Eljárás : 2008/0041(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0208/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0208/2008

Viták :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Szavazatok :

PV 02/09/2008 - 5.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0383

JELENTÉS     ***I
PDF 161kWORD 183k
2008. június 2.
PE 405.724v02-00 A6-0208/2008

az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mihael Brejc

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0101),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 62. cikkének (2a) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0086/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

562/2006/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – a a pont – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Kivételes esetben a VIS adatai csak a vízumbélyeg számának megadásával, vagy szúrópróbaszerűen a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével is lekérdezhetők.

 

A kivétel alkalmazásához az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 

i. a forgalom olyan intenzív, hogy a határátkelőhelyen túlzott mértékűvé válik a várakozási idő,

 

ii. már minden személyzeti, eszközbeli és szervezési erőforrást kimerítettek,

 

iii. elemzés támasztja alá, hogy nem áll fenn a belbiztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázat.

 

Azonban minden olyan esetben, amikor a vízumbirtokos személyazonosságával és/vagy a vízum eredetiségével kapcsolatban bármilyen kétely merül fel, a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével adatokat kell lekérni a vízuminformációs rendszerből.

 

A VIS-nek az első albekezdéssel összhangban történő használatával kapcsolatos döntést legalább a határátkelőhely parancsnokának szintjén kell meghozni.

 

Évente az összes tagállam jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak e cikk alkalmazásáról, amely jelentésnek tartalmaznia kell a harmadik országok VIS segítségével kizárólag a vízumbélyeg száma alapján ellenőrzött állampolgárainak számát is.

 

A jelen rendelet hatályba lépésétől számított három év múlva a Bizottság értékelést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e cikk alkalmazásáról. Az értékelés alapján az Európai Parlament és a Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy szükség esetén tegyen javaslatot a jelen rendelet megfelelő módosítására.


INDOKOLÁS

Az Európai Parlament részt vesz az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosítására irányuló együttdöntési eljárásban. A vízuminformációs rendszer (VIS) alkalmazására vonatkozóan a Schengeni Határellenőrzési Kódex javasolt bizottsági módosításai előrevetítik, hogy a vízummal rendelkező harmadik országok állampolgárainak alapos ellenőrzése ki fog terjedni a VIS lekérdezésére is, aVIS-rendelet előírásainak megfelelően (a vízum számának ellenőrzése és ujjlenyomatvétel a harmadik országok állampolgáraitól minden egyes határátkeléskor). E javaslat célja az, hogy a VIS külső határokon való hatékony és összehangolt módon történő jövőbeni alkalmazásának biztosítása érdekében, a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex módosítása útján, e célból létrehozott közös szabályokkal egészítse ki a VIS-rendeletet.

A VIS-rendelet meghatározza a VIS célját, feladatait és felelősségi körét, a közös konzuli utasítások módosítása pedig megteremteni a tagállamok számára azt a jogalapot, amely alapján a vízumkérelmezőktől kötelező biometrikus azonosítókat vehetnek fel. A VIS-rendeletnek megfelelően a határőrök – a vízumbélyeg számának és a vízumbirtokos ujjlenyomatainak együttes alkalmazásával – ellenőrzés céljából keresést végezhetnek a VIS-ben. A műveletek indítását követő legfeljebb három éves időszakon belül a keresést csak a vízumbélyeg számának alkalmazásával lehet végrehajtani. A légi határok esetében a három éves időszak lerövidíthető.

A vízummal rendelkező harmadik országok állampolgárainak a VIS lekérdezése révén történő rendszeres ellenőrzése minden egyes határátkeléskor megnövelné a várakozási időt a határátkelőhelyeken, különösen a turistaszezonban és az állami ünnepek kezdetén és végén. Tekintettel arra, hogy az utóbbi években Európa rendkívül vonzó turista célponttá vált olyan harmadik országok állampolgárai számára is, akiknek vízumra van szükségük az EU-ba lépéshez, a VIS külső határokon történő bevezetésének következményeit megfelelő módon enyhíteni kell. Az előadó ezért javasolja, hogy a határőrparancsnok dönthessen úgy, hogy nem rendszeres alapon konzultálnak a VIS-sel. Ez a megoldás megkönnyítené az Európai Unióba való belépést az uniós polgárok és nem vízumköteles harmadik országok állampolgárai számára azzal, hogy csökkentené a határátkelőhelyeken kialakuló sorokat.

A határőrök továbbra is ellenőrizni fogják, hogy a harmadik országok állampolgárai megfelelnek-e az EU-ba lépés valamennyi (Schengeni Határellenőrzési Kódex 5. cikkében meghatározott) követelménynek, és saját tapasztalataik és információik alapján le fogják kérdezni a VIS-t, ily módon megfelelően elősegítik az EU magas szintű biztonságának garantálását.


ELJÁRÁS

Cím

A vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása

Hivatkozások

COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.2.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis

Benyújtás dátuma

2.6.2008

Utolsó frissítés: 2008. június 5.Jogi nyilatkozat