Procedura : 2008/2004(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0283/2008

Teksty złożone :

A6-0283/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0407

SPRAWOZDANIE     
PDF 220kWORD 152k
2 lipca 2008
PE 405.975v02-00 A6-0283/2008

w sprawie handlu usługami

(2008/2004(INI))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Syed Kamall

UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Celem niniejszego sprawozdania jest podkreślenie znaczenia handlu usługami jako dziedziny sprzyjającej tworzeniu dobrobytu i miejsc pracy we wszystkich gospodarkach na świecie, a także jako czynnika przyspieszającego rozwój. Usługi są podstawą gospodarki i handlu na całym świecie, nie tylko jako sposób tworzenia dobrobytu, lecz również jako ważne wsparcie całej gospodarki i przemysłu, na przykład poprzez finansowanie, logistykę i komunikację.

Termin „handel usługami” obejmuje tak dużą liczbę gałęzi przemysłu, że niemożliwe jest uwzględnienie ich wszystkich w jednym sprawozdaniu. W związku z tym niniejsze sprawozdanie koncentruje się na usługach w szerszym kontekście, łącznie z GATS oraz dwustronnymi i regionalnymi umowami handlowymi, a także na kilku przykładowych szczegółowych zagadnieniach sektorowych.

USŁUGI JAKO CZĘŚĆ GOSPODARKI

Dzisiejszy poziom globalizacji i szybki postęp technologiczny wymagają dużo bardziej niż kiedykolwiek, by z uwagą traktować nie tylko handel dobrami materialnymi, lecz również handel usługami. Kolejne badania potwierdzają, że usługi mają coraz większy udział w PKB niemal każdej gospodarki, 75 % w przypadku UE, 78 % – Ameryki Północnej, 52 % – Afryki i 60 % w przypadku Azji.

Choć handel towarami opiera się w dużym stopniu na wydajnym sektorze usług, nie oznacza to, że handel usługami powinien być traktowany w ten sam sposób. Wręcz przeciwnie, w związku z tym że usługi finansowe, komunikacyjne i zawodowe mają kluczowy bezpośredni wkład w produkcję we wszystkich sektorach, usprawnienia technologiczne w tych sektorach mogłyby przyczynić się do ogólnej poprawy wydajności. Tak więc, skoro liberalizacja handlu towarami oznacza stopniową specjalizację gospodarki, to otwarcie handlu usługami mogłoby prowadzić dzięki dopuszczeniu inwestycji zagranicznych do większej i zrównoważonej produkcji, jak również do modernizacji infrastruktury we wszystkich sektorach gospodarki.

W sprawozdaniu podkreślono, że usługi są nie tylko domeną bogatszych krajów, lecz także ważną i rozwijającą się częścią każdej gospodarki. O ogromnym potencjale stymulowania wzrostu poprzez usługi w biednych krajach świadczy tak znakomity przykład jak boom afrykańskich i południowoamerykańskich telekomów, który pokazuje, jak można osiągnąć postęp dzięki liberalizacji i konkurencji. Boom telekomów podkreśla również efekt domina, jaki może mieć liberalizacja usług, pobudzając handel i ułatwiając globalizację, umożliwiając przedsiębiorcom i obywatelom z biedniejszych krajów dostęp do technologii komunikacyjno-informacyjnych, które w przeciwnym razie byłyby nieosiągalne.

Należy podkreślić, że otwarcie handlu usługami nie oznacza prywatyzacji. Rządy poszczególnych krajów mogą nadal, jeżeli taka jest ich wola, świadczyć państwowe usługi bankowe, telekomunikacyjne lub zapewniać dostawy wody. Obecnie rządy mogą nadal uniemożliwiać przedsiębiorcom lub spółkom lokalnym i zagranicznym równoległe oferowanie konkurencyjnych usług, nawet jeżeli niepaństwowe świadczenie usług mogłoby stanowić raczej uzupełnienie wielu usług publicznych niż je utrudniać.

