Процедура : 2007/0156(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0240/2008

Внесени текстове :

A6-0240/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2008 - 5.6
CRE 09/07/2008 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0343

ДОКЛАД     ***I
PDF 273kWORD 320k
9 юни 2008 г.
PE 404.742v01-00 A6-0240/2008

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS)

(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Christoph Konrad

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS)

(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0433),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6 0234/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1)

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджетите (A6 0240/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че финансовата рамка, посочена в законодателното предложение, трябва да бъде съвместима с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007-2013 г., преразгледана с Решение 2008/29/ЕО, и изтъква, че годишната сума ще бъде решена като част от годишната бюджетна процедура в съответствие с точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

3.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде тази позиция на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) (1) В своето Съобщение Комисията пое ангажимент относно „По-добро регулиране за растеж и заетост в Европейския съюз“ да осигури по-добра политика на регулиране, за да се премахне ненужната бюрокрация и свръхрегулирането.

(1) (1) В своите съобщения от 16 март 2005 г. относно „По-добро регулиране за растеж и заетост в Европейския съюз“ и от 24 януари 2007 г. относно „Програма за действие за намаляване на административната тежест в Европейския съюз“ Комисията пое ангажимент да осигури по-добра политика на регулиране и да премахне ненужната бюрокрация и свръхрегулирането.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) През последните петнадесет години бяха приети редица регламенти относно статистиката, имащи за цел описание на дейностите на предприятията и включващи задължение за предоставяне на данни от страна на предприятията, които да покриват нуждите от информация на Общността. Необходимо е основно преразглеждане, тъй като, наред с другото, обхватът, концепциите и определенията в рамките на тези свързани със статистиката регламенти следва да бъдат съгласувани. Всички тези регламенти следва да бъдат опростени и приоритетите в тях да бъдат определени, в рамките на възможното.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) (3) Статистиките за бизнеса и предприятията са изправени пред голямо предизвикателство в следващите години. За да се поддържат политическите инициативи на Общността, те трябва да са в състояние да отразят явленията в променящата се икономика на Общността, като глобализацията, възникващите тенденции в предприемачеството, информационното общество, иновациите, редуването на търговските модели и конкурентоспособността в светлината на обновената лисабонска стратегия.

(3) (3) Статистиките за бизнеса и предприятията са изправени пред голямо предизвикателство в следващите години. За да се поддържат политическите инициативи на Общността, те трябва да са в състояние да отразят явленията в променящата се икономика на Общността, като глобализацията, възникващите тенденции в предприемачеството, информационното общество, търговията с услуги, иновациите, редуването на търговските модели и конкурентоспособността в светлината на обновената лисабонска стратегия.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Статистиката на бизнеса и търговията включва няколко области, в които следва да бъдат направени подобрения, като например, наред с другото, структурната бизнес статистика, краткосрочната статистика, статистиката Продком, статистиката за информационните и комуникационни технологии и статистиката Интрастат.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Националните статистически институти следва да участват пряко в модернизацията на системата за изготвяне на статистически данни, с цел да се избегне дублирането на разходи и бюрокрацията.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Опростяването на системата Интрастат е част от усилията за ограничаване на статистическите изисквания и намаляване тежестта върху бизнеса. Неотдавнашното решение за намаляване на равнището на обхващане ще допринесе за постигането на тази цел в краткосрочен план. В дългосрочен план ще се проучват други възможности за опростяване, включително и системата „един поток“. Прилагането на тези възможности за опростяване в дългосрочен план зависи от проучванията за осъществимост и други дейности, които следва да бъдат извършени съгласно това решение. Въпреки това, следва да бъдат взети предвид съображенията относно качеството на статистиката, както и значителните разходи, свързани с прехода.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Програмата MEETS стартира на 1 юли 2008 г. и приключва на 31 декември 2013 г.

2. Програмата MEETS стартира на 1 януари 2009 г. и приключва на 31 декември 2013 г.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се развие целеви набор от показатели и да се преразгледат приоритетите; (цел 1)

а) да се преразгледат приоритетите и да се развие целеви набор от показатели за нови области; (цел 1)

Изменение  9

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се подкрепи прилагането на по-ефективен начин за събиране на данни; (цел 3)

в) да се подкрепи прилагането на по-ефективен начин за получаване на статистическа информация за бизнеса и търговията; (цел 3)

Изменение  10

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да се модернизират и опростят статистиките за търговията със стоки между държавите-членки (оттук нататък наричани Интрастат) (цел 4).

