Procedură : 2007/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0316/2008

Texte depuse :

A6-0316/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Voturi :

PV 24/09/2008 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0450

RAPORT     ***I
PDF 1585kWORD 2931k
18 iulie 2008
PE 404.717v02-00 A6-0316/2008

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Pilar del Castillo Vera

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0699),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0428/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0316/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Constată că Comisia și-a comunicat intenția de a finanța noul Organism al autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) în cadrul subrubricii 1a din actualul cadru financiar multianual 2007-2013, parțial prin redistribuire și parțial printr-o majorare pentru perioada 2009-2013; subliniază, totuși, că autoritatea bugetară nu a primit încă informații detaliate privind acest exercițiu și, prin urmare, nu este clar încă ce programe sau priorități vor fi afectate sau care vor fi consecințele pe parcursul exercițiului financiar și dacă la subrubrica 1a va fi în continuare disponibilă o marjă suficientă;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Subliniază faptul că OARET va executa, de asemenea, sarcini administrative și va oferi asistență Comisiei; prin urmare, consideră că ar trebui analizate toate posibilitățile de a finanța organismul în cadrul rubricii 5 din cadrul financiar multianual 2007-2013, rubrică la care, aparent, sunt încă disponibile marje suficiente;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1c (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. subliniază faptul că înființarea OARET va intra sub incidența dispozițiilor de la punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (AII); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea unei astfel de agenții, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării acestei agenții, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (denumite împreună în continuare „Directiva-cadru și Directivele specifice”) doresc să creeze o piață internă a comunicațiilor electronice în cadrul Comunității, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de investiții, inovații și protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită.

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (denumite împreună în continuare „Directiva-cadru și Directivele specifice”), precum și rezoluția Parlamentului European privind încrederea consumatorilor în mediul digital1, doresc să creeze o piață internă a comunicațiilor electronice în cadrul Comunității, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de investiții, inovații și protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită.

___________

1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0287.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cadrul de reglementare din 2002 pentru comunicațiile electronice prevede un sistem de reglementare al autorităților naționale de reglementare și cooperarea acestor autorități atât între ele cât și cu Comisia, în vederea asigurării dezvoltării practicii coerente de reglementare și a aplicării unitare a cadrului de reglementare la nivelul Comunității.

(2) Cadrul de reglementare din 2002 pentru comunicațiile electronice prevede un sistem de reglementare al autorităților naționale de reglementare și cooperarea acestor autorități atât între ele cât și cu Comisia, în vederea asigurării dezvoltării practicii coerente de reglementare și a aplicării unitare a cadrului de reglementare la nivelul Comunității, dar lăsând loc concurenței în materie de reglementări între autoritățile naționale de reglementare, în lumina condițiilor specifice de pe piețele naționale.

Justificare

BERT should not lead to full harmonisation of national markets. Healthy regulatory competition needs to be maintained.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (denumit în continuare „Regulamentul ENISA”) a stabilit Autoritatea Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) în 2004 pentru o perioadă de cinci ani, cu scopul de a asigura un nivel ridicat și eficient al securității rețelelor informatice și a datelor în cadrul Comunității, în vederea dezvoltării unei culturi a securității rețelelor informatice și a datelor de care să beneficieze cetățenii, consumatorii, întreprinderile și organizațiile din sectorul public din Uniunea Europeană, contribuind astfel la o funcționare eficientă a pieței interne.

eliminat

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Organismul autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) ar trebui înființat în vederea realizării unei coordonări între autoritățile naționale de reglementare ale statelor membre, fără a armoniza strategiile de reglementare existente într-o măsură care să submineze concurența în materie de reglementări.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prin urmare, este necesară o bază instituțională substanțială pentru înființarea unui organism care să reunească expertiza și experiența autorităților naționale de reglementare, împreună cu un set de competențe bine definit, având în vedere necesitatea ca acest organism să exercite o autoritate reală în ochii membrilor săi și necesitatea reglementării sectorului prin calitatea rezultatelor acestuia.

(7) Prin urmare, este necesară o bază instituțională substanțială pentru înființarea unui organism care să reunească expertiza și experiența autorităților naționale de reglementare, împreună cu un set de competențe bine definit, având în vedere necesitatea ca acest organism să exercite o autoritate în ochii membrilor săi și necesitatea reglementării sectorului prin calitatea rezultatelor acestuia.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din data de 1 iunie 2007, intitulată „O evaluare a Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Datelor (ENISA)” a prezentat o examinare a unui raport extern de specialitate care a evaluat activitatea Autorității de la înființarea sa și recomandările Consiliului Director al ENISA referitoare la Regulamentul ENISA și a lansat o consultare publică. Rezultatele principale ale acestui raport al experților a confirmat validitatea politicii care stă la baza creării ENISA și a stabilirii obiectivelor sale inițiale, și, în special, contribuția sa la realizarea unei piețe cu adevărat interne în domeniul comunicațiilor electronice.

eliminat

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În același timp, au fost identificate un număr de probleme, inclusiv, în special, aspecte legate de structura sa organizațională, combinația de competențe și dimensiunea personalului său operațional, precum și dificultăți de ordin logistic. Funcțiile cheie ale ENISA ar trebui să evolueze astfel încât să formeze o componentă esențială a Autorității care, pe baza unei identificări mai clare a obiectivelor și sarcinilor sale, ar trebui să garanteze că acele obiective și sarcini pot fi îndeplinite într-o manieră mai eficientă, mai exactă și mai ieftină, în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, de către o autoritate unică cu competențe în ceea ce privește aspectele care cad sub incidența cadrului european de reglementare pentru rețelele și serviciile din domeniul comunicațiilor electronice.

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Strategia actuală de creare a unei mai mari coerențe între autoritățile naționale de reglementare (ANR-uri) prin schimbul de informații și cunoștințe privind experiențele practice s-a dovedit a avea succes în perioada scurtă ce a trecut de la desfășurarea sa. Cu toate acestea, va fi necesară o coordonare mai intensă între toate autoritățile de reglementare la nivel național și european pentru a înțelege și dezvolta mai departe piața internă a serviciilor de comunicații electronice cu scopul de a spori gradul de coerență al reglementărilor.

Justificare

It should be stated, that although not perfect, cooperation between NRAs has been achieved over the last years. Greater cooperation is needed to understand and influence Europe’s communication market in the right direction.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism comunitar, Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (denumită în continuare “Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Autoritatea ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate

(12) Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism, OARET. OARET ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și ANR-urilor. OARET ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune schimbări corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Autoritatea trebuie să înlocuiască ERG și să joace rolul de forum exclusiv pentru cooperare între autoritățile naționale de reglementare în exercitarea întregii game de responsabilități ale acestora conform cadrului de reglementare. Autoritatea trebuie înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității.

(14) OARET urmează să înlocuiască ERG și să joace rolul de forum exclusiv pentru cooperare între autoritățile naționale de reglementare în exercitarea întregii game de responsabilități ale acestora conform cadrului de reglementare. Autoritatea trebuie înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Autoritatea trebuie înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității. Agenția ar trebui să fie independentă în ceea ce privește aspectele tehnice și să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar și adecvat ca Autoritatea să fie un organism comunitar cu personalitate juridică care să-și poată exercita puterile conferite prin prezentul regulament.

(15) OARET trebuie înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității. Agenția ar trebui să fie independentă în ceea ce privește aspectele tehnice și să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar ca OARET să fie un organism comunitar cu personalitate juridică care să-și poată exercita puterile conferite prin prezentul regulament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Autoritatea trebuie să aibă la bază eforturile naționale și comunitare și, prin urmare, să își îndeplinească sarcinile în deplină colaborare cu autoritățile naționale de reglementare și cu Comisia și să fie deschisă la contactele cu industria, cu grupurile de consumatori și cu alte părți interesate relevante.

(16) OARET trebuie să aibă la bază eforturile naționale și comunitare și, prin urmare, să își îndeplinească sarcinile în deplină colaborare cu autoritățile naționale de reglementare și cu Comisia și să fie deschisă la contactele cu industria, cu grupurile de consumatori, cu grupurile de interese culturale și cu alte părți interesate relevante.

Justificare

Being open should include contacts with different cultural interest groups as they can provide up to date information on cultural diversity issues amongst others in connection with the authorisation procedure of pan-European services.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Prezentul regulament și Autoritatea pe care o instituie acesta fac parte integrantă din cadrul de reglementare comunitar în domeniul comunicațiilor electronice. În acest sens, Autoritatea are, în special, un rol important de jucat în cadrul mecanismelor avute în vedere pentru consolidarea pieței interne a comunicațiilor electronice și pentru efectuarea analizelor de piață în anumite circumstanțe.

(17) În acest sens, OARET are un rol important de jucat în cadrul mecanismelor avute în vedere pentru consolidarea pieței interne a comunicațiilor electronice și pentru efectuarea analizelor de piață în anumite circumstanțe.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Autoritatea trebuie să ofere consultanță în mod corespunzător Comisiei și autorităților naționale de reglementare, conform cadrului de reglementare al Comunității pentru comunicații electronice, asistând astfel la punerea în aplicare efectivă a acestuia.

(18) OARET trebuie să ofere consultanță în mod corespunzător Comisiei, autorităților naționale de reglementare și Parlamentului European, la cererea acestuia, conform cadrului de reglementare al Comunității pentru comunicații electronice, asistând astfel la punerea în aplicare efectivă a acestuia.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritatea trebuie să asiste Comisia în legătură cu orice extindere a obligațiilor UE privind transferabilitatea numerelor. O astfel de extindere poate include inter alia domeniul de aplicare al informațiilor care urmează a fi transferate sau tipurile de rețea (adică fixă sau mobilă) între care urmează a fi transferate numerele și informațiile. Modificările cu privire la această obligație trebuie să țină cont de prețurile pentru utilizatori și costurile de comutare pentru întreprinderi, precum și de experiențele din statele membre.

eliminat

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Autoritatea trebuie să asiste Comisia prin efectuarea unei revizuiri anuale a măsurilor adoptate de statele membre de informare a cetățenilor în legătură cu existența și utilizare numărului de telefon de urgență unic în Europa „112”. Controlul anual efectuat de Autoritate ar identifica cele mai bune practici și obstacolele rămase și ar contribui la îmbunătățirea nivelului de protecție și a securității cetățenilor care călătoresc în Uniunea Europeană.

(20) Controlul anual efectuat de OARET ar identifica cele mai bune practici și obstacolele rămase și ar contribui la îmbunătățirea nivelului de beneficii aduse cetățenilor care călătoresc în Uniunea Europeană.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În contextul urmăririi obiectivelor stabilite prin Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), Comisia poate apela la consultanță independentă de specialitate oferită de Autoritate în legătură cu utilizarea spectrului radio în Comunitate. Această consultanță ar putea implica investigații tehnice specifice, precum și evaluarea impactului economic sau social și analiza măsurilor din cadrul politicii cu privire la spectrul de frecvențe. De asemenea, ar putea include aspecte legate de punere în aplicarea Articolului 4 din Decizia 676/2002/CE (decizia privind spectrul de frecvențe radio), prin care Autorității i se poate solicita să informeze Comisia în legătură cu rezultatele obținute în baza mandatelor conferite de Comisie Conferinței Europene a Poștelor și Telecomunicațiilor (CEPT).

(21) În contextul urmăririi obiectivelor stabilite prin Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), Comisia poate apela la consultanță independentă de specialitate oferită de OARET, când este considerată adecvată, în legătură cu utilizarea spectrului radio în Comunitate. Această consultanță ar putea implica investigații tehnice specifice, precum și evaluarea impactului economic sau social și analiza măsurilor din cadrul politicii cu privire la spectrul de frecvențe. De asemenea, ar putea include aspecte legate de punere în aplicarea Articolului 4 din Decizia 676/2002/CE (decizia privind spectrul de frecvențe radio), prin care Autorității i se poate solicita să informeze Comisia în legătură cu rezultatele obținute în baza mandatelor conferite de Comisie Conferinței Europene a Poștelor și Telecomunicațiilor (CEPT).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) În timp ce progresul tehnologic și al pieței a sporit potențialul de furnizare a serviciilor de comunicații electronice dincolo de granițele geografice ale statelor membre individuale, există riscul ca existența unor condiții juridice și de reglementare diferite privind furnizarea acestor servicii conform legilor naționale să împiedice tot mai mult furnizarea acestor servicii transfrontaliere. Prin urmare, Autoritatea trebuie să joace un rol cheie în stabilirea condițiilor armonizate de autorizare a acestor servicii, indiferent dacă este vorba de autorizații generale, drepturi de utilizare a spectrului radio sau drepturile de utilizare a numerelor, precum și în informarea Comisiei în legătură cu detaliile privind măsurile care urmează a fi adoptate conform Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) pentru realizarea acestor condiții armonizate.

(22) În timp ce sectorul comunicațiilor electronice este un sector-cheie pentru avansarea către o economie europeană bazată pe o cunoaștere mai dezvoltată, iar progresul tehnologic și al pieței a sporit potențialul de furnizare a serviciilor de comunicații electronice dincolo de granițele geografice ale statelor membre individuale, există riscul ca existența unor condiții juridice și de reglementare diferite privind furnizarea acestor servicii conform legilor naționale să împiedice tot mai mult furnizarea acestor servicii transfrontaliere.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Comisia a recunoscut natura globală și transfrontalieră a pieței telecomunicațiilor globale, observând că această piață este diferită de serviciile de telecomunicații oferite doar la nivel național și că se presupune o piață unică pentru toate serviciile de telecomunicații globale (STG), care trebuie deosebită de simplele servicii de telecomunicații naționale. STG constituie un caz special, în care ar putea fi necesară armonizarea condițiilor. Este în general recunoscut că aceste servicii, constând în date gestionate privind afacerile și serviciile vocale pentru companii multinaționale cu sediul în țări diferite, adesea continente diferite, sunt inevitabil servicii transfrontaliere și, în interiorul Europei, paneuropene. OARET ar trebui să elaboreze o abordare comună asupra reglementării, comună astfel încât avantajele economice ale serviciilor integrate și continue să crească în întreaga Europă.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) În special, Autoritatea trebuie să evalueze necesitatea unei proceduri unice de selecție la nivel comunitar a drepturilor de utilizare, conform condițiilor armonizate, să informeze Comisia în legătură cu termenii și criteriile care urmează a fi aplicate în cadrul unei astfel de proceduri de selecție și să primească și să evalueze cererile din partea întreprinderilor privind aceste drepturi de utilizare. De asemenea, Autoritatea trebuie să aibă sarcina de a informa Comisia cu privire la revocare acestor drepturi de utilizare, atunci când este cazul.

eliminat

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Autoritatea trebuie să joace rolul unui centru de expertiză la nivel european pentru problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, oferind îndrumare și consultanță Parlamentului European, Comisiei sau organismelor competente numite de statele membre. Securitatea și durabilitatea rețelelor de comunicații și a sistemelor de informații rămân o preocupare principală a societății și un element cheie al cadrului de reglementare UE în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Funcționarea fără probleme a pieței interne riscă să fie îngreunată de o aplicare eterogenă a prevederilor din domeniul securității stipulate în Directiva-cadru și în Directivele specifice. Avizul Autorității, prin care furnizează consultanță tehnică la solicitarea Comisiei și a statelor membre, trebuie să faciliteze aplicarea uniformă a acestor directive la nivel național.

eliminat

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pot fi impuse taxe administrative furnizorilor de servicii de comunicații electronice, pentru managementul sistemului de autorizare și pentru acordarea drepturilor de utilizare. În plus față de taxele administrative, pot fi impuse taxe de utilizare pentru utilizarea frecvențelor și a numerelor. În vederea reducerii sarcinilor administrative ale întreprinderilor, în cazul unei proceduri comune de selecție, Autoritatea va încasa și va redistribui statelor membre taxele administrative și de utilizare.

eliminat

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Autoritatea trebuie să contribuie la elaborarea celor mai bune practici de reglementare și la uniformizarea aplicării regulamentului în sectorul comunicațiilor electronice, facilitând schimbul de informații dintre autoritățile naționale de reglementare și punând informațiile adecvate la dispoziția publicului, de o manieră ușor accesibilă. Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea să se ocupe de aspectele economice și tehnice și să acceseze cele mai recente informații disponibile pentru a putea răspunde provocărilor economice și tehnice pe care le ridică societatea informațională aflată în curs de dezvoltare, de exemplu în domenii precum securitatea rețelelor informatice și a datelor și dispozitivele de identificare a frecvențelor radio.

(27) În domeniul comunicațiilor electronice, investițiile și inovația sunt strâns legate. OARET trebuie să contribuie la elaborarea celor mai bune practici de reglementare și la uniformizarea aplicării regulamentului în sectorul comunicațiilor electronice, facilitând schimbul de informații dintre autoritățile naționale de reglementare și punând informațiile adecvate la dispoziția publicului, de o manieră ușor accesibilă. OARET ar trebui să aibă posibilitatea să se ocupe de aspectele economice și tehnice și să acceseze cele mai recente informații disponibile pentru a putea răspunde provocărilor economice și tehnice pe care le ridică societatea informațională aflată în curs de dezvoltare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament și pentru a înțelege mai bine provocările din domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv riscurile actuale și viitoare din domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, Autoritatea trebuie să poată analiza evoluția actuală și viitoare. În acest scop, Autoritatea poate colecta informații corespunzătoare, în special cele referitoare la încălcarea securității și integrității cu impact semnificativ asupra funcționării rețelei sau a serviciilor furnizate de autoritățile naționale de reglementare conform articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), precum și cu ajutorul chestionarelor.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Fiind un punct central de transmitere și de schimb de informații cu privire la aspecte legate de reglementarea serviciilor de comunicații electronice la nivelul Comunității, și în scopul promovării transparenței și reducerii sarcinilor administrative ale furnizorilor și utilizatorilor de astfel de servicii, Autoritatea trebuie să dețină și să asigure accesul la un registru care să conțină informații referitoare la utilizarea spectrului în Comunitate, pe baza informațiilor standardizate furnizate periodic de fiecare stat membru. Pentru îmbunătățirea transparenței prețurilor pentru persoanele fizice la efectuarea și primirea de apeluri telefonice prin roaming în Comunitate, și pentru a ajuta clienții serviciilor de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea telefoanelor lor mobile atunci când se află în străinătate, Autoritatea trebuie să se asigure că informații actualizate cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE sunt puse la dispoziția părților interesate și că publică anual rezultatele unei astfel de monitorizări.

(29) Pentru îmbunătățirea transparenței prețurilor pentru persoanele fizice la efectuarea și primirea de apeluri telefonice prin roaming în Comunitate, și pentru a ajuta clienții serviciilor de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea telefoanelor lor mobile atunci când se află în străinătate, OARET trebuie să se asigure că informații actualizate cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE sunt puse la dispoziția părților interesate și că publică anual rezultatele unei astfel de monitorizări.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Comisia trebuie să poată solicita Autorității să îndeplinească orice sarcini specifice suplimentare ca parte a îndatoririlor sale generale, care se consideră că pot contribui la atingerea obiectivelor cadrului de reglementare al Comunității pentru comunicații electronice.

eliminat

Justificare

This not does appear to be a justified delegation of powers, as regulatory bodies should be given such tasks only where there is a specific need for regulation and then only via a specific legislative act after consultation of the groups concerned. Otherwise there would be a risk that regulatory tasks for which a need had not be ascertained were delegated on mere suspicion, which could be to the detriment of legal certainty and ultimately also of competition.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Structura Autorității trebuie să fie adecvată sarcinilor pe care urmează să le îndeplinească. Experiența altor autorități similare din cadrul Comunității oferă o oarecare îndrumare în acest sens, dar structura trebuie adaptată pentru a răspunde nevoilor specifice ale sistemului comunitar de reglementare a comunicațiilor electronice. În special, trebuie avute în vedere rolul specific al autorităților naționale de reglementare și natura independentă a acestora.

(32) Structura OARET trebuie să fie redusă și adecvată sarcinilor pe care urmează să le îndeplinească. Structura trebuie adaptată pentru a răspunde nevoilor specifice ale sistemului comunitar de reglementare a comunicațiilor electronice. În special, trebuie respectate rolul specific al ANR-urilor și natura independentă a acestora atât la nivel european, cât și național.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Autoritatea trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient și, mai ales, independent. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

(33) OARET trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a-și exercita funcțiile într-un mod eficient și, mai ales, independent. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Funcționarea fără probleme a Autorității necesită ca Directorul acesteia să fie numit în funcție de merite și abilități administrative și manageriale dovedite, precum și în funcție de competența și experiența relevantă în domeniul rețelelor, serviciilor și piețelor de comunicații electronice, și ca acesta să își îndeplinească îndatoririle total independent și cu flexibilitate în ceea ce privește organizarea funcționării interne a Autorității. Directorul trebuie să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor Autorității, de o manieră independentă.

(34) Funcționarea fără probleme a OARET necesită ca Directorul general al acesteia să fie numit în funcție de merite și abilități administrative și manageriale dovedite, precum și în funcție de competența și experiența relevantă în domeniul rețelelor, serviciilor și piețelor de comunicații electronice, și ca acesta să își îndeplinească îndatoririle total independent și cu flexibilitate în ceea ce privește organizarea funcționării interne a OARET. Directorul general trebuie să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor OARET, de o manieră independentă.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune schimbări corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Este necesară garantarea faptului că părțile afectate de deciziile Autorității pot apela la măsurile corective necesare. Trebuie înființat un mecanism adecvat de recurs, astfel încât deciziile Autorității să poată fi contestate la un Consiliu de apel specializat ale cărui decizii trebuie să poată face obiectul unei acțiuni la Curtea de Justiție.

eliminat

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) În plus față de principiile sale de funcționare bazate pe independență și transparență, Autoritatea trebuie să fie o organizație deschisă contactelor cu industria, consumatorii și alte părți interesate. Autoritatea trebuie să faciliteze cooperarea dintre diverși actori care operează în domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, organizând periodic, printre altele, consultări cu industria, cu centrele de cercetare, precum și cu alte părți interesate, prin înființarea unei rețele de contacte pentru organismele Comunității, organismele din sectorul public numite de statele membre, organismele din sectorul privat și organismele consumatorilor.

(37) În plus față de principiile sale de funcționare bazate pe independență și transparență, OARET trebuie să fie deschis contactelor cu, printre altele, industria, consumatorii, sindicatele, organismele din sectorul public, centrele de cercetare și alte părți interesate. Acolo unde este cazul, OARET trebuie să ofere asistență Comisiei la diseminarea și schimbul de cele mai bune practici între întreprinderi.

Justificare

BERT should have the possibility to consult and interact with the variety of stakeholders in the electronic communications sector.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Prin urmare, procedurile Autorității trebuie să garanteze faptul că Autoritatea are acces la expertiza și experiența specialiștilor din sectorul comunicațiilor electronice, în special în domenii cu complexitate tehnică și schimbări rapide, așa cum este securitatea rețelelor informatice și a datelor.

(38) Prin urmare, procedurile OARET trebuie să garanteze faptul că acesta are acces la expertiza și experiența specialiștilor din sectorul comunicațiilor electronice, în special în domenii cu complexitate tehnică și schimbări rapide.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a se asigura că, în îndeplinirea sarcinilor Autorității legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, se folosește gradul necesar de expertiză și experiență, trebuie numit un Responsabil șef cu securitatea rețelelor. Trebuie înființat un Grup permanent al părților interesate în vederea acordării de consultanță Responsabilului șef cu securitatea rețelelor, a încurajării schimbului de experiență și de cele mai bune practici în aceste domenii și a menținerii unui dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile consumatorilor și cu alte părți interesate.

