Postup : 2006/0129(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0192/2008

Předložené texty :

A6-0192/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 20
CRE 16/06/2008 - 20

Hlasování :

PV 17/06/2008 - 7.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0283

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 276kWORD 432k
20. května 2008
PE 402.794v02-00 A6-0192/2008

týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Anne Laperrouze

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2006)0397),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0192/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(1a) V souladu s článkem 174 Smlouvy o ES je politika Společenství v oblasti životního prostředí založena na zásadách obezřetnosti a prevence, nápravy ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě, že znečišťovatel platí.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 2 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření určená k omezování emisí jednotlivých prioritních látek. Mnohá opatření na ochranu životního prostředí navíc spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů před zaváděním nových omezení.

(5) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření omezující znečišťování pro jednotlivé prioritní látky. Mnohá opatření na ochranu životního prostředí navíc spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být v první fázi upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů před zaváděním nových omezení, která by mohla zdvojit stávající opatření. Po předání plánů povodí, které členské státy vypracují podle článku 13 směrnice 2000/60/ES, včetně programu opatření stanovených podle článku 11 uvedené směrnice, by však Komise měla posoudit, zda provádění a přezkumy stávajících nástrojů plně dosáhly cílů směrnice 2000/60/ES, nebo zda jsou nutná zvláštní opatření podle této směrnice. Pokud lze dodržování NEK zajistit pouze omezením nebo zákazem používání některých látek, musí být tato opatření prováděna prostřednictvím stávajících nebo nových právních aktů Společenství, zejména v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky1.

 

1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 5 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(5a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 11 odst. 4 a v části B přílohy VI o programu opatření neúplný seznam doplňujících opatření, která mohou členské státy přijmout v rámci programu opatření, a to zejména právní nástroje, správní nástroje a sjednané dohody o ochraně životního prostředí.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 6 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Pokud jde o omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů podle článku 16 směrnice 2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je nákladově efektivnější a přiměřenější, aby v případě potřeby do programu opatření, který má být vypracován pro každou oblast povodí v souladu s článkem 11 směrnice 2000/60/ES, zahrnuly vedle provádění jiných právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření podle článku 10 uvedené směrnice.

(6) Pokud jde o omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů podle čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 2000/60/ES, členské státy by měly v případě potřeby do programu opatření, který má být vypracován pro každé povodí v souladu s článkem 11 uvedené směrnice zahrnout vedle provádění jiných stávajících právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření podle článku 10 směrnice 2000/60/ES a podle potřeby použít článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění1. Pro zajištění jednotných podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu by měla být veškerá rozhodnutí o přijetí kontrolních opatření pro bodové zdroje prioritních látek založena na nejlepší dostupné technice ve smyslu čl. 2 bodu 12 směrnice 2008/1/ES.

 

1 Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 7 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady – pozměňovací akt

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(6a) Jelikož ostatní relevantní akty Společenství, které oblast kvality vody rovněž upravují, nebyly doposud přijaty nebo plně provedeny, je v současnosti obtížné určit, zda zavedení těchto politik umožní dosáhnout cílů směrnice 2000/60/ES, nebo zda bude nutná další akce Společenství. Z tohoto důvodu je vhodné provést formální hodnocení soudržnosti a účinnosti všech právních aktů Společenství, které přímo či nepřímo přispívají k tomu, aby bylo náležité kvality vody dosaženo včas.

(Návrat k pozměňovacímu návrhu 9 z prvního čtení v upravené podobě)

Odůvodnění

Komise se rozhodla nedbat svých povinností, které jí ukládá rámcová směrnice o vodě, podle níž měla do konce roku 2003 předložit návrhy opatření zaměřených na snižování emisí. Jakkoli může být stejného cíle dosaženo pomocí jiných nástrojů Společenství, je nezbytné formálně vyhodnotit, zda jsou opatření stanovená jinými právními nástroji dostačující pro dosažení cílů rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 33 látek nebo skupin látek, pro něž se přednostně přijímají opatření na úrovni Společenství. Některé z těchto prioritních látek byly označeny za prioritní nebezpečné látky, u kterých by členské státy měly provést nezbytná opatření s cílem zastavit nebo postupně odstranit jejich emise, vypouštění a úniky. Některé látky byly přezkoumány a měly by být klasifikovány. Komise by měla pokračovat v přezkumu seznamu prioritních látek, přičemž by měla určit látky, pro které se přednostně přijímají opatření na základě dohodnutých kritérií, prokazujících riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, podle časového plánu stanoveného v článku 16 směrnice 2000/60/ES, a co nejdříve předložit příslušné návrhy.