г) да се модернизира системата за събиране на данни за търговията със стоки между държавите-членки (оттук нататък наричана Интрастат) (цел 4).

Изменение  11

Предложение за решение

Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се развие целеви набор от показатели и да се преразгледат приоритетите (цел 1)

а) да се преразгледат приоритетите и да се развие целеви набор от показатели за нови области (цел 1)

- Действие 1.1: Развитие на нови области;

- Действие 1.1: Определяне на области от второстепенно значение;

- Действие 1,2: Определяне на области от второстепенно значение;

- Действие 1,2: Развитие на нови области;

Изменение  12

Предложение за решение

Член 3 – буква в – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се подкрепи прилагането на по-ефективен начин за събиране на данни (цел 3):

в) да се подкрепи прилагането на по-ефективен начин за получаване на статистическа информация за бизнеса и търговията (цел 3):

Изменение  13

Предложение за решение

Член 3 – буква г – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) модернизиране и опростяване на системата за събиране на данни за Интрастат (цел 4):

г) модернизиране на системата за събиране на данни за Интрастат (цел 4):

Изменение  14

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишната работна програма, включително приоритетите за действията във всяка цел и бюджетните разпределения съгласно настоящото решение, се приемат съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

Годишната работна програма, с приоритетите за действията във всяка цел и бюджетните разпределения съгласно настоящото решение, се приемат съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Най-късно до 31 декември 2011 г. Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета временен доклад относно прилагането на Програмата MEETS.

2. Най-късно до 31 декември 2010 г. и след това ежегодно до 2013 г. Комисията следва да предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на Програмата MEETS.

Изменение  16

Предложение за решение

Приложение – Цел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел 1: Развитие на целеви набор от показатели и преразглеждане на приоритетите

Цел 1: Преразглеждане на приоритетите и развитие на целеви набор от показатели за нови области

Изменение  17

Предложение за решение

Приложение – Цел 1 – Действие 1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действие 1,1: Развитие на нови области

Действие 1,1: Определяне на области от второстепенно значение;

 

- В един променящ се свят се налага периодично преразглеждане на статистическите нужди, тъй като се появяват нови статистически нужди, а други нужди придобиват второстепенно значение и дори остаряват. Поради това редовното преразглеждане на приоритетите следва да се извършва в тясно сътрудничество с държавите-членки, с оглед определяне на областите и характеристиките, които вече не са приоритетни, и следователно могат да се премахнат от законовите изисквания. Това преразглеждане, насочено към опростяване на статистическите изисквания и намаляване на тежестта върху респондентите, може да изисква провеждането на външни проучвания по инициатива на Комисията.

- В една променяща се икономическа среда е важно да се определят приоритетните за статистическите данни области, като глобализацията и предприемачеството, и да се одобри на общностно ниво целеви набор от показатели за всяка от приоритетните области. Тези показатели трябва да бъдат хармонизирани с международните статистически данни, доколкото това е възможно.

- В една променяща се икономическа среда е важно да се определят приоритетните за статистическите данни области, като търговията с услуги, глобализацията и предприемачеството, и да се одобри на общностно ниво целеви набор от показатели за всяка от приоритетните области. Тези показатели трябва да бъдат хармонизирани с международните статистически данни, доколкото това е възможно.

- Необходимо е статистическата информация да бъде събрана по ефективен начин. Следователно работата трябва се проведе в Европейската статистическа система, за да се постигнат хармонизирани определения на новоопределени характеристики и показатели.

- Необходимо е статистическата информация да бъде събрана по ефективен начин. Ето защо, модернизирането на европейските статистики трябва да се извършва при стриктно спазване на принципа за свързаност и сравнимост на данните по отделни периоди. Следователно работата трябва се проведе в Европейската статистическа система, за да се постигнат хармонизирани определения на новоопределени характеристики и показатели.

- След одобрението на целевия набор от показатели и хармонизирани дефиниции за тях, държавите-членки трябва да развият и тестват своите начини на събиране на статистически данни за приоритетните области по хармонизиран начин.

