Procedūra : 2006/0274(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0210/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0210/2008

Debates :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Balsojumi :

PV 09/07/2008 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0341

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 188kWORD 226k
2008. gada 3. jūnija
PE 404.395v02-00 A6-0210/2008

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (Aģentūras regula)

(16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Paolo Costa

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (Aģentūras regula)

(16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16138/3/2007 – C6-0131/2008),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0785),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0210/2008),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

9.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(9a) Aģentūrai ir būtiska nozīme turpmākajā ERTMS ieviešanā visā Kopienas dzelzceļa sistēmā līdz 2020. gadam. Lai īstenotu šo mērķi, ir jāpanāk valsts migrācijas plānu grafiku saskaņošana, nodrošinot obligātu pakāpenisku ERTMS ieviešanu Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un piešķirot ES līdzekļus ar nosacījumu obligāti izmantot ERTMS.

 

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai precizētu ES līmenī veicamās darbības, ar kurām jānodrošina Aģentūras efektivitāte saistībā ar ERTMS.

Grozījums Nr.  2

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

10.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(10a) Lai veicinātu savstarpējo izmantojamību, Aģentūra palīdz izstrādāt ERTMS galīgo versiju 2.3.0, kuru izmantos noteiktā laika periodā, tādējādi nodrošinot iespēju tiem dzelzceļa uzņēmumiem, kuri ir ieguldījuši savstarpēji izmantojamā ritošā sastāvā, gūt atbilstīgu peļņu no ieguldītajiem līdzekļiem. Versijā 2.3.0 ir jāietver saskaņota izmēģinājumu un sertificēšanas sistēmas specifikācija. Tai jābūt tādai, lai ar to varētu nodrošināt, ka jebkādas papildu specifikācijas, ko pieprasa valsts tehniskās drošības iestāde nekavē tāda ritošā sastāva satiksmi, kas aprīkots ar ERTMS.

Pamatojums

Šis grozījums skar ERTMS, un tajā ir ņemti vērā jaunie elementi, ar ko Padome ir papildinājusi kopējo nostāju.

Grozījums Nr.  3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

10.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(10b) Lai veicinātu savietojamību, Aģentūra palīdz visas iepriekš uzstādītās ERTMS ierīces pielāgot ERTMS versijai 2.3.0.

Pamatojums

Ir būtiski, lai visas ERTMS versijas, kas izstrādātas un uzstādītas pirms versijas 2.3.0, būtu saderīgas ar minēto jaunāko versiju.

Grozījums Nr.  4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 881/2004

9.ba pants (jauns)

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

“9.ba pants

 

SITS atbilstošu transportlīdzekļu izmantošanas atļaujas

 

Sākot no 2015. gada un sadarbībā ar valsts kompetentajām tehniskās drošības iestādēm, Aģentūras uzdevums ir piešķirt atļaujas tādu transportlīdzekļu izmantošanai, kuri atbilst SITS prasībām.”

Pamatojums

Grozījuma teksts atjauno Parlamentā pirmajā lasījumā iesniegto grozījumu Nr. 4.

Grozījums Nr.  5

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 881/2004

16.a pants

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

"16.a pants

“16.a pants

Par tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertificēšana

Par tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertificēšana

 

1. Noteiktā laika periodā:

 

attiecībā uz vagoniem viena gada laikā;

 

– attiecībā uz citiem ritekļiem divu gadu laikā;

 

no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Aģentūra izvērtē ritekļu apsaimniekotāju, dzelzceļa uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju sadarbību attiecībā uz tehniskās apkopes sertifikācijas sistēmu saskaņā ar Dzelzceļu drošības direktīvas 14. pantu.

Aģentūra 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā Direktīva par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību, nosūta Komisijai ziņojumu, kurā tā vajadzības gadījumā formulē ieteikumus par brīvprātīgas tehniskās apkopes sertificēšanas sistēmas īstenošanu saskaņā ar Dzelzceļu drošības direktīvas 14.b pantu.

Šajā pašā termiņā Aģentūra nosūta Komisijai ziņojumu, kurā tā vajadzības gadījumā formulē ieteikumus par tehniskās apkopes obligātās sertificēšanas sistēmas īstenošanu saskaņā ar Dzelzceļu drošības direktīvas 14. pantu.