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 33 látek nebo skupin látek, pro něž se přednostně přijímají opatření na úrovni Společenství. Některé z těchto prioritních látek byly označeny za prioritní nebezpečné látky, jejichž emise, vypouštění a úniky musí být zastaveny nebo postupně odstraněny. U látek, které se vyskytují přirozeně nebo se vytvářejí pomocí přírodních procesů, však postupné zastavení emisí, vypouštění a úniků ze všech potenciálních zdrojů není možné. Některé látky byly přezkoumány a měly by být klasifikovány. Aby se dosáhlo cílů směrnice 2000/60/ES, měly by být na seznam prioritních látek doplněny další látky.

Odůvodnění

Znovu se částečně vrací k pozměňovacímu návrhu 10 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7a) Komise by měla kontrolovat seznam prioritních látek nejméně každé čtyři roky tak, aby v souladu s čl. 16 odst. 4 směrnice 2000/60/ES stanovila seznam prioritních látek na základě rizika pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, a měla by předložit případné návrhy.

Odůvodnění

Znovu se částečně vrací k pozměňovacímu návrhu 71 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7b) Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví přezkum pro posouzení souladu kritérií pro určování látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické. Jakmile budou kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 1907/2006 upravena, Komise by měla odpovídajícím způsobem pozměnit přílohu X směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 18 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly mít možnost stanovit NEK pro sediment anebo pro biotu na vnitrostátní úrovni a uplatňovat tyto NEK namísto NEK pro vodu stanovených v této směrnici. Tyto NEK by měly být stanoveny transparentním postupem zahrnujícím oznámení Komisi a jiným členským státům s cílem zajistit úroveň ochrany srovnatelnou s NEK pro vodu stanovenými na úrovni Společenství. Komise by tato oznámení měla shrnout ve svých zprávách o provádění směrnice 2000/60/ES. Vzhledem k tomu, že sediment a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování určitých látek ze strany členských států, by členské státy měly za účelem posouzení dlouhodobých dopadů lidské činnosti a trendů navíc přijmout opatření, v souladu s článkem 4 směrnice 2000/60/ES, jejichž cílem je zajistit, aby se stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech výrazně nezvyšovaly.

(13) Členské státy by měly mít možnost stanovit NEK pro sediment anebo pro biotu na vnitrostátní úrovni a uplatňovat tyto NEK namísto NEK pro vodu stanovených v této směrnici. Tyto NEK by měly být stanoveny transparentním postupem zahrnujícím oznámení Komisi a jiným členským státům s cílem zajistit úroveň ochrany srovnatelnou s NEK pro vodu stanovenými na úrovni Společenství. Komise by tato oznámení měla shrnout ve svých zprávách o provádění směrnice 2000/60/ES. Navíc sediment a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování určitých látek s významným akumulačním potenciálem, proti jehož nepřímým účinkům nenabízejí NEK pro povrchové vody v současné době žádnou ochranu. Členské státy by měly za účelem posouzení dlouhodobých dopadů lidské činnosti a trendů přijmout opatření, v souladu s článkem 4 směrnice 2000/60/ES, s cílem zajistit, aby se stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech nezvyšovaly.

