Procedure : 2008/0093(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0278/2008

Indgivne tekster :

A6-0278/2008

Forhandlinger :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0359

BETÆNKNING     *
PDF 237kWORD 312k
27. juni 2008
PE 407.622v03-00 A6-0278/2008

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012

(KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Carmen Fraga Estévez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012

(KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2008)0243),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0199/2008),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A6-0278/2008),

1.      godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Islamiske Republik Mauretaniens regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Med Lissabontraktatens ikrafttræden vil der blive indført et mere snævert interinstitutionelt samarbejde, som bl.a. bør medføre, at Europa-Parlamentet får øget og bedre adgang til alle oplysninger vedrørende fiskeriaftaler, herunder i de perioder, hvor protokollerne forhandles.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Et medlem af Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg deltager som observatør i møderne og aktiviteterne for den blandede komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10. Disse møder kan endvidere have deltagelse af repræsentanter for den fiskerisektor, der er omfattet af aftalen.

Begrundelse

Fiskeriudvalgets deltagelse i de blandede komitéer er et længe næret ønske fra Europa-Parlamentets side. Tager man desuden i betragtning, at Parlamentet i tilfælde af Lissabontraktatens godkendelse vil skulle afgive samstemmende udtalelse, bør det inddrages i processen med henblik på at opnå mere og bedre information allerede fra den nye protokols ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Kommissionen tilsender Europa-Parlamentet konklusionerne fra møderne i den blandede komité, der er omhandlet i artikel 10 i aftalen. I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelsen af en aftale om dens fornyelse forelægger Kommissionen en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om dens anvendelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

I henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 31, og i forlængelse af Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om åbenhed i finansielle anliggender2 offentliggør Kommissionen hvert år listen over individuelle slutmodtagere af EU’s finansielle modydelse på sit websted.

 

___________________

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

2 P6_PA-PROV(2008)0051.

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter mere specifikke krav til detaljeret indberetning om slutmodtagere af finansiel modydelse betalt af EU.


BEGRUNDELSE

1 – Indledning

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Den Islamiske Republik Mauretanien trådte i kraft i 2006 for en periode på seks år. Fiskeriprotokollen i aftalen er gyldig fra 1. august 2006 til 31. juli 2008(1).

Kommissionen foreslog den 14. december 2007 Rådet, at man opsagde protokollen(2) ud fra den betragtning, at fiskerimulighederne ikke blev udnyttet fuldt ud, navnlig ikke hvad angik fiskeriet efter små pelagiske arter i kategori 9.

EU's fiskeriministre forkastede i februar 2008 forslaget om at opsige protokollen, idet de foretrak at genforhandle den. Også Europa-Parlamentet havde tilkendegivet modstand mod en opsigelse ud fra en formening om, at dette kunne bringe aftalens videreførelse i fare, samt at den lave udnyttelse af visse fiskerimuligheder delvis skyldtes mangler ved forhandlingen af den gældende protokol.

2 – Forslag til ny fiskeriprotokol

Kommissionen forhandlede sig derfor frem til en ny protokol, som blev paraferet den 13. marts 2008. I den nye udgave er varigheden forlænget fra to til fire år (1. august 2008 - 31. juli 2012), medens fiskerimulighederne er kraftigt beskåret, herunder med 25 % for kategori 5 (blæksprutter), med 10-50 % for demersale arter og med 43 % for kategori 9 (små pelagiske arter). I sidstnævnte tilfælde reduceres fiskerimulighederne fra 440 000 t/år til 250 000 t/år, medens nedskæringen for blækspruttefiskeriets vedkommende når op på 55 %, hvis man tager de sidste to år i betragtning og medregner den nedskæring, som allerede blev foretaget i maj 2006.

Den finansielle modydelse i protokollens artikel 2 er fastsat til 86 mio. EUR for det første år - ligesom i den foregående protokol -, 76 mio. EUR for det andet år, 73 mio. EUR for det tredje år og 70 mio. EUR for det sidste år. En del af disse beløb vil blive anvendt som bidrag til udviklingen af den mauretanske fiskerisektor, nemlig 11 mio. EUR det første år og henholdsvis 16 mio., 18 mio. og 20 mio. EUR i hvert af de følgende år. Det fremgår af en forklarende fodnote i Kommissionens forslag, som ganske vist ikke indgår i selve protokollens artikler, at differencen mellem den nye finansielle modydelse og det beløb, Mauretanien ville have modtaget, hvis den finansielle modydelse fra den nuværende protokol var blevet opretholdt i de kommende fire år, under visse forudsætninger vil kunne dækkes med et bidrag fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) på 40 mio. EUR over 3 år fra 2009.