 

- Новите области се развиват посредством проучвания, организиране на семинари и чрез финансова подкрепа за проекти, за да се развият методи и начини за събиране на нови статистически данни.

 

Обосновка

If the nomenclature is changed it is no longer possible to follow the dynamic of the data for previous periods.

Изменение  18

Предложение за решение

Приложение – Цел 1 – Действие 1.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действие 1.2: Определяне на области от второстепенно значение

Действие 1.2: Развитие на нови области

В променящия се свят възниква нуждата не само от нови статистически данни, но се появяват и други необходимости. Следователно, редовните преразглеждания на приоритетите се правят с цел да се идентифицират областите и характеристиките, които са станали по-маловажни и впоследствие могат да бъдат премахнати от законовите изисквания. Преразглежданията изискват провеждането на външни проучвания от Комисията.

В една променяща се икономическа среда е важно да се определят, в тясно сътрудничество с държавите-членки, приоритетните области за статистическите данни, като глобализацията и предприемачеството, и на общностно равнище да се одобри целеви набор от показатели за всяка от приоритетните области. Тези показатели трябва да бъдат хармонизирани с международните статистически данни, доколкото това е възможно.

- Ще бъде осигурено събирането на статистически показатели, свързани с текущи политически инициативи.

статистическата информация трябва да бъде събирана по ефективен начин и да бъде сравнима. Следователно в рамките на Европейската статистическа система трябва да се предприемат мерки за съгласуване на хармонизирани дефиниции на новоопределени характеристики и показатели.

 

- След съгласуване на целевите набори от показатели и техните хармонизирани дефиниции, е необходимо предприемането на допълнителни мерки за разработване и изпробване на начините за получаване на статистическа информация в приоритетните райони.

 

С цел да се допринесе за развитието на новите райони и целевите набори от показатели, Комисията следва да инициира провеждането на проучвания, да организира семинари и да предостави финансова помощ за разработването на методи и начини за събиране на нова статистическа информация.

Изменение  19

Предложение за решение

Приложение – Цел 2 – Действие 2.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейските статистически данни се събират съгласно европейското законодателство, развиващо се от няколко години. Нужен е преглед на съгласуваността на правните актове, за да се гарантира съответствието на реципрочните части. Следователно се планира преразглеждане на съществуващите законови актове, за да се осигури хармонизирана законова рамка за различните области на статистическите данни за бизнеса и търговията. Това изисква започването на външни проучвания от Комисията.

Европейските статистически данни се събират съгласно общностното законодателство, развиващо се от няколко години. Нужен е преглед на съгласуваността на правните актове, за да се гарантира съответствието на реципрочните части. Следователно Комисията може да инициира провеждането на външни проучвания, насочени към преразглеждане на съществуващите законови актове, с цел да се осигури хармонизирана законова рамка за различните области на статистическите данни за бизнеса и търговията.

Изменение  20

Предложение за решение

Приложение – Цел 2 – Действие 2.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се подчертаят нововъзникващите нужди на статистиката на Общността, ще бъдат проведени специфични проучвания в Общността на ad-hoc основа. Тези проучвания ще бъдат изготвени посредством външни изследвания от Комисията или с финансова подкрепа за държавите-членки.

За да се подчертаят нововъзникващите нужди на статистиката на Общността, могат да бъдат проведени специфични проучвания в Общността на ad-hoc основа. Тези проучвания ще бъдат изготвени посредством външни изследвания от Комисията или с финансова подкрепа за държавите-членки.

- За да се използват потенциални спестявания на Общността от схемите за събиране на данни в редовната статистика, ще бъдат извършени проучвания за определяне на областите, където механизмите на Общността ще са достатъчни и за разработване на нови методи за събиране на данни в тези области. Отпуска се и финансова помощ на държавите-членки, за да се променят техните системи за събиране на данни. Няма стандартен тип на схема за събиране на данни в Общността; те трябва да бъдат специфични според обстоятелствата.

- За да се използват потенциални спестявания на Общността от схемите за събиране на данни в редовната статистика, ще бъдат извършени проучвания за определяне на областите, където механизмите на Общността ще са достатъчни и за разработване на нови методи за събиране на данни в тези области. Отпуска се и финансова помощ на държавите-членки, за да се променят техните системи за събиране на данни. Въпреки това няма стандартен тип на схема за събиране на данни в Общността, и следователно те трябва да бъдат специфични според обстоятелствата

- Националните изследвания се съхраняват в статистически области, които осъществяват бенчмаркинг.

 

Изменение  21

Предложение за решение

Приложение – Цел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел 3: Въвеждането на по-ефективен начин за събиране на данни

Цел 3: Въвеждането на по-ефективен начин за получаване на статистическа информация за бизнеса и търговията

Изменение  22

Предложение за решение

Приложение – Цел 3 – Действие 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Нуждата от намаляване на тежестта за предприятията и по-специално за МСП не трябва да застрашава събирането на съответната информация за мониторинга на политическите инициативи.

заличава се

Изменение  23

Предложение за решение

Приложение – Цел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел 4: Модернизирането и опростяването на Интрастат.

Цел 4: Модернизиране на събирането на данни от Интрастат

Изменение  24

Предложение за решение

Приложение – Цел 4 – Действие 4.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Мерките осигуряват финансова подкрепа за дейностите в държавите-членки, целящи да развият инструменти и методи за поддръжка и подобряване на качеството на данните в една опростена система за събиране на данни.

Мерките осигуряват финансова подкрепа за дейностите в държавите-членки, целящи да развият инструменти и методи за подобряване на качеството на данните и системата за събиране на данни.

(1)

OВ L 139, 10.1. 2006 г., стр. 1. Споразумение, последно изменено от Решение 2008/371/ЕО (ОВ L 128, 16.5.2008 г., стр. 8).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Political background and benefits of the MEETS programme

Your rapporteur heartily welcomes the Commission proposal on a Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS). It represents an appropriate response to the challenges of the coming years in core areas of EU economic statistics and is a useful complement to the 2005 Agenda for better regulation.

Efficient EU regulation simplifies life for undertakings, individuals and authorities by harmonising 27 legal systems. Efficient and sustainable gathering of statistical data is of crucial importance to the European economy. To enable undertakings – particularly SMEs – to invest their time in production and innovation without too many bureaucratic requirements, the EU intends to achieve a 25% reduction in administrative burdens for businesses by 2012. To that end, in January 2007 the Commission submitted an ambitious ‘Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union’, on the basis of which 500 million EUR were already saved during 2007. In addition, since October 2005, 300 legal acts have been deleted from the body of Community legislation.

The Commission has taken a variety of initiatives towards reducing bureaucracy. In late 2006 it appointed the Impact Assessment Board, made up of high-level Commission officials and, where appropriate, external experts, which examines the methodology and quality of legislative proposals before they are submitted by the Commission. This type of ex-ante impact assessment is particularly important in the field of statistical planning. Your rapporteur therefore welcomes the fact that it has been specifically taken into account in the MEETS programme. The High level group of independent stakeholders on administrative burdens, set up in late 2007 and chaired by Edmund Stoiber, also has an important contribution to make in reducing bureaucracy, particularly for businesses.

Integrated world markets are constantly creating new needs for data. New areas arise, while information gathered in the past becomes wholly or partly obsolete. Businesses react to international competition by structural changes which have to be appropriately reflected in business statistics. Data has to be collected on new business trends, as well as on changing trade structures and the impact of the modern information and knowledge society on market participants. The emergence and/or growth of sectors, such as the service sector, must also be reflected in the statistics. The same applies to research and innovation, an area which is increasingly important to the economy, where better and more transparent data is needed on cooperation between businesses and research bodies. This will make it possible to promote the enhanced cooperation between business and research which the EU seeks. In addition to the ever closer networking of the European economy, the European currency union and the European customs system also generate new requirements for the modernisation of the Community’s statistical system. This is precisely where the various measures of the MEETS programme come into play.

EU legislation has to meet high quality requirements. However, at the same time new statistical requirements should not create additional burdens for businesses. To that end, MEETS seeks to create new types of statistical indicators. Existing business statistics will be more effectively used and networked. Your rapporteur also favours making it easier for official statistics to be used for a wider range of statistical purposes, so that where possible businesses do not have to supply information to several centres.

Business and trade statistics, alongside many other bureaucratic burdens, provide an important basis for better regulation in the EU. The programmes which preceded MEETS, Edicom I and II, processed trade statistics. In the past, trade and business statistics were compiled using different methods and from different sources. With the more comprehensive approach of the new MEETS programme, an effort is now being made for the first time to create a new structure comprising statistics from both sources in order to achieve a rationalised and co-ordinated approach to EU statistics. This global approach is a very positive development. As well as reducing the workload for businesses, it simplifies statistical work and enables up-to-date priorities to be set in this area.

Four main objectives of the MEETS programme

On the basis of the above-mentioned ex ante assessment, the MEETS programme is structured in an efficient and effective way, so as to permit the optimum use of its budget funding of (up to) EUR 42.5 million for 2008-2012. In the annex to the programme, the Commission has set out a detailed plan for the various measures to achieve the programme’s four main objectives.

First of all, existing statistical indicators and methods are to be checked and where necessary dropped or overhauled. In another measure, new areas of data collection made necessary by changes in economic integration are to be studied. The varying statistical systems and practices in the new Member States of Central and Eastern Europe also make a joint review of the system necessary. All stakeholders should be involved in this evaluation, with a view to making fundamental changes throughout the EU as soon as possible.

Secondly, the concepts and methods of the Member States’ business statistics systems are to be harmonised and integrated, for example by the interconnection of business registers and their sources. Multinational groups are to be more effectively incorporated into the commercial register.

Thirdly, data collection and processing are to be integrated into a single system. This also involves the more intensive use of existing data. New regulation is needed on access to official collections. The introduction of standard and/or generalised evaluation procedures will alleviate the burden of bureaucratic registration requirements on SMEs in particular. SMEs will, however, continue to appear in economic statistics in the form of estimated values.

Fourthly, the proposal seeks to simplify trade statistics in the EU in the Intrastat system by setting new threshold values and stepping up electronic networking. This will make it possible to exempt more firms from reporting requirements on the basis of certain criteria, without impairing the value of the statistics. The quantity of data could also be significantly reduced by going over to the ‘single flow’ system, whereby data on exports and imports are collected and registered only in one direction, i.e. either by the exporter or by the importer.

These priorities of the MEETS programme are based on the main challenges to a modern European statistical system. Your rapporteur stresses the importance of ensuring, in the course of harmonisation, that this is done on the basis of the lowest common denominator and does not involve new burdens for undertakings. Otherwise there is a risk that innovations will be counterproductive and will undermine the competitiveness of European business. Your rapporteur therefore welcomes the fact that, in the run-up to submitting the MEETS programme, the Commission has carried out wide-ranging consultations at a technical level and with the heads of the statistical offices of the Member States, which were thus from the outset directly involved in the elaboration of the programme. In future, too, an intensive exchange promoted by the MEETS programme with all stakeholders and experts in the form of seminars, workshops etc. will be indispensable. The Commission can and should play an enabling role with MEETS in this connection.

Important role for national statistical offices

It makes sense for the dismantling of bureaucracy to be organised at EU level. In view of the differing systems used by the various statistical services, an uncoordinated modernisation of statistics by the individual Member States would lead to higher costs and duplication of data collection. Thanks to the EU’s MEETS programme, however, the collection and use of data for business and trade statistical purposes can be coordinated at an early stage. Through exchange programmes, studies and workshops with the Member States the best solutions for all can be identified and put into practice. The measures under this EU programme will create incentives to invest in developing new statistical applications, particularly in the restructuring of business and trade statistics, thus creating efficiency gains for all concerned.

The specific actions of the programme are defined by the Member States and the Commission in the form of annual work programmes through the comitology procedure. The Commission should, in your rapporteur’s view, be given the task of monitoring the harmonisation of statistics in the Member States and should report annually to the European Parliament on its results.

However, in order to be a success, bureaucracy reduction cannot come just from EU level. The Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union recommends that the Member States also set themselves ambitious targets in the reduction of national bureaucracy. So far, 12 Member States have responded to this call. In the interest of successfully reducing bureaucracy, all EU governments should cooperate proactively with the EU in this area. Often, however, they add further national rules on top of those from the EU.

No more time should be lost in dismantling bureaucracy. Accordingly, your rapporteur calls for the projects of the MEETS programme to be rapidly implemented so that, on the basis of the insights gained from those projects, practical solutions to harmonising and restructuring in the statistical field can be achieved in the near future. The proposed timetable for MEETS should, therefore, be speeded up wherever possible. With that in mind, your rapporteur proposes that the programme should enter into force as soon as possible following adoption of the decision by the European Parliament and the Council.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (8.4.2008)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS)

(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

Докладчик по становище: Margarita Starkevičiūtė

КРАТКА ОБОСНОВКА

Introduction

The Commission proposal for a programme on Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) aims to finance the development of enterprise and trade statistics for a period of 6 years (2008-2013).

The Programme objective is to adapt statistics to major changes in economy, due to the globalisation, and to the stronger European integration. These two changes justify the need for new types of indicators providing information by using new sources of information.

The Programme aims 4 specific objectives:

· identify new areas via the definition of target sets of indicators to be agreed in order to produce comparable data

· enforce the integration of concepts and methods in business statistics

· integrate data collection and treatment

· continue to simplify the Intrastat system (thresholds, ICT improvements, nomenclatures etc.).

Budgetary Implication

The financial envelope foreseen is of EUR 42 500 000 for the 6 years.

Total reference amount

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 and later

Total

Commitment

Appropriations

a+c

5,000

6,500

11,500

9,000

6,500

4,000

42,500

Payment Appropriations

b+c

0,908

7,5695

9,175

10,1625

7,6625

7,0225

42,500

Draftswoman's position

The Draftswoman supports the Programme presented by the Commission. She believes that it is important to define priority areas and indicators in order to develop statistics and harmonise definitions. This will be extremely useful for the EU enterprises, as data will be comparable and more usable.

She does not wish to amend the Commission proposal, but she nevertheless raises some points that should be taken into account for a larger debate.

1.  One of the concerns of the draftswoman is the link between the availability of data about enterprises and trade and the innovation policy, which is one of the most relevant points of the Lisbon Strategy. A clear definition of innovation and data related to it would be extremely useful to define the financing of specific budget lines in the EU budget and better orient the EU support to innovative enterprises. Only clear and comparable indicators can support the clear definition of which expenditure categories are eligible for getting support for innovation.

2.  The Draftswoman is concerned that although one of the main goals set for the Programme is to continue reducing the statistical burden on enterprises the Commission has not consulted enterprises, but just proceeded to an internal consultation within its working groups and national statistical offices. Enterprises should have been consulted, being the major providers of data and the ones which should benefit most from the MEETS programme.

3.  The Draftswoman calls for clear and comparable data not only in the field of internal trade, but also external trade. In this respect she believes that this information could be a useful instrument to identify the expenses categories to be financed under heading 4 of the EU budget.

4.  The draftswoman points out that the lack of coordination in setting the objectives of different statistical programmes does not allow a more efficient use of the funds allocated for the statistical programmes in the EU budget.

Finally the Draftswoman presents an amendment to the legislative resolution of the Parliament, in order to stress that the financial envelope indicated in the MEETS Programme legislative proposal must be compatible with the ceiling of the correspondent heading of the new multiannual financial framework (MFF) - in this case heading 1A - and that the annual amount for the Programme must be decided within the annual budgetary procedure in accordance with the provisions of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

 

1a. Счита, че финансовият пакет, посочен в предложението на Комисията, трябва да е съвместим с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007-2013 г., преразгледана с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2007 г. за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, във връзка с многогодишната финансова рамка1, и изтъква, че годишната сума ще бъде решена като част от годишната бюджетна процедура в съответствие с точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

 

__________

1 OВ L 6, 10.1. 2008 г., стр. 7.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS)

Позовавания

COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище на

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Margarita Starkevičiūtė

24.10.2007

 

 

Разглеждане в комисия

2.4.2008

8.4.2008

 

 

Дата на приемане

8.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Corbett, Libor Rouček

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за модернизиране на европейските статистики за предприятията и търговията (MEETS)

Позовавания

COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.7.2007 г.

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

ECON

3.9.2007 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

INTA

3.9.2007 г.

BUDG

3.9.2007 г.

ITRE

3.9.2007 г.

 

 

Неизказано становище    

        Дата на решението

INTA

12.9.2007 г.

ITRE

9.10.2007 г.

 

 

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Christoph Konrad

4.9.2007 г..

 

Разглеждане в комисия

Christoph Konrad

4.9.2007 г.

 

 

 

Дата на приемане

3.6.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Мариела Величкова Баева, Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Последно осъвременяване: 25 юни 2008 г.Правна информация