Procedure : 2005/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0291/2008

Indgivne tekster :

A6-0291/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0509

BETÆNKNING     ***I
PDF 423kWORD 597k
3. juli 2008
PE 405.923v02-00 A6-0291/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer

(KOM(2007)0817 – C6–0008/2008 – 2005/0283(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Dan Jørgensen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer

(KOM(2007)0817 – C6–0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0817),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0008/2008),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A6–0291/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Kommissionen foreslog i sin meddelelse "En energipolitik for Europa", at EU forpligter sig til at reducere drivhusgasudledningerne med mindst 20% i 2020 i forhold til 1990. Der er stillet forslag om bindende mål for yderligere forbedring af energieffektiviteten med 20% og en forøgelse af vedvarende energis andel til 20% og biobrændstoffers andel af EU-markedet for motorbrændstoffer til 10% frem til 2020, bl.a. for at fordele energiproduktionen på flere brændstoffer og dermed forbedre energiforsyningssikkerheden.

(4) Kommissionen foreslog i sin meddelelse "En energipolitik for Europa", at EU forpligter sig til at reducere drivhusgasudledningerne med mindst 20% i 2020 i forhold til 1990. Der er stillet forslag om bindende mål for yderligere forbedring af energieffektiviteten med 20% og en forøgelse af vedvarende energis andel til 20% og bæredygtigt producerede, certificerede biobrændstoffers andel af EU-markedet for motorbrændstoffer til 10% frem til 2020, bl.a. for at fordele energiproduktionen på flere brændstoffer og dermed forbedre energiforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra gruppen på højt plan "CARS 21" støttes Kommissionens initiativ til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer, forudsat at det bliver med en teknologineutral og præstationsorienteret tilgang.

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra gruppen på højt plan "CARS 21" støttes Kommissionens initiativ til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer, forudsat at det bliver med en integreret teknologineutral og præstationsorienteret tilgang, som omfatter køretøjsfabrikanter, olie- og brændstofleverandører, reparatører, kunder og bilister samt offentlige myndigheder.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Formålet med dette direktiv er at stimulere markedet for renere og mere energieffektive køretøjer og navnlig – da dette vil have en betydelig indvirkning på miljøet – at påvirke markedet for standardkøretøjer, der fremstilles i større antal, såsom personbiler, busser, rutebiler og lastbiler. Formålet med direktivet er derfor ikke at påvirke beslutninger vedrørende indkøb af køretøjer, der anvendes til livsvigtige beredskabstjenester, og andre højt specialiserede køretøjer.

Begrundelse

Beredskabskøretøjer og andre højt specialiserede køretøjer er dyre og produceres i små mængder, hvilket betyder, at de ikke er effektive "markedsdrivere".

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Medlemsstaterne bør informere nationale, regionale og lokale ordregivende myndigheder og ordregivere, som udfører offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, om de bestemmelser, som vedrører indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Begrundelse

Det er vigtigt at give de ordregivende myndigheder alle relevante informationer som led i forberedelsen af deres indkøb, da det "grønne" tildelingskriterium vil være nyt, i tillæg til bestemmelserne i direktiv 2004/17 og 2004/18 og de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, kan de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger og en økonomi baseret på vedvarende energi og til etablering af de infrastrukturer, der er nødvendige for forsyningen med alle de typer brændstof, der er nævnt i bilaget. Virksomheder bør opmuntres til at tilstræbe konkurrencedygtige priser, så prisforskellen mellem et renere og mere energieffektivt køretøj og et traditionelt køretøj ikke er til skade for markedet for grønne køretøjer.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den industrielle sektor gør en indsats for at fremstille renere køretøjer for at kunne udnytte stordriftsfordele til at opnå konkurrencedygtige priser.

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) En mere udbredt anvendelse af visse teknologier til fremdrift af køretøjer, baseret på eksempelvis brint, flydende gas (LPG) eller naturgas (CNG), kan kræve høje indledende investeringsomkostninger bl.a. i forbindelse med infrastruktur, og Kommissionen bør derfor overveje, hvordan der af hensyn til miljøet kan fastlægges og opretholdes gennemsigtige og ikke-diskriminerende regler for medlemsstaternes og Fællesskabets ydelse af støtte til sådanne investeringer.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Dette direktiv tilgodeser behovet for at yde de offentlige myndigheder yderligere støtte gennem finansielle incitamenter samt informations- og uddannelsesorienterede incitamenter.

Begrundelse

De offentlige myndigheder har behov for yderligere støtte, finansiering og andre incitamenter til at vælge de foretrukne grønnere løsninger. Der bør gives vejledning om vejen frem, således at tjenestemænd med ansvar for indkøb får en bedre forståelse af de forskellige køretøjers/brændstoftypers overordnede præstation, effektivitet, tilgængelighed og brugervenlighed. Dette vil hjælpe med at undgå spild af begrænsede ressourcer og offentlige midler og give indkøbsledere mulighed for at træffe informerede valg om nye køretøjsteknologier.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse vil 50 % af de indkøbte køretøjer svare til markedets bedste for så vidt angår de samlede omkostninger i hele driftslevetiden, herunder eksterne omkostninger, når dette direktiv træder i kraft.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) I forbindelse med opfyldelsen af kravet om at tage hensyn til energi- og miljømæssige påvirkninger ved at opstille tekniske specifikationer kan ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører vælge at opstille specifikationer, der indebærer et højere niveau for energi- og miljøeffektivitet end det, der er fastlagt i EU-lovgivning, f.eks. for at tage hensyn til fremtidige Euro-standarder.

Begrundelse

I forslaget er der uoverensstemmelser mellem eksisterende og fremtidig lovgivning (Euro 6), f.eks. med hensyn til definitionen af det antal kilometer, et køretøj kan køre. De berørte myndigheder bør derfor have mulighed for at tage hensyn til både eksisterende og kommende EU-standarder.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Obligatoriske kriterier ved indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer hindrer ikke, at der også benyttes andre relevante tildelingskriterier. Det forhindres heller ikke, at køretøjernes miljøpræstationer forbedres ved eftermontering.

udgår

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at der også kan benyttes andre kriterier og metoder parallelt med de kriterier, der er anført i dette direktiv. Derfor er denne betragtning blevet ændret og indsat i direktivets dispositive del som en ny artikel efter artikel 4.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Tærskelværdierne i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF finder anvendelse.

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at de minimumstærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, skal overholdes. Mindre indkøb bør udelukkes med henblik på at sikre, at reglerne er anvendelige i praksis.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Tildelingskriterierne vedrørende energi og miljø bør være blandt de tildelingskriterier, som de ordregivende myndigheder eller ordregiverne tager hensyn til, når de træffer afgørelse om indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Begrundelse

Dette direktiv indeholder ikke en udtømmende liste over kriterier, som kan anvendes af lokale myndigheder eller enheder ved indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) De forskellige byer, der ønsker at "brande" sig som miljøbevidste, bør opmuntres hertil og tilbydes brandingmuligheder i form af gennemsigtig og systematisk offentliggørelse på internettet af oplysninger, beregninger, beslutninger og benchmarking-data vedrørende offentlige indkøb i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer, herunder også retrofitting af typegodkendte køretøjer med motorer og reservedele, bør godkendes inden for rammerne af fællesskabslovgivningen. Denne statsstøtte kan begrundes med hensynet til den almene fællesskabsinteresse, navnlig hvad angår bæredygtig transport og mobilitet i byområder.

Begrundelse

Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne og Kommissionen bør fortsat støtte initiativer inden for bytransport såsom programmerne CIty-VITAlity-Sustainability (CIVITAS) og Intelligent Energi – Europa.

Begrundelse

EU-initiativer som de to programmer CIVITAS og Intelligent Energi – Europa har vist sig med stor succes at kunne tilskynde til anvendelse af renere og mere energieffektive køretøjer og bør derfor fortsat modtage støtte.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Medlemsstaterne og Kommissionen bør under den strategiske opfølgning og midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og nationale og regionale operationelle programmer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/19991 overveje muligheden af at yde finansielle tilskud til mobiliteten i byerne og fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer. I lyset af de resultater, der er opnået gennem CIVITAS-programmet og programmet Intelligent Energi-Europa, bør medlemsstaterne og Kommissionen fortsætte med at støtte disse initiativer.