Desuden anslås de licensafgifter, som skal betales af rederne, at beløbe sig til ca. 15 mio. EUR om året, dvs. 60 mio. EUR i hele den nye protokols gyldighedsperiode.

Endelig skal der, såfremt den samlede fangstmængde på 250 000 t/år for små pelagiske arter i kategori 9 overskrides, betales en supplerende finansiel godtgørelse på 40 EUR pr. ton yderligere fangst mod 15 EUR/t i den gældende protokol.

I nedenstående skema sammenlignes de vigtigste elementer i henholdsvis den nugældende protokol og den, der skal træde i kraft den 1. august 2008.

Fiskerika-tegori

Gennemsnitlig udnyttelse af fiskerimuligheder 2006/2008

GT eller maksimalt antal licenser pr. licensperiode

Medlemsstat

GT, licenser eller fangstloft pr. år pr. medlemsstat

Kategori 1: fartøjer, som fisker efter krebsdyr, undtagen languster og krabbe

92,8%

9 440/9 570 GT

Spanien

7 183/7 313 GT

Italien

1 .371/1 371 GT

Portugal

886/886 GT

Kategori 2: trawlere og langlinefartøjer med bundline, der fisker efter senegalesisk kulmule

73%

3 600/3 240 GT

Spanien

3 600/3 240 GT

Kategori 3: fartøjer, som fisker andre demersale arter end kulmule, med andre redskaber end trawl

27,2%

2 324/1 162 GT

Spanien

1 500/1 162 GT

UK

800/0 GT

Malta

24/0 GT

Kategori 4: frysetrawlere til demersalt fiskeri

0%

750/375 GT

Grækenland

750/375 GT

Kategori 5: blæksprutter

64,3%

18 600/13 950 GT

43/32 licenser

Spanien

39/24 licenser

Italien

4/4 licenser

Portugal

0/1 licens

Grækenland

0/3licenser

Kategori 6: languster

63,9%

300 GT

Portugal

300/300 GT

Kategori 7: notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

22,6%

36/22 licenser

Spanien

17/17 licenser

Frankrig

20/5 licenser

Malta

1/0 licens

Kategori 8: stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline

44,8%

31/22 licenser

Spanien

23/18 licenser

Frankrig

5/4 licenser

Portugal

3/0 licenser

Kategori 9: Frysetrawlere til pelagisk fiskeri

35%

22/17 licenser for en mængde på maks.

440 000/250 000 tons

Nederlandene

194 000 tons

Litauen

128 000 tons

Letland

77 000 tons

Tyskland

15 000 tons

UK

8 000 tons

Portugal

6 000 tons

Frankrig

6 000 tons

Polen

6 000 tons

Kategori 10: Krabbefiskeri

65,5%

300/300 GT

Spanien

300/300 GT

Kategori 11:

fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri

0%

15 000/15 000 GT pr. måned i årligt gennemsnit

 

 

3 – Vurdering af forslaget

Ordføreren finder det vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen, der var så kritisk over for den foregående protokol, at den foreslog at opsige den, fordi de fiskerimuligheder, man betalte for, ikke blev udnyttet fuldt ud, nu har forhandlet en ny protokol, hvor fiskerimulighederne inden for praktisk taget alle kategorier, inklusive dem, som blev udnyttet fuldt ud, er blevet kraftigt beskåret, hvortil kommer andre alvorlige begrænsninger som f.eks. en ny biologisk hvileperiode på to måneder, samtidig med at den finansielle modydelse bevares uændret i det første år og derpå nedsættes med op til 19 % i protokollens sidste år.

Ordføreren ønsker også at tilslutte sig de klager, hun har modtaget vedrørende mangelen på dialog mellem Kommissionen, fiskerisektoren og medlemsstaterne i forhandlingernes sidste fase. Et godt eksempel herpå er den kritik, der er kommet fra Europêche, og som går ud på, at en hvilken som helst protokol ikke blot bør opfylde fællesskabsfiskernes behov for fiskerimuligheder i størst muligt omfang, men også omfatte tekniske foranstaltninger, der kan gøre det muligt at udnytte disse muligheder.

