Förfarande : 2008/2078(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0277/2008

Ingivna texter :

A6-0277/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2008 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0326

BETÄNKANDE     
PDF 172kWORD 72k
27 juni 2008
PE 407.853v02-00 A6-0277/2008

om begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet

(2008/2078(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Diana Wallis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet

(2008/2078(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Witold Tomczaks immunitet som den tillförordnade allmänna åklagaren i Warszawa ingav den 14 december 2007 i samband med de straffrättsliga förfarandena vid åklagarmyndigheten i Warszawa (Warszawa Śródmieście Północ) och som översändes av den polske riksåklagaren den 31 januari 2008 och tillkännagavs i kammaren den 10 mars 2008,

–   efter att ha hört Witold Tomczak den 28 maj 2008 i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 105 i den polska konstitutionen,

–   med beaktande av artikel 6.2 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0277/2008), och av följande skäl:

A. Witold Tomczak valdes till ledamot av sejmen (underhuset i det polska parlamentet) den 21 september 1997 och den 23 september 2001. Efter anslutningsfördragets undertecknande den 16 april 2003 blev han observatör i Europaparlamentet. Mellan den 1 maj och den 19 juli 2004 var han ledamot av Europaparlamentet. Han valdes den 13 juni 2004 till ledamot av Europaparlamentet och hans mandatperiod i det polska parlamentet löpte ut den 16 juni 2004.

B.  Witold Tomczak har åtalats för att den 21 december 2000 ha orsakat skada till ett värde av upp till 39 669 zloty (ungefär 11 500 euro) på skulpturen “Den nionde timmen”. Skulpturen, som finns i Zachęta-galleriet i Warszawa, visar hur påve Johannes Paulus II krossas av en sten. Tomczaks skadegörelse är ett brott enligt artikel 288.1 i den polska strafflagen(2).

C. Åklagarmyndigheten i Warszawa har samlat bevis mot Witold Tomczak, som dock har vägrat att svara på frågor om händelserna på Zachęta-galleriet.

D. Witold Tomczak påstår att han genom sin aktion mot skulpturen försökte försvara sin egen och sina medmänniskors religiösa övertygelse och skydda påvens värdighet. Han ifrågasätter storleken på den skada som han påstås ha orsakat och anser hur som helst att hans beteende syftade till att skydda ett högre värde, nämligen påvens centrala ställning bland de polska katolikerna.

E.  På grundval av den information som inkommit omfattas inte Witold Tomczak av parlamentarisk immunitet i förhållande till någon av de anklagelser som tillkännagivits för Europaparlamentets talman.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Witold Tomczaks immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Republiken Polen.

(1)

Dom av den 12 maj 1964 i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom av den 10 juli 1986 i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

(2)

Artikeln har följande lydelse: ”Den som förstör, skadar eller gör annan persons egendom obrukbar ska dömas till fängelse i mellan tre månader och fem år” (den polska originaltexten: ”Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”).


MOTIVERING

I. Bakgrund

1.        Witold Tomczak valdes den 21 september 1997 till ledamot av det polska parlamentet (sejmen) från listan Akcja Wyborcza Solidarność (solidarisk valaktion – AWS) och den 23 september 2001 från listan Liga Polskich Rodzin (polska familjeligan – LPR). Sejmen delegerade honom som observatör i Europaparlamentet efter det att anslutningsfördraget undertecknats den 16 april 2003, och han var ledamot av Europaparlamentet under perioden 1 maj till 19 juli 2004, dagen för det första sammanträdet med det parlament som valdes i juni 2004. Efter att ha valts till ledamot av Europaparlamentet i det polska valet den 13 juni 2004 blev han ledamot av Europaparlamentet, och hans uppdrag i sejmen upphörde med verkan från den 16 juni 2004, den dag då valresultatet tillkännagavs.

