Procedura : 2008/0067(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0317/2008

Teksty złożone :

A6-0317/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0403

SPRAWOZDANIE     *
PDF 243kWORD 275k
18 lipca 2008
PE 407.683v02-00 A6-0317/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Esko Seppänen

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0172),

–   uwzględniając art. 181a traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0182/2008),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej(1),

–   uwzględniając rezolucję w sprawie strategii UE na rzecz nowego partnerstwa z Azją Środkową przyjętą przez Radę Europejską w dniach 21-22 czerwca 2007 r.,

–   uwzględniając sprawę C-155/07, która toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0317/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku w przypadku unieważnienia decyzji 2006/1016/WE, w sprawie której toczy się obecnie postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Uznano, że pożyczki EBI w Azji Środkowej powinny koncentrować się na projektach związanych z dostawami i transportem energii, służącymi również interesom energetycznym UE.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) W odniesieniu do projektów związanych z dostawami i transportem energii finansowanie EBI w Azji Środkowej powinno być spójne z celami polityki UE w zakresie dywersyfikacji źródeł energii oraz wymogami z Kioto, które powinno wspierać, a także powinno zwiększać ochronę środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do celów polityki UE w zakresie klimatu i środowiska naturalnego oraz umów podpisanych przez WE lub jej państwa członkowskie w ramach UNFCCC. Ważne jest, aby strategia regionalna EBI oraz poszczególne projekty były oceniane pod kątem wyraźnych kryteriów odzwierciedlających europejskie wartości i zobowiązania międzynarodowe.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Wszystkie operacje finansowe EBI w Azji Środkowej powinny być spójne z polityką zewnętrzną UE, w tym ze szczegółowymi celami regionalnymi, wspierać tę politykę oraz przyczyniać się do realizacji ogólnego celu, jakim jest rozwój i utrwalanie demokracji i państwa prawa, celu poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do art. 181a Traktatu, który stanowi jedną z podstaw prawnych wniosku, oraz do właściwych międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego podpisanych przez WE lub jej państwa. Ważne jest, aby strategia regionalna EBI oraz poszczególne projekty były oceniane pod kątem wyraźnych kryteriów odzwierciedlających europejskie wartości.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) EBI powinien zapewnić, że pojedyncze projekty poddawane są ocenie wpływu na zrównoważony rozwój, przeprowadzanej niezależnie od sponsorów projektu i samego EBI.

Uzasadnienie

Poszczególne projekty, zwłaszcza w regionie charakteryzującym się dużą częstotliwością występowania poważnych problemów środowiska naturalnego, jak ma to miejsce w Azji Środkowej, powinny podlegać niezależnym ocenom skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju, które pozwoliłyby określić gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki projektu oraz zaproponować środki towarzyszące, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ i zminimalizować wszelkie negatywne skutki. Takie oceny powinny zapewnić większą przejrzystość, w tym osobom, na które te projekty najbardziej bezpośrednio oddziaływają.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI.

Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI. Powinno się jednak ustalić wstępne warunki kwalifikowalności do pożyczek EBI: kraje te muszą wykazać się oczywistym postępem w ustanawianiu rządów prawa, w obszarze wolności wypowiedzi i mediów, swobody działalności organizacji pozarządowych i w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, jak określono to w umowach o partnerstwie i współpracy UE; nie powinny podlegać sankcjom ze strony UE za przypadki gwałcenie praw człowieka i powinny dokonać prawdziwego postępu w zakresie poszanowania praw człowieka, czego zażądał Parlament Europejski w swej rezolucji z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej1.

___________________

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0059.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Działalność pożyczkowa powinna wspierać cel polityki UE promowania stabilności w regionie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Umowa gwarancyjna między Komisją a EBI, przewidziana w art. 8 decyzji Rady 2006/1016/WE, określa szczegółowe postanowienia i procedury odnoszące się do gwarancji wspólnotowej oraz zawiera warunki z wyraźnymi punktami odniesienia dotyczącymi poszanowania praw człowieka.