(Částečný návrat k pozměňovacímu návrhu 72 z prvního čtení a částečný návrat ke znění návrhu Komise)

Odůvodnění

Cílem směrnice je snížit znečištění, nikoli tolerovat jeho zvyšování. Pouhé „úsilí“ o zajištění toho, aby se úrovně kontaminace „výrazně“ nezvyšovaly, by mohlo v praxi znamenat toleranci rostoucí míry kontaminace, což není přijatelné. Členské státy by měly zajistit přinejmenším to, aby se míra kontaminace v biotě a sedimentech nezvyšovala.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(27a) V souladu s článkem 174 Smlouvy, který potvrdila rovněž směrnice 2000/60/ES, má Společenství vzít při přípravě své politiky v oblasti životního prostředí v úvahu dostupné vědecké a technické údaje, podmínky životního prostředí v různých regionech Společenství, hospodářský a sociální rozvoj Společenství jako celku a vyvážený rozvoj regionů, jakož i možný prospěch a náklady plynoucí z činnosti nebo nečinnosti.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 19 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   11

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

S cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod a v souladu s ustanoveními a cíli článku 4 směrnice 2000/60/ES stanoví tato směrnice normy environmentální kvality (NEK) pro prioritní látky a některé další znečišťující látky podle článku 16 směrnice 2000/60/ES.

S cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod a v souladu s ustanoveními a cíli článku 4 směrnice 2000/60/ES stanoví tato směrnice opatření pro omezení znečištění vod a normy environmentální kvality (NEK) pro prioritní látky a některé další znečišťující látky podle článku 16 směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s článkem 1 této směrnice a s článkem 4 směrnice 2000/60/ES použijí pro útvary povrchových vod NEK stanovené v části A přílohy I této směrnice.

 

1. S cílem dosáhnout dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2000/60/ES, zajistí členské státy, aby složení těchto útvarů povrchových vod, sedimentů a bioty bylo v souladu s NEK pro prioritní látky, jak je stanoveno v příloze I.

Členské státy použijí NEK pro útvary povrchových vod podle požadavků stanovených v části B přílohy I.

 

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 21 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   13

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Členské státy musejí zlepšit poznatky a dostupné údaje o původu prioritních látek a způsobech znečištění, aby se určily možnosti cílených a účinných kontrol.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 23 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   14

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud vodní tok protéká více než jedním členským státem, provádí se koordinace programů monitorování a vnitrostátních soupisů, aby se předešlo penalizaci členských států umístěných dále po proudu vodního toku.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 24 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   15

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Nejpozději dvanáct měsíců poté, co členské státy poskytnou soupisy, předloží Komise návrh týkající se norem kvality pro koncentrace prioritních látek v sedimentech a biotě.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 27 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   16

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2b. Případy, kdy je soulad s NEK technicky neproveditelný nebo by vedl k neúměrným sociálním nebo ekonomickým nákladům, se řeší podle čl. 4 odst. 4, 5 a 6 směrnice 2000/60/ES, aby se určil nákladově nejefektivnější a pro životní prostředí nejpřijatelnější přístup pro splnění cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.

Odůvodnění

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 66 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   17

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy postupují v souladu se směrnicí 98/83/ES a hospodaří s útvary povrchových vod používaných k odběru pitné vody podle článku 7 směrnice 2000/60/ES. Tato směrnice se tedy provádí, aniž jsou dotčena ustanovení zavádějící přísnější normy.

(Návrat k pozměňovacímu návrhu 28 z prvního čtení)

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo v právních ustanoveních výslovně uvedeno, že normami environmentální kvality nejsou dotčeny zvláštní požadavky Společenství na vodu určenou pro lidskou spotřebu.

Pozměňovací návrh   18

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

5a. Je-li pro zajištění dodržování NEK nutné zakázat určité látky, předloží Komise příslušné návrhy na změnu platných právních aktů nebo na vytvoření nových právních aktů na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 32 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   19

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 3 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Pro dosažení cílů stanovených v článku 3 mohou členské státy uložit přísnější omezení používání nebo vypouštění látek, než jaká stanoví směrnice 91/414/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../... o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh*, které ji nahrazuje, nebo jiné právní předpisy Společenství.

__________

* Úř. věst. ...

(Návrat k pozměňovacímu návrhu 34 z prvního čtení)

Odůvodnění

Tato směrnice nestanoví žádná opatření pro snižování emisí. Vzhledem k tomu, že není jasné, zda tak v dostatečné míře učiní jiné právní předpisy Společenství, měly by mít členské státy možnost přijmout v případě potřeby nezbytná opatření.

Pozměňovací návrh   20

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou vymezit mísící zóny přilehlé k místu vypouštění. Koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek v těchto mísících zónách mohou překračovat příslušné NEK, pokud neovlivní dodržení těchto norem ve zbývající části daného útvaru povrchových vod.

