Procedura : 2008/0029(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0275/2008

Teksty złożone :

A6-0275/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/09/2008 - 5.1
PV 02/09/2008 - 5.3
CRE 02/09/2008 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0371

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 158kWORD 187k
27 czerwca 2008
PE 406.030v03-00 A6-0275/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

(COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawczyni: Katerina Batzeli

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

(COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0059),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 151 i 308 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0060/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0275/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Należy więc zmienić decyzję nr 1904/2006/WE, aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze wdrażanie decyzji w sprawie wyboru,

6. Aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze wdrażanie decyzji w sprawie wyboru, należy zastąpić procedurę doradczą zobowiązaniem Komisji do bezzwłocznego informowania Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich o wszelkich środkach przedsięwziętych w celu wdrożenia niniejszej decyzji bez udziału komitetu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Decyzja 1904/2006/WE

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 9 decyzji nr 1904/2006/WE dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przyjęcia przez Komisję, na mocy niniejszej decyzji, innych decyzji o przyznaniu dotacji niż wymienione w ust. 2, Komisja stanowi bez udziału komitetu.”

skreślony

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 a – punkt 1 a (nowy)

Decyzja 1904/2006/WE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Art. 8 ust. 3 decyzji 1904/2006/WE otrzymuje brzmienie:

 

 

„3. Komisja informuje komitet, o którym mowa w art. 9, oraz Parlament Europejski o wszystkich innych decyzjach w sprawie wyboru podjętych przez Komisję w celu wdrożenia niniejszej decyzji w ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia tych decyzji. Informacje te obejmują opisy i analizy otrzymanych wniosków, opis procedury oceny i wyboru, jak również listę projektów zaproponowanych do finansowania oraz projektów, których finansowanie odrzucono.”

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Decyzja 1904/2006/WE

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Skreśla się art. 9 ust. 3 decyzji 1904/2006/WE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące skutków niniejszej decyzji 18 miesięcy po jej wejściu w życie.


UZASADNIENIE

Proces decyzyjny we wdrażaniu programów

Decyzje podejmowane przez Parlament Europejski i Radę w sprawie przyjmowania wieloletnich programów w dziedzinie kultury, kształcenia, młodzieży i aktywnego obywatelstwa zawierają przepisy dotyczące procedur przewidzianych w decyzji komitologicznej i szereg środków koniecznych do wdrożenia programów.

Procedury te są określone w decyzji Rady nr 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją nr 2006/512/WE Rady.

Akty podstawowe programów wieloletnich przewidują podział decyzji w sprawie wyboru na podlegające procedurze zarządzania i procedurze doradczej oraz jasno określają liczbę i rodzaj decyzji w sprawie wyboru podlegających procedurze zarządzania. Wszystkie inne środki, w tym decyzje w sprawie wyboru, podlegają procedurze doradczej.

Wniosek Komisji

Komisja uważa, że poddanie decyzji w sprawie wyboru procedurze doradczej pociągnie za sobą wydłużenie okresu wymaganego do ich przyjęcia i wpłynie na ich skuteczność.

Komisja odnotowuje również charakter objętych programami działań, dotyczących dość dużej liczby beneficjentów, których działalność w znacznym stopniu uzależniona jest od wsparcia ze strony Wspólnoty, podczas gdy przypadające na nich kwoty są niewysokie.

Komisja proponuje zniesienie procedury doradczej w odniesieniu do decyzji w sprawie wyboru, w celu uproszczenia procedur decyzyjnych w interesie potencjalnych beneficjentów dotacji.

Komisja zauważa również, że w celu skrócenia czasu potrzebnego na konsultacje decyzji w sprawie wyboru poddanych procedurze doradczej komitet programowy częściej stosuje procedurę pisemną i dysponuje pięcioma dniami, aby się wypowiedzieć w kwestii decyzji w sprawie wyboru, które zostały mu przedłożone do zaopiniowania.

Uwagi

Sprawozdawca sądzi, że znaczenie komitologii jest niepodważalne, bowiem daje ona Parlamentowi Europejskiemu prawo kontroli i prawo do informacji, umożliwiając mu monitorowanie wdrażania aktów prawnych przyjętych w drodze współdecyzji oraz kwestionowanie środków przewidzianych przez Komisję, jeśli uważa on, że ich zasięg wykroczyłby poza zakres uprawnień wykonawczych przewidzianych w akcie podstawowym.

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że Komisja Kultury i Edukacji niejednokrotnie opowiadała się za szybką, skuteczną i przejrzystą procedurą, która jednak chroniłaby prawo do kontroli i informacji w procesie decyzyjnym.

W dążeniu do szybkiego i skutecznego przeprowadzania procedur wyboru w interesie beneficjentów oraz zapewnienia jak najlepszej realizacji celów programów, bez uszczerbku dla przejrzystości procesu decyzyjnego, procedura doradcza mogłaby zostać zastąpiona, pod warunkiem że Komisja bezzwłocznie informowałaby Parlament Europejski i państwa członkowskie o decyzjach w sprawie wyboru, które byłyby podejmowane bez udziału komitetu programowego.

Uważa się również, że Komisja powinna bezzwłocznie informować komitet programowy i Parlament Europejski o wszystkich procedurach wyboru, rozpatrywanych przez nią wnioskach o finansowanie, ocenie tych wniosków oraz że powinna także dostarczyć kompletną listę projektów wybranych do finansowania i projektów odrzuconych.

Zważywszy że jest to nowa procedura, istotne jest, aby współprawodawcy, Rada i Parlament Europejski, byli w stanie ocenić skutki wprowadzenia nowych środków w rozsądnym okresie czasu po wejściu w życie nowego aktu. Dlatego też uważa się, że należy zobowiązać Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na ten temat.

Porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zakończenia procedury współdecyzji

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną i otwartą współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie wniosków Komisji, fakt, że programy będą wdrażane w sposób przejrzysty i skuteczny oraz że prawodawca – Rada i Parlament – będzie informowany bezzwłocznie i regularnie.

Projekt sprawozdania odzwierciedla wyniki dyskusji z Radą i Komisją przeprowadzonych w ramach procedury współdecyzji.


PROCEDURA

Tytuł

Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013)

Odsyłacze

COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

Data przedstawienia w PE

7.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

21.2.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

21.2.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

PETI

27.5.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.6.2008

 

 

 

Data przyjęcia

24.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2008Informacja prawna