Процедура : 2006/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0210/2008

Внесени текстове :

A6-0210/2008

Разисквания :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Гласувания :

PV 09/07/2008 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0341

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 216kWORD 230k
3 юни 2008 г.
PE 404.395v02-00 A6-0210/2008

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция)

(16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Paolo Costa

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция)

(16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16138/3/2007 – C6-0131/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0785),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6-0210/2008),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 9 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(9а) Агенцията има водеща роля за бъдещото въвеждане на ERTMS в цялата железопътна система в рамките на Общността до 2020 г. За тази цел трябва да се осигури съгласуваност на националните планове за преминаване към ERTMS по отношение на графика, като се въведе задължението за постепенно инсталиране на ERTMS по Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и се обвърже предоставянето на средства на ЕС със задължително условие за използване на ERTMS.

Обосновка

To clarify the actions which should be taken at EU level to ensure the efficiency of the Agency role in relation to ERTMS.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 10 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10a) С оглед насърчаване на оперативната съвместимост Агенцията следва да оказва подкрепа за утвърждаване на окончателната версия ERTMS 2.3.0 за определен период, като по този начин се дава възможност на железопътните предприятия, които са инвестирали в съвместими подвижни състави да осигурят подходяща възвръщаемост на своите инвестиции. Версия 2.3.0 следва да включва хармонизирани спецификации за изпитвания и схеми за сертифициране. Тя следва също така да функционира по начин, който да осигури, че каквито и да било допълнителни спецификации, изискани от националните органи по безопасността, не възпрепятстват движението на подвижните състави, оборудвани с ERTMS.

Обосновка

This amendment relating to the ERTMS takes into account the new elements which the Council has incorporated into its common position.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 10 б (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10б) С оглед насърчаване на оперативната съвместимост Агенцията следва да оказва подкрепа за адаптиране към версия ERTMS 2.3.0 на всички версии ERTMS, инсталирани преди версия 2.3.0.

Обосновка

It is necessary that all versions of ERTMS elaborated and installed prior to version 2.3.0 shall be compatible with it.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 881/2004

Член 9 б а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

„Член 9ба

 

Разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, които отговарят на изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС)

 

От 2015 г. на Агенцията, в сътрудничество с компетентните национални органи по безопасността, се възлага задачата да предоставя разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, които отговарят на изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).“;

Обосновка

The text restores Amendment 4 of Parliament's first reading.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Член 1 – точка 12

Регламент (EC) n° 881/2004

Член 16a

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

„Член 16а

„Член 16а

Сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката

Сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката

 

1. В срок от:

 

- една година за вагони,

 

- две години за други превозни средства,

 

от датата на влизане в сила на настоящия регламент Агенцията оценява отношенията между собственика на превозни средства, железопътните предприятия и управителите на инфраструктури с оглед на системата за сертифициране на поддръжката в съответствие с член 14 от Директивата за безопасността на железопътния транспорт.

В срок от 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на Директивата за оперативната съвместимост на железниците, Агенцията изпраща на Комисията доклад, включващ при необходимост препоръки относно прилагането на системата за доброволно сертифициране на поддръжката в съответствие с член 14 от Директивата относно безопасността на железопътния транспорт.

В същия срок Агенцията изпраща на Комисията доклад, включващ при необходимост препоръки относно прилагането на системата за задължително сертифициране на поддръжката в съответствие с член 14 от Директивата относно безопасността на железопътния транспорт.

Оценката и препоръките на Агенцията се отнасят по-специално до следните аспекти, като се вземат предвид възможните връзки на структурата, която отговаря за поддръжката, с други лица, като експлоатиращи превозните средства лица, железопътни предприятия и управители на инфраструктури:

1а. Оценката и препоръките на Агенцията се отнасят по-специално до следните аспекти, като се вземат предвид възможните връзки на структурата, която отговаря за поддръжката, с други лица, като експлоатиращи превозните средства лица, железопътни предприятия и управители на инфраструктури:

a) дали структурата, която отговаря за поддръжката, разполага с необходимите системи, включително процедури за експлоатация и управление, така че да осигури ефикасна и безопасна поддръжка на превозните средства;

a) дали структурата, която отговаря за поддръжката, разполага с необходимите системи, включително процедури за експлоатация и управление, така че да осигури ефикасна и безопасна поддръжка на превозните средства;

б) съдържанието и спецификациите на доброволна система за сертифициране, валидна в цялата Общност;

б) съдържанието и спецификациите на задължителна и взаимно призната система за сертифициране на поддръжката, валидна в цялата Общност;

в) видът органи, компетентни да извършват сертифицирането;