1. Členské státy mohou zajistit, aby byly zřízeny mísící zóny přilehlé k místu vypouštění. Za předpokladu, že budou využity nejlepší dostupné techniky úpravy vody a techniky týkající se průmyslových bodů vypouštění, mohou koncentrace jedné nebo více látek uvedených v příloze X směrnice 2000/60/ES v těchto mísících zónách překračovat příslušné NEK, pokud neovlivní dodržení těchto norem ve zbývající části daného útvaru povrchových vod.

2. Členské státy, jež vymezují mísící zóny, uvedou popis přístupů a metodických postupů použitých pro jejich odvození v plánech povodí vypracovaných v souladu s článkem 13 směrnice 2000/60/ES.

2. Členské státy, jež zajišťují zřízení mísících zón, uvedou v plánech povodí vypracovaných v souladu s článkem 13 směrnice 2000/60/ES popis:

 

a) přístupů a metodických postupů použitých pro odvození těchto zón a

 

b) opatření přijatých s cílem snížit v budoucnu rozsah mísící zóny, jako jsou např. opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. k) směrnice 2000/60/ES nebo přezkum povolení uvedených ve směrnici 2008/1/ES nebo předchozích omezení uvedených v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES.

3. Členské státy, jež vymezují mísící zóny, zajistí, aby rozsah každé takové zóny byl:

a) omezen na okolí přilehlé k místu vypouštění;

b) přiměřený, s ohledem na koncentrace znečišťujících látek v místě vypouštění a na podmínky týkající se emisí znečišťujících látek obsažené v předchozích předpisech, jako je povolení nebo oprávnění podle čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES, a v jakýchkoli jiných příslušných právních předpisech Společenství v souladu s použitím nejlepších dostupných technik a s článkem 10 směrnice 2000/60/ES, zejména poté, co byly tyto předchozí předpisy revidovány.

3. Členské státy, jež zajišťují zřízení mísících zón, zajistí, aby rozsah každé takové zóny byl:

a) omezen na okolí přilehlé k místu vypouštění;

b) přiměřený, s ohledem na koncentrace znečišťujících látek v místě vypouštění a na podmínky týkající se emisí znečišťujících látek obsažené v předchozích předpisech, jako je povolení nebo oprávnění podle čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES, a v jakýchkoli jiných příslušných právních předpisech Společenství v souladu s použitím nejlepších dostupných technik a s článkem 10 směrnice 2000/60/ES, zejména poté, co byly tyto předchozí předpisy revidovány.

 

3a. Komise stanoví regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES metodu, kterou mají členské státy použít k určování mísících zón.

Pozměňovací návrh   21

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 4 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Pokud budou v povodí překročeny NEK u jedné nebo více látek uvedených v příloze X směrnice 2000/60/ES nebo pokud budou koncentrace vykazovat nepříznivý trend, vypracují členské státy plány pro omezení vypouštění těchto látek.

 

Tyto plány budou vypracovány na základě transparentních kritérií a revidovány v rámci přezkumu programů opatření. Každé tři roky podají členské státy Komisi a veřejnosti zprávu o pokroku při provádění a o tom, jak opatření přispěla k naplňování cílů této směrnice.

Odůvodnění

Omezování emisí je součástí kombinovaného přístupu stanoveného rámcovou směrnicí o vodě a upraveno ve směrnici EU o integrované prevenci a kontrole znečištění. Je zapotřebí, aby členské státy, pokud nebudou splněny podmínky stanovené v článku 4 rámcové směrnice o vodě, přijaly další opatření. Tento kompromisní pozměňovací návrh stanoví povinnost členských států jednat, nebudou-li naplňována ustanovení rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh   22

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Za použití informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I této směrnice pro každou oblast povodí nebo část oblasti povodí ležící na jejich území.

1. Na základě informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES nebo jiných dostupných údajů a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy seznam emisí, vypouštění a úniků u všech původních zdrojů prioritních látek (jak bodových, tak difúzních zdrojů znečištění) a znečišťujících látek uvedených v příloze I nebo II této směrnice pro každé povodí nebo povodí ležící na jejich území, a to včetně jejich koncentrací v sedimentech a biotě, přičemž soupis bude případně zahrnovat i mapy.

