Procedūra : 2006/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0227/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0227/2008

Debates :

PV 18/06/2008 - 16
CRE 18/06/2008 - 16

Balsojumi :

PV 19/06/2008 - 3.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0302

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 144kWORD 74k
2008. gada 5. jūnija
PE 404.575v02-00 A6-0227/2008

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

(6920/3/2008 – C6-0160/2008 – 2006/0278(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Bogusław Liberadzki

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

(6920/3/2008 – C6-0160/2008 – 2006/0278(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (6920/3/2008 – C6-0160/2008)(1),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0852)(3),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0227/2008),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 117E , 14.5.2008, 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, 5.9.2007., P6_TA(2007)0370.

(3)

OV C 126, 7.6.2007., 8. lpp.


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Ar ierosināto direktīvu atjaunina četras spēkā esošās direktīvas un četrus Komisijas lēmumus par bīstamo kravu pārvadājumiem, iekļaujot tos vienā tiesību aktā. Turklāt direktīvas darbības jomā ir iekļauti bīstamo kravu pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem, kuriem līdz šim ES tiesību aktus nepiemēroja. Ar šo priekšlikumu Kopienas tiesībās iekļauj starptautiskos noteikumus par bīstamo kravu pārvadājumiem un starptautisko noteikumu piemērošanu attiecina uz pārvadājumiem dalībvalstu teritorijā. Priekšlikuma mērķis ir, piemērojot saskaņotus noteikumus, nodrošināt augstu drošības līmeni un vienlaikus uzlabot bīstamo kravu pārvadājumu sistēmu.

Pirmais lasījums

Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma kopumā 42 grozījumus, tostarp vairākus tehniskus grozījumus. Turklāt Parlamenta ziņojumā ir noteikts, ka dalībvalstis, kurās nav dzelzceļa sistēmas, ir atbrīvotas no pienākuma transponēt un īstenot šo direktīvu attiecībā uz dzelzceļu. Parlaments arī ieviesa pārejas periodu, kas nepārsniedz divus gadus, direktīvas noteikumu piemērošanai attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem, lai dotu dalībvalstīm pietiekamu laiku attiecīgo valsts noteikumu pielāgošanai, tiesiskā regulējuma izveidei un personāla apmācībai.

Ziņojumā arī ir noteikts, ka dalībvalstis drīkst paredzēt īpašas prasības bīstamo kravu iekšzemes un starptautiskiem pārvadājumiem to teritorijā, ko veic ar autotransporta līdzekļiem, dzelzceļa vagoniem un iekšējo ūdensceļu kuģiem, uz kuriem neattiecas jaunā direktīva. Dalībvalstis drīkst arī noteikt konkrētus maršrutus vai specifiskus pārvadājumu veidus un paredzēt īpašus noteikumus bīstamo kravu pārvadājumiem pasažieru vilcienos.

Kopējā nostāja

Par Parlamenta grozījumiem referents un Padomes pārstāvji vienojās neformālās sarunās. Tādēļ Padome apstiprināja visus Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtos grozījumus. Tomēr Padome uzskatīja par vajadzīgu ieviest divus pielāgojumus Parlamenta nostājas tekstā.

Pirmkārt, Padomes kopējā nostājā direktīvas 1. pants ir papildināts ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka dalībvalstis var reglamentēt vai aizliegt bīstamu kravu pārvadājumus savā teritorijā tikai tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību pārvadājuma laikā.

Otrkārt, Padome 8. pantu ir papildinājusi ar punktu, kurā noteikts, ka Komisija sniedz finansiālu atbalstu dalībvalstīm ADR (Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu), RID (Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem) un ADN (Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem) un to grozījumu tulkošanai dalībvalstu oficiālajā valodā(-ās).

Referenta komentāri

Referents atbalsta Padomes ieviestās izmaiņas. Tādēļ referents iesaka apstiprināt Padomes kopējo nostāju bez grozījumiem un līdz ar to pabeigt likumdošanas procedūru.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumi

Atsauces

06920/3/2008 – C6-0160/2008 – 2006/0278(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

5.9.2007                     T6-0370/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0852 - C6-0012/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

10.4.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

10.4.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Bogusław Liberadzki

27.3.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

6.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.5.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rovana Plumb, Bart Staes

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 9. jūnijaJuridisks paziņojums