For så vidt angår den biologiske hvileperiode i maj og juni, som for praktisk taget alle fiskerikategoriers vedkommende kommer oven i den eksisterende hvileperiode i september og oktober, skal det bemærkes, at der var tale om en sidste minuts-anmodning fra mauretansk side, fremsat uden om Den fælles Videnskabelige Komité, som ellers er det organ, der er oprettet til at kaste lys over sådanne spørgsmål. Kommissionen accepterede den nye hvileperiode uden først at have rådført sig med hverken sektoren eller medlemsstaterne. Den mauretanske part fremlagde dokumentation i form af en videnskabelig rapport, som den selv havde udarbejdet i løbet af nogle få dage (den er dateret 5. marts 2008), og som kun beskæftigede sig med blæksprutter, selv om hvileperioden som nævnt gælder for næsten alle kategorier.

Den manglende stringens i proceduren kunne accepteres, hvis det drejede sig om at løse en forbigående krise, men den nye hvileperiode skal være permanent, hvilket vil indebære, at fiskerflåden skal affinde sig med nye byrder, som der kun er ganske få argumenter for.

Desuden skal hvileperioden for blæksprutternes vedkommende ikke overholdes på samme måde af fartøjerne fra henholdsvis Fællesskabet og Mauretanien, idet perioden er 14 dage kortere for sidstnævntes ikke-industrielle fartøjer. Eftersom videnskabelige spørgsmål efter ordførerens opfattelse skal behandles med den fornødne gennemsigtighed og afgøres af de kompetente organer, kan hun kun erklære sig utilfreds med den lidet regelrette fremgangsmåde, der har været anvendt.

Et andet alvorligt problem, som plager fællesskabsfartøjerne i dette fangstområde, er bordingerne. EF-fartøjerne er i den seneste tid blevet udsat for chikane fra de mauretanske myndigheders side under udøvelsen af deres fiskeriaktivitet. Som følge af stigningen i antallet af sådanne hændelser har Kommissionen taget sagen op i de seneste møder i Den Blandede Komité ud fra en betragtning om, at de mauretanske myndigheder ikke overholder minimumskravene i protokollens kapitel VII, bl.a. hvad angår de besøgsrapporter, myndighederne skal udlevere til fartøjernes skippere.

Disse forhold anbringer fællesskabsflåden i en meget udsat situation, idet rederne på grund af mangelen på garantier i det mauretanske retssystem ser sig tvunget til at betale de bøder, de afkræves i forbindelse med bordingerne, for at kunne genoptage fiskeriet eller beholde de fisk, de allerede har fanget.

Kommissionen og den mauretanske part har endelig vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal overvåge alle de bordinger, der foretages af fællesskabsfartøjer over en periode på seks måneder. Ordføreren ser med tilfredshed på dette initiativ og håber, at disse aktioner fremover vil blive gennemført under fuld overholdelse af loven.

Et andet af de aspekter, branchen har peget på, er de problemer, der opstår, når de tekniske foranstaltninger ikke er klart definerede i protokollerne, eftersom de fiskerimuligheder, man har forhandlet sig frem til, intet er værd, hvis man ikke kan fiske på grund af mangelen på en definition af de tekniske foranstaltninger. Det er desværre ikke første gang, dette problem opstår i forbindelse med en fiskeriprotokol, og ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen fremover må sørge for, at de tekniske aspekter er helt afklarede, inden protokollerne paraferes.

I dette konkrete tilfælde er et af hovedproblemerne de såkaldte "skrabekæder", som for ganske få år siden blev forbudt i mauretansk lovgivning. Dette forbud forekommer temmelig overraskende, da der er tale om en anordning, som ikke blot nyder bred anerkendelse i internationale fiskerikredse, men som også anvendes rutinemæssigt af forskningsorganer som f.eks. det spanske oceanografiske institut (IEO), under deres forskningstogter med henblik på en vurdering af krebsdyrbestandene, da det ellers er praktisk talt umuligt at fange dem.

For at løse dette problem har Den Fælles Videnskabelige Komité vedtaget at udskyde en endelig afgørelse til den 1. november, således at der kan foretages en videnskabelig vurdering, og fællesskabsflåden vil i mellemtiden kunne bruge den omtalte anordning.

Et mere gunstigt aspekt for krebsdyrfiskerne er, at det af specifikationsbladet for kategori 1 fremgår, at det med virkning fra 1. august vil være tilladt at anvende slidgarn, som ganske vist er tilladt i henhold til artikel 24 i den mauretanske fiskerilov, men som hidtil har været forbudt for fællesskabsflåden.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at aftalen med Mauretanien nu er den vigtigste for blæksprutteflåden (kategori 5), efter at dette fiskeri ikke længere må foregå i marokkansk farvand. Også for Mauretanien er denne flåde af stor betydning, fordi det er den, der betaler de højeste afgifter for fiskerilicenserne.

Denne flåde har i længere tid været stærkt kritisk over de protokoller, der er senest er indgået, fordi et utal af tekniske problemer efter dens mening har medført en stærk begrænsning af rentabiliteten og udnyttelsen af fiskerimulighederne, hvilket er kommet så vidt, at blæksprutteflåden i løbet af det halvandet år, den gældende protokol har været i kraft, langsomt er forsvundet fra fangstområdet, indtil man de 31. december 2007 besluttede at indstille fiskeriet fuldstændigt for de fartøjer, der var tilbage i fangstområdet, dvs. 20 spanske og 4 italienske fartøjer.

Det grundlæggende problem er den mindstestørrelse på 500 gram, der er fastsat for blæksprutte, og som er den største i hele regionen, idet den er 350 gram i Senegal og 400 gram i Marokko. Kommissionen har afvist enhver tanke om at gøre denne foranstaltning mere fleksibel, herunder også muligheden for at indføre en tolerancemargen på 10-15% for fangster på mellem 300 og 500 gram. Kommissionen anfører, at den afventer en undersøgelse, som skal foretages på baggrund af den beslutning, der blev truffet på den seneste møde i Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF) vedrørende muligheden for at fastsætte en fælles mindstestørrelse for hele regionen.

I den videnskabelige rapport, som er udarbejdet af Mauretaniens Institut for Havforskning og Fiskeri (IMROP) som dokumentation for nødvendigheden af en ny biologisk hvileperiode og som, som tidligere nævnt, bygger på en analyse af situationen for blæksprutte, erkendes det, at størrelse 8 (300-500 gram) for det industrielle fiskeris vedkommende kan udgøre op til 50 % af de samlede fangster i november måned, hvilket indikerer, at der har fundet en god rekruttering sted i de seneste år. Det bør ikke glemmes, at blæksprutten er en typisk opportunistisk art med kort levetid, ca. et år, hvilket betyder, at der selv med en gydebiomasse af begrænset størrelse kan opnås en god rekruttering.

Det haster derfor med at analysere og tage hensyn til realiteterne for denne art og fiskeriet efter den, således at man hurtigst muligt kan finde frem til en fornuftig løsning i Den Fælles Videnskabelige Komité i den retning, som CECAF har indikeret.

Endelig må det med hensyn til fordelingen af fiskerimulighederne påpeges, at man inden for denne kategori ikke har respekteret den fordelingsnøgle, der byggede på den relative stabilitet, idet Kommissionen for egen regning har tilføjet to nye flåder. Kommissionens argument går ud på, at disse to flåder allerede under den gældende protokol havde opnået fiskerimuligheder på grund af den spanske flådes underudnyttelse af sine muligheder. Det er imidlertid tvivlsomt, om Kommissionen har ret til at antage, at denne underudnyttelse vil gentage sig, så længe proceduren med ansøgning om licenser ikke er indledt, ligesom det af oplysninger udleveret af Kommissionen selv fremgår, at disse andre medlemsstater heller ikke udnyttede de nye muligheder, de fik stillet til rådighed.

Konkluderende finder ordføreren det positivt, at der fortsat findes en fiskeriprotokol med Mauretanien, men hun stiller sig stærkt skeptisk over for forhandlingsprocessen, hvorunder man ikke i tilstrækkeligt omfang har konsulteret sektoren og medlemsstaterne, og som har udmøntet sig i en protokol, hvor fiskerimulighederne er blevet kraftigt beskåret, samtidig med at den finansielle modydelse praktisk taget er forblevet uændret, hvor man ikke har fået afklaret de afgørende tekniske aspekter for hovedflåderne, men tværtimod har indført nye begrænsninger såsom en ekstra biologisk hvileperiode - uden om Den Fælles Videnskabelige Komité, og hvor man ikke har respekteret den relative stabilitet.