Prioritní látky a znečišťující látky uvolňované ze sedimentů v důsledku plavby, bagrování nebo přírodních jevů se nepovažují za úniky.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacím návrhům 38 a 67 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   23

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 - odst. 5

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Komise do roku 2025 ověří, že emise, vypouštění a úniky uvedené v seznamu směřují k souladu s cíli spočívajícími ve snížení nebo zastavení stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES, s výhradou čl. 4 odst. 4 a 5 uvedené směrnice.

5. Komise do roku 2015 ověří, že lze očekávat, že emise, vypouštění a úniky uvedené v seznamu budou do roku 2025 v souladu s cíli spočívajícími ve snížení a zastavení stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES. O tomto ověření předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Pokud bude zpráva uvádět, že cílů pravděpodobně dosaženo nebude, navrhne Komise do roku 2016 podle článku 251 Smlouvy nezbytná opatření na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   24

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise stanoví regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES technické specifikace analýz a metodu pro vypracování seznamů členskými státy.

(Návrat k pozměňovacímu návrhu 44 z prvního čtení)

Odůvodnění

Seznamy jsou v této směrnici jediným nástrojem ve vztahu k emisím, vypouštění a únikům prioritních látek. Aby byly účelné, je zapotřebí zajistit, že všechny členské státy budou postupovat podle stejných specifikací.

Pozměňovací návrh   25

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Opatření pro snížení znečišťování prioritními látkami

 

1. Aby bylo dosaženo snížení znečišťování prioritními látkami a prioritními nebezpečnými látkami, které byly určeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) bodem iv) směrnice 2000/60/ES, členské státy zajistí, aby program opatření vypracovaný podle článku 11 uvedené směrnice zahrnoval rovněž preventivní či kontrolní opatření týkající se bodových a difúzních zdrojů znečištění a NEK, které uvedená směrnice stanoví.

2. Při přípravě zprávy podle čl. 18 odst. 1 směrnice 2000/60/ES o provádění uvedené směrnice provede Komise formální posouzení souladu a účinnosti všech právních aktů Společenství s přímým nebo nepřímým dopadem na dobrou kvalitu vody. Toto posouzení umožní, aby byla opatření Společenství navržena,upravena nebo prováděna dle potřeby.

3. Komise navrhne, v souladu s čl. 16 odst. 8 směrnice 2000/60/ES, techniky snižování emisí založené na nejlepších dostupných technologiích a osvědčených postupech v oblasti životního prostředí. Tyto techniky členské státy uplatňují pro všechny bodové zdroje.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 45 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   26

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 5 b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

Znečišťování pocházející ze třetích zemí

Do ...* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu znečišťování pocházejícího ze třetích zemí. Na základě této zprávy, a bude-li to nutné, vyzve Evropský parlament a Rada Komisi k předložení návrhů.

* Jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 47 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   27

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 7

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Přezkum

Na základě zpráv členských států, včetně zpráv podle článku 12 směrnice 2000/60/ES a zejména na základě zpráv o přeshraničním znečištění, Komise posoudí, zda jsou nutná zvláštní dodatečná opatření na úrovni celého Společenství, například omezování emisí. Komise sdělí své závěry Evropskému parlamentu a Radě v rámci zprávy vypracované podle čl. 18 odst. 1 směrnice 2000/60/ES a případně doplní příslušné návrhy.

Podávání zpráv a přezkum

1. Na základě zpráv členských států, včetně zpráv podle článku 12 směrnice 2000/60/ES a zejména na základě zpráv o přeshraničním znečištění, Komise posoudí, zda jsou nutná zvláštní dodatečná opatření na úrovni celého Společenství, například omezování emisí.

 

Ve zprávách uvedených v odstavci 1 členské státy rozhodnou, zda je nutné revidovat provádění stávajících opatření nebo zavést nová opatření ke snížení a omezení znečišťování prioritními látkami a prioritními nebezpečnými látkami. Komise předloží vhodná opatření na úrovni Společenství vždy, když budou opatření na úrovni Společenství považována za nejvhodnější řešení.

