogy saját pénzeszközei felhasználásával tegyen eleget beruházási kötelezettségeinek; vagy

 

b) versenytárgyalás kiírása független befektetők számára az átviteli rendszerben szükséges beruházás megvalósítására, és ekként eljárva az átvitelirendszer-üzemeltető kötelezése arra, hogy

 

- fogadja el a finanszírozást egy harmadik fél részéről;

 

- fogadja el az új eszközök harmadik fél általi megépítését vagy az új eszközök megépítését; vagy

 

- fogadja el az új eszközök üzemeltetését.

 

A megfelelő pénzügyi megállapodásokat a szabályozó hatóságnak vagy más illetékes nemzeti szervnek kell jóváhagynia.

 

A tarifa-szabályozásnak mindkét esetben olyan bevételeket kell biztosítania, amelyek fedezik az ilyen beruházás költségeit.

 

9. Az illetékes nemzeti szervek figyelemmel kísérik és értékelik a beruházási terv végrehajtását.

 

10. Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek áttekinthető és hatékony eljárásokat létrehozni és közzétenni az új erőművek villamosenergia-hálózathoz való megkülönböztetés-mentes csatlakoztatása tekintetében. Ezeket az eljárásokat a nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más illetékes nemzeti szervnek kell jóváhagynia.

 

11. Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem jogosultak arra, hogy a rendelkezésre álló hálózati kapacitások esetleges jövőbeni korlátaira – például az átviteli hálózat távoli részében előforduló szűk keresztmetszetre – hivatkozva visszautasítsák egy új erőmű csatlakoztatását. Az átvitelirendszer-üzemeltető köteles megadni a szükséges tájékoztatást.

 

Az átvitelirendszer-üzemeltető nem jogosult arra, hogy kizárólag arra hivatkozva visszautasítson egy új csatlakozási pontot, hogy az új csatlakozás miatt járulékos költségek keletkeznek az új csatlakozási pont közelében lévő hálózati elemek szükséges kapacitásnövelése miatt.

Indokolás

A hatékony és eredményes szétválasztás (EEU) lehetőségének második pillére keretében a szabályozókkal szemben hatékony szankciókat vezetnek be, amelyek garantálják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető többé ne legyen olyan helyzetben, hogy megakadályozhassa a hálózatba történő beruházásokat vagy az új erőműprojektek hálózathoz való megkülönböztetés-mentes csatlakozását. Ezek a rendelkezések valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőre vonatkoznak. A javasolt módosítások mindenekelőtt azt biztosítják, hogy a hálózati szinten szükséges beruházások megvalósuljanak, még az átvitelirendszer-üzemeltető akarata ellenére is, és azt, hogy a hálózathoz való csatlakozás nem tagadható meg.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

2003/54/EK irányelv

10 cikk