Aģentūras veiktais izvērtējums un ieteikumi jo īpaši attiecas uz šādiem aspektiem, kuros attiecīgi ņem vērā saistības, kādas par tehnisko apkopi atbildīgajai struktūrai var būt ar citām iesaistītajām pusēm, piemēram, turētājiem, dzelzceļa uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem:

1.a Aģentūras veiktais izvērtējums un ieteikumi jo īpaši attiecas uz šādiem aspektiem, kuros attiecīgi ņem vērā saistības, kādas par tehnisko apkopi atbildīgajai struktūrai var būt ar citām iesaistītajām pusēm, piemēram, apsaimniekotājiem, dzelzceļa uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem:

a) vai par tehnisko apkopi atbildīgajai struktūrai ir piemērotas sistēmas, tostarp darbības un pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu ritekļu efektīvu un drošu apkopi;

a) vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras rīcībā ir piemērotas sistēmas, tostarp darbības un pārvaldības sistēmas, lai nodrošinātu ritekļu efektīvu un drošu apkopi;

b) visā Kopienā piemērojamas brīvprātīgas sertificēšanas sistēmas saturs un īpatnības;

b) visā Kopienā piemērojamas obligātās un savstarpēji atzītās tehniskās apkopes sertificēšanas sistēmas saturs un apraksts;

c) par sertificēšanu atbildīgo struktūru tips;

c) to sertificēšanas iestāžu veids, kuras ir atbildīgas par obligātās sistēmas ieviešanu valsts tehniskās drošības iestādēs vai pilnvarotajās iestādēs saskaņā ar Dzelzceļu drošības direktīvas noteikumiem;

d) tehniskās un darbības pārbaudes un kontroles.”;

d) tehniskās un darbības pārbaudes un apskates, kuras jāveic dalībvalstu iestādēm;

 

e) vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras rīcībā ir informācija, kas nepieciešama paredzētajiem tehniskās apkopes pasākumiem (proti, tehniskās apkopes dokumentācija un tehniskās apkopes plāni);

 

f) vai par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras rīcībā ir tehniskie līdzekļi, kas nepieciešami ritekļu stāvokļa apsekošanai un uzraudzībai;

 

g) vai obligātās tehniskās apkopes sertificēšanas sistēmas apraksts ir jāpapildina ar noteikumu par apdrošināšanu.

 

1.b Trīs gadu laikā no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi Dzelzceļu drošības direktīvas 14. panta 6. punktā minēto tehniskās apkopes sertificēšanas obligāto sistēmu, Aģentūra iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā ir novērtēta šādas sistēmas ieviešana, ņemot vērā 1.a punktā norādītos aspektus.”;

Pamatojums

Teksta formulējums atjauno Parlamentā pirmajā lasījumā iesniegto grozījumu Nr. 6, t.i., grozījumu par Aģentūras ziņojumu un ieteikumiem attiecībā uz tehniskās apkopes obligāto sertificēšanas sistēmu, un tajā ir ņemti vērā jaunie elementi un formulējums, ar ko Padome ir papildinājusi kopējo nostāju.

Grozījums Nr.  6

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 881/2004

21.a pants

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

"21.a pants

“21.a pants

ERTMS

ERTMS

1. Aģentūra uzņemas 2.–5. punktā minētos uzdevumus, lai veicinātu “ERTM” koordinētu izstrādi un ieviešanu.

1. Aģentūra uzņemas 2.–5. punktā minētos uzdevumus, lai nodrošinātu “ERTM” koordinētu izstrādi un ieviešanu.

2. Aģentūra ievieš procedūru, kādā izskata lūgumus grozīt ERTMS specifikācijas. Šim nolūkam Aģentūra izveido un uztur reģistru lūgumiem izdarīt grozījumus un plānotiem grozījumiem ERTMS specifikācijās.

2. Aģentūra nosaka kārtību, kādā izskata pieprasījumus par izmaiņām ERTMS specifikācijās. Šim nolūkam Aģentūra izveido un uztur reģistru, kurā reģistrē lūgumus izdarīt izmaiņas ERTMS specifikācijās un tajās plānotās izmaiņas.

3. Aģentūra atbalsta Komisijas pasākumus pārejai uz ERTMS un koordinē ERTMS uzstādīšanas darbus visā Eiropas transporta koridora garumā.

3. Aģentūra atbalsta Komisijas pasākumus pārejas nodrošināšanai uz ERTMS un koordinē ERTMS uzstādīšanas darbus visā Eiropas transporta koridora garumā.

