Процедура : 2007/2258(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0249/2008

Внесени текстове :

A6-0249/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0386

ДОКЛАД     
PDF 186kWORD 117k
10 юни 2008 г.
PE 404.499v02-00 A6-0249/2008

относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане

(2007/2258(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Николай Младенов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане

(2007/2258 (INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателния доклад на Комисията, озаглавен „Някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане” (COM(2007)0207) ("докладът на Комисията"),

–   като взе предвид Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета (четвърта директива за автомобилното застраховане)(1),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A6-0249/2008),

А.  като има предвид, че свободното движение на лица в Европа, особено в контекста на последните два кръга на разширяване на ЕС и съответното нарастване на броя на членовете на Шенгенската група, доведе до рязко увеличаване на броя на лицата и превозните средства, пътуващи през националните граници по професионални и лични причини,

Б.   като има предвид, че приоритетната цел за защита на пострадалите от произшествия изисква ясно, точно и ефективно законодателство по въпросите на автомобилното застраховане на равнище на ЕС,

В.   като има предвид, че в четвъртата директива за автомобилното застраховане се отправя призив към Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и ефективността на санкциите, въведени на национално равнище по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение, както и относно тяхната равностойност, и при необходимост да представи предложения,

Г.   като има предвид, че в доклада на Комисията се разглеждат националните разпоредби относно санкциите, ефективността на механизма за представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, която потенциални пострадали лица от пътнотранспортни произшествия могат да сключат допълнително,

Д.  като има предвид, че член 4, параграф 6 от четвъртата директива за автомобилното застраховане урежда процедурата за представяне на мотивирано предложение, при която пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина имат право да предявят иск за обезщетение пред представителя на застрахователното дружество, отговарящ за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, назначен в страната по постоянно местоживеене на пострадалото лице,

Е.   като има предвид, че пострадалото лице трябва да получи мотивиран отговор от застрахователното дружество в срок от три месеца, като в противен случай се предвиждат санкции,

Ж.  като има предвид, че продължава да съществува необходимост от изясняване на действието на тази разпоредба,

З.   като има предвид, че при прилагането на политиките на ЕС Комисията трябва изцяло да взема предвид разширяването на Съюза, особено що се отнася до сравнително високите цени на автомобилното застраховане в новите държави-членки,

И.  като има предвид, че в държавите-членки се прилагат различни разпоредби относно санкциите по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение,

Й.  като има предвид, че консултациите с национални органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите, когато такива съществуват, са подходящи и действително се прилагат в целия ЕС,

К.  като има предвид, въпреки това, че някои държави-членки не предвиждат специални санкции и разчитат единствено на задължението на застрахователите да плащат законна лихва върху сумата на обезщетението, ако в тримесечен срок не бъде представен мотивиран отговор/мотивирано предложение,

Л.  като има предвид, че системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, е сравнително добре позната в повечето държавите-членки,

М.  като има предвид, че проведените от Комисията консултации за оценка на осведомеността на гражданите относно системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, включваха само държавите-членки и застрахователните дружества, без да бъдат подходящо включени гражданите и организациите на потребителите, т.е. най-заинтересованите лица от гарантирането на добро функциониране на системата,

Н.  като има предвид, че застраховката за съдебни разноски по отношение на разноски, които се поемат от лицата, пострадали от произшествия с моторни превозни средства, съществува в повечето държави-членки, като има предвид, че според данните около 90% от всички случаи са обект на извънсъдебно уреждане на спорове и съдебните разноски се възстановяват в много държави-членки, като има предвид, освен това, че застрахователите на съдебни разноски от години предоставят покритие за всички видове трансгранични случаи и в тази връзка са създали собствени отдели, които се занимават с претенции за обезщетения от чужбина и улесняват бързото им уреждане,

О.  като има предвид, че остава открит въпросът дали подобни разумни съдебни разноски следва да се покриват във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства,

П.  като има предвид, въпреки това, че покриването на разумни съдебни разноски във всички държави-членки от застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства спомага за осигуряване на по-добра защита на европейските потребители и за повишаване на тяхното доверие,

Р.   като има предвид, че застрахователните пазари в новите държави-членки са в процес на устойчиво развитие, като има предвид, обаче, че в редица от тези държави застраховката за съдебни разноски е относително нов продукт, който се нуждае от популяризиране, тъй като обществената осведоменост за него е сравнително ниска,