Ordføreren håber, at der i løbet af den nye protokols fire gyldighedsår vil kunne tilvejebringes et bedre grundlag for en dialog, som kan gøre det muligt at få afhjulpet disse mangler, så de ikke kommer til at påvirke fremtidens protokoller.

(1)

Forordning (EF) nr. 1801/2006 af 30. november 2006. EUT L 343 af 8.12.2006.

(2)

KOM(2007) 782.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (24.6.2008)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012

(KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Rådgivende ordfører: Joseph Borrell Fontelles

KORT BEGRUNDELSE

EU’s politik for udviklingssamarbejde og den fælles fiskeripolitik skal være konsekvente, komplementære og koordinerede og skal samlet set bidrage til at mindske fattigdommen og til bæredygtig udvikling i de berørte lande.

EU har forpligtet sig til at sikre et bæredygtigt fiskeri i hele verden som defineret på FN-topmødet i Johannesburg i 2002, herunder til at opretholde eller genoprette bestandene med henblik på at få det størst mulige bæredygtige udbytte.

EU har tilsluttet sig FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri med henblik på at fremme bæredygtigt fiskeri på lang sigt og bekræfte, at retten til at fiske medfører en forpligtelse til at gøre dette på ansvarlig vis for at sikre en effektiv bevarelse og forvaltning af levende akvatiske ressourcer.

EU's tilstedeværelse på fjerntliggende fangstpladser er et legitimt mål, men der skal huskes på, at samtidig med at EU's fiskeriinteresser bør beskyttes, bør der også tages hensyn til interessen i at udvikle de nationer, der underskrives fiskeriaftaler med.

Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg glæder sig over den beslutning om fiskeri og fiskeriets sociale og miljømæssige aspekter i udviklingslande, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog den 22. juni 2006, navnlig fordi beslutningen tager højde for, at beskyttelsen af EU's og AVS-staternes fiskeinteresser skal koordineres på den ene side med bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer med hensyn til økonomi, sociale anliggender og miljø og på den anden side med eksistensgrundlaget for kystsamfund, der lever af fiskeri.

Udviklingsudvalget understreger endvidere, at der i AVS-EU-fiskeripartnerskabsaftalen henvises til overholdelse af Cotonou-aftalen. Det fastholdes, at der skal tages fuldt hensyn til Cotonou-aftalens artikel 9 om menneskerettigheder, demokratiske principper, god regeringsførelse og retsstatsprincipper, og det påskønnes, at Kommissionen over for Udviklingsudvalget har forsikret, at den vil lade indholdet af artikel 9 indgå i forhandlinger om aftaler med udviklingslande, herunder ikke-AVS-lande.

Den foreslåede aftale ophæver og erstatter den aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der trådte i kraft den 1. august 2006.

Protokollen og bilaget er indgået for en fireårig periode gældende fra den dato, hvor de behørige vedtagelsesprocedurer er afsluttet. Den fornys stiltiende for en yderligere periode på fire år indtil den 31. juli 2012.

Fiskerimulighederne er fastlagt i aftalen og dækker i henhold hertil elleve forskellige kategorier, som er fordelt mellem Spanien, Italien, Portugal, Grækenland og Frankrig.

For kategorierne 1- 4, 6, 10 og 11 er den totale højeste tilladte kapacitet fastsat til 29 947 BT (bruttoton).

For kategorierne 5, 7, 8 og 9 er det totale antal tilladte licenser 93.

Den finansielle modydelse er i protokollen fastsat til henholdsvis 86 mio. EUR, 76 mio. EUR, 73 mio. EUR og 70 mio. EUR for det første, andet, tredje og fjerde år. Af denne finansielle modydelse skal henholdsvis 11 mio. EUR, 16 mio. EUR, 18 mio. EUR og 20 mio. EUR fra første, andet, tredje og fjerde år øremærkes til finansiel støtte til gennemførelse af den nationale fiskeripolitik, og heraf skal 1 mio. EUR årligt anvendes til støtte af nationalparken Banc d'Arguin.

Udviklingsudvalget glæder sig over sammenkædningen med nationale fiskeriinitiativer og håber, at disse vil omfatte finansiering af lokale infrastrukturprojekter for forarbejdning og markedsføring af fisk, således at den lokale befolkning får andre muligheder end subsistensfiskeri.

Udviklingsudvalget glæder sig endvidere over, at aftalen delvist bygger på en evaluering af det lokale fiskeri, og at den støtter videnskabeligt og teknisk samarbejde med de lokale myndigheder. I den nævnte AVS-EU-beslutning anses videnskabelige ressourcevurderinger for en forudsætning for adgang til fiskeri, og det fastslås, at en årlig ressourceevaluering skal være en betingelse for at opnå yderligere fiskeritilladelser.

Udviklingsudvalget bifalder ikke den procedure, der er taget i anvendelse i forbindelse med denne aftale, fordi Parlamentet burde have været inddraget i fastlæggelsen af Rådets forhandlingsmandat til Kommissionen og burde have været underrettet om udviklingen i forhandlingerne.

Parlamentet blev først hørt om den foreslåede aftale i maj 2008, to måneder efter at aftalen var blevet paraferet med henblik på ikrafttræden den 1. august 2008. Parlamentet bør protestere og fastholde, at denne fremgangsmåde er uacceptabel.

Kommissionen og Rådet skal nå frem til en aftale om vilkår, der giver Parlamentet en reel mulighed for at blive hørt. Hvis der ikke indgås en sådan aftale, bør Fiskeriudvalget tage initiativ til, at Parlamentet reagerer på den nuværende situation, herunder eventuelt stemmer imod fiskeriaftaler, der forelægges efter den nuværende procedure.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a) Fællesskabets finansielle modydelse bør anvendes til udvikling af kystsamfund, der ernærer sig ved fiskeri, og til etablering af små lokale virksomheder, der beskæftiger sig med frysning og forarbejdning af fisk;

PROCEDURE

Titel

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien

Referencer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

22.5.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Josep Borrell Fontelles

27.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

24.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber


UDTALELSE fra Budgetudvalget (18.6.2008)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012

(KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende fiskeripartnerskabsaftale med Mauretanien blev forhandlet og trådte i kraft i 2006. Den ledsagende protokol var indgået for en periode på to år gældende fra den 1. august 2006 til den 31. juli 2008 og skulle fornys for yderligere to perioder på to år. Både EU og Mauretanien glædede sig over denne vigtige aftale, ikke mindst på grund af den mauretanske regerings behov i den periode, hvor demokratiet blev genindført efter et militærstyre.

Kommissionen forelagde i december 2007 et udkast til afgørelse for Rådet om en opsigelse af protokollen, eftersom EU-flådens udnyttelse af fiskerimulighederne ”ikke var optimal”. Der var tilsyneladende visse dele af EU-flåden, som af forskellige grunde ikke var så interesserede i aftalen, som de havde været i 2006. Kommissionen gjorde også opmærksom på bekymringer vedrørende den biologiske status hos nogle af de udnyttede bestande.

Kommissionen fastholdt, at den, eftersom fiskerimulighederne var betydeligt underudnyttede, ikke havde andet valg end at opsige protokollen af hensyn til økonomisk ansvarlighed, men at den ville forsøge at genforhandle en ny protokol med Mauretanien for at give fiskeriet mulighed for at fortsætte.

Dette var et alvorligt chok for Mauretanien, der kom mindre end 18 måneder protokollens begyndelse.

Det nuværende forslag er resultatet heraf og har til formål at erstatte den eksisterende protokol. Den skal træde i kraft for en periode på to år den 1. august 2008, og medmindre en af parterne beslutter at ændre den igen, kan den stiltiende fornys indtil den 31. juli 2012.

Som det fremgår af tabellen, er der betydelige reduktioner i fiskerimulighederne for syv ud af elleve fiskerikategorier. For andre er der ingen ændringer, eller i et enkelt forhøjelse med 1 %.

Fiskerikategori

fiskerimulighe-dEr under den eksisterende protokol

2006-2008

fiskerimulighe-der under den foreslåede protokol

2008-2012

procentvis ændring

Kategori 1: Fartøjer, som fisker efter krebsdyr, med undtagelse af languster og krabbe

9 440 gt

9 570 GT

forhøjelse med 1 %

Kategori 2: Trawlere og langlinefartøjer med bundline, som fisker efter senegalesisk kulmule

3 600 gt

3 240 GT

REDUKTION PÅ 10 %

Kategori 3: Fartøjer, som fisker efter andre demersale arter end senegalesisk kulmule, med andre redskaber end trawl

2 324 gt

1 162 GT

REDUKTION PÅ 50 %

Kategori 4: Frysetrawlere til demersalt fiskeri

750 GT

375 GT

REDUKTION PÅ 50 %

Kategori 5: Blæksprutte

18 600 gt

43 licenser

13 950 GT

32 licenSeR

REDUKTION PÅ 25 %

Kategori 6: Languster

300 gt

300 GT

ingen ændring

Kategori 7: Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

36 licenser

22 licenSeR

REDUKTION PÅ 38 %

Kategori 8: Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline

31 licenSeR

22 licenSeR

REDUKTION PÅ 29 %

Kategori 9: Frysetrawlere til pelagisk fiskeri

22 licenser for en reference-mængde på 440 000 t

17 licenser for en reference-mængde på 250 000 t

REDUKTION I licENSER PÅ 23 %

REDUKTION I REFERENCE-MÆNGDE PÅ 43 %

Kategori 10: Krabbefiskeri

300 gt

300 GT

ingen ændring

Kategori 11: Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri

15 000 GT pr. måned i årligt gennemsnit

15 000 GT pr. måned i årligt gennemsnit

ingen ændring

Den finansielle modydelse fastsættes således:

 

År 1

År 2

År 3

År 4

Total

EU’s finansielle modydelse:

(mio. EUR)

86

76

73

70

305

Heraf til gennemførelse af den nationale fiskeripolitik

11

16

18

20

65

Disse tal skal sammenlignes med 86 mio. EUR pr. år under den nuværende protokol, hvoraf 11 mio. EUR var afsat til gennemførelse af den mauretanske nationale fiskeripolitik. Endelig vurderes redernes afgifter til ca. 15 mio. EUR pr. år, hvis mulighederne blev fuldt udnyttet.

På grund af nogle af de udnyttede bestandes sårbare status (særlig blæksprutter og små pelagiske arter) og selv om dette ikke systematisk fører til et lavere fangstniveau, anbefales det at reducere udnyttelsesniveauerne for adskillige bestande, selv om ordføreren beklager den brutale måde, som Kommissionen tvang Mauretanien til forhandlingsbordet på.

Af en fodnote i protokollen fremgår det, at budgetbevillinger på 40 mio. EUR kan stilles til rådighed over tre år fra 2009, hvis de fornødne betingelser er opfyldt. Disse betingelser er ikke udspecificeret, og det er heller ikke klart, om der er tale om ekstra midler, eller om de allerede er afsat.

Hvis det er nye midler, er det et positivt skridt i retning af at afkoble den pengesum, der betales til et land, og den tilladte fangstmængde. En sådan politik lægger direkte og alvorligt pres på tredjelandet for at tillade overudnyttelse af deres havressourcer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen offentliggør hvert år listen over fartøjer inden for hver fiskerikategori, der er omfattet af denne protokol.

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden af anvendelsen af fællesskabsmidlerne, skal listen over fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, også offentliggøres.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

I henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 31, og i forlængelse af Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om åbenhed i finansielle anliggender offentliggør Kommissionen hvert år listen over individuelle slutmodtagere af EU’s finansielle modydelse på sit websted.

 

___________________

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter mere specifikke krav til detaljeret indberetning om slutmodtagere af finansiel modydelse betalt af EU.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

Inden protokollens udløb og inden indledningen af forhandlinger om en eventuel fornyelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evaluering af protokollen, herunder en cost-benefit-analyse.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en evaluering af den nugældende protokol, inden nye forhandlinger indledes, for at man kan få klarhed over, om der bør ske ændringer i forbindelse med en eventuel fornyelse.

PROCEDURE

Titel

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien

Referencer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

22.5.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Behandling i udvalg

16.6.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0


PROCEDURE

Titel

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien

Referencer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Dato for høring af EP

21.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

22.5.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

22.5.2008

BUDG

22.5.2008

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Carmen Fraga Estévez

5.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

26.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Dato for indgivelse

27.6.2008

Seneste opdatering: 1. juli 2008Juridisk meddelelse