 

3.a No 2010. gada 1. janvāra Aģentūra sadarbībā ar pilnvarotajām iestādēm un valsts tehniskās drošības iestādēm pārrauga, kā tiek piemērota “EK” verifikācijas un ERTMS ekspluatācijā nodošanas procedūra saistībā ar konkrētiem projektiem, un atļauj to nodot ekspluatācijā un piemērot “EK” verifikācijas procedūru, galvenokārt, lai izvērtētu infrastruktūras un dažādu konstruktoru aprīkotā ritošā sastāva tehnisko savietojamību. Vajadzības gadījumā Aģentūra iesaka Komisijai piemērotus pasākumus.

4. Aģentūra izstrādā dažādu ERTMS versiju pārvaldības stratēģiju, lai dzelzceļa tīkli un ritekļi, kuros uzstādīti dažādu versiju ERTMS, būtu saderīgi no tehnikas un darbības viedokļa.

4. Aģentūra izstrādā dažādu ERTMS versiju pārvaldības stratēģiju, lai dzelzceļa tīkli un ritekļi, kuros uzstādīti dažādu versiju ERTMS, būtu saderīgi no tehnikas un darbības viedokļa. Aģentūra galvenokārt sertificē:

 

a) visu ERTMS ierīču savstarpējo sadarbspēju;

 

b) visu turpmāko ERTMS versiju atgriezenisko savietojamību ar versiju 2.3.0, minimizējot to ierīču veiktspējas samazināšanos, kuras darbojas, izmantojot versiju 2.3.0 vai secīgu iebūvētu funkciju vēlākajā sliežu ceļu funkcionalitātē.

5. Ja konkrētos ERTMS projektos tiek atklāta tehniska nesaderība starp tīkliem un ritekļiem, pilnvarotās iestādes un valstu drošības iestādes nodrošina, ka Aģentūra saņem jebkādu būtisku informāciju par "EK" verifikācijā piemērotajām procedūrām, ekspluatācijā nodošanas procedūrām un ekspluatācijas nosacījumiem. Vajadzības gadījumā Aģentūra iesaka Komisijai attiecīgus pasākumus.

5. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

5.a Aģentūra novērtē ERTMS ierīču sertificēšanu, līdz ...1 iesniedzot Komisijai ziņojumu, kurā attiecīgā gadījumā ir ietverti ieteikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

 

5.b Pamatojoties uz 5.a punktā minēto Aģentūras ziņojumu, Komisija novērtē vienotu laboratorijas ierīču, vienota references sliežu ceļa un/vai vienotas sertifikācijas iestādes izmantošanas izdevumus un ieguvumus Kopienas līmenī. Minētajai sertifikācijas iestādei jāatbilst kritērijiem, kas norādīti Dzelzceļu sistēmas savstarpējās izmantojamības direktīvas VII pielikumā. Komisija var iesniegt secinājumus Parlamentam un Padomei un vajadzības gadījumā līdz …2 iesniegt arī likumdošanas priekšlikumu, lai uzlabotu ERTMS sertificēšanas sistēmu.

 

1 Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

 

2 Ne agrāk kā 10 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Teksta formulējums atjauno daļu no Parlamentā pirmajā lasījumā iesniegtajiem grozījumiem Nr. 5 un Nr. 8, un tajā ir ņemti vērā jauni elementi un formulējums, ar ko Padome ir papildinājusi kopējo nostāju. Aģentūra ir atbildīga par atļauju izsniegšanu ERTMS ierīču nodošanai ekspluatācijā un par EK verifikācijas kārtību. Būdama “noteicošā iestāde” attiecībā uz ERTMS, Aģentūra nodrošina visu ERTMS versiju savstarpējo sadarbspēju un savietojamību.

(1)

Pieņemtie teksti, 29.11.2007., P6_TA(2007)0558.


PASKAIDROJUMS

1.  Pamatojums un komentāri par procedūru

Komisija 2006. gada 13. decembrī Parlamentam un Padomei iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(1)1. Komisija iesniedza šo priekšlikumu kopā ar diviem citiem likumdošanas priekšlikumiem, t. i., priekšlikumu par jauno Dzelzceļu sistēmas savstarpējās izmantojamības direktīvu un priekšlikumu par Dzelzceļu drošības direktīvas (Direktīva 2004/49/EK) pārskatīšanu. Pamatojoties uz šiem trim priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar koplēmuma procedūru un kopā ar paziņojumu, kura mērķis ir atvieglot lokomotīvju brīvu kustību Eiropas Savienībā, bija paredzēts izveidot Komisijas tiesību aktu kopumu par ritošā sastāva savstarpēju apstiprināšanu. Pagājušajā gadā pirmajā lasījumā ar Padomi tika panākta sākotnēja vienošanās par jauno Dzelzceļu sistēmas savstarpējās izmantojamības direktīvu.

