Procedură : 2007/0248(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0318/2008

Texte depuse :

A6-0318/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0452

RAPORT     ***I
PDF 1260kWORD 2258k
18 iulie 2008
PE 404.659v02-00 A6-0318/2008

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor legate de rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Malcolm Harbour

Raportor pentru aviz (*):

Alexander Alvaro, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Și monetare
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 AVIZ al Comisiei pentru cultură Și educaȚie
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ AL ComSIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI afaceri interne
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor legate de rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0698),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora Comisia a înaintat propunerea către Parlament (C6-0420/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0318/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să sesizeze îl din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Serviciul universal reprezintă o rețea care protejează acele persoane ale căror resurse financiare, poziție geografică sau nevoi sociale speciale nu le permit accesul la serviciile de bază de care beneficiază majoritatea cetățenilor. Obligația de bază de serviciu universal prevăzută de Directiva 2002/22/CE constă în a le oferi utilizatorilor care adresează o solicitare în acest sens o conexiune la rețeaua publică de telefonie de la un post fix și la un preț acceptabil. Prin urmare, aceasta nu acoperă nici serviciile mobile, nici accesul în bandă largă la internet. Această obligație fundamentală se confruntă în prezent cu noile progrese tehnologice și ale pieței, în urma cărora comunicațiile mobile pot reprezenta, în numeroase zone, principala formă de acces, iar rețelele adoptă pe scară tot mai largă tehnologia asociată cu comunicațiile mobile și în bandă largă. În urma acestor evoluții, apare necesitatea de a evalua dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice, sociale și economice care justifică includerea comunicațiilor mobile și a accesului în bandă largă în sfera obligațiilor de serviciu universal, precum și aspectele legate de finanțare. În acest scop, Comisia va prezenta cel mai târziu în toamna anului 2008 o reexaminare a domeniului de aplicare a obligației privind serviciul universal, precum și propuneri de modificare a Directivei 2002/22/CE pentru a îndeplini obiectivele corespunzătoare privind interesul public. Reexaminarea respectivă va lua în considerare competitivitatea economică și va include o analiză privind condițiile sociale, comerciale și tehnologice, precum și riscul excluziunii sociale. În cadrul acesteia, vor fi abordate, de asemenea, viabilitatea tehnică și economică, costul estimativ, repartizarea costurilor și modelele de finanțare aplicabile oricărei obligații redefinite privind serviciul public. Prin urmare, întrucât aspectele legate de domeniul de aplicare al obligației privind serviciul universal vor fi analizate separat în cadrul procedurii respective, prezenta directivă nu abordează decât celelalte aspecte ale Directivei 2002/22/CE.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora1și, în special, cerințelor privind utilizarea acestora de către persoanele cu handicap prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din aceasta, anumite aspecte ale echipamentelor terminale, inclusiv echipamentele destinate utilizatorilor cu handicap, ar trebui incluse în domeniul de aplicare al Directivei 2002/22/CE pentru a facilita accesul la rețele și utilizarea serviciilor. În prezent, aceste echipamente includ echipamentele terminale de recepție radio și de televiziune, precum și dispozitive terminale speciale adaptate pentru utilizatorii cu deficiențe de auz.

 

__________

 

1 JO L 91, 7.4.1999, p. 10. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Justificare

This addition of a new recital is to explain the practical implications of including aspects of terminal equipment in this Directive and provide examples of the type of equipment concerned.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Statele membre ar trebui să instituie măsuri pentru a promova crearea unei piețe pentru produse și servicii accesibile pe scară largă care să integreze facilități destinate utilizatorilor cu handicap. . Una dintre modalitățile de realizare a acestui obiectiv este oferită de raportarea la standardele europene, prin includerea accesibilității electronice (eAccessibility) în rândul cerințelor legate de procedurile de achiziții publice și în cadrul serviciilor de licitații, în conformitate cu legislația care protejează drepturile persoanelor cu handicap.

Justificare

All users can benefit from the incorporation in currently available products of facilities improving accessibility compatible with all services provided. Mainstreamed electronic accessibility based on European standards coupled with an across-the-board approach to discrimination based on disability initiated by the Commission (eAccessibility) must facilitate the development of innovative solutions. Member States have a role to play by implementing these measures and stimulating the market, for example by means of public tendering procedures.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Definițiile trebuie modificate pentru a se conforma principiului neutralității tehnologice și pentru a ține pasul cu progresul tehnologic. În particular, condițiile pentru furnizarea unui serviciu ar trebui separate de actualele elemente ale definiției serviciului telefonic accesibil publicului, adică un serviciu pus la dispoziția publicului pentru efectuarea și primirea, în mod direct sau indirect prin selectarea transportatorului sau preselectare sau revindere, a unor apeluri naționale sau internaționale prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional. Un serviciu care nu îndeplinește toate aceste condiții nu este un serviciu telefonic accesibil publicului.

(5) Definițiile trebuie modificate pentru a se conforma principiului neutralității tehnologice și pentru a ține pasul cu progresul tehnologic. În particular, condițiile pentru furnizarea unui serviciu ar trebui separate de actualele elemente ale definiției serviciului telefonic accesibil publicului, adică un serviciu de comunicații electronice pus la dispoziția publicului pentru efectuarea și primirea, în mod direct sau indirect prin selectarea transportatorului sau preselectare sau revindere, a unor apeluri naționale sau internaționale și care prevede mijloace de comunicare destinate în mod specific utilizatorilor cu handicap care folosesc serviciile de redare a textului și de conversație totală, prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional, indiferent dacă acest serviciu se bazează pe tehnologia de comutare de circuite sau pe cea de comutare de pachete. Un astfel de serviciu este, prin însăși natura sa, bidirecțional, permițând ambelor părți să comunice. Un serviciu care nu îndeplinește toate aceste condiții, cum ar fi o aplicație de tip „click-through” inclusă pe site-ul unui serviciu de relații cu clienții, nu este un serviciu telefonic accesibil publicului.

Justificare

The notion of a publicly accessible telephone service is more clearly defined and expressly includes services specifically tailored to the needs of disabled users.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Este indicat ca dispozițiile cu privire la contracte să se aplice nu doar consumatorilor, dar și altor utilizatori finali, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile), care ar putea prefera un contract adaptat nevoilor consumatorilor. Pentru a nu impune furnizorilor sarcini administrative inutile și pentru a evita complexitatea pe care o implică definirea IMM-urilor, dispozițiile referitoare la contracte nu ar trebui să se aplice în mod automat celorlalți utilizatori finali, decât în cazul în care aceștia adresează o solicitare în acest sens. Statele membre ar trebui să adopte măsurile corespunzătoare pentru a informa IMM-urile în legătură cu această posibilitate.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Furnizorii de comunicații electronice trebuie să asigure informarea adecvată a clienților lor cu privire la asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență, furnizând informații clare și transparente în contractul inițial al clientului și la intervale regulate după încheierea acestuia, de exemplu informații referitoare la sistemul de facturare a clientului. Clienții trebuie să fie ținuți la curent și cu posibilele acțiuni pe care furnizorul de comunicații electronice le-ar putea întreprinde pentru soluționarea violării securității sau ca răspuns la un incident privind securitatea sau integritatea, întrucât astfel de acțiuni ar putea avea un impact direct sau indirect asupra datelor personale ale clientului, asupra confidențialității sau asupra altor aspecte ale serviciului furnizat.

(12) Furnizorii de comunicații electronice trebuie să asigure informarea adecvată a clienților lor cu privire la asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență și la informațiile referitoare la localizarea apelantului, furnizând informații clare și transparente în contractul inițial al clientului și la intervale regulate după încheierea acestuia, de exemplu informații referitoare la sistemul de facturare a clientului. Printre aceste informații ar trebui să figureze orice eventuale restricții privind acoperirea teritorială, pe baza parametrilor de funcționare programați ai serviciului, precum și a infrastructurii disponibile. În cazul în care serviciul nu este furnizat printr-o rețea telefonică cu comutare de circuite, printre informații ar trebui să figureze, de asemenea, nivelul de fiabilitate al accesului și a informațiilor referitoare la localizarea apelantului, comparativ cu un serviciu care este furnizat printr-o rețea telefonică cu comutare de circuite, luând în considerare actualele standarde tehnologice și calitative, precum și orice parametri de calitate a serviciilor specificați în Directiva 2002/22/CE. Apelurile vocale rămân forma cea mai sigură și fiabilă de acces la serviciile de urgență. Alte modalități de contact, precum mesajele textuale, pot oferi o fiabilitate mai scăzută și pot fi afectate de lipsa de rapiditate. Totuși, în cazul în care consideră că este oportun, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a promova dezvoltarea și punerea în practică a altor modalități de acces la serviciile de urgență, care să aibă capacitatea de a asigura un acces echivalent celui oferit de apelurile vocale. Clienții trebuie să fie ținuți la curent și cu posibilele tipuri de acțiuni pe care furnizorul de comunicații electronice le-ar putea întreprinde pentru soluționarea violării securității sau ca răspuns la un incident privind securitatea sau integritatea, întrucât astfel de acțiuni ar putea avea un impact direct sau indirect asupra datelor personale ale clientului, asupra confidențialității sau asupra altor aspecte ale serviciului furnizat.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12a) În ceea ce privește echipamentul terminal, contractul încheiat cu clientul ar trebui să specifice orice eventuale restricții impuse de furnizor asupra utilizării aparaturii de către utilizator, cum se procedează, de exemplu, prin intermediul dispozitivelor mobile de „blocare a cartelei SIM“, precum și orice eventuale comisioane datorate în cazul rezilierii contractului, fie înainte de, fie la data de expirare convenită, inclusiv eventualele costuri impuse pentru păstrarea echipamentului.

Justificare

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12b) Fără a impune furnizorului eventuale obligații de a interveni în afara cadrului prevăzut în temeiul cerințelor dreptului comunitar, contractul încheiat cu clientul ar trebui să specifice, de asemenea, tipul de acțiuni, în cazul în care sunt prevăzute astfel de măsuri, pe care furnizorul le-ar putea întreprinde în cazul în care securitatea sau integritatea se confruntă cu incidente, amenințări sau se află în situații vulnerabile, precum și eventualele dispozitive puse în practică de furnizor pentru a asigura compensarea eventualelor daune în astfel de cazuri.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12c) Pentru a aborda aspectele de interes public aferente utilizării serviciilor de comunicații și pentru a promova protecția drepturilor și a libertăților celorlalți, autoritățile naționale competente ar trebui să fie în măsură să producă și să difuzeze, cu ajutorul furnizorilor, informații legate de utilizarea serviciilor de comunicații. Aceste informații ar trebui să includă avertismente legate de încălcarea drepturilor de autor și alte scopuri ilegale în care poate fi utilizat accesul, precum și de difuzarea de conținuturi nocive, alături de recomandări și mijloace de protecție împotriva riscurilor la adresa securității persoanei, care ar putea apărea, de exemplu, în urma dezvăluirii, în anumite situații, a unor informații personale, precum și în legătură cu încălcarea dreptului la viața privată și la respectarea datelor cu caracter personal. Informațiile ar putea fi coordonate prin intermediul procedurii de cooperare instituite în temeiul articolului 33 alineatul (2a) din Directiva 2002/22/CE. Astfel de informații de interes public ar trebui elaborate fie cu titlul de măsură preventivă, fie ca reacție la probleme specifice, ar trebui actualizate de fiecare dată când este necesar și ar trebui prezentate într-o formă scrisă sau electronică ușor inteligibilă, la latitudinea fiecărui stat membru, precum și pe site-urile web ale autorităților publice naționale. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie abilitate să oblige furnizorii să difuzeze aceste informații în rândul clienților lor, într-o formă pe care autoritățile naționale de reglementare o consideră adecvată. Eventualele costurile suplimentare care depășesc un anumit nivel suportate de furnizorii de servicii în urma difuzării acestui tip de informații, de exemplu, dacă furnizorul este obligat să expedieze informațiile prin poșși suportă, astfel, costuri de expediere suplimentare, ar trebui să facă obiectul unui acord între furnizori și autoritățile competente și ar trebui să fie acoperite de autoritățile respective. Totodată, informațiile ar trebui să figureze în contracte.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

                          Amendamentul

 

(13a) În conformitate cu prevederile dreptului comunitar, Directiva 2002/22/CE se aplică cu respectarea, fără excepție, a normelor comunitare în materie de protecție a consumatorilor, precum și normele naționale.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) O piață competitivă ar trebui să asigure că utilizatorii finali pot accesa și distribui orice conținut legal și pot folosi la alegere orice aplicații și/sau servicii legale, astfel cum se stabilește la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE. Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a comunicațiilor electronice pentru consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui să fie bine informați în permanență cu privire la orice restricții și/sau limitări impuse utilizării de servicii de comunicații electronice de către furnizorul de serviciu și/sau rețea. În cazul în care nu există o concurență reală, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să facă apel la măsurile accesibile în temeiul Directivei 2002/19/CE pentru a asigura că accesul utilizatorilor la anumite tipuri de conținut sau aplicații nu este restricționat fără justificare.

(14) Utilizatorii finali ar trebui să decidă ce conținuturi legale doresc să aibă posibilitatea de a transmite și a recepționa și ce servicii, aplicații, echipamente hardware și programe informatice doresc să folosească în aceste scopuri, fără a aduce atingere necesității de a menține integritatea și securitatea rețelelor și serviciilor. O piață competitivă, caracterizată prin oferte transparente, astfel cum prevede Directiva 2002/22/CE, ar trebui să garanteze că utilizatorii finali pot accesa și distribui orice conținut legal și pot folosi la alegere orice aplicații și/sau servicii legale, astfel cum se stabilește la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE. Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a comunicațiilor electronice pentru consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui să fie bine informați în permanență cu privire la orice restricții și/sau limitări impuse utilizării de servicii de comunicații electronice de către furnizorul de serviciu și/sau rețea. Astfel de informații ar trebui, la alegerea furnizorului, să specifice fie tipul de conținut, aplicații sau servicii vizate, fie fiecare aplicație sau serviciu, fie ambele. În funcție de tehnologia utilizată și de tipul de restricții și/sau limitări, astfel de restricții și/sau limitări ar putea necesita acordul utilizatorului, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE (Directiva privind viața privată).

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14a) De asemenea, o piață competitivă ar trebui să garanteze utilizatorilor posibilitatea de a beneficia de calitatea dorită a serviciului solicitat dar, în anumite cazuri, poate fi necesar să se stabilească dacă rețelele de comunicații publice respectă nivelurile minime de calitate, astfel încât să se evite degradarea serviciului, restricțiile și/sau limitările utilizării și încetinirea traficului.. În cazul în care nu există o concurență reală, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să apeleze la căile de atac care le stau la dispoziție în temeiul directivelor de instituire a cadrului de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice pentru a se asigura că accesul utilizatorilor la anumite tipuri de conținut nu este restricționat în mod nejustificat. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a emite orientări prin care să stabilească cerințele minime privind calitatea serviciului, în temeiul Directivei 2002/22/CE, și de a adopta alte măsuri în cazul în care alte căi de atac similare nu au avut, în opinia lor, eficiența scontată în ceea ce privește interesele utilizatorilor și alte împrejurări relevante. Printre astfel de orientări sau măsuri ar putea figura furnizarea unei serii de bază de servicii care nu sunt supuse restricțiilor.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14b) Gestionarea rețelelor, de exemplu, în scopul remedierii congestiilor și constrângerilor de capacitate, precum și pentru a pune la dispoziție servicii noi, nu ar trebui considerată, în sine, drept un exemplu de restricție care necesită o intervenție și ar trebui luat în considerare în mod corespunzător dreptul operatorilor de rețele și servicii de a-și diversifica ofertele pe o piață competitivă, inclusiv prin impunerea unor restricții de utilizare rezonabile, prin practicarea unor prețuri diferențiate și prin alte practici concurențiale legitime. Nerespectarea temporară a oricăror cerințe minime de calitate a serviciului din cauza unor circumstanțe impredictibile care nu pot fi controlate, în mod rezonabil, de furnizorul de servicii și/sau rețele (forță majoră) nu ar trebui să fie pasibilă de sancțiuni.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14c) Întrucât recurgerea la căi de atac disparate va compromite serios realizarea pieței interne, Comisia ar trebui să analizeze orice orientări sau alte măsuri adoptate de autoritățile naționale de reglementare în vederea unei eventuale intervenții normative la nivel comunitar și, dacă este necesar, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare pentru a asigura o aplicare coerentă în toată Comunitatea.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Accesibilitatea la tarife transparente, actualizate și comparabile este un element cheie pentru consumatorii de pe piețele competitive însumând mai mulți furnizori care să ofere servicii. Consumatorii de servicii de comunicații electronice trebuie să poată compara cu ușurință prețurile diferitelor servicii oferite pe piață pe baza informațiilor publicate într-o formă ușor accesibilă. Pentru a permite consumatorilor să compare cu ușurință prețul, autoritățile naționale de reglementare trebuie să aibă capacitatea de a solicita operatorilor o mai mare transparență a tarifelor și de a se asigura că terții au dreptul să utilizeze gratis tarifele accesibile publicului publicate de către întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să pună la dispoziția consumatorilor ghiduri privind prețurile în cazul în care acestea nu au fost furnizate de piață. Operatorii nu ar trebui să aibă dreptul la nicio remunerație pentru o astfel de utilizare a tarifelor care au fost deja publicate și aparțin, prin urmare, domeniului public. În plus, utilizatorii trebuie să fie informați în mod adecvat cu privire la prețul sau tipul de serviciu oferit pe piață înainte de cumpărarea unui serviciu, în special dacă un număr de telefon liber este supus unor costuri suplimentare. Comisia trebuie să poată adopta măsuri tehnice de punere în aplicare pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de o abordare consecventă privind transparența tarifelor în Comunitate.

(15) Accesibilitatea la tarife transparente, actualizate și comparabile este un element cheie pentru consumatorii de pe piețele competitive însumând mai mulți furnizori care să ofere servicii. Consumatorii de servicii de comunicații electronice trebuie să poată compara cu ușurință prețurile diferitelor servicii oferite pe piață pe baza informațiilor publicate într-o formă ușor accesibilă. Pentru a permite consumatorilor să compare cu ușurință prețul, autoritățile naționale de reglementare trebuie să aibă capacitatea de a solicita operatorilor o mai mare transparență a tarifelor și de a se asigura că terții au dreptul să utilizeze gratis tarifele accesibile publicului publicate de către întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare, prin mijloace proprii sau prin intermediul unor terți, ar trebui să pună la dispoziție, de asemenea, ghiduri privind prețurile în cazul în care acestea nu au fost furnizate de piață gratuit sau la un preț rezonabil. Operatorii nu ar trebui să aibă dreptul la nicio remunerație pentru o astfel de utilizare a tarifelor în cazul în care acestea au fost deja publicate și aparțin, prin urmare, domeniului public. În plus, utilizatorii trebuie să fie informați în mod adecvat cu privire la prețul sau tipul de serviciu oferit pe piață înainte de cumpărarea unui serviciu, în special dacă un număr de telefon liber este supus unor costuri suplimentare. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita furnizarea generalizată a unor astfel de informații și, pentru anumite categorii de servicii stabilite de acestea, înainte de conectarea la numărul apelat. Atunci când stabilesc categoriile de apeluri pentru care informațiile tarifare trebuie furnizate înainte de conectare, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să acorde atenția cuvenită naturii serviciului, condițiilor tarifare la care acesta este supus și să evalueze dacă serviciul este oferit de un furnizor care nu are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de comunicații electronice.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Clienții ar trebui informați în legătură drepturile de care dispun cu privire la utilizarea informațiilor lor personale publicate în listele de abonați și, în special, în legătură cu scopul sau scopurile unor astfel de liste de abonați, precum și în legătură cu dreptul lor gratuit de a nu fi incluși într-o listă publică de abonați, astfel cum prevede Directiva 2002/58/CE. În cazul în care există sisteme care permit înscrierea informațiilor în baza de date care cuprinde listele de abonați fără ca acestea să fie divulgate utilizatorilor serviciilor de consultare a listelor de abonați, clienții ar trebui să primească, de asemenea, informații în legătură cu această posibilitate.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Statele membre ar trebui să înființeze puncte de informare unice pentru toate cererile de informații adresate de utilizatori. De asemenea, aceste puncte de informare, care ar putea fi administrate de autoritățile naționale de reglementare împreună cu asociațiile de consumatori, ar trebui să fie capabile să ofere asistență juridică în cazul unor litigii cu operatorii. Accesul la aceste puncte de informare ar trebui să fie gratuit, iar utilizatorii ar trebui să fie informați în legătură cu existența acestor puncte prin campanii de informare regulate.

Justificare

The introduction of such information points will, together with the new charter, enable users to obtain information independently of operators and, if necessary, legal assistance in case of dispute.

Amendamentul  18

Proposal for a directive – amending act

Recital 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) O piață competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii pot beneficia de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri particulare, ar putea fi necesar să se asigure că rețelele de comunicații publice ating un nivel minim de calitate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului și încetinirea traficului din cadrul rețelelor. În special, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare cu scopul de a identifica standardele de calitate care să fie aplicate de către autoritățile naționale de reglementare.

eliminat

Justificare

Merged into recitals 14-14a.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Serviciile de consultare a listelor de abonați ar trebui să fie și, în general, sunt furnizate în condiții de concurență, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/77/CE din 16 septembrie 2002 a Comisiei privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice1. Ar trebui aplicate măsuri pe scară largă care să asigure includerea datelor utilizatorului final (atât pentru servicii fixe, cât și mobile) în bazele de date, furnizarea bazată pe costuri a acestor date către furnizorii de servicii și furnizarea de acces la rețea în condiții bazate pe costuri, rezonabile și transparente pentru a asigura utilizatorilor finali posibilitatea de a beneficia pe deplin de concurență, obiectivul final fiind acela de a permite eliminarea acestor servicii din domeniul de aplicare al reglementării privind piața cu amănuntul.

 

_________

1 JO L 249, 17.9.2002, p. 21.

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently, there are two key factors which are impeding consumers receiving the full benefit of competition in directory enquiry services:

(i)        limitations on the inclusion of end-user data in databases (particularly, mobile telephone information) which affects the comprehensiveness of services.

(ii)       unfair wholesale access conditions.