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a garanta autonomia și independența deplină a Autorității, aceasta trebuie să primească un buget autonom. Procedura bugetară comunitară trebuie să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii Europene. În plus, verificările conturilor trebuie efectuate de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(40) Pentru a garanta autonomia și independența deplină a OARET, acesta trebuie să primească un buget autonom. O treime din fondurile sale va proveni din bugetul general al Uniunii Europene și celelalte două treimi îi vor fi alocate de către ANR-uri. Statele membre trebuie să se asigure că ANR-urile dispun, în acest scop, de fonduri suficiente și necondiționate. Această metodă de finanțare nu ar trebui să aducă atingere independenței OARET nici în raport cu statele membre și nici cu Comisia Europeană.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Comisia trebuie să poată aplica penalizări financiare întreprinderilor care nu furnizează informațiile necesare Autorității pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor sale. De asemenea, statele membre trebuie să garanteze faptul că dispun de un cadru adecvat de impunere efectivă a penalizărilor asupra întreprinderilor, direct proporțional cu culpa acestora și care să le descurajeze să comită o altă culpă pe viitor, pentru nerespectarea de către acestea a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

(42) Comisia trebuie să poată lua măsurile necesare în cazul în care întreprinderile nu furnizează informațiile necesare OARET pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor sale. De asemenea, statele membre trebuie să garanteze faptul că dispun de un cadru adecvat de impunere efectivă a penalizărilor asupra întreprinderilor, direct proporțional cu culpa acestora și care să le descurajeze să comită o altă culpă pe viitor, pentru nerespectarea de către acestea a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) În cadrul domeniului său de aplicare, în urmărirea obiectivelor sale și în îndeplinirea sarcinilor sale, Autoritatea trebuie să respecte în special prevederile aplicabile instituțiilor Comunității referitoare la tratamentul documentelor confidențiale. Acolo unde este cazul, este necesară asigurarea unui schimb coerent și sigur de informații în cadrul prezentului regulament.

(43) În cadrul domeniului său de aplicare, în urmărirea obiectivelor sale și în îndeplinirea sarcinilor sale, ANR-urile ar trebui să se asigure că OARET respectă în special prevederile aplicabile instituțiilor Comunității referitoare la tratamentul documentelor confidențiale. Acolo unde este cazul, este necesară asigurarea unui schimb coerent și sigur de informații în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Autoritatea trebuie să aplice legislația relevantă din Comunitate cu privire la accesul public la documente, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Comunității și privind libera circulație a acestor date.

(44) ANR-urile ar trebui să se asigure că OARET pune în aplicare legislația relevantă din Comunitate cu privire la accesul public la documente, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Comunității și privind libera circulație a acestor date.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Participarea țărilor terțe la activitățile Autorității este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate.

eliminat

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Trebuie asigurat transferul fără probleme al activităților permanente ale ENISA către Autoritate.

eliminat

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

eliminat

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) În special, Comisia trebuie să dețină competența de a adapta informațiile menționate în anexa la prezentul regulament la progresele tehnologice și de piață. Deoarece aceste măsuri au o aplicabilitate generală și au ca scop modificarea unor aspecte neesențiale ale prezentului regulament, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) din Decizia 1999/468/CE.

eliminat

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Dat fiind că obiectivele acțiunii propuse, și anume funcționarea mai bună a pieței interne a comunicațiilor și serviciilor electronice și dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar, nu pot suficient de bine atinse de statele membre având în vedere domeniul de aplicare la nivel european al acestui Regulament, prin urmare aceste obiective putând fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri conform principiului subsidiarității, așa cum se prevede la articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor în cauză,

eliminat

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a) La 1 ianuarie 2014 ar trebui să se realizeze o analiză a nevoii de a prelungi mandatul OARET. În cazul în care o prelungire este justificată, ar trebui re-evaluate reglementările bugetare și procedurale, precum și resursele umane.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se înființează o Autoritate Europeană de Reglementare a Pieței Comunicațiilor Electronice, ale cărei responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înființează un Organism al autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET), ale cărui responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament. La îndeplinirea funcțiilor sale, Comisia consultă OARET, conform directivei-cadru și a directivelor specifice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul autorităților naționale de reglementare. Autoritatea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar și la asigurarea unui nivel ridicat și eficient privind securitatea rețelelor informatice și a datelor, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

(2) OARET își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul ANR-urilor. OARET contribuie la îmbunătățirea reglementărilor naționale în sectorul comunicațiilor electronice și la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la promovarea unei aplicări eficiente și coerente a cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice și la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea își îndeplinește sarcinile în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare și cu Comisia, în cadrul unui sistem european de reglementare a comunicațiilor electronice.

(3) OARET își îndeplinește sarcinile în colaborare cu ANR-urille și cu Comisia.

 

OARET funcționează ca mijloc de schimb de informații și de adoptare a unor decizii coerente de către ANR-uri. OARET oferă baza organizațională pentru luarea de decizii de către ANR-uri. OARET adoptă poziții comune și comentarii. OARET oferă servicii de consultanță Comisiei și asistă ANR-urile în toate chestiunile ce intră în sfera de aplicare a sarcinilor încredințate ANR-urilor prin directiva-cadru și directivele specifice.

Justificare

Many of the regulatory responsibilities of the Authority should be removed and remain with the Member States.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Obiectivele și sarcinile Autorității nu afectează competențele statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor informatice și a datelor care nu intră sub incidența Tratatului CE, cum sunt cele prevăzute la titlurile V și VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. În orice caz, obiectivele și sarcinile Autorității nu aduc atingere activităților referitoare la securitatea publică, apărare, activități ale statului în domeniul dreptului penal și securitatea de stat, inclusiv bunăstarea economică a statului atunci când este vorba de aspecte legate de securitatea de stat.

eliminat

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Consiliul și Parlamentul European adoptă o decizie de înființare a unui birou care să asigure OARET resursele cuvenite. Prezenta decizie conține următoarele dispoziții:

 

(a) decizia prevede că acest birou face parte din administrația comunitară în ceea ce privește condițiile de angajare și responsabilitățile bugetare;

 

(b) în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea în mod autonom a sarcinilor OARET, decizia oferă un statut al funcționarilor specific biroului; și

 

(c) decizia prevede norme privind prima adunare și primul președinte al OARET.

 

Biroul își are sediul la Bruxelles.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) emite avize la solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă și sprijină Comisia prin punerea la dispoziția acesteia a unor mijloace tehnice suplimentare de asistență privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice;

(a) emite avize la solicitarea Comisiei, a Parlamentului European sau din proprie inițiativă și sprijină Comisia și Parlamentul European prin punerea la dispoziția acestora a unor mijloace tehnice suplimentare de asistență privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice;

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera aa (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) să elaboreze poziții comune, orientări generale și bune practici pentru impunerea unor soluții de reglementare la nivel național și să monitorizeze implementarea lor în statele membre;

Justificare

The proposed amendment aims to emphasize the role of BERT to increase consistency of remedies through the provision of guidance to the NRAs and monitoring implementation.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) furnizează consultanță actorilor de pe piață și autorităților naționale de reglementare cu privire la aspecte din domeniul reglementării;

(c) furnizează consultanță actorilor de pe piață (inclusiv consumatorilor și organizațiilor de protecție a consumatorilor) și ANR-urilor cu privire la aspecte din domeniul reglementării;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(da) schimbul de experiență și promovarea inovării în domeniul comunicațiilor electronice;

Justificare

The role of BERT in promoting innovation in Europe must be emphasised, since innovation is also in the interests of consumers.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) furnizează consultanță și asistență Comisiei sau oricărui organism competent numit de un stat membru în legătură cu orice problemă de securitate a rețelelor informatice și a datelor care ține de competența Autorității;

eliminat

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) adoptă decizii individuale în legătură cu emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul European de Numerotare Telefonică (ETNS);

eliminat

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Article 3 - point g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) sprijină Comisia în selectarea de întreprinderi eligibile pentru acordarea de drepturi de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Justificare

BERT would provide advice (similarly as in any other issue, including Article 7 procedures) to the Commission, and also to other competent bodies with frequency related responsibilities, so that they can fulfil such responsibilities more effectively. BERT would not take over actual procedures from the Commission (which is described with the verb “assist”), as such procedures are reserved for the Commission and, in light of the likely small number of such procedures, it is not justified and proportionate to outsource this task to an agency.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) încasează și redistribuie taxele de utilizare pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) emite recomandări către autoritățile naționale de reglementare în legătură cu dispute transnaționale referitoare la aspecte ce țin de accesibilitatea electronică.

(i) oferă consultanță ANR-urilor în legătură cu dispute transnaționale și, dacă este cazul, referitoare la aspecte ce țin de accesibilitatea electronică.

Justificare

The term ‘recommendation’ should be avoided as this has acquired a special meaning in Community law.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ia) dezvoltă poziții comune privind chestiunile paneuropene, printre care STG, pentru a crește coerența cadrului de reglementare și pentru a promova o piață paneuropeană și norme paneuropene.

Justificare

Under the current EU General Framework, a GTS provider must comply with each NRA’s individual authorisation requirements in order to be able to provide a pan-European service. There are considerable variations in these national arrangements and the compliance obligations that arise under national authorisation regimes also vary significantly.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite avize cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

(1) La solicitarea Comisiei, OARET emite avize cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice, după cum prevede prezentul regulament. OARET poate prezenta, de asemenea, din proprie inițiativă, Comisiei și ANR-urilor avize cu privire la aceste aspecte.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În special, Autoritatea contribuie la aplicarea armonizată a prevederilor Directivei-cadru și ale Directivelor specifice, prin emiterea unui aviz în scopul asistării Comisiei la elaborarea recomandărilor sau a măsurilor obligatorii care urmează a fi adoptate de Comisie conform articolului 19 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(2) Pentru a promova aplicarea armonizată a prevederilor Directivei-cadru și ale Directivelor specifice, Comisia solicită, de asemenea, sprijinul OARET, pentru elaborarea recomandărilor sau a măsurilor obligatorii care urmează a fi adoptate de Comisie conform articolului 19 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Parlamentul European poate solicita sprijinul OARET într-o măsură rezonabilă, în legătură cu anchetele sau cu legislația care intră în sfera funcțiilor îndeplinite de OARET.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Aspectele menționate la alineatul (1) includ:

(3) Aspectele menționate la alineatul (1) sunt:

Justificare

The responsibilities of the Authority should be clearly defined.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice conform articolului 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și articolului 4 din Directiva 2002/58/CE (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

eliminat

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);

(e) analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și, unde este cazul, ale piețelor sub-naționale;

Justificare

BERT has an advisory role on market analysis, on a national and where appropriate sub-national level.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) aspecte legate de numerotare, conform articolului 10 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și accesul la numere și servicii în Comunitate conform articolului 28 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);

eliminat

Justificare

The competence should remain with the Member States.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) măsuri legate de aspecte referitoare la spectrul radio conform articolelor 4 și 6 din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio);

(o) chestiuni care țin de responsabilitatea OARET, identificate în directiva-cadru și în directivele specifice, în măsura în care acestea afectează gestionarea spectrului sau sunt afectate de gestionarea acestuia;

Justificare

It would be appropriate for the Directives to specify which matters should come within the ‘Authority’s scope.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) conform articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea):

eliminat

(i) condițiile armonizate cu privire la drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor;

 

(ii) modificarea sau revocarea drepturilor de utilizare emise, de o manieră coordonată și armonizată;

 

(iii) selectarea întreprinderilor cărora le pot fi acordate drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe sau a numerelor, pentru servicii cu potențial transfrontalier.

 

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(pa) măsuri care să garanteze elaborarea de norme și cerințe paneuropene comune pentru furnizorii de STG .

Justificare

Under the current EU General Framework, a GTS provider must comply with each NRA’s individual authorisation requirements in order to be able to provide a pan-European service. There are considerable variations in these national arrangements and the compliance obligations that arise under national authorisation regimes also vary significantly.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În plus, Autoritatea își asumă sarcinile prevăzute la articolele 5-23.

(4) În plus, Comisia poate solicita OARET să își asume sarcinile prevăzute la articolele 5-23.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia și ANR-urile țin cont întru totul de avizele emise de OARET. În cazul în care OARET propune soluții alternative în lumina diferitelor condiții de piață și a dependenței de o anumită cale a diferitelor strategii de reglementare, ANR-urile analizează care dintre soluții este cea mai potrivită pentru propria lor strategie de reglementare. ANR-urile și Comisia fac public modul în care s-a ținut seama de avizul OARET.

Justificare

Existing differences in national markets need to be taken into account when proposing solutions.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea prezintă un aviz Comisiei cu privire la proiectul de măsuri respective, în termen de 4 săptămâni după ce a fost informată. Avizul va include o analiză detaliată și obiectivă pentru a se stabili dacă proiectul de măsuri constituie un obstacol pentru piața unică și compatibilitatea acestuia cu legislația comunitară, în special cu obiectivele la care se face referire în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Acolo unde este cazul, Autoritatea indică ce modificări trebuie aduse proiectului de măsuri pentru a se asigura faptul că aceste obiective sunt atinse în modul cel mai eficient.

(2) OARET prezintă un aviz Comisiei cu privire la proiectul de măsuri respective, în termen de 4 săptămâni după ce a fost informată. Avizul va include o analiză detaliată și obiectivă pentru a se stabili dacă proiectul de măsuri constituie un obstacol pentru piața unică și compatibilitatea acestuia cu legislația comunitară, în special cu obiectivele la care se face referire în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Acolo unde este cazul, Comisia solicită OARET să indice ce modificări trebuie aduse proiectului de măsuri pentru a se asigura faptul că aceste obiective sunt atinse în modul cel mai eficient.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acolo unde Comisia a identificat o piață transnațională conform articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), Autoritatea efectuează analiza pieței în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare conform articolului 16 alineatul (5) din directiva în cauză și emite un aviz în acest sens.

(2) Acolo unde Comisia a identificat o piață transnațională conform articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), Autoritatea poate acorda asistență, la cerere, ANR-urilor implicate în analiza comună a pieței conform articolului 16 alineatul (5) din directiva în cauză.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care Autoritatea constată ineficiența concurenței de pe piață, avizul său va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piață, precum și obligațiile corespunzătoare care trebuie impuse.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Înainte de emiterea avizului său conform alineatului 1 sau al alineatului 3, Autoritatea se consultă cu autoritățile naționale de reglementare și cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și organizează o consultare publică în conformitate cu articolul 41 din prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate să ia decizii referitoare la emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul european de numerotare telefonică (SNTE) în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2002/21/EC (Directiva-cadru). Autoritatea este responsabilă, de asemenea, cu administrarea și dezvoltarea Spațiului de Numerotare Telefonică European (SNTE), în numele statelor membre cărora le-a fost alocat prefixul 3883.

eliminat

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea își asumă sarcini asociate administrării și managementului intervalelor de numerotare armonizate conform articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

eliminat

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea colaborează cu autoritățile naționale de reglementare în legătură cu aspecte legate de fraudă sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor de numerotare în cadrul Comunității, în special pentru servicii transfrontaliere. Poate emite un aviz cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse la nivel comunitar sau național în caz de fraudă sau de utilizare necorespunzătoare, precum și cu privire la alte neclarități ale consumatorilor referitoare la numerotare.

(3) La solicitarea Comisiei, OARET colaborează cu autoritățile naționale de reglementare în legătură cu aspecte legate de fraudă sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor de numerotare în cadrul Comunității, în special pentru servicii transfrontaliere. Poate emite un aviz cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse la nivel comunitar sau național în caz de fraudă sau de utilizare necorespunzătoare, precum și cu privire la alte neclarități ale consumatorilor referitoare la numerotare.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea revizuiește anual măsurile adoptate de statele membre pentru informarea cetățenilor în legătură cu existența și folosirea numărului de telefon unic de urgență pentru Europa „112”, pe baza informațiilor primite conform articolului 26 alineatul (4) din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal). Rezultatele acestei revizuiri se includ în raportul anual menționat la articolul 21 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea acordă consultanță și efectuează studii și reexaminări, în special în legătură cu aspectele tehnice și economice privind utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice.

(1) La solicitarea Comisiei, OARET acordă consultanță Comisiei, Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio („RSPG”) sau Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio(„RSC”), atunci când este cazul, și în ceea ce privește aspectele care intră în sfera sa de responsabilități, în măsura în care aceste aspecte afectează sau sunt afectate de utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice. OARET lucrează în strânsă cooperare cu RSPG și RSC, atunci când este cazul.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea furnizează consultanță în legătură cu elaborarea obiectivelor comune ale politicii la care se face referire la articolul 6 alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în cazul în care acestea cad sub incidența sectorului privind comunicațiile electronice.

(3) Comisia poate solicita OARET să furnizeze consultanță RSPG sau RSC, în ceea ce privește consultanța oferită de acesta din urmă Comisiei în legătură cu elaborarea obiectivelor comune ale politicii la care se face referire la articolul 6 alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în cazul în care acestea cad sub incidența sectorului privind comunicațiile electronice.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea publică un raport anual privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

(4) OARET contribuie la rapoartele publicate de Comisie, GPSR, RSC sau oricare alte organisme relevante, după caz, privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

Justificare

The amendments aim to define the roles of BERT regarding frequencies more precisely and clarify that its primary role is to provide advice not only to the Commission but to the specific bodies (RSC and RSPG) which are already assigned duties in connection with radio frequencies. BERT should not be granted duties which are assigned to RSC and RSPG, as it would lead to ineffectiveness and a confusion of regulatory and frequency competences, but rather its role should be complementary to such bodies to ensure that electronic communications policy objectives are uniform in all the relevant bodies active in the electronic communications sector.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea prezintă Comisiei un aviz privind domeniul de aplicare și conținutul tuturor măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acesta poate include, în special, evaluarea întocmită de către Autoritate cu privire la beneficiile pe care le poate avea piața unică a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie conform articolului 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea) și identificarea serviciilor cu potențial comunitar care ar beneficia ca urmare a acestor măsuri.

(1) Comisia poate solicita OARET să prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz privind domeniul de aplicare și conținutul tuturor măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acesta poate include, în special, evaluarea întocmită de către OARET cu privire la beneficiile pe care le poate avea piața unică a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie conform articolului 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea) și identificarea serviciilor cu potențial comunitar care ar beneficia ca urmare a acestor măsuri.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un aviz al Autorității emis conform alineatului (1) se referă la punerea în aplicare a unei proceduri comune de selecție pentru drepturile de utilizare care intră sub incidența articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), avizul respectiv include, în special, următoarele:

eliminat

(a) identificarea serviciilor de comunicații electronice a căror furnizare transfrontalieră în Comunitate ar beneficia de utilizarea spectrului sau a numerelor, drepturile respective fiind conferite cu ajutorul unei proceduri unice și în baza unui set unic de condiții;

 

(b) identificarea numerelor sau a intervalelor de numerotare care pot fi utilizate pentru astfel de servicii;

 

(c) evaluarea nivelului cererii actuale sau potențiale pentru astfel de servicii la nivel comunitar, precum și

 

(d) precizarea tuturor restricțiilor pe care le consideră corespunzătoare în ceea ce privește numărul de drepturi de utilizare care urmează a fi conferite în baza procedurii comune de selecție și procedurile care vor fi urmate pentru selecția întreprinderilor cărora le sunt conferite aceste drepturi, ținând cont, acolo unde este cazul, de principiile prevăzute la articolul 7 din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea explică sau completează orice aviz emis conform alineatului (1), în intervalul de timp indicat în solicitarea respectivă.

(3) La solicitarea Comisiei, a RSPG, a RSC sau a altor organisme pertinente, Autoritatea explică sau completează orice aviz emis conform alineatului (1), în intervalul de timp indicat în solicitarea respectivă.

Justificare

Although it is in the best interest of the internal market that BERT contributes to the efforts of the Commission regarding harmonization of conditions and procedures relating to authorizations by delivering opinions to the Commission, any definite requirement regarding the content of such opinion would be against the principle of flexibility and ability of BERT to channel in the expertise of the NRAs in an effective way.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Propunere privind selectarea întreprinderilor

 

Conform Articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea:

 

(a) primește și prelucrează cereri de la întreprinderi privind drepturile de utilizare a spectrului radio și a numerelor și încasează taxele și onorariile administrative impuse întreprinderilor conform unei proceduri comune de selecție;

 

(b) derulează procedura comună de selectare și propune întreprinderea(ile) căreia/cărora îi/le pot fi conferite drepturile individuale de utilizare, conform dispozițiilor;

 

(c) transmite Comisiei un raport conținând detalii ale cererilor primite, o descriere a evaluării cererilor respective, identificarea întreprinderii(lor) cea/cele mai eligibilă(e) pentru conferirea drepturilor individuale de utilizare și o justificare a acestei selecții cu referire la criteriile prevăzute în măsura relevantă de punere în aplicare.

 

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 13 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Autoritatea prezintă Comisiei un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

Comisia poate solicita OARET să prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Securitatea rețelelor informatice și a datelor

 

În plus față de sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la articolul 19 alineatele (4) și (5), Autoritatea:

 

(a) facilitează cooperarea dintre Comisie și statele membre la elaborarea metodologiilor comune de prevenire, management și răspuns la problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor;

 

(b) informează Comisia în legătură cu cercetările întreprinse în domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, precum și în legătură cu utilizarea eficientă a tehnologiilor de prevenire a riscurilor; și promovează soluțiile de management al riscului și studiile privind soluțiile de management al prevenirii în cadrul organizațiilor din sectorul public și privat, și

 

(c) contribuie la eforturile Comunității de cooperare cu statele terțe și, acolo unde este cazul, cu organizațiile internaționale pentru promovarea unei abordări globale comune a problemelor legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor.

 

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din proprie inițiativă, Autoritatea poate prezenta Comisiei un aviz cu privire la aspectele menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (1), articolul 12, articolul 14 și articolul 21.

Din proprie inițiativă, Autoritatea poate prezenta Parlamentului European și Comisiei, în special, un aviz cu privire la aspectele menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (1), articolul 14, articolul 21 și articolul 22, precum și cu privire la alte aspecte pe care le consideră pertinente.

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured. Other amendments delete Article 12 because rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the Communications Committee (CoCom).

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Colectarea de taxe administrative pentru serviciile furnizate de Autoritate

 

(1) Comisia stabilește taxele administrative impuse întreprinderilor pentru serviciile oferite de către Autoritate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2) și pe baza unui aviz emis de Autoritate. Autoritatea este responsabilă cu colectarea acestor taxe administrative.

 

(2) Taxele administrative sunt impuse fiecărei întreprinderi în mod obiectiv, transparent și direct proporțional, astfel încât costurile administrative suplimentare și cheltuielile asociate să fie reduse.

 

(3) Taxele administrative prevăzute la alineatul (1) pot viza:

 

(a) costurile administrative suportate de Autoritate în legătură cu managementul procedurii de selecție conform articolului 12;

 

(b) prelucrarea apelurilor conform Articolului 34;

 

(c) costurile administrative suportate de Autoritate în legătură cu administrarea Spațiului de Numerotare Telefonică European în conformitate cu articolul 8.

 

Toate taxele vor fi exprimate și plătibile în Euro.

 

(4) Valoarea taxelor va fi fixată la un nivel care să garanteze faptul că veniturile obținute din taxe sunt, în principiu, suficiente pentru a acoperi costul total al serviciilor furnizate.

 

(5) Autoritatea publică o prezentare anuală a costurilor și taxelor sale administrative. În cazul existenței unor diferențe între cuantumul taxelor și totalul costurilor administrative, Autoritatea emite un aviz Comisiei indicând ajustările corespunzătoare aplicate taxelor.

 

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Încasarea și redistribuirea onorariilor de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio și a taxelor administrative în cadrul unei proceduri comune de selecție

 

(1) Atunci când se impun taxe de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor emise în baza unei proceduri comune de selecție, conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea acestor onorarii de utilizare.