2.1.     Maurizio Cattelans skulptur ”Den nionde timmen”, som skildrar hur påve Johannes Paulus II krossas av en sten, ägs av Emanuel Perrotion-galleriet i Paris men var i december 2000 utlånad till Zachęta-galleriet i Warszawa. Tomczak och andra protesterade mot denna skulptur eftersom de ansåg att den kränkte deras religion och påvens värdighet.

2.2.     Den 21 december 2000 tipsades tidningen ”Super Express” om att det skulle hållas en protestaktion i Zachęta-galleriet mot den aktuella skulpturen. Två journalister åkte till galleriet och var redan på plats när Tomczak och en annan ledamot av sejmen, Halina Nowina-Konopka, infann sig. Nowina-Konopka satte sig intill skulpturen på en stol som var reserverad för galleriets personal medan Tomczak klev över det rep som omgav skulpturen och puttade på den del av skulpturen som föreställde stenen, varvid skulpturen föll i golvet. Detta fick till följd att en rad av skulpturens delar skadades.

2.3.     På grund av de skador som uppkommit blev det nödvändigt att reparera skulpturen i Paris, till en beräknad kostnad på 70 000 franska francs, vilket motsvarade 39 699 polska zloty den 20 mars 2001, dvs. den dag då det försäkringsbolag som försäkrat skulpturen (Gerling Polska) betalade ut ersättningen. Gerling Polska vände sig sedan till åklagarmyndigheten i Warszawa med en begäran om att Tomczak skulle åtalas i enlighet med artikel 288.4 i den polska strafflagen(1).

Sammanfattningsvis begär åklagarmyndigheten i Warszawa att Tomczaks parlamentariska immunitet upphävs så att han kan underrättas om de ovannämnda åtalspunkterna och förhöras som misstänkt.

II. Förfarande

1.      De relevanta bestämmelserna i arbetsordningen är artiklarna 6 och 7, särskilt artikel 6.1 och 6.2:

”1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

2. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet ska tillkännages i kammaren och hänvisas till behörigt utskott.”

2.      Parlamentets talman ansåg att distriktsåklagaren i Warszawa hade inlett förfarandet för att i enlighet med de ovannämnda artiklarna upphäva Witold Tomczaks immunitet. Denna begäran tillkännagavs därför i parlamentet.

3.      De formella kraven har för att ärendet ska kunna hänvisas till utskottet för rättsliga frågor har därmed uppfyllts.

III. Tillämpliga bestämmelser

1.        Artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier(2)

Artiklarna har följande lydelse:

Artikel 9

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 10

Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

2.        För att kunna bedöma huruvida protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier har åsidosatts, kan det vara värt att påminna om följande viktiga fakta:

a) De åtalspunkter som riktats mot Tomczak rör inte yttranden som han gjort eller röster som han avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet. Tomczak var nämligen inte ledamot när den aktuella händelsen ägde rum.

b) Tomczak är för närvarande ledamot av Europaparlamentet. Den händelse som ligger till grund för åtalet mot honom ägde dock rum i Polen, dvs. hans hemland.

3.        Det är lämpligt att överväga hur ovannämnda omständigheter stämmer överens med den immunitet och de privilegier som beviljas enligt kapitel III, artiklarna 9–10 a i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier:

1) I artikel 9 sägs det att ledamöterna inte får lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete. Detta skydd sträcker sig längre än mandatets varaktighet, men dess tillämpningsområde begränsas av de tydliga formuleringarna i artikeln. Skyddet omfattar ledamotens yttranden eller röster i parlamentet men det täcker också situationer då ledamoten inte är fysiskt närvarande i parlamentets byggnader men helt och hållet uppträder i sin egenskap av parlamentsledamot. Tomczak var inte ledamot av Europaparlamentet i december 2000 och artikel 9 är därför inte tillämplig.

3) I artikel 10 sägs det att ledamöterna under Europaparlamentets sessioner ska åtnjuta a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land...

Tillämpningsområdet för den parlamentariska immuniteten i Polen har många beröringspunkter med tillämpningsområdet för den parlamentariska immunitet som fastställs i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. Artikel 105 i den polska konstitutionen har följande lydelse:

Artikel 105

1. En ledamot får inte hållas ansvarig för verksamhet som utövas inom ramen för ledamotens mandat, vare sig under själva mandatet eller efter dess utgång. När det gäller sådan verksamhet får en ledamot endast hållas ansvarig inför sejmen, och när det gäller fall där en ledamot gjort en överträdelse mot tredje parts rättigheter får han endast lagföras vid en domstol med sejmens samtycke.

2. Från den dag då valresultatet tillkännages till den dag då hans mandat löper ut ska en ledamot inte omfattas av något straffrättsligt ansvar utan sejmens samtycke.

3. Straffrättsliga förfaranden som inletts mot en person före den dag då denna valdes till ledamot ska på sejmens begäran ajourneras fram till mandatets slut. I sådana fall ska den begränsade ställningen med avseende på straffrättsliga förfaranden förlängas med motsvarande tidsperiod.

4. En ledamot får samtycka till att ställas till straffrättsligt ansvar. I sådana fall ska bestämmelserna i punkterna 2 och 3 inte tillämpas.

5. En ledamot får inte frihetsberövas eller gripas utan sejmens samtycke, med undantag av fall av bar gärning där frihetsberövande är nödvändigt för att garantera att förfarandet kan genomföras korrekt. Varje sådant frihetsberövande ska genast meddelas sejmens ordningsman, som får ge order om att ledamoten omedelbart ska friges.

6. Detaljerade principer och förfaranden för hur ledamöter ska omfattas av straffrättsligt ansvar ska anges i stadgarna.

Mot bakgrund av det ovanstående bör begäran från distriktsåklagaren i Warszawa behandlas som en begäran om ett beslut av Europaparlamentet om att kräva att upphäva Tomczaks immunitet, så att han straffrättsligt kan ställas till ansvar, vilket är möjligt enligt artikel 105.2 i Polens konstitution. Europaparlamentet har således rätt att upphäva eller inte upphäva Tomczaks formella immunitet.

I enlighet med gängse praxis skulle Europaparlamentet kunna besluta att inte upphäva immuniteten för en av sina ledamöter om det föreligger misstanke om att anklagelserna grundas på en avsikt att skada ledamotens politiska verksamhet (s.k. fumus persecutionis). Det finns inga tydliga indicier för att detta nu skulle vara fallet.

Det råder inget tvivel om att Tomczak har gjort sig skyldig till skadegörelse på skulpturen ”Den nionde timmen”, som visar hur påve Johannes Paulus II krossas av en sten. Alldeles oavsett Tomczaks motiv är skadegörelse på en annan persons egendom ett åtalbart brott och den skadelidande i detta mål, försäkringsbolaget Gerling Polska, har begärt att åtal ska väckas i enlighet med polsk lag. Värdet på den skada som orsakas av Tomczak, samt andra processrättsliga och materiella frågor som kommit upp i detta mål, bör lösas på ett objektivt sätt av de polska rättsliga myndigheterna, med hänsyn till alla relevanta omständigheter.

IV. Sammanfattning

Mot denna bakgrund och i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen anser utskottet för rättsliga frågor, efter att ha övervägt skälen för och emot, att Europaparlamentet bör upphäva Witold Tomczaks parlamentariska immunitet.

(1)

Artikeln har följande lydelse: Lagföring av de brott som beskrivs i punkterna 1 och 2 ska ske på begäran av den skadelidande (polsk originaltext: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego).

(2)

De protokoll som bifogats till de ursprungliga fördragen utgör en del av gemenskapens primärrätt och har samma rättsliga status som själva fördragen. Enligt domen i ett mål rörande gemenskapstjänstemännens skyldighet att betala skatt på egendom utgör ett brott mot bestämmelserna i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier en överträdelse av de skyldigheter som följer av fördragen (domen av den 24 februari 1988 i mål 260/86 kommissionen mot Belgien, Rättsfallssamling 1988 s. 955).


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

25.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

12

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mario Borghezio

Senaste uppdatering: 3 juli 2008Rättsligt meddelande