в) видът органи, компетентни да извършват сертифицирането, на които е възложено прилагането на задължителната система, заедно с национални органи по безопасността или нотифицирани органи, в съответствие с разпоредбите на Директивата за безопасността на железопътния транспорт;

г) техническите и експлоатационни инспекции и проверки.“;

г) техническите и експлоатационни инспекции и проверки, които трябва да бъдат извършвани от органите на държавите-членки;

 

д) дали структурата, която отговаря за поддръжката, разполага с информацията, необходима за изпълнението на изискваните дейности за поддръжка (и по-специално записи по поддръжката и планове за поддръжка);

 

е) дали структурата, която отговаря за поддръжката, разполага с инструментите, необходими за контрола и надзора на състоянието на превозните средства;

 

ж) дали в спецификациите на задължителната система за сертифициране на поддръжката следва да бъде включено условие, свързано със застраховката.

 

1б. В срок от три години от датата на приемане от страна на Комисията на задължителната система за сертифициране на поддръжката, предвидена в член 14, параграф 6 от Директивата за безопасността на железопътния транспорт, Агенцията изпраща на Комисията доклад за оценка на прилагането на тази система, като взема предвид аспектите, изложени в параграф 1а.“

Обосновка

The text restores amendment 6 of Parliament's first reading, i.e. report of the Agency and the recommendations for mandatory maintenance certification system, while at the same time takes into account new elements and wording of Council inserted in its Common position.

Изменение  6

Обща позиция на Съвета - акт за изменение

Член 1 – точка 21

Регламент (EC) n° 881/2004

Член 21a

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

„Член 21a

„Член 21a

ERTMS

ERTMS

1. Агенцията поема изложените в параграфи 2—5 задачи с цел да допринесе за последователно развитие и прилагане на ERTMS.

1. Агенцията поема изложените в параграфи 2—5 задачи с цел да осигури последователно развитие и прилагане на ERTMS.

2. Агенцията разработва процедура за обработка на искания за изменения в спецификациите на ERTMS. За тази цел Агенцията създава и поддържа регистър на исканията за изменения и планираните изменения в спецификациите на ERTMS.

2. Агенцията разработва процедура за обработка на искания за изменения в спецификациите на ERTMS. За тази цел Агенцията създава и поддържа регистър на исканията за изменения и планираните изменения в спецификациите на ERTMS.

3. Агенцията подпомага усилията на Комисията за преминаването към ERTMS и координирането на инсталиране на ERTMS по трансевропейските транспортни коридори.

3. Агенцията подпомага Комисията за осигуряване на преминаването към ERTMS и координирането на инсталиране на ERTMS по трансевропейските транспортни коридори.

 

3а. Считано от 1 януари 2010 г. Агенцията, в сътрудничество с нотифицираните органи и националните органи по безопасността, упражнява надзор върху прилагането на процедурите за проверка на „ЕО“ и въвеждане в експлоатация на ERTMS във връзка с конкретни проекти, както и разрешава въвеждането в експлоатация и прилага процедурите за проверка на „ЕО“, по-специално с оглед оценяване на техническата съвместимост между инфраструктура и подвижни състави, изпълнени от различни производители. При необходимост Агенцията препоръчва съответни мерки на Комисията.

4. Агенцията разработва стратегия за управление на различните версии на ERTMS с оглед осигуряване на техническа и оперативна съвместимост между транспортни мрежи и превозни средства, изпълнени в различни версии.

4. Агенцията разработва стратегия за управление на различните версии на ERTMS с оглед осигуряване на техническа и оперативна съвместимост между транспортни мрежи и превозни средства, изпълнени в различни версии. По-специално Агенцията сертифицира:

 

a) оперативната съвместимост на цялото оборудване на ERTMS;

 

б) обратната съвместимост на всички бъдещи издания на версия ERTMS 2.3.0, като свежда до минимум понижаването на качеството при опериране с 2.3.0 или следваща версия функции на бордовата част при по-късна версия функции на железопътните линии.

5. В случай че бъде установена техническа несъвместимост между транспортните мрежи и превозните средства в контекста на конкретни проекти, свързани с ERTMS, нотифицираните органи и националните органи по безопасността гарантират, че Агенцията получава съответната информация по отношение на прилаганите процедури за проверка на „ЕО“, въвеждането в експлоатация и условията на експлоатация. При необходимост Агенцията препоръчва съответни мерки на Комисията.

5. В случай че бъде установена техническа несъвместимост между транспортните мрежи и превозните средства в контекста на конкретни проекти, свързани с ERTMS, нотифицираните органи и националните органи по безопасността осигуряват, че Агенцията получава съответната информация по отношение на прилаганите процедури за проверка на „ЕО“, въвеждането в експлоатация и условията на експлоатация. При необходимост Агенцията препоръчва съответни мерки на Комисията.