 

2. Komise sdělí své závěry Evropskému parlamentu a Radě v rámci zprávy vypracované podle čl. 18 odst. 1 směrnice 2000/60/ES. V této zprávě Komise uvede, jakého pokroku bylo dosaženo ve zmenšování rozsahu mísících zón vymezených podle čl. 4 odst. 1. Zpráva bude případně obsahovat příslušné návrhy.

Pozměňovací návrh   28

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II – úvodní bod -1 (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Nejpozději do 31. prosince 2010, a poté každé čtyři roky, vypracuje Komise a předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o pokroku dosaženém v oblasti přezkumu podle článku 16 směrnice 2000/60/ES a v případě potřeby přijme příslušná opatření, aby zajistila odpovídající míru vyhodnocování látek.

Odůvodnění

Bylo navrženo zařazení celé řady dalších látek mezi prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky. Tyto látky by však měly být přezkoumány v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové směrnice o vodě. Navrhované vyhodnocování by mělo přispět k větší přehlednosti a zajistit, aby se přezkum stal běžnou praxí a aby měly všechny strany k dispozici aktuální údaje. Tento kompromisní pozměňovací návrh vychází z názoru Parlamentu, že Komise nesladila časové lhůty, které jsou stanoveny v rámcové směrnici o vodě. Zohledňuje další ustanovení rámcové směrnice o vodě, která popisují, jak má být postupováno, a v úvahu bere rovněž společný postoj Rady.

Pozměňovací návrh  29

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/EC

Příloha X – tabulka – nová poznámka pod čarou k řádkům 1, 3, 13, 20, 22, 25, 27, 29, 31 a 33

 

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

** Tato prioritní látka podléhá přezkumu, aby mohla být identifikována jako možná „prioritní nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na její konečnou klasifikaci do ...*, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise týkající se kontrol.

 

* 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

 

 

Pozměňovací návrh   30

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 1

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 53 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   31

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 3

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 54 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   32

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 13

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 56 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   33

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 20

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho sloučeniny

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho sloučeniny

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 57 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   34

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 22

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 58 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   35

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 25

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

 

 

140-66-9

neuplatňuje se-

(4-(1,1‘,3,3‘-tetramethylbutyl)-fenol)

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU2

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

X

 

140-66-9

neuplatňuje se-

(4-(1,1‘,3,3‘-tetramethylbutyl)-fenol)

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 59 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   36

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 27

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorfenol

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorfenol (PCP)

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 60 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   37

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 29

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 61 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   38

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 31

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorbenzeny

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorbenzeny

X

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-trichlorbenzen)

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 62 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   39

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II

Směrnice 2000/60/ES

Příloha X – tabulka – řádek 33

Společný postoj Rady

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

Odůvodnění

Znovu se vrací k pozměňovacímu návrhu 63 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh   40

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha II – část B (nová)

Pozměňovací návrh Parlamentu

Část B: Látky podléhající přezkumu, aby mohly být identifikovány jako možná prioritní látka nebo prioritní nebezpečná látka.

Látky uvedené v tabulkách níže podléhají přezkumu, aby mohly být identifikovány jako možná „prioritní látka“ nebo „prioritní nebezpečná látka“.

Tabulka I

Č.

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Prioritní nebezpečné látky

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

 

(33c)

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

 

(33e)

80-05-7

 

Bisfenol A

 

(33o)

115-32-2

204-082-0

Dikofol

 

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

 

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

 

(33u)

57-12-5

 

Volný kyanid

 

(33v)

1071-83-6

213-997-4

Glyfosát

 

(33y)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

 

(33ad)

81-15-2

201-329-4

Mošusový xylen

 

(33ak)

1763-23-1

 

Perfluorooktan-sulfonátová kyselina (PFOS)

 

 

(33ap)

124495-18-7

--

Chinoxyfen 5,7-dichlor-4-(4-fluorfenoxy)chinolin)

 

nové

 

 

Dioxiny

 

nové

 

 

PCB

 

Pro látky uvedené v tabulce I musí být přijato konečné rozhodnutí o identifikaci v souladu s regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES do ...*, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise týkající se kontrol.

* 6 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.

Tabulka II

Č.