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Utilizatorii finali ar trebui să poată suna și să aibă acces la serviciile de urgență oferite folosind orice serviciu de telefonie capabil să genereze apeluri vocale prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planurile de numerotare telefonică naționale sau internaționale. Autoritățile de urgență ar trebui să fie în măsură să se ocupe de și să răspundă la apelurile efectuate la numărul „112” cel puțin la fel de repede și eficient ca în cazul apelurilor la alte numere de urgență naționale. Este important să se intensifice sensibilizarea cetățenilor cu privire la numărul „112” în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție și securitate a cetățenilor care călătoresc pe teritoriul Uniunii Europene. În acest scop, cetățenii ar trebui să fie pe deplin conștienți că „112” poate fi folosit ca număr de urgență unic atunci când călătoresc în oricare dintre statele membre, fiind informați în acest sens în special prin intermediul informațiilor oferite în terminalele internaționale de autocare, în gări, porturi sau aeroporturi și în cărțile de telefon, în cabinele telefonice, în materialul de abonare și facturare. Obligația de a furniza informații privind localizarea apelantului ar trebui să fie consolidată pentru a mări protecția cetățenilor Uniunii Europene. În particular, statele membre ar trebui să poată cere ca informațiile privind localizarea apelantului să fie furnizate serviciilor de urgență în modul „push”. Pentru a răspunde progreselor tehnologice, inclusiv a acelora care conduc spre o acuratețe din ce în ce mai precisă a informaților privind localizarea, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri tehnice de punere în aplicare cu scopul de a asigura punerea în aplicare eficientă a numărului „112” în Comunitate spre beneficiul cetățenilor Uniunii Europene.

(19) Utilizatorii finali ar trebui să poată suna și să aibă acces la serviciile de urgență oferite folosind orice serviciu de telefonie capabil să genereze apeluri vocale prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planurile de numerotare telefonică naționale sau internaționale. Autoritățile de urgență ar trebui să fie în măsură să se ocupe de și să răspundă la apelurile efectuate la numărul „112” cel puțin la fel de repede și eficient ca în cazul apelurilor la alte numere de urgență naționale. Este important să se intensifice sensibilizarea cetățenilor cu privire la numărul „112” în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție și securitate a cetățenilor care călătoresc pe teritoriul Uniunii Europene. În acest scop, cetățenii ar trebui să fie pe deplin conștienți că „112” poate fi folosit ca număr de urgență unic atunci când călătoresc în oricare dintre statele membre, fiind informați în acest sens în special prin intermediul informațiilor oferite în terminalele internaționale de autocare, în gări, porturi sau aeroporturi și în cărțile de telefon, în cabinele telefonice, în materialul de abonare și facturare. Această responsabilitate le revine în principal statelor membre, dar Comisia ar trebui să sprijine și să completeze în continuare inițiativele statelor membre destinate să asigure o mai bună informare cu privire la „112“ și să evalueze periodic măsura în care opinia publică cunoaște existența acestui număr. Obligația de a furniza informații privind localizarea apelantului ar trebui să fie consolidată pentru a mări protecția cetățenilor Uniunii Europene. În particular, statele membre ar trebui să poată cere ca informațiile privind localizarea apelantului să fie furnizate serviciilor de urgență în modul „push”. Pentru a răspunde progreselor tehnologice, inclusiv a acelora care conduc spre o acuratețe din ce în ce mai precisă a informaților privind localizarea, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri tehnice de punere în aplicare cu scopul de a asigura punerea în aplicare eficientă a numărului „112” în Comunitate spre beneficiul cetățenilor Uniunii Europene.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Țările cărora Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor le-a atribuit codul internațional „3883” au delegat responsabilitatea administrativă pentru Spațiul european de numerotare telefonică (ETNS) către Comitetul pentru comunicații electronice (CCE) al Conferinței Europene a Administrațiilor de Poșși Telecomunicații (CEAPT). Progresele tehnologice și ale pieței arată că ETNS reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru serviciile paneuropene, realizarea potențialul acestuia fiind însă împiedicată în prezent de cerințele procedurale excesiv de birocratice și de lipsa de coordonare dintre administrațiile naționale. Pentru a stimula dezvoltarea Spațiului european de numerotare telefonică, administrarea acestuia (care include stabilirea, monitorizarea și dezvoltarea sa) ar trebui transferată Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice instituită prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului din […], numită în continuare „Autoritatea”. Autoritatea va asigura coordonarea cu acele țări care utilizează codul „3883” dar care nu sunt state membre în numele statelor membre cărora le-a fost atribuit codul „3883”.

(21)

Dezvoltarea codului internațional „3883” [Spațiul european de numerotare telefonică (ETNS)] este împiedicată în prezent de lipsa cererii, de cerințele procedurale excesiv de birocratice și de sensibilizarea insuficientă. Pentru a stimula dezvoltarea Spațiului european de numerotare telefonică, Comisia ar trebui să delege responsabilitatea gestionării, a atribuirii numerelor și a promovării acestuia fie [xxx], fie, urmând exemplul punerii în aplicare a domeniului de prim nivel „.eu”, unei organizații separate, desemnate de Comisie pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, ale cărei norme de funcționare să fie cuprinse în legislația comunitară.

 

(References to the European Electronic Communications Market Authority are replaced by [xxx] throughout, without further specific AMs.)

Justificare

Replaces AM 7 of the draft report. See justification to 27(2).

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) O piață unică presupune ca utilizatorii finali să poată accesa toate numerele incluse în planurile de numerotare naționale ale altor state membre și să poată avea acces la servicii, inclusiv la serviciile societății informaționale, folosind numere non-geografice în cadrul Comunității, numere care includ, printre altele, numerele gratuite (numerele verzi) și numerele cu tarif special. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să poată accesa numerele din Spațiul european de numerotare telefonică (ETNS) și numerele internaționale gratuite (UIFN). Accesul transfrontalier la resursele de numerotare și la serviciul asociat nu ar trebui obstrucționat decât în cazurile justificate în mod obiectiv, cum ar fi atunci când acest lucru este necesar pentru combaterea fraudei și abuzului, de exemplu în legătură cu anumite servicii cu tarif special sau cazul în care numărul este definit ca având doar acoperire națională (de exemplu codul național scurt). Utilizatorii ar trebui să fie informați anticipat și într-un mod clar cu privire la orice costuri aplicabile numerelor gratuite, precum costurile apelurilor internaționale pentru numerele accesibile prin codurile standard de acces la serviciile telefonice internaționale. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali au acces efectiv la numere și servicii în cadrul Comunității, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare.

(22) O piață unică presupune ca utilizatorii finali să poată accesa toate numerele incluse în planurile de numerotare naționale ale altor state membre și să poată avea acces la servicii, inclusiv la serviciile societății informaționale, folosind numere non-geografice în cadrul Comunității, numere care includ, printre altele, numerele gratuite (numerele verzi) și numerele cu tarif special. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să poată accesa numerele din Spațiul european de numerotare telefonică (ETNS) și numerele internaționale gratuite (UIFN). Accesul transfrontalier la resursele de numerotare și la serviciul asociat nu ar trebui obstrucționat decât în cazurile justificate în mod obiectiv, cum ar fi atunci când acest lucru este necesar pentru combaterea fraudei și abuzului, de exemplu în legătură cu anumite servicii cu tarif special sau cazul în care numărul este definit ca având doar acoperire națională (de exemplu codul național scurt). Utilizatorii ar trebui să fie informați anticipat și într-un mod clar cu privire la orice costuri aplicabile numerelor gratuite, precum costurile apelurilor internaționale pentru numerele accesibile prin codurile standard de acces la serviciile telefonice internaționale. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali au acces efectiv la numere și servicii în cadrul Comunității, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să se poată conecta cu alți utilizatori finali, în special prin intermediul protocolului internet (IP), pentru a face schimb de date, indiferent de operatorul pe care îl aleg.

Justificare

This amendment seeks to ensure that users of any electronic communication service are able to connect to any users of another service and vice-versa, regardless of the technology being used.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru a profita pe deplin de mediul competitiv, consumatorii ar trebui să poată face alegeri bine informate și să își schimbe furnizorii atunci când acest lucru este în interesul lor. Este esențial să se asigure că aceștia pot face aceste lucruri fără a fi stânjeniți de obstacole juridice, tehnice sau practice, inclusiv de condiții, proceduri, obligații contractuale etc. Aceasta nu exclude posibilitatea de a impune perioade contractuale minime rezonabile în contractele consumatorilor. Transferabilitatea numărului este un factor cheie de facilitare a alegerii consumatorului și a concurenței reale pe piețele competitive pentru comunicații electronice și ar trebui pusă în aplicare cât mai repede posibil. Pentru a putea adapta transferabilitatea numărului la progresele tehnologiei și ale pieței, inclusiv la posibilitatea portabilității informațiilor telefonice personale ale abonatului și ale informațiilor de identificare stocate în rețea, Comisia ar trebui să poată lua măsuri tehnice de punere în aplicare în acest domeniu. În evaluarea condițiilor pieței și a condițiilor tehnologice pentru a stabili dacă acestea permit transferabilitatea numerelor între rețelele care furnizează servicii de telefonie fixă și rețelele de telefonie mobilă ar trebui să se țină cont în special de prețurile pentru utilizatori și de costurile de transfer pentru întreprinderile furnizoare de servicii de telefonie fixă și rețele de telefonie mobilă.

(23) Pentru a profita pe deplin de mediul competitiv, consumatorii ar trebui să poată face alegeri bine informate și să își schimbe furnizorii atunci când acest lucru este în interesul lor. Este esențial să se asigure că aceștia pot face aceste lucruri fără a fi stânjeniți de obstacole juridice, tehnice sau practice, inclusiv de condiții, proceduri, obligații contractuale etc. Aceasta nu exclude posibilitatea de a impune perioade contractuale minime rezonabile în contractele consumatorilor. Transferabilitatea numărului este un factor- cheie de facilitare a alegerii consumatorului și a concurenței reale pe piețele competitive pentru comunicații electronice și ar trebui pusă în aplicare cât mai repede posibil, în mod normal în termen de cel mult o zi de la cererea adresată de consumator. Cu toate acestea, experiența din unele state membre a demonstrat că există riscul transferului consumatorilor către un alt operator fără consimțământul acestora. Deși aceste aspecte ar trebui să fie soluționate în principal de autoritățile însărcinate cu aplicarea legii, statele membre ar trebui să fie totuși abilitate să impună astfel de măsuri minime și proporționate în ceea ce privește procedura de schimbare a furnizorului pentru a reduce la minimum astfel de riscuri, fără a provoca o diminuare a atractivității procedurii în ochii consumatorilor. Pentru a putea adapta transferabilitatea numărului la progresele tehnologiei și ale pieței, inclusiv la posibilitatea portabilității informațiilor telefonice personale ale abonatului și ale informațiilor de identificare stocate în rețea, Comisia ar trebui să poată lua măsuri tehnice de punere în aplicare în acest domeniu. În evaluarea condițiilor pieței și a condițiilor tehnologice pentru a stabili dacă acestea permit transferabilitatea numerelor între rețelele care furnizează servicii de telefonie fixă și rețelele de telefonie mobilă ar trebui să se țină cont în special de prețurile pentru utilizatori și de costurile de transfer pentru întreprinderile furnizoare de servicii de telefonie fixă și rețele de telefonie mobilă.

Justificare

To provide background and guidance on the changes to 30(4).

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu media audo-vizual liniar astfel cum este definit în Directiva Parlamentului European și a Consiliului din [….] 2007 privind serviciile media audiovizuale, care este furnizată de un furnizor de servicii media pentru vizionarea simultană de programe pe baza unei grile de programe; un furnizor de servicii media poate furniza un număr de programe audio sau audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, însă numai anumitor canale furnizate de un anumit furnizor de servicii media. Statele membre ar trebui să ofere o justificare clară pentru obligațiile „must-carry” în legislația națională pentru a asigura că astfel de obligații sunt transparente, proporționale și clar definite. În acest scop, regulile „must-carry” ar trebui stabilite într-un mod care să stimuleze investițiile eficiente în infrastructură. Regulile „must-carry” ar trebui revizuite în mod periodic în vederea actualizării acestora în ceea ce privește progresele tehnologice și ale pieței pentru a se asigura că aceste reguli continuă să fie proporționale cu obiectivele urmărite. Având în vedere schimbările rapide ale condițiilor tehnologice și ale condițiilor pieței, o astfel de revizuire globală ar trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani și ar presupune o consultare publică a tuturor părților interesate. Unul sau mai multe canale de difuzare pot fi completate de servicii în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul video-text, serviciul de subtitrare, descrierea audio sau limbajul semnelor.

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-carry” pot fi aplicate anumitor servicii mass-media radio și audiovizuale și anumitor servicii complementare furnizate de un anumit furnizor de servicii media. Serviciile media audiovizuale sunt definite în cadrul Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune1. Statele membre ar trebui să ofere o justificare clară pentru obligațiile „must-carry” pentru a asigura că astfel de obligații sunt transparente, proporționale și clar definite. În acest scop, regulile „must-carry” ar trebui stabilite într-un mod care să stimuleze investițiile eficiente în infrastructură. Regulile „must-carry” ar trebui revizuite în mod periodic în vederea actualizării acestora în ceea ce privește progresele tehnologice și ale pieței pentru a se asigura că aceste reguli continuă să fie proporționale cu obiectivele urmărite. Serviciile complementare includ servicii în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul videotext, serviciul de subtitrare, descrierea audio sau limbajul semnelor, dar nu se limitează la acestea.

 

_______

 

1 JO L 332, 18.12.2007, p. 27.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Procedura de soluționare extrajudiciară a litigiilor ar trebui consolidată, garantându-se utilizarea unor organisme independente de soluționare a litigiilor și a unei proceduri conforme cel puțin cu principiile minime prevăzute în Recomandarea 98/257/EC a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la consum1. Statele membre pot fie să recurgă în acest scop la organismele existente de soluționare a litigiilor, cu condiția ca aceste organisme să îndeplinească cerințele aplicabile, fie să instituie organisme noi.

 

_______

 

1 JO L 115, 17.4.1998, p. 31.

Justificare

See justification to 34(1).

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Directiva 2002/58/CE prevede armonizarea dispozițiilor statelor membre, necesară în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale și, în special, a dreptului la viață privată, a dreptului la confidențialitate și la siguranța sistemelor de tehnologie a informațiilor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în sectorul comunicațiilor electronice și în vederea asigurării liberei circulații a acestor date și a echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice în cadrul Comunității.

(AM 1 of the LIBE opinion)

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b) Atunci când definesc măsurile de punere în aplicare privind securitatea prelucrării datelor, în conformitate cu procedura de reglementare cu control, Comisia ar trebui să consulte toate autoritățile și organizațiile europene relevante (ENISA, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Grupul de lucru „Articolul 29”), precum și alte părți interesate, în special pentru a fi informată cu privire la cele mai bune metode tehnice și economice disponibile de îmbunătățire a punerii în aplicare a Directivei 2002/58/CE.

(AM 2 of the LIBE opinion)

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26c) Dispozițiile Directivei 2002/58/CE aduc precizări și completări Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1 și servește intereselor legitime ale abonaților, persoane fizice sau juridice.

 

__________

1JO L 281, 23.11.95, p. 31. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(AM 3 of the LIBE opinion)

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Liberalizarea piețelor rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și progresul tehnologic rapid s-au reunit pentru a încuraja competiția și creșterea economică și au avut ca rezultat o bogată diversitate de servicii pentru utilizatori finali accesibile prin intermediul rețelelor de comunicații electronice publice. Este necesar să se garanteze că utilizatorii și consumatorii beneficiază de același nivel de protecție a confidențialității și a datelor personale, indiferent de tehnologia utilizată la furnizarea unui anumit serviciu.

(27) Liberalizarea piețelor rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, combinată cu progresul tehnologic rapid, a impulsionat competiția și creșterea economică și a avut ca rezultat o mare diversitate de servicii pentru utilizatori finali accesibile prin intermediul rețelelor de comunicații electronice publice și private, precum și rețele private accesibile public.

(AM 4 of the LIBE opinion)

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) În scopul Directivei 2002/58CE, este indicat ca adresele de protocol internet să fie considerate date personale numai dacă pot fi direct asociate cu o persoană, fie în mod independent, fie împreună cu alte date. Până la ...+, Comisia ar trebui să propună măsuri legislative specifice privind tratamentul juridic aplicabil utilizării adreselor de protocol internet ca date personale în cadrul protecției datelor, consultându-se cu Grupul de lucru – „Articolul 29” și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

 

_________

+Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(AM 5 of the LIBE opinion)

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 28b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului ar trebui să adopte măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea serviciilor lor. Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 95/46/CE și Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE1, aceste măsuri ar trebui să ofere certitudinea că datele personale pot fi accesate numai de personalul autorizat pentru scopuri autorizate de lege și că datele personale stocate sau transmise, precum și rețeaua și serviciile, sunt protejate. Mai mult decât atât, în ceea ce privește procesarea datelor personale ar trebui instituită o politică de securitate pentru identificarea punctelor vulnerabile ale sistemului și ar fi necesare monitorizarea de rutină și efectuarea unor acțiuni în scop preventiv, de remediere și de atenuare a acestora.

 

_________

1 JO L 105, 13.4.2006, p. 54.

(AM 6 of the LIBE opinion)

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 28c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c) Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să monitorizeze măsurile luate și să difuzeze cele mai bune practici în rândul furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.

(AM 7 of the LIBE opinion)

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) O încălcarea a securității care ar avea ca rezultat pierderea sau compromiterea de date personale ale unui utilizator individual, dacă nu este soluționată la timp și într-un mod adecvat, ar putea conduce la pierderi economice substanțiale și la daune sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De aceea, abonații afectați de astfel de incidente privind securitatea ar trebui înștiințați fără întârziere și informați pentru a-și lua măsurile de precauție necesare. Notificarea ar trebui să includă informații privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluționa violarea securității, precum și recomandări pentru utilizatorii afectați.

(29) O încălcarea a securității care ar avea ca rezultat pierderea sau compromiterea de date personale ale unui utilizator individual, dacă nu este soluționată la timp și într-un mod adecvat, ar putea conduce la pierderi economice substanțiale și la daune sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De aceea, autoritatea națională de reglementare sau alte autorități naționale competente ar trebui înștiințate fără întârziere. Notificarea ar trebui să includă informații privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluționa violarea securității, precum și recomandări pentru utilizatorii afectați. Autoritatea competentă ar trebui să analizeze și să stabilească gravitatea încălcării. În cazul în care încălcarea este considerată gravă, autoritatea competentă ar trebui să solicite furnizorului de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și furnizorului de servicii caracteristice societății informaționale să înștiințeze în mod corespunzător, fără întârzieri nejustificate, persoanele afectate de încălcare.

(AM 8 of the LIBE opinion)

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a) Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE ar trebui înțeles astfel încât divulgarea datelor cu caracter personal, în contextul articolului 8 din Directiva 2004/48 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală1 să nu aducă atingere Directivei 2002/58/CE sau Directivei 95/46/CE în cazul în care aceasta are loc în urma unei solicitări justificate, adică suficient de întemeiată, și proporționate, în conformitate cu procedurile stabilite de statele membre pentru a garanta respectarea acestor măsuri de protecție.

 

__________

1 JO L 157, 30.4.2004, p. 45.

(AM 9 of the LIBE opinion)

Justificare

Article 8, Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights relates to disclosure of information, which may involve data protected under this Directive (2002/58) and/or Directive 95/46/EC. It is clear from Article 15(1) of this Directive and Article 13(1)(g) of Directive 95/46/EC that such disclosure may take place, as it is necessary to protect the rights and freedoms of third parties. In view of recent case-law it seems relevant to clarify at EU-level the relationship between the specific disclosure provision in Article 8 of Directive 2004/48 and the provisions of this Directive, and thereby increase legal certainty for all parties.

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 30b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30b) Atunci când pun în aplicare măsurile de transpunere a Directivei 2002/58/CE, autoritățile și instanțele judiciare din statele membre ar trebui nu doar să interpreteze dreptul intern în conformitate cu directiva în cauză, ci să se și asigure că nu se bazează pe o interpretare a acesteia care ar fi incompatibilă cu alte drepturi fundamentale sau principii generale ale dreptului comunitar, cum ar fi principiul proporționalității.

(AM 10 of the LIBE opinion)

Justificare

This amendment takes account of the Court of Justice judgment of 29 January 2008 in the Promusicae v Telefónica case, which reaffirms that Member States must interpret the directive in a manner that does not conflict with other fundamental rights or general principles of law. This constitutes a guarantee for the protection of the rights and freedoms of others.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Autoritatea poate contribui la atingerea unui nivel ridicat de protecție a datelor personale și a confidențialității în Comunitatea Europeană prin, între altele, furnizarea de expertiză și consiliere, promovarea schimbului celor mai bune practici în gestionarea riscului și stabilirea de metodologii comune pentru evaluarea riscului. În particular, acestea ar trebui să contribuie la armonizarea măsurilor de securitate tehnice și organizaționale adecvate.

eliminat

Justificare

The proposed authority will likely not have responsibility for these issues.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Soft-urile care monitorizează în secret acțiunile utilizatorului și/sau subminează operarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-numitul „spyware”) reprezintă o adevărată amenințare pentru confidențialitatea utilizatorilor. Este necesar să se asigure un nivel la fel de ridicat și pentru protecția sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sunt descărcate din neatenție prin rețelele de comunicații electronice sau dacă sunt furnizate și instalate fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, cheile USB.

(34) Softurile care monitorizează în secret acțiunile utilizatorului și/sau subminează operarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-numitul spyware) reprezintă o adevărată amenințare pentru confidențialitatea utilizatorilor. Este necesar să se asigure un nivel la fel de ridicat și pentru protecția sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sunt descărcate din neatenție prin rețelele de comunicații electronice sau dacă sunt furnizate și instalate fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, cheile USB. Statele membre ar trebui să îi încurajeze pe utilizatorii finali să ia măsurile necesare pentru a-și proteja echipamentele terminale împotriva virușilor și a programelor spyware.

(AM 12 of the LIBE opinion)

Justificare

The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected. End-users should understand the risks they face while surfing the internet, when they download and use software or data storage media.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie să facă investiții substanțiale pentru a combate comunicațiile comerciale nesolicitate („spam”). Aceștia sunt avantajați în comparație cu utilizatorii finali întrucât posedă cunoștințele și resursele necesare detectării și identificării spammer-ilor. Furnizorii de servicii de email și furnizorii de alte servicii ar trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea de a iniția acțiuni legale împotriva spammer-ilor și de a proteja astfel interesele clienților, precum și propriile interese legitime de afaceri.