С.  като има предвид, че задължителното покритие за съдебни разноски следва да повиши доверието на потребителите в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, особено при предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, тъй като потребителите в много от новите държави-членки се страхуват от високите съдебни такси, които би покривала една задължителна застраховка,

Т.   като има предвид, че задължителната застраховка за съдебни разноски би създала допълнително натоварване за съдебната система, ще усложни работата й и евентуално ще доведе до забавяния при разрешаването на спорове и до висок процент на необосновани искове,

У.   като има предвид, че застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства и застраховката за съдебни разноски имат различни предназначения и изпълняват различни функции, а именно първата дава възможност на потребителя да поеме разноските по всеки иск, предявен срещу него вследствие на пътнотранспортно произшествие, докато втората покрива съдебните разноски, свързани с предявяване на иск срещу трето лице вследствие на такова произшествие,

Ф. като има предвид, че обществените кампании от страна на националните органи, застрахователните дружества и организациите за защита на потребителите са важни за развитието на националните пазари,

1.  приветства доклада на Комисията и подчертава значимостта на пълното и ефективно включване на всички заинтересовани страни, по-конкретно потребителите, в процеса на консултации при разработването на политиката на ЕС в тази област;

2.  следователно призовава за системно приобщаване на потребителски организации, представляващи по-конкретно пострадали лица, в процеса на оценка на ефективността на действащите системи в държавите-членки;

3.  приветства тази последваща оценка на законодателните мерки, за да се гарантира, че правилата функционират както е предвидено и да се изтъкне всяко непредвидено неправилно прилагане;

4.  подчертава значението на нарастващото доверие на потребителите в политиките в областта на автомобилното застраховане по отношение на трансграничното пътуване с моторни превозни средства в рамките на ЕС, особено за водачите на моторни превозни средства от старите държави-членки, пътуващи към местоназначения в новите държави-членки и обратното;

5.  счита, че насърчаването на съществуващи правни и продиктувани от пазара решения в защита на потребителя засилват неговото доверие в автомобилното застраховане;

6.  счита, че държавите-членки също носят отговорност за доброто функциониране на своите национални застрахователни системи във връзка със законодателството на ЕС по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение и съдебните разноски за сметка на пострадалите лица;

7.  призовава Комисията да продължи отблизо да контролира ефективното функциониране на пазарните механизми и да докладва периодично за това пред Парламента;

8.  счита, че самото изискване застрахователите да плащат законна лихва в случай на забава не представлява наказателен инструмент. Следователно, Комисията трябва да упражнява по-голям контрол и да предприеме подходящи мерки в тази връзка, за да гарантира че във всички държави-членки пазарите функционират гладко и се осигурява действителна защита на потребителите;

9.  подчертава, че работните взаимоотношения между Комисията, националните органи, застрахователните дружества и потребителите следва да бъдат засилени, за да се гарантира постоянно предоставяне на точни данни относно действащите системи за привеждане в изпълнение;

10.  счита, в съответствие с общо установения подход на ЕС относно санкциите, че следва да се прилага принципът на субсидиарност и че не съществува необходимост от хармонизация на националните разпоредби относно санкциите;

11.  счита, че националните регулаторни органи са в по-добро положение да гарантират възможно най-високо равнище на защита на потребителите на техните национални пазари;

12.  следователно препоръчва, по отношение на процедурата за представяне на мотивиран отговор/мотивирано предложение, налагането на санкции и изборът на подходящи видове и степени на разпореди да бъдат оставени на преценката на държавите-членки;

13.  призовава държавите-членки да гарантират ефективност на предвидените санкции в случай на неспазване на тримесечния срок за представяне на мотивиран отговор на искане за обезщетение или мотивирано предложение за обезщетение,

14.  счита, че преди да се пристъпва към налагане на санкции е целесъобразно внимателно да се разглеждат причините за неизпълнение от страна на застрахователните дружества, като по-конкретно се вземат предвид факторите, които не зависят от самите дружества; изразява надежда Комисията да продължи да следи националните пазари, като оказва съдействие на националните органи, които отправят искане за такова съдействие;

15.  отново изтъква значението на повишаването на доверието на гражданите във функционирането на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, чрез популяризирането й посредством обществени кампании и други подходящи мерки;