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Prioritní nebezpečné látky

(33a)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoát

 

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-bifenol

 

(33ch)

298-46-4

06-062-7

Karbamazepin

 

(33j)

23593-75-1

245-764-8

Klotrimazol

 

(33l)

84-74-2

201-557-4

Dibutyl-ftalát (DBP)

 

(33m)

15307-86-5

 

Diklofenak

 

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

 

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

 

(33x)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

 

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

4-methylbenzyliden- dl-kafr

 

(33ac)

81-14-1

201-328-9

Mošusový keton

 

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

 

(33ah)

81-04-9

201-317-9

Kyselina naftalen-1,5-disulfonová

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát

 

 

(33ak)

 

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

 

 

335-67-1

 

3825-26-1

 

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

 

 

206-397-9

 

223-320-4

Perfluorované sloučeniny (PFC)

 

Draselná sůl

Amonná sůl

Lithiová sůl

Diethanolaminová sůl (DEA)

 

Perfluorooktanová kyselina (PFOA)

Amonný perfluoroktanát (APFO)

 

 

(33ar)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenol A (TBBP-A)

 

(33at)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

 

Pro látky uvedené v tabulce II musí být přijato konečné rozhodnutí o identifikaci v souladu s regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES do ...*, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise týkající se kontrol.

* 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

V případě, že členské státy neposkytnou Komisi údaje ze sledování konkrétní látky uvedené v tabulce I nebo II, měly by být dotyčné látky automaticky klasifikovány jako prioritní látky.

(1)

Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 91.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato směrnice vychází z povinnosti, kterou ukládá směrnice, jíž se stanoví rámec pro politiku Společenství v oblasti vodního hospodářství.

Rámcová směrnice ukládá v článku 16 Evropské komisi povinnost předkládat různé návrhy, mezi něž se řadí konkrétní opatření proti znečišťování vod některými znečišťujícími látkami nebo skupinami látek, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, vypracovat seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, a rovněž stanovit normy kvality platné pro koncentrace prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě.

Pohled na společný postoj Rady Evropské unie nás vede k několika závěrům: Rada nevyslechla obavy Evropského parlamentu v souvislosti s novými látkami zařazenými do přílohy II této směrnice.

Rada nesplnila očekávání Evropského parlamentu ani v souvislosti se změnou klasifikace některých prioritních látek na prioritní nebezpečné látky.

Rada přejmenovala „přechodné oblasti překračování“ na „mísící zóny“, ovšem při této příležitosti opomněla učinit z těchto zón skutečný nástroj pro určování a zlepšování kvality vody: přáním Parlamentu bylo, aby se členské státy těmito přechodnými oblastmi zabývaly proto, aby určily zdroje emisí znečišťujících látek, což by jim časem umožnilo učinit nápravné kroky nezbytné k dodržení mezních hodnot.

Zpravodajka vyjadřuje politování nad tím, že znění Rady postrádá prvky související s průběžným hodnocením účinnosti evropských právních předpisů zabývajících se přímo či nepřímo vodním hospodářstvím. Toto stálé a harmonizované hodnocení by mohlo odhalit absenci či potřebu přezkumu určitého legislativního předpisu nutného ke splnění požadavku dobré kvality vodních útvarů.

Zpravodajka se domnívá, že je třeba lépe vyjasnit zvláštní případ přístavních zón, ve kterých se úroveň rozptýlených látek z důvodu bagrování rychle mění.

Je třeba poznamenat, že přístup Rady k případům sedimentů a biotám částečně zohledňuje znepokojení Parlamentu, a je tedy dobrým základem pro případné nalezení kompromisu v této otázce.

Zpravodajka se tedy domnívá, že v této fázi Rada Evropské unie dostatečně nezohlednila první čtení Parlamentu.

Proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě provedených konzultací se zpravodajka rozhodla předložit k této problematice určitý počet pozměňovacích návrhů, které byly odsouhlaseny v prvním čtení.


POSTUP

Název

Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky

Referenční údaje

11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

22.5.2007                     T6-0190/2007

Návrh Komise

COM(2006)0397 - C6-0243/2006

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

21.2.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

21.2.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Projednání ve výboru

25.3.2008

 

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Armando França

Poslední aktualizace: 6. června 2008Právní upozornění