 

___________________

1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Begrundelse

Grønbogen om mobilitet i byer har været diskuteret indtil den 15. marts, og mange medlemsstater har ikke taget hensyn til disse spørgsmål i de nationale operationelle programmer. Gode initiativer, som allerede er på plads, og som bidrager til at informere og uddanne lokale og centrale myndigheder, bør støttes og fortsætte i fremtiden.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19c) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 bør medlemsstaterne både i egen og Fællesskabets interesse udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, som i størst muligt omfang illustrerer forholdet mellem dette direktiv og de hermed forbundne gennemførelsesforanstaltninger.

 

___________________

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Giver større gennemsigtighed i gennemførelsen.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19d) Medlemsstaterne bør inddrage kommunerne og regionerne i en yderligere indsats for at gennemføre, følge op på og evaluere bestemmelserne i dette direktiv.

Begrundelse

Der er behov for deltagelse på alle forvaltningsniveauer for at sikre en bedre gennemførelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 19 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19e) Køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, som giver renere vejtransport og en væsentligt bedre luftkvalitet, bør prioriteres. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor fremme udviklingen af brintdrevne motorkøretøjer.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energikilder såsom brint. Det er bydende nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 19 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19f) Medlemsstaterne og Kommissionen bør fokusere på at fremme brint som fremtidens brændstof. Brint er et rent drivmiddel til køretøjer, og anvendelsen heraf kan bidrage til at skabe en forureningsfri økonomi, da brintdrevne køretøjer hverken producerer kulstofbaserede forurenende stoffer eller afgiver drivhusgasser via udstødningsrøret.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energier såsom brint. Det er bydende nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Genstand og formål

Direktivet kræver, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden indgår som tildelingskriterier, når ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, eller som kriterier, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Dette direktiv sigter på at fremme og stimulere markedet for miljøvenlige og energieffektive køretøjer ved at benytte offentlige indkøb, der bygger på indregning af de faktiske omkostninger i hele driftslevetiden, herunder miljøomkostninger, som et aktivt redskab. Direktivet kræver, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden indgår som tildelingskriterier, når ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber nye vejtransportkøretøjer, herunder foretager retrofitting af disse køretøjer med motorer og reservedele, eller som kriterier, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer.

 

Direktivet har til formål at sikre, at efterspørgslen efter rene og energieffektive vejtransportkøretøjer er tilstrækkelig stor til at tilskynde fabrikanterne og industrien til at investere i og videreudvikle køretøjer med lave omkostninger for så vidt angår energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer.

 

Nærværende direktiv gælder ikke for retrofitting af vejtransportkøretøjer med motorer og reservedele, når de har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, de kan køre i deres levetid.

 

Med forbehold af gældende bestemmelser, særlig fællesskabslovgivningen om statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/701, kan medlemsstaterne fremme erhvervelse eller indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, herunder retrofitting af sådanne køretøjer med motorer og reservedele, såfremt de ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, de kan køre i deres levetid.

 

___________________

1 EUT L 291 af 9.11.2007, s. 25.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte retrofitting af typegodkendte vejtransportkøretøjer med motorer og reservedele. Særlige køretøjer, der anvendes i forbindelse med lokal offentlig transport, f.eks. til vedligeholdelse af luftledninger, indkøbes i meget små mængder og som specialkøretøjer, man kun har et af. Sådanne køretøjer bør undtages fra direktivets anvendelsesområde, da deres anvendelsescyklusser er meget varierende, og deres energiforbrug og emission af forurenende stoffer derfor ikke kan underkastes en harmoniseret beregning. Denne undtagelse vil mindske omkostningerne til overvågning af omsætningen og gennemførelsen af direktivet. Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte vejtransportkøretøjer af kategori M og N, som typegodkendes, herunder retrofittes med motorer og reservedele. Med henblik på at fremskynde fornyelsen af gamle eller forurenende køretøjer, fremme innovationen og sikre, at den foreslåede foranstaltning har en positiv virkning, bør der monteres motorer og reservedele i køretøjer, som ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, det pågældende køretøj kan køre i sin levetid. Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ikke følgende typer køretøjer:

 

- køretøjer, der anvendes til livsvigtige beredskabstjenester, f.eks. ambulancer, organtransplantat- eller donorblodkøretøjer, brandsluknings- og redningskøretøjer samt civile beredskabskøretøjer;

 

- vejtransportkøretøjer, der anvendes af myndigheder/operatører til driftsmæssig støtte og til vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med lokal offentlig transport

 

- højt specialiserede køretøjer, der fremstilles i begrænset antal.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en klar afgrænsning af direktivets anvendelsesområde. Beredskabskøretøjer og andre meget specialiserede køretøjer er dyre og produceres i små mængder, hvilket betyder, at de ikke er nogen effektiv "markedsdriver". Specialkøretøjer, der anvendes i forbindelse med lokal offentlig transport, f.eks. til vedligeholdelse af luftledninger, indkøbes i meget begrænset antal og i en enkelt model. Sådanne køretøjer bør undtages fra direktivets anvendelsesområde, da deres anvendelsescyklusser er meget varierende, og deres energiforbrug og emission af forurenende stoffer derfor ikke kan underkastes en harmoniseret beregning. Denne undtagelse vil mindske omkostningerne til overvågning af omsætning og gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, benytter metoden i artikel 3, når de ved indkøb af køretøjer til vejtransport anvender omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden som tildelingskriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, benytter metoden i artikel 3, når de blandt tildelingskriterierne ved indkøb af køretøjer til vejtransport anvender omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge bud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som tildelingskriterier ifølge metoden i artikel 3 i alle kontrakter om køretøjer til vejtransport, som ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. januar 2012.

2. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes blandt tildelingskriterierne og efter metoden i artikel 3 i alle kontrakter om køretøjer til vejtransport, som ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. januar 2010.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som kriterier ifølge metoden i artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til udførelse af offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes blandt kriterierne og efter metoden i artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til udførelse af offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, senest fra den 1. januar 2010.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Lokale, regionale eller nationale myndigheder, hvis indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer udgør mindst 75 % af deres årlige specifikke indkøb, kan benytte mærkningen "ren og energieffektiv vejtransport i byer". Kommissionen udformer et ensartet design til denne mærkning.

Begrundelse

Bygger på ordførerens ændringsforslag, dog således at mærkning bør begrænses til de offentlige myndigheder, som i klart overvejende grad indkøber køretøjer på grund af deres miljøvenlige egenskaber.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Fabrikanter af vejtransportkøretøjer, der er omfattet af dette direktiv, skal fremlægge vejledende data for disse køretøjers energiforbrug og emissioner af CO2 og forurenende stoffer i hele deres driftslevetid, når de udbydes til salg.

Begrundelse

Producenterne er de aktører i købs-/salgscyklussen for vejtransportkøretøjer, der bedst er i stand til at fremlægge vejledende tal for disse køretøjers energiforbrug samt emissioner af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden, når de udbydes til salg. EU-lovgivningen indeholder allerede fortilfælde af en sådan "øko-mærkning".

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Medlemsstaterne kan anvende strengere tildelingskriterier for indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer, ligesom de kan vælge at indkøbe istandsatte køretøjer eller eksisterende køretøjer moderniseret f.eks. ved at udstyre dem med partikelfiltre og start/stop-systemer eller ved at sætte motorerne i stand til at køre på mere miljøvenlige brændstoffer og derigennem opnå bedre miljøpræstationer.

Begrundelse

Logisk følge af nærhedsprincippet og udbygning af betragtning 16..

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Energi- og miljøomkostninger som tildelingskriterier i kontrakter om køretøjer

Indkøb af mere miljøvenlige og energieffektive køretøjer

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med dette direktiv benyttes metoden i litra a), b) og c) til at beregne og sætte pengebeløb på omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer i forbindelse med driften af de køretøjer, der er omfattet af kontrakten, gennem hele deres driftslevetid.

1. I forbindelse med dette direktiv benyttes metoden i litra a), b) og c) til at beregne og sætte pengebeløb på omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer i forbindelse med driften af de nye køretøjer, der er omfattet af kontrakten, gennem hele deres driftslevetid.

Begrundelse

Ofte har de lokale myndigheder intet andet valg end at indkøbe brugte køretøjer.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- Et køretøjs brændstofforbrug pr. kilometer ifølge stk. 2 omregnes til energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er anført for de forskellige brændstoffer i tabel 1 i bilaget.

- Et køretøjs brændstofforbrug pr. kilometer ifølge stk. 2 regnes i energiforbrugsenheder pr. kilometer, uanset om dette er angivet direkte - som det er tilfældet for eksempelvis eldrevne køretøjer - eller ej. Hvis brændstofforbruget er angivet i andre enheder, omregnes det til energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er anført for de forskellige brændstoffer i tabel 1 i bilaget.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- Der anvendes kun én værdisats pr. energienhed. Der anvendes den laveste af den pris pr. energienhed, som gælder for henholdsvis benzin og diesel ekskl. afgifter ved brug som brændstof til transportformål.

- Der anvendes kun én værdisats pr. energienhed. Der anvendes den laveste af den pris pr. energienhed, som gælder for henholdsvis benzin og diesel, ved brug som brændstof til transportformål, og prisen skal være inklusive afgifter, medmindre myndighederne i henhold til national ret er fritaget for brændstofafgifter.

Begrundelse

De fleste offentlige myndigheder betaler brændstofafgifter som en hvilken som helst anden forbruger, og disse indgår som en del af de brændstofomkostninger, der påløber i køretøjets levetid.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 3 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Levetidsomkostningerne som følge af CO2-emissionen fra køretøjet under driften beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget.

(b) Levetidsomkostningerne som følge af CO2-emissionen fra køretøjet under driften beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget eller højere omkostninger.

Begrundelse

Hvis offentlige myndigheder af hensyn til forpligtelser, f.eks. til at overholde målsætninger for drivhusgasser, ønsker at sætte en højere værdi på CO2-emissionerne end tallene i tabellerne, bør det være muligt at gøre dette.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Brændstofforbruget og emissionen af CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer ved driften af køretøjer skal bygge på standardiserede EF-testmetoder for de køretøjer, der er omfattet af sådanne metoder i lovgivningen om EF-typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er omfattet af standardiserede EF-testmetoder, gøres buddene sammenlignelige ved, at der benyttes alment anerkendte testmetoder eller resultater af myndighedens egne test eller, hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger fra køretøjsfabrikanten.

2. Brændstofforbruget og emissionen af CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer ved driften af køretøjer skal bygge på standardiserede EF-testmetoder for de køretøjer, der er omfattet af sådanne metoder i lovgivningen om EF-typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er omfattet af standardiserede EF-testmetoder, gøres buddene sammenlignelige ved, at der benyttes alment anerkendte testmetoder eller resultater af myndighedens egne test eller, hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger fra køretøjsfabrikanten. Den ordregivende myndighed eller ordregiveren kan kræve at få tilsendt resultaterne af test, der er foretaget under de specifikke trafikforhold, der kendetegner det pågældende bysamfund, under hensyntagen til lastekapacitet.

Begrundelse

Resultaterne af en test tager ikke altid højde for lastekapacitet og trafikforhold for den pågældende ordregivende myndighed. For at kunne foretage en hensigtsmæssig sammenligning af tilbuddene kan den ordregivende myndighed anmode om testresultaterne for de specifikke trafikforhold i det pågældende bysamfund, hvor der er taget højde for lastekapacitet.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Fritagelse i tilfælde af, at der findes alternative metoder

 

Efter anmodning fra lokale eller regionale myndigheder, der har udviklet metoder til at beregne levetidsomkostninger, som også omfatter de miljømæssige virkninger, og som er specifikt tilpassede til de lokale behov og forhold, kan Kommissionen fritage sådanne lokale eller regionale myndigheder fra kravene vedrørende beregninger i artikel 3, såfremt de anvendte metoder vurderes at have en lige så positiv virkning på miljøet som fremme af renere og mere energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Energi- og miljøomkostninger som tildelingskriterier i kontrakter om køretøjer

 

Værdierne i bilagets tabel 2 til beregning af emissionsomkostninger skal anses som minimumsværdier. Når myndighederne vælger at tage hensyn til indvirkningerne på miljøet ved at sætte en værdi udtrykt i pengebeløb på dem og medtage dem i den generelle omkostningsanalyse jf. artikel 3, kan de anvende højere beløb til værdiansættelsen af omkostningerne til ekstern energi og indvirkninger på miljøet end dem, der er anført i den nævnte artikel.

Begrundelse

Det bør stå myndighederne frit, såfremt de ønsker det, at anvende højere beløb ved fastsættelsen af emissionsomkostningerne end de beløb, Kommissionen har specificeret. En hvilken som helst talværdi, man er enedes om at sætte på en emission, bør være en minimumsværdi og bør ikke afholde myndighederne fra at fastsætte en større værdi for miljøbeskyttelse, hvis de ønsker det.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3c

 

Yderligere støtte til den offentlige sektor

 

1. Medlemsstaterne oplyser de offentligt ansatte om fordelene ved køretøjer, der kører på alternative brændstoffer, herunder om optanknings- og vedligeholdelsesfaciliteters beliggenhed, samt om aktionsradius og ydeevne for disse køretøjer samt eksisterende nationale og europæiske støtteprogrammer.

 

2. Medlemsstaterne opfordrer og tilskynder leverandører af alternative brændstoffer til at stille sådanne brændstoffer til rådighed for den brede offentlighed.

Begrundelse

Offentlige myndigheder har brug for ekstra hjælp, økonomisk støtte, og anden form for tilskyndelse til at træffe grønnere valg som foretrukket. Der bør sørges for vejledning til de indkøbsansvarlige, således at de får en bedre forståelse for de forskellige køretøjers generelle ydeevne, effektivitet, leveringsmuligheder og betjeningsvenlighed.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3d

 

Gennemsigtighed

 

Uanset bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF sikrer medlemsstaterne, at alle aktører opført i artikel 2 på opfordring fremlægger oplysninger om energi og miljømæssige omkostninger, jf. artikel 3, for hvert bud, de har modtaget.

 

For yderligere at stimulere den offentlige politiske debat opstiller Kommissionen på grundlag af rapporterne i artikel 6 en resultattavle, som offentliggøres på internettet, med henblik på at muliggøre en benchmarking og sammenligning af miljøvenligheden af relativt ensartede byers og regioners indkøbspolitik.

Begrundelse

Med henblik på at øge gennemsigtigheden bør ordregivende myndigheder og ordregivere på opfordring stille oplysninger om energi og miljømæssige omkostninger til rådighed.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Andre tildelingskriterier og metoder

 

Obligatorisk anvendelse af kriterier vedrørende indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer er ikke til hinder for, at der kan foretages en prioritering af tildelingskriterierne, eller at der kan benyttes supplerende relevante tildelingskriterier eller metoder. Det er heller ikke til hinder for, at der kan vælges køretøjer, hvis miljøpræstationer er forbedret ved retrofitting.

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at der også kan benyttes andre kriterier og metoder parallelt med de kriterier, der er anført i dette direktiv.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

Standardiserede testprocedurer

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at standardisere testprocedurerne for køretøjer, som ikke er omfattet af de standardiserede europæiske testprocedurer, der er nævnt i artikel 3, stk. 2. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

I mangel af en standardiseret europæisk testprocedure for visse køretøjer bør Kommissionen lette opfyldelsen af målene og gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv. Den nye forskriftsprocedure med kontrol finder anvendelse på vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4c

 

Ledsageforanstaltninger

 

De offentlige myndigheder kan fremme en forbedret bytrafikstyring ved hjælp af specifikke infrastrukturkomponenter, som har til formål at effektivisere den offentlige transport.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er - ved hjælp af ledsageforanstaltninger - at skabe de nødvendige betingelser for gennemførelsen af visse foranstaltninger eller indførelsen af infrastrukturkomponenter i relation til dette direktiv, som f.eks. særlige vejbaner og signalsystemer.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Finansieringsinstrumenter

 

Kommissionen opretter en Europæisk Klimabeskyttelsesfond, der bl.a. skal anvendes til at fremme myndigheders og operatørers indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer i henhold til artikel 1.

 

De kompetente budgetmyndigheder afsætter passende ressourcer hertil på EU's budget.

Begrundelse

En Europæisk Klimabeskyttelsesfond udgør et effektivt middel til at fremskynde indførelsen af ny teknologi med henblik på at bekæmpe klimaændringerne. Navnlig inden for området renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer vil tilrådighedsstillelse af øremærkede offentlige ressourcer udgøre en meget effektiv tilskyndelse til at indføre ny teknologi.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Brug af EU's finansielle instrumenter

 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen overvejer under den strategiske opfølgning og midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og nationale og regionale operationelle programmer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, muligheden af at støtte mobiliteten i byerne og fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

 

2. Medlemsstaterne og Kommissionen vedbliver at støtte initiativer til bytransport, f.eks. CIVITAS-programmet og programmet Intelligent Energi-Europa.

Begrundelse

Midtvejsrevisionen af de nationale operationelle programmer kan fremme indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer gennem bedre brug af forskellige finansielle instrumenter, som er til rådighed på såvel nationalt plan som fællesskabsplan.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5c

 

Udveksling og formidling af oplysninger

 

1. Medlemsstaterne informerer nationale, regionale og lokale ordregivende myndigheder og ordregivere, som udfører offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, om bestemmelserne i dette direktiv samt om den nationale lovgivning til gennemførelse heraf, ligesom de tilbyder dem enhver nødvendig bistand og information vedrørende fællesskabsfinansieringsordninger for de indkøbsprocedurer, der er omfattet af dette direktiv.

 

2. Kommissionen fremmer udbredelsen af bedste praksis i forbindelse med udarbejdelsen af politikker vedrørende renere og mere energieffektiv offentlig transport ved at oprette et EU-websted med henblik på at opnå en gradvis overgang til anvendelse af standardkriterier på fællesskabsplan for indkøb af køretøjer foretaget af enheder, der er omfattet af dette direktiv.

 

3. Kommissionen offentliggør på dette websted alle relevante informationer vedrørende de finansielle instrumenter, som er til rådighed for mobilitet i byer og til fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer i hver enkelt medlemsstat.

Begrundelse

Udveksling af informationer mellem medlemsstaterne vedrørende indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer vil hjælpe alle de ordregivende myndigheder til at få et overblik over mulige finansielle instrumenter og vil også være en hjælp for automobilindustrien. Kommissionen skal være formidler og bør spille den ledende rolle i at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten skal indeholde en vurdering af direktivet og behovet for yderligere tiltag og rumme eventuelt påkrævede forslag.

2. Senest tre år efter datoen i artikel 8 og derefter hvert andet år udarbejder Kommissionen en rapport om direktivets anvendelse, indeholdende bl.a. de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om, hvad de enkelte medlemsstater har gjort for at fremme indkøb af rene og energieffektive køretøjer til vejtransport. Rapporten skal indeholde en vurdering af direktivet, herunder kvantitative indikatorer til vurdering af gevinsterne for miljøet, medlemsstaternes indberetninger og behovet for yderligere tiltag og rumme eventuelt påkrævede forslag.

 

Kommissionen sammenholder de nominelle og relative tal for indkøb af køretøjer, der svarer til markedets bedste for så vidt angår samlede levetidsomkostninger, herunder eksterne omkostninger, i hver af de fire kategorier med det samlede marked for sådanne køretøjer og foretager en vurdering af, hvordan kriterierne i artikel 3 har påvirket markedet.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Bilag – tabel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel 1 : Energiindholdet i motorbrændstof

Tabel 1 : Energiindholdet i motorbrændstof

Brændstof                   Energiindhold

Brændstof                   Energiindhold

Diesel                                   36 MJ/liter

Diesel                                   36 MJ/liter

Benzin                        32 MJ/liter

Benzin                        32 MJ/liter

Naturgas                               38 MJ/Nm3

Naturgas                               33 MJ/Nm3

LPG (flydende gas)                 24 MJ/liter

LPG (flydende gas)                 24 MJ/liter

Ethanol                       21 MJ/liter

Ethanol                       21 MJ/liter

Biodiesel                               33 MJ/liter

Biodiesel                               33 MJ/liter

Emulsionsbrændstof                32 MJ/liter

Emulsionsbrændstof                32 MJ/liter

Hydrogen                              11 MJ/Nm3

Hydrogen                              11 MJ/Nm3

Begrundelse

I forbindelse med typegodkendelsesprocedurerne er der ved personbilers ansatte forbrug taget hensyn til, at naturgas kan have et lavt energiindhold. For at sikre konsekvens i forhold til eksisterende køretøjers ansatte forbrug bør man i stedet for værdien 38 MJ snarere anvende værdien 33MJ, der gælder for et blandingsprodukt af typen metan. Hvis den værdi, Kommissionen har foreslået, skulle fastholdes, ville der opstå problemer på grund af manglende overensstemmelse mellem parametrene i nærværende forslag og de typegodkendelsesparametre, der allerede er anerkendte som officielle og gælder som referenceparametre.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Bilag – tabel 2 – første kolonne – række 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

0,02 EUR/kg

0,03 EUR/kg eller EU-emissionshandelssystemets (ETS) markedspris, hvis den er højere

Begrundelse

30 EUR pr. ton er efter al sandsynlighed en mere præcis kulstofpris set over hele levetiden for køretøjer købt efter 2010.


BEGRUNDELSE

Det aktuelle forslag inddrager Miljøudvalgets tidligere anbefalinger

Det konkrete forslag erstatter et tidligere forslag (KOM (2005)0634), og medtager på centrale områder - som følge af miljøudvalgets behandling - en række konkrete anbefalinger fra ordføreren og øvrige parlamentsmedlemmer.

Blandt de vigtigste elementer er at

· alle køretøjer bliver omfattet af direktivet

· CO2-udledningen indregnes

· modellen er teknologineutral og fleksibel (frem for en statisk standard)

· offentlige indkøb fastholdes som et instrument til at fremme miljøvenlige køretøjer

· der kan tages specifikke lokale hensyn, således at nærhedsprincippet respekteres

Levetidsomkostningerne udregnes

Direktivet forpligter alle offentlige indkøbere - eller aktører der handler på vegne af, eller under licens fra, det offentlige - til at udregne ikke bare indkøbspris, men også levetidsomkostningerne for brændstof, CO2-emissioner og luftforurening, og bruge dette som indkøbskriterium.

Offentlige indkøb som katalysator for markedet

Ordføreren støtter varmt ideen om at anvende offentlige indkøb som katalysator for et marked for miljøvenlige køretøjer, og har derfor tilpasset artikel 1 og understreget dette element som en afgørende hensigt med direktivet.

Offentlige indkøb udgør på europæisk plan en ganske betydelig del af markedet, og ved at lade de offentlige myndigheder gå forrest og udregne og anvende "levetidsomkostningerne" som indkøbsgrundlag, kan det sikres, at bilindustrien tilskyndes til udvikling og investeringer i miljøvenlige biler med lavere CO2- og forureningsemissioner.

Gennemsigtighed og offentlig debat

Hvis de lokale beslutninger om indkøb af køretøjer, skal præges i en miljøvenlig retning er det helt afgørende at ngo'er, borgere og lokale politikere har adgang til oplysninger om disse indkøb.

Ordføreren har derfor på en række områder ændret direktivet med henblik at styrke gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til oplysninger samt bedre muligheder for sammenligning.

Disse ændringer inkluderer blandt andet at:

· alle oplysninger om levetidsomkostninger i forbindelse med indkøbsbeslutninger skal lægges på Internettet af de lokale myndigheder

· Kommissionen skal udarbejde en resultattavle, der kan sammenligne hvor gode lokale myndigheder er til at købe miljøvenlige biler

· indførelsen af et "miljøvenligt indkøbsmærke", der kan anvendes af lokale og regionale myndigheder, der går forrest i indkøbet af miljøvenlige biler

Revision og vurdering af direktivets effekter

Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt direktivet i sin nuværende form har den ønskede effekt. Derfor har ordføreren foreslået en række ændringer, der sikrer konkret opfølgning og vurdering af konsekvenserne for marked og miljø.

Således forpligtes Kommissionen til blandt andet:

· hvert andet år at rapportere om implementeringen og konsekvenserne af direktivet for såvel markedet for de forskellige køretøjskategorier som for miljøet

· at evaluere hvorvidt den ønskede og forventede effekt på 50% af de offentlige indkøb indfris i 2012 og i modsat fald, hvordan direktivet kan ændres, så denne målsætning nås.

Implementering

Ordføreren vurderer, at det vil være muligt at indføre og anvende den foreskrevne metode til udregning af levetidsomkostningerne allerede fra 2010 og foreslår derfor, at datoen rykkes frem, således at de miljømæssige og markedsmæssige effekter kan træde i kraft hurtigst muligt.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (17.6.2008)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer

(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Rådgivende ordfører: Andreas Schwab

KORT BEGRUNDELSE

I princippet er ordføreren glad for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, eftersom det kan betragtes som en chance for at fremme miljøvenlige og energieffektive produkter. Ordføreren erkender, at forslaget repræsenterer en forbedring i forhold til tidligere forslag, og han er i særdeleshed glad for den teknologineutrale tilgang.

Ordføreren er imidlertid uenig i Kommissionens forslag om at gøre kriteriet om miljørigtige og energieffektive offentlige indkøb obligatorisk. Han er af den opfattelse, at uanset at intentionerne i dette tilfælde er prisværdige, så harmonerer indførelsen af obligatoriske kriterier for offentlige indkøb dårligt med de fundamentale principper bag Fællesskabets lovgivning om offentlige indkøb og kunne risikere at skabe en uønsket præcedens. Ordføreren foreslår derfor at lade det være op til medlemsstaternes ordregivende myndigheder at vælge, hvornår de ønsker at anvende sådanne kriterier, hvilket ikke udelukker, at man kan sende et kraftigt signal til ordregivende myndigheder og ordregivere og opfordre dem til at indføre sådanne miljømæssige kriterier for den her omhandlede type indkøb.

For klarhedens skyld kræver ordføreren også, at der i dette forslag indsættes en tydelig henvisning til de gældende økonomiske tærskelværdier som fastsat i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om offentlige kontrakter, idet Kommissionens forslag ikke indeholder nogen direkte henvisning til de minimumstærskelværdier, oven over hvilke disse nye regler skal finde anvendelse.

I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning foreslår ordføreren en betragtning, som opfordrer medlemsstaterne til selv at opstille og offentliggøre tabeller, der viser sammenhængen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

Eftersom forslaget især har betydning for erhvervskøretøjssektoren (f.eks. specialudviklede lastbiler og busser til operationel støtte og vedligeholdelse af infrastruktur samt renholdelsesmaskiner), foreslår ordføreren, at visse køretøjer undtages fra direktivets anvendelsesområde som følge af deres individuelle design og udstyr og det forhold, at deres energiforbrug derfor afviger fra andre køretøjers.

Ordføreren påpeger, at konsekvensanalysen for dette forslag er ufuldstændig, f.eks. med hensyn til de forventede omkostninger og den videnskabelige dokumentation, der understøtter sammenkædningen af internaliseringen af eksterne omkostninger med konkrete tal, og ydermere ikke tager hensyn til gældende standarder såsom Euro-standarderne. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at evaluere effekten af og metoderne i dette direktiv hvert andet år og i denne forbindelse f.eks. tage hensyn til fornyelige brændstoffers klimapåvirkning og nye udviklingstiltag inden for Euro-standarderne (det kommende lovgivning om Euro 6-standarder).

I betragtning af den meget stramme tidsplan for vedtagelse af udtalelsen, som nødvendiggøres af det korresponderende udvalgs tidsplan, forbeholder ordføreren sig desuden ret til at foreslå yderligere ændringsforslag til disse punkter senere i proceduren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra gruppen på højt plan "CARS 21" støttes Kommissionens initiativ til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer, forudsat at det bliver med en teknologineutral og præstationsorienteret tilgang.

(9) I rapporten af 12. december 2005 fra gruppen på højt plan "CARS 21" støttes Kommissionens initiativ til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer, forudsat at det bliver med en integreret teknologineutral og præstationsorienteret tilgang, som omfatter køretøjsfabrikanter, olie- og brændstofleverandører, mekanikere, kunder og bilister samt offentlige myndigheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger og en økonomi baseret på vedvarende energi.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Dette direktiv tager fat på behovet for at yde de offentlige myndigheder yderligere støtte gennem finansielle incitamenter samt informations- og uddannelsesorienterede incitamenter.

Begrundelse

De offentlige myndigheder har behov for yderligere støtte, finansiering og andre incitamenter til at vælge de foretrukne grønnere løsninger. Der bør gives vejledning om vejen frem, således at tjenestemænd med ansvar for indkøb får en bedre forståelse af de forskellige køretøjers/brændstoftypers overordnede præstation, effektivitet, tilgængelighed og brugervenlighed. Dette vil hjælpe med at undgå spild af begrænsede ressourcer og offentlige midler og give indkøbsledere mulighed for at træffe informerede valg om nye køretøjsteknologier.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) I forbindelse med opfyldelsen af kravet om at tage hensyn til energi- og miljømæssige påvirkninger ved at opstille tekniske specifikationer kan ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører vælge at fastlægge et højere niveau for energi- og miljøeffektivitet end det, der er fastlagt i EU-lovgivning, f.eks. ved at tage hensyn til fremtidige Euro-standarder.

Begrundelse

I forslaget er der uoverensstemmelser mellem eksisterende og fremtidig lovgivning (Euro 6), f.eks. med hensyn til definitionen af det antal kilometer, et køretøj kan køre. De berørte myndigheder bør derfor have mulighed for at tage hensyn til både eksisterende og kommende EU-standarder.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Obligatoriske kriterier ved indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer hindrer ikke, at der også benyttes andre relevante tildelingskriterier. Det forhindres heller ikke, at køretøjernes miljøpræstationer forbedres ved eftermontering.

(16) De miljømæssige kriterier, der fastlægges i dette direktiv, hindrer ikke, at køretøjernes miljøpræstationer forbedres ved eftermontering.

Begrundelse

De påtænkte obligatoriske miljøkriterier harmonerer dårligt med direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om offentlige indkøb. Ordregivende myndigheder skal selv kunne vælge, hvilke kriterier de opstiller i deres udbudsmateriale, og fortsat kunne tildele kontrakter på basis af det økonomisk set mest fordelagtige tilbud eller den laveste pris, således at de foreslåede miljøkriterier anvendes på frivillig basis.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 bør medlemsstaterne både i egen og Fællesskabets interesse udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, som så vidt muligt skal vise overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

___________

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Giver større gennemsigtighed i gennemførelsen.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Køretøjer, der kører på alternative brændstoffer, som giver renere vejtransport og en væsentligt bedre luftkvalitet, bør prioriteres. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor fremme udviklingen af brintdrevne motorkøretøjer.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energikilder såsom brint. Det er bydende nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19c) Medlemsstaterne bør inddrage kommunerne og regionerne i en yderligere indsats for at gennemføre, følge op på og evaluere bestemmelserne i dette direktiv.

Begrundelse

Der er behov for deltagelse på alle forvaltningsniveauer for at sikre en bedre gennemførelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19d) Medlemsstaterne og Kommissionen bør fokusere på at fremme brint som fremtidens brændstof. Brint er et rent drivmiddel til køretøjer, og anvendelsen heraf skulle bidrage til at skabe en forureningsfri økonomi, da brintdrevne køretøjer hverken producerer kulstofbaserede forurenende stoffer eller afgiver drivhusgasser via udstødningsrøret.

Begrundelse

Vi bør se dette som en mulighed for at fremme rene energier såsom brint. Det er bydende nødvendigt at fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktivet bestemmer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden indgår som tildelingskriterier, når ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, eller som kriterier, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Direktivet bestemmer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF såvel som visse operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, når de indkøber vejtransportkøretøjer frivilligt skal tage hensyn til omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden for derved at fremme mere miljøvenlige og energieffektive køretøjer.

Begrundelse

De påtænkte obligatoriske miljøkriterier harmonerer dårligt med direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om offentlige indkøb. Ordregivende myndigheder skal selv kunne vælge, hvilke kriterier de opstiller i deres udbudsmateriale, og fortsat kunne tildele kontrakter på basis af det økonomisk set mest fordelagtige tilbud eller den laveste pris, således at de foreslåede miljøkriterier anvendes på frivillig basis.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer

Anvendelsesområde

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, benytter metoden i artikel 3, når de ved indkøb af køretøjer til vejtransport anvender omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden som tildelingskriterier. 2.

1. Dette direktiv finder anvendelse på kontrakter for indkøb af vejtransportkøretøjer indgået af:

 

a) ordregivende myndigheder og ordregivere, som er forpligtet til at anvende reglerne om offentlige indkøb i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF i overensstemmelse med de heri fastsatte tærskelværdier

 

b) operatører, der varetager offentlige serviceforpligtelser inden for rammerne af kontrakter om offentlig trafikbetjening som omhandlet i forordning (EF) nr. 1370/2007 ud over en tærskel, som fastsættes af medlemsstaterne, men som ikke overstiger tærskelværdierne i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF.

2. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som tildelingskriterier ifølge metoden i artikel 3 i alle kontrakter om køretøjer til vejtransport, som ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. januar 2012.

2. I tilfælde, hvor ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF og operatører, der varetager offentlige serviceforpligtelser inden for rammerne af kontrakter om offentlig trafikbetjening som omhandlet i forordning (EF) nr. 1370/2007, anvender omkostningerne til energiforbrug gennem hele driftslevetiden samt emissionen af CO2 og forurenende stoffer som tildelingskriterier ved indkøb af køretøjer til vejtransport, kan de anvende metoden i artikel 3.

3. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som kriterier ifølge metoden i artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til udførelse af offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

 

Begrundelse

Der er behov for at skabe en klar forbindelse mellem dette forslag og de gammelkendte direktiver om offentlige indkøb (2004/17/EF og 2004/18/EF). Kommissionens forslag nævner desuden ikke noget om de økonomiske minimumstærskelværdier, oven over hvilke de nye regler finder anvendelse. Derudover er der behov for at undtage visse køretøjer fra anvendelsesområdet som følge af deres individuelle design og udstyr og det forhold, at deres energiforbrug derfor afviger fra andre køretøjers.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Definitioner

 

I dette direktiv forstås ved:

 

- "ordregivende myndigheder": ordregivende myndigheder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/17/EF og i artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF

 

- "ordregivere": ordregivere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2004/17/EF

 

- "vejtransportkøretøj": et køretøj, der falder ind under køretøjskategorierne i tabel 3 i bilaget.

Begrundelse

Kommissionens forslag ville vinde ved at få tilføjet en separat del med relevante detaljerede definitioner.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Energi- og miljøomkostninger som tildelingskriterier i kontrakter om køretøjer

Indkøb af mere miljøvenlige og energieffektive køretøjer

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med dette direktiv benyttes metoden i litra a), b) og c) til at beregne og sætte pengebeløb på omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer i forbindelse med driften af de køretøjer, der er omfattet af kontrakten, gennem hele deres driftslevetid.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører som omhandlet i artikel 2 ved indkøb af vejtransportkøretøjer senest fra datoen i artikel 7, stk. 1, frivilligt tager hensyn til de i stk. 1a i denne artikel omhandlede energi- og miljømæssige følgevirkninger gennem hele driftslevetiden og kun anvender én af de i stykke 1b nævnte muligheder.

a) Levetidsomkostningerne til energiforbruget ved driften af et køretøj beregnes efter følgende metode:

 

- Et køretøjs brændstofforbrug pr. kilometer ifølge stk. 2 omregnes til energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er anført for de forskellige brændstoffer i tabel 1 i bilaget.

 

- Der anvendes kun én værdisats pr. energienhed. Der anvendes den laveste af den pris pr. energienhed, som gælder for henholdsvis benzin og diesel ekskl. afgifter ved brug som brændstof til transportformål.

 

- Levetidsomkostningerne til energiforbruget ved driften af et køretøj beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med energiforbruget pr. kilometer ifølge første led i dette litra og prisen pr. energienhed ifølge andet led i dette litra.

 

b) Levetidsomkostningerne som følge af CO2-emissionen fra køretøjet under driften beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne pr. kilogram som anført i tabel 2 i bilaget.

 

c) Levetidsomkostningerne som følge af emissionen af forurenende stoffer fra køretøjet under driften beregnes ved addition af levetidsomkostningerne som følge af emissionen af nitrogenoxider, andre kulbrinter end methan samt partikler. Levetidsomkostningerne ved hvert forurenende stof beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med emissionen i gram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningen pr. gram som anført i tabel 2 i bilaget.

 

(Den første del af dette ændringsforslag stammer fra artikel 2 i Kommissionens forslag)

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De energi- og miljømæssige følgevirkninger, der skal tages hensyn til, skal som minimum inkludere følgende:

 

a) energiforbrug

 

b) CO2-emissioner

 

c) emissioner af forurenende stoffer som defineret i bilaget.

 

Ud over de i afsnit 1 nævnte energi- og miljømæssige følgevirkninger kan ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører også overveje at tage hensyn til andre miljømæssige følgevirkninger, som knytter sig til brugen af de køretøjer, man overvejer at indkøbe.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Kravene i stk. 1 og 1b skal opfyldes ved anvendelse af én af følgende muligheder:

 

(a) ved i udbudsmaterialet for indkøb af vejtransportkøretøjer, for så vidt angår miljøkriterierne, at opstille tekniske specifikationer, om muligt baseret på europæiske standarder såsom Euro-emissionsklasser for energi- og miljøeffektivitet, eller

 

(b) ved at inkludere de i artikel 4 definerede energi- og miljøkriterier i kriterierne for tildeling af kontrakter.

 

I tilfælde, hvor disse følgevirkninger er omregnet til pengeværdi med henblik på hensyntagen hertil i afgørelsen om tildeling af kontrakter, kan medlemsstaterne frivilligt anvende nedenstående bestemmelser:

 

a) levetidsomkostningerne til energiforbruget ved driften af et køretøj beregnes efter følgende metode:

 

- et køretøjs brændstofforbrug pr. kilometer ifølge stk. 2 omregnes til energiforbrug pr. kilometer ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er fastsat for de forskellige brændstoffers energiindhold i tabel 1 i bilaget

 

- der anvendes kun én værdisats pr. energienhed; der anvendes den laveste af den pris pr. energienhed, som gælder for henholdsvis benzin og diesel ekskl. afgifter ved brug som brændstof til transportformål

 

- levetidsomkostningerne til energiforbruget ved driften af et køretøj beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med energiforbruget pr. kilometer ifølge første led i dette litra og prisen pr. energienhed ifølge andet led i dette litra

 

b) levetidsomkostningerne som følge af CO2-emissionen fra køretøjet under driften beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, det kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med CO2-emissionen i kilogram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningerne pr. kilogram ifølge tabel 2 i bilaget

 

c) levetidsomkostningerne som følge af emissionen af forurenende stoffer fra køretøjet under driften beregnes ved sammenlægning af levetidsomkostningerne som følge af emissionen af nitrogenoxider, som følge af andre kulbrinter end methan og som følge af partikler; levetidsomkostningerne ved hvert forurenende stof beregnes ved multiplikation af det antal kilometer, køretøjet kan køre i sin levetid ifølge stk. 3, med emissionen i gram pr. kilometer ifølge stk. 2 og omkostningen pr. gram ifølge tabel 2 i bilaget.

(Litra a), b) og c) i andet afsnit stammer fra artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forslag)

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør anvendelsen af Kommissionens forslag, så det harmonerer med de eksisterende EU-regler for offentlige indkøb.

PROCEDURE

Titel

Fremme af rene køretøjer til vejtransport

Referencer

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Korresponderende udvalg

ENVI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Andreas Schwab

6.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

3.6.2008

16.6.2008

 

 

Dato for vedtagelse

16.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Dragoş Florin David


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (30.5.2008)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer

(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Rådgivende ordfører: Silvia-Adriana Ţicău

KORT BEGRUNDELSE

Vejtransport i byerne og klimaændringer

Klimaændringerne påvirker den enkelte europæer hver eneste dag. EU har forpligtet sig til inden 2020 at reducere emissionerne af drivhusgas med 20 %, at øge sin energieffektivitet med 20 % og at nå frem til at anvende vedvarende energi til at dække mindst 20 % af EU's samlede energiforbrug.

I EU er vejtransporten ansvarlig for 26 % af det samlede energiforbrug og 24 % af CO2-emissionerne. Transport i byerne er ansvarlig for 40 % af CO2-emissionerne fra vejtransport og op til 70 % af andre forurenende stoffer. Selv om transport er en vigtig bidragyder til vækst, er den også en omkostning for samfundet.

Forslagets indhold

(1)Det nye forslag erstatter Kommissionens oprindelige forslag, som Parlamentet i 2006 forkastede på udvalgsniveau. Det nye forslag er baseret på en ny teknologisk strategi, som ifølge Kommissionen er neutral. Den kontroversielle bestemmelse om, at offentlige organer skulle købe en vis kvote af rene køretøjer, fastsat til en tærskelværdi på 25 %, er blevet fjernet fra forslaget.

Kommissionen introducerer en harmoniseret og økonomisk målelig metode til indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer til offentlig transport. Omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden skal indgå som et tildelingskriterium ved alle indkøb af vejtransportkøretøjer, som foretages af offentlige myndigheder og operatører, der ifølge en kontrakt med en offentlig myndighed udfører transportydelser. Det antal kilometer, et køretøj kan køre i sin levetid, skal bygge på de tekniske specifikationer, og hvis der ikke findes sådanne, fastsætter Kommissionen et antal kilometer, som køretøjet skal kunne køre i sin levetid.

Det grønne tildelingskriterium kan indledningsvis indføres på frivillig basis, men skal gøres obligatorisk senest i 2012.

Den ønskede effekt af forslaget er at sænke omkostningerne til renere og mere energieffektive køretøjer ved, at der produceres en kritisk masse af køretøjer på det grønne marked. Den eksisterende lovgivning (Euro-standarder for emissioner fra køretøjer) kan indgå i tildelingskriterierne.

Den obligatoriske anvendelse af kriterier for indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer udelukker ikke andre relevante kriterier og gør det også muligt at eftermontere opgraderet miljøteknologi i eksisterende køretøjer.

Der foreligger ikke en fuldkommen konsekvensanalyse i forbindelse med forslaget, men Kommissionen anslår, at offentlige myndigheders indkøb udgør 16 % af EU's BNP (ca. 1 500 mia. euro) med et årligt indkøb af 110 000 personbiler, 110 000 lette erhvervskøretøjer, 35 000 lastbiler og 17 000 busser til EU.

Den rådgivende ordførers forslag

Den foreslåede metode skal være et nyttigt værktøj for de nationale, regionale og lokale myndigheder og hjælpe dem med at træffe den mest intelligente beslutning, når det gælder mobiliteten i byområder, under hensyn til miljøet. Renere køretøjer og intelligente biler er dyrere i dag. Hvad angår indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer, bør de ordregivende myndigheder tage både minimumsomkostningskriteriet og "det grønne tildelingskriterium" i betragtning.

Den rådgivende ordfører mener, at følgende kræves, for at direktivets mål kan opfyldes:

· Medlemsstaterne skal informere alle nationale, regionale og lokale ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om det "grønne" kriterium for køb af sådanne køretøjer, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive køretøjer. Den ordregivende myndighed kan kræve testresultater for særlige trafikforhold og lastekapacitet.

· Medlemsstaterne skal udveksle informationer vedrørende offentlige grønne indkøb og finansieringen heraf. Disse informationer bør omfatte, men ikke være begrænset til strukturfondene, samhørighedsfondene, JESSICA, det 7. rammeprogram for forskning, stats- eller fællesskabsstøtte samt nationale eller europæiske tilskud og lån. Medlemsstaterne vil kunne bruge de europæiske finansielle instrumenter til at forbedre mobiliteten og luftkvaliteten i byerne bedre.

· Konkurrencedygtige priser bør fremmes, så prisforskellen mellem et rent og energieffektivt køretøj og et traditionelt køretøj ikke er til ugunst for markedet for grønne køretøjer.

· Kommissionen bør oprette et fælles europæisk websted og en database, som indeholder al gældende lovgivning og alle offentlige udbud, som fremmer renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, og de relevante finansielle instrumenter.

· En fælles europæisk mærkning til fremme af indkøb af grønne køretøjer bør benyttes af lokale, regionale og nationale myndigheder.

· Medlemsstaterne og Kommissionen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at tage hensyn til mobiliteten i byerne og for at fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer inden for rammerne af den strategiske opfølgning og midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og de nationale og regionale operationelle programmer som defineret i forordning (EF) nr. 1083/2006. CIVITAS og programmet Intelligent Energi – Europa bør fortsat støttes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. Medlemsstaterne bør informere nationale, regionale og lokale ordregivende myndigheder og ordregivere, som udfører offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, om de bestemmelser, som vedrører indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Begrundelse

Det er vigtigt at give de ordregivende myndigheder alle relevante informationer som led i forberedelsen af deres indkøb, da det "grønne" tildelingskriterium vil være nyt, i tillæg til bestemmelserne i direktiv 2004/17 og 2004/18 og de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger.

11. Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger. Virksomheder bør opmuntres til at fremme konkurrencedygtige priser, så prisforskellen mellem et renere og mere energieffektivt køretøj og et traditionelt køretøj ikke er til ugunst for markedet for grønne køretøjer.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den industrielle sektor gør en indsats for at fremstille renere køretøjer for at kunne udnytte stordriftsfordele til at opnå konkurrencedygtige priser.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger.

(11) Renere og mere energieffektive køretøjer har en højere anskaffelsespris end konventionelle køretøjer. Hvis der skabes tilstrækkelig efterspørgsel efter sådanne køretøjer, skulle de deraf følgende stordriftsfordele føre til lavere omkostninger og sikre, at de infrastrukturer, der er nødvendige for forsyningen med hensyn til alle typer brændstoffer nævnt i bilaget, etableres.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Tildelingskriterierne vedrørende energi og miljø bør figurere blandt de tildelingskriterier, som de ordregivende myndigheder eller ordregiverne skal tage højde for, når de træffer afgørelse om indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Begrundelse

Dette direktiv indeholder ikke en udtømmende liste over kriterier, som kan anvendes af lokale myndigheder eller enheder ved indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer, herunder retrofitting af motorer og reservedele i typegodkendte køretøjer, bør godkendes inden for rammerne af fællesskabslovgivningen. Denne statsstøtte kan begrundes under hensyn til Fællesskabets almene interesse og især med henblik på at sikre en bæredygtig trafik i byområder.

Begrundelse

Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a. Medlemsstaterne og Kommissionen bør under den strategiske opfølgning og midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og nationale og regionale operationelle programmer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/19991, tage højde for, om mobiliteten i byerne er berettiget til finansielle midler, og fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer. Under hensyn til de resultater, der er opnået gennem CIVITAS-programmet og programmet Intelligent Energi-Europa, bør medlemsstaterne og Kommissionen fortsætte med at støtte disse initiativer.

 

___________

1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Begrundelse

Grønbogen om mobilitet i byer har været diskuteret indtil den 15. marts, og mange medlemsstater har ikke taget hensyn til disse spørgsmål i de nationale operationelle programmer. Gode initiativer, som allerede er på plads, og som bidrager til at informere og uddanne lokale og centrale myndigheder, bør støttes og fortsætte i fremtiden.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktivet kræver, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden indgår som tildelingskriterier, når ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, eller som kriterier, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Direktivet kræver, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden indgår som tildelingskriterier, når ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF indkøber vejtransportkøretøjer, herunder retrofitting af motorer og reservedele i disse køretøjer, eller som kriterier, når operatører, der er i besiddelse af en kontrakt, licens, tilladelse eller godkendelse udstedt af en offentlig myndighed, indkøber sådanne køretøjer, for derved at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Begrundelse

Retrofitting af motorer og reservedele i typegodkendte vejtransportkøretøjer bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Nærværende direktiv gælder ikke for retrofitting af motorer og reservedele i vejtransportkøretøjer, når de har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, de kan køre i deres levetid.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte vejtransportkøretøjer af kategori M og N, som typegodkendes, herunder retrofitting af motorer og reservedele. Med henblik på at fremskynde fornyelsen af gamle eller forurenende køretøjer, fremme innovationen og sikre, at den foreslåede foranstaltning har en positiv virkning, bør der monteres motorer og reservedele i køretøjer, som ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, det pågældende køretøj kan køre i sin levetid.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Med forbehold af gældende bestemmelser, særlig fællesskabslovgivningen om statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/701, kan medlemsstaterne fremme erhvervelse eller indkøb af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, herunder retrofitting af motorer og reservedele i disse køretøjer, når de ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, de kan køre i deres levetid.

 

_______________

1 EUT L 291 af 9.11.2007, s. 25.

Begrundelse

Statsstøtte til indkøb af vejtransportkøretøjer bør overholde fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1 a

 

Definitioner

 

I dette direktiv forstås ved: "vejtransportkøretøjer" køretøjer af kategori M og N, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)1, og retrofitting af motorer og reservedele i disse køretøjer, når de ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, de kan køre i deres levetid.

 

____________

1 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør omfatte vejtransportkøretøjer af kategori M og N, som typegodkendes, herunder retrofitting af motorer og reservedele. Med henblik på at fremskynde fornyelsen af gamle eller forurenende køretøjer, fremme innovationen og sikre, at den foreslåede foranstaltning har en positiv virkning, bør der monteres motorer og reservedele i køretøjer, som ikke har overskredet 75 % af det samlede antal kilometer, det pågældende køretøj kan køre i sin levetid.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, benytter metoden i artikel 3, når de ved indkøb af køretøjer til vejtransport anvender omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden som tildelingskriterier.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, fra datoen i artikel 7, stk. 1, benytter metoden i artikel 3, når de ved indkøb af køretøjer til vejtransport anvender omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden sammen med de øvrige tildelingskriterier.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som tildelingskriterier ifølge metoden i artikel 3 i alle kontrakter om køretøjer til vejtransport, som ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. januar 2012.

2. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes med de øvrige tildelingskriterier ifølge metoden i artikel 3 i alle kontrakter om køretøjer til vejtransport, som ordregivende myndigheder eller ordregivere som omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF giver i udbud, senest fra den 1. januar 2012.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes som kriterier ifølge metoden i artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til udførelse af offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

3. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til energiforbrug og som følge af emissionen af CO2 og forurenende stoffer gennem hele driftslevetiden anvendes med de øvrige kriterier ifølge metoden i artikel 3 ved alle indkøb af køretøjer til udførelse af offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, senest fra den 1. januar 2012.

Begrundelse

Kriteriet for måling af omkostningerne ved energiforbrug og emission af CO2 og forurenende stoffer skal være et frivilligt kriterium, som skal gøre det muligt for køberne at vælge tilbud, som både er miljøvenlige og økonomisk de mest attraktive.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne kan anvende strengere tildelingskriterier for indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer, vælge indkøb af eftermonterede køretøjer eller modernisere eksisterende køretøjer f.eks. ved montering af partikelfiltre og stop and start-systemer eller tilpasning af motorerne til mere miljøvenlige brændstoffer med henblik på at opnå en bedre miljøbeskyttelse.

Begrundelse

I tilknytning til nærhedsprincippet uddyber dette ændringsforslag betragtning 16 i direktivforslaget.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Lokale, regionale eller nationale myndigheder, hvis indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer udgør mindst 30 % af deres årlige specifikke indkøb, kan benytte mærkningen "ren og energieffektiv vejtransport i byer". Kommissionen skal udforme et ensartet design til denne mærkning.

Begrundelse

Det er vigtigt at motivere de ordregivende myndigheder til at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Pr. 1. januar 2013 er brugen af mærkningen "ren og energieffektiv vejtransport i byområder" forbeholdt ordregivende myndigheder og ordregivere, hvis årlige indkøb af køretøjer til offentlig vejtransport er 100 % miljøvenlige.

Begrundelse

For at fremme renere og mere energieffektiv vejtransport i byområder bør brugen af miljømærket efter den 1. januar 2013 alene være forbeholdt ordregivende myndigheder og ordregivere, hvis årlige indkøb af køretøjer til offentlig vejtransport er 100 % miljøvenlige.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Brændstofforbruget og emissionen af CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer ved driften af køretøjer skal bygge på standardiserede EF-testmetoder for de køretøjer, der er omfattet af sådanne metoder i lovgivningen om EF-typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er omfattet af standardiserede EF-testmetoder, gøres buddene sammenlignelige ved, at der benyttes alment anerkendte testmetoder eller resultater af myndighedens egne test eller, hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger fra køretøjsfabrikanten.

2. Brændstofforbruget og emissionen af CO2 og forurenende stoffer pr. kilometer ved driften af køretøjer skal bygge på standardiserede EF-testmetoder for de køretøjer, der er omfattet af sådanne metoder i lovgivningen om EF-typegodkendelse. For køretøjer, der ikke er omfattet af standardiserede EF-testmetoder, gøres buddene sammenlignelige ved, at der benyttes alment anerkendte testmetoder eller resultater af myndighedens egne test eller, hvis sådanne ikke foreligger, oplysninger fra køretøjsfabrikanten. Den ordregivende myndighed eller ordregiveren kan kræve at få tilsendt resultaterne af de foretagne test under de specifikke trafikforhold i det pågældende bysamfund, hvor der er taget højde for lastekapacitet.

Begrundelse

Resultaterne af testen kan ikke tage højde for lastekapacitet og trafikforhold for den pågældende ordregivende myndighed. For at kunne foretage en hensigtsmæssig sammenligning af tilbuddene kan den ordregivende myndighed anmode om testresultaterne for de specifikke trafikforhold i det pågældende bysamfund, hvor der er taget højde for lastekapacitet.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3 a

Forsyning med brændstoffer

 

Medlemsstaterne sørger for, at de infrastrukturer, der er nødvendige for forsyningen med hensyn til alle typer brændstoffer nævnt i bilaget, etableres.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4 a

 

Standardiserede testprocedurer

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at standardisere testprocedurerne for køretøjer, som ikke er omfattet af de standardiserede europæiske testprocedurer, der er nævnt i artikel 3, stk. 2. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

I mangel af en standardiseret europæisk testprocedure for visse køretøjer bør Kommissionen lette opfyldelsen af målene og gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv. Den nye forskriftsprocedure med kontrol finder anvendelse på vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

Supplerende foranstaltninger

 

De offentlige myndigheder kan fremme en forbedret bytrafikstyring ved hjælp af særlige infrastrukturkomponenter, som har til formål at effektivisere det offentlige transportsystem.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er - ved hjælp af supplerende foranstaltninger - at skabe de nødvendige betingelser for gennemførelsen af visse foranstaltninger eller indførelsen af infrastrukturkomponenter i relation til dette direktiv, som f.eks. særlige vejbaner til vejtrafik og opstilling af vejskilte.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Udveksling og formidling af oplysninger

 

1. Medlemsstaterne informerer nationale, regionale og lokale ordregivende myndigheder og ordregivere, som udfører offentlig personbefordring i henhold til en licens, tilladelse eller godkendelse, der er udstedt af en offentlig myndighed, om bestemmelserne i dette direktiv samt om den nationale lovgivning om gennemførelse, samtidig med at de tilbyder dem al den bistand og alle de oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med de fællesskabsfinansieringsordninger, der gælder for de kontrakter, der er omfattet af dette direktiv.

 

2. Kommissionen fremmer udbredelsen af bedste praksis i forbindelse med udarbejdelsen af politikker vedrørende renere og mere energieffektiv offentlig transport ved at oprette et internet-websted på europæisk niveau med henblik på en gradvis anvendelse af ensartede kriterier på fællesskabsniveau for indkøb af køretøjer, som foretages af enheder, der er omfattet af dette direktiv.

 

3. Kommissionen lægger alle relevante informationer vedrørende de finansielle instrumenter, som er til rådighed for mobilitet i byer og til fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer i hver enkelt medlemsstat, ind på internet-webstedet.

Begrundelse

Udveksling af informationer mellem medlemsstaterne vedrørende indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer vil hjælpe alle de ordregivende myndigheder til at få et overblik over mulige finansielle instrumenter og vil også være en hjælp for automobilindustrien. Kommissionen skal være formidler og bør spille den ledende rolle i at fremme renere og mere energieffektive køretøjer.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5 b

 

Brug af EU's finansielle instrumenter

 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen skal i forbindelse med den strategiske opfølgning og midtvejsrevision af de nationale strategiske referencerammer og nationale og regionale operationelle programmer, som defineret i forordning (EF) nr. 1083/2006, tage højde for, om mobiliteten i byerne er berettiget til finansielle midler, og fremme renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer.

 

2. Medlemsstaterne og Kommissionen skal fortsat støtte initiativer til bytransport, f.eks. CIVITAS-programmet og programmet Intelligent Energi-Europa.

Begrundelse

Midtvejsrevisionen af de nationale operationelle programmer kan fremme indkøb af renere og mere energieffektive køretøjer gennem bedre brug af forskellige finansielle instrumenter, som er til rådighed på såvel nationalt plan som fællesskabsplan.

PROCEDURE

Titel

Fremme af rene køretøjer til vejtransport

Referencer

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Korresponderende udvalg

ENVI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Silvia-Adriana Ţicău

13.2.2008

 

 

Behandling i udvalg

6.5.2008

28.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Rovana Plumb, Bart Staes

(1)

Transport- og Turismeudvalget forkastede udkastet til udtalelse, og som følge heraf blev der ikke fremsendt nogen udtalelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Sidstnævnte forkastede forslaget.


PROCEDURE

Titel

Fremme af rene køretøjer til vejtransport

Referencer

KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Dato for høring af EP

19.12.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

IMCO

TRAN

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dan Jørgensen

29.1.2008

 

 

Behandling i udvalg

3.4.2008

27.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

24.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

18

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab

Dato for indgivelse

3.7.2008

Seneste opdatering: 10. juni 2009Juridisk meddelelse