 

Uzasadnienie

Należy zasadniczo stwierdzić, że gwarancje wspólnotowe dotyczące pożyczek EBI w poszczególnych krajach nie mogą podważać celów polityki UE w odniesieniu do praw człowieka. Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między UE a Turkmenistanem oczekuje na zawarcie od 2006 r., z uwagi na zarzuty dotyczące systematycznego łamania praw człowieka w tym kraju. Operacje EBOR w tym kraju koncentrują się na wspieraniu działalności sektora prywatnego, w szczególności w obszarze MŚP i mikrofinansów, pod warunkiem że można udowodnić, iż państwo nie sprawuje skutecznej kontroli nad proponowanymi inwestycjami. Pożyczki EBI powinny opierać się na tych samych zasadach.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

W oparciu o informacje otrzymane od EBI Komisja co roku sporządza ocenę i sprawozdanie, przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w sprawie operacji finansowania EBI prowadzonych na mocy niniejszej decyzji. Sprawozdanie powinno obejmować ocenę wkładu, jaki wnoszą operacje finansowania EBI w osiąganie celów UE w zakresie polityki zewnętrznej, a zwłaszcza wkładu w ogólny cel rozwoju i utrwalania demokracji i rządów prawa, w cel poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz przestrzeganie międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do art. 181a Traktatu, który stanowi jedną z podstaw prawnych wniosku, oraz do właściwych międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego podpisanych przez WE lub jej państwa. Ważne jest, aby strategia regionalna EBI oraz poszczególne projekty były oceniane pod kątem wyraźnych kryteriów odzwierciedlających europejskie wartości.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1c

 

EBI dopilnowuje, by umowy ramowe pomiędzy Bankiem a zainteresowanymi krajami były udostępnianie społeczeństwu oraz by społeczeństwo we właściwym czasie otrzymało odpowiednie i obiektywne informacje, tak by mogło odegrać pełnoprawną rolę w procesie podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Umowy ramowe między Bankiem i poszczególnymi krajami Azji Środkowej powinny podlegać wyższym standardom w zakresie przejrzystości, aby wspierać proces demokratyczny i udział społeczeństwa obywatelskiego w procesach podejmowania decyzji. Może to stanowić prawdziwą wartość dodaną inwestycji EBI dla procesu demokratyzacji w Azji Środkowej.

(1)

Teksty przyjęte P6_TA(2008)0059.


UZASADNIENIE

Wstęp

Odnośny wniosek dotyczy kwalifikowalności pięciu krajów Azji Środkowej do finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach gwarancji wspólnotowej zgodnie z decyzją Rady 2006/1016/WE.

Odnośny wniosek jest pierwszym wnioskiem, w którym zmieniono wykaz krajów, które kwalifikują się do finansowania przez EIB w ramach gwarancji wspólnotowej, od czasu przyjęcia decyzji przez Radę w roku 2006.

Podstawa prawna

Sprawozdawca pragnie przypomnieć, że w trakcie procedury legislacyjnej (2006/0107(CNS)) dotyczącej przyjęcia decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty, podniesiono kwestię podstawy prawnej.

Parlament Europejski zakwestionował stosowanie art. 181a Traktatu jako podstawy prawnej i zaproponował podwójną podstawę prawną – art. 181a wraz z art. 179 (współpraca na rzecz rozwoju, w ramach procedury współdecyzji), gdyż wiele krajów, które kwalifikują się do finansowania zgodnie z załącznikiem 1 jest krajami rozwijającymi się według wykazu OECD.

W związku z powyższym Parlament zakwestionował wybór podstawy prawnej przed Trybunałem Sprawiedliwości (sprawa C-155/07), twierdząc, że ponieważ są to kraje rozwijające się, zastosowanie powinny mieć oba artykuły (art. 179 powinien mieć zastosowanie przynajmniej wówczas, gdy mowa o tych krajach kwalifikujących się do finansowania, które są krajami rozwijającymi się). Parlament przyznał jednak, że decyzja 2006/1016/WE obowiązuje do czasu jej unieważnienia przez Trybunał.