Sprawozdawca uznaje, że ważne jest zapewnienie obywatelom dostępu i wyboru, szczególnie w biedniejszych krajach, w których rządy lokalne lub krajowe nie mają odpowiednich funduszy, a czasem nawet nie są skłonne do świadczenia usług na przyzwoitym poziomie. Na przykład w niektórych przypadkach rządy nie mają możliwości zapewnienia czystej wody mieszkańcom slumsów. Przeprowadzono badania, które wykazują, że wielu biedaków żyjących w slumsach jest w stanie płacić i płaci za dostarczaną prywatnie wodę, nawet jeżeli początkowo opłaty mogą się wydawać dość wysokie. Dzieje się tak, ponieważ są one często i tak niższe niż opłaty pobierane przez pośredników za niebezpieczną wodę z niewiadomego źródła. Jednak alternatywni dostawcy mogliby być po prostu lokalnymi przedsiębiorcami, a niekoniecznie dostawcami zagranicznymi. Ponadto przykładowo otwarcie handlu usługami finansowymi oznaczałoby, że obywatele nie musieliby zwracać się o pożyczkę wyłącznie do jednego banku prowadzonego przez współpracownika lub członka rodziny skorumpowanego rządu. Podobnie obywatele często są zadowoleni z otwarcia usług medialnych, ponieważ umożliwia im to większy wybór i zwiększa wolność wypowiedzi. Sprawozdawca odnosi się krytycznie do przypadków, kiedy pojęcie różnorodności kulturowej wykorzystuje się jako pretekst do wykluczania lub zamykania konkurujących dostawców usług medialnych w celu utrzymania monopolu nadawców państwowych, produkujących masowo propagandę.

GATS A INNE UMOWY DWUSTRONNE I REGIONALNE

Obecna rozwojowa runda WTO z Ad-Dauhy znajduje się w impasie z powodu sporów wokół rolnictwa. W niniejszym sprawozdaniu przypomina się czytelnikom, że rolnictwo, mimo iż jest ważnym sektorem dla przetrwania człowieka, stanowi zaledwie mały odsetek PKB i nie powinno blokować otwarcia innych ważnych sektorów światowej gospodarki. UE powinna przejąć moralne przywództwo obniżając opłaty celne i subsydia, które utrudniają handel dobrami materialnymi i produktami rolnymi, w celu uzyskania większej nagrody w postaci handlu usługami, który ma podstawowe znaczenie nie tylko dla producentów i konsumentów w UE, lecz również dla obywateli biedniejszych krajów.

Wielostronny impas oznacza, że wiele krajów, łącznie z UE, dąży do zawarcia umów dwustronnych i regionalnych. Zobowiązania wynegocjowane w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym podpisanej z CARIFORUM pokazały wyraźną wolę zajęcia się kwestią usług. Porozumienia w sprawie Mode 4 rozwiążą, miejmy nadzieję, kwestię odpływu osób wykwalifikowanych oraz problem braku możliwości wykorzystania zdolności osób wykształconych w biedniejszych krajach.


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (9.6.2008)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie handlu usługami

(2008/2004(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Olle Schmidt

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że usługi, w szczególności usługi finansowe, podlegają licznym zakresom kompetencji, i podkreśla, że głównym zagadnieniem niniejszej dyrektywy jest handel usługami, to znaczy zapewnienie dostępu do rynków poprzez ich dobrowolne otwarcie w wyniku negocjacji na drodze żądań i ustępstw; proponuje zajęcie się w odpowiedniej formie zagadnieniami związanymi z innymi aspektami usług finansowych, takimi jak nadzór finansowy, regulacja i inne;

2.  zdecydowanie popiera pogląd Komisji, że dostęp do rynku oraz wolny handel usługami są istotnymi elementami strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; podkreśla, że na otwarciu rynków w połączeniu ze zrównoważonym i regulowanym wolnym handlem usługami skorzystają wszystkie zaangażowane państwa i regiony;