(35) Furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie să facă investiții substanțiale pentru a combate comunicațiile comerciale nesolicitate („spam”). Aceștia sunt avantajați în comparație cu utilizatorii finali întrucât posedă cunoștințele și resursele necesare detectării și identificării spammer-ilor. Furnizorii de servicii de email și furnizorii de alte servicii ar trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea de a iniția acțiuni legale împotriva spammer-ilor pentru astfel de încălcări și de a proteja astfel interesele clienților, precum și propriile interese legitime de afaceri.

(AM 13 of the LIBE opinion)

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) Atunci când se pot procesa date privind amplasarea, altele decât cele legate de trafic, astfel de date ar trebui procesate numai în regim de anonimitate sau cu consimțământul prealabil al utilizatorilor sau abonaților în cauză, cărora ar trebui să li se ofere informații clare și complete referitoare la posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul.

(AM 14 of the LIBE opinion)

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) În cazul în care Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene1 intră în vigoare, Comisia ar trebui să prezinte Consiliului și Parlamentului European o nouă propunere legislativă privind viața privată și siguranța datelor în domeniul comunicațiilor electronice, cu un nou temei juridic.

 

__________

1 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.

(AM 15 of the LIBE opinion)

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind transparența tarifelor, calitatea minimă a cerințelor de serviciu, punerea în aplicare efectivă a serviciilor „112”, accesul efectiv la numere și servicii, ameliorarea accesibilității pentru utilizatorii finali cu handicap, precum și amendamente pentru adaptarea anexelor la progresele tehnice sau la schimbările survenite în cererea de pe piață. Ar trebui acordată și competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind cerințele de informare și notificare și cooperarea transfrontalieră. Întrucât aceste măsuri sunt de ordin general și au drept scop să completeze directiva în cauză prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din motive de extremă urgență, limita de timp normală pentru procedura de reglementare cu control nu poate fi respectată, Comisia ar trebui să poată utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din decizie.

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind transparența tarifelor, calitatea minimă a cerințelor de serviciu, punerea în aplicare efectivă a serviciilor „112”, accesul efectiv la numere și servicii, ameliorarea accesibilității pentru utilizatorii finali cu handicap, precum și amendamente pentru adaptarea anexelor la progresele tehnice sau la schimbările survenite în cererea de pe piață. Ar trebui acordată și competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind cerințele de informare și notificare și cooperarea transfrontalieră. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să completeze Directiva 2002/22/CE prin adăugarea unor elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că aplicarea procedurii de reglementare cu control în limita de timp normală ar putea, în anumite situații excepționale, împiedica adoptarea la timp a măsurilor de punere în aplicare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să acționeze rapid pentru a asigura adoptarea la timp a respectivelor măsuri.

(This change would be applicable throughout in references to comitology, without further specific AMs)

Justificare

Even in case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt the implementing measure as speedily as possible.

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a) Obiectivul Directivei 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) este acela de a asigura un nivel ridicat al protecției drepturilor consumatorilor și ale utilizatorilor individuali în furnizarea de servicii de telecomunicații. O astfel de protecție nu este necesară în cazul serviciilor de telecomunicații globale. Aceste servicii constau în date comerciale și servicii de voce oferite ca pachete globale întreprinderilor mari localizate în diferite țări, în interiorul și în exteriorul Uniunii, pe bază de contracte individuale negociate de către părți de dimensiuni comparabile.

Justificare

Global telecommunications services (GTS) consist of business data and voice services provided to multinational companies with locations across multiple countries, and often different continents. First, against the backdrop of the Universal Service Directive's goal, these services are not provided to mass market consumers or small businesses, but rather to large enterprises.

Amendamentul  43

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE (directiva cadru), prezenta directivă se referă la furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice utilizatorilor finali. Scopul este asigurarea de servicii de bună calitate accesibile publicului în toată Comunitatea, printr-o concurență și o ofertă efectivă și de a trata cazurile în care nevoile utilizatorilor finali nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător de către piață. Prezenta directivă prevede, de asemenea, dispoziții privind echipamentul terminal de la locația clientului.

(1) În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE (directiva cadru), prezenta directivă se referă la furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice utilizatorilor finali. Scopul îl constituie asigurarea de servicii de bună calitate accesibile publicului din întreaga Comunitate printr-o reală concurență și posibilitate de alegere, precum și tratarea circumstanțelor în care necesitățile utilizatorilor finali nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător de către piață. Prezenta directivă prevede, de asemenea, dispoziții privind echipamentul terminal de la locația clientului, acordând o atenție deosebită echipamentului terminal destinat utilizatorilor cu nevoi speciale, inclusiv celor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Amendamentul  44

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Dispozițiile prezentei directive se aplică fără a aduce atingere normelor comunitare privind protecția consumatorilor, în special Directivelor 93/13/CE și 97/7/CE, precum și normelor de drept intern în conformitate cu legislația comunitară.

Justificare

Consistency with other amendments.

Amendamentul  45

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) «serviciu telefonic accesibil publicului» înseamnă un serviciu pus la dispoziția publicului pentru efectuarea și primirea, în mod direct sau indirect, prin selectarea transportatorului sau preselecție sau revindere, de apeluri naționale și/sau internaționale prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional;”

(c) „serviciu telefonic accesibil publicului” înseamnă un serviciu pus la dispoziția publicului pentru efectuarea și/sau primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naționale și/sau internaționale, precum și alte mijloace de comunicare specifice pentru utilizatorii cu handicap care folosesc serviciile de redare a textului sau serviciile de conversație totală, prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional;

Justificare

The directive should not exclude users unable to make voice 'calls'. The definition should therefore include specific services intended for certain disabled user categories. Reselling, rebranding etc. are all covered by the reference to indirect provision. To present excluding telephone services provided via payphones which only allow calls to be received.

Amendamentul  46

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(d) „numărul geografic” înseamnă un număr dintr-un plan național de numerotare telefonică din care o parte din structura numerică cuprinde o semnificație geografică utilizată pentru dirijarea apelurilor către locația fizică a punctului terminal al rețelei (PTR);”

Justificare

To clarify the definition, as there may be other national numbering plans apart from those for telephony, as in fact is recognised in the definition of publicly available telephone services in point (c) or Article 25(2).

Amendamentul  47

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) litera (e) se elimină.

Justificare

Consistency with the proposal to include the concept of ‘network termination point’ in the definition of ‘public communications network’ in the framework directive.

Amendamentul  48

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/22/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua la care se face referire la alineatul (1), serviciu care să permită utilizatorului să efectueze și să primească apeluri naționale sau internaționale și apeluri la serviciile de urgență la numărul „112”, sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.”

(3) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu telefonic accesibil publicului prin conectarea la rețeaua la care se face referire la alineatul (1), serviciu care să permită utilizatorului să efectueze și să primească apeluri naționale sau internaționale și apeluri la serviciile de urgență la numărul „112”, precum și prin intermediul altor numere naționale de urgență, sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Amendamentul  49

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 6 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La articolul 6, titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

Posturi telefonice publice cu plată și alte puncte de acces la telecomunicații”

Amendamentul  50

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

 

„(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot impune întreprinderilor obligații privind furnizarea de posturi telefonice publice cu plată sau alte puncte de acces la telecomunicații pentru a satisface nevoile rezonabile ale utilizatorilor finali în ceea ce privește acoperirea geografică, numărul de posturi telefonice sau de puncte de acces, (...) accesibilitatea (...) pentru utilizatorii cu handicap și calitatea serviciilor.”

Amendamentul  51

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri speciale pentru utilizatorii cu handicap

Măsuri pentru utilizatorii cu handicap

Justificare

The reference to "special" is deleted to avoid the impression that these measures are of extraordinary character as opposed to an integral part of the purpose of this Directive.

Amendamentul  52

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu handicap pentru a asigura accesibilitatea și tarife convenabile pentru serviciile telefonice accesibile publicului, inclusiv accesul la serviciile de urgență, serviciile de informații telefonice și la lista abonaților telefonici, echivalente celor de care beneficiază alți utilizatori finali.

(1) Statele membre adoptă măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu handicap pentru a asigura accesibilitatea și tarife convenabile pentru serviciile de comunicații electronice, inclusiv accesul la serviciile de urgență, serviciile de informații telefonice și la lista abonaților telefonici, echivalente celor de care beneficiază alți utilizatori finali.

Justificare

The change would broaden the scope with respect to disabled end-users in order to not unnecessarily limit them to basic telephony services. "Electronic communications service" is defined in the Framework Directive to in principle cover any service consisting of the conveyance of signals, and includes publicly available telephone service.

Amendamentul  53

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre iau măsuri specifice, luând în considerare condițiile naționale, pentru a asigura faptul că utilizatorii finali cu handicap, de asemenea, pot beneficia de oferta de întreprinderi și de furnizori de servicii disponibilă majorității utilizatorilor finali.”

(2) Statele membre pot lua măsuri specifice, care se dovedesc necesare în urma evaluării efectuate de autoritățile naționale de reglementare, luând în considerare condițiile naționale și cerințele specifice privind persoanele cu handicap, pentru a asigura faptul că utilizatorii finali cu handicap pot beneficia de oferta de întreprinderi și de furnizori de servicii disponibilă majorității utilizatorilor finali și pentru a promova disponibilitatea echipamentelor terminale adecvate. Statele membre se asigură că nevoile grupurilor specifice de utilizatori cu handicap sunt, în orice caz, satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Justificare

The AM adds a specific reference to promoting availability of terminal equipment. Also, measures under this paragraph should not be obligatory, as that may require NRAs to designate several universal service providers solely to enable choice. The new Article 31a enables NRAs to take more effective action in favour of disabled users in that respect.

Amendamentul  54

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prin adoptarea măsurilor menționate anterior, statele membre încurajează alinierea cu normele și specificațiile relevante, publicate în conformitate cu articolele 17, 18 și 19 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

Justificare

Given the current fragmentation of the markets, the solutions and standards used differ from one country to another, which constitutes a barrier to accessibility and interoperability. In order to address this problem, Member States should encourage the adoption of European standards, where they exist.

Amendamentul  55

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Pentru a fi în măsură să adopte și să pună în aplicare a dispozițiile specifice destinate utilizatorilor cu handicap, statele membre încurajează producerea și disponibilitatea echipamentelor terminale care să ofere serviciile și funcțiile necesare.

Justificare

In order for services to be provided to disabled users, appropriate terminal equipment needs to be made available.

Amendamentul  56

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții care stabilesc ca întreprinderile desemnate să ofere opțiuni tarifare speciale sau să respecte o încadrare a tarifelor, o echilibrare geografică sau alte mecanisme similare, să garanteze acordarea de sprijin consumatorilor identificați ca având venituri mici, ca fiind persoane cu handicap sau ca având nevoi sociale speciale.

(3) Statele membre, pe lângă dispoziții care stabilesc ca întreprinderile desemnate să ofere opțiuni tarifare speciale sau să respecte o încadrare a tarifelor, o echilibrare geografică sau alte mecanisme similare, garantează acordarea de sprijin consumatorilor identificați ca având venituri mici, ca fiind persoane cu handicap sau ca având nevoi sociale speciale.

Justificare

Article 7 of the Universal Service Directive, as amended by the Commission proposal, obliges Member States to adopt special measures for disabled users. The proposed amendment aims at ensuring the same result as that provision.

Amendamentul  57

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre se asigură că (...) întreprinderile (...) care oferă servicii de telecomunicații, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), furnizează facilitățile și serviciile prevăzute în anexa I, partea A la prezenta directivă, astfel încât abonații să își poată supraveghea și controla cheltuielile și să evite întreruperea nejustificată a serviciului.”

Amendamentul  58

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) „Autoritățile naționale de reglementare se asigură că toate întreprinderile desemnate ca asumându-și obligații în conformitate cu articolele 4, 5, 6, 7 și cu articolul 9 alineatul (2) publică informații adecvate și actualizate privind rezultatele obținute în furnizarea de servicii universale, pe baza indicatorilor, definițiilor și metodelor de măsurare a calității serviciilor descrise în anexa III. La cerere, informațiile publicate sunt transmise autorităților naționale de reglementare.”

Justificare

To avoid excessive bureaucracy for the operators concerned.

Amendamentul  59

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La articolul 17, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Fără a aduce atingere obligațiilor care pot fi impuse operatorilor identificați ca având putere semnificativă pe o anumită piață cu amănuntul în conformitate cu alineatul (1), autoritățile naționale de reglementare pot aplica obligațiile prevăzute la alineatul (2), pentru o perioadă de tranziție, operatorilor identificați ca având putere semnificativă pe o anumită piață en gros în situațiile în care au fost impuse obligații privind piața en gros, dar acestea nu asigură încă în mod eficient concurența pe piața cu amănuntul.”

Justificare

This amendment enables regulators to prevent activities which inhibit entry and delay the development of competition during an interim period whilst wholesale remedies are still becoming effective.

Amendamentul  60

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor comunitare privind protecția consumatorilor, în special Directivelor 93/13/CE și 97/7/CE, precum și normelor de drept intern în conformitate cu legislația comunitară.

eliminat

Justificare

Amended and moved to Article 1.

Amendamentul  61

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o rețea de telefonie publică și/sau la servicii telefonice accesibile publicului, consumatorii au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea servicii și/sau conectare. Contractul specifică cel puțin:

(2) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o rețea de telefonie publică și/sau la servicii de comunicații electronice, consumatorii și alți utilizatori finali care adresează o solicitare în acest sens au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea servicii și/sau conectare. Contractul specifică, într-o formă clară, completă și ușor inteligibilă, cel puțin:

Justificare

This, together with the other amendments to Article 20, serves to simplify the Article. The reference here to electronic communications services (which includes publicly available telephone services) enables deletion of paragraph 3. Undertakings primarily SMEs, should also be able to benefit from Article 20 if they so desire. The inclusion of the reference to clear and comprehensive information avoids repetition of that requirement in later paragraphs.

Amendamentul  62

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) serviciile furnizate, nivelul de calitate a serviciilor oferit, precum și timpul necesar până la conectarea inițială;

(b) serviciile furnizate, în special:

 

- atunci când accesul la servicii de urgență și informațiile privind localizarea apelantului trebuie furnizate în conformitate cu articolul 26, nivelul de fiabilitate al acestui acces, când este cazul, și furnizarea sau nu a accesului respectiv pe toată suprafața teritoriului național;

 

- informații privind orice restricții impuse de furnizor cu privire la capacitatea abonatului de a accesa, utiliza sau distribui conținuturi licite sau de a utiliza aplicații și servicii legale;

 

- nivelul de calitate a serviciilor oferit, cu trimitere la orice parametri specificați în temeiul articolului 22 alineatul (2), după caz;

 

- tipurile de servicii de întreținere și de asistență pentru clienți oferite, precum și modalitățile de contactare a serviciului de asistență pentru clienți;

 

- termenul necesar până la conectarea inițială și

 

- orice restricții de utilizare a echipamentelor terminale impuse de furnizor.

Justificare

This gathers in one place the information proposed by the Commission to be included at the time of contract in the proposed new paragraphs 4 and 5, address information on directories and limitations of the use of terminal equipment, such as SIM-locked handsets, and enable deletion of point (b) on maintenance as a separate point.

Amendamentul  63

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) tipurile de servicii de întreținere oferite;

(c) decizia abonatului privind includerea datelor sale personale într-o listă de abonați și datele în cauză;

Justificare

Amendamentul  64

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) detalii despre prețurile și tarifele practicate și mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere;

(d) detalii despre prețurile și tarifele practicate și mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată oferite și orice diferențe de costuri determinate de metoda de plată;

Justificare

To include basic information on available payment methods, in particular whether any particular methods involves a difference in costs to the subscriber, such as for example any reduction offered if the subscriber agrees to direct debit or electronic invoicing.

Amendamentul  65

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) durata contractului, condițiile de reînnoire și de reziliere a serviciilor și a contractului, inclusiv costurile directe pentru transferabilitatea numerelor și alți identificatori;

(e) durata contractului și condițiile de reînnoire și de reziliere a serviciilor și a contractului, inclusiv;

 

- orice taxe legate de transferabilitatea numerelor și alți identificatori, precum și

 

- orice taxe datorate în urma rezilierii contractului, inclusiv recuperarea costurilor legate de echipamentul terminal;

Justificare

This makes costs related to any subsidised handset or other terminal equipment on termination of the contract (whether termination is premature or not) clear to the subscriber. It is without prejudice to national law that might prohibit such subsidies altogether.

Amendamentul  66

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) acțiunile care pot fi luate de către întreprinderile care furnizează conectare și/sau servicii ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.

(h) tipul de acțiuni care pot fi întreprinse de întreprinderile care furnizează conectare și/sau servicii ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea, precum și orice mecanisme de compensare aplicabile în cazul producerii unor incidente legate de siguranță sau integritate;

Justificare

The limitation to the type of action should lead to information that is both shorter and more meaningful than what might otherwise be a long list of theoretically possible actions. Following the example set in point (f) regarding breach of agreed service levels, providers should also inform of any compensation arrangements they apply. Disclosure might stimulate competition in that respect.

Amendamentul  67

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot extinde aceste obligații pentru a acoperi și alți utilizatori finali.

Contractul include, de asemenea, orice informații furnizate de autoritățile publice competente cu privire la utilizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în scopul angajării în activități ilegale sau al distribuirii de conținuturi nocive și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa securității persoanei, vieții private și a datelor personale menționate la articolul 21 alineatul (4a) și care au legătură cu serviciul furnizat.

Justificare

This new subparagraph would enable NRAs to require providers to include any current information on legal uses of communications in the contract, including where the relevant NRA has issued information with respect to copyright infringement.

Amendamentul  68

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Informațiile prezentate la alineatul (2) vor fi incluse în contractele încheiate între consumatori și furnizorii de comunicații electronice, alții decât cei care furnizează conectare la o rețea de comunicații publice și/sau la serviciile telefonice accesibile publicului. Statele membre pot extinde aceste obligații pentru a acoperi și alți utilizatori finali.

eliminat

Justificare

See the justification to Article 20(2) above. The possibility to extend the obligation to other end-users is retained in the existing second subparagraph of Article 20(2).

Amendamentul  69

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice care permit comunicații vocale, abonații sunt informați clar dacă se asigură sau nu acces la serviciile de urgență. Furnizorii de servicii de comunicații electronice garantează că abonații sunt informați clar cu privire la lipsa accesului la serviciile de urgență înainte de încheierea contractului și în mod regulat după încheierea acestuia.

eliminat

Justificare

See the justification to Article 20(2) point (b) above and the proposed changes to Article 21(4) relating to information separately from the contract.

Amendamentul  70

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații sunt informați clar înainte de și, în mod regulat, după încheierea contractului cu privire la orice limitare impusă de furnizor la posibilitatea de a accesa și distribui conținuturi licite sau de a folosi la alegere orice aplicații și servicii legale.

eliminat

Justificare

See the justification to Article 20(2) point (b) above and the proposed changes to Article 21(4) relating to information separately from the contract.

Amendamentul  71

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații sunt informați clar înainte de încheierea contractului și, în mod regulat, după încheierea acestuia, cu privire la obligațiile lor de a respecta dreptul de proprietate intelectuală și drepturile asociate acestuia. Fără a aduce atingere Directivei 2000/31/EC privind comerțul electronic, aceasta include obligația de a informa abonații cu privire la cele mai frecvent întâlnite acte de încălcare și cu privire la consecințele acestora.

eliminat

Justificare

See the justification to Article 20(2) subparagraph 1 a (new) above and to Article 21(4a) (new) relating to information separately from the contract. A possibility to inform on legal uses of communications should not be limited to copyright. To avoid problems regarding liability the information should be produced by the NRAs, on such topics they deem necessary. Providers could be requested to disseminate it to their customers.

Amendamentul  72

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziția utilizatorilor finali și consumatorilor, de informații transparente și actualizate privind prețurile și tarifele practicate, precum și condițiile standard referitoare la accesul și folosirea serviciilor telefonice accesibile publicului menționate la articolele 4, 5, 6, și 7, în conformitate cu dispozițiile de la anexa II.

eliminat

Justificare

Merged into Article 21(2), below.

Amendamentul  73

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații publice publică informații comparabile, adecvate și actualizate cu privire la prețurile și tarifele practicate privind accesarea și folosirea serviciilor acestora furnizate consumatorilor. Asemenea informații sunt publicate într-o formă ușor accesibilă.

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează o conexiune la o rețea de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice publice publică informații transparente, comparabile, adecvate și actualizate cu privire la prețurile și tarifele aplicabile, orice taxe legate de rezilierea unui contract și informații referitoare la termenii și condițiile generale privind accesarea și folosirea serviciilor acestora furnizate utilizatorilor finali și consumatorilor în conformitate cu anexa II. Asemenea informații sunt publicate într-o formă clară, completă și ușor accesibilă. Autoritățile naționale de reglementare sunt abilitate să stabilească cerințe suplimentare cu privire la forma în care sunt publicate informațiile respective.

Justificare

This merger and amendment of Article 21 paragraphs (1) and (2) serves to broaden, simplify and clarify the provisions. Also, the standard terms as a whole would be excluded from the comparability requirement as comparisons between those terms in general, over and above the specific information required under Annex II in any event, would add little to the consumer interest.

Amendamentul  74

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritățile naționale de reglementare încurajează furnizarea de informații pentru a permite utilizatorilor finali și consumatorilor să realizeze o evaluare independentă a costurilor structurilor alternative de utilizare, prin intermediul ghidurilor interactive sau a unor tehnici asemănătoare. Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziție astfel de ghiduri sau tehnici în cazul în care acestea nu sunt disponibile pe piață. Terții au dreptul de a folosi în mod gratuit tarifele publicate de întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în scopul de a vinde sau de a pune la dispoziție astfel de ghiduri interactive sau de tehnici asemănătoare.

(3) Autoritățile naționale de reglementare încurajează furnizarea de informații comparabile pentru a permite utilizatorilor finali și consumatorilor să realizeze o evaluare independentă a costurilor structurilor alternative de utilizare, prin intermediul ghidurilor interactive sau a unor tehnici asemănătoare. Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziție, ele însele sau prin intermediul unor terți, gratuit sau la un preț rezonabil, astfel de ghiduri sau tehnici în cazul în care acestea nu sunt disponibile pe piață. Terții au dreptul de a folosi în mod gratuit informațiile publicate de întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în scopul de a vinde sau de a pune la dispoziție astfel de ghiduri interactive sau de tehnici asemănătoare.