 

Taxele de utilizare vor fi redistribuite la primirea acestora de către Autoritate între statele membre relevante și Autoritate conform termenelor și procentelor care urmează a fi stabilite de Comisie conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

În cazul în care termenul-limită și procentul nu sunt stabilite de către Comisie, taxele de utilizare sunt redistribuite în funcție de populația din fiecare stat membru căruia i s-a solicitat să emită drepturi de utilizare în ultimul an încheiat înainte de lansarea procedurii de selecție.

 

(2) Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea taxelor administrative impuse întreprinderilor selecționate, în urma unei proceduri comune de selecție pentru drepturi de utilizare a spectrului sau numerelor, în vederea acoperirii costurilor administrative achitate de autoritățile naționale de reglementare, în ceea ce privește monitorizarea conform condițiilor comune.

 

Autoritatea redistribuie taxele administrative la care se face referire la punctul 1 imediat după primirea acestora către autoritățile naționale de reglementare relevante, conform valorilor prevăzute de autoritățile naționale de reglementare.

 

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, Autoritatea promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, autoritățile naționale de reglementare și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv securitatea rețelelor informatice și a datelor.

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, OARET promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, ANR-uri și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. În lumina diferitelor condiții de piață și a dependenței de o anumită cale a diferitelor strategii de reglementare naționale, OARET poate elabora soluții alternative, în limitele cadrului de reglementare armonizat.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice și reglementarea și protecția acestora, precum și

(b) inițierea sau efectuarea de studii cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice și reglementarea acestora, precum și

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 –litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) organizarea și promovarea de cursuri de instruire cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

(c) organizarea și promovarea de cursuri de instruire pentru ANR-uri cu privire la aspectele care intră în sfera de competență a OARET, astfel cum aceasta a fost stabilită prin directiva-cadru și directivele specifice.

Justificare

The subjects of the reports that may be commissioned from the Authority or BERT should be confined to those that are its responsibility.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea pune aceste informații la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil.

(3) OARET pune aceste informații la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil; Se respectă confidențialitatea în mod corespunzător.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea colectează informațiile corespunzătoare, în special în conformitate cu articolul 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), pentru a analiza riscurile actuale și viitoare. Autoritatea analizează la nivel european, în special riscurile care ar putea avea un impact asupra durabilității și accesibilității rețelelor de comunicații electronice, precum și asupra autenticității, integrității și confidențialității informațiilor accesate și transmise cu ajutorul acestora, și transmite rezultatele analizei statelor membre și Comisiei.

eliminat

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea contribuie la conștientizarea și accesibilitatea informațiilor actuale, obiective și complete, inclusiv cele cu privire la aspecte legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, pentru toți utilizatorii, printre altele, prin promovarea schimbului de cele mai bune practici actuale, inclusiv în domeniul metodelor de alertare a utilizatorilor, precum și prin realizarea unei sinergii între inițiativele sectorului public și privat.

eliminat

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Managementul registrului de informații cu privire la spectrul de frecvențe și al bazei de date pentru roaming mobil

 

(1) Pentru a asigura accesibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în Comunitate, este pus la dispoziția publicului un registru sub forma unui punct de acces comun pentru furnizarea de informații privind utilizarea spectrului în fiecare stat membru. Informațiile privind utilizarea spectrului radio sunt furnizate periodic de statele membre, conform unei solicitări în acest sens din partea Autorității. Comisia este responsabilă cu gestionarea și punerea în aplicare a registrului. Registrul include informațiile menționate în anexa la prezentul regulament, precum și orice alte informații pe care Autoritatea le consideră adecvate. Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare în vederea adaptării Anexei la evoluțiile tehnice sau ale pieței. Măsurile respective fiind destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (3).

 

(2) Autoritatea este responsabilă cu managementul și publicarea unei baze de date privind prețurile serviciilor de telefonie vocală și a serviciilor de informații furnizate consumatorilor de servicii de telefonie mobilă atunci când folosesc roaming-ul în Comunitate, inclusiv, dacă este cazul, costurile specifice ale apelurilor efectuate și primite în roaming în cele mai îndepărtate regiuni ale Comunității. Autoritatea monitorizează evoluțiile acestor prețuri și publică un raport anual.

 

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea monitorizează evoluțiile de pe piața comunicațiilor electronice și, în special, prețurile cu amănuntul pentru produsele și serviciile utilizate cel mai frecvent de către consumatori.

(1) Comisia poate solicita OARET să monitorizeze evoluțiile de pe piața comunicațiilor electronice și, în special, prețurile cu amănuntul pentru produsele și serviciile utilizate cel mai frecvent de către consumatori.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea publică un raport anual cu privire la evoluțiile din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică obstacolele rămase în calea definitivării pieței unice a comunicațiilor electronice. Raportul include, de asemenea, o prezentare și a analiză a informațiilor referitoare la procedurile naționale de recurs puse la dispoziție de statele membre conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în care procedurile de soluționare a disputelor în afara instanțelor menționate la articolul 34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) sunt utilizate în statele membre.

(2) OARET publică un raport anual cu privire la evoluțiile din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică obstacolele rămase în calea definitivării pieței unice a comunicațiilor electronice. Raportul include, de asemenea, o prezentare și a analiză a informațiilor referitoare la procedurile naționale de recurs puse la dispoziție de statele membre conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în care procedurile de soluționare a disputelor în afara instanțelor menționate la articolul 34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) sunt utilizate în statele membre. Acest raport este prezentat Parlamentului European care poate emite un aviz cu prvire la acesta.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea prezintă Comisiei, odată cu publicarea raportului anual, un aviz cu privire la măsurile care pot fi luate pentru soluționarea problemelor identificate în timpul evaluării aspectelor menționate la alineatul (1).

(3) Comisia poate cere OARET să prezinte un aviz cu privire la măsurile care pot fi luate pentru soluționarea problemelor identificate în timpul evaluării aspectelor menționate la alineatul (1). Acest aviz este prezentat Parlamentului European.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea publică periodic un raport privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune interactivă digitală, conform celor menționate la articolul 18 din Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru).

(4) Comisia poate solicita OARET să publice periodic un raport privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune interactivă digitală, conform celor menționate la articolul 18 din Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru).

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă, Autoritatea acordă consultanță Comisiei și statelor membre în legătură cu îmbunătățirea interoperabilității, utilizării și accesului la serviciile de comunicații electronice și la echipamentele terminale și, în special, în legătură cu aspecte referitoare la interoperabilitatea transfrontalieră. Autoritatea înființează un grup alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, asociații ale întreprinderilor din industria comunicațiilor electronice, asociații ale utilizatorilor finali și asociații reprezentând utilizatorii finali cu handicap. Grupul analizează, de asemenea, nevoile speciale ale utilizatorilor finali cu handicap și ale celor vârstnici.

La solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă, OARET acordă consultanță Comisiei și ANR-urilor în legătură cu îmbunătățirea interoperabilității, utilizării și accesului la serviciile de comunicații electronice și la echipamentele terminale și, în special, în legătură cu aspecte referitoare la interoperabilitatea transfrontalieră, analizând nevoile speciale ale utilizatorilor finali cu handicap și ale celor vârstnici.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea publică un raport anual cu privire la măsurile adoptate pentru îmbunătățirea accesibilității utilizatorilor finali cu handicap la serviciile și echipamentele de comunicații electronice, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și a informațiilor primite de Autoritate conform articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal). Raportul identifică măsurile care pot fi luate la nivel comunitar sau național pentru îmbunătățirea accesibilității. Acolo unde este cazul, Autoritatea emite recomandări cu privire la măsurile care pot fi luate la nivel național.

eliminat

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Autoritatea preia sarcini specifice suplimentare.

La solicitarea Comisiei, OARET poate prelua sarcini specifice suplimentare, cu acordul unanim al membrilor săi.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

Articolul 24

Organismele Autorității

Organismele OARET

Autoritatea este alcătuită din:

OARET este alcătuit din:

(a) un Consiliu de Administrație;

(a) un Consiliu al autorităților de reglementare

(b) un Consiliu al autorităților de reglementare

 

(c) un Director

(c) un Director general

(d) un Responsabil șef cu securitatea rețelelor

 

(e) un Grup permanent al părților interesate

 

(f) un Consiliu de apel.

 

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune schimbări corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți astfel încât să fie asigurate standarde ridicate de competență și independență și o gamă largă de expertiză în domeniu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un membru pentru fiecare stat membru, care va fi responsabilul sau reprezentantul la nivel înalt numit al ANR-ului independent, însărcinat cu aplicarea continuă în statele membre a cadrului de reglementare. ANR-urile numesc câte un supleant pentru fiecare stat membru. În urma acordului Consiliului autorităților de reglementare, Comisia participă în calitate de observator.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație numește președintele consiliului și vice-președintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-președintele înlocuiește automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea și în orice eventualitate, mandatul președintelui și cel al vice-președintelui expiră în momentul în care aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai Consiliului de administrație.

(2) Consiliul autorităților de reglementare numește președintele consiliului și vice-președintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-președintele înlocuiește automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al vice-președintelui este de doi ani și jumătate, în conformitate cu procedurile electorale stabilite în regulamentul de procedură.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul Autorității participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel în acest sens. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către Autoritate.

(3) Ședințele Consiliului autorităților de reglementare sunt convocate de către președinte în sesiune ordinară cel puțin de patru ori pe an. Acesta se poate reuni, de asemenea, în mod excepțional, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul autorităților de reglementare poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului autorităților de reglementare pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului autorităților de reglementare se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți, în cazul în care nu există alte prevederi în prezentul regulament, în directiva-cadru și în directivele specifice.

 

Consiliul autorităților de reglementare aprobă regulamentul de procedură al OARET cu o majoritate de două treimi. Acest regulament de procedură garantează că membrii Consiliului autorităților de reglementare primesc întotdeauna ordini de zi și proiecte de propuneri complete înaintea fiecărei reuniuni, pentru a avea posibilitatea de a propune amendamente înaintea votării. Prezentele decizii sunt comunicate Comisiei.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite prin prezentul regulament, Consiliul autorităților de reglementare acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui stat membru și nici din partea grupurilor de interese publice sau private.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Serviciile de secretariat ale Consiliului autorităților de reglementare sunt asigurate de către OARET.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 26 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile Consiliului de administrație

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

(1) Consiliul de administrație, după consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

(1) Consiliul autorităților de reglementare numește directorul general, în conformitate cu articolul 26 alineatul (13b). Consiliul autorităților de reglementare ia toate deciziile referitoare la exercitarea atribuțiilor OARET, astfel cum sunt menționate la articolul 3.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După consultarea cu Directorul, Consiliul de administrație numește un Responsabil șef cu securitatea rețelelor în conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul de administrație numește membrii Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație numește membrii Consiliului de apel, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare în conformitate cu articolul 28 alineatul (3), programul de activitate al Autorității pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale.

(5) După consultarea Comisiei, Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul (4) și în temeiul proiectului de buget stabilit conform articolului 37, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, programul de activitate al OARET pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Consiliul de administrație își exercită competențele bugetare în conformitate cu articolele 36 - 38.

eliminat

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Consiliul de administrație decide, după ce a obținut acordul Comisiei, dacă acceptă moșteniri, donații sau finanțări provenind din alte surse comunitare.

eliminat

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Consiliul de administrație exercită autoritate disciplinară asupra Directorului și asupra Responsabilului șef cu securitatea rețelelor.

(8) Consiliul autorităților de reglementare exercită autoritate disciplinară asupra Directorului general.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Consiliul de administrație redactează, dacă este necesar, strategia de personal a Autorității în conformitate cu articolul 49 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Consiliul de administrație adoptă dispozițiile speciale necesare punerii în aplicare a dreptului de acces la documentele Autorității, în conformitate cu articolul 47.

(10) Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în numele OARET, dispozițiile speciale necesare punerii în aplicare a dreptului de acces la documentele OARET, în conformitate cu articolul 47.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile Autorității și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (4), raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale Autorității pe parcursul anului în cauză.

(11). Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual privind activitățile OARET și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Parlamentul European poate cere Președintelui Consiliului autorităților de reglementare sau Directorului general să îl informeze în legătură cu aspectele pertinente privind activitățile OARET.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Consiliul de administrație emite un aviz Comisiei cu privire la sarcinile administrative pe care Autoritatea le poate percepe întreprinderilor în urma îndeplinirii sarcinilor sale conform celor menționate la articolul 16.

eliminat

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Consiliul autorităților de reglementare oferă consultanță Directorului general în exercitarea atribuțiilor acestuia.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Consiliul autorităților de reglementare numește Directorul general. Consiliul autorităților de reglementare adoptă această decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul general numit nu participă la pregătirea sau la procesul de votare a unor astfel de decizii.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 26 - alineatul 13d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d) Consiliul autorităților de reglementare aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 26 alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

 

(Repoziționarea textului articolului 28 alineatul (4)).

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Consiliul autorităților de reglementare

 

(1) Consiliul autorităților de reglementare include un membru pentru fiecare stat membru, care reprezintă șeful autorității naționale independente de reglementare și care este responsabil cu aplicarea de zi cu zi a cadrului de reglementare în statul membru, Directorul și un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

 

(2) Directorul este președintele Consiliului autorităților de reglementare.

 

(3) Consiliul autorităților de reglementare își alege vice-președintele dintre membrii săi. Vice-președintele înlocuiește președintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, mandatul vice-președintelui expiră în momentul în care acesta nu mai deține calitatea de membru al Consiliului autorităților de reglementare.

 

(4) Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate simplă a membrilor. Fiecare membru sau supleant, altul decât reprezentantul Comisiei, are un vot.

 

(5) Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul propriu de procedură.

 

(6) În exercitarea atribuțiilor și în desfășurarea activităților de reglementare conferite Autorității prin prezentul regulament, Consiliul autorităților de reglementare acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru sau din partea grupurilor de interese publice sau private.

 

(7) Secretariatul Consiliului autorităților de reglementare este asigurat de către Autoritate.

 

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

 

(1) Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz Directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 4 – 23 în sfera sa de competență. În plus, Consiliul autorităților de reglementare oferă consultanță Directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia.

 

(2) Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (2). Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul nu participă la pregătirea sau la procesul de votare a unor astfel de avize.

 

(3) Consiliul autorităților de reglementare aprobă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul (4) și în temeiul proiectului de buget stabilit conform articolului 37, programul de activități al Autorității pentru anul care urmează.

 

(4) Consiliul autorităților de reglementare aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 26 alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

 

 

(Articolul 28 alineatele (1), (3) și (4) sunt plasate în articolul 26 alineatele (13a), (13c) și respectiv (13d).

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea este administrată de către Directorul acesteia, care hotărăște independent în exercitarea atribuțiilor sale. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(1) OARET este administrat de către Directorul general al acestuia, care răspunde în fața Consiliului autorităților de reglementare și hotărăște, în exercitarea atribuțiilor sale, în conformitate cu instrucțiunile acestuia. Cu excepția dispoziției de mai sus, Directorul general nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities within BERT, answerable to the Board of Regulators.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, Directorul este numit de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, de pe o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul general este numit de către Consiliul autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Înainte de a fi numit în funcție, capacitatea candidatului selecționat de către Consiliul autorităților de reglementare poate fi supusă unui aviz cu caracter neobligatoriu al Parlamentului European și al Comisiei. În acest scop, candidatul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Mandatul Directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia inițiază un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestui proces de evaluare sunt următoarele:

(3) Mandatul Directorului general este de cinci ani.

(a) activitatea directorului;

 

(b) sarcinile și obligațiile Autorității în anii următori;

 

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Consiliului autorităților de reglementare, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

(4) Consiliul autorităților de reglementare poate să prelungească durata mandatului Directorului general o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile OARET.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(5) Directorul general poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului autorităților de reglementare, ținându-se seama de avizul Parlamentului European. Consiliul autorităților de reglementare adoptă o astfel decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

(6) Parlamentul European și Consiliul pot solicita directorului general să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale. În cazul în care acesta este necesar, comisia responsabilă în Parlamentul European poate solicita directorului general să ia cuvântul și să răspundă întrebărilor adresate de către membrii acesteia.

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul pregătește lucrările Consiliului de administrație. El sau ea participă, fără a avea drept de vot, la lucrările Consiliului de administrație.

(2) Directorul general stabilește ordinea de zi a Consiliului autorităților de reglementare. El sau ea participă, fără a avea drept de vot, la lucrările Consiliului autorităților de reglementare.

Justificare

The Managing Director should prepare, not set, the agenda. The setting of the agenda is an executive task which should be carried out by the Chair.

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 4 – 23, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

eliminat

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities within BERT, answerable to the Board of Regulators. This provision is a legacy of the Commission’s EECMA proposal and not consistent with the BERT proposal.

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În fiecare an, Directorul pregătește un proiect al programului de activitate al Autorității pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

(4) În fiecare an, Directorul general pregătește un proiect al programului de activitate al OARET pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare înainte de data de 30 iunie a anului respectiv. Consiliul autorităților de reglementare aprobă proiectul programului de activitate în conformitate cu articolului 26 alineatul (5).

El/ea prezintă Consiliului de administrație programul de lucru, spre adoptare, înainte de 1 septembrie.

 

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to match amendments proposed in other Articles

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Directorul este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al Autorității sub îndrumarea Consiliul autorităților de reglementare și, după caz, al Responsabilului șef cu securitatea rețelelor, precum și sub controlul administrativ al Consiliului de administrație.

(5) Directorul general este responsabil de supravegherea punerii în aplicare a programului anual de activitate al OARET sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare.

Justificare

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities within BERT. Proper implementation should be the responsibility of the Board of Regulator. The Managing Director’s responsibility should be to supervise that process.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În fiecare an, Directorul pregătește un proiect de raport anual care conține o secțiune privind activitățile de reglementare ale Autorității, cu o secțiune privind activitățile de reglementare ale Autorității și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

(8) În fiecare an, Directorul general pregătește un proiect de raport anual care conține o secțiune privind activitățile de reglementare ale OARET, cu o secțiune privind activitățile consultative ale OARET și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Referitor la personalul Autorității, Directorul își exercită competențele prevăzute la articolul 49 alineatul (3).

(9) Referitor la personalul OARET, Consiliul autorităților de reglementare poate delega Directorului general competențele prevăzute la articolul 49 alineatul (3).

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Responsabilul șef cu securitatea rețelelor

 

(1) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este responsabil cu coordonarea sarcinilor Autorității legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor lucrează sub supravegherea Directorului și raportează către acesta din urmă. El/ea întocmește proiectul programului anual de lucru pentru aceste activități.

 

(2) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este numit pe o perioadă de cinci ani de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, de pe o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie.

 

(3) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Directorului. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

 

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Directorului, poate să prelungească durata mandatului Responsabilului șef cu securitatea rețelelor o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

 

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

eliminat

Grupul permanent al părților interesate

 

(1) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor înființează un Grup permanent al părților interesate alcătuit din experți reprezentând părțile interesate relevante, în special din industria tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, grupurile de consumatori și experții academici în securitatea rețelelor informatice și a datelor. După consultarea Directorului, Responsabilul șef cu securitatea rețelelor stabilește procedurile referitoare la numărul, alcătuirea, numirea membrilor și funcționarea grupului.

 

(2) Grupul este prezidat de Responsabilul șef cu securitatea rețelelor. Durata mandatului membrilor săi este de doi ani și jumătate. Membrii grupului nu pot fi membri ai Consiliului de administrație sau ai Consiliului autorităților de reglementare.

 

(3) Reprezentanții Comisiei au dreptul de a participa la întâlniri și la activitățile Grupului.

 

(4) Grupul poate oferi servicii de consultanță Responsabilului șef cu securitatea în ceea ce privește desfășurarea activităților sale, precum întocmirea unei propuneri pentru părțile relevante din programul de lucru al Autorității, precum și garantarea comunicării cu părțile interesate referitor toate aspectele aferente programului de lucru.

 

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 33

eliminat

Consiliul de apel

 

(1) Consiliu de apel este format din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau actualul personal de conducere al autorităților naționale de reglementare, al autorităților din domeniul concurenței sau al altor instituții naționale sau comunitare cu experiență relevantă în sectorul comunicațiilor electronice. Consiliul de apel își desemnează președintele.

 

(2) Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare.

 

(3) Durata mandatului membrilor Consiliului de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Consiliului de apel sunt independenți în luarea deciziilor. Aceștia nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al Consiliului de administrație sau al Consiliului autorităților de reglementare. Un membru al Consiliului de apel nu poate fi revocat din funcție pe durata mandatului decât în cazul în care el sau ea se face vinovat de comportament din culpă gravă, iar Consiliul de administrație, după ce a obținut avizul Consiliului autorităților de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

 

(4) Membrii Consiliului de apel nu iau parte la procedurile de apel dacă au un interes personal în cazul respectiv, dacă au fost anterior implicați ca reprezentanți ai uneia dintre părți sau dacă au participat la adoptarea deciziei la care se face apel.

 

În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la primul alineat sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al Consiliului de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la procedurile de apel, membrul respectiv informează Consiliul de apel în consecință. Un membru al Consiliului de apel poate fi contestat de către oricare parte din cadrul procedurilor de apel în baza motivelor menționate la primul alineat sau dacă sunt suspectați de părtinire. O obiecție nu poate fi fundamentată pe criterii de naționalitate a membrilor și nu este admisibilă dacă, deși conștientă de existența unui motiv de obiecție, partea din cadrul procedurilor de apel a inițiat o măsură procedurală.

 

(5) Consiliul de apel decide acțiunile care trebuie întreprinse în cazurile menționate la alineatul 4 fără participarea membrilor în cauză. În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul Consiliului de apel de către supleantul său, cu condiția ca supleantul să nu se regăsească într-o situație similară. În acest din urmă caz, președintele desemnează un înlocuitor dintre supleanții disponibili.

 

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

eliminat

Recursuri

 

(1) Consiliul de apel este responsabil cu adoptarea deciziilor privind formularea recursurilor împotriva hotărârilor sau măsurilor adoptate de Autoritate în domeniile acoperite de articolul 8 alineatul (1).

 

(2) Deciziile Consiliului de apel sunt adoptate în baza unei majorități calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de apel este convocat atunci când este necesar.

 

(3) Un apel introdus în conformitate cu alineatul (1) nu comportă un efect de suspendare. Consiliul de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanțele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.

 

(4) Apelul, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul Autorității, în termen de două luni de la data notificării măsurii către persoana în cauză sau, în absența acesteia, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a publicat măsura sau decizia sa. Consiliul de apel ia o decizie cu privire la recurs în termen de două luni de la introducerea unei acțiuni.

 

(5) Dacă recursul este admisibil, Consiliul de apel examinează dacă acesta este bine fundamentat. Acesta invită părțile din cadrul procedurilor de apel, de câte ori este necesar, să prezinte, până la un termen limită stabilit, observații privind notificările emise de către Consiliu sau la comunicările celorlalte părți din procedurile de recurs. Părțile din procedurile de recurs au dreptul la o expunere orală.

 

(6) Consiliul de apel poate, conform prezentului articol, să exercite atribuțiile care țin de competența Autorității sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul Autorității. Acesta din urmă este obligat prin decizia Consiliului de apel.

 

(7) Consiliul de apel își adoptă propriul regulamentul de procedură.

 

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

eliminat

Acțiuni pe lângă Tribunalul de Primă Instanță și la Curtea de Justiție

 

(1) Autoritatea poate introduce o acțiune pe lângă Tribunalul de Primă Instanță a Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 230 din tratat, privind contestarea unei decizii luate de către Consiliul de apel sau, în cazul în care consiliul nu are competență, de către Autoritate.

 

(2) În cazul în care Autoritatea nu reușește să adopte o decizie, pot fi inițiate recursuri în carență pe lângă Tribunalul de Primă Instanță sau Curtea de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

 

(3) Autoritatea are obligația să ia măsurile necesare pentru a se conforma cu hotărârea Tribunalului de Primă Instanță sau cea a Curții de Justiție.