Postępowanie w sprawie C-155/07 wciąż toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości. Posiedzenie odbyło się w dniu 14 maja 2008 r. Opinia rzecznika generalnego, która nie jest wiążąca, lecz stanowi już wskazówkę co do szans wygrania sprawy przez Parlament, ma zostać przedstawiona w dniu 26 czerwca 2008 r., wyrok zostanie natomiast wydany w późniejszym czasie.

Sprawozdawca jest zdania, że Parlament nie powinien zmieniać podstawy prawnej wniosku (art. 181, który jako taki jest ważny na mocy prawa) i – w świetle współpracy między instytucjami – poczekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, nie próbując blokować – przy zastosowaniu jakichkolwiek środków prawnych czy proceduralnych – przyjęcia wniosku.

Pułap finansowy

Decyzja Rady z 2006 r. przewiduje pułapy finansowe operacji finansowych EBI w podziale na rozległe regiony. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. c) pkt ii) Azji przydzielono maksymalną kwotę 1 mld EUR. Pułapu cząstkowego dla Azji nie można zmienić, nie zmieniając decyzji Rady.

W sprawie wniosku skonsultowano się z EBI, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, w szczególności w odniesieniu do pułapu.

Gdyby okazało się, że pułap cząstkowy dla Azji nie wystarczy na finansowanie operacji w regionie, a w szczególności w pięciu krajach, które kwalifikowałyby się do pożyczek EBI w ramach gwarancji wspólnotowej, lub gdyby którykolwiek z pozostałych pułapów cząstkowych okazał się niedostosowany do szczególnych potrzeb innych rozwijających się regionów, możliwość jego skorygowania mógłby stworzyć przegląd śródokresowy decyzji Rady.

Zgodnie z art. 9 decyzji Rady, Komisja przedstawi przegląd śródokresowy w sprawie stosowania niniejszej decyzji, w razie konieczności proponując jej zmianę, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Sprawozdanie końcowe w sprawie stosowania decyzji zostanie przedstawione najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Stosowność uznania kwalifikowalności krajów Azji Środkowej:

Pięć krajów Azji Środkowej było już wymienionych w wykazie krajów kwalifikujących się do finansowania w załączniku do decyzji Rady z 2006 r., jednak pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 2 ust. 2, w następstwie oceny politycznej i makroekonomicznej.

Na posiedzeniu w dniach 21-22 czerwca 2007 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE na rzecz nowego partnerstwa z Azją Środkową jako ramy zacieśnionej i wzmożonej współpracy z tymi krajami. Rada Europejska podkreśliła między innymi, że EBI „powinien pełnić istotną rolę w finansowaniu projektów będących przedmiotem zainteresowania UE w Azji Środkowej”.

W rezolucji przyjętej w dniu 20 lutego 2008 r. (2007/2102(INI))(1) Parlament wezwał „Radę, żeby udzieliła zgody Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) na objęcie kredytami państw Azji Środkowej, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym w tym regionie”.

We wniosku dotyczącym decyzji Rady i załącznika do niej Komisja przedstawia powody uznania kwalifikowalności Azji Środkowej do finansowania EBI w ramach gwarancji wspólnotowej: dobre wyniki makroekonomiczne regionu mimo pewnych dysproporcji między krajami; poprawiony klimat inwestycyjny, choć dalsze starania są wciąż konieczne; znaczenie strategiczne i energetyczne Azji Środkowej dla UE, której celem jest większa stabilność w regionie, itd.

Pod względem strategicznym, dzięki procesowi stabilizacji, któremu sprzyjać będzie kwalifikowalność do zaciągania pożyczek w ramach gwarancji UE, zostanie zabezpieczona ważna alternatywa dla dróg zaopatrzenia w energię, jaką te kraje będą dla Unii Europejskiej.