 

5а. Агенцията извършва оценка на процеса на сертифициране на оборудването на ERTMS, като до ...1 предоставя на Комисията доклад, съдържащ при необходимост препоръки относно подобренията, които трябва да се направят.

 

5б. Въз основа на доклада на Агенцията, предвиден в параграф 5а, Комисията извършва оценка на разходите и ползите от използването на един вид лабораторно оборудване, един еталонен коловоз и/или един орган за сертифициране на общностно равнище. Този орган за сертифициране следва да отговаря на критериите от приложение VII от Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система. Комисията може да представи заключения на Парламента и на Съвета и, при необходимост, да направи до ...2 законодателно предложение за подобрение на системата за сертифициране на ERTMS.

 

1 Две години след влизането в сила на настоящия регламент.

 

2 Не по-рано от десет години след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

The text restores parts of the amendment 5 and 8 of Parliament's first reading, while at the same time takes into account new elements and wording of Council inserted in its Common position. The Agency shall be responsible for the authorisation of placing into service of ERTMS equipment and for the procedures concerning EC verification. Acting as "central authority" for ERTMS, the Agency shall ensure the interoperability and the compatibility of all versions of ERTMS.

(1)

Приети текстове от 29.11.2007 г., P6_TA(2007)0558.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.  Background and procedural comments

On 13 December 2006 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a regulation amending Regulation (EC) N° 881/2004 establishing a European Railway Agency(1)1.

The proposal was presented by the Commission in conjunction with other two legislatives proposals, i.e., the new Interoperability directive and the revision of the Railway Safety Directive (Dir. 2004/49/EC). The three proposals submitted under codecision procedure together with the Communication aiming at the facilitation of the free movement of locomotives across the EU, were considered to form the Commission's package on cross acceptance of the rolling stock. An early agreement at first reading was reached with the Council over the last year on the proposal of the new Interoperability directive.

On 29 of December 2007 the European Parliament issued an opinion at first reading as part of the co-decision procedure and adopted a report in which it proposed 9 amendments to the Commission text(2)2. On 3 March 2008 the Council adopted the common position in accordance with Article 251 of the Treaty which was then forwarded to the Parliament and to the Commission.

2.  Assessment of the Council’s common position

The Council’s common position incorporates fully or in part certain Parliament’s amendments which were adopted at first reading and cover mainly:

- the task attributed to the Agency for proposing solutions on the reduction of the national rules classified under Group B which covers the authorisations for placing in service vehicles that are deemed to be equivalent among Member States (amendment 3) ;

- the possibility to request a technical opinion of the Agency in case of negative decision by a national safety authority for placing in service railway vehicles (amendment 5);

- the provisions on setting up and keeping registers of the types of vehicles authorised by Member States (amendment 7);

- the possibilities to extend work contracts of the Agency’s staff (amendment 9);

The Parliament’s amendments with regard to the extension of the Agency’s competences are not reflected in the Council’s common position. Indeed, the role of the Agency on granting authorisations for placing in service vehicles conforming to TSIs (amendments 4), the role that the Agency is called to play over the development of the specifications of the ERTMS versions (amendment 5 and 8) as well as the Agency’s recommendation on the mandatory maintenance certification system for wagons and for other railway vehicles (amendment 6) are not incorporated in the Common position of Council.

It should be stressed that Council’s text supplements Commission’s proposal with new text mainly on certification, on compatibility of national rules, railway staff, registers ERTMS.

3.  Proposals by the rapporteur

Since the Council’s common position only partially incorporates Parliament’s amendments related to the Agency’s competences it is proposed to restore Parliament’s position of first reading while taking into account the Council’s text.

In particular, the role of the Agency as a central system authority for the development and implementing the ERTMS has to be review in the light of the new provisions inserted in the Council’s common position. The establishment of procedures for an EC verification by the Agency are proposed in order to ensure the interoperability and compatibility of ERTMS in the railway system of the Community. Further, a single laboratory equipment, a single reference tack and/or a single certification body at Community level should be considered.

Also, provisions in relation with the mandatory maintenance certification system are proposed since the text should be in consistent and in line with the text of the Railway Safety Directive.

(1)

1 COM(2006)0785

(2)

2 . Report of Mr Costa , A6-0350/2007, P6_TA(2007)0558.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) №881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция

Позовавания

16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

29.11.2007 г.                     T6-0558/2007 г.

Предложение на Комисията

COM(2006)0785 - C6-0473/2006

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

13.3.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.3.2008 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Разглеждане в комисия

25.3.2008 г.

7.4.2008 г.

28.5.2008 г.

 

Дата на приемане

29.5.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bart Staes

Дата на внасяне

3.6.2008 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2008 г.Правна информация