16.  призовава държавите-членки и Комисията да повишат доверието на потребителите чрез насърчаване на подходящи мерки, които повишават осведомеността и използването на национални информационни центрове относно застраховането, като например изискване към застрахователите да включват данните за контакт на информационния център в конкретната държава-членка в своя информационен пакет към договора;

17.  освен това призовава държавите-членки да изискват от застрахователите, като част от информационния пакет преди сключването на договора, да предоставят подробна информация на потребителите относно начина на действие на системата на представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, и за нейното използване и предимства за застрахованото лице;

18.  настоятелно призовава Комисията да продължи да контролира функционирането на системата и да координира и оказва съдействие, когато е необходимо или когато националните органи поискат съдействие;

19.  освен това счита, във връзка със застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, че задължителното покритие за съдебни разноски би било явен възпиращ фактор за прибягване към извънсъдебно разрешаване на спорове, което евентуално би повишило броя на съдебните производства и следователно би довело до необосновано нарастване на обема на работа на съдебната система и би рискувало да дестабилизира функционирането на съществуващия и развиващ се пазар за доброволни застраховки за съдебни разноски;

20.  следователно счита, че в крайна сметка отрицателните последици от въвеждането на система за задължително покритие за съдебни разноски в застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства биха надвишили евентуалните ползи;

21.  настоятелно призовава Комисията, съвместно с държавите-членки, да предприеме допълнителни мерки, необходими за повишаване на осведомеността относно застраховките за правна защита, както и относно други застрахователни продукти, по-специално в новите държави-членки, като вниманието се съсредоточи върху предоставянето на информация на потребителите относно предимствата на предлагането и притежаването на един или друг вид застрахователно покритие;

22.  в тази връзка счита, че ролята на националните регулаторни органи е от съществено значение за прилагането на най-добрите практики от другите държави-членки;

23.  следователно призовава Комисията да засили защитата на потребителите, главно като настоятелно призове държавите-членки да насърчават своите национални регулаторни органи и национални застрахователни дружества да повишават осведомеността относно съществуването на доброволна застраховка за съдебни разноски;

24.  счита, че информацията относно автомобилната застраховка, предоставяна преди сключването на договора, би могла да включва информация относно възможността за сключване на застраховка за съдебни разноски;

25.  призовава държавите-членки настоятелно да призоват националните регулаторни органи и посредници да информират потребителите относно възможните рискове и допълнителните доброволни застраховки, които биха били от полза за потребителите, като например застраховка за съдебни разноски, помощ при пътуване в чужбина и кражба;

26.  призовава държавите-членки, в които няма установени системи за алтернативно разрешаване на спорове, да обмислят възможността за въвеждане на такива системи въз основа на най-добрите практики от другите държави-членки;

27.  изисква Комисията да не прави предварителни заключения относно резултатите от възложените проучвания във връзка с диференцираните обезщетения за телесни повреди, произтичащи от приемането на регламент „Рим II“(2), които резултати биха могли да подскажат застрахователно решение и следващо от това изменение на четвъртата директива в областта на автомобилното застраховане;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 65. Директива, изменена с Директива 2005/14/EО (OВ L 149, 11.6.2005 г., стp. 14).

(2)

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим ІІ“) (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на ЕС делът на трансграничния автомобилен транспорт се увеличава във връзка със свободата на движение на хора. Това потвърждава необходимостта от ясно, прецизно и ефективно законодателство на равнище ЕС относно автомобилното застраховане. Защитата на пострадали от произшествия лица винаги е била приоритет, който изисква разрешаването на няколко проблема.

Докладът на Комисията от юни 2007 г. (COM 2007(0207)) относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане, разглежда няколко съществени проблема, а именно прилагането на Четвъртата директива за автомобилното застраховане по отношение на националните разпоредби относно санкциите и ефективността на тези разпоредби, ефективността на механизма за представители по исковете и съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, която могат да сключат допълнително потенциални пострадали от пътнотранспортни произшествия лица.

Докладът на Комисията основно се отнася до една конкретна разпоредба от Четвъртата директива за автомобилното застраховане. Тази разпоредба предвижда процедурата за предявяване на мотивирано предложение. Въз основа на Четвъртата директива лица, пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина (или при трансгранични случаи), имат право да предявят иск за обезщетение пред представителя по исковете на застрахователното дружество, назначен в страната, в която пребивава пострадалото лице. Последното трябва да получи отговор от застрахователното дружество в рамките на 3 месеца, в противен случай са предвидени санкции. Втората част от доклада на Комисията се отнася до въпроса за съдебните разноски на пострадалото лице и дали тези разноски следва да се покриват от застрахователното дружество на ответника по иска за непозволено увреждане.

Националните разпоредби на държавите-членки относно санкциите и ефективността на тяхното прилагане в рамките на пазарните механизми все още подлежат на разглеждане от страна на Комисията. При неспазване на тримесечния срок за даване на мотивиран отговор/мотивирано предложение се предвиждат санкции. Комисията е изпратила въпросници до държавите-членки и в момента нейните експерти обобщават резултатите и актуализират таблица, включваща всички санкции.

Консултациите с националните органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите са подходящи и тяхното прилагане е ефективно в целия ЕС. Този доклад предлага Европейската комисия да продължи да наблюдава ситуацията, да координира и да подпомага националните органи, когато последните се нуждаят от съдействие, особено като се има предвид бързото нарастване на броя на европейските граждани, които пътуват до други държави-членки на ЕС в резултат на разширяването на Съюза и Шенгенското пространство.

Освен това в този доклад се предлага държавите-членки по своя преценка да налагат санкции и да избират кои санкции са подходящи съгласно принципа на субсидиарност, като съответно не съществува необходимост от хармонизация на националните разпоредби относно санкциите. В държавите-членки реално се появиха различни системи и националните регулаторни органи са в по-добра позиция по отношение на своите национални пазари, за да гарантират възможно най-високото равнище на защита на потребителите.

Системата на представителите по исковете е позната във всички държави-членки. Според член 5 от Четвъртата директива за автомобилното застраховане всички държави-членки са създали информационен център. Информационният център е задължен да информира всички пострадали от трансгранично пътнотранспортно произшествие лица (водачи на моторни превозни средства, пътници и пешеходци) относно начина, по който те могат да предявят иск срещу чуждата страна. Те проследяват застрахователя на чуждата страна и съответния представител по исковете чрез чуждестранния регистрационен номер, ако това е необходимо. По принцип потребителите могат да се свържат с всички информационни центрове по телефона или чрез електронна поща, но много информационни центрове също са създали свои собствени уебсайтове, за да информират потребителите. Съответната информация се актуализира непрекъснато. Ако застрахованото лице се обади на своето застрахователно дружество в случай на трансгранично произшествие, застрахователното дружество често му оказва съдействие с данните за контакт на съответния информационен център.

Доверието на потребителите би се повишило, ако държавите-членки открият подходящи мерки, за да предоставят на потребителите данните за контакт на националните информационни центрове, ако съществува необходимост от допълнителна потребителска информация. Освен това потребителите следва да получат като част от информационния пакет преди сключването на договора подробна информация относно начина на действие на системата на представителите по исковете и относно нейното използване и предимства за застрахованата страна.

Застраховката за съдебни разноски е достъпна в повечето държави-членки (с изключение на Малта и Кипър). Цифрите показват, че над 90% от всички случаи се разрешават извънсъдебно и съдебните разноски се възстановяват в много държави-членки. В новите държави-членки се наблюдава възникване и постоянно развитие на пазари. При все това в редица от тях застраховката за съдебни разноски е относително нов продукт, който се нуждае от популяризиране. Обществената осведоменост относно застраховката за съдебни разноски в новите държави-членки продължава да е ниска и следователно съществува необходимост от нейното повишаване.

Основният въпрос тук е дали да се въведе задължителна застраховка за съдебни разноски в целия ЕС или да се запази доброволната застраховка за съдебни разноски като надеждно и ефективно решение. Първата възможност има някои предимства, особено за потребителите в новите държави-членки. Тя следва да повиши доверието на потребителите, най-вече при предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, като се има предвид, че много потребители в новите държави-членки се страхуват от високите съдебни такси. От друга страна, това би създало допълнителна и по-сложна работа за съдилищата, съответни закъснения при разрешаване на споровете, евентуално по-висок процент на необосновани искове, по-високи застрахователни вноски, особено в страните, където застрахователните дружества понастоящем предлагат застрахователно покритие на по-ниска цена, което не включва застраховка за съдебни разноски. На първо място това би било възпиращ фактор за разрешаване на спорове извън съда. Освен това функционирането на пазара на застраховки за съдебни разноски би било дестабилизирано. Като цяло отрицателните последици от въвеждането на система за задължителна застраховка за съдебни разноски биха надвишили евентуалните ползи.