 

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Veniturile Autorității se constituie din următoarele:

(1) Veniturile OARET se împart după cum urmează:

(a) taxe pentru serviciile furnizate de Autoritate

(a) o treime din finanțarea anuală a acestuia se plătește direct sub forma unei subvenții comunitare, în cadrul rubricii corespunzătoare din bugetul Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut de autoritatea bugetară, în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1);

(b) un procent din taxele de utilizare plătite de solicitanți conform prevederilor Articolului 17;

(b) două treimi din finanțarea sa anuală reprezintă contribuția directă a ANR-urilor. Statele membre se asigură că ANR-urile dispun de resurse financiare și umane adecvate pentru participarea la lucrările OARET și pentru finanțarea corespunzătoare a acestuia. Statele membre specifică linia bugetară pe care ANR-urile trebuie să o utilizeze pentru a asigura OARET cu resurse din bugetele lor anuale. Aceste bugetele se fac publice.

(c) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Comunităților Europene (Secțiunea Comisie);

 

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări acordate după cum se prevede la articolul 26 alineatul (7).

 

(e) orice contribuție benevolă din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare ale acestora.

 

 

_____________________

JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Toate veniturile și cheltuielile Autorității fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt introduse în bugetul Autorității.

(4) Toate veniturile și cheltuielile fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt introduse în bugetul OARET.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Structura organizațională și financiară a OARET este revizuită la 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului de administrație, împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul de administrație, în baza proiectului pregătit de către director, realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor Autorității pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul de administrație cel târziu până la data de 31 martie. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis Consiliului autorităților de reglementare, care poate emite un aviz în acest sens.

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul general întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului autorităților de reglementare, împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul autorităților de reglementare, în baza proiectului pregătit de către directorul general, realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor OARET pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul autorităților de reglementare cel târziu până la data de 31 martie.

Justificare

The Board of Regulators should be given greater power over the budget to ensure effective independence from the Commission.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Directorul general elaborează un raport anual privind activitatea OARET, precum și o declarație de asigurare. Documentele respective se fac publice.

Justificare

Under the rules currently in force, it is up to each agency director to decide whether or not to draw up an activity report and statement of assurance. Thus some do and some do not. For the sake of consistency, it would be preferable for all directors to do so.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Sistemele de control intern

 

Auditorul intern al Comisiei este responsabil de auditarea sistemelor de control intern ale OARET.

Justificare

To clarify the position as to responsibility for auditing.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice vor transmite toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, solicitate de Autoritate în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute în prezentul regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare. Autoritatea prezintă motivele care justifică cererea sa de informații.

(1) Întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice vor transmite toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, solicitate de OARET în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute în prezentul regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de OARET. Comisia poate cere OARET prezinte motivele care justifică cererea sa de informații.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Dacă este necesar, se garantează confidențialitatea informațiilor furnizate în conformitate cu prezentul articol. Se aplică articolul 46.

Justificare

Confidentiality of information must be ensured where necessary.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția cazurilor care se încadrează la Articolul 20 sau Articolul 21, Autoritatea, atunci când intenționează să ia măsuri conform prevederilor Regulamentului de față, se va consulta, dacă este cazul, cu părțile interesate și le va oferi posibilitatea de a comenta proiectul de măsuri într-o un interval de timp rezonabil. Rezultatele procedurii de consultare vor fi publicate de Autoritate, exceptând informațiile confidențiale.

OARET, atunci când intenționează să prezinte un aviz conform prevederilor Regulamentului de față, se va consulta, dacă este cazul, cu părțile interesate și le va oferi posibilitatea de a comenta proiectul de aviz într-un interval de timp rezonabil. Rezultatele procedurii de consultare vor fi publicate de OARET, exceptând informațiile confidențiale.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate impune penalități financiare asupra întreprinderilor dacă acestea nu furnizează informațiile menționate la Articolul 41. Sancțiunile trebuie să fie efective, bine proporționate și disuasive.

eliminat

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când sunt impuse penalități în baza acestui articol, Autoritatea va publica numele întreprinderilor implicate și sumele și motivele penalităților financiare impuse.

(3) Comisia atrage atenția întreprinderilor asupra faptului că acestea nu se conformează cererii de informații menționate la articolul 41. După caz, și la cererea OARET, Comisia poate publica numele acestor întreprinderi.

 

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Personalul Autorității, inclusiv Directorul, responsabilul șef cu securitatea rețelelor și oficialii detașați temporar de statele membre, vor da o declarație de angajament și o declarație de interese în care vor menționa orice interese directe sau indirecte care pot fi considerate că prejudiciază independența acestora. Toate aceste declarații sunt depuse în scris.

Personalul OARET, membrii Consiliului autorităților de reglementare și Directorul general al OARET vor da anual o declarație de angajament și o declarație de interese în care vor menționa orice interese directe sau indirecte care pot fi considerate că prejudiciază independența acestora. Toate aceste declarații sunt depuse în scris.

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea se asigură că publicul și părțile interesate primesc informațiile obiective, corecte și ușor accesibile, în special în legătură cu rezultatele activității sale, dacă este cazul. De asemenea, publică declarațiile de interese ale Directorului și oficialilor secondați temporar de statele membre, precum și declarațiile de interes ale experților.

(2) OARET se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează, dacă este cazul, informații obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale. De asemenea, publică declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare și ale Directorului general.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Membrii Consiliilor Autorității, Directorul, experții externi și personalul Autorității, inclusiv oficialii secondați temporar de statele membre respectă cerințele de confidențialitate conform articolului 287 din tratat, chiar și după încetarea îndatoririlor acestora.

(2) Membrii Consiliului autorităților de reglementare al OARET, Directorul general, experții externi și personalul OARET respectă cerințele de confidențialitate conform articolului 287 din tratat, chiar și după încetarea îndatoririlor acestora.

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Curtea de Justiție, în conformitate cu condițiile prevăzute în articolele 195, respectiv 230 din tratat.

eliminat

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente și regimuri se aplică personalului Autorității, inclusiv Directorului și Responsabilului șef cu securitatea rețelelor.

(1) Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului OARET.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea este deschisă participării țărilor europene care au încheiat acorduri cu Comunitatea, prin care țările respective au adoptat și aplică legislația comunitară din domeniul care face obiectul prezentului regulament. În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, normele detaliate de participare a acestor țări la activitățile Autorității, în special natura și anvergura participării. Aceste aranjamente includ, în special, prevederi referitoare la contribuțiile financiare și la personal. Aranjamentele pot dispune reprezentarea, fără drept de vot, în Consiliul autorităților de reglementare.

OARET este deschisă participării țărilor europene care au încheiat acorduri cu Comunitatea, prin care țările respective au adoptat și aplică legislația comunitară din domeniul care face obiectul prezentului regulament. În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, normele detaliate de participare a acestor țări la activitățile OARET, în special natura și anvergura participării. În urma deciziei Consiliului autorităților de reglementare, aceste aranjamente pot dispune reprezentarea, fără drept de vot, în reuniunile Consiliului autorităților de reglementare.

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cinci ani de la începerea efectivă a activității și din cinci în cinci ani ulterior, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament. Această evaluare vizează rezultatele obținute de Autoritate precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Evaluarea ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național. Raportul, și orice propunere care îl însoțește, vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului.

În termen de trei ani de la începerea efectivă a activității, Comisia publică un raport de evaluare privind experiența dobândită ca urmare a funcționării OARET. Această evaluare vizează rezultatele obținute de OARET precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Raportul de evaluare ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național și va fi transmis Parlamentului European și Consiliului. Parlamentul European emite un aviz cu privire la raportul Comisiei.

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 56

eliminat

Dispoziții tranzitorii

 

1. La 14 martie 2011, Autoritatea își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile desfășurate de Autoritatea europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor anterior datei respective și care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 

2. Participarea Autorității europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor la orice bunuri mobiliare de la data menționată la alineatul (1) de mai sus se transferă Autorității începând cu data respectivă.

 

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La 1 ianuarie 2014 se realizează o analiză care vizează evaluarea nevoii de a prelungi mandatul OARET. În cazul în care o prelungire este justificată, sunt evaluate din nou reglementările bugetare și procedurale, precum și resursele umane.

Justificare

A review is relevant, before deciding on the future prospects for BERT.

(1)

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Background: The Framework Programmes

The first Commission Framework Proposal of 2001 came as a result of the European plan to embark on a journey to liberalise the European telecommunications market. Europe, by opening and restructuring the market, allowed market structures to emerge that better unleashed the potential to innovate and develop competitive markets within the communications industry. Eight years later, the task of the review is to reassess what has been achieved over this time period, critically analyse the success of the EU regulatory framework in supporting the transition to a competitive and integrated marketplace and propose new ideas and directions where appropriate.

Generally speaking, enhanced competition in this sector has proved to be a main driver of investment and innovation. The efforts have paid off and the effects of this liberalisation have been very positive, creating growth, jobs and new economic and social opportunities. Today, the telecom services sector is a fast growing high-technology sector, with high innovation, considerable investments and productivity, and profitability has often averaged significantly above the non-financial business economy. This makes it a crucial part of the non-financial business economy with Eurostat calculating an average of 3.5% of value added for the EU of 27 Member States in 2005.

In terms of competitiveness vis-à-vis its competitors, investment in this sector overtook that of the US and the Asia Pacific Region in 2005. This same year, Europe's market for electronic communications services amounted to some 273 billion Euros. The effects have been clearly felt by the consumer. Competition amongst telecoms operators has drastically cut the cost of making phone calls over the past 20 years. Between 2000 and 2006, the EU weighted average charge of a three minute call fell by 65% and the cost of a ten minute call fell by 74%.

Whilst liberalisation has been a success story thus far, we still have the responsibility to ensure that we as policy makers continue to provide the best conditions for our companies, especially in light of our aspirations to transform Europe into a knowledge economy and the importance of the telecoms sector in meeting this objective. To this end, we cannot sit on our laurels. There are still bottlenecks that remain in the way of our creation of an integrated market place. There still exist cross-boarder issues and disparities between Member States as regards to broadband access, digitalisation and services. These need to be resolved if we are to guarantee a truly common market.

The ECCMA Commission Proposal: Key Problems

In the current review of the framework for European telecommunications, the Commission has proposed the establishment of the European Electronic Communications Market Authority (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). The rapporteur is of the opinion that the EECMA proposal, however well intended, under the surface reveals several difficulties. The Commission proposal expresses the good intention of improving the functioning of the Single Market. However, these forward looking proposals regarding the EECMA could, on the contrary, hinder European competitiveness, adding red tape by creating a large bureaucracy and thus impeding the European Commission's struggle to introduce better regulation that has been so publicly spearheaded by President Barroso. Moreover, in so doing, it also counters the principles of subsidiarity, taking power away from Member States and NRAs who are on the field. It would be unnecessarily remote from the very markets it is designed to regulate, operating in isolation from those with day-to-day knowledge of those markets. Its existence and operation contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law, making regulatory certainty less certain and European regulation less predictable. The proposed merger with ENISA is very difficult to understand. Indeed, the ENISA's merger with the EECMA would only degrade the latter's functioning. The Commission does not stand o cut much in terms of administration costs and would only undermine the central focus of the agency, by tagging on unrelated issues of ENISA.

Back to Basics: BERT

The rapporteur argues that we should not be too quick to discard the positive qualities found in the current European Regulators Group for electronic communications networks and services (ERG), although notes that some reform is needed for its future success. She notes that a few of the answers are found in the Commissions EECMA proposal, although stops short of creating a cumbersome European agency. Thus, the rapporteur proposes BERT, (the Body of European Regulators in Telecommunications), which would take on many of the functions of the EECMA without taking on the nature of a heavy agency and would be based upon the good practice of the (ERG) whilst streamlining its functioning and working methods, and strengthening the Commission’s obligation to consult this new body and take the utmost account of its views. The establishment of BERT, based on Article 95 of the EC Treaty, would embed today’s ERG into European law by formally constituting an advisory body whose functions and responsibilities are expressly attributed to it by a regulation. This would provide BERT with a greater degree of efficiency and legitimacy than the ERG has today, whilst safeguarding the effective participation of the National Regulatory Authorities (NRAs), and their invaluable on the ground experience.

What would BERT do?

BERT would be an independent expert advisor to the Commission and would remain independent both from the governments and from the industry. As EECMA, BERT would act as the main advisory body to the Commission, but also to the individual NRA's in order to promote a consistent regulatory approach across the European Union. BERT would express its views freely and not only upon the request of the Commission and would further develop today's ERG detailed common positions on priority markets, establish a compliance programme to track NRA action and identify any unjustified divergences.

The current balance of coordination, based on the subsidiary principle, has its particular raison d'être and the reality of the internal market is that it is still a collection of many different sub-markets, with their own particular characteristics and dynamics. Coherence in regulatory intervention therefore actually means ensuring that regulation is applied proportionately, whilst addressing the specific competition issues that arise at a particular place and time, and the best placed to do so are the NRAs who are on the ground.

The tasks of the ENISA would of course not be included in BERT's remit, not only due to the lack of synergy between their respective responsibilities, but moreover as such a move might hamper its independence.

Spectrum policy, the composition and competences of the different NRAs vary from one Member State to another as not all NRAs have competence in this area. Consequently, the Radio Spectrum Policy Group and the Radio Spectrum Committee should continue to perform their tasks and although BERT would not take the lead on European spectrum policy, nevertheless a system of close cooperation with these existing bodies should be developed allowing BERT to advise the Commission, when appropriate, in the selection of undertakings to be granted rights of use of radio frequencies and numbers in any eventual pan-European licensing process.

Structure & Staff

BERT shall be fully accountable and transparent to the relevant European institutions. BERT will be composed of the representatives of each of the Member States’ NRAs as is currently the set-up in the ERG. It will have a much lighter structure than EECMA, but will have its own staff in order to guarantee its independence from both the Commission and from Member States.

The Board of Regulators will be composed of the representatives of the 27 NRAs. In order to enhance the accountability, transparency and visibility of BERT, the post of a Managing Director would be created. The European Parliament could invite the director to participate in its debates and inform the Members about the work and progress made in BERT. He would also give updated information on the development of the European market in electronic communications.

Financing and Transparency

BERT shall be funded as follows. One-third of BERT's funding shall come from the Community budget and two-thirds from the National Regulatory Authorities. Provisions shall be made in each of the Member States to ensure that NRAs have sufficient funding to be able to contribute properly to BERT. The rationale behind such a division is that the one-third contribution from the Community will ensure that BERT is somewhat embedded into the Community system, whilst a minimum contribution from the Community prevents BERT from taking on the characteristics of a European agency, the perils of which I discussed above. Bringing BERT into the Community system gives assurances as to its accountability and transparency. BERT will have to meet certain European requirements in order to keep receiving funding from the European Communities and will have to explain its accounts to its financers. Co-funding provides a greater assurance of BERTs independence and effectiveness than that currently enjoyed by the ERG and encourages NRAs to provide high quality assistance to BERT as they contribute to its functioning.

Accountability

As mentioned above, BERT will be accountable for its actions. BERT will produce a comprehensive annual report on its activities, which shall be made publicly available. BERTs accounts will be subject to the scrutiny of the budgetary control committee. In order to guarantee transparency, the Managing Director will give an annual account of his interests. Whilst the selection of a Managing Director shall be made by the Board of Regulators, the process will also be overseen by the European Commission and the European Parliament, who are charged with the task of issuing non binding opinions on the proposed candidate. Furthermore, the European Parliament shall be able to request that the Managing Director and/or any other Member of the Board of Regulators present it with informed briefings or attend hearings.

A Clear Mission: A Clear Timeframe

The temporality of a need for a body should not be forgotten. BERT would be a transitory body that would exist until competition law and markets evolve to the point where ex-ante regulation is no longer needed. Considering that this entity should thus have a short life-span, it makes more sense to travel this route with a flexible BERT rather than with a heavy piece of Commission apparatus in the form of EECMA. There should be no doubt as to its mission: it should be absolutely clear that it has no other purpose than to develop prime conditions for the telecom market so that the latter may as soon as possible operate solely under general competition law.


AVIZ AL Comisiei pentru bugete (29.5.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Commission proposal

Background

The Commission is proposing a new independent Electronic Communications Market Authority working in close cooperation with the national regulatory authorities and the Commission. According to the proposal, the new Authority will include a board of regulators comprising the heads of the national regulatory authorities of all EU Member States and will replace the European Regulators Group.

The Commission proposes that the new agency will provide it with expert advice, notably to prepare regulatory decisions, and to further the internal market by improving consistency in the application of EU rules, and will act as a centre of expertise for electronic communication networks and services at EU level.

The new Authority would also take over the functions of the European Network Security Agency (ENISA), thereby overcoming many of the problems that have been identified in the operation of ENISA.

             Main tasks of the new Authority

The Authority would complement (and not duplicate, as the Commission stresses) at European level the regulatory tasks performed at national level by the regulatory authorities by:

Ø Providing a framework for national regulators to cooperate

Ø Regulatory oversight of market definition, analysis and the implementation of remedies

Ø Definition of trans-national markets

Ø Advice on radio frequency harmonisation

Ø Decision powers on numbering administration and advice on number portability

Ø Network and information security

Ø General informational and advisory functions

Financial impact

For the full period 2010 - 2013 the cost of the new Telecom Authority as proposed by the Commission will be EUR 88,3m, of which EUR 34m will be operational expenditure and EUR 54,3m administrative expenditure (EUR 39,2m for human resources and EUR 15,1m for other administrative expenditure).

The annual budget is estimated at EUR 10m in the first year, rising to EUR 28m from year 3 onwards. In addition to the Community contribution, the Authority may collect fees and charges for some services. Income received by the Authority for the services provided is planned to contribute to financing its activity.

It is estimated that the Authority will expand up to a permanent staff of 134 once fully established. This includes taking over the tasks and resources of ENISA in 2011.

Against these costs, as the Commission remarks, should be set the savings achieved by incorporating ENISA into the proposed Authority. The current annual budget of ENISA is around EUR 8m. Despite these expected savings due to the closing down of ENISA the Commission already notes in the financial statement that the current proposal for the new agency will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Appraisal

From a budgetary point of view, your draftswoman recommends to object to the setting-up of the new Electronic Communications Market Authority on grounds of uncertainties regarding its financing. She has come to this conclusion for the following reasons:

1) The new Electronic Communications Market Authority has to be financed under subheading 1a of the multiannual financial framework 2007 - 2013 where margins have become particularly limited. In this heading, some reprogramming was already necessary in order to come to an agreement on the financing of Galileo. The resulting margin of subheading 1a for 2008 was consequently 0. And indeed, the Commission already indicated in the financial statement of its proposal that the setting-up of the Telecom Agency will require a re-programming in subheading 1a.

However, no further details of this exercise have been provided. The financing of the new Telecom Agency is included neither in the Commission's last financial programming of 31 January 2008 nor in the tables annexed to the APS for 2009, in which it is simply stated that the agency, to be created in 2010, "will be financed through partial redeployment within the information society policy area and partly by an increase of EUR 37,5m for the period 2009-2013." The Commission has so far been unable to specify exactly how this will be done.

If the financing of the agency already requires re-programming, any newly emerging priority in the future will be even harder - or maybe even impossible - to finance within the current margins. This seems unacceptable to your draftswoman (see Amendment 1).

2) In this context, it has to be pointed out once more that agencies such as the new agency proposed here also fulfil administrative tasks. Some serious thought should therefore be given to the possibility of financing such bodies under heading 5 of the MFF, which has the additional advantage that margins are not as tight as with the other, operational headings (see Amendment 2).

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să respingă actuala propunere a Comisiei din cauza incertitudinilor legate de finanțarea sa și să includă următoarele amendamente în rezoluția ce urmează a fi adoptată:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă nu poate fi compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din actualul cadru financiar multianual 2007-2013 fără a pune în pericol finanțarea altor priorități; constată că Comisia și-a comunicat intenția de a finanța noua Autoritate europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice în cadrul subrubricii 1a, parțial prin redistribuiri și parțial printr-o majorare pentru perioada 2009-2013; subliniază, totuși, că autoritatea bugetară nu a primit încă informații detaliate privind acest exercițiu și, prin urmare, nu este clar încă ce programe sau priorități vor fi afectate sau care vor fi consecințele pe parcursul perioadei financiare și dacă la subrubrica 1a va fi în continuare disponibilă o marjă suficientă;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. subliniază faptul că Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice propusă va executa, de asemenea, sarcini administrative și va oferi asistență Comisiei; prin urmare, consideră că ar trebui analizate toate posibilitățile de a finanța noua autoritate în cadrul rubricii 5 din cadrul financiar multianual 2007-2013, rubrică la care, aparent, sunt încă disponibile marje suficiente;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. subliniază faptul că înființarea Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice va intra sub incidența dispozițiilor de la punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (AII); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea unei astfel de agenții, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării acestei agenții, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

Referințe

COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Examinare în comisie

8.4.2008

29.5.2008

 

 

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

 

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Kyösti Virrankoski

Membri supleanți prezenți la votul final

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (3.6.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699– C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Raportor pentru aviz: Umberto Guidoni

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In order to promote the development of an effective telecommunications single market in the EU the Commission is proposing a new independent Authority working in close cooperation with the national regulatory authorities (NRAs) and the Commission. The new Authority, accountable to the European Parliament, will include a board of regulators comprising the heads of the national regulatory authorities of all EU Member States.

The new authority will provide expert advice to the Commission, improve consistency in the application of EU rules and act as a centre of expertise for electronic communication networks and services at EU level. The new Authority would also take over the functions of the European Network Security Agency (ENISA), thereby overcoming many of the problems that have been identified in the operation of ENISA.

The proposal provides in Article 38(10) for discharge to be given by the European Parliament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism comunitar, Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (denumită în continuare “Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Autoritatea ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate

(12) Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism comunitar independent, pe baza unui Grup european al autorităților de reglementare (ERG) consolidat (denumit în continuare “Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Autoritatea ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate

Justificare

It is unnecessary to create a new agency. Instead, a body such as an enhanced ERG embedded in EU law should be established. The judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 May 2006 in Case C-217/04 UK v Parliament and Council indicates that Article 95 can be used as a basis for establishment of a Community body. This gives ample grounds to give more powers to the ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Autoritatea trebuie să joace rolul unui centru de expertiză la nivel european pentru problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, oferind îndrumare și consultanță Parlamentului European, Comisiei sau organismelor competente numite de statele membre. Securitatea și durabilitatea rețelelor de comunicații și a sistemelor de informații rămân o preocupare principală a societății și un element cheie al cadrului de reglementare UE în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Funcționarea fără probleme a pieței interne riscă să fie îngreunată de o aplicare eterogenă a prevederilor din domeniul securității stipulate în Directiva-cadru și în Directivele specifice. Avizul Autorității, prin care furnizează consultanță tehnică la solicitarea Comisiei și a statelor membre, trebuie să faciliteze aplicarea uniformă a acestor directive la nivel național.

(24) ENISA extinsă trebuie să joace rolul unui centru de expertiză la nivel european pentru problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, oferind îndrumare și consultanță Parlamentului European, Comisiei sau organismelor competente numite de statele membre. Securitatea și durabilitatea rețelelor de comunicații și a sistemelor de informații rămân o preocupare principală a societății și un element cheie al cadrului de reglementare UE în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Funcționarea fără probleme a pieței interne riscă să fie îngreunată de o aplicare eterogenă a prevederilor din domeniul securității stipulate în Directiva-cadru și în Directivele specifice. Avizul ENISA, care dispune de un mandat extins, este afiliată atât Direcției Generale Societatea Informațională și Media, cât și Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate, prin care furnizează consultanță tehnică la solicitarea Comisiei și a statelor membre, trebuie să faciliteze aplicarea uniformă a acestor directive la nivel național.