Niemniej sprawozdawca pragnie zachować ostrożność wobec politycznej stosowności uznania kwalifikowalności tych krajów. Obecnie kraje te nie spełniają nawet podstawowych wymogów w zakresie demokracji, rządów prawa, pluralizmu politycznego czy wolności mediów, a niedawne wydarzenia w każdym z tych państw są źródłem poważnego niepokoju. Mając powyższe na uwadze, należy zatwierdzić kwalifikowalność tych pięciu krajów, która zostanie uznana jako kwalifikowalność grupy krajów w celu zwiększenia stabilności regionu.

(1)

P6_TA-PROV(2008)0059, A6- 0503/2007


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (15.7.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Lipietz

ZWIÊZ£E UZASADNIENIE

Gwarancje wspólnotowe dla EBI na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty są ważnym instrumentem wsparcia celów europejskiej polityki gospodarczej i handlowej na szczeblu światowym. Duża część pożyczek EBI wspiera zagraniczne inwestycje europejskich firm, które to inwestycje z kolei przyczyniają się do zwiększenia wymiany handlowej. Parlament Europejski monitoruje ogólną działalność EBI od 1999 r. za pomocą sprawozdań rocznych sporządzanych przez komisję ECON, które stworzyły doskonałą atmosferę współpracy z Bankiem. Parlament Europejski przygotował szczegółową opinię na temat gwarancji wspólnotowych dla EBI w dniu 30 listopada 2006 r.(1)

Wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej do systemu gwarancji wspólnotowych dla EBI rozszerza listę krajów kwalifikujących się na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE o Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, udostępniając do 1 miliarda euro na umowy kredytowe z EBI. Jest to następstwem wniosku Parlamentu Europejskiego, zawartego w opinii w sprawie gwarancji wspólnotowych dla EBI. Takie działanie jest również zgodne ze strategią UE na rzecz nowego partnerstwa z Azją Środkową, przyjętą przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 21/22 czerwca 2007 r., zgodnie z którą „Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powinien odgrywać istotną rolę w finansowaniu projektów będących przedmiotem zainteresowania UE w Azji Środkowej”.

Fakt, że pożyczki z EBI są w dużym zakresie lub nawet w całości gwarantowane przez wspólnotowy Fundusz Gwarancji Kredytowych umożliwia Bankowi oferowanie bardzo atrakcyjnych warunków, ponieważ Bank nie musi naliczać zwykłej dopłaty z tytułu ryzyka. Takie subsydiowanie daje koszty kredytu kształtujące się w granicach do 1-2 procent poniżej standardu rynkowego. A zatem można się spodziewać wysokiego popytu na pożyczki z EBI w regionie Azji Środkowej.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że gwarancja wspólnotowa dla EBI z tytułu pożyczek udzielanych w regionie Azji Środkowej zasługuje na wsparcie Parlamentu Europejskiego, jako środek zaangażowania pieniędzy publicznych na rzecz realizacji celów polityki UE, pod warunkiem, że te cele będą faktycznie spójnie propagowane. Obecnie wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady tego nie gwarantuje:

· w czterech z pięciu krajów Azji Środkowej sytuacja w zakresie praw człowieka daleko odbiega od norm ustanowionych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zwłaszcza Uzbekistan i Turkmenistan regularnie łamią prawa podstawowe i nie czynią żadnego postępu demokratycznego. W dniu 20 lutego 2008 r. Parlament Europejski potwierdził swoje poparcie dla sankcji przeciwko Uzbekistanowi nałożone przez UE. Parlament podkreślił również, że Turkmenistan musi czynić postępy w zakresie głównych praw człowieka i demokracji, aby UE mogła podejmować działania zmierzające do podpisania umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, takich jak inwestycje (2007/2102(INI)). Ponadto PE zaapelował, aby podstawą zróżnicowania polityki UE w zakresie podejścia do państw przedmiotowego regionu była w szczególności sytuacja praw człowieka w każdym z tych państw. Tymczasem we wniosku Komisji nie zróżnicowano kryteriów udzielania pożyczek przez EBI dla krajów Azji Środkowej;

· w dniu 20 lutego 2008 r. Parlament Europejski również zaapelował do Rady i Komisji o „zagwarantowanie, że podejście do kwestii praw człowieka będzie mieć takie samo znaczenie jak bardziej zdecydowane podejście UE do zagadnień energetyki, bezpieczeństwa i handlu”. Tymczasem Komisja proponuje silne skoncentrowanie się na dostawach energii;

· „prezent”, jakim są niższe stopy procentowe, powinien co do zasady mieć zastosowanie jedynie do pożyczek EBI na projekty, które jako priorytet wykazują znaczną i wymierną wartość, jeśli chodzi o realizację celów polityki UE, ponieważ budżet funduszu gwarancji jest ograniczony. Lista celów dotyczących gwarantowanych przez Wspólnotę pożyczek z EBI dla krajów Azji Środkowej nie obejmuje w sposób spójny celów polityki UE i faworyzowane są projekty na dużą skalę, zwłaszcza w sektorze dostaw/przesyłu energii. Działa to na niekorzyść celu polityki UE, jakim jest dywersyfikacja źródeł energii oraz wdrożenie wymogów z Kioto - należy to naprawić. Sytuacja taka najprawdopodobniej również stawia w wątpliwość wezwanie Parlamentu Europejskiego do „wstrzymania pomocy publicznej, udzielanej przez agencje kredytów eksportowych oraz publiczne banki inwestycyjne, na rzecz projektów z zakresu paliw kopalnych” oraz wezwanie, by „Europejski Bank Inwestycyjny uwzględniał skutki zmian klimatycznych w finansowanych projektach podczas przyznawania pożyczek i gwarancji kredytowych oraz wprowadził moratorium na finansowanie do momentu udostępnienia wystarczających danych”(2);

· ponadto silny nacisk na dostawy i przesył energii w odniesieniu do operacji udzielania pożyczek przez EBI w Azji Środkowej świadczy o tym, że nie uwzględniono dowodów dostarczanych przez Bank Światowy i inne instytucje finansowe, świadczących o tym, że na ogół projekty przemysłu wydobywczego, w warunkach braku stosowania zasad dobrego zarządzania w krajach bogatych w zasoby naturalne, lecz faktycznie ubogich, prowadzą do wzrostu ubóstwa. Skoncentrowanie się na dostawach energii podważa zatem strategię UE z czerwca 2007 r., mającą na celu stworzenie nowego partnerstwa z Azją Środkową, w której to strategii jako główny priorytet dwustronnej pomocy wspólnotowej na lata 2007-2013 zawarto eliminację ubóstwa. Uwzględniając fakt, że wszystkie kraje Azji Środkowej kwalifikują się do pomocy świadczonej w ramach instrumentu współpracy na rzecz rozwoju (DCI), sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że pożyczki z EBI muszą być spójne z europejskim konsensusem w sprawie rozwoju oraz jego głównymi celami, jak eliminacja ubóstwa i osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

Należy zauważyć, że Komisja proponuje, by podstawą prawną decyzji Rady dotyczącej kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty, był art. 181a traktatu UE. W odniesieniu do tej decyzji Rady 2006/1016/WE Parlament Europejski zakwestionował przedstawienie wniosku na mocy art. 181a traktatu i zaproponował podwójną podstawę prawną: art. 181a wraz z art. 179 (współpraca w zakresie rozwoju, w ramach procedury współdecyzji), gdyż wiele krajów kwalifikowalnych na podstawie załącznika 1 to kraje rozwijające się, ujęte na liście OECD. Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie zmienia podstawy prawnej przedmiotowej decyzji, powierzając tę kwestię sprawozdawcy komisji przedmiotowo właściwej.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt decyzji

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Wszystkie operacje finansowe EBI w Azji Środkowej powinny być spójne z polityką zewnętrzną UE, w tym ze szczegółowymi celami regionalnymi, wspierać tę politykę oraz przyczyniać się do realizacji ogólnego celu, jakim jest rozwój i utrwalanie demokracji i państwa prawa, celu, jakim jest poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, a także do przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do art. 181a traktatu, który stanowi jedną z podstaw prawnych przedmiotowego wniosku, oraz do umów międzynarodowych w zakresie środowiska naturalnego podpisanych przez WE lub jej państwa członkowskie. Ważne, aby strategia regionalna EBI i poszczególne projekty były oceniane w oparciu o jasne kryteria odzwierciedlające europejskie wartości.

Poprawka  2

Projekt decyzji

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Wszystkie operacje finansowe EBI w Azji Środkowej powinny być spójne z celem polityki UE, jakim jest przyczynianie się do realizacji milenijnych celów rozwoju w krajach Azji Środkowej, oraz powinny wspierać ten cel.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie decyzji do celów polityki UE w zakresie likwidacji ubóstwa oraz do deklaracji podpisanych przez WE lub jej państwa członkowskie w ramach ONZ. Ważne, aby strategia regionalna EBI i poszczególne projekty były oceniane w oparciu o jasne kryteria odzwierciedlające europejskie wartości i zobowiązania międzynarodowe.

Poprawka  3

Projekt decyzji

Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) W odniesieniu do projektów związanych z dostawami i transportem energii, wszystkie operacje finansowe EBI w Azji Środkowej powinny być spójne z celami polityki UE, jakimi są dywersyfikacja źródeł energii oraz spełnienie wymogów z Kioto, a także powinny wspierać te cele i zwiększać ochronę środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie decyzji do celów polityki UE w zakresie klimatu i środowiska naturalnego oraz do umów podpisanych przez WE lub jej państwa członkowskie w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ważne, aby strategia regionalna EBI i poszczególne projekty były oceniane w oparciu o jasne kryteria odzwierciedlające europejskie wartości i zobowiązania międzynarodowe.

Poprawka  4

Projekt decyzji

Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) EBI powinien zadbać o to, by mieszkańcy przedmiotowego obszaru otrzymali we właściwym terminie odpowiednie informacje, tak by mogli odegrać pełną rolę w procesie podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Poszczególne projekty, zwłaszcza w regionie takim jak Azja Środkowa, cechującym się wysokimi stopami i poważnymi problemami w zakresie środowiska naturalnego, powinny podlegać niezależnym ocenom oddziaływania na trwały rozwój, aby określić skutki danego projektu dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz zaproponować środki towarzyszące, które pozwolą zmaksymalizować skutki pozytywne i zminimalizować negatywne. Oceny takie powinny zapewnić znacznie większą przejrzystość, w tym dla bezpośrednio zainteresowanych podmiotów.

Poprawka  5

Projekt decyzji

Punkt 3 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3e) W oparciu o informacje otrzymane od EBI Komisja powinna co roku przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę i sprawozdanie dotyczące operacji finansowych EBI przeprowadzonych zgodnie z niniejszą decyzją. Sprawozdanie to powinno zawierać ocenę wkładu operacji finansowych EBI w osiągnięcie celów polityki zewnętrznej UE.

Uzasadnienie

W sprawozdaniu rocznym Komisji należy wyraźnie określić, w jaki sposób EBI przyczynił się do realizacji celów określonych w zmienionych pkt. 3 a, b, c i d preambuły.

Poprawka  6

Projekt decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI.

(4) Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI, pod warunkiem że nie są objęte sankcjami UE w związku z łamaniem praw człowieka, które to sankcje wykluczałyby dostęp do finansowania z EBI.

Uzasadnienie

Należy zasadniczo stwierdzić, że cele polityki UE w odniesieniu do praw człowieka nie mogą być podważane przez gwarancje wspólnotowe dotyczące pożyczek z EBI w odniesieniu do krajów, na które UE nałożyła sankcje.

PROCEDURA

Tytuł

Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE

Odsyłacze

COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

8.5.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Alain Lipietz

5.5.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.6.2008

 

 

 

Data przyjęcia

15.7.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

(1)

Dz.U. C 316E z 22.12.2006, s. 109

(2)

P6_TA-PROV(2007)0576 z 29.11.2007


PROCEDURA

Tytuł

Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE

Odsyłacze

COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Data konsultacji z PE

25.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

8.5.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

11.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Data przyjęcia

16.7.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2008Informacja prawna