Необходими са допълнителни мерки за повишаване на осведомеността относно застраховката за правна защита, особено в новите държави-членки. Потребителите следва да бъдат информирани относно предимствата на предлагането и притежаването на това застрахователно покритие. Ролята на националните регулаторни органи за прилагане на най-добрите практики от други държави-членки е от съществено значение.

Обществените кампании от страна на националните органи, частния застрахователен сектор и организациите за защита на потребителите са важни за адекватното развитие на националните пазари. Посредниците следва да са задължени да информират клиента относно възможните рискове и необходимостта от застраховка за съдебни разноски. Освен това държавите-членки, които все още не са създали системи за алтернативно разрешаване на спорове, следва да се насърчат да въведат моделите на най-добрите практики от другите държави-членки.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (29.5.2008)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане

(2007/2258(INI))

Докладчик по становище: Giuseppe Gargani

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид нарастващото презгранично движение на автомобили вследствие на свободното движение на хора в Европа, което прави още по-наложително установяването на ясна и действена нормативна уредба за защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия,

Б.   като има предвид, че понастоящем държавите-членки приемат различни режими по отношение на въпросите, свързани с автомобилното застраховане, поради което се налага водещата комисия да извърши анализ с помощта на националните органи,

В.   като има предвид, че проведените консултации с националните органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че действащите санкции, когато такива съществуват, са действителни и се прилагат ефективно в целия Европейски съюз,

Г.   като има предвид, че в консултациите, проведени от Комисията с цел установяване на обхвата на обществената осведоменост относно системата на упълномощените представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, участваха само държавите-членки и представители на застрахователния сектор и че в тях не успяха да се включат в достатъчна степен обществеността и сдруженията на потребителите, тоест субектите, които са най-силно заинтересовани от правилното функциониране на системата,

1.   приканва държавите-членки да гарантират ефикасността на предвидените санкции в случай на неспазване на тримесечния срок за представяне на мотивиран отговор на искане за обезщетение или мотивирано предложение за обезщетение;

2.   счита, че преди да се пристъпва към налагане на санкции е целесъобразно внимателно да се разглеждат причините за неизпълнение от страна на застрахователните дружества, като по-конкретно се вземат предвид факторите, които не зависят от самите дружества; изразява желание Комисията да продължи да следи националните пазари, като оказва съдействие на националните органи, които отправят искане за такова съдействие;

3.   настоятелно призовава държавите-членки да предоставят необходимите сведения относно системата на упълномощените представители, отговарящи за уреждането на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, включително списъка на тези представители във всички държави-членки, като не само приканят застрахователните дружества да посочват в информацията, която предоставят преди сключването на застрахователни договори, реда и условията за функциониране на системата и произтичащите от нея ползи, но по-конкретно като благоприятстват контактите със създадените информационни центрове в различни държави-членки;

4.   изисква Комисията да не прави предварителни заключения относно резултатите от възложените проучвания във връзка с диференцираните обезщетения за телесни повреди, произтичащи от приемането на регламент „Рим II“(1), които резултати биха могли да подскажат застрахователно решение и следващо от това изменение на четвъртата директива в областта на автомобилното застраховане(2);

5.   приканва Европейската комисията да установи алтернативни механизми за уреждане на спорове, свързани с претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, като например използване на механизма за преки обезщетения, и да въведе такива механизми въз основа на най-добрите практики в други държави-членки;

6.  счита, че е целесъобразно да се запази доброволният характер на застраховката за съдебни разноски с оглед зачитане на специфичните особености на различните национални пазари; изразява желание държавите-членки и Европейската комисия да благоприятстват запознаването с тази форма на застраховане чрез подходящи осведомителни кампании и да стимулират свободното предоставяне на такива услуги, за да се насърчава разпространението на образци, основаващи се на най-добрите практики в други държави-членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.5.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

(1)

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим ІІ“) (ОВ L 199, 31.07.2007 г., стр. 40).

(2)

Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства (ОВ L 181, 20.07.2000 г., стр. 65).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.6.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Dragoş Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen

Последно осъвременяване: 21 август 2008 г.Правна информация