3.  odnotowuje rosnącą aktywność międzynarodową europejskich przedsiębiorstw i znaczny udział krajów trzecich w globalnym wzroście gospodarczym i dlatego uważa, że poprawa dostępu do rynku przyczyniłaby się do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej;

4.  uważa, że wymiana usług jest niezbędnym uzupełnieniem wymiany towarowej i nie należy uważać ich za odrębne dziedziny;

5.  jest zdania, że gospodarka usługowa stała się najważniejszą kwantytatywnie gałęzią gospodarki krajów OECD oraz że wzrost handlu i dostępności usług przyczyni się do wzrostu gospodarczego i ułatwi wzrost działalności gospodarczej i rozwój, co poprawi działanie innych dziedzin gospodarki, ponieważ usługi dostarczają kluczowych nakładów pośrednich, szczególnie w warunkach coraz bardziej połączonego, zglobalizowanego świata;

6.  uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku w przypadku usług jest trudnym procesem w ramach toczących się negocjacji WTO w sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia zrównoważonego pakietu obejmującego ambitną ofertę usług, szczególnie usług finansowych, w których przemysł europejski posiada doświadczenie ułatwiające konkurencję i znaczny potencjał wzrostu; odnotowuje, że konieczna jest zgodność z zasadami i normami w celu zapobieżenia barierom pozataryfowym, które mogą być drażliwą kwestią w obszarze usług;

7.  zwraca się do Komisji o pełne uwzględnienie w negocjacjach handlowych faktu istnienia usług użyteczności publicznej i potencjalnego wpływu otwarcia rynków na organizację tych usług;

8.  zauważa, że w odniesieniu do usług finansowych, UE posiada jeden z najbardziej otwartych rynków na świecie, podkreśla jednak, że Unia Europejska musi w bardziej ofensywny i zrównoważony sposób negocjować w sprawie handlu usługami oraz wspierać zasady otwartości, rozwoju i wzajemności;

9.  podkreśla wagę nadążania władz odpowiedzialnych za usługi finansowe za wszystkimi zmianami na europejskich i światowych rynkach usług finansowych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozszerzenia europejskich ram regulacyjnych oraz do wzmocnienia dialogu w kwestii regulacji pomiędzy Unią Europejską i jej partnerami handlowymi w dążeniu do zredukowania barier handlowych;

10. nawołuje Komisję do zajęcia się praktykami krajów trzecich w tzw. rajach podatkowych, które szkodzą korzystnemu dla obu stron otwarciu rynków;

11. wzywa państwa członkowskie, aby wspólnie z Komisją pracowały na rzecz bardziej zintegrowanej i spójnej polityki handlowej, w szczególności w dziedzinie inwestycji; podkreśla, że państwa członkowskie nie powinny zawyżać ryzyka inwestycji zagranicznych, lecz dążyć do faktycznej otwartości swych gospodarek oraz do wspólnego podejścia w kontekście państwowych funduszy inwestycyjnych; odnotowuje zapotrzebowania na dokonanie oceny takich kwestii jak zabezpieczenie podaży, dotyczące w szczególności zagranicznych inwestycji w sektorze energetyki, prowadzone przez podmioty państwowe, i przypomina, że takiej oceny nie wolno używać jako środka ochronnego;

12. zwraca uwagę Komisji na potencjalne zagrożenia w odniesieniu do poszanowania zasad konkurencji na obszarze Unii Europejskiej, wynikające z braku wzajemności w porozumieniu w sprawie zamówień publicznych zawartym w ramach WTO;

13. nawołuje Komisję do intensyfikacji walki z fałszerstwem dokonywanym w szczególności za pośrednictwem internetu, m.in. poprzez wspieranie lepszej współpracy między organami administracji krajowej;

14. popiera zdecydowane wsparcie Komisji dla wielostronnych negocjacji w sprawie handlu, zauważa jednak, że w przypadku handlu usługami, szczególnie usługami finansowymi, umowy o wolnym handlu mogą być bardziej odpowiednie do celu, jakim jest uzyskanie dostępu do rynku; zdecydowanie popiera realizację pełnych umów o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP, obejmujących nie tylko towary, lecz także usługi i inwestycje, a tym samym umożliwiających tym krajom integrację ze światową gospodarką;

15. podkreśla, że efektywny dostęp usług finansowych do rynku stwarza lepsze warunki dla konkurencji, przejrzystości i dywersyfikacji; zauważa, że - szczególnie w przypadku nowouprzemysłowionych krajów - efektywny dostęp do rynku może prowadzić do intensywniejszego rozwoju lokalnych rynków finansowych z korzyścią dla przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie działalności oraz może dać konsumentom szerszy wybór lepszych produktów;

16. świadomy słabej zdolności finansowej, administracyjnej i instytucjonalnej krajów AKP wzywa Komisję do zapewnienia w negocjacjach z krajami uważanymi za raje podatkowe i podczas realizacji porozumień handlowych poszanowania uzgodnionych międzynarodowo standardów w zakresie regulacji i nadzoru sektora usług finansowych;

17. uważa, że w szczególności dostęp do usług finansowych (mikrokredyty, dostęp do kont bankowych, podstawowe usługi bankowe, hipoteki, leasing, factoring, ubezpieczenia, emerytury oraz przekazy lokalne i międzynarodowe) jest niezbędny obywatelom krajów rozwijających się do podejmowania podstawowej działalności gospodarczej, dlatego zwraca się do Komisji o wspieranie lepszego dostępu do rynku dla usług finansowych w krajach rozwijających się oraz zachęcania ich do wprowadzenia bezpiecznych i ostrożnych przepisów, rozwoju konkurencji rynkowej i kształcenia w zakresie usług finansowych;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Harald Ettl, Margaritis Schinas


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (28.5.2008)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie handlu usługami

(2008/2004(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian Silviu Buşoi

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   przypomina, że udział usług w gospodarce europejskiej wynosi ponad trzy czwarte i że liczne usługi mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i innowacji w innych sektorach systemu produkcyjnego, takich jak przemysł i rolnictwo;

2.   jest zdania, że przy ustanawianiu sprawiedliwego handlu usługami konieczne jest zapewnienie zgodności z przepisami zawartymi w art. 2 traktatu WE;

3.  uważa, że skutecznie działający wewnętrzny rynek usług ma znaczenie dla globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw UE; podkreśla, że dla tego celu ważne jest terminowe i prawidłowe wdrażanie i transpozycja przepisów wspólnotowych, w tym dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym(1);

4.  uważa, że zrównoważona i ambitna polityka dotycząca przedsiębiorstw, a zwłaszcza europejska regulacja poświęcona małym przedsiębiorstwom, mogłaby wzmocnić konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; wnosi, aby planowana inicjatywa obejmowała również potrzeby sektora usług, i opowiada się za aktem prawnym;

5.  przypomina o znaczeniu usług dla gospodarki europejskiej i wyraża zaniepokojenie brakiem postępu w zakresie usług w obecnej rundzie negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu;

6.  zauważa, że brak wykwalifikowanych pracowników stanowi coraz większe wyzwanie dla sektora usług w Europie oraz że należy opracować środki, aby temu zaradzić, m.in. poprzez ustawiczne kształcenie i szkolenie pracowników;

7.  podkreśla, że sektor usług może przynieść wiele rozwiązań problemów środowiskowych, i uważa, że usługi są jednym z głównych elementów wartości dodanej w eksporcie know-how przez UE; podkreśla, że przy opracowywaniu polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju należy uwzględnić znaczenie sektora usług;

8.  przyjmuje z zadowoleniem nacisk Komisji na uświadomienie konsumentom pozytywnych skutków globalizacji; podkreśla, że uczciwa konkurencja na rynku usług w połączeniu z wysokim poziomem ochrony konsumentów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że konsumenci skorzystają na otwartym rynku europejskim.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marie-Arlette Carlotti, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris

(1)

Dz.U. L 376 z 29.12.2006, str. 36.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2008Informacja prawna