Eiropas Parlaments, īstenojot koplēmuma procedūru, 2007. gada 29. decembrī pirmajā lasījumā sniedza atzinumu un pieņēma ziņojumu, kurā Komisijas tekstā(2)2 tika ieteikti 9 grozījumi. Padome 2008. gada 3. martā saskaņā ar Līguma 251. pantu pieņēma kopēju nostāju, kuru pēc tam nosūtīja Parlamentam un Komisijai.

2.  Padomes kopējās nostājas novērtējums

Padomes kopējā nostājā pilnībā vai daļēji ir ietverti konkrēti Parlamenta izdarītie grozījumi, kuri tika pieņemti pirmajā lasījumā un kuri galvenokārt attiecas uz:

- Aģentūrai uzdoto pienākumu ieteikt risinājumus valstu noteikumu samazināšanai, kas klasificēti grupā B, kurā ietilpst atļauju izsniegšana to transportlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā, kuri dalībvalstīs ir atzīti par līdzvērtīgiem (grozījums Nr. 3);

- iespēju pieprasīt Aģentūras tehnisko atzinumu par dzelzceļa transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā valsts tehniskās drošības iestādes negatīva lēmuma gadījumā (grozījums Nr. 5);

- noteikumiem par dalībvalstīs atļauto transportlīdzekļu veidu reģistru izveidi un to uzturēšanu (grozījums Nr. 7);

- iespējām pagarināt Aģentūras darbinieku darba līgumus (grozījums Nr. 9).

Parlamenta grozījumi, kas attiecas uz Aģentūras darbības jomas paplašināšanu, nav atspoguļoti Padomes kopējā nostājā. Padomes kopējā nostājā nav iekļauts ne jautājums par Aģentūras nozīmi, piešķirot atļaujas nodot ekspluatācijā savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (SITS) atbilstošus transportlīdzekļus (grozījums Nr. 4), ne jautājums par Aģentūras nozīmi Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmas (ERTMS) versiju specifikāciju izstrādē (grozījums Nr. 5 un Nr. 8), ne arī Aģentūras ieteikums obligātās tehniskās apkopes sertificēšanas sistēmas ieviešanai vagoniem un citiem dzelzceļa transportlīdzekļiem (grozījums Nr. 6).

Jāuzsver, ka Padomes teksts papildina Komisijas priekšlikumu ar jaunu tekstu galvenokārt par sertifikāciju un par valstu noteikumu, dzelzceļa darbinieku un ERTMS reģistru savietojamību.

3.  Referenta ieteikumi

Tā kā Padomes kopējā nostājā tikai daļēji ir ietverti Parlamenta izdarītie grozījumi, kas attiecas uz Aģentūras darbības jomu, referents iesaka atjaunot Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto nostāju, ņemot vērā Padomes tekstu.

Turklāt ir jāizskata Aģentūras kā par sistēmu atbildīgās iestādes nozīme ERTMS izstrādē un īstenošanā, ņemot vērā jaunos noteikumus, kas ietverti Padomes kopējā nostājā. Ir ieteikta kārtība, kādā Aģentūrai jāveic EK verificēšanai, lai nodrošinātu ERTMS savstarpēju izmantojamību un savietojamību Kopienas dzelzceļu sistēmā. Turpmāk jautājums par vienotām laboratorijas ierīcēm, vienotu references sliežu ceļu un/vai vienotu sertifikācijas iestādi ir jāizskata Kopienas līmenī.

Ir ierosināti arī noteikumi attiecībā uz obligāto tehniskās apkopes sertifikācijas sistēmu, jo tekstam ir jāatbilst Dzelzceļu drošības direktīvas tekstam.

(1)

1 COM(2006)0785.

(2)

2 A. M. Costa ziņojums, A6-0350/2007, P6_TA(2007)0558.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu grozīšana

Atsauces

16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

29.11.2007                     T6-0558/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0785 - C6-0473/2006

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

13.3.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

13.3.2008

Referents

       Iecelšanas datums

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

25.3.2008

7.4.2008

28.5.2008

 

Pieņemšanas datums

29.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

25

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Aizstājējs (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bart Staes

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 26. jūnijaJuridisks paziņojums