Justificare

ENISA's mandate runs out in 2009 and unless another body takes over its present duties, European Network and information security cannot be monitored and adequately dealt with. Moreover, a second evaluation of ENISA is currently taking place. A definitive decision on ENISA's future should thus await the results of this evaluation.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se înființează o Autoritate Europeană de Reglementare a Pieței Comunicațiilor Electronice, ale cărei responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înființează un ERG consolidat, în calitate de autoritate ale cărei responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

Justificare

It is unnecessary to create a new agency. Instead a body such as an enhanced ERG embedded in EU law should be created. The judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 May 2006 in Case C-217/04 UK v Parliament and Council indicates that Article 95 can be used as a basis for establishment of a Community body. This gives ample grounds to give more powers to the ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Directorul elaborează un raport anual privind activitatea Autorității, precum și o declarație de asigurare. Documentele respective se fac publice.

Justificare

Under the rules currently in force, it is up to each agency director to decide whether or not to draw up an activity report and statement of assurance. Thus some do and some do not. For the sake of consistency, it would be preferable for all directors to do so.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Sistemele de control intern

 

Auditorul intern al Comisiei este responsabil de auditarea sistemelor de control intern ale Autorității.

Justificare

To clarify the position as to responsibility for auditing.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele financiare aplicabile Autorității sunt adoptate de către Consiliul de administrație după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei, dacă nevoile funcționale specifice Autorității o cer și numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Normele financiare aplicabile Autorității sunt adoptate de către Consiliul de administrație după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei, numai dacă nevoile funcționale specifice Autorității o cer și cu aprobarea prealabilă al Comisiei.

Justificare

To harmonise the terminology with that of recent proposals on Joint-Undertakings.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

Referințe

COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CONT

10.12.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Umberto Guidoni

22.1.2008

 

 

Data adoptării

2.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

9

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Ashley Mote, José Javier Pomés Ruiz

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (6.6.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Raportor pentru aviz: Bernhard Rapkay

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The establishment of a functioning internal market in telecommunications is a top political priority in the EU. The Commission, in its first report of June 2006, proposed changes to the legal framework. This comprehensive and thorough review revealed several problems that have still not been resolved.

To help overcome these obstacles, the Commission proposes setting up a new, independent authority, to work closely with the national regulatory authorities (NRA) and the Commission. It is intended to be accountable to the European Parliament, include a board of regulators comprising the heads of the national regulatory authorities of all EU Member States and replace the European Regulators Group (ERG). It is to have the following main tasks:

· providing expert advice to the Commission, to improve consistency in the application of EU rules,

· regulatory oversight of market definition, analysis and the implementation of remedies,

· definition of trans-national markets,

· advice on radio frequency harmonisation and decision powers on numbering administration,

· functioning as an EU advisory centre for electronic communications networks and services,

· providing network and information security (i.e. taking over the tasks of the European Network and Information Security Agency (ENISA)).

This Commission proposal has met with a clear rejection in the Council. An alternative model of a Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities is proposed below. This network is an association of national regulatory authorities without a legal personality of its own, i.e. it is specifically not directly or indirectly part of Community administration. In contrast to the Commission proposal, the emphasis is on establishing a procedure for joint decision-making by regulatory authorities that are subject to national law. The network of national regulatory authorities would mean that an EU-level authority would not be set up, and EC institutions’ decision-making powers would not be delegated. The regulatory powers of the network must be enshrined and defined in the framework directive, over and above this regulation.

The network should, on its own initiative or – if the directive expressly lays down this provision – adopt opinions and common positions in connection with the remit which, under the framework directive, is the responsibility of the national regulatory authorities. These common positions should be just as binding on the national regulatory authorities as under the Commission recommendation, i.e. each decision-making process would have to take them into account as far as possible. Network decisions would have to be taken by a majority, with each national regulatory authority having a vote. The network should have the same main tasks as those set out in the Commission proposal. The network would be obliged to submit an annual report to the European Parliament.

To guarantee the independence of the network of national regulatory authorities from Member States’ financial and material resources, funding from the Community must be made possible. The network has no legal personality, so it cannot receive funds directly. Therefore ‘indirect’ funding must be provided, primarily through making material resources available from the Community, in the form of appropriate administrative resources. Accordingly, an administrative body without legal personality would be set up in the form of an Office of the Network of National Regulatory Authorities.

Because of the national regulatory authorities’ wide room for manoeuvre as a result of the procedural approach to regulation, a minimum level of coordination is needed in the market regulation procedure. The single market task of removing obstacles to access requires a practical, effective, bottom-up regulatory strategy, to collect information efficiently on actual problems with access and on that basis to coordinate remedies between the national regulatory authorities. Any causes of obstacles to the single market are most effectively overcome by the national regulatory authorities on the ground, and they then have a duty to coordinate the solutions in the context of the proposed procedure of the Network of National Regulatory Authorities, which would be enshrined in Community law.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Rețelei autorităților naționale de reglementare pentru piețele comunicațiilor electronice

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea acestui amendament va impune modificări corespunzătoare în întregul text).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (denumit în continuare „Regulamentul ENISA”) a stabilit Autoritatea Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) în 2004 pentru o perioadă de cinci ani, cu scopul de a asigura un nivel ridicat și eficient al securității rețelelor informatice și a datelor în cadrul Comunității, în vederea dezvoltării unei culturi a securității rețelelor informatice și a datelor de care să beneficieze cetățenii, consumatorii, întreprinderile și organizațiile din sectorul public din Uniunea Europeană, contribuind astfel la o funcționare eficientă a pieței interne.

(3) Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (denumit în continuare „Regulamentul ENISA”) a instituit Autoritatea Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) în 2004 pentru o perioadă de cinci ani, cu scopul de a asigura un nivel ridicat și eficient al securității rețelelor informatice și a datelor în cadrul Comunității, în vederea dezvoltării unei culturi a securității rețelelor informatice și a datelor de care să beneficieze cetățenii, consumatorii, întreprinderile și organizațiile din sectorul public din Uniunea Europeană, contribuind astfel la o funcționare eficientă a pieței interne. Prin urmare, orice modificare a obiectivelor, structurii și a modului de organizare a ENISA va face obiectul unei viitoare revizuiri a Regulamentului ENISA.

Justificare

The objectives and tasks of the Authority proposed by the Commission are distinguished from the key functions of ENISA. The need for the continuation of ENISA is conformed in the recent 2007 evaluation and therefore the esstablishement of the new Authority or any other European Network is without prejudice to the continuation of ENISA.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prin urmare, este necesară o bază instituțională substanțială pentru înființarea unui organism care să reunească expertiza și experiența autorităților naționale de reglementare, împreună cu un set de competențe bine definit, având în vedere necesitatea ca acest organism să exercite o autoritate reală în ochii membrilor săi și necesitatea reglementării sectorului prin calitatea rezultatelor acestuia.

(7) Prin urmare, este necesară o bază instituțională substanțială pentru înființarea unui organism, pe baza evoluției ERG, care să reunească expertiza și experiența autorităților naționale de reglementare, împreună cu un set de competențe bine definit, având în vedere necesitatea ca acest organism să exercite o autoritate reală în ochii membrilor săi și necesitatea reglementării sectorului prin calitatea rezultatelor acestuia.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Aceasta atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism comunitar, și anume Rețeaua europeană a autorităților naționale de reglementare pentru piețele comunicațiilor electronice (denumită în continuare „Rețeaua”). Rețeaua ar trebui să acorde o atenție deosebită garantării posibilității consumatorilor de a profita în continuare pe deplin de pe urma avantajelor societății informaționale, a inovațiilor și a noii generații de rețele, precum și stimulării investițiilor și acordării de prioritate concurenței în domeniul infrastructurii și promovării unui acces mai bun la societatea informațională, în special în zonele rurale, prin intermediul serviciilor de comunicații mobile în bandă largă.

Justificare

This amendment is intended to stress that Review of EU telecom Framework should first seek to foster the goals via making material provision up-to-date, organizational arrangements being rather secondary in importance It is necessary to address pressing issues on making regulation compatible with and friendly for incentives to invest in the next generation networks, to support broadband accessibility in less populated areas.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din data de 1 iunie 2007, intitulată „O evaluare a Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Datelor (ENISA)” a prezentat o examinare a unui raport extern de specialitate care a evaluat activitatea Autorității de la înființarea sa și recomandările Consiliului Director al ENISA referitoare la Regulamentul ENISA și a lansat o consultare publică. Rezultatele principale ale acestui raport al experților a confirmat validitatea politicii care stă la baza creării ENISA și a stabilirii obiectivelor sale inițiale, și, în special, contribuția sa la realizarea unei piețe cu adevărat interne în domeniul comunicațiilor electronice.

eliminat

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În același timp, au fost identificate un număr de probleme, inclusiv, în special, aspecte legate de structura sa organizațională, combinația de competențe și dimensiunea personalului său operațional, precum și dificultăți de ordin logistic. Funcțiile cheie ale ENISA ar trebui să evolueze astfel încât să formeze o componentă esențială a Autorității care, pe baza unei identificări mai clare a obiectivelor și sarcinilor sale, ar trebui să garanteze că acele obiective și sarcini pot fi îndeplinite într-o manieră mai eficientă, mai exactă și mai ieftină, în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, de către o autoritate unică cu competențe în ceea ce privește aspectele care cad sub incidența cadrului european de reglementare pentru rețelele și serviciile din domeniul comunicațiilor electronice.

eliminat

Justificare

Merger of ENISA with the Network, proposed by the Commission, has not been justified well enough to be accepted at the present time: both telecom regulatory network and ENISA have different objectives. Besides, in several member states, national telecom regulators do not necessarily have the power which fall under ENISA scope of activities. If merged, it is plausible that detrimental effect to functioning of both ENISA and the Network will occur. The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by ENISA.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism comunitar, Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (denumită în continuare “Autoritatea”). Autoritatea ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Autoritatea ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate.

(12) Rețeaua ar trebui să aducă astfel o contribuție efectivă la realizarea pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și autorităților naționale de reglementare. Autoritatea ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt atribuite.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Autoritatea trebuie înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității. Agenția ar trebui să fie independentă în ceea ce privește aspectele tehnice și să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar și adecvat ca Autoritatea să fie un organism comunitar cu personalitate juridică care să-și poată exercita puterile conferite prin prezentul regulament.

(15) Rețeaua ar trebui înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritatea trebuie să asiste Comisia în legătură cu orice extindere a obligațiilor UE privind transferabilitatea numerelor. O astfel de extindere poate include inter alia domeniul de aplicare al informațiilor care urmează a fi transferate sau tipurile de rețea (adică fixă sau mobilă) între care urmează a fi transferate numerele și informațiile. Modificările cu privire la această obligație trebuie să țină cont de prețurile pentru utilizatori și costurile de comutare pentru întreprinderi, precum și de experiențele din statele membre.

(19) Rețeaua ar trebui să asiste Comisia și statele membre în legătură cu orice extindere a obligațiilor UE privind transferabilitatea numerelor. O astfel de extindere poate include inter alia domeniul de aplicare al informațiilor care urmează a fi transferate sau tipurile de rețea (adică fixă sau mobilă) între care urmează a fi transferate numerele și informațiile. Modificările cu privire la această obligație ar trebui să țină cont de prețurile pentru utilizatori și costurile de comutare pentru întreprinderi, precum și de experiențele din statele membre.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Autoritatea trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient și, mai ales, independent. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

(33) Rețeaua ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Funcționarea fără probleme a Autorității necesită ca Directorul acesteia să fie numit în funcție de merite și abilități administrative și manageriale dovedite, precum și în funcție de competența și experiența relevantă în domeniul rețelelor, serviciilor și piețelor de comunicații electronice, și ca acesta să își îndeplinească îndatoririle total independent și cu flexibilitate în ceea ce privește organizarea funcționării interne a Autorității. Directorul trebuie să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor Autorității, de o manieră independentă.

(34) Funcționarea fără probleme a Rețelei necesită ca directorul acesteia să fie numit în funcție de merite și abilități administrative și manageriale dovedite, precum și în funcție de competența și experiența relevantă în domeniul rețelelor, serviciilor și piețelor de comunicații electronice, și ca acesta să își îndeplinească îndatoririle cu flexibilitate în ceea ce privește organizarea funcționării interne a Rețelei. Directorul ar trebui să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor Rețelei.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Este necesară garantarea faptului că părțile afectate de deciziile Autorității pot apela la măsurile corective necesare. Trebuie înființat un mecanism adecvat de recurs, astfel încât deciziile Autorității să poată fi contestate la un Consiliu de apel specializat ale cărui decizii trebuie să poată face obiectul unei acțiuni la Curtea de Justiție.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Trebuie asigurat transferul fără probleme al activităților permanente ale ENISA către Autoritate.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul autorităților naționale de reglementare. Autoritatea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar și la asigurarea unui nivel ridicat și eficient privind securitatea rețelelor informatice și a datelor, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

(2) Activitatea rețelei intră în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul autorităților naționale de reglementare. Autoritatea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

Justificare

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) emite avize la solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă și sprijină Comisia prin punerea la dispoziția acesteia a unor mijloace tehnice suplimentare de asistență privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice;

(a) emite avize la solicitarea Parlamentului European, a Comisiei sau din proprie inițiativă și sprijină Parlamentul European și Comisia, prin punerea la dispoziția acestora a unor mijloace tehnice suplimentare de asistență privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice;

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) furnizează consultanță și asistență Comisiei sau oricărui organism competent numit de un stat membru în legătură cu orice problemă de securitate a rețelelor informatice și a datelor care ține de competența Autorității;

eliminat

Justificare

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) adoptă decizii individuale în legătură cu emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul European de Numerotare Telefonică (ETNS);

eliminat

Justificare

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in place.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) sprijină Comisia în selectarea de întreprinderi eligibile pentru acordarea de drepturi de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Justificare

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the Communications Committee (CoCom).

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) încasează și redistribuie taxele de utilizare pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Justificare

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) emite recomandări către autoritățile naționale de reglementare în legătură cu dispute transnaționale referitoare la aspecte ce țin de accesibilitatea electronică.

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite avize cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

(1) La solicitarea Parlamentului European sau a Comisiei, Rețeaua emite avize cu privire la aspectele menționate la alineatul (3) legate de comunicațiile electronice. Comisia poate solicita avize cu privire la alte aspecte legate de comunicațiile electronice, cu condiția ca solicitarea să fie justificată și rezonabilă și ca aceasta să informeze Parlamentul European și Consiliul și să le ofere posibilitatea de a examina respectiva solicitare încă din momentul prezentării acesteia.

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured. Requests for opinions from the Commission should be measured and accountable.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice conform articolului 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și articolului 4 din Directiva 2002/58/CE (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

eliminat

Justificare

Security issues are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);

(e) în colaborare cu autoritățile de reglementare naționale competente, analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);

Justificare

Market reviews can be conducted most effectively by national regulatory authorities so cooperation is desirable.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) aspecte legate de numerotare, conform articolului 10 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și accesul la numere și servicii în Comunitate conform articolului 28 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);

eliminat

Justificare

The competence should remain with the Member States.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) măsuri legate de aspecte referitoare la spectrul radio conform articolelor 4 și 6 din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio);

eliminat

Justificare

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) conform articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea):

eliminat

(i) condițiile armonizate cu privire la drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor;

 

(ii) modificarea sau revocarea drepturilor de utilizare emise, de o manieră coordonată și armonizată;

 

(iii) selectarea întreprinderilor cărora le pot fi acordate drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe sau a numerelor, pentru servicii cu potențial transfrontalier.

 

Justificare

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG)..

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Toate avizele Rețelei sunt furnizate Parlamentului European, aceasta informând Parlamentul European cu privire la propunerile sale finale, în cadrul procedurii de reglementare cu control.

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care Autoritatea primește o solicitare din partea Comisiei, conform articolului 16 alineatul (7) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare a pieței specifice relevante dintr-un stat membru, aceasta emite un aviz și furnizează Comisiei informațiile necesare, inclusiv rezultatele consultării publice și analiza pieței. În cazul în care Autoritatea constată ineficiența concurenței de pe piață, avizul său va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piață, precum și obligațiile corespunzătoare care trebuie impuse.

(1) În cazul în care Rețeaua primește o solicitare din partea Comisiei, conform articolului 16 alineatul (7) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare a pieței specifice relevante dintr-un stat membru, aceasta efectuează un studiu de piață în cooperare cu autoritatea națională de reglementare competentă. Rețeaua și autoritatea națională de reglementare competentă emit un aviz comun, verificat în ultimă instanță de Rețea, și furnizează Comisiei informațiile necesare, inclusiv rezultatele consultării publice și analiza pieței. În cazul în care Rețeaua și autoritatea națională de reglementare constată ineficiența concurenței de pe piață, avizul acestora va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piață, precum și obligațiile corespunzătoare care trebuie impuse.

Justificare

Market reviews can be conducted most effectively with the direct engagement of the national regulatory authorities. The Authority should oversee the review and be responsible for its recommendations.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va furniza acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul (1).

(3) La solicitarea Comisiei, Rețeaua și autoritatea națională de reglementare furnizează acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alineatul (1).

Justificare

Market reviews can be conducted most effectively with the direct engagement of the national regulatory authorities. The Authority should oversee the review and be responsible for its recommendations.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Înainte de emiterea avizului său conform alineatului 1 sau al alineatului 3, Autoritatea se consultă cu autoritățile naționale de reglementare și cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și organizează o consultare publică în conformitate cu articolul 41 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Autoritatea poate să ia decizii referitoare la emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul european de numerotare telefonică (SNTE) în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2002/21/EC (Directiva-cadru). Autoritatea este responsabilă, de asemenea, cu administrarea și dezvoltarea Spațiului de Numerotare Telefonică European (SNTE), în numele statelor membre cărora le-a fost alocat prefixul 3883.

eliminat

Justificare

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in place.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea își asumă sarcini asociate administrării și managementului intervalelor de numerotare armonizate conform articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

eliminat

Justificare

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in place.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea acordă consultanță și efectuează studii și reexaminări, în special în legătură cu aspectele tehnice și economice privind utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice.

(1) La solicitarea Comisiei, Rețeaua acordă consultanță acesteia și cooperează îndeaproape cu Comitetul pentru comunicații, Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (denumit în continuare RSPG) și/sau Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio (denumit în continuare RSC), după caz, în privința chestiunilor care intră în sfera sa de competență, în special cele care afectează sau sunt afectate de utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în sectorul comunicațiilor electronice. Rețeaua acționează în strânsă cooperare cu RSPG și RSC, după caz.

Justificare

Competences of the Network would have to be compatible existing bodies involved in matters of frequency policy, these being RSC and RSPG with regard to frequencies, and CoCom with regard to many other telecom matters including technical and economic aspects.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea publică un raport anual privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

(4) Rețeaua, în colaborare cu RSPG, înregistrează evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice. După caz, periodic sau la cererea Comisiei, Rețeaua prezintă un raport cu privire la nevoile și provocările posibile.

Justificare

The obligation to produce an annual report is too overbearing and burdensome. Reports should be produced as and when the Authority deems fit or when requested as provided for. The Radio Spectrum Policy Group (RSPG) may be better placed to fulfil this competence.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un aviz al Autorității emis conform alineatului (1) se referă la punerea în aplicare a unei proceduri comune de selecție pentru drepturile de utilizare care intră sub incidența articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), avizul respectiv include, în special, următoarele:

eliminat

(a) identificarea serviciilor de comunicații electronice a căror furnizare transfrontalieră în Comunitate ar beneficia de utilizarea spectrului sau a numerelor, drepturile respective fiind conferite cu ajutorul unei proceduri unice și în baza unui set unic de condiții;

 

(b) identificarea numerelor sau a intervalelor de numerotare care pot fi utilizate pentru astfel de servicii;

 

(c) evaluarea nivelului cererii actuale sau potențiale pentru astfel de servicii la nivel comunitar, precum și

 

(d) precizarea tuturor restricțiilor pe care le consideră corespunzătoare în ceea ce privește numărul de drepturi de utilizare care urmează a fi conferite în baza procedurii comune de selecție și procedurile care vor fi urmate pentru selecția întreprinderilor cărora le sunt conferite aceste drepturi, ținând cont, acolo unde este cazul, de principiile prevăzute la articolul 7 din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

Justificare

The competence should remain with the Member States.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Propunere privind selectarea întreprinderilor

 

Conform Articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea:

 

(a) primește și prelucrează cereri de la întreprinderi privind drepturile de utilizare a spectrului radio și a numerelor și încasează taxele și onorariile administrative impuse întreprinderilor conform unei proceduri comune de selecție;

 

(b) derulează procedura comună de selectare și propune întreprinderea(ile) căreia/cărora îi/le pot fi conferite drepturile individuale de utilizare, conform dispozițiilor;

 

(c) transmite Comisiei un raport conținând detalii ale cererilor primite, o descriere a evaluării cererilor respective, identificarea întreprinderii(lor) cea/cele mai eligibilă(e) pentru conferirea drepturilor individuale de utilizare și o justificare a acestei selecții cu referire la criteriile prevăzute în măsura relevantă de punere în aplicare.

 

Justificare

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the Communications Committee (CoCom).

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Autoritatea prezintă Comisiei un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

La solicitarea Comisiei sau a Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, Rețeaua prezintă Comisiei și RSPG un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

Justificare

The Authority should play a co-ordinating role on spectrum management working with both the Commission and the Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Securitatea rețelelor informatice și a datelor

 

În plus față de sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la articolul 19 alineatele (4) și (5), Autoritatea:

 

(a) facilitează cooperarea dintre Comisie și statele membre la elaborarea metodologiilor comune de prevenire, management și răspuns la problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor;

 

(b) informează Comisia în legătură cu cercetările întreprinse în domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, precum și în legătură cu utilizarea eficientă a tehnologiilor de prevenire a riscurilor; și promovează soluțiile de management al riscului și studiile privind soluțiile de management al prevenirii în cadrul organizațiilor din sectorul public și privat, și

 

(c) contribuie la eforturile Comunității de cooperare cu statele terțe și, acolo unde este cazul, cu organizațiile internaționale pentru promovarea unei abordări globale comune a problemelor legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor.

 

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Încasarea și redistribuirea onorariilor de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio și a taxelor administrative în cadrul unei proceduri comune de selecție

 

1. Atunci când se impun taxe de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor emise în baza unei proceduri comune de selecție, conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea acestor onorarii de utilizare.

 

Taxele de utilizare vor fi redistribuite la primirea acestora de către Autoritate între statele membre relevante și Autoritate conform termenelor și procentelor care urmează a fi stabilite de Comisie conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

În cazul în care termenul-limită și procentul nu sunt stabilite de către Comisie, taxele de utilizare sunt redistribuite în funcție de populația din fiecare stat membru căruia i s-a solicitat să emită drepturi de utilizare în ultimul an încheiat înainte de lansarea procedurii de selecție.

 

2. Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea taxelor administrative impuse întreprinderilor selecționate, în urma unei proceduri comune de selecție pentru drepturi de utilizare a spectrului sau numerelor, în vederea acoperirii costurilor administrative achitate de autoritățile naționale de reglementare, în ceea ce privește monitorizarea conform condițiilor comune.

 

Autoritatea redistribuie taxele administrative la care se face referire la punctul 1 imediat după primirea acestora către autoritățile naționale de reglementare relevante, conform valorilor prevăzute de autoritățile naționale de reglementare.

 

Justificare

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, Autoritatea promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, autoritățile naționale de reglementare și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv securitatea rețelelor informatice și a datelor.

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, Rețeaua promovează schimbul de informații atât între statele membre și Parlamentul European, cât și între statele membre, autoritățile naționale de reglementare și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured. The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Autoritatea colectează informațiile corespunzătoare, în special în conformitate cu articolul 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), pentru a analiza riscurile actuale și viitoare. Autoritatea analizează la nivel european, în special riscurile care ar putea avea un impact asupra durabilității și accesibilității rețelelor de comunicații electronice, precum și asupra autenticității, integrității și confidențialității informațiilor accesate și transmise cu ajutorul acestora, și transmite rezultatele analizei statelor membre și Comisiei.

eliminat

Justificare

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Autoritatea contribuie la conștientizarea și accesibilitatea informațiilor actuale, obiective și complete, inclusiv cele cu privire la aspecte legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, pentru toți utilizatorii, printre altele, prin promovarea schimbului de cele mai bune practici actuale, inclusiv în domeniul metodelor de alertare a utilizatorilor, precum și prin realizarea unei sinergii între inițiativele sectorului public și privat.

eliminat

Justificare

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea este responsabilă cu managementul și publicarea unei baze de date privind prețurile serviciilor de telefonie vocală și a serviciilor de informații furnizate consumatorilor de servicii de telefonie mobilă atunci când folosesc roaming-ul în Comunitate, inclusiv, dacă este cazul, costurile specifice ale apelurilor efectuate și primite în roaming în cele mai îndepărtate regiuni ale Comunității. Autoritatea monitorizează evoluțiile acestor prețuri și publică un raport anual.

eliminat

Justificare

Intervention in mobile and data roaming was only intended as a market correcting measure and was not meant to be permanent. Ongoing monitoring is within the power of the Commission, and could be requested but should not be written into regulation.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Autoritatea preia sarcini specifice suplimentare.

La solicitarea Comisiei sau a Parlamentului European, Rețeaua poate prelua sarcini specifice suplimentare în ceea ce privește toate aspectele referitoare la comunicațiile electronice.

Justificare

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and the Authority must therefore be ensured.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismele Autorității

Organizarea Rețelei

Autoritatea este alcătuită din:

Rețeaua numește un director, își organizează secretariatul, își stabilește un buget și sediul.

(a) un Consiliu de Administrație;

 

(b) un Consiliu al autorităților de reglementare

 

(c) un Director

 

(d) un Responsabil șef cu securitatea rețelelor

 

(e) un Grup permanent al părților interesate

 

(f) un Consiliu de apel.

 

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Consiliul de administrație

 

1. Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți astfel încât să fie asigurate standarde ridicate de competență și independență și o gamă largă de expertiză în domeniu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

 

2. Consiliul de administrație numește președintele consiliului și vice-președintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-președintele înlocuiește automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea și în orice eventualitate, mandatul președintelui și cel al vice-președintelui expiră în momentul în care aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai Consiliului de administrație.

 

3. Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul Autorității participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel în acest sens. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către Autoritate.

 

4. Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

 

5. Fiecare membru are un vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile.

 

Justificare

The Administrative Board may jeopardise the independence of the regulators, is an unnecessary layer of bureaucracy and should be removed.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

eliminat

Sarcinile Consiliului de administrație

 

1. Consiliul de administrație, după consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

 

2. După consultarea cu Directorul, Consiliul de administrație numește un Responsabil șef cu securitatea rețelelor în conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

 

3. Consiliul de administrație numește membrii Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).

 

4. Consiliul de administrație numește membrii Consiliului de apel, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

 

5. Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare în conformitate cu articolul 28 alineatul (3), programul de activitate al Autorității pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale.

 

6. Consiliul de administrație își exercită competențele bugetare în conformitate cu articolele 36 - 38.

 

7. Consiliul de administrație decide, după ce a obținut acordul Comisiei, dacă acceptă moșteniri, donații sau finanțări provenind din alte surse comunitare.

 

8. Consiliul de administrație exercită autoritate disciplinară asupra Directorului și asupra Responsabilului șef cu securitatea rețelelor.

 

9. Consiliul de administrație redactează, dacă este necesar, strategia de personal a Autorității în conformitate cu articolul 49 alineatul (2).

 

10. Consiliul de administrație adoptă dispozițiile speciale necesare punerii în aplicare a dreptului de acces la documentele Autorității, în conformitate cu articolul 47.

 

11. Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile Autorității și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (4), raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale Autorității pe parcursul anului în cauză.

 

12. Consiliul de administrație își stabilește propriul regulament de procedură.

 

13. Consiliul de administrație emite un aviz Comisiei cu privire la sarcinile administrative pe care Autoritatea le poate percepe întreprinderilor în urma îndeplinirii sarcinilor sale conform celor menționate la articolul 16.

 

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Consiliul autorităților de reglementare

 

1. Consiliul autorităților de reglementare include un membru pentru fiecare stat membru, care reprezintă șeful autorității naționale independente de reglementare și care este responsabil cu aplicarea de zi cu zi a cadrului de reglementare în statul membru, Directorul și un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

 

2. Directorul este președintele Consiliului autorităților de reglementare.

 

3. Consiliul autorităților de reglementare își alege vice-președintele dintre membrii săi. Vice-președintele înlocuiește președintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, mandatul vice-președintelui expiră în momentul în care acesta nu mai deține calitatea de membru al Consiliului autorităților de reglementare.

 

4. Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate simplă. Fiecare membru sau supleant, altul decât Directorul sau reprezentantul Comisiei are un vot.

 

5. Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul propriu de procedură.

 

6. În exercitarea atribuțiilor și în desfășurarea activităților de reglementare conferite Autorității prin prezentul regulament, Consiliul autorităților de reglementare acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru sau din partea grupurilor de interese publice sau private.

 

7. Secretariatul Consiliului autorităților de reglementare este asigurat de către Autoritate.

 

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

 

1. Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz Directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 4 – 23 în sfera sa de competență. În plus, Consiliul autorităților de reglementare oferă consultanță Directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia.

 

2. Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (2). Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul nu participă la pregătirea sau la procesul de votare a unor astfel de avize.

 

3. Consiliul autorităților de reglementare aprobă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul (4) și în temeiul proiectului de buget stabilit conform articolului 37, programul de activități al Autorității pentru anul care urmează.

 

4. Consiliul autorităților de reglementare aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 26 alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

 

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Directorul

 

1. Autoritatea este administrată de către Directorul acesteia, care hotărăște independent în exercitarea atribuțiilor sale. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

 

2. După consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, Directorul este numit de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, de pe o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

 

3. Mandatul Directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia inițiază un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestui proces de evaluare sunt următoarele:

 

(a) activitatea directorului;

 

(b) sarcinile și obligațiile Autorității în anii următori;

 

4. Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Consiliului autorităților de reglementare, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

 

Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, Directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

 

5. Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

 

6. Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

 

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Sarcinile directorului

 

1. Directorul are responsabilitatea de a reprezenta Autoritatea și de a o administra.

 

2. Directorul pregătește lucrările Consiliului de administrație. El sau ea participă, fără a avea drept de vot, la lucrările Consiliului de administrație.

 

3. Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 4 – 23, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

 

4. În fiecare an, Directorul pregătește un proiect al programului de activitate al Autorității pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

 

El/ea prezintă Consiliului de administrație programul de lucru, spre adoptare, înainte de 1 septembrie.

 

5. Directorul este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al Autorității sub îndrumarea Consiliul autorităților de reglementare și, după caz, al Responsabilului șef cu securitatea rețelelor, precum și sub controlul administrativ al Consiliului de administrație.

 

6. Directorul ia măsurile necesare, în special cea de adoptare a instrucțiunilor administrative interne și de publicare a comunicărilor, pentru a garanta funcționarea Autorității în conformitate cu prezentul regulament.

 

7. Directorul face o estimare a veniturilor și cheltuielilor Autorității în conformitate cu articolul 37 și execută bugetul Autorității în conformitate cu articolul 38.

 

8. În fiecare an, Directorul pregătește un proiect de raport anual care conține o secțiune privind activitățile de reglementare ale Autorității, cu o secțiune privind activitățile de reglementare ale Autorității și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

 

9. Referitor la personalul Autorității, Directorul își exercită competențele prevăzute la articolul 49 alineatul (3).

 

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Responsabilul șef cu securitatea rețelelor

 

1. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este responsabil cu coordonarea sarcinilor Autorității legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor lucrează sub supravegherea Directorului și raportează către acesta din urmă. El/ea întocmește proiectul programului anual de lucru pentru aceste activități.

 

2. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este numit pe o perioadă de cinci ani de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, de pe o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie.

 

3. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Directorului. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

 

4. Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Directorului, poate să prelungească durata mandatului Responsabilului șef cu securitatea rețelelor o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

 

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

eliminat

Grupul permanent al părților interesate

 

1. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor înființează un Grup permanent al părților interesate alcătuit din experți reprezentând părțile interesate relevante, în special din industria tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, grupurile de consumatori și experții academici în securitatea rețelelor informatice și a datelor. După consultarea Directorului, Responsabilul șef cu securitatea rețelelor stabilește procedurile referitoare la numărul, alcătuirea, numirea membrilor și funcționarea grupului.

 

2. Grupul este prezidat de Responsabilul șef cu securitatea rețelelor. Durata mandatului membrilor săi este de doi ani și jumătate. Membrii grupului nu pot fi membri ai Consiliului de administrație sau ai Consiliului autorităților de reglementare.

 

3. Reprezentanții Comisiei au dreptul de a participa la întâlniri și la activitățile Grupului.

 

4. Grupul poate oferi servicii de consultanță Responsabilului șef cu securitatea în ceea ce privește desfășurarea activităților sale, precum întocmirea unei propuneri pentru părțile relevante din programul de lucru al Autorității, precum și garantarea comunicării cu părțile interesate referitor toate aspectele aferente programului de lucru.

 

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 33

eliminat

Consiliul de apel

 

1. Consiliu de apel este format din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau actualul personal de conducere al autorităților naționale de reglementare, al autorităților din domeniul concurenței sau al altor instituții naționale sau comunitare cu experiență relevantă în sectorul comunicațiilor electronice. Consiliul de apel își desemnează președintele.

 

2. Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare.

 

3. Durata mandatului membrilor Consiliului de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Consiliului de apel sunt independenți în luarea deciziilor. Aceștia nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al Consiliului de administrație sau al Consiliului autorităților de reglementare. Un membru al Consiliului de apel nu poate fi revocat din funcție pe durata mandatului decât în cazul în care el sau ea se face vinovat de comportament din culpă gravă, iar Consiliul de administrație, după ce a obținut avizul Consiliului autorităților de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

 

4. Membrii Consiliului de apel nu iau parte la procedurile de apel dacă au un interes personal în cazul respectiv, dacă au fost anterior implicați ca reprezentanți ai uneia dintre părți sau dacă au participat la adoptarea deciziei la care se face apel.

 

În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la primul alineat sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al Consiliului de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la procedurile de apel, membrul respectiv informează Consiliul de apel în consecință. Un membru al Consiliului de apel poate fi contestat de către oricare parte din cadrul procedurilor de apel în baza motivelor menționate la primul alineat sau dacă sunt suspectați de părtinire. O obiecție nu poate fi fundamentată pe criterii de naționalitate a membrilor și nu este admisibilă dacă, deși conștientă de existența unui motiv de obiecție, partea din cadrul procedurilor de apel a inițiat o măsură procedurală.

 

5. Consiliul de apel decide acțiunile care trebuie întreprinse în cazurile menționate la alineatul 4 fără participarea membrilor în cauză. În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul Consiliului de apel de către supleantul său, cu condiția ca supleantul să nu se regăsească într-o situație similară. În acest din urmă caz, președintele desemnează un înlocuitor dintre supleanții disponibili.

 

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

eliminat

Recursuri

 

1. Consiliul de apel este responsabil cu adoptarea deciziilor privind formularea recursurilor împotriva hotărârilor sau măsurilor adoptate de Autoritate în domeniile acoperite de articolul 8 alineatul (1).

 

2. Deciziile Consiliului de apel sunt adoptate în baza unei majorități calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de apel este convocat atunci când este necesar.

 

3. Un apel introdus în conformitate cu alineatul (1) nu comportă un efect de suspendare. Consiliul de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanțele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.

 

4. Apelul, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul Autorității, în termen de două luni de la data notificării măsurii către persoana în cauză sau, în absența acesteia, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a publicat măsura sau decizia sa. Consiliul de apel ia o decizie cu privire la recurs în termen de două luni de la introducerea unei acțiuni.

 

5. Dacă recursul este admisibil, Consiliul de apel examinează dacă acesta este bine fundamentat. Acesta invită părțile din cadrul procedurilor de apel, de câte ori este necesar, să prezinte, până la un termen limită stabilit, observații privind notificările emise de către Consiliu sau la comunicările celorlalte părți din procedurile de recurs. Părțile din procedurile de recurs au dreptul la o expunere orală.

 

6. Consiliul de apel poate, conform prezentului articol, să exercite atribuțiile care țin de competența Autorității sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul Autorității. Acesta din urmă este obligat prin decizia Consiliului de apel.

 

7. Consiliul de apel își adoptă propriul regulamentul de procedură.

 

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

eliminat

Acțiuni pe lângă Tribunalul de Primă Instanță și la Curtea de Justiție

 

1. Autoritatea poate introduce o acțiune pe lângă Tribunalul de Primă Instanță a Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 230 din tratat, privind contestarea unei decizii luate de către Consiliul de apel sau, în cazul în care consiliul nu are competență, de către Autoritate.

 

2. În cazul în care Autoritatea nu reușește să adopte o decizie, pot fi inițiate recursuri în carență pe lângă Tribunalul de Primă Instanță sau Curtea de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

 

3. Autoritatea are obligația să ia măsurile necesare pentru a se conforma cu hotărârea Tribunalului de Primă Instanță sau cea a Curții de Justiție.

 

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – literele a - e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) taxe pentru serviciile furnizate de Autoritate

(a) o treime din finanțarea sa anuală se plătește direct sub forma unei subvenții comunitare în cadrul capitolului corespunzător din bugetul Comunităților Europene, astfel cum este prevăzut de autoritatea bugetară, în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional din 6 mai 2006;

(b) un procent din taxele de utilizare plătite de solicitanți conform prevederilor Articolului 17;

(b) două treimi din venitul său anual reprezintă contribuția directă a autorităților naționale de reglementare. Statele membre au obligația de a garanta că autoritățile naționale de reglementare dispun de resursele financiare și umane corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite lor de OARET și pentru finanțarea adecvată a acestuia. Statele membre ar trebui să specifice linia bugetară pe care autoritățile naționale de reglementare trebuie să o utilizeze de acum înainte pentru a furniza resurse pentru OARET din bugetele lor anuale. Bugetele sunt făcute publice.

(c) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Comunităților Europene (Secțiunea Comisie);

 

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări acordate după cum se prevede la articolul 26 alineatul (7).

 

(e) orice contribuție benevolă din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare ale acestora.

 

Justificare

The Authority should not have the power to collect fees. In order to ensure effective independence from the Commission, the Authority should be mostly funded by the Member States.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura și operaționale.

(2) Cheltuielile Rețelei cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura și operaționale, inclusiv cheltuielile aferente creării unui secretariat independent.

Justificare

The Authority should have a secretariat that covers the full administrative needs of its operation.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Autorității.

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele financiare aplicabile Autorității sunt adoptate de către Consiliul de administrație după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei, dacă nevoile funcționale specifice Autorității o cer și numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Normele financiare aplicabile Rețelei sunt adoptate de Rețea, după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei, dacă nevoile funcționale specifice Rețelei o cer și numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 40

eliminat

Măsuri antifraudă

 

1. Pentru a combate frauda, corupția și alte activități ilegale, se aplică fără restricție dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF).

 

2. Autoritatea aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind anchetele interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și adoptă fără întârziere dispoziții corespunzătoare aplicabile tuturor angajaților Autorității.

 

3. Deciziile de finanțare, acordurile și instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea, stipulează clar că OLAF și Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfășoare verificări la fața locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către Autoritate, precum și în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

 

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Consiliul autorităților de reglementare, la propunerea Directorului, poate autoriza părțile interesate să urmărească unele dintre activitățile Autorității.

eliminat

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Deciziile adoptate de către Autoritate, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Curtea de Justiție, în conformitate cu condițiile prevăzute în articolele 195, respectiv 230 din tratat.

eliminat

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 48

eliminat

Statut juridic

 

1. Autoritatea este un organism comunitar cu personalitate juridică.

 

2. În fiecare stat membru, acestea beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislației naționale. Aceasta poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.

 

3. Autoritatea este reprezentată de către directorul acesteia.

 

4. Sediul Autorității este situat în […]. Până la data la care sediul acesteia va fi finalizat, Autoritatea este găzduită în sediul Comisiei.

 

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 49

eliminat

Personalul

 

1. Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente și regimuri se aplică personalului Autorității, inclusiv Directorului și Responsabilului șef cu securitatea rețelelor.

 

2. Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

 

3. În ceea ce privește personalul său, Autoritatea își exercită atribuțiile conferite autorității de desemnare conform Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și autorității împuternicite să încheie contracte conform regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

 

4. Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită angajarea în cadrul Autorității de experți naționali detașați din statele membre.

 

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 50

eliminat

Privilegii și imunități

 

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică Autorității și personalului aferent.

 

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 51

eliminat

Răspunderea Autorității

 

1. În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție este competentă să judece toate litigiile legate de compensarea unor astfel de prejudicii.

 

2. Răspunderea financiară personală și răspunderea disciplinară a personalului Autorității față de aceasta sunt guvernate de dispozițiile relevante aplicabile personalului Autorității.

 

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 54a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54a

 

Rețeaua autorităților naționale de reglementare prezintă Parlamentului European un raport anual privind activitatea sa.

Amendamentul 69

Propunere de regulament

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cinci ani de la începerea efectivă a activității și din cinci în cinci ani ulterior, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament. Această evaluare vizează rezultatele obținute de Autoritate precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Evaluarea ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național. Raportul, și orice propunere care îl însoțește, vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului.

În termen de cinci ani de la începerea efectivă a activității, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Rețelei și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament. Această evaluare vizează rezultatele obținute de Rețea precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Evaluarea ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național. Raportul, și orice propunere care îl însoțește, vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului.

 

În cazul în care raportul de evaluare prezentat în conformitate cu alineatul (1) indică faptul că, din motive obiective care țin de funcționarea pieței interne, este necesară prelungirea duratei de activitate a Rețelei pentru o perioadă limitată, Parlamentul European și Consiliul, acționând în conformitate cu articolul 251 din Tratatul CE, pot prelungi o singură dată durata de activitate a Rețelei pentru o perioadă de cel mult 2 ani.

 

Rețeaua își încetează activitatea cel târziu după cinci ani de funcționare, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul, acționând în conformitate cu Articolul 251 din Tratatul CE, prelungesc durata de activitate a Rețelei pentru o perioadă limitată, pe baza unei justificări obiective din partea Comisiei.

Justificare

Regulation needs to reflect the transitory nature of ex-ante telecom regulation, which has to eventually give up place to general competition law. The introduction of a “sunset clause” would be a practical step towards de-regulation sending signals to the market consistent with the policy objectives of promoting investments.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 56

eliminat

Dispoziții tranzitorii

 

1. La 14 martie 2011, Autoritatea își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile desfășurate de Autoritatea europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor anterior datei respective și care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 

2. Participarea Autorității europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor la orice bunuri mobiliare de la data menționată la alineatul (1) de mai sus se transferă Autorității începând cu data respectivă.

 

Justificare

Security matters are already dealt with effectively by ENISA and should not fall under the remit of the Authority.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea europeană de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

Referințe

COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ECON

10.12.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Bernhard Rapkay

18.2.2008

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Dragoș Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan

18.6.2008

AVIZ al Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Raportoare pentru aviz: Edit Herczog

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the establishment of a leaner, more effective organization, embedded into the European legal system.

A new name, Body of European Regulators in Telecom (BERT) would indicate a slight shift in the nature of the organization, and reflect that BERT is consisting of the representatives of the national regulatory authorities (NRAs). The new entity would not possess the powers of an authority, but it would remain embedded into the European legal system.

Strengthening decentralized nature of regulation

The revised wording of the Regulation is aimed to provide a set-up which does not contradict the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law, and ensures that electronic communications regulations in Europe relies on a decentralized system of independent regulators in which NRAs play a decisive role.

The highest decision-making body of BERT would be the Board of Regulators. The Board of Regulators is composed of the NRAs(1), and chaired by one of the members appointed by the Board of Regulators for a term of one year. The Board of Regulators takes all decisions related to BERT’s functions by a qualified (two thirds) majority. No Administrative Board, as envisaged in the Commission proposals is set up.

Improved governance rules to ensure efficient and timely regulatory decision-making

An Executive Board would be set up, which would be composed of a maximum of five members (i.e., Chairperson for the current year, previous and prospective chairpersons acting as vice-chairpersons, and two additional members, appointed by the Board of Regulators.) The Executive Board is responsible for the strategic management of BERT and provides guidance and instructions to the Executive Director in the execution of the his/her tasks.

The Executive Director is responsible for the management of the day-to-day operation of BERT, and will act on the instructions of the Executive Board. The Executive Director shall be appointed by the Board of Regulators for a term of three years (which may be renewed once).

The office of BERT should work under the direction of the Executive Director. For regulatory issues it would be composed of 15 experts seconded by the national regulators and 15 Community civil servants. The total number of staff should not exceed 40. This figure is a significant decrease compared to the staffing figures proposed for EECMA.

To profit from the expertise of NRAs, BERT would set up working groups responsible for key regulatory topics related to its work, in which representatives of NRAs would work together with the representatives of BERT.

Focused responsibilities to enhance consistent regulatory actions

BERT would be in charge of five key matters:

· Contribute to consistency of implementation of remedies in the Members States through an increased role in the Article 7 procedure;

· Adopt common regulatory positions which would have to be taken into utmost account by national regulators;

· Opine to the Commission regarding analyses of transnational markets;

· Advise on spectrum policy issues of pan-European interest (including to RSPG(Radio Spectrum Policy Group)/RSC(Radio Spectrum Committee));

· International coordination and cooperation.

In addition, BERT would perform specific administrative, registering and monitoring duties related to pan-European matters (similarly as envisaged for EECMA), in particular duties contributing to an increased level of consumer awareness, to the extent such duties do not interfere with delegation rules applicable to the Commission, and with the exception of those related to network security matters.

The budget of BERT would be financed from the EU Budget. A Budgetary Committee, consisting of representatives of the Parliament, the Council and the Commission, would be set up to approve the budget. The utilization of the community funding will be subject to approval and monitoring by the Parliament and the Council, and its implementation subject to a discharge by the Parliament.

The annual work program of BERT would be finalized after consultation with the Commission, and would be presented to the Parliament and the Council.

An annual report would be presented to the Commission, Council and Parliament.

The Chairperson may be called upon to attend a hearing before the competent committee of the Parliament and the Council to answer questions regarding the performance of BERT on an annual basis.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (denumite împreună în continuare „Directiva-cadru și Directivele specifice”) doresc să creeze o piață internă a comunicațiilor electronice în cadrul Comunității, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de investiții, inovații și protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită.

(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (denumite împreună în continuare „Directiva-cadru și Directivele specifice”), precum și rezoluția Parlamentului European privind încrederea consumatorilor în mediul digital1, doresc să creeze o piață internă a comunicațiilor electronice în cadrul Comunității, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de investiții, inovații și protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită.

___________

1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0287.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Serviciile de telecomunicații globale constituie un caz special în care ar putea fi necesară armonizarea condițiilor. Este în general recunoscut că aceste servicii, constând în date gestionate privind afacerile și serviciile vocale pentru companii multinaționale cu sediu în țări diferite, adesea continente diferite, sunt inevitabil servicii transfrontaliere și, în interiorul Europei, paneuropene. Autoritatea ar trebui să elaboreze o abordare comună asupra reglementării, comună astfel încât avantajele economice ale serviciilor integrate și continue să crească în întreaga Europă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) În special, Autoritatea trebuie să evalueze necesitatea unei proceduri unice de selecție la nivel comunitar a drepturilor de utilizare, conform condițiilor armonizate, să informeze Comisia în legătură cu termenii și criteriile care urmează a fi aplicate în cadrul unei astfel de proceduri de selecție și să primească și să evalueze cererile din partea întreprinderilor privind aceste drepturi de utilizare. De asemenea, Autoritatea trebuie să aibă sarcina de a informa Comisia cu privire la revocarea acestor drepturi de utilizare, atunci când este cazul.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Autoritatea trebuie să joace rolul unui centru de expertiză la nivel european pentru problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, oferind îndrumare și consultanță Parlamentului European, Comisiei sau organismelor competente numite de statele membre. Securitatea și durabilitatea rețelelor de comunicații și a sistemelor de informații rămân o preocupare principală a societății și un element cheie al cadrului de reglementare UE în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Funcționarea fără probleme a pieței interne riscă să fie îngreunată de o aplicare eterogenă a prevederilor din domeniul securității stipulate în Directiva-cadru și în Directivele specifice. Avizul Autorității, prin care furnizează consultanță tehnică la solicitarea Comisiei și a statelor membre, trebuie să faciliteze aplicarea uniformă a acestor directive la nivel național.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pot fi impuse taxe administrative furnizorilor de servicii de comunicații electronice, pentru managementul sistemului de autorizare și pentru acordarea drepturilor de utilizare. În plus față de taxele administrative, pot fi impuse taxe de utilizare pentru utilizarea frecvențelor și a numerelor. În vederea reducerii sarcinilor administrative ale întreprinderilor, în cazul unei proceduri comune de selecție, Autoritatea va încasa și va redistribui statelor membre taxele administrative și de utilizare.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Autoritatea trebuie să contribuie la elaborarea celor mai bune practici de reglementare și la uniformizarea aplicării regulamentului în sectorul comunicațiilor electronice, facilitând schimbul de informații dintre autoritățile naționale de reglementare și punând informațiile adecvate la dispoziția publicului, de o manieră ușor accesibilă. Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea să se ocupe de aspectele economice și tehnice și să acceseze cele mai recente informații disponibile pentru a putea răspunde provocărilor economice și tehnice pe care le ridică societatea informațională aflată în curs de dezvoltare, de exemplu în domenii precum securitatea rețelelor informatice și a datelor și dispozitivele de identificare a frecvențelor radio.

(27) Autoritatea trebuie să contribuie la elaborarea celor mai bune practici de reglementare și la uniformizarea aplicării regulamentului în sectorul comunicațiilor electronice, facilitând schimbul de informații dintre autoritățile naționale de reglementare și punând informațiile adecvate la dispoziția publicului, de o manieră ușor accesibilă. Autoritatea trebuie să aibă posibilitatea să se ocupe de aspectele economice și tehnice și să acceseze cele mai recente informații disponibile pentru a putea răspunde provocărilor economice și tehnice pe care le ridică societatea informațională aflată în curs de dezvoltare.

Justificare

Conforming change

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament și pentru a înțelege mai bine provocările din domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv riscurile actuale și viitoare din domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, Autoritatea trebuie să poată analiza evoluția actuală și viitoare. În acest scop, Autoritatea poate colecta informații corespunzătoare, în special cele referitoare la încălcarea securității și integrității cu impact semnificativ asupra funcționării rețelei sau a serviciilor furnizate de autoritățile naționale de reglementare conform articolului 13a alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), precum și cu ajutorul chestionarelor.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Este necesară garantarea faptului că părțile afectate de deciziile Autorității pot apela la măsurile corective necesare. Trebuie înființat un mecanism adecvat de recurs, astfel încât deciziile Autorității să poată fi contestate la un Consiliu de apel specializat ale cărui decizii trebuie să poată face obiectul unei acțiuni la Curtea de Justiție.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Prin urmare, procedurile Autorității trebuie să garanteze faptul că Autoritatea are acces la expertiza și experiența specialiștilor din sectorul comunicațiilor electronice, în special în domenii cu complexitate tehnică și schimbări rapide, așa cum este securitatea rețelelor informatice și a datelor.

(38) Prin urmare, procedurile Autorității trebuie să garanteze faptul că Autoritatea are acces la expertiza și experiența specialiștilor din sectorul comunicațiilor electronice, în special în domenii cu complexitate tehnică și schimbări rapide.

Justificare

Conforming change

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a se asigura că, în îndeplinirea sarcinilor Autorității legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, se folosește gradul necesar de expertiză și experiență, trebuie numit un Responsabil șef cu securitatea rețelelor. Trebuie înființat un Grup permanent al părților interesate în vederea acordării de consultanță Responsabilului șef cu securitatea rețelelor, a încurajării schimbului de experiență și de cele mai bune practici în aceste domenii și a menținerii unui dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile consumatorilor și cu alte părți interesate.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Trebuie asigurat transferul fără probleme al activităților permanente ale ENISA către Autoritate.

eliminat

Justificare

Conforming change

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se înființează o Autoritate Europeană de Reglementare a Pieței Comunicațiilor Electronice, ale cărei responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

(1) Se înființează prin prezenta un Organism al Autorităților Europene pentru Reglementare în Telecomunicații (OAERT) („Autoritatea”), ale cărui responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

Justificare

A new name should be given to the Authority that covers the presence of the Regulators in this body.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul autorităților naționale de reglementare. Autoritatea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar și la asigurarea unui nivel ridicat și eficient privind securitatea rețelelor informatice și a datelor, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

(2) Autoritatea își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru) și al Directivelor specifice și utilizează expertiza disponibilă în cadrul autorităților naționale de reglementare. Autoritatea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

Justificare

New name indicates shift in core functions. References to network and information security related duties should be removed, as BERT would not take up such functions

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Obiectivele și sarcinile Autorității nu afectează competențele statelor membre în ceea ce privește securitatea rețelelor informatice și a datelor care nu intră sub incidența Tratatului CE, cum sunt cele prevăzute la titlurile V și VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. În orice caz, obiectivele și sarcinile Autorității nu aduc atingere activităților referitoare la securitatea publică, apărare, activități ale statului în domeniul dreptului penal și securitatea de stat, inclusiv bunăstarea economică a statului atunci când este vorba de aspecte legate de securitatea de stat.

(5) Obiectivele și sarcinile Autorității nu aduc atingere activităților referitoare la securitatea publică, apărare, activități ale statului în domeniul dreptului penal și securitatea de stat, inclusiv bunăstarea economică a statului atunci când este vorba de aspecte legate de securitatea de stat.

Justificare

Also in the case of this amendment, the new name indicates shift in core function; references to network and information security related duties should be removed, as BERT would not take up such functions.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) să elaboreze poziții comune, orientări generale și bune practici pentru impunerea unor soluții de reglementare la nivel național și să monitorizeze implementarea lor în statele membre;

Justificare

The proposed amendment aims to emphasize the role of BERT to increase consistency of remedies through the provision of guidance to the NRAs and monitoring implementation.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) furnizează consultanță actorilor de pe piață și autorităților naționale de reglementare cu privire la aspecte din domeniul reglementării;

(c) furnizează consultanță actorilor de pe piață (inclusiv consumatorilor și organizațiilor de protecția consumatorilor) și autorităților naționale de reglementare cu privire la aspecte din domeniul reglementării;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(da) schimb de experiență și promovarea inovării în domeniul comunicațiilor electronice;

Justificare

The role of BERT in promoting innovation in Europe must be emphasised, since innovation is also in the interests of consumers.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) furnizează consultanță și asistență Comisiei sau oricărui organism competent numit de un stat membru în legătură cu orice problemă de securitate a rețelelor informatice și a datelor care ține de competența Autorității;

eliminat

Justificare

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) adoptă decizii individuale în legătură cu emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul European de Numerotare Telefonică (ETNS);

eliminat

Justificare

BERT cannot take decisions related to numbers in the ETNS, as such powers are reserved for the Commission. Also, in light of the likely small number of such procedures, it is not justified and proportionate to outsource this task to an agency.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) sprijină Comisia în selectarea de întreprinderi eligibile pentru acordarea de drepturi de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Justificare

BERT would provide advice (similarly as in any other issue, including Article 7 procedures) to the Commission, and also to other competent bodies with frequency related responsibilities, so that they can fulfil such responsibilities more effectively. BERT would not take over actual procedures from the Commission (which is described with the verb “assist”), as such procedures are reserved for the Commission and, in light of the likely small number of such procedures, it is not justified and proportionate to outsource this task to an agency.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) încasează și redistribuie taxele de utilizare pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor;

eliminat

Justificare

BERT cannot collect and redistribute usage fees, as BERT would not take over the duty of conducting the actual licensing procedures. Again, outsourcing this task is not justified and proportionate in light of the likely small number of procedures.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ia) furnizează consultanță și asistență actorilor de pe piață și autorităților naționale de reglementare cu privire la aspecte din domeniul piratării și al securității.

Justificare

The role of BERT in increasing data security and strengthening obligations to comply with copyright and related rights must be emphasised.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ib) sprijină statele membre și autoritățile naționale de reglementare în chestiuni legate de interoperabilitatea sistemelor de telecomunicații folosite de serviciile de urgență, mai ales în timpul urgențelor majore și dezastrelor, precum și în stabilirea unui sistem de comunicare pentru avertizarea și alertarea cetățenilor, prevăzut la articolul 26a din Directiva 2002/22/CE.

(Note: The reference to Article 26a of Directive 2002/22/EC (USD) refers to a possible new Article as proposed by AM 224 to the Harbour draft report.)

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul ic (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ic) elaborează o abordare comună asupra reglementării serviciilor paneuropene, cum ar fi serviciile de telecomunicații globale, pentru a asigura consistență între normele naționale.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite avize cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

(1)La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite avize destinate Comisiei și autorităților naționale de reglementare cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice. Autoritatea poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă, destinate Comisiei sau autorităților naționale de reglementare, cu privire la orice chestiune referitoare la comunicațiile electronice.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În special, Autoritatea contribuie la aplicarea armonizată a prevederilor Directivei-cadru și ale Directivelor specifice, prin emiterea unui aviz în scopul asistării Comisiei la elaborarea recomandărilor sau a măsurilor obligatorii care urmează a fi adoptate de Comisie conform articolului 19 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(2) În special, Autoritatea contribuie la aplicarea armonizată a prevederilor Directivei-cadru și ale Directivelor specifice, prin emiterea unui aviz în scopul asistării Comisiei la elaborarea recomandărilor sau a deciziilor sau a măsurilor tehnice de aplicare care urmează a fi adoptate de Comisie conform articolului 19 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). În acest sens, Autoritatea oferă, de asemenea, asistență Parlamentului European în legătură cu orice solicitare de informații sau legislație care intră în sfera atribuțiilor sale.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice conform articolului 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și articolului 4 din Directiva 2002/58/CE (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ha) implementarea efectivă a sistemelor de telecomunicații interoperabile pentru serviciile de urgență, precum și a sistemului de comunicare pentru avertizarea și alertarea cetățenilor, prevăzut în articolul 26a al Directivei 2002/22/CE.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) măsuri legate de aspecte referitoare la spectrul radio conform articolelor 4 și 6 din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio);

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) conform articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea):

eliminat

(i) condițiile armonizate cu privire la drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor;

 

(ii) modificarea sau revocarea drepturilor de utilizare emise, de o manieră coordonată și armonizată;

 

(iii) selectarea întreprinderilor cărora le pot fi acordate drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe sau a numerelor, pentru servicii cu potențial transfrontalier.

 

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(pa) consilierea Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (GPSR) și/sau Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio (CSR) sau a altor organisme relevante, în funcție de caz, în legătură cu aspecte care se încadrează în sfera de atribuții a Autorității, în măsura în care aceste aspecte au impact asupra gestionării frecvențelor sau sunt afectate de aceasta.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera p – punct ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ia. condițiile armonizate pentru autorizările serviciilor paneuropene, cum ar fi serviciile de telecomunicații globale;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Comisia ține cont în cea mai mare măsură de avizele Autorității și explică în mod public modul în care au fost luate în considerare.

Justificare

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of competencies (such as network and information security matters) or as the power of the Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered by BERT.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consultarea Autorității cu privire la definirea și analiza piețelor naționale și cu privire la măsurile corective

Consultarea Autorității cu privire la definirea și analiza piețelor naționale

(1) Comisia informează Autoritatea atunci când acționează în conformitate cu articolul 7 alineatele (4) și (8) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(1) Comisia informează Autoritatea atunci când acționează în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea prezintă un aviz Comisiei cu privire la proiectul de măsuri respective, în termen de 4 săptămâni după ce a fost informată. Avizul va include o analiză detaliată și obiectivă pentru a se stabili dacă proiectul de măsuri constituie un obstacol pentru piața unică și compatibilitatea acestuia cu legislația comunitară, în special cu obiectivele la care se face referire în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Acolo unde este cazul, Autoritatea indică ce modificări trebuie aduse proiectului de măsuri pentru a se asigura faptul că aceste obiective sunt atinse în modul cel mai eficient.

(2) Comisia solicită un aviz din partea Autorității cu privire la proiectul de măsuri respective, în termen de 4 săptămâni după ce a fost informată. Avizul va include o analiză detaliată și obiectivă pentru a se stabili dacă proiectul de măsuri constituie un obstacol pentru piața unică și compatibilitatea acestuia cu legislația comunitară, în special cu obiectivele la care se face referire în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Acolo unde este cazul, Comisia solicită Autorității să indice ce modificări trebuie aduse proiectului de măsuri pentru a se asigura faptul că aceste obiective sunt atinse în modul cel mai eficient.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va furniza acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul (2).

(3) Comisia poate solicita Autorității să-i furnizeze toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul (2).

Justificare

Reference to remedies has been removed from this provision to reflect our belief that the Commission’s veto powers should not be extended to remedies. However, as noted above in relation to Article 4, we do believe that there is a role to be performed by the BERT which would also need to be reflected in appropriate amendments to the Framework Directive.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Revizuiri ale piețelor naționale de către Autoritate

eliminat

1. În cazul în care Autoritatea primește o solicitare din partea Comisiei, conform articolului 16 alineatul (7) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare a pieței specifice relevante dintr-un stat membru, aceasta emite un aviz și furnizează Comisiei informațiile necesare, inclusiv rezultatele consultării publice și analiza pieței. În cazul în care Autoritatea constată ineficiența concurenței de pe piață, avizul său va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piață, precum și obligațiile corespunzătoare care trebuie impuse.

 

2. Atunci când este cazul, Autoritatea poate consulta autoritățile naționale relevante din domeniul concurenței înainte de a transmite Comisiei avizul său.

 

3. La solicitarea Comisiei, Autoritatea va furniza acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul (1).

 

Justificare

Entire Article 6 should be deleted as BERT is not in a position to undertake the duty of conducting a market analysis procedure, as it fails to possess the relevant local knowledge required for an effective procedure.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acolo unde Comisia a identificat o piață transnațională conform articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), Autoritatea efectuează analiza pieței în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare conform articolului 16 alineatul (5) din directiva în cauză și emite un aviz în acest sens.

(2) Acolo unde Comisia a identificat o piață transnațională conform articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), Autoritatea poate acorda asistență, la cerere, autorităților naționale de reglementare implicate în analiza comună a pieței conform articolului 16 alineatul (5) din directiva în cauză.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care Autoritatea constată ineficiența concurenței de pe piață, avizul său va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piață, precum și obligațiile corespunzătoare care trebuie impuse.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Înainte de emiterea avizului său conform alineatului 1 sau al alineatului 3, Autoritatea se consultă cu autoritățile naționale de reglementare și cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și organizează o consultare publică în conformitate cu articolul 41 din prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va furniza acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alineatele (1) – (4).

(5) La solicitarea Comisiei, Autoritatea va furniza acesteia toate informațiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alineatul (1).

Justificare

As opposed to national markets (where the NRAs should retain a power to take measures), the power of the Commission to take measures with respect to trans-national markets is acknowledged, however, it is unjustified and not proportionate, and also inflexible, to define specific content and methodology for BERT with respect to its opinion to be delivered, in particular, as there is no precedent with respect to analysis of trans-national markets.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate să ia decizii referitoare la emiterea drepturilor de utilizare a numerelor din Spațiul european de numerotare telefonică (SNTE) în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2002/21/EC (Directiva-cadru). Autoritatea este responsabilă, de asemenea, cu administrarea și dezvoltarea Spațiului de Numerotare Telefonică European (SNTE), în numele statelor membre cărora le-a fost alocat prefixul 3883.

eliminat

Justificare

References to powers of BERT to take decisions are removed (see also comments to Article 3).

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea își asumă sarcini asociate administrării și managementului intervalelor de numerotare armonizate conform articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

eliminat

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite un aviz către Comisie cu privire la aspectele tehnice legate de punerea în aplicare a numărului de telefon de urgență pentru Europa 112, conform articolului 26 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal).

(2) La solicitarea Comisiei, Autoritatea emite avize către Comisie cu privire la aspectele tehnice legate de punerea în aplicare a:

 

(a) numărului de telefon de urgență pentru Europa 112, conform articolului 26 din Directiva 2002/22/CE;

 

(b) aspectelor referitoare la interoperabilitatea sistemelor de comunicații pentru serviciile de urgență;

 

(c) sistemului de comunicare la nivelul UE pentru avertizarea și alertarea cetățenilor, prevăzut la articolul 26a din Directiva 2002/22/CE.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea acordă consultanță și efectuează studii și reexaminări, în special în legătură cu aspectele tehnice și economice privind utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice.

(1) La cerere sau din proprie inițiativă, Autoritatea acordă consultanță Comisiei, GPSR și/sau CSR sau altor organisme relevante, în funcție de caz, cu privire la aspecte din sfera sa de atribuții, care influențează sau sunt afectate de utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice și formulează recomandări comune destinate Comisiei, cu privire la elaborarea obiectivelor politice comune menționate la articolul 6 alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în strânsă colaborare cu GPSR și CSR, după caz.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea furnizează consultanță în legătură cu elaborarea obiectivelor comune ale politicii la care se face referire la articolul 6 alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în cazul în care acestea cad sub incidența sectorului privind comunicațiile electronice.

(3) La cerere sau din proprie inițiativă, Autoritatea furnizează consultanță GPSR și/sau CSR sau altor organisme relevante cu privire la consultanța acordată de acestea Comisiei în legătură cu elaborarea obiectivelor comune ale politicii la care se face referire la articolul 6 alineatul (3) din Decizia 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în cazul în care acestea cad sub incidența sectorului privind comunicațiile electronice.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea publică un raport anual privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

(4) Autoritatea contribuie la rapoartele publicate de Comisie, GPSR, CSR sau oricare alte organisme relevante, după caz, privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

Justificare

The amendments aim to define the roles of BERT regarding frequencies more precisely and clarify that it’s primary role is to provide advice not only to the Commission but to the specific bodies (RSC and RSPG) which are already assigned duties in connection with radio frequencies. BERT should not be granted duties which are assigned to RSC and RSPG, as it would lead to ineffectiveness and a confusion of regulatory and frequency competences, but rather its role should be complementary to such bodies to ensure that electronic communications policy objectives are uniform in all the relevant bodies active in the electronic communications sector.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea Comisiei, Autoritatea prezintă Comisiei un aviz privind domeniul de aplicare și conținutul tuturor măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acesta poate include, în special, evaluarea întocmită de către Autoritate cu privire la beneficiile pe care le poate avea piața unică a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie conform articolului 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea) și identificarea serviciilor cu potențial comunitar care ar beneficia ca urmare a acestor măsuri.

(1) La solicitarea Comisiei și/sau a GPSR și CSR sau a altor organisme relevante, Autoritatea prezintă un aviz privind domeniul de aplicare și conținutul tuturor măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acesta poate include, în special, evaluarea întocmită de către Autoritate cu privire la beneficiile pe care le poate avea piața unică a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie conform articolului 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea) și identificarea serviciilor cu potențial comunitar care ar beneficia ca urmare a acestor măsuri.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un aviz al Autorității emis conform alineatului (1) se referă la punerea în aplicare a unei proceduri comune de selecție pentru drepturile de utilizare care intră sub incidența articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), avizul respectiv include, în special, următoarele:

eliminat

(a) identificarea serviciilor de comunicații electronice a căror furnizare transfrontalieră în Comunitate ar beneficia de utilizarea spectrului sau a numerelor, drepturile respective fiind conferite cu ajutorul unei proceduri unice și în baza unui set unic de condiții;

 

(b) identificarea numerelor sau a intervalelor de numerotare care pot fi utilizate pentru astfel de servicii;

 

(c) evaluarea nivelului cererii actuale sau potențiale pentru astfel de servicii la nivel comunitar, precum și

 

(d) precizarea tuturor restricțiilor pe care le consideră corespunzătoare în ceea ce privește numărul de drepturi de utilizare care urmează a fi conferite în baza procedurii comune de selecție și procedurile care vor fi urmate pentru selecția întreprinderilor cărora le sunt conferite aceste drepturi, ținând cont, acolo unde este cazul, de principiile prevăzute la articolul 7 din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

Justificare

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La solicitarea Comisiei, Autoritatea explică sau completează orice aviz emis conform alineatului (1), în intervalul de timp indicat în solicitarea respectivă.

(3) La solicitarea Comisiei sau a GPSR și/sau CSR sau a altor organisme relevante, Autoritatea explică sau completează orice aviz emis conform alineatului (1), în intervalul de timp indicat în solicitarea respectivă.

Justificare

Although it is in the best interest of the internal market that BERT contributes to the efforts of the Commission regarding harmonization of conditions and procedures relating to authorizations by delivering opinions to the Commission, any definite requirement regarding the content of such opinion would be against the principle of flexibility and ability of BERT to channel in the expertise of the NRAs in an effective way.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Propunere privind selectarea întreprinderilor

eliminat

Conform Articolelor 6a și 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea:

 

(a) primește și prelucrează cereri de la întreprinderi privind drepturile de utilizare a spectrului radio și a numerelor și încasează taxele și onorariile administrative impuse întreprinderilor conform unei proceduri comune de selecție;

 

(b) derulează procedura comună de selectare și propune întreprinderea(ile) căreia/cărora îi/le pot fi conferite drepturile individuale de utilizare, conform dispozițiilor;

 

(c) transmite Comisiei un raport conținând detalii ale cererilor primite, o descriere a evaluării cererilor respective, identificarea întreprinderii(lor) cea/cele mai eligibilă(e) pentru conferirea drepturilor individuale de utilizare și o justificare a acestei selecții cu referire la criteriile prevăzute în măsura relevantă de punere în aplicare.

 

Justificare

BERT should not be aimed and positioned to play any active role in conducting selection procedures at the community level, as the delegation of such duties from the Commission to BERT is not justified in light of the potential number of such procedures.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Revocarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio și a numerelor emise în baza procedurilor comune

eliminat

La solicitarea Comisiei, Autoritatea prezintă Comisiei un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acest aviz examinează dacă au existat încălcări grave și repetate ale condițiilor aferente drepturilor de utilizare.

 

Justificare

Entire Article 13 should be removed, in accordance with the comments made to Articles 11 and 12.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Securitatea rețelelor informatice și a datelor

eliminat

În plus față de sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la articolul 19 alineatele (4) și (5), Autoritatea:

 

(a) facilitează cooperarea dintre Comisie și statele membre la elaborarea metodologiilor comune de prevenire, management și răspuns la problemele legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor;

 

(b) informează Comisia în legătură cu cercetările întreprinse în domeniul securității rețelelor informatice și a datelor, precum și în legătură cu utilizarea eficientă a tehnologiilor de prevenire a riscurilor; și promovează soluțiile de management al riscului și studiile privind soluțiile de management al prevenirii în cadrul organizațiilor din sectorul public și privat, și

 

(c) contribuie la eforturile Comunității de cooperare cu statele terțe și, acolo unde este cazul, cu organizațiile internaționale pentru promovarea unei abordări globale comune a problemelor legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor.

 

Justificare

BERT would not have tasks and duties related to network security issues. The merger of ENISA into BERT would lead to confusion in policy objectives, priorities and management, and other unpredictable and unnecessary difficulties, jeopardising the smooth running and effectiveness of the reformed regime.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Inițiativa proprie

eliminat

Din proprie inițiativă, Autoritatea poate prezenta Comisiei un aviz cu privire la aspectele menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (1), articolul 12, articolul 14 și articolul 21.

 

Justificare

The provision is redundant and should be removed in light of the refined wording of Article 4.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Colectarea de taxe administrative pentru serviciile furnizate de Autoritate

eliminat

1. Comisia stabilește taxele administrative impuse întreprinderilor pentru serviciile oferite de către Autoritate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2) și pe baza unui aviz emis de Autoritate. Autoritatea este responsabilă cu colectarea acestor taxe administrative.

 

2. Taxele administrative sunt impuse fiecărei întreprinderi în mod obiectiv, transparent și direct proporțional, astfel încât costurile administrative suplimentare și cheltuielile asociate să fie reduse.

 

3. Taxele administrative prevăzute la alineatul (1) pot viza:

 

(a) costurile administrative suportate de Autoritate în legătură cu managementul procedurii de selecție conform articolului 12;

 

(b) prelucrarea apelurilor conform Articolului 34;

 

(c) costurile administrative suportate de Autoritate în legătură cu administrarea Spațiului de Numerotare Telefonică European în conformitate cu articolul 8.

 

Toate taxele vor fi exprimate și plătibile în Euro.

 

4. Valoarea taxelor va fi fixată la un nivel care să garanteze faptul că veniturile obținute din taxe sunt, în principiu, suficiente pentru a acoperi costul total al serviciilor furnizate.

 

5. Autoritatea publică o prezentare anuală a costurilor și taxelor sale administrative. În cazul existenței unor diferențe între cuantumul taxelor și totalul costurilor administrative, Autoritatea emite un aviz Comisiei indicând ajustările corespunzătoare aplicate taxelor.

 

Justificare

The amendment reflects that BERT would not provide services against which collection of administrative fees would be justified.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Încasarea și redistribuirea onorariilor de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio și a taxelor administrative în cadrul unei proceduri comune de selecție

eliminat

1. Atunci când se impun taxe de utilizare pentru drepturile de utilizare a spectrului radio sau a numerelor emise în baza unei proceduri comune de selecție, conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea acestor onorarii de utilizare.

Taxele de utilizare vor fi redistribuite la primirea acestora de către Autoritate între statele membre relevante și Autoritate conform termenelor și procentelor care urmează a fi stabilite de Comisie conform articolului 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

 

În cazul în care termenul-limită și procentul nu sunt stabilite de către Comisie, taxele de utilizare sunt redistribuite în funcție de populația din fiecare stat membru căruia i s-a solicitat să emită drepturi de utilizare în ultimul an încheiat înainte de lansarea procedurii de selecție.

 

2. Autoritatea este responsabilă cu încasarea și redistribuirea taxelor administrative impuse întreprinderilor selecționate, în urma unei proceduri comune de selecție pentru drepturi de utilizare a spectrului sau numerelor, în vederea acoperirii costurilor administrative achitate de autoritățile naționale de reglementare, în ceea ce privește monitorizarea conform condițiilor comune.

Autoritatea redistribuie taxele administrative la care se face referire la punctul 1 imediat după primirea acestora către autoritățile naționale de reglementare relevante, conform valorilor prevăzute de autoritățile naționale de reglementare.

 

Justificare

This article is deleted in its entirety to reflect that BERT would not be involved in collection and redistribution of usage fees and administrative charges.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, Autoritatea promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, autoritățile naționale de reglementare și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv securitatea rețelelor informatice și a datelor.

(1) Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, Autoritatea promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, autoritățile naționale de reglementare și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 –litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) organizarea și promovarea de cursuri de instruire cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

(c) organizarea și promovarea de cursuri de formare pentru organismele naționale de reglementare, alte organisme naționale administrative sau organisme UE, cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea pune aceste informații la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil.

(3) Autoritatea pune aceste informații la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil care permite și accesul de la distanță.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritatea colectează informațiile corespunzătoare, în special în conformitate cu articolul 13a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), pentru a analiza riscurile actuale și viitoare. Autoritatea analizează la nivel european, în special riscurile care ar putea avea un impact asupra durabilității și accesibilității rețelelor de comunicații electronice, precum și asupra autenticității, integrității și confidențialității informațiilor accesate și transmise cu ajutorul acestora, și transmite rezultatele analizei statelor membre și Comisiei.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea contribuie la conștientizarea și accesibilitatea informațiilor actuale, obiective și complete, inclusiv cele cu privire la aspecte legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor, pentru toți utilizatorii, printre altele, prin promovarea schimbului de cele mai bune practici actuale, inclusiv în domeniul metodelor de alertare a utilizatorilor, precum și prin realizarea unei sinergii între inițiativele sectorului public și privat.

(5) Autoritatea contribuie la conștientizarea și accesibilitatea informațiilor actuale, obiective și complete pentru toți utilizatorii, printre altele, prin promovarea schimbului de cele mai bune practici actuale, precum și prin realizarea unei sinergii între inițiativele sectorului public și privat.

Justificare

For planning and resource allocation purposes, training related duties in subsection 2(c) should be defined more restrictively. Subsection 4 is removed in its entirety and subsection 5 is removed partially to reflect the removal of network security related duties.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Managementul registrului de informații cu privire la spectrul de frecvențe și al bazei de date pentru roaming mobil

 

1. Pentru a asigura accesibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în Comunitate, este pus la dispoziția publicului un registru sub forma unui punct de acces comun pentru furnizarea de informații privind utilizarea spectrului în fiecare stat membru. Informațiile privind utilizarea spectrului radio sunt furnizate periodic de statele membre, conform unei solicitări în acest sens din partea Autorității. Comisia este responsabilă cu gestionarea și punerea în aplicare a registrului. Registrul include informațiile menționate în anexa la prezentul regulament, precum și orice alte informații pe care Autoritatea le consideră adecvate. Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare în vederea adaptării Anexei la evoluțiile tehnice sau ale pieței. Măsurile respective fiind destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (3).

 

2. Autoritatea este responsabilă cu managementul și publicarea unei baze de date privind prețurile serviciilor de telefonie vocală și a serviciilor de informații furnizate consumatorilor de servicii de telefonie mobilă atunci când folosesc roaming-ul în Comunitate, inclusiv, dacă este cazul, costurile specifice ale apelurilor efectuate și primite în roaming în cele mai îndepărtate regiuni ale Comunității. Autoritatea monitorizează evoluțiile acestor prețuri și publică un raport anual.

 

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea publică un raport anual cu privire la evoluțiile din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică obstacolele rămase în calea definitivării pieței unice a comunicațiilor electronice. Raportul include, de asemenea, o prezentare și a analiză a informațiilor referitoare la procedurile naționale de recurs puse la dispoziție de statele membre conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în care procedurile de soluționare a disputelor în afara instanțelor menționate la articolul 34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) sunt utilizate în statele membre.

(2) Autoritatea publică un raport anual cu privire la evoluțiile din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică obstacolele rămase în calea definitivării pieței unice a comunicațiilor electronice, inclusiv cele legate de cunoașterea inadecvată din partea consumatorilor, precum și alte probleme menționate inter alia în rezoluția Parlamentului European privind încrederea consumatorilor în mediul digital. Raportul include, de asemenea, o prezentare și a analiză a informațiilor referitoare la procedurile naționale de recurs puse la dispoziție de statele membre conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în care procedurile de soluționare a disputelor în afara instanțelor menționate la articolul 34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) sunt utilizate în statele membre. Acele secțiuni din raport referitoare la chestiuni care afectează consumatorii, inclusiv comparațiile dintre tarifele cu amănuntul, sunt publicate pe pagina de internet a Autorității într-o formă ușor accesibilă consumatorilor.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea este alcătuită din:

Autoritatea este alcătuită din:

(a) un Consiliu de Administrație;

(a) un Consiliu al autorităților de reglementare

(b) un Consiliu al autorităților de reglementare

(b) un Comitet executiv

(c) un Director

(c) un director executiv

(d) un Responsabil șef cu securitatea rețelelor

 

(e) un Grup permanent al părților interesate

(e) un Grup permanent al părților interesate

(f) un Consiliu de apel.

 

(This amendment requires change of the names of the respective bodies throughout, including:

Change Administrative Board into "Board of Regulators" in articles 25, 26,29, 30, 37, 38, 39, 46 and 49.

Change Board of Regulators into "Executive Board" in articles: 28, 30 and 37

Change Director into "Executive Director in articles: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 and 46)

Justificare

The amendment reflects a material change in the governance structure, and removes positions and bodies (Chief Network Security Officer and Board of Appeal) which, in light of amendments proposed in Article 3, become irrelevant and unnecessary.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți astfel încât să fie asigurate standarde ridicate de competență și independență și o gamă largă de expertiză în domeniu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Consiliul autorităților de reglementare are statut de observator și este alcătuit din câte un membru pentru fiecare stat membru, care este șeful sau reprezentantul la nivel înalt al autorității naționale de reglementare, însărcinat cu aplicarea de cotidiană a cadrului de reglementare în respectivul stat membru. Comisia și reprezentanții autorităților naționale de reglementare din statele AELS și țările în curs de aderare, au statut de observator.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație numește președintele consiliului și vice-președintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-președintele înlocuiește automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea și în orice eventualitate, mandatul președintelui și cel al vice-președintelui expiră în momentul în care aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai Consiliului de administrație.

(2) Consiliul autorităților de reglementare numește președintele consiliului și alți membri ai Comitetului Executiv dintre membrii consiliului. Președintele este ales pentru un mandat de un an. Înainte de a-și exercita mandatul în calitate de președinte, acesta va îndeplini mai întâi funcția de vicepreședinte timp de un an. De asemenea, persoana în cauză va îndeplini funcția de vicepreședinte timp de un an după sfârșitul mandatului său de președinte.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului autorităților de reglementare se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fiecare membru are un vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile.

(5) Fiecare membru are un vot.

Justificare

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report (Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație, după consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

(1) Consiliul autorităților de reglementare numește directorul executiv, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După consultarea cu Directorul, Consiliul de administrație numește un Responsabil șef cu securitatea rețelelor în conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Consiliul autorităților de reglementare adoptă toate deciziile referitoare la exercitarea funcțiilor Autorității, în conformitate cu articolul 3.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul de administrație numește membrii Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație numește membrii Consiliului de apel, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare în conformitate cu articolul 28 alineatul (3), programul de activitate al Autorității pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale.

(5) Consiliul autorităților de reglementare adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an și după consultarea Comisiei, programul de activitate al Autorității pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Consiliul de administrație exercită autoritate disciplinară asupra Directorului și asupra Responsabilului șef cu securitatea rețelelor.

(8) Consiliul autorităților de reglementare exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile Autorității și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (4), raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale Autorității pe parcursul anului în cauză.

(11) Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual privind activitățile Autorității și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (4), raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale Autorității pe parcursul anului în cauză, inclusiv măsurile adoptate pentru a promova informarea consumatorilor.

Justificare

Together with other amendment related to this Article

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Consiliul de administrație emite un aviz Comisiei cu privire la sarcinile administrative pe care Autoritatea le poate percepe întreprinderilor în urma îndeplinirii sarcinilor sale conform celor menționate la articolul 16.

eliminat

Justificare

As the Administrative Board would be removed from the governance structure, its tasks and duties would be taken over by the Board of Regulators, so that the tasks and duties included in the Commission’s proposal regarding the Administrative Board and the Board of Regulators are merged in one body. The list of tasks are refined to reflect that BERT would not pass decisions (and collect fees for its procedure) and would not take up network security related duties.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul autorităților de reglementare include un membru pentru fiecare stat membru, care reprezintă șeful autorității naționale independente de reglementare și care este responsabil cu aplicarea de zi cu zi a cadrului de reglementare în statul membru, Directorul și un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

eliminat

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul este președintele Consiliului autorităților de reglementare.

(2) Comitetul executiv este format din maximum cinci membri, dintre care doi sunt vice-președinți ai Consiliului autorităților de reglementare, iar unul este președintele Consiliului autorităților de reglementare. Ședințele comitetului executiv se convoacă de către președinte.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul autorităților de reglementare își alege vice-președintele dintre membrii săi. Vice-președintele înlocuiește președintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul vice-președintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, mandatul vice-președintelui expiră în momentul în care acesta nu mai deține calitatea de membru al Consiliului autorităților de reglementare.

(3) Oricare dintre vicepreședinți înlocuiește președintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate simplă. Fiecare membru sau supleant, altul decât reprezentantul Comisiei, are un vot.

(4) Cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare, comitetul executiv hotărăște cu majoritate simplă. Fiecare membru al comitetului executiv are un vot. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Justificare

Together with other amendment related to this Article.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În exercitarea atribuțiilor și în desfășurarea activităților de reglementare conferite Autorității prin prezentul regulament, Consiliul autorităților de reglementare acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru sau din partea grupurilor de interese publice sau private.

(6) În exercitarea atribuțiilor și în desfășurarea activităților de reglementare conferite Autorității prin prezentul regulament, Autoritatea, fie prin intermediul Consiliului autorităților de reglementare, fie prin Comitetul executiv, acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru sau din partea grupurilor de interese publice sau private.

Justificare

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of members elected from among the members of the Board of Regulators (including a Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Secretariatul Consiliului autorităților de reglementare este asigurat de către Autoritate.

eliminat

Justificare

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of members elected from among the members of the Board of Regulators (including a Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

Atribuțiile comitetului executiv

1. Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz Directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 4 – 23 în sfera sa de competență. În plus, Consiliul autorităților de reglementare oferă consultanță Directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia.

1. Comitetului executiv îi revine sarcina de a reprezenta Autoritatea și de a asigura că aceasta își îndeplinește activitățile în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. În plus, comitetul executiv emite instrucțiuni directorului executiv, care sunt esențiale în exercitarea atribuțiilor acestuia.

2. Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) și articolul 29 alineatul (2). Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul nu participă la pregătirea sau la procesul de votare a unor astfel de avize.

2. Președintele consiliului executiv va fi invitat în fiecare an să participe la o audiere în fața comisiei competente a Parlamentului european pentru a prezenta raportul cu privire la realizările Autorității.

3. Consiliul autorităților de reglementare aprobă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) și cu articolul 30 alineatul (4) și în temeiul proiectului de buget stabilit conform articolului 37, programul de activități al Autorității pentru anul care urmează.

 

4. Consiliul autorităților de reglementare aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 26 alineatul (11) și articolul 30 alineatul (9).

 

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul

Director executiv

1. Autoritatea este administrată de către Directorul acesteia, care hotărăște independent în exercitarea atribuțiilor sale. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

1. Autoritatea este administrată de către directorul executiv al acesteia, care acționează conform instrucțiunilor comitetului executiv.

2. După consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, Directorul este numit de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

2. Directorul executiv este numit de către Consiliul autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

3. Mandatul Directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia inițiază un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestui proces de evaluare sunt următoarele:

3. Mandatul Directorului executiv este de trei ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Consiliul autorităților de reglementare inițiază un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestui proces de evaluare a Consiliului autorităților de reglementare sunt următoarele:

(a) activitatea directorului;

(a) activitatea directorului executiv;

(b) sarcinile și obligațiile Autorității în anii următori;

(b) sarcinile și obligațiile Autorității în anii următori;

4. Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Consiliului autorităților de reglementare, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

4. Consiliul autorităților de reglementare poate să prelungească durata mandatului directorului executiv o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare.

Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, Directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

 

Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv poate să rămână în funcție până la numirea unui succesor.

5. Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

5. Directorul executiv poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului autorităților de reglementare cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi

6. Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

 

Justificare

The status of the Director is revised and the position is renamed Executive Director to reflect a shift in the role of the Executive Director in the revised governance structure. The Executive Director is elected by the Board of Regulators and is positioned as an executive responsible for day-to-day operational matters. As the Executive Director acts under instructions by the Executive Board, the Executive Director cannot be accountable to the Parliament and the Council.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 30 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile directorului

Atribuțiile directorului executiv

(1) Directorul are responsabilitatea de a reprezenta Autoritatea și de a o administra.

 

(1) Directorul executiv poate fi autorizat de către comitetul executiv să reprezinte Autoritatea în anumite chestiuni și îndeplinește sarcina de a administra Autoritatea;

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to match amendments proposed in other Articles.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 4 – 23, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

eliminat

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to match amendments proposed in other Articles

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În fiecare an, Directorul pregătește un proiect al programului de activitate al Autorității pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

(4) În fiecare an, Directorul executiv pregătește un proiect al programului de activitate al Autorității pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare Consiliului autorităților de reglementare aprobă proiectul de program de activitate și îl prezintă Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv;

El/ea prezintă Consiliului de administrație programul de lucru, spre adoptare, înainte de 1 septembrie.

 

Justificare

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to match amendments proposed in other Articles

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Directorul este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al Autorității sub îndrumarea Consiliul autorităților de reglementare și, după caz, al Responsabilului șef cu securitatea rețelelor, precum și sub controlul administrativ al Consiliului de administrație.

(5) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al Autorității sub îndrumarea Consiliul autorităților de reglementare.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

Responsabilul șef cu securitatea rețelelor

eliminat

(1) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este responsabil cu coordonarea sarcinilor Autorității legate de securitatea rețelelor informatice și a datelor. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor lucrează sub supravegherea Directorului și raportează către acesta din urmă. El/ea întocmește proiectul programului anual de lucru pentru aceste activități.

 

(2) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor este numit pe o perioadă de cinci ani de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, de pe o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie.

 

(3) Responsabilul șef cu securitatea rețelelor poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Directorului. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

 

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și în urma consultării Directorului, poate să prelungească durata mandatului Responsabilului șef cu securitatea rețelelor o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile Autorității.

 

Justificare

BERT would not take over the tasks designated to ENISA, therefore, the position of a Network Chief Executive Officer is unnecessary (see also amendments to Article 3).

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Responsabilul șef cu securitatea rețelelor înființează un Grup permanent al părților interesate alcătuit din experți reprezentând părțile interesate relevante, în special din industria tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, grupurile de consumatori și experții academici în securitatea rețelelor informatice și a datelor. După consultarea Directorului, Responsabilul șef cu securitatea rețelelor stabilește procedurile referitoare la numărul, alcătuirea, numirea membrilor și funcționarea grupului.

1. Consiliul autorităților de reglementare înființează un Grup permanent al părților interesate alcătuit din experți reprezentând părțile interesate relevante, în special din industria tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, și grupurile de consumatori. După consultarea directorului executiv, acesta stabilește procedurile referitoare la numărul, alcătuirea, numirea membrilor și funcționarea grupului.

2. Grupul este prezidat de Responsabilul șef cu securitatea rețelelor. Durata mandatului membrilor săi este de doi ani și jumătate. Membrii grupului nu pot fi membri ai Consiliului de administrație sau ai Consiliului autorităților de reglementare.

2. Grupul este prezidat de directorul executiv. Durata mandatului membrilor săi este de doi ani și jumătate. Membrii grupului nu pot fi membri ai Consiliului autorităților de reglementare.

3. Reprezentanții Comisiei au dreptul de a participa la întâlniri și la activitățile Grupului.

3. Reprezentanții Comisiei au dreptul de a participa la întâlniri și la activitățile Grupului.

4. Grupul poate oferi servicii de consultanță Responsabilului șef cu securitatea în ceea ce privește desfășurarea activităților sale, precum întocmirea unei propuneri pentru părțile relevante din programul de lucru al Autorității, precum și garantarea comunicării cu părțile interesate referitor toate aspectele aferente programului de lucru.

4. Grupul poate oferi servicii de consultanță Consiliului autorităților de reglementare în ceea ce privește desfășurarea activităților sale, precum întocmirea unei propuneri pentru părțile relevante din programul de lucru al Autorității, precum și garantarea comunicării cu părțile interesate referitor toate aspectele aferente programului de lucru.

Justificare

The Permanent Stakeholders’ Group is a significant board of the Authority, as it represents the relevant stakeholders and the interests of the consumers and employers as well employee representatives.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 33

Consiliul de apel

eliminat

1. Consiliu de apel este format din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau actualul personal de conducere al autorităților naționale de reglementare, al autorităților din domeniul concurenței sau al altor instituții naționale sau comunitare cu experiență relevantă în sectorul comunicațiilor electronice. Consiliul de apel își desemnează președintele.

 

2. Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare.

 

3. Durata mandatului membrilor Consiliului de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Consiliului de apel sunt independenți în luarea deciziilor. Aceștia nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al Consiliului de administrație sau al Consiliului autorităților de reglementare. Un membru al Consiliului de apel nu poate fi revocat din funcție pe durata mandatului decât în cazul în care el sau ea se face vinovat de comportament din culpă gravă, iar Consiliul de administrație, după ce a obținut avizul Consiliului autorităților de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

 

4. Membrii Consiliului de apel nu iau parte la procedurile de apel dacă au un interes personal în cazul respectiv, dacă au fost anterior implicați ca reprezentanți ai uneia dintre părți sau dacă au participat la adoptarea deciziei la care se face apel.

 

În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la primul alineat sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al Consiliului de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la procedurile de apel, membrul respectiv informează Consiliul de apel în consecință. Un membru al Consiliului de apel poate fi contestat de către oricare parte din cadrul procedurilor de apel în baza motivelor menționate la primul alineat sau dacă sunt suspectați de părtinire. O obiecție nu poate fi fundamentată pe criterii de naționalitate a membrilor și nu este admisibilă dacă, deși conștientă de existența unui motiv de obiecție, partea din cadrul procedurilor de apel a inițiat o măsură procedurală.

 

5. Consiliul de apel decide acțiunile care trebuie întreprinse în cazurile menționate la alineatul 4 fără participarea membrilor în cauză. În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul Consiliului de apel de către supleantul său, cu condiția ca supleantul să nu se regăsească într-o situație similară. În acest din urmă caz, președintele desemnează un înlocuitor dintre supleanții disponibili.

 

Justificare

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

Recursuri

eliminat

1. Consiliul de apel este responsabil cu adoptarea deciziilor privind formularea recursurilor împotriva hotărârilor sau măsurilor adoptate de Autoritate în domeniile acoperite de articolul 8 alineatul (1).

 

2. Deciziile Consiliului de apel sunt adoptate în baza unei majorități calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de apel este convocat atunci când este necesar.

 

3. Un apel introdus în conformitate cu alineatul (1) nu comportă un efect de suspendare. Consiliul de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanțele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.

 

4. Apelul, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul Autorității, în termen de două luni de la data notificării măsurii către persoana în cauză sau, în absența acesteia, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a publicat măsura sau decizia sa. Consiliul de apel ia o decizie cu privire la recurs în termen de două luni de la introducerea unei acțiuni.

 

5. Dacă recursul este admisibil, Consiliul de apel examinează dacă acesta este bine fundamentat. Acesta invită părțile din cadrul procedurilor de apel, de câte ori este necesar, să prezinte, până la un termen limită stabilit, observații privind notificările emise de către Consiliu sau la comunicările celorlalte părți din procedurile de recurs. Părțile din procedurile de recurs au dreptul la o expunere orală.

 

6. Consiliul de apel poate, conform prezentului articol, să exercite atribuțiile care țin de competența Autorității sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul Autorității. Acesta din urmă este obligat prin decizia Consiliului de apel.

 

7. Consiliul de apel își adoptă propriul regulamentul de procedură.