Amendamentul  75

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare pot obliga întreprinderile furnizoare de servicii de comunicații publice să ofere clienților la momentul și la locul tranzacției informații despre tarifele aplicate pentru a garanta că clienții sunt pe deplin informați cu privire la condițiile de tarifare.

(4) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot obliga întreprinderile care furnizează o conexiune la o rețea de comunicații publice electronice și/sau servicii de comunicații electronice, printre altele:

 

(a) să ofere abonaților informații despre tarifele aplicabile cu privire la orice număr sau serviciu supuse unor condiții de tarifare speciale; pentru anumite categorii de servicii, autoritățile naționale de reglementare pot solicita ca aceste informații să fie furnizate înainte de conectarea la numărul apelat;

 

(b) să reamintească în mod regulat abonaților orice eventuală lipsă a unui acces fiabil la serviciile de urgență sau informațiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului contractat;

 

(c) informeze abonații în legătură cu orice modificare adusă oricăror restricții impuse de întreprindere cu privire la posibilitatea de a accesa, utiliza sau distribui conținuturi licite sau de a utiliza la alegere aplicațiile și serviciile legale;

 

(d) informeze abonații în legătură cu dreptul lor de a înscriere a datelor personale într-o listă de abonați și tipurile de date în cauză, precum și

 

(e) să ofere în mod regulat abonaților cu handicap informații detaliate în legătură cu produsele și serviciile existente care le sunt destinate.

 

Înainte de a impune orice obligații, autoritățile naționale de reglementare pot, dacă consideră că acest demers este necesar, să promoveze măsuri de autoreglementare și măsuri comune de reglementare.

Justificare

This provision gathers the recurring information requirements proposed for Article 20 into Article 21, where they fit the structure of the Directive better, and provides some clarifications, in particular with respect to point (a) regarding individual calls to premium services.

Amendamentul  76

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre garantează că autoritățile naționale de reglementare obligă întreprinderile menționate la alineatul (4) să distribuie informații de interes public abonaților existenți și celor noi, după caz. Astfel de informații sunt prezentate de autoritățile publice competente într-o formă standardizată și se referă, printre altele, la următoarele subiecte:

 

(a) cele mai frecvente scopuri în care sunt utilizate serviciile de comunicații electronice pentru a întreprinde activități ilegale sau a distribui conținuturi nocive, în special în cazul în care se poate aduce atingere respectării drepturilor și libertăților celorlalți, inclusiv încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, și consecințele acestor fapte, precum și

 

(b) mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa securității persoanei, vieții private și a datelor personale în cadrul utilizării serviciilor de comunicații electronice.

 

Autoritățile naționale de reglementare rambursează întreprinderilor orice costuri suplimentare semnificative suportate de acestea în vederea respectării acestor obligații.

Justificare

This new paragraph give NRAs a general right to require undertakings to disseminate information provided by the NRAs on legal uses of communications and on means of protection against risks to privacy and personal data both to existing and, in connection with entering into a contract, new subscribers, compare 20(2a) (new) above. Significant extra costs for the undertakings should be reimbursed by the authorities, as this concerns information relating to law enforcement and in the general interest.

Amendamentul  77

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare pot obliga întreprinderile furnizoare de servicii și/sau rețele de comunicații electronice să ofere consumatorilor informațiile solicitate, în conformitate cu articolul 20 alineatul (5), într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă.

eliminat

Justificare

See justification to Article 20(2) above.

Amendamentul  78

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot beneficia de o abordare continuă a transparenței tarifelor, precum și de informații în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) în cadrul Comunității, Comisia poate, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”), să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în domeniu, cum ar fi să specifice metodologia sau procedurile. Măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

eliminat

Justificare

The need for harmonised tariff transparency across the Community does not seem such as to require technical implementing measures. Tariff transparency should be dealt with on a national basis by the NRAs.

Amendamentul  79

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13 – litera a

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare, după luarea în considerare a opiniilor părților interesate, pot solicita întreprinderilor care oferă servicii și/sau de rețele de comunicații electronice accesibile publicului să publice informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor acestora pentru utilizatorii finali, inclusiv accesul echivalent pentru utilizatorii finali cu handicap. La cerere, informațiile sunt transmise înainte de publicare și autorităților naționale de reglementare.

(1) Statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare, după luarea în considerare a opiniilor părților interesate, pot solicita întreprinderilor care oferă servicii și/sau de rețele de comunicații electronice accesibile publicului să publice informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor acestora pentru utilizatorii finali, precum și măsurile luate pentru a garanta accesul echivalent pentru utilizatorii finali cu handicap. La cerere, informațiile sunt transmise înainte de publicare și autorităților naționale de reglementare.

Justificare

The text as proposed by the Commission connected the somewhat disparate aspects of information on quality of services with equivalent access for disabled end-users. The proposed change intends to clarify.

Amendamentul  80

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„2. Autoritățile naționale de reglementare pot specifica, printre altele, indicatorii care trebuie măsurați cu privire la calitatea serviciilor, precum și conținutul, forma și metoda de publicare a informațiilor, inclusiv eventualele mecanisme de certificare a calității, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali, inclusiv al utilizatorilor finali persoane cu handicap, la informații complete, comparabile și ușor de folosit. Dacă este cazul, se pot folosi indicatorii, definițiile și metodele de măsurare din anexa III.”

Justificare

This change of existing text left untouched by the Commission introduces the concept of quality certification mechanisms and makes limited other improvements to the existing text.

Amendamentul  81

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului și încetinirea traficului de-a lungul rețelelor, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare pentru ca cerințele privind calitatea minimă a serviciului să fie stabilite de către autoritatea națională de reglementare pentru întreprinderile furnizoare de rețele de comunicații publice.

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului și încetinirea traficului de-a lungul rețelelor și pentru a garanta că nu sunt impuse restricții nejustificate asupra capacității utilizatorilor de a accesa sau distribui conținuturi licite sau de a folosi, la alegere, orice aplicații și servicii legale, autoritățile naționale de reglementare pot emite orientări care să stabilească cerințele privind calitatea minimă a serviciului și, după caz, să adopte alte măsuri. Orientările sau măsurile respective țin seama în mod corespunzător de orice standarde emise în temeiul articolului 17 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

După ce a examinat orientările sau măsurile respective și a consultat [xxx], Comisia poate adopta în acest sens măsuri tehnice de punere în aplicare, în cazul în care consideră că orientările sau măsurile pot crea obstacole în calea pieței interne. Măsurile respective, menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  82

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/22/CE

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea integrității serviciilor telefonice accesibile publicului furnizate prin rețele de comunicații publice în cazul unei distrugeri a rețelei datorate catastrofelor sau în caz de forță majoră. Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează serviciile de telefonie accesibile publicului iau toate măsurile adecvate pentru a garanta un acces neîntrerupt la serviciile de urgență.

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura o cât mai mare disponibilitate a serviciilor telefonice accesibile publicului furnizate în cazul unei distrugeri a rețelei provocate de catastrofe sau în caz de forță majoră. Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează serviciile de telefonie accesibile publicului iau toate măsurile necesare pentru a garanta un acces neîntrerupt la serviciile de urgență, din orice punct de pe teritoriul UE.

Justificare

Clarification to address the fact that any delivery of service might be excluded in case of truly catastrophic events or force majeure, i.e. impossibility to perform.

Amendamentul  83

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera a

Directiva 2002/22/CE

Articolul 25 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile de informații telefonice

Serviciile de informații privind abonații

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation. In addition, Amendment 39 of the Harbour Report is critical to address problems observed in practice in accessing cross-border directory services.

Amendamentul  84

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că toți utilizatorii finali de servicii și rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de punere la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații și de liste de abonați a informațiilor proprii în condițiile prevăzute la alineatul (2).”

Justificare

See justification to 25(1)

Amendamentul  85

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 25 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toți utilizatorii finali conectați la rețeaua de telefonie publică pot avea acces la serviciile de informații telefonice în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b).

(3) Statele membre se asigură că toți utilizatorii finali ai unui serviciu de comunicații electronice pot avea acces la serviciile de informații telefonice și că operatorii care controlează accesul la astfel de servicii furnizează acces în condiții echitabile, bazate pe costuri, obiective, nediscriminatorii și transparente.

Justificare

See justification to 25(1)

Amendamentul  86

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera ba (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 25 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

"(4) Statele membre nu mențin nicio restricție normativă care împiedică utilizatorii finali dintr-un stat membru să acceseze în mod direct serviciul de informații privind abonații dintr-un alt stat membru prin apel vocal sau SMS și iau măsurile necesare asigurării acestui acces în conformitate cu articolul 28.”

Justificare

This change of existing text left untouched by the Commission is to address problems observed in practice in accessing cross-border directory services.

Amendamentul  87

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează un serviciu de efectuare de apeluri naționale și/sau internaționale prin formarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional oferă acces la serviciile de urgență.

(2) Statele membre, în cooperare cu autoritățile naționale de reglementar, serviciile de urgență și furnizorii, se asigură că întreprinderile care furnizează un serviciu de comunicații electronice pentru efectuarea de apeluri naționale și/sau internaționale prin formarea unui număr sau a mai multor numere din planul de numerotare național sau internațional oferă un acces fiabil la serviciile de urgență.

Justificare

Clarification by way of using the defined term from the Framework Directive. The obligation to provide access to emergency services would remain dependent on whether the actual service offered is for origination of calls.

Amendamentul  88

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că apelurile la numărul de apel de urgență unic european „112” primesc un răspuns adecvat, în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și primesc răspunsuri cel puțin la fel de repede și la fel de eficient ca apelurile la numărul/numerele de apel de urgență național(e), acolo unde acestea sunt în continuare în uz.

(3) Statele membre se asigură că serviciile de urgență sunt capabile să răspundă în mod corespunzător și să gestioneze toate apelurile la numărul de apel de urgență unic european „112”, în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și primesc răspunsuri cel puțin la fel de repede și la fel de eficient ca apelurile la numărul/numerele de apel de urgență național(e), acolo unde acestea sunt în continuare în uz.

Amendamentul  89

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre asigură că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgență. În vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgență atunci când călătoresc în alt stat membru, măsurile luate pot include asigurarea conformității cu standardele sau specificațiile relevante publicate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(4) Statele membre se asigură că utilizatorii finali cu handicap dispun de un acces la serviciile de urgență echivalent cu accesul de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. În vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgență atunci când călătoresc în alt stat membru, măsurile luate includ asigurarea conformității cu standardele sau specificațiile relevante publicate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

Justificare

Change to bring the text into conformity with the provisions of Article 7 and to make use of applicable standards mandatory.

Amendamentul  90

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre asigură că informațiile privind localizarea apelantului sunt puse în mod gratuit la dispoziția autorităților care intervin în cazuri de urgență pentru toate apelurile la numărul de apel de urgență unic european „112”.

(5) Statele membre se asigură că informațiile privind localizarea apelantului sunt puse în mod gratuit la dispoziție de îndată ce autoritatea care intervine în cazul de urgență respectiv primește apelul. Prezenta dispoziție se aplică tuturor apelurilor la numărul de apel de urgență unic european „112”.

Statele membre solicită ca informațiile privind localizarea apelantului să fie furnizate în mod automat imediat ce apelul de urgență ajunge la autoritățile care intervin în cazurile de urgență.

 

Justificare

The obligation should refer equally to remaining national emergency numbers and "112".

Amendamentul  91

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre asigură că cetățenii sunt informați corespunzător despre existența și utilizarea numărului de apel de urgență unic european „112”, în special prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc în statele membre. Statele membre prezintă anual Comisiei și Autorității un raport privind măsurile luate în acest sens.

(6) Statele membre se asigură, pe lângă informațiile privind numerele lor naționale, toți cetățenii Uniunii sunt informați corespunzător despre existența și utilizarea numărului de apel de urgență unic european „112”, în special prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc în statele membre.

Justificare

A separate yearly report appears unnecessarily burdensome. Instead, measures taken with respect to "112" should be included in the broader annual reporting provided for in 33(3).

Amendamentul  92

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a serviciilor „112” în statele membre, inclusiv accesul pentru utilizatorii finali cu handicap atunci când aceștia călătoresc în alte state membre, Comisia, după consultarea Autorității, poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare.

(7) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a serviciilor „112” în statele membre, Comisia, după consultarea [xxx], poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare.

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

(This amendment, both in terms of replacing the reference to the proposed Authority and in deleting the reference to the urgency procedure, applies throughout the text. Adoption will necessitate corresponding changes throughout)

Justificare

The decision on the establishment of an authority is the subject of a separate report. For reasons of coherence, all references to the authority should therefore be deleted for present purposes. Also in cases of urgency the European Parliament should have the possibility to review the draft measure. The need for cooperation between the institutions is addressed in Recital 39.

Amendamentul  93

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre cărora UIT le-a desemnat codul internațional „3883” încredințează Autorității responsabilitatea exclusivă privind gestionarea Spațiului european de numerotare telefonică.

(2) Statele membre cărora UIT le-a desemnat codul internațional „3883” încredințează fie unei organizații înființate în temeiul dreptului comunitar și desemnate de Comisie pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii fie [xxx] responsabilitatea exclusivă privind gestionarea Spațiului european de numerotare telefonică, inclusiv atribuirea numerelor și promovarea acestuia.

Justificare

While the "3883" numbering space is not used now and unlikely to be used in future due to lack of demand, the situation might possibly change in particular if the code is managed and promoted by a separate body, along the lines of the structure established for the ".eu" top level domain.

Amendamentul  94

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Article 27a

 

Numărul liniei telefonice pentru copiii dispăruți

 

(1) Statele membre asigură accesul cetățenilor la o linie telefonică destinată semnalării cazurilor de copii dispăruți. Linia telefonică respectivă va fi disponibilă la numărul „116000” în conformitate cu Decizia Comisiei 2007/116/CE din 15 februarie 2007 privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu 116 ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social1.

 

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii finali cu handicap au posibilitatea de a accesa linia telefonică pentru copiii dispăruți. Pentru a garanta posibilitatea utilizatorilor finali cu handicap de a accesa linia telefonică respectivă atunci când călătoresc într-un alt stat membru, măsurile luate includ asigurarea conformității cu standardele sau specificațiile corespunzătoare publicate în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

 

(3) Statele membre asigură informarea corespunzătoare a cetățenilor în legătură cu existența și utilizarea numărului liniei telefonice pentru copiii dispăruți „116000”, în special prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc în statele membre.

 

(4) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a numărului liniei telefonice pentru copiii dispăruți în statele membre, inclusiv accesul utilizatorilor finali cu handicap pe durata deplasării în alte state membre, Comisia, după consultarea [xxx], poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 37 alineatul (2).

 

_________

1 JO L 49, 17.2.2007, p. 30. Decizie modificată prin Decizia 2007/698/CE (JO L 284, 30.10.2007, p. 10).

Justificare

In February 2007 European Commission Decision 2007/116/EC was taken, obliging Member States to reserve the number 116000 as a hotline number for missing children. However, only a small number of Member States have since established such a hotline on this number. It is therefore appropriate to require Member States to ensure such a service is provided and promoted, on similar lines to the 112 number, as appropriate.

Amendamentul  95

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare iau toate măsurile necesare pentru a garanta că:

(1) Statele membre se asigură, în cazul în care acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic și comercial și cu excepția cazurilor în care un abonat apelat a optat, din motive comerciale, pentru limitarea accesului apelurilor provenind din zone geografice specifice, că autoritățile naționale de reglementare iau toate măsurile necesare pentru a garanta că:

Justificare

The current qualification relating to technical and economical feasibility and the ability, for example for an operator of a freephone number, to avoid incurring expense due to calls from remote areas, should both be retained to avoid unnecessarily burdensome regulation and a measure of national discretion.

Amendamentul  96

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) utilizatorii finali pot accesa și folosi servicii, inclusiv serviciul de informare socială, furnizate în cadrul Comunității; precum și:

eliminat

Justificare

See the justification to 22(3). The text as proposed appears to run contrary to the principle that, in a competitive environment, operators should be able to restrict access as long as it is disclosed. The amendment to 22(3) enable NRAs to take action also in cases where there is competition but access is unreasonably restricted.

Amendamentul  97

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) utilizatorii finali pot accesa toate numerele furnizate în Comunitate, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotare ale statelor membre, din Spațiul european de numerotare telefonică și numerele internaționale gratuite.

(b) utilizatorii finali pot accesa toate numerele furnizate în Comunitate, indiferent de tehnologia și dispozitivele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotare ale statelor membre, din Spațiul european de numerotare telefonică și numerele internaționale gratuite.

Justificare

A subscriber to operator A shall be able to contact a subscriber to operator B without any problem whatever the technology used by the operator. Electronic communications are essential for SME daily activities. Hence, they should be able to contact and be contacted whenever needed without additional cost, need for extra subscription and other time and administrative burden.

Amendamentul  98

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) serviciile de conectare sunt furnizate pentru telefoanele cu text, videotelefoane și produse care ajută persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap să comunice, cel puțin pentru apelurile de urgență.

Amendamentul  99

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare pot bloca, după caz, accesul la numere sau servicii atunci când acest lucru este justificat prin motive de fraudă sau de abuz.

Autoritățile naționale de reglementare pot bloca, după caz, accesul la numere sau servicii atunci când acest lucru este justificat prin motive de fraudă sau de abuz și pentru a asigura, în astfel de cazuri, suspendarea de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, inclusiv atunci când o anchetă este în curs de desfășurare, a încasărilor aferente interconexiunii în cauză și altor servicii.

Justificare

The measure most likely to effectively block fraud and misuse is withholding of revenues.

Amendamentul  100

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a se asigura că utilizatorii finali au acces efectiv la numerele sau serviciile din Comunitate, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

(2) Pentru a se asigura că utilizatorii finali au acces efectiv la numerele sau serviciile din Comunitate, Comisia poate să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare. Măsurile respective, menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Justificare

Even in case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order to adopt the implementing measure as speedily as possible..

Amendamentul  101

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare sunt în măsură să solicite întreprinderilor furnizoare de rețele publice de comunicații transmiterea de informații privind gestionarea rețelelor proprii în legătură cu orice limitări sau restricții având drept obiect accesul utilizatorului final la servicii, conținuturi sau aplicații sau folosirea acestora. Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de toate competențele necesare pentru a efectua anchete privind cazurile de limitări ale accesului la servicii, conținuturi sau aplicații impuse de întreprinderi utilizatorului final.

Amendamentul  102

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură că toți abonații care au numere din planul național de numerotare își pot păstra numărul (numerele), la cerere, indiferent de întreprinderea care furnizează serviciul, în conformitate cu dispozițiile din anexa I partea C.

(1) Statele membre se asigură că toți abonații care au numere din planul național de numerotare telefonică își pot păstra numărul (numerele), la cerere, indiferent de întreprinderea care furnizează serviciul, în conformitate cu dispozițiile din anexa I partea C.

Justificare

Consistency with previous amendments.

Amendamentul  103

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Transferabilitatea numerelor și activarea ulterioară a acestora sunt executate cu cea mai mică întârziere, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la momentul depunerii cererii inițiale de către abonat.

(4) Transferabilitatea numerelor și activarea ulterioară a acestora sunt executate cu cea mai mică întârziere, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la momentul depunerii cererii inițiale de către abonat. Autoritățile naționale de reglementare pot prelungi termenul de o zi și adopta măsurile corespunzătoare, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a garanta că abonații nu sunt transferați împotriva voinței lor. Autoritățile naționale de reglementare pot impune sancțiunile corespunzătoare împotriva furnizorilor, inclusiv obligația de a oferi compensații clienților în cazul întârzierilor survenite în transferul numărului sau în cazul transferului abuziv efectuat de aceștia sau în numele acestora.

Justificare

Porting within one day is technologically feasible and in the consumer interest. It should therefore be the default rule. However, there have been instances of abuse with customers being switched against their will, as described i.a. in the Commission's 13th implementation report. NRAs should therefore be able to make exceptions from the one day rule and prescribe other appropriate measures if necessary, as well as to impose appropriate sanctions.

Amendamentul  104

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia poate, după consultarea Autorității și luând în considerarea condițiile tehnologice și pe cele ale pieței, să modifice anexa I în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

eliminat

O astfel de modificare poate, în special, să asigure:

 

(a) transferabilitatea numerelor între rețelele fixe și rețelele mobile;

 

(b) transferabilitatea identificatorilor abonatului sau a informațiilor legate de aceștia, caz în care dispozițiile alineatelor (2), (3) și (4) se aplică și identificatorilor în cauză.

 

Justificare

Amendments of the Annex should be dealt with by the normal legislative procedure.

Amendamentul  105

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că durata minimă a contractelor încheiate între utilizatori și întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice nu depășește 24 luni. Statele membre se asigură, de asemenea, că întreprinderile oferă utilizatorilor posibilitatea de a încheia un contract de o durată de cel mult 12 luni pentru toate tipurile de servicii și echipamente terminale.

Justificare

Contracts lasting 24 months can be beneficial to consumers in terms of cost. However, consumers must be able to subscribe for a shorter, less binding period for all the services offered.

Amendamentul  106

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale minime, autoritățile naționale de reglementare asigură că procedurile și condițiile de încetare a contractului nu acționează ca un mijloc de constrângere în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii.

(6) Statele membre se asigură că procedurile de reziliere a contractelor nu acționează ca un mijloc de constrângere în ceea ce privește schimbarea furnizorilor sau a serviciilor.

Justificare

This obligation should rest on the Member States, as national bodies other than NRAs may be responsible. The conditions relating to contracts are addressed in Article 20, as well as by consumer protection law, which means that this provision should be limited to any procedures employed to dissuade from a change of provider.

Amendamentul  107

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19

Directiva 2002/22/CE

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pot impune obligații rezonabile de difuzare („must carry”), pentru transmiterea unor anumite canale sau servicii de radio și televiziune, întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care administrează rețele de comunicații electronice pentru difuzarea publică a emisiunilor de radio sau televiziune, în cazul în care un număr mare de utilizatori finali ai acestor rețele le folosesc ca mijloace principale de recepție a emisiunilor de radio sau televiziune. Obligațiile în cauză se impun numai în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general stabilite pe cât de clar și specific de către toate statele membre în legislațiile naționale și sunt proporționate și transparente.

(1) Statele membre pot impune obligații rezonabile de difuzare („must carry”) pentru transmiterea unor anumite servicii de radio și media audiovizuale, precum și pentru serviciile complementare, în special serviciile de accesibilitate, întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care administrează rețele de comunicații electronice pentru difuzarea publică a serviciilor de radio și media audiovizuale, în cazul în care un număr mare de utilizatori finali ai acestor rețele le folosesc ca mijloace principale de recepție a serviciilor de radio sau media audiovizuale. Obligațiile în cauză se impun numai în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general stabilite pe cât de clar și specific de către toate statele membre și sunt proporționate și transparente.

Justificare

In order to ensure that all viewers and listeners can access all available services, linear and non-linear, the potential scope of this provision must be expanded to include audiovisual media services, as defined in Directive 2007/65/EC. The reference to ‘national law’ could cause problems in certain countries for reasons to do with the legal tradition or the sharing of competences between federal levels.

Amendamentul  108

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19

Directiva 2002/22/CE

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre vor revizui obligațiile de difuzare „must carry” cel puțin o dată la trei ani.

Statele membre reexaminează în mod regulat obligațiile de difuzare „must carry”.

Justificare

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that “must carry” rules must be reviewed “at least every three years” would not be appropriate.

Amendamentul  109

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 31a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 31a

 

Garantarea condițiilor similare de acces și ofertă utilizatorilor cu handicap

 

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot impune întreprinderilor furnizoare de servicii de comunicații electronice accesibile publicului cerințe corespunzătoare, astfel încât să ofere utilizatorilor finali persoane cu handicap garanții privind:

 

(a) accesul la servicii de comunicații electronice în condiții similare celor de care beneficiază majoritatea utilizatorilor finali, precum și

 

(b) posibilitatea de a beneficia de oferta de întreprinderi și servicii disponibilă majorității utilizatorilor finali.”

Justificare

This amendment enables NRAs to impose requirements to ensure access and choice for disabled end-users generally, and without having to designate several universal service providers, as would be required if Article 7 would be used for the same purpose.

Amendamentul  110

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20 – litera -a (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

"1. „Statele membre se asigură, după caz, că autoritățile naționale de reglementare iau în considerare opiniile utilizatorilor finali, (…) consumatorilor, (…) producătorilor și întreprinderilor furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice privind aspecte referitoare la toate drepturile utilizatorilor finali și consumatorilor cu privire la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului, în special dacă au un impact semnificativ asupra pieței.”

Amendamentul  111

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20 – litera a

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În special, Statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare stabilesc un mecanism de consultare garantând că în procesul de luare a deciziilor acestea acordă atenția cuvenită intereselor consumatorilor cu privire la comunicațiile electronice.

În special, Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare stabilesc mecanisme de consultare garantând că, în procesul de luare a deciziilor, acestea acordă atenția cuvenită și țin seama de aspectele legate de utilizatorii finali, inclusiv, în special, utilizatorii finali cu handicap.

Justificare

Change for reasons of consistency.

Amendamentul  112

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) se adaugă următorul alineat:

„(2a) Fără a aduce atingere normelor de drept intern, în conformitate cu legislația comunitară de promovare a obiectivelor politicilor culturale și privind mass-media, precum diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul mass-mediei, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități competente promovează, în măsura în care acest lucru este oportun, cooperarea dintre întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice și sectoarele interesate de promovarea conținuturilor legale în cadrul rețelelor și al serviciilor de comunicații electronice. Cooperarea respectivă poate include, de asemenea, coordonarea informațiilor de interes public care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 21 alineatul (4a) și al articolului 20 alineatul (2).”

Amendamentul  113

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei și Autorității un raport cu privire la măsurile luate și la progresul înregistrat în direcția îmbunătățirii interoperabilității, precum și a utilizării de, și a accesului la, servicii de comunicații electronice și echipamente terminale de către utilizatorii finali cu handicap.

eliminat

Justificare

This additional reporting requirement is unnecessarily burdensome. The information can be included in existing other reporting, for example under the Framework Directive.

Amendamentul  114

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor privind handicapul în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (f) din directivă, și pentru a ameliora accesibilitatea la serviciile și echipamentele de comunicații pentru utilizatorii finali cu handicap, Comisia poate, după consultarea Autorității, să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în vederea soluționării problemelor ridicate în raportul la care se face referire la alineatul (3), după realizarea unei consultări publice. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

(4) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor privind handicapul în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (f) din directivă și pentru a ameliora accesibilitatea serviciilor și echipamentelor de comunicații pentru utilizatorii finali cu handicap, Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare, după realizarea unei consultări publice și după consultarea [xxx]. Măsurile respective, menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  115

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 21

Directiva 2002/22/CE

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziție a unor proceduri extrajudiciare transparente, simple și necostisitoare pentru soluționarea litigiilor nerezolvate dintre consumatori și întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu privire la condițiile contractuale și/sau la executarea contractelor privind furnizarea de astfel de rețele sau servicii. Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că aceste proceduri permit o soluționare echitabilă și rapidă a litigiilor și pot, dacă acest lucru se justifică, adopta un sistem de rambursare și de compensare. Statele membre pot extinde aceste obligații la litigiile care implică alți utilizatori finali.

(1) Statele membre asigură accesul, prin intermediul unor organisme independente, la proceduri extrajudiciare transparente, simple și necostisitoare pentru soluționarea litigiilor dintre consumatori și întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu privire la condițiile contractuale și/sau la executarea contractelor privind furnizarea de astfel de rețele sau servicii. Aceste proceduri permit o soluționare echitabilă și rapidă a litigiilor și iau în considerare cerințele Recomandării Comisiei 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare competente să soluționeze prin mediere litigiile de consum1. Statele membre pot, dacă acest lucru se justifică, adopta un sistem de rambursare și/sau de compensare. Statele membre pot extinde aceste obligații la litigiile care implică alți utilizatori finali.

 

_______

 

1JO L 115, 17.4.1998, p. 31.

Justificare

This amendment seeks to reinforce the dispute resolution mechanism by ensuring that it is operated by independent bodies and that it meets the minimum requirements contained in the Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes.

Amendamentul  116

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 21

Directiva 2002/22/CE

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele însărcinate cu soluționarea unor astfel de litigii furnizează Comisiei și Autorității informații relevante în scopul realizării de statistici.

Statele membre se asigură că organismele însărcinate cu soluționarea unor astfel de litigii, care pot fi punctele unice de informare, furnizează Comisiei și autorităților informații relevante în scopul realizării de statistici.

Justificare

The purpose of this amendment is to make it possible for users to introduce collective redress procedures, and to emphasise the role of legal assistance through the single points of contact.

Amendamentul  117

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 21

Directiva 2002/22/CE

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre încurajează procedurile încurajează procedurile extrajudiciare demne de încredere, privind, în special, interacțiunea dintre sectorul audiovizual și comunicațiile electronice.

Justificare

Convergence blurred clear divisions among services, and in practice, users are getting confused to which out of several authorities they should get in touch for their complaints to be solved. Users should be enabled to solve disputes within the easiest possible way.

Amendamentul  118

Propunere de directivă – act de modificare

Article 1 – point 24

Directiva 2002/22/CE

Articolul 37 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a, alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, se aplică având în vedere dispozițiile articolului 8.

eliminat

Justificare

Under the current framework law the communications committee for technical adjustments to the annexes, pursuant to Article 35 of Directive 2002/22/EC, comes into play. This should remain the case under the new framework law. The use of the urgent comitology procedure could result in regulation of many areas beyond the scope of the traditional legislative procedure - with no impact assessment study and no public debate. The Commission can, however, draw up guidelines to assist the exchange of best practices.

Amendamentul  119

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1 (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Prezenta directivă prevede armonizarea dispozițiilor statelor membre, necesară în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale și, în special, a dreptului la viață privată, a dreptului la confidențialitatea și siguranța sistemelor de tehnologie a informației în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în sectorul comunicațiilor electronice și în vederea asigurării liberei circulații a acestor date și a echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice în cadrul Comunității.”

(AM 15 of the LIBE opinion)

Amendamentul  120

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„2. Prevederile prezentei directive particularizează și completează Directiva 95/46/CE în scopurile menționate la alineatul (1). Mai mult, acestea sunt menite a asigura protecția intereselor legitime ale abonaților, persoane fizice sau juridice.”

(AM 17 of the LIBE opinion)

Justificare

The Directive mentions the specific interests of legal persons without taking consumers into account. Given that the main aim of this Directive is to protect the data and economic interests of natural persons a reference to those should be added.

Amendamentul  121

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2002/58/CE

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prelucrării de date personale legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin intermediul rețelelor de comunicații electronice din cadrul Comunității, inclusiv a rețelelor de comunicații publice care presupun colectare de date și dispozitive de identificare.

Prezenta directivă se aplică prelucrării de date personale legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin intermediul rețelelor de comunicații electronice publice și private, precum și al rețelelor private accesibile publicului din cadrul Comunității, inclusiv al rețelelor de comunicații publice și private și al rețelelor private accesibile publicului care suportă colectarea datelor și dispozitivele de identificare.

(AM 18 of the LIBE opinion)

Justificare

Since there is a tendency of services increasingly becoming a mixture of public and private ones it is necessary to broaden the scope of the Directive. This amendment follows the recommendations of the Article 29 Working Party adopted on 26 September 2006 and the opinion of the European Data Protection Supervisor on this amending Directive.

Amendamentul  122

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatele 1a și 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Se introduc următoarele alineate:

 

„(1a) Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 95/46/CE și Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice1, aceste măsuri includ:

 

- măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care să garanteze că datele personale pot fi accesate exclusiv de personalul autorizat și în scopuri autorizate legal, și care să protejeze datele personale stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii sau a modificării accidentale ori a stocării, prelucrării, accesării sau divulgării neautorizate sau ilicite;

 

- măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecție a rețelei și a serviciilor împotriva utilizării accidentale, ilicite ori neautorizate, a interferențelor sau a actelor care perturbă funcționarea sau disponibilitatea acesteia;

 

- o politică de securitate în ceea ce privește prelucrarea datelor personale;

 

- o procedură de identificare și evaluare a situațiilor de vulnerabilitate a sistemelor a căror întreținere revine furnizorului de servicii de comunicații electronice, ce pot fi rezonabil anticipate, incluzând monitorizarea periodică a încălcărilor normelor de securitate, precum și

 

- o procedură pentru adoptarea de măsuri preventive, corective și de atenuare a oricăror situații de vulnerabilitate descoperite în cadrul procedurii descrise la cea de-a patra liniuță și o procedură pentru adoptarea de măsuri preventive, corective și de atenuare a incidentelor legate de securitate care pot conduce la încălcarea acesteia.

 

(1b) Autoritățile naționale de reglementare sunt în măsură să auditeze măsurile adoptate de furnizorii de servicii de comunicații electronice și de servicii caracteristice societății informaționale accesibile publicului și să emită recomandări cu privire la cele mai bune practici și indicatorii de performanță privind nivelul de securitate care trebuie atins de aceste măsuri.

 

__________

1 JO L 105, 13.4.2006, p. 54."

(AM 19 of the LIBE opinion)

Justificare

National regulators should monitor the taken measures and spread best practices and performances among publicly available electronic communication services.

Amendamentul  123

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securității având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat privind datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații accesibile publicului în cadrul Comunității, furnizorul de servicii de comunicații accesibile publicului informează fără întârziere abonatul în cauză și autoritățile naționale de reglementare cu privire la o astfel de încălcare. Notificarea adresată abonatului descrie cel puțin natura încălcării și recomandă măsuri de diminuare a posibilelor efecte negative ale acesteia. Notificarea adresată autorităților naționale de reglementare va descrie, în plus, consecințele încălcării și măsurile luate de furnizor în vederea soluționării problemei.”

(3) În cazul unei încălcări a securității având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în contextul prestării de servicii de comunicații accesibile publicului în cadrul Comunității, susceptibilă de a dăuna utilizatorilor, furnizorul de servicii de comunicații accesibile publicului, precum și orice întreprindere care prestează servicii prin internet destinate consumatorilor, care este controlor de date și furnizor de servicii caracteristice societății informaționale, informează fără întârziere autoritățile naționale de reglementare sau autoritatea competentă în conformitate cu dreptul intern din statul membru respectiv cu privire la o astfel de încălcare. Notificarea adresată autorității competente descrie cel puțin natura încălcării și recomandă măsuri de diminuare a posibilelor efecte negative ale acesteia. Notificarea adresată autorității competente descrie, în plus, consecințele încălcării și măsurile luate de furnizor în vederea soluționării problemei.

 

Furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, precum și orice întreprindere care operează pe internet și oferă servicii consumatorilor, care este controlor de date și furnizează servicii caracteristice societății informaționale, înștiințează, în prealabil, utilizatorii în cazul în care consideră că acest demers este necesar pentru evitarea unui pericol iminent și direct pentru interesele și drepturile consumatorilor.

(AM 20 of the LIBE opinion)

Amendamentul  124

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea competentă analizează și stabilește gravitatea încălcării. În cazul în care încălcarea este considerată gravă, autoritatea competentă solicită furnizorului de servicii de comunicații electronice disponibile pentru public și furnizorului de servicii caracteristice societății informaționale să înștiințeze, fără întârzieri nejustificate, persoanele afectate de încălcare. Notificarea cuprinde informațiile descrise la alineatul (3).

 

În cazul în care ar putea perturba desfășurarea cercetării penale privind încălcările grave, notificarea acestora poate fi amânată.

 

Furnizorii înștiințează anual utilizatorii afectați cu privire la toate încălcările securității care au dus la distrugerea, pierderea sau modificarea accidentală sau ilicită ori divulgarea sau accesul neautorizat la datele personale transmise, stocate sau procesate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații accesibile publicului în Comunitate.

 

De asemenea, autoritățile naționale de reglementare trebuie să verifice dacă societățile și-au îndeplinit obligațiile de notificare în temeiul prezentului articol și să impună sancțiunile corespunzătoare, inclusiv publicarea, după caz, în cazul nerespectării obligațiilor respective..

(AM 21 of the LIBE opinion)

Amendamentul  125

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Gravitatea unei încălcări care trebuie adusă la cunoștința abonaților este stabilită în funcție de circumstanțele încălcării, cum ar fi riscul la care sunt expuse datele personale afectate de încălcare, tipul datelor afectate de încălcare, numărul abonaților implicați și efectele imediate sau potențiale ale încălcării asupra furnizării serviciilor.

(AM 22 of the LIBE opinion)

Justificare

For clarity reasons the conditions under which a breach of security shall be considered as a serious breach and therefore justify a notification to the subscriber shall be laid down in this directive.

Amendamentul  126

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Încălcarea nu este considerată gravă, iar furnizorul de servicii de comunicații electronice disponibile pentru public și furnizorul de servicii caracteristice societății informaționale sunt exonerați de obligația înștiințării persoanelor afectate în cazul în care se poate dovedi că datele personale afectate prin comiterea încălcării nu sunt expuse unor posibile riscuri, datorită aplicării unor măsuri tehnologice de protecție adecvate.

 

În cazul distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesării accidentale sau ilegale a datelor personale transmise ori stocate, prin măsurile tehnologice de protecție fie datele devin ininteligibile pentru orice parte terță, fie, în cazul pierderii accidentale sau ilicite datele personale sunt puse la dispoziția furnizorului de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și a furnizorului de servicii caracteristice societății informaționale.

(AM 23 of the LIBE opinion)

Amendamentul  127

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura continuitatea în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la alineatele (1), (2) și (3), Comisia poate, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”) precum și a Controlorului European pentru Protecția Datelor, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare privind, inter alia, circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și notificare la care se face referire în prezentul articol.

(4) Pentru a asigura continuitatea în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la alineatele (1), (2) și (3) literele (a)-(c), Comisia recomandă, după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, a părților interesate relevante și a Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), măsuri tehnice de punere în aplicare privind, inter alia, măsurile descrise la alineatul (1a), circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și notificare la care se face referire la alineatele (3a) și (3b).

 

Comisia implică toate părțile interesate relevante, în special pentru ca acestea să o informeze cu privire la cele mai bune metode disponibile, atât pe plan tehnic, cât și economic, pentru a ameliora punerea în aplicare a prezentei directive.

(AM 24 of LIBE opinion)

Justificare

The Authority shall have the task to recommend but not to adopt measures in this regard.

Amendamentul  128

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4

Directiva 2002/58/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că stocarea de informații, sau accesarea informațiilor deja stocate, în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să fi primit informații clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la scopul prelucrării de date și să i se acorde dreptul de a refuza astfel de prelucrări de către controlorul de date. Aceasta nu interzice stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua sau de a facilita transmisia comunicației printr-o rețea de comunicații electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale cerut în mod explicit de către abonat sau utilizator.

(3) Statele membre se asigură că stocarea de informații, sau accesarea informațiilor deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator, direct sau indirect, cu ajutorul oricărui tip de mediu de stocare, este interzisă cu excepția cazului în care există acordul prealabil al acestuia, luând în considerare faptul că selectarea parametrilor programului de navigare constituie un acord prealabil, și cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să fi primit informații clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la scopul prelucrării de date și să i se acorde dreptul de a refuza astfel de prelucrări de către controlorul de date. Aceasta nu împiedică stocarea tehnică de date sau accesul la acestea cu unicul scop de a efectua transmisia comunicației printr-o rețea de comunicații electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale cerut în mod explicit de către abonat sau utilizator.

(AM 25 of the LIBE opinion)

Amendamentul  129

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„3. În scopul comercializării de servicii de comunicații electronice sau al furnizării de servicii suplimentare, prestatorul de servicii publice de comunicații electronice poate prelucra datele menționate la alineatul (1) în măsura și pe durata de timp necesare promovării sau furnizării acestor servicii, dacă abonatul sau utilizatorul care face subiectul datelor respective și-a dat acordul prealabil în acest sens. Utilizatorilor sau abonaților li se oferă posibilitatea de a-și retrage acordul pentru prelucrarea datelor de transfer în orice moment”.

(AM 26 of the LIBE opinion)

Justificare

Specifying that the user should consent before any processing takes place better ensures compliance with this obligation.

Amendamentul  130

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) La articolul 6, se adaugă următorul paragraf:

 

„(6a) Datele referitoare la trafic pot fi prelucrate de orice persoană fizică sau juridică în scopul punerii în aplicare a unor măsuri tehnice de asigurare a securității unui serviciu public de comunicație electronică, a unei rețele publice sau private de comunicații electronice, a unui serviciu caracteristic societății informaționale sau a unui echipament terminal conex sau de comunicații electronice. În scopul realizării obiectivelor activității destinate să asigure siguranța, prelucrarea datelor trebuie limitată la strictul necesar.”

(AM 28 of the LIBE opinion)

Amendamentul  131

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4c (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Folosirea sistemelor de apelare și de comunicare automată fără intervenție umană (mașini de apelare automată), a faxurilor sau a poștei electronice [inclusiv a serviciilor de mesaje scurte (SMS) și a serviciilor multimedia (MMS)] în scopuri de marketing direct poate (...) fi permisă doar în cazul abonaților care și-au dat în prealabil acordul.”

(AM 29 of the LIBE opinion)

Amendamentul  132

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4d (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) La articolul 13, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Se interzice, în orice caz, practica trimiterii prin poșta electronică, sub o altă identitate sau fără a indica identitatea expeditorului în numele căruia se efectuează comunicarea, a unor mesaje ce au drept scop comercializarea directă sau care contravin articolului 6 din Directiva 2000/31/CE ori conțin legături spre site-uri rău intenționate sau care servesc unor intenții frauduloase ori din care lipsește o adresă valabilă la care destinatarul poate trimite o cerere vizând încetarea acestui tip de comunicări.”

(AM 30 of the LIBE opinion)

Justificare

In addition to the regulations in the e-Communications and Privacy Directive (2002/58/EC), the e-Commerce Directive (2000/31/EC) lays down clear rules on the information which must be provided by a sender of electronic commercial communications.

Amendamentul  133

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a se aduce atingere niciunei măsuri corective administrative pentru care ar putea fi adoptate dispoziții, inter alia în temeiul articolului 15a(2), statele membre asigură că orice persoană fizică sau juridică având interese legitime de combatere a încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentului articol, inclusiv un furnizor de servicii de comunicații electronice care își protejează interesele sale legitime de afaceri sau interesele consumatorilor săi, poate iniția proceduri legale împotriva unor astfel de încălcări în fața instanțelor judecătorești.

(6) Fără a se aduce atingere niciunei măsuri corective administrative pentru care ar putea fi adoptate dispoziții, inter alia în temeiul articolului 15a(2), statele membre asigură că orice persoană fizică sau juridică având interese legitime de combatere a încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive, inclusiv un furnizor de servicii de comunicații electronice care își protejează interesele sale legitime de afaceri sau interesele consumatorilor săi, poate iniția proceduri legale împotriva unor astfel de încălcări în fața instanțelor judecătorești.

(AM 31 of the LIBE opinion)

Justificare

The new Article 13 Paragraph 6 provides civil law remedies for any individual or legal person particularly for electronic communication service providers to fight infringements of Article 13 of the ePrivacy Directive which deals with spam. In line with the opinion of the European Data Protection Supervisor the rapporteur does not see the rationale for this new capability to be limited to the infringement of Article 13 and therefore suggests to enable legal persons to take legal actions for infringement of any provision of the ePrivacy Directive.

Amendamentul  134

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre se asigură că, sub rezerva alineatelor (2) și (3), nu se impun cerințe obligatorii cu privire la caracteristicile tehnice specifice, inclusiv, fără restricții, în scopul detectării, interceptării sau prevenirii actelor de încălcare, săvârșite de către utilizatori, a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru terminale sau alte echipamente pentru comunicații electronice care ar putea stânjeni introducerea pe piață de echipamente și libera circulație a acestor echipamente în și între statele membre.”

(AM 32 of the LIBE opinion)

Amendamentul  135

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5b (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Dacă este necesar, se pot adopta măsuri care să garanteze că echipamentele terminale sunt construite într-un mod compatibil cu dreptul utilizatorilor de a proteja și de a controla folosirea datelor lor personale, în conformitate cu Directiva 1999/5/CE și cu Decizia nr. 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor. Aceste măsuri respectă principiul neutralității tehnologice.”

(AM 33 of the LIBE opinion)

Amendamentul  136

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) La articolul 15, se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Furnizorii de servicii de comunicații accesibile publicului și furnizorii de servicii specifice societății informaționale înștiințează, fără întârzieri nejustificate, autoritățile independente de protecție a datelor cu privire la toate cererile de acces la datele personale ale utilizatorilor primite în conformitate cu alineatul (1), inclusiv privind justificările legale prezentate și procedura juridică urmată în cazul fiecărei cereri; autoritatea independentă de protecție a datelor vizată trebuie să înștiințeze autoritățile judiciare competente în legătură cu cazurile în care consideră că dispozițiile pertinente ale legislației naționale nu au fost respectate.”

(AM 34 of the LIBE opinion)

Amendamentul  137

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc normele privind penalizările aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestor norme. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre comunică dispozițiile Comisiei până cel târziu la [data limită de aplicare a actului de modificare] și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare care au efect asupra acestora.

(1) Statele membre stabilesc normele privind penalizările - inclusiv privind sancțiunile penale, acolo unde este cazul - aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestor norme. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre comunică dispozițiile Comisiei până cel târziu la [data limită de aplicare a actului de modificare] și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare care au efect asupra acestora.

(AM 35 of the LIBE opinion)

Amendamentul  138

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficientă privind aplicarea legilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și pentru a crea condiții armonizate pentru furnizarea de servicii care presupun fluxuri transfrontaliere de date, Comisia poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare, după consultarea Autorității și a autorităților de reglementare relevante.

(4) Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficientă privind aplicarea legilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și pentru a crea condiții armonizate pentru furnizarea de servicii care presupun fluxuri transfrontaliere de date, Comisia poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare, după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru „Articolul 29” și a autorităților de reglementare relevante.

(AM 36 of the LIBE opinion)

Amendamentul  139

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 18

 

Revizuire

 

Până la...+, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, după consultarea Grupului de lucru „Articolul 29” și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul său asupra agenților economici și asupra consumatorilor, mai ales în privința dispozițiilor referitoare la comunicațiile nesolicitate, înștiințările privind încălcarea securității și utilizarea datelor personale de către terți - publici sau privați - în scopuri ce nu sunt prevăzute în prezenta directivă, ținând seama de contextul internațional. În acest scop, Comisia poate cere informații de la statele membre, informații care trebuie furnizate fără întârzieri nejustificate. Dacă este necesar, Comisia înaintează propuneri de modificare a prezentei directive, ținând seama de rezultatele raportului respectiv, de schimbările intervenite în domeniu și de Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene1, în special de noile competențe în materie de protecție a datelor, prevăzute la articolul 16, și de orice alte propuneri considerate necesare pentru îmbunătățirea eficienței prezentei directive.

 

__________

+Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

1 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.”

(AM 37 of the LIBE opinion)

Amendamentul  140

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică până cel târziu la […] actele cu putere de lege, regulamentele și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei conținutul acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

1. Statele membre adoptă și publică până cel târziu la […] actele cu putere de lege, regulamentele și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Parlamentului European și Comisiei textele acestor dispoziții și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Justificare

In order for Parliament to be able to monitor the transposition of this Directive on an equal basis with the Council and the Commission and independently of them, Parliament should be given the same information at the same time as the Commission of the national transposition measures.

Amendamentul  141

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – titlu

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DESCRIEREA FACILITĂȚILOR SUPLIMENTARE ȘI A SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 10 (CONTROLUL CHELTUIELILOR) ȘI ARTICOLUL 29 (SERVICII SUPLIMENTARE)

DESCRIEREA FACILITĂȚILOR SUPLIMENTARE ȘI A SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 10 (CONTROLUL CHELTUIELILOR), ARTICOLUL 29 (SERVICII SUPLIMENTARE) ȘI ARTICOLUL 30 (FACILITAREA SCHIMBĂRII FURNIZORULUI)

Justificare

To reflect the addition of Part C of Annex I

Amendamentul  142

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea A – litera a

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera a – paragraful 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare, sub rezerva cerințelor legislației privind protecția datelor personale și a vieții private, pot stabili nivelul de bază al facturilor detaliate pe care operatorii desemnați (în conformitate cu articolul 8) le furnizează consumatorilor gratuit pentru a le permite:

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare, sub rezerva cerințelor legislației privind protecția datelor personale și a vieții private, pot stabili nivelul de bază al facturilor detaliate pe care operatorii desemnați (în conformitate cu articolul 8) le furnizează utilizatorilor finali gratuit pentru a le permite:

Amendamentul  143

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea A – litera b

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

reprezintă un serviciu care permite abonatului, care face cerere în acest sens către furnizorul de servicii telefonice, să restricționeze apelurile de plecare de un anumit tip sau către anumite categorii de numere gratuite.

Reprezintă un serviciu care permite abonatului, care face cerere în acest sens către o întreprindere desemnată care furnizează servicii telefonice, să restricționeze apelurile de plecare sau alte categorii de comunicații de un anumit tip sau către anumite categorii de numere gratuite.

Justificare

The protection that users of telephone communications enjoy at high cost (calls to numbers with additional charges, or international calls) should be extensible to other kinds of communications that pose similar problems, such as SMS or MMS.

Amendamentul  144

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea A – litera e

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre autorizează luarea anumitor măsuri, care trebuie să fie proporționale, nediscriminatorii și publicate, pentru a acoperi neplata facturilor către întreprinderile desemnate în conformitate cu articolul 8. Măsurile garantează primirea de către abonat a unui preaviz conform legii care să îl avertizeze de orice întrerupere a serviciilor sau deconectare. Întreruperea serviciilor ține în mod normal de competența serviciilor în cauză. În mod excepțional, în cazurile de fraudă, de întârziere a plății sau de neplată repetată, statele membre asigură că autoritățile naționale de reglementare pot autoriza deconectarea de la rețea ca rezultat al neplății facturilor pentru serviciile furnizate prin rețea. Deconectarea pentru neplata facturilor ar trebui să aibă loc numai după ce abonatul a fost avertizat conform legii. Înainte de întreruperea completă a serviciului, statele membre pot permite furnizarea provizorie de servicii limitate, în cadrul cărora sunt autorizate doar apelurile care nu implică taxarea abonatului (de exemplu apelurile la numărul „112”).

Statele membre trebuie să autorizeze luarea anumitor măsuri, care trebuie să fie proporționale, nediscriminatorii și publicate, pentru a acoperi neplata facturilor către întreprinderile desemnate în conformitate cu articolul 8. Măsurile garantează primirea de către abonat a unui preaviz conform legii care să îl avertizeze de orice întrerupere a serviciilor sau deconectare. Cu excepția cazurilor de fraudă, de întârziere a plății sau de neplată repetată, aceste măsuri asigură, în măsura posibilităților tehnice, limitarea unei eventuale întreruperi a serviciului la serviciul în cauză. Deconectarea pentru neplata facturilor ar trebui să aibă loc numai după ce abonatul a fost avertizat conform legii. Înainte de întreruperea completă a serviciului, statele membre pot permite furnizarea provizorie de servicii limitate, în cadrul cărora sunt autorizate doar apelurile care nu implică taxarea abonatului (de exemplu apelurile la numărul „112”). Accesul la servicii de urgență prin intermediul numărului 112 poate fi blocat în cazul unor abuzuri repetate săvârșite de utilizatorul respectiv.

Justificare

It would be disproportionate and unnecessarily bureaucratic to require NRAs to authorise disconnection in case of fraud, persistent late payment or non-payment.

Amendamentul          145

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea A – litera ea (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Controlul costurilor

 

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare solicită tuturor întreprinderilor furnizoare de servicii de comunicații electronice să le ofere abonaților mijloace care să le permită să controleze costurile serviciilor de telecomunicații, inclusiv alerte gratuite adresate consumatorilor în cazul unor modele de consum anormale.

Justificare

Many consumers have been confronted with exceptionally high telecom expenditures due to a lack of knowledge of tariffs or unawareness of automatic use of certain services, in many cases linked to data services and international voice or data roaming. It is thus necessary to offer them the means to have greater control over all their communications’ services through cost control measures. At the same time, consumers should be given proactive information on the best offer in relation to their consumption pattern at least once a year by the current provider.

Amendamentul  146

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea A – litera eb (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) Recomandări optime

 

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare solicită tuturor întreprinderilor furnizoare de servicii de comunicații electronice să recomande consumatorilor, cel puțin o dată pe an, cel mai avantajos pachet tarifar disponibil, pe baza modelului de consum al consumatorului constatat în cursul anului precedent.

Amendamentul  147

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea B – litera ba (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea B – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Servicii în caz de furt

 

Statele membre asigură instituirea unui număr gratuit comun pentru toți furnizorii de servicii de telefonie mobilă, care să permită declararea furtului unui echipament terminal și suspendarea imediată a serviciilor care țin de abonament. Accesul la acest serviciu trebuie, de asemenea, asigurat pentru utilizatorii cu handicap. Utilizatorii trebuie informați cu regularitate cu privire la existența unui astfel de număr, care ar trebui să fie ușor de memorat.

Justificare

The access points and procedures for reporting theft vary from operator to operator. This means it takes longer to report a theft, making it easier for the thief to use the subscription, to the detriment of the user whose phone has been stolen. A single, easy-to-access number would resolve this problem.

Amendamentul  148

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – partea B – litera bb (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea B – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) Programe informatice de protecție

 

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot solicita operatorilor să pună gratuit la dispoziția abonaților lor programe informatice de protecție și/sau de filtrare fiabile și ușor de utilizat care permit controlarea accesului copiilor sau al persoanelor vulnerabile la conținuturile ilicite sau periculoase.

Justificare

Filtering software can easily be used to prevent vulnerable people from accessing inappropriate content. Operators should therefore make such software available to users, as happens in many countries.

Amendamentul  149

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa II – partea introductivă

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare are responsabilitatea de a asigura publicarea informațiilor prevăzute în această anexă, în conformitate cu articolul 21. Aceasta trebuie să stabilească care informații trebuie publicate de întreprinderile furnizoare de rețele de telefonie publică și servicii de telefonie accesibile publicului și care informații trebuie publicate de însăși autoritatea națională de reglementare, astfel încât consumatorii să poată face o alegere în deplină cunoștință de cauză. Atunci când informațiile sunt publicate de întreprinderile furnizoare de rețele de comunicații publice și/sau de servicii de telefonie accesibile publicului, autoritatea națională de reglementare poate specifica modul în care trebuie publicate informațiile pentru a asigura informarea pe deplin a consumatorilor.

Autoritatea națională de reglementare are responsabilitatea de a asigura publicarea informațiilor prevăzute în această anexă, în conformitate cu articolul 21. Aceasta trebuie să stabilească care informații trebuie publicate de întreprinderile furnizoare de rețele de telefonie publică și servicii de telefonie accesibile publicului și care informații trebuie publicate de însăși autoritatea națională de reglementare, astfel încât consumatorii să poată face o alegere în deplină cunoștință de cauză.

Justificare

The deleted text is covered by Article 21(2)

Amendamentul  150

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa II – punctul 2.2

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 2.2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.2. Tarifele standard cu indicarea elementelor ce intră în alcătuirea fiecărui element tarifar (de exemplu taxele pentru acces, toate tipurile de cheltuieli de apel, cheltuielile de întreținere), inclusiv detalii privind reducerile standard aplicate, precum și formulele speciale și cu o anumită destinație.

2.2. Tarifele standard indicând serviciile furnizate și conținutul fiecărui element tarifar (de exemplu, taxele pentru acces, toate tipurile de taxe de utilizare, cheltuielile de întreținere). Sunt incluse, de asemenea, detalii privind reducerile standard aplicate, formulele tarifare speciale și cu o anumită destinație și orice cheltuieli suplimentare, precum și cu privire la costurile legate de echipamentele terminale.

Justificare

Clarification, and to include costs related to terminal equipment

Amendamentul  151

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa III – tabel – coloanele 2 și 3

Directiva 2002/22/CE

Anexa III – tabel – coloanele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 202 057

Justificare

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet.

Amendamentul  152

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa VI – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Anexa VI – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. (...) Algoritmul comun de codare și recepția liberă

 

Toate echipamentele destinate consumatorilor pentru recepționarea semnalelor digitale convenționale de televiziune (respectiv transmisia terestră, prin cablu sau satelit destinată în principal recepției fixe, precum DVB-T, DVB-C sau DVB-S), care sunt vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod în Comunitate și care pot decoda semnalele digitale de televiziune, trebuie să poată permite:

 

- decodarea acestor semnale conform unui algoritm comun european de codare, administrat de o organizație europeană de standardizare recunoscută, în prezent ETSI;

 

- reproducerea semnalelor care au fost transmise liber, cu condiția ca, în cazul în care acest echipament este închiriat, titularul să respecte contractul de închiriere aplicabil.

Justificare

To clarify the Annex with a view to ensuring that the technical specifications do not act as an obstacle to new services such as IPTV or mobile TV.


EXPUNERE DE MOTIVE

The Directive in Context

The Commission proposal for Amendments to Consumer Rights aspects of the 2002 Electronic Communications Legislative package is one of three legislative reform proposals to amend the current regulatory framework which entered into force in 2002. The bulk of the reforms affect the Universal Services and Users’ Rights Directive, with a smaller number of changes to the E-Privacy Directive, and one minor change to the Consumer Protection Co-operation Regulation.

There are two additional related reform proposals which cover changes to the other three Electronic Communication Directives (Authorisation, Access and Framework)(1) and the proposed creation of a European Electronic Communications Market Authority (Authority)(2). Your Rapporteur has therefore collaborated closely with the Rapporteurs of these reform proposals, to ensure a consistent regulatory approach.

In its 2001 Report (for which your Rapporteur was also responsible), the Legal Affairs and Internal Market Committee amended and approved the original proposal for a Universal Services and Users’ Rights Directive, adding a number of additional provisions to enhance consumer protection and access to communications services for disabled users. The Rapporteur therefore welcomes the further enhancements made in this reform proposal which reinforce the line that the Committee previously followed.

This proposal to amend the Universal Services and Users’ Rights Directive does not alter the current scope or concept of universal service in the European Union, which will be subject to a separate consultation in 2008. Your Rapporteur has, therefore, not proposed any changes in these areas.

The two objectives of the current proposal, against which it should be considered, are as follows:

1)  Strengthening and improving consumer protection and user rights in the electronic communication sector, through – among other aspects – providing consumers with more information about prices and supply conditions, and facilitating access to and use of e-communications, including services for disabled users.

2)  Enhancing the protection of individuals’ privacy and personal data in the electronic communication sector, in particular through a new data breach notification requirement and improved enforcement mechanisms. In these aspects, your Rapporteur has worked closely with the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, which has the status of associated Committee under Rule 47 of Parliament's Rules of Procedure, as it is directly responsible for data protection legislative proposals. Your Rapporteur has therefore not, at this stage, proposed amendments on these issues in his draft Report.

The main approach taken by your Rapporteur

Your Rapporteur has proposed a number of amendments to the following areas of the proposals, with the broad aim of simplifying, clarifying and strengthening the provisions.

In particular:

- Clarified the pre contractual information requirements

- Broadened the information and transparency provisions

- Added new provisions for consumers to be given information on their legal obligations in using a service (especially respect of copyright) and the adoption of security safeguards

- Reinforced the service provisions for disabled users

- Made detailed amendments related to “112” emergency number availability and caller location

- Clarified and simplified the quality of service requirements

- More clearly defined the responsibility of National Regulators for day to day market enforcement of consumer rights, removing some of the proposed Commission responsibilities in these areas.

- Removed provisions for support of the “3883” numbering space, for which very limited consumer demand is now foreseen with the evolution of nomadic “Voice over Network” services.

Your Rapporteur commends these proposals to the Committee, and is open to receive further suggestions to enhance these useful reforms.

(1)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (COM(2007) 697 final)

(2)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Market Authority (COM(2007) 699 final)


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Și monetare (6.6.2008)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Raportoare pentru aviz: Sophia in 't Veld

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The so-called telecoms package is a much needed update of mostly existing legislation. In particular for the e-Privacy part of the package this presents us with a number of dilemmas.

The scope of the proposals is not sufficiently well defined. The Commission suggests on the one hand a wide scope, covering e-telecommunications in general, but other parts of the proposal seem to relate to basic, traditional telephony. That does not make much sense, as there is a wide range of telecommunications services and products, which replace or complement each other, and which are increasingly connected and integrated. In addition to telephone calls there is other voice communication such as VOIP and mobile VOIP, and increasingly the two are used simultaneously from the same device. Mobile phones also serve as payment devices or navigation systems, communicating with information networks about the area. Office systems may be web based in the future, whereas the RFID in our fridge communicates with the supermarket and our mobile phones capture broadcasts or news services.

Furthermore, data are no longer stored or accessed in a single geographical location. Providers have their headquarters all over the world, web based systems can be accessed from almost anywhere, communications are routed via different continents. It is clear that rules applying to a specific geographical area are no longer sufficient, and that they are an obstacle for businesses operating under different legal regimes. The need for global rules is becoming more and more urgent. Personal data are no longer a by product of economic activity, but at the very heart of it. Data are big business. Therefore it seems appropriate to address this issue in the context of the Transatlantic Economic Council.

Thirdly, there is a rapidly growing trend of governments requiring access to personal data held by service providers or by other (non governmental) parties. However, the regimes for data protection that apply to any single set of data vary according to what party collects or uses the data and for what purpose. From the perspective of the user this division between first and third pillar, and between different European Commission DGs is incomprehensible, and for business this creates legal uncertainty and it may undermine the confidence of their users. Thus it is hard to explain to citizens why a telecoms provider would be subject to rules on breach notification, but if a government uses the very same data held by that provider (as is the case for example with telecoms data under the Data Retention Directive), those rules do not apply. Given the increasingly intertwined nature of all kinds of networks and services, it is equally hard to explain why other sectors than telecoms would not be subject to the same rules for breach notification, such as banks or credit card companies.

In view of this the piecemeal approach of the Commission seems too limited and therefore ineffective. The compulsory review of the Directive should be used for a complete overhaul of the data protection regime, taking account of the fact that after the entry into force of the Lisbon Treaty the difference between the first and third pillar will disappear, and the European Parliament will have full legislative powers.

The proposed obligation of breach notification is very welcome, however a patchwork of 27 different versions of the regime is undesirable, as it creates legal uncertainty for business, and it is not transparent for users. Furthermore, it would be wise to draw on the experience with such regimes in other countries, notably the US as they are in a similar situation (breach notification rules being a matter for the states rather than a federal competence). The notification procedure must be such that users are fully and timely informed in case of a breach that is potentially harmful, but without sending false alerts so often that it becomes "crying wolf".

The Commission must have the necessary powers to take the necessary technical implementing powers. In view of rapid technological developments the procedures should be simple and quick. However, certain aspects are not purely technical, and should remain subject to democratic scrutiny. It must be established which aspects can be changed by the Commission, and which need parliamentary involvement

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) În stabilirea de norme detaliate privind formatul și procedurile aplicabile notificării încălcărilor securității, ar trebui să se acorde atenția cuvenită circumstanțelor în care a avut loc violarea securității, inclusiv informației dacă datele personale au fost protejate sau nu prin încriptare sau prin alte mijloace în vederea limitării efective a posibilității fraudelor de identitate sau a altor forme de utilizare necorespunzătoare. În plus, astfel de norme și proceduri ar trebui țină cont de interesele legitime ale autorităților de aplicare a legii în cazurile în care divulgarea timpurie a delictului ar putea afecta în mod inutil investigarea circumstanțelor unei încălcări a securității.

(32) În stabilirea de norme detaliate privind formatul și procedurile aplicabile notificării încălcărilor securității, ar trebui să se acorde atenția cuvenită circumstanțelor în care a avut loc violarea securității, inclusiv informației dacă datele personale au fost protejate sau nu prin încriptare sau prin alte mijloace în vederea limitării efective a posibilității fraudelor de identitate sau a altor forme de utilizare necorespunzătoare. Normele și procedurile nu ar trebui să împiedice investigarea de către autoritățile de aplicare a legii a circumstanțelor unei încălcări a securității.

Justificare

The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected. End-users should understand the risks they face while surfing the internet, when they download and use software or data storage media. End-users should be aware of the risks that are present and act accordingly to protect their terminal equipment. Member States should stimulate the awareness raising in this area.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Soft-urile care monitorizează în secret acțiunile utilizatorului și/sau subminează operarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-numitul „spyware”) reprezintă o adevărată amenințare pentru confidențialitatea utilizatorilor. Este necesar să se asigure un nivel la fel de ridicat și pentru protecția sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sunt descărcate din neatenție prin rețelele de comunicații electronice sau dacă sunt furnizate și instalate fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, cheile USB.

(34) Soft-urile care monitorizează în secret acțiunile utilizatorului și/sau subminează operarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-numitul „spyware”) reprezintă o adevărată amenințare pentru confidențialitatea utilizatorilor. Este necesar să se asigure un nivel la fel de ridicat și pentru protecția sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sunt descărcate din neatenție prin rețelele de comunicații electronice sau dacă sunt furnizate și instalate fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, cheile USB. Statele membre ar trebui să îi încurajeze pe utilizatorii finali să ia măsurile necesare pentru a-și proteja echipamentele terminale împotriva virușilor și a programelor „spyware”.

Justificare

Same as am 10.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă stabilește drepturile utilizatorilor finali și obligațiile corespunzătoare întreprinderilor care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice accesibile publicului. În ce privește asigurarea furnizării de servicii universale în mediul unor piețe deschise și concurențiale, prezenta directivă definește setul minim de servicii de o calitate specificată la care au acces toți utilizatorii finali, la un preț accesibil luându-se în considerare condițiile specifice naționale, fără a denatura concurența. Prezenta directivă prevede, de asemenea, obligații privind furnizarea anumitor servicii obligatorii.

(2) Prezenta directivă stabilește drepturile utilizatorilor finali și obligațiile corespunzătoare întreprinderilor care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice accesibile publicului. În ce privește asigurarea furnizării de servicii universale în mediul unor piețe deschise și concurențiale, prezenta directivă definește setul minim de servicii de o calitate specificată la care au acces toți utilizatorii finali, la un preț accesibil luându-se în considerare progresele tehnologice și condițiile specifice naționale, fără a denatura concurența. Prezenta directivă prevede, de asemenea, obligații privind furnizarea anumitor servicii obligatorii.

Justificare

The Directive must ensure that universal service is guaranteed and that service providers fulfil their obligations with regard to this aim.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/22/CE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de conectare la o locație fixă la o rețea de comunicații publice sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

(1) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de conectare de la o locație fixă la o rețea de comunicații publice sau de conectare la o rețea de telefonie mobilă sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/22/CE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Conexiunea realizată poate permite comunicații prin fax și comunicații de date, la rate de date suficiente pentru a permite un acces funcțional la Internet, luând în considerare tehnologiile cele mai des folosite de majoritatea abonaților și posibilitățile tehnice.

(2) Conexiunea realizată trebuie să permită comunicații vocale, prin fax și comunicații de date, la rate de date suficiente pentru a permite un acces funcțional la internet, luând în considerare tehnologiile cel mai des folosite de majoritatea abonaților și posibilitățile tehnice.

Justificare

Same as am. 3.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/22/CE

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua la care se face referire la alineatul (1),care permite utilizatorului să efectueze comunicații vocale și de transmitere de date la o viteză suficientă pentru a face posibil un acces funcțional la internet, luând în considerare tehnologiile cel mai des folosite de majoritatea abonaților și posibilitățile tehnice, sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/22/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua la care se face referire la alineatul (1), serviciu care să permită utilizatorului să efectueze și să primească apeluri naționale sau internaționale și apeluri la serviciile de urgență la numărul „112”, sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

(3) Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu de telecomunicație și de comunicare de date prin conectarea la rețeaua la care se face referire la alineatul (1), serviciu care să permită utilizatorului să efectueze și să primească date și comunicații naționale sau internaționale și să comunice cu serviciile de urgență prin numărul „112”, sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Justificare

The scope of the proposals, described in article 1 as "electronic communications networks and services to end-users" should be reflected in all articles. Technological progress in recent years has blurred the lines between traditional telephone services and other telecommunications, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting content via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to create legal certainty for businesses, and to avoid loopholes in consumer protection.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 6 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La articolul 6, titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

Posturi telefonice publice cu plată și alte puncte de acces la telecomunicații

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot impune întreprinderilor furnizarea de posturi telefonice publice cu plată sau alte puncte de acces la telecomunicații, pentru a satisface nevoile rezonabile ale utilizatorilor finali în ce privește acoperirea geografică, numărul de posturi telefonice sau de alte puncte de acces la telecomunicații, accesibilitatea acestor posturi pentru utilizatorii cu handicap și calitatea serviciilor.”

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții care stabilesc ca întreprinderile desemnate să ofere opțiuni tarifare speciale sau să respecte o încadrare a tarifelor, o echilibrare geografică sau alte mecanisme similare, să garanteze acordarea de sprijin consumatorilor identificați ca având venituri mici, ca fiind persoane cu handicap sau ca având nevoi sociale speciale.

eliminat

Justificare

The original text covers all cases, including people with disabilities.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Statele membre garantează consumatorilor libertatea de alegere și asigură un nivel adecvat de protecție împotriva produselor care restricționează ilegal această libertate, cum ar fi contractele pe termen nejustificat de lung, vânzările legate și taxele sau penalizările în cazul schimbării furnizorului.

Justificare

Although providers should be able to offer a wide range of products, Member States must ensure that consumers are free to choose.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziția utilizatorilor finali și consumatorilor, de informații transparente, comparabile și actualizate privind prețurile și tarifele practicate, precum și condițiile standard referitoare la accesul și folosirea serviciilor telefonice accesibile publicului menționate la articolele 4, 5, 6, și 7, în conformitate cu dispozițiile de la anexa II.

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziția utilizatorilor finali și consumatorilor de informații transparente, comparabile, adecvate și actualizate privind prețurile și tarifele practicate, precum și condițiile standard, în conformitate cu dispozițiile de la anexa II. Aceste informații se publică într-o formă ușor accesibilă.

Justificare

Transparency is essential for all telecommunication services and should be published in an accessible form.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot beneficia de o abordarea continuă a transparenței tarifelor, precum și de informații în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) în cadrul Comunității, Comisia poate, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”), să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în domeniu, cum ar fi să specifice metodologia sau procedurile. Măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot beneficia de o abordarea continuă a transparenței tarifelor, precum și de informații în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) în cadrul Comunității, Comisia poate, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”), să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în domeniu, cum ar fi să specifice metodologia sau procedurile. Măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 13 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului și încetinirea traficului de-a lungul rețelelor, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare pentru ca cerințele privind calitatea minimă a serviciului să fie stabilite de către autoritatea națională de reglementare pentru întreprinderile furnizoare de rețele de comunicații publice. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului și încetinirea traficului de-a lungul rețelelor, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare pentru ca cerințele privind calitatea minimă a serviciului să fie stabilite de către autoritatea națională de reglementare pentru întreprinderile furnizoare de rețele de comunicații publice. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/22/CE

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea integrității serviciilor telefonice accesibile publicului furnizate prin rețele de comunicații publice în cazul unei distrugeri a rețelei datorate catastrofelor sau în caz de forță majoră. Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează serviciile de telefonie accesibile publicului iau toate măsurile adecvate pentru a garanta un acces neîntrerupt la serviciile de urgență.

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării de către furnizori a obligațiilor de furnizare a unui serviciu universal, în special prin garantarea disponibilității serviciilor telefonice accesibile publicului furnizate prin rețele de comunicații publice în cazul unei distrugeri a rețelei datorate catastrofelor sau în caz de forță majoră. Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează serviciile de telefonie accesibile publicului iau toate măsurile adecvate pentru a garanta un acces neîntrerupt la serviciile de urgență.

Justificare

Same as am.3.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura că utilizatorii finali au acces efectiv la numerele sau serviciile din Comunitate, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

Pentru a se asigura că utilizatorii finali au acces efectiv la numerele sau serviciile din Comunitate, Comisia poate, după consultarea Autorității, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale minime, autoritățile naționale de reglementare asigură că procedurile și condițiile de încetare a contractului nu acționează ca un mijloc de constrângere în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii.

(6) Autoritățile naționale de reglementare asigură că durata minimă a contractelor, precum și procedurile și condițiile de încetare a contractului nu acționează ca un factor descurajant în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Statele membre se asigură că durata minimă a contractelor încheiate între abonați și întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice nu depășește 12 luni.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 20 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei și Autorității un raport cu privire la măsurile luate și la progresul înregistrat în direcția îmbunătățirii interoperabilității, precum și a utilizării de, și a accesului la, servicii de comunicații electronice și echipamente terminale de către utilizatorii finali cu handicap.

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei un raport cu privire la măsurile luate și la progresul înregistrat în direcția îmbunătățirii interoperabilității, precum și a utilizării de, și a accesului la, servicii de comunicații electronice și echipamente terminale de către utilizatori, în general, și de către utilizatorii finali cu handicap, în special. Se ține seama în mod adecvat de obiectivele politice și principiile de reglementare prevăzute la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE.

Justificare

It should be ensured that users, including disabled users, elderly users and users with special social needs derive maximum benefit in terms of choice, price and quality.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 20 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor privind handicapul în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (f) din directivă, și pentru a ameliora accesibilitatea la serviciile și echipamentele de comunicații pentru utilizatorii finali cu handicap, Comisia poate, după consultarea Autorității, să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în vederea soluționării problemelor ridicate în raportul la care se face referire la alineatul (3), după realizarea unei consultări publice. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 37 alineatul (3).

(4) Fără a aduce atingere aplicării Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor privind handicapul în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (f) din directivă, și pentru a ameliora accesibilitatea la serviciile și echipamentele de comunicații pentru utilizatorii finali cu handicap, Comisia poate, după consultarea Autorității, să ia măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în vederea soluționării problemelor ridicate în raportul la care se face referire la alineatul (3), după realizarea unei consultări publice. Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Directiva 2002/22/CE

Articolul 37 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6), și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1 (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Se introduce următorul considerent:

 

„(1a) Ar trebui luate în considerare concluziile Grupului de lucru pentru protecția datelor, înființat în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, cuprinse în avizul acestuia din 4 aprilie 2008 referitor la aspectele legate de protecția datelor în cazul motoarelor de căutare.”

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Se introduce următorul considerent:

 

„(1b) La adoptarea/punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui luate în considerare concluziile Autorității Europene pentru Protecția Datelor, cuprinse în avizul său din 10 aprilie 2008 referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice.”

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1b (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b) Se introduce următorul considerent:

 

„(6a) Progresele tehnologice rapide conduc la o schimbare radicală a rolului produselor și serviciilor de informare și comunicare. Diferențele dintre sectorul telecomunicațiilor, sectorul internetului și cel al tehnologiei audiovizuale sunt din ce în ce mai neînsemnate. Produsele și serviciile din aceste sectoare sunt tot mai frecvent interconectate sau combinate sau împart aceleași surse și date corelative între servicii și furnizori. Diferențierea strictă între diverse sectoare, produse sau servicii este, în mare măsură, artificială și învechită. Legislația privind protecția datelor bazată pe astfel de diferențe este incompletă și ambiguă. Prezenta directivă se bazează, prin urmare, pe principii care se aplică tuturor produselor și serviciilor pentru a garanta un nivel egal de protecție a datelor în toate sectoarele.”

Justificare

Each day new services appear on the scene, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID, search engines and the use of personal data from telecommunications for behavioural targeting. Users are freely switching, combining and personalising products, services and providers. Data protection rules that apply strictly to the traditional forms of telecommunication such as (mobile) telephony, text messaging (sms), and e-mail will be redundant even before the Directive is adopted. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to ensure full data protection for the consumer, and to avoid loopholes.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1c (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 6b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c) Se introduce următorul considerent:

 

„(6b) Datele personale nu mai reprezintă un produs derivat al noilor produse și servicii de informare și comunicare, ci au devenit o activitate principală pe o piață de sine stătătoare. Noile produse și servicii se bazează pe operațiuni cu valoare adăugată, cum ar fi crearea de profiluri de utilizatori, marketing-ul comportamental și conectarea datelor personale din diferite servicii. Având în vedere semnificativa valoare de piață a datelor personale, accesul la acestea și, într-un sens mai larg, normele privind protecția datelor reprezintă factori importanți pentru concurență.”

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1d (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 11a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1d) Se introduce următorul considerent:

 

„(11a) Utilizarea datelor personale în sectorul comunicațiilor electronice nu se limitează la zone geografice. Mulți furnizori se află în afara Spațiului Economic European. Deoarece datele personale ale cetățenilor UE care sunt generate și prelucrate în Uniunea Europeană pot fi accesate în țări terțe, Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze standarde globale în cadrul unor platforme internaționale adecvate, iar utilizarea datelor personale și standardele de protecție a datelor ar trebui incluse în agenda Consiliului Economic Transatlantic.”

Justificare

As data can be accessed from almost any location in the world, there is an urgent need for global standards. Given the rapidly growing economic importance of personal data and value added operations, the TEC should address this matter

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1e (nou)

Directiva 2002/58/CE

Considerentul 11c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1e) Se introduce următorul considerent:

 

„(11b) În interesul utilizatorilor și al industriei, notificarea privind violarea securității ar trebui armonizată în întreaga Uniune Europeană pentru a evita aplicarea mai multor regimuri suprapuse acelorași rețele. Comisia ar trebui să se inspire din regimurile de notificare privind violarea securității din afara Uniunii Europene, în special din Statele Unite. Aplicarea normelor privind notificarea violării securității ar trebui, de asemenea, extinsă și la alte sectoare, cum ar fi sectorul bancar, și ar trebui să includă utilizarea de către organisme guvernamentale a datelor culese de organizații sau întreprinderi.”

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1f (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1f) La articolul 1, se introduce următorul alineat:

 

„(3a) Dispozițiile prezentei directive se aplică prelucrării datelor personale inclusiv în cazurile în care furnizorii de servicii electronice își au sediul în afara Uniunii Europene. Furnizorii din țările terțe își informează utilizatorii despre condițiile pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prezenta directivă.”

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securității având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat privind datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații accesibile publicului în cadrul Comunității, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului informează fără întârziere abonatul în cauză și autoritățile naționale de reglementare cu privire la o astfel de încălcare. Notificarea adresată abonatului descrie cel puțin natura încălcării și recomandă măsuri de diminuare a posibilelor efecte negative ale acesteia. Notificarea adresată autorităților naționale de reglementare va descrie, în plus, consecințele încălcării și măsurile luate de furnizor în vederea soluționării problemei.”

(3) În cazul unei încălcări grave a securității având ca rezultat divulgarea sau accesul accidental, neautorizat la date personale care nu au fost încriptate prin mijloace tehnologice, transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în cursul furnizării de servicii de comunicații accesibile publicului în cadrul Comunității, fapt ce ar putea cauza daune semnificative abonaților, furnizorul serviciilor de comunicații electronice publice sau private ai cărui abonați pot fi afectați de încălcarea securității informează fără întârziere abonatul în cauză și autoritățile naționale de reglementare din statul membru în care a fost furnizat serviciul cu privire la o astfel de încălcare. Notificarea adresată abonatului descrie cel puțin natura încălcării și recomandă măsuri de diminuare a posibilelor efecte negative ale acesteia. Notificarea adresată autorităților naționale de reglementare va descrie, în plus, consecințele încălcării și măsurile luate de furnizor în vederea soluționării problemei.”

Justificare

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of additional breaches since the widespread provision of information about security and integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura continuitatea în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la alineatele (1), (2) și (3), Comisia poate, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”) precum și a Controlorului European pentru Protecția Datelor, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare privind, inter alia, circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și notificare la care se face referire în prezentul articol.

(4) Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată și proporțională a măsurilor la care se face referire la alineatele (1), (2) și (3), Comisia adoptă, după consultarea Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice (denumită în continuare „Autoritatea”), a părților interesate, precum și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, măsuri tehnice de punere în aplicare privind, inter alia, circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și notificare la care se face referire în prezentul articol.

Justificare

Same as am.32.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

Măsurile menite să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

Justificare

For the sake of both consumers and industry, breach notification rules should be harmonised across Europe

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Directiva 2002/58/CE

Articolul 14a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6), și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

eliminat

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2). În caz de urgență majoră, Comisia poate folosi procedura de urgență prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

Măsurile de modificare a elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia supune atenției Parlamentului European și Consiliului, în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, un raport despre punerea în aplicare a prezentei directive și despre impactul său asupra agenților economici și asupra consumatorilor, mai ales în privința dispozițiilor referitoare la comunicațiile nesolicitate, notificările privind violarea securității și utilizarea datelor personale de către terți, publici sau privați, în scopuri ce nu sunt menționate în prezenta directivă, ținând seama de contextul internațional. În acest scop, Comisia poate cere informații de la statele membre, informații care trebuie furnizate fără întârzieri nejustificate. Dacă este necesar, Comisia înaintează propuneri de modificare a prezentei directive, ținând seama de rezultatele raportului, de schimbările intervenite în domeniu, de Tratatul de la Lisabona, în special de noile competențe în materie de protecție a datelor, prevăzute la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și de orice alte propuneri considerate necesare pentru îmbunătățirea eficienței prezentei directive.”

Justificare

Already at this stage it is clear that the proposals of the European Commission are too limited in scope. What is really needed is a complete overhaul of the data protection regime, that takes account of technological progress and the global nature of electronic data bases and telecommunications networks. This calls for global data protection standards. Data can be accessed from almost any location, at any given moment. The distinction between 1st pillar and 3rd pillar data has become irrelevant, as government bodies increasingly make use of data bases set up by non government organizations or companies. The anomaly of two or more different data protection regimes applying to a single set of data has to be resolved.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa II

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 2.2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.2 Tarifele standard cu indicarea elementelor ce intră în alcătuirea fiecărui element tarifar (de exemplu taxele pentru acces, toate tipurile de cheltuieli de apel, cheltuielile de întreținere), inclusiv detalii privind reducerile standard aplicate, precum și formulele speciale și cu o anumită destinație.

2.2. Tarifele standard cu indicarea prețului total al serviciului contractat și a elementelor ce intră în alcătuirea fiecărui element tarifar (de exemplu taxele pentru acces, toate tipurile de cheltuieli de apel, cheltuielile de întreținere), inclusiv detalii privind reducerile standard aplicate, precum și formulele speciale și cu o anumită destinație.

Justificare

For ensuring that the consumers can control their expenditure and are not misled in a purchase situation, the full price of the service contracted has to be clearly indicated.

PROCEDURĂ

Titlu

Rețelele și serviciile de comunicații electronice, protejarea confidențialității și protecția consumatorului

Referințe

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

10.12.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Sophia in ‘t Veld

18.2.2008

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

13

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Dragoș Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tobias Pflüger


AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE (9.6.2008)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor legate de rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Draftsman: Reino Paasilinna

SHORT JUSTIFICATION

The draftsman welcomes the Commission proposal COM(2007)0698 on amending, in the ȘIframe of the review of the EU framework for electronic communications networks and services, the existing directives on universal service (USD) and citizens’ rights (CRD).

A true enabling information society should enable everyone to be a participant, through access to technology and knowledge, and with freedom of choice. The advent of the information society brings with it new responsibilities for those who provide information and communication, and is creating new ways for citizens, particularly for vulnerable population groups (elderly people, people with disabilities, those living alone or in social difficulties, etc.) to exercise their rights, which enable them to benefit to the full from the spread of new ICT. Therefore, the Member States, with the support from the Commission, should help ensure that technology is more accessible to citizens and meets the demands of society.

The proposal by the Commission aims at (i) strengthening and improving consumer protection and user rights in the electronic communication sector; and (ii) enhancing the protection of individuals’ privacy and personal data in the electronic communications sector. The draftsman is of the opinion that by these measures consumers’ and users’ confidence in electronic communication services would be further strengthened; that would result in a better exploitation of these services and therefore would contribute to the development of a ubiquitous information society. In order to better achieve these goals the draftsman proposes to amend the Commission proposal along the following lines in particular.

§ Must-carry obligations: In view of new platforms and services, and to allow Member States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where appropriate, the scope of the ‘must carry’ obligation needs to be extended to audiovisual media services. Services aimed at specific groups (subtitling), as well as complementary services aimed at the public as a whole (radiotext, teletext, programme information) shall not be excluded from must-carry status. (Recital 24; Art 1 – point 19 amending Art 31 – para 1, subpara 1 of the USD)

§ Delivering choice and universal services objectives; development of competition: Member States should be enabled to identify and apply conditions to universal service providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver choice and universal service objectives at the retail level. (Art 1 – point (5 a ) new amending Art 8 - para 1 of the USD; Art 1 – point (7) amending Art 9 - para 4 of the USD) Furthermore, regulators should be enabled to prevent activities which inhibit entry and delay the development of competition during an interim period whilst wholesale remedies are still becoming effective. (Art 1 – point (10) - sub-point (a a) (new )inserting Art 17 - para 1 a (new) into the USD)

§ Clear information to consumers on limitations concerning the use of services, applications, devices: Consumers should be clearly informed about any limitation imposed by either their service provider or a third party with regard to the access/use of any service, content, or application, as well as limitations of their device (phone is not operating with a SIM card of other operators, etc.). It is of particular importance in case of special offers and package deals, when the attractive price is often subject to certain conditions and restrictions. (Art 1 – point 12 amending Art 20 – paragraph 2 - point (b) of the USD; Art 1 – point (12) amending Art 20 – para 5 of the USD)

§ Transparency of tariff information: Consumers should be clearly informed about the applicable prices/tariffs. It is of particular importance in case of special offers, package deals, flat rate offers, etc., when it is often difficult for the consumer to separate the price of each service. (Art 1 – point 12 amending Art 21 – para 4 of the USD)

§ Equivalent access to disabled consumers: New provisions by the Commission in favour of disabled users are welcome. However, the obligation to provide information on equivalent access to disabled end-users needs to be further strengthened. (Art 1 – point 13 - sub-point (a) amending Art 22 – para 1 of the USD)

§ Net neutrality: The principle of net neutrality refers to the broadband network free of restrictions on the kinds of equipment that may be attached, on the modes of communication allowed, that does not restrict content, sites, or platforms and where communication is not unreasonably degraded by other communication streams. The principle of net neutrality has to be further emphasized in the proposal. (Art 1 – point 13 - point (b) amending Art 22 – para 3 of the USD)

§ Access to emergency services: Member States should ensure that access to emergency services is provided in the full coverage of their territory, including remote and peripheral areas. (Art 1 – point 14 amending Art 23 of the USD)

§ Number portability: Number portability within the shortest possible delay is indeed desirable; however, a one working day time limit is difficult to be met. The relevant amendment therefore suggests a delay of maximum three working days for switching operators. (Art 1 – point 18 amending Art 30 – para 4 of the USD)

§ Breach of security, loss of personal data: Informing all subscribers about every single breach could create unnecessary confusion for consumers. National Regulatory Authorities should decide whether the security risk and its potential consequences are so serious that there is a need for preventive actions and informing the subscribers or general public. A cooperation mechanism and a reporting obligation is also proposed. (Art 2 – point 3 - sub-point (b) amending Art 4 – para 3 of the CRD)

§ Unsolicited communication: The scope of unsolicited communication measures should be broadened and unsolicited text messages (SMS) should be also included. (Art 2 – point 4 a (new) amending Art 13 – para 1 of the CRD)

§ ‘Technical amendments’: (i) Comitology procedure: Even in case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt the implementing measure as speedily as possible. Therefore the reference to urgency procedure is proposed to be deleted, while an amendment to the recital strengthens the obligation of the institutions to cooperate. (Recital 39; Art 1 - point 12 amending Art 21 - para 6 of the USD; Art 1 - point 13 - sub-point (b) inserting Art 22 - para 3 into the USD; Art 1 - point 16 amending Art 26 - para 7 of the USD; Art 1 - point 16 amending Art 28 - para 2 of the USD; Art 1 - point 20 inserting Art 33 - para 4 into the USD; Art 2 - point 3 - sub-point (b) inserting Art 4 - para 4 into the CRD; Art 2 - point 7 inserting Art 15a - para 4 into the CRD) (ii) EECMA: The decision on the establishment of the European Electronic Communications Market Authority is subject to another legislative procedure; for the reasons of coherence the draftsman suggests deleting all references to EECMA in the present proposal. (Same paragraphs as above concerning the urgency procedure).

amendamente

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Dezvoltarea unei societăți informaționale omniprezente și eficiente necesită furnizarea universală de tehnologie fără fir și în bandă largă, ceea ce impune în continuare sprijin la nivel de stat membru și comunitar. Ca atare, Comisia ar trebui, cu ocazia redefinirii viitoare a serviciului universal, să propună ca internetul în bandă largă să fie inclus în sfera serviciilor universale.

Justificare

The development of an efficient, ubiquitous information society calls for the universal provision of broadband and wireless technology.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Furnizorii de comunicații electronice trebuie să asigure informarea adecvată a clienților lor cu privire la asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență, furnizând informații clare și transparente în contractul inițial al clientului și la intervale regulate după încheierea acestuia, de exemplu informații referitoare la sistemul de facturare a clientului. Clienții trebuie să fie ținuți la curent și cu posibilele acțiuni pe care furnizorul de comunicații electronice le-ar putea întreprinde pentru soluționarea violării securității sau ca răspuns la un incident privind securitatea sau integritatea, întrucât astfel de acțiuni ar putea avea un impact direct sau indirect asupra datelor personale ale clientului, asupra confidențialității sau asupra altor aspecte ale serviciului furnizat.

(12) Furnizorii de comunicații electronice trebuie să asigure informarea adecvată a clienților lor cu privire la asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență, furnizând informații clare și transparente în contractul inițial al clientului și la intervale regulate după încheierea acestuia, de exemplu informații referitoare la sistemul de facturare a clientului. De asemenea, clienții ar trebui informați corespunzător despre drepturile lor de a fi incluși în bazele de date de abonați și ar trebui să dispună de posibilitatea efectivă de a-și exercita acest drept, atât la începutul, cât și în cursul relației contractuale. Astfel, clienții ar trebui consultați explicit la momentul solicitării unui serviciu, dacă și în ce mod doresc ca informațiile relevante să fie introduse în bazele de date de abonați. Întrucât există metode de înregistrare a informației în bazele de date de abonați, fără ca aceasta să fie divulgată utilizatorilor serviciilor de informații telefonice, asigurându-se astfel liste cuprinzătoare de abonați, fără ca protecția datelor personale să fie periclitată, ar trebui ca această opțiune să fie oferită clienților și de către operatorii de acces. Clienții trebuie să fie ținuți la curent și cu posibilele acțiuni pe care furnizorul de comunicații electronice le-ar putea întreprinde pentru soluționarea violării securității sau ca răspuns la un incident privind securitatea sau integritatea, întrucât astfel de acțiuni ar putea avea un impact direct sau indirect asupra datelor personale ale clientului, asupra confidențialității sau asupra altor aspecte ale serviciului furnizat.

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users and for users in general (as recognised by the Universal Service Directive). It is necessary to put in place mechanisms which guarantee the exercise of the right of end-users to be included in directory databases in these ways and thereby ensure the comprehensiveness of directory services in accordance with Recital 11 of the Universal Service Directive.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) O piață competitivă ar trebui să asigure că utilizatorii finali pot accesa și distribui orice conținut legal și pot folosi la alegere orice aplicații și/sau servicii legale, astfel cum se stabilește la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE. Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a comunicațiilor electronice pentru consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui să fie bine informați în permanență cu privire la orice restricții și/sau limitări impuse utilizării de servicii de comunicații electronice de către furnizorul de serviciu și/sau rețea. În cazul în care nu există o concurență reală, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să facă apel la măsurile accesibile în temeiul Directivei 2002/19/CE pentru a asigura că accesul utilizatorilor la anumite tipuri de conținut sau aplicații nu este restricționat fără justificare.

(14) O piață competitivă ar trebui să asigure că utilizatorii finali pot accesa și distribui orice conținut legal și pot folosi la alegere orice aplicații și/sau servicii legale, astfel cum se stabilește la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE. Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a comunicațiilor electronice pentru consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui să fie bine informați în permanență cu privire la orice restricții și/sau limitări impuse utilizării de servicii de comunicații electronice de către furnizorul de serviciu și/sau rețea. În cazul în care nu există o concurență reală, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să facă apel la măsurile accesibile în temeiul Directivei 2002/19/CE pentru a asigura că accesul utilizatorilor la anumite tipuri de conținut, servicii sau aplicații nu este restricționat fără justificare și că, de exemplu, condițiile nerezonabile privind accesul în masă sunt abordate.

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). These problems need to be addressed in order to permit the end users the full benefits of competition in directory enquiry services and allow the complete removal of retail regulation (USO).

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) O piață competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii pot beneficia de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri particulare, ar putea fi necesar să se asigure că rețelele de comunicații publice ating un nivel minim de calitate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului și încetinirea traficului din cadrul rețelelor. În special, Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare cu scopul de a identifica standardele de calitate care să fie aplicate de către autoritățile naționale de reglementare.

(16) O piață competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii pot beneficia de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri particulare, ar putea fi necesar să se asigure că rețelele de comunicații publice ating un nivel minim de calitate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului și încetinirea traficului din cadrul rețelelor. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată stabili standarde de calitate corespunzătoare, iar [xxx] și Comisia ar trebui consultate pentru a se asigura coerența între abordările autorităților naționale de reglementare.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Serviciile de informații telefonice ar trebui să fie, și adeseori sunt, furnizate în condiții de concurență, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice1. Ar trebui prevăzute măsuri aplicabile pieței en gros, care să asigure includerea datelor utilizatorilor finali (atât pentru servicii fixe, cât și mobile) în bazele de date, furnizarea bazată pe costuri a acestor date către furnizorii de servicii, precum și furnizarea de acces la rețea în condiții de preț avantajoase, transparente și rezonabile, în vederea asigurării de beneficii maxime pentru utilizatorii finali de pe urma concurenței, având ca obiectiv final eliminarea legislației pentru piața cu amănuntul a acestor servicii.

1 JO L 249, 17.9.2002, p. 21.

Justificare

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă1, stipulează că transmiterea de informații prin intermediul unei rețele de comunicații furnizate de un destinatar al unui serviciu nu incumbă responsabilitatea furnizorului de servicii pentru informațiile transmise. Furnizorul de servicii de comunicații electronice este, prin urmare, obligat să notifice abonaților și autorităților naționale de reglementare numai pentru încălcările condițiilor de securitate în relație cu furnizarea serviciului, care ar putea consta în date privind abonații, informații referitoare la trafic sau cu conținut personal, în cazul în care furnizorii oferă servicii de conținut.

1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Țările cărora Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor le-a atribuit codul internațional „3883” au delegat responsabilitatea administrativă pentru Spațiul european de numerotare telefonică (ETNS) către Comitetul pentru comunicații electronice (CCE) al Conferinței Europene a Administrațiilor de Poșși Telecomunicații (CEAPT). Progresele tehnologice și ale pieței arată că ETNS reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru serviciile paneuropene, realizarea potențialul acestuia fiind însă împiedicată în prezent de cerințele procedurale excesiv de birocratice și de lipsa de coordonare dintre administrațiile naționale. Pentru a stimula dezvoltarea Spațiului european de numerotare telefonică, administrarea acestuia (care include stabilirea, monitorizarea și dezvoltarea sa) ar trebui transferată Autorității europene de reglementare a pieței de comunicații electronice instituită prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului din […], numită în continuare „Autoritatea”. Autoritatea va asigura coordonarea cu acele țări care utilizează codul „3883” dar care nu sunt state membre în numele statelor membre cărora le-a fost atribuit codul „3883”.

eliminat

Justificare

Given the low demand for this numbering range, no provisions are needed concerning the management of ETNS at European level.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu media audo-vizual liniar astfel cum este definit în Directiva Parlamentului European și a Consiliului din [….] 2007 privind serviciile media audiovizuale, care este furnizată de un furnizor de servicii media pentru vizionarea simultană de programe pe baza unei grile de programe; un furnizor de servicii media poate furniza un număr de programe audio sau audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, însă numai anumitor canale furnizate de un anumit furnizor de servicii media. Statele membre ar trebui să ofere o justificare clară pentru obligațiile „must-carry” în legislația națională pentru a asigura că astfel de obligații sunt transparente, proporționale și clar definite. În acest scop, regulile „must-carry” ar trebui stabilite într-un mod care să stimuleze investițiile eficiente în infrastructură. Regulile „must-carry” ar trebui revizuite în mod periodic în vederea actualizării acestora în ceea ce privește progresele tehnologice și ale pieței pentru a se asigura că aceste reguli continuă să fie proporționale cu obiectivele urmărite. Având în vedere schimbările rapide ale condițiilor tehnologice și ale condițiilor pieței, o astfel de revizuire globală ar trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani și ar presupune o consultare publică a tuturor părților interesate. Unul sau mai multe canale de difuzare pot fi completate de servicii în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul video-text, serviciul de subtitrare, descrierea audio sau limbajul semnelor.

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-carry” pot fi aplicate anumitor servicii radiofonice și audiovizuale în conformitate cu Directiva 89/552/CEE Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre referitoare la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (Directiva privind serviciile media audiovizuale)1 și servicii complementare furnizate de un anumit furnizor de servicii media. Statele membre ar trebui să ofere o justificare clară pentru obligațiile „must-carry” pentru a asigura că astfel de obligații sunt transparente, proporționale și clar definite. În acest scop, regulile „must-carry” ar trebui stabilite într-un mod care să stimuleze investițiile eficiente în infrastructură. Regulile „must-carry” ar trebui revizuite în mod periodic în vederea actualizării acestora în ceea ce privește progresele tehnologice și ale pieței pentru a se asigura că aceste reguli continuă să fie proporționale cu obiectivele urmărite. Având în vedere schimbările rapide ale condițiilor tehnologice și ale condițiilor pieței, o astfel de revizuire globală ar trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani și ar presupune o consultare publică a tuturor părților interesate. Serviciile complementare includ servicii în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul video-text, serviciul de subtitrare, descrierea audio sau limbajul semnelor, dar nu se limitează la acestea.

 

 

__________

1 JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/65/CE (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

Justificare

In view of new platforms and services, and to allow Member States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) O încălcarea a securității care ar avea ca rezultat pierderea sau compromiterea de date personale ale unui utilizator individual, dacă nu este soluționată la timp și într-un mod adecvat, ar putea conduce la pierderi economice substanțiale și la daune sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De aceea, abonații afectați de astfel de incidente privind securitatea ar trebui înștiințați fără întârziere și informați pentru a-și lua măsurile de precauție necesare. Notificarea ar trebui să includă informații privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluționa violarea securității, precum și recomandări pentru utilizatorii afectați.

(29) O încălcarea a securității care ar avea ca rezultat pierderea sau compromiterea de date personale ale unui utilizator individual, dacă nu este soluționată la timp și într-un mod adecvat, ar putea conduce la pierderi economice substanțiale și la daune sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De aceea, abonații afectați de incidente grave privind securitatea ar trebui înștiințați fără întârziere și informați pentru a-și lua măsurile de precauție necesare, în cazul în care autoritățile naționale de reglementare consideră acest lucru necesar, după ce au fost notificate de către furnizorul de servicii. În cazul în care datele personale au fost corupte, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie în măsură să decidă să nu ceară o notificare din partea furnizorului de servicii. O notificare care are loc în asemenea circumstanțe ar trebui să includă informații privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluționa violarea securității, precum și recomandări pentru utilizatorii afectați, în funcție de fiecare caz în parte.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a) Calitatea prestării serviciului nu ar trebui să afecteze posibilitatea întreprinderilor ce oferă rețele de comunicații publice de a furniza servicii diferențiate și diferite niveluri de calitate. Aceasta reprezintă cea mai bună modalitate de a oferi consumatorilor libertate de alegere, stimulând creșterea beneficiilor consumatorilor și cererea.

Justificare

The proposed new recital clarifies that network providers should be able to offer different quality of service levels, as supported in the Staff Working Document and Impact Assessment, and clarifies the nature of blocking and service degradation.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind transparența tarifelor, calitatea minimă a cerințelor de serviciu, punerea în aplicare efectivă a serviciilor „112”, accesul efectiv la numere și servicii, ameliorarea accesibilității pentru utilizatorii finali cu handicap, precum și amendamente pentru adaptarea anexelor la progresele tehnice sau la schimbările survenite în cererea de pe piață. Ar trebui acordată și competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind cerințele de informare și notificare și cooperarea transfrontalieră. Întrucât aceste măsuri sunt de ordin general și au drept scop să completeze directiva în cauză prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din motive de extremă urgență, limita de timp normală pentru procedura de reglementare cu control nu poate fi respectată, Comisia ar trebui să poată utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din decizie.

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind transparența tarifelor, calitatea minimă a cerințelor de serviciu, punerea în aplicare efectivă a serviciilor „112”, accesul efectiv la numere și servicii, ameliorarea accesibilității pentru utilizatorii finali cu handicap, precum și amendamente pentru adaptarea anexelor la progresele tehnice sau la schimbările survenite în cererea de pe piață. Ar trebui acordată și competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind cerințele de informare și notificare și cooperarea transfrontalieră. Întrucât aceste măsuri sunt de ordin general și au drept scop să completeze directiva în cauză prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că aplicarea procedurii de reglementare cu control în termenele obișnuite ar putea împiedica, în anumite situații excepționale, adoptarea la timp a măsurilor de aplicare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să acționeze rapid pentru a asigura adoptarea la timp a măsurilor respective.

 

(Această modificare referitoare la eliminarea procedurii de urgență se aplică întregului text legislativ. Adoptarea sa impune schimbări corespunzătoare în ansamblul textului.)

Justificare

Even in case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt the implementing measure as speedily as possible.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a) Obiectivul directivei privind serviciul universal este de a asigura un nivel înalt al protecției consumatorilor și al utilizatorilor individuali în furnizarea de servicii de telecomunicații. O astfel de protecție nu este necesară în cazul serviciilor de telecomunicații globale. Aceste servicii constau în date comerciale și servicii de voce oferite ca pachete globale unor mari întreprinderi, localizate în diferite țări, în interiorul și în exteriorul Uniunii, pe bază de contracte individuale negociate de către părți de dimensiuni comparabile.

Justificare

Global telecommunications services (GTS) consist of business data and voice services provided to multinational companies with locations across multiple countries, and often different continents. First, against the backdrop of the Universal Service Directive's goal, these services are not provided to mass market consumers or small businesses, but rather to large enterprises.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE (directiva cadru), prezenta directivă se referă la furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice utilizatorilor finali. Scopul îl constituie asigurarea de servicii de bună calitate accesibile publicului din întreaga Comunitate printr-o reală concurență și posibilitate de alegere, precum și tratarea circumstanțelor în care necesitățile utilizatorilor finali nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător de către piață. Prezenta directivă prevede, de asemenea, dispoziții privind echipamentul terminal de la locația clientului.

(1) În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE (directiva cadru), prezenta directivă se referă la furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice utilizatorilor finali. Scopul îl constituie asigurarea de servicii de bună calitate accesibile publicului din întreaga Comunitate printr-o reală concurență și posibilitate de alegere, precum și tratarea circumstanțelor în care necesitățile utilizatorilor finali nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător de către piață. Prezenta directivă prevede, de asemenea, dispoziții privind echipamentul terminal de la locația clientului, acordând o atenție deosebită echipamentului terminal destinat utilizatorilor cu nevoi speciale, inclusiv celor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Articolul 8 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi pentru a garanta furnizarea de servicii universale în conformitate cu articolele 4, 5, 6 și 7 și, dacă este cazul, cu articolul 9 alineatul (2), astfel încât să poată fi acoperit întreg teritoriul național. Statele membre pot desemna diferite întreprinderi sau grupuri de întreprinderi pentru furnizarea unor elemente diferite din serviciile universale la nivel en gros și/sau cu amănuntul și/sau pentru acoperirea unor părți diferite din teritoriul național.”

Justificare

This amendment enables Member States to identify and apply conditions to universal service providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver choice and universal service objectives at the retail level.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot cere, având în vedere condițiile naționale, ca întreprinderile desemnate să propună consumatorilor opțiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele oferite în condiții comerciale normale, în special pentru a garanta că persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale nu sunt împiedicate să acceseze sau să utilizeze accesul la rețea la care se face referire la articolul 4 alineatul (1), sau la serviciile identificate la articolele 4 alineatul (3), alineatul (5), alineatul (6) și alineatul (7) ca fiind sub incidența obligațiilor de serviciu universal și ca fiind furnizate de către întreprinderi desemnate.

(2) Statele membre pot cere, având în vedere condițiile naționale, ca întreprinderile desemnate să propună consumatorilor opțiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele oferite în condiții comerciale normale, în special pentru a garanta că persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale nu sunt împiedicate să acceseze sau să utilizeze accesul la rețea la care se face referire la articolul 4 alineatul (1), sau la serviciile identificate la articolele 4 alineatul (3), alineatul (5), alineatul (6) și alineatul (7) ca fiind sub incidența obligațiilor de serviciu universal și ca fiind furnizate de către întreprinderi desemnate. Întreprinderilor desemnate li se pot rambursa costurile nete suplimentare care pot fi justificate, respectându-se pe deplin normele UE în domeniul concurenței.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții care stabilesc ca întreprinderile desemnate să ofere opțiuni tarifare speciale sau să respecte o încadrare a tarifelor, o echilibrare geografică sau alte mecanisme similare, să garanteze acordarea de sprijin consumatorilor identificați ca având venituri mici, ca fiind persoane cu handicap sau ca având nevoi sociale speciale.

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții care stabilesc ca întreprinderile desemnate să ofere opțiuni tarifare speciale sau să respecte o încadrare a tarifelor, o echilibrare geografică sau alte mecanisme similare, să garanteze acordarea de sprijin consumatorilor identificați ca având venituri mici, ca fiind persoane cu handicap sau ca având nevoi sociale speciale. În astfel de cazuri, întreprinderilor desemnate li se pot oferi compensații pentru costurile nete suplimentare care pot fi justificate, respectându-se pe deplin normele UE în domeniul concurenței.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7 – teza introductivă

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatele 1 - 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La articolul 9, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

(7) La articolul 9, alineatele (1)-(4) se înlocuiesc cu următorul text:

Justificare

Technical amendment linked to Amendment 6 modifying Article 9, paragraph 4 of the Directive 2002/22/EC.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/22/CE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4) „Statele membre pot solicita întreprinderilor cu obligații în conformitate cu articolele 4, 5, 6 și 7 să aplice tarife comune, inclusiv o echilibrare geografică a serviciilor en gros sau cu amănuntul, pe întreg teritoriul național, luându-se în considerare condițiile naționale, sau să respecte o încadrare a tarifelor.”

Justificare

This amendment enables Member States to identify and apply conditions to universal service providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver choice and universal service objectives at the retail level.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Se inserează următorul alineat:

 

„(2a) Fără a aduce atingere obligațiilor care pot fi impuse operatorilor identificați ca având putere semnificativă pe o anumită piață cu amănuntul în conformitate cu alineatul (1), autoritățile naționale de reglementare pot aplica obligațiile prevăzute la alineatul (2), pentru o perioadă de tranziție, operatorilor identificați ca având putere semnificativă pe o anumită piață en gros, în situațiile în care au fost impuse obligații privind piața en gros, dar care nu asigură încă în mod eficient concurența pe piața cu amănuntul.”

Justificare

This amendment enables regulators to prevent activities which inhibit entry and delay the development of competition during an interim period whilst wholesale remedies are still becoming effective.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) serviciile furnizate, nivelul de calitate a serviciilor oferite, precum și termenul necesar pentru conectarea inițială;

(b) serviciile furnizate, orice limitări privind accesul la anumite servicii și la conținutul menționate la alineatul (5) și/sau la utilizarea acestora, nivelul de calitate a serviciilor oferite, termenul necesar pentru conectarea inițială, precum și orice limitări privind utilizarea echipamentului terminal;

Justificare

Consumers shall be clearly informed about any limitation concerning the use of certain services, as well as limitations of their device (phone is not operating with a SIM card of other operators, etc.). It is of particular importance in case of special offers and package deals, when the attractive price is often subject to certain conditions and restrictions.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice care permit comunicații vocale, abonații sunt informați clar dacă se asigură sau nu acces la serviciile de urgență. Furnizorii de servicii de comunicații electronice garantează că abonații sunt informați clar cu privire la lipsa accesului la serviciile de urgență înainte de încheierea contractului și în mod regulat după încheierea acestuia.

(4) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii de comunicații electronice care permit comunicații vocale, abonații sunt informați clar dacă se asigură sau nu acces la serviciile de urgență. Furnizorii de servicii de comunicații electronice garantează că abonații sunt informați clar cu privire la lipsa accesului la serviciile de urgență înainte de încheierea contractului și după încheierea acestuia.

Justificare

The requirement for ‘regular’ information raises the question ‘how often is regularly?' and thus entails legal uncertainty. Information should be provided only when the occasion demands, to avoid an excess of information which would also be unwelcome to the end user.

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații sunt informați clar înainte de și, în mod regulat, după încheierea contractului cu privire la orice limitare impusă de furnizor la posibilitatea de a accesa și distribui conținuturi licite sau de a folosi la alegere orice aplicații și servicii legale.

(5) Statele membre se asigură că și iau măsurile necesare pentru ca, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații să fie informați clar înainte de și, în mod regulat, după încheierea contractului cu privire la orice limitare impusă, în special în ceea ce privește limitările tehnice și cele referitoare la preț sau tarif, de furnizor la posibilitatea de a:

 

(a) accesa, utiliza sau distribui orice conținuturi;

 

(b) accesa sau de a folosi la alegere orice aplicații și servicii; și/sau

 

(c) administra sau de a utiliza orice conținuturi, servicii sau aplicații în echipamentul lor terminal.

 

Asemenea informații sunt furnizate într-o formă clară, completă și ușor accesibilă.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații sunt informați clar înainte de încheierea contractului și, în mod regulat, după încheierea acestuia, cu privire la obligațiile lor de a respecta dreptul de proprietate intelectuală și drepturile asociate acestuia. Fără a aduce atingere Directivei 2000/31/EC privind comerțul electronic, aceasta include obligația de a informa abonații cu privire la cele mai frecvent întâlnite acte de încălcare și cu privire la consecințele acestora.

(6) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonați și întreprinderile care furnizează servicii și/sau rețele de comunicații electronice, abonații sunt informați clar înainte de încheierea contractului și după încheierea acestuia, cu privire la obligațiile lor de a respecta dreptul de proprietate intelectuală și drepturile asociate acestuia.

Justificare

The requirement for ‘regular’ information raises the question ‘how often is regularly?' and thus entails legal uncertainty. Information should be provided only when the occasion demands, to avoid an excess of information which would also be unwelcome to the end user. The detailed obligation laid down in the last sentence would place an unacceptable burden on service providers and in extreme cases could bring them into conflict with professional legal advisers and should therefore be deleted.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Abonații au dreptul de a anula contractul fără penalități din momentul în care sunt informați cu privire la un proiect de modificare a condițiilor contractuale propus de către operatori. Abonații sunt notificați în timp util, cu cel puțin o lună înainte, de aceste modificări, precum și informați asupra dreptului lor de a anula contractul, fără penalități, în cazul în care nu acceptă noile condiții.”

(7) Abonații au dreptul de a anula contractul fără penalități din momentul în care sunt informați cu privire la un proiect de modificare a condițiilor contractuale propus de către operatori. Abonații sunt notificați în timp util, cu cel puțin o lună înainte, de aceste modificări, precum și informați asupra dreptului lor de a anula contractul, fără penalități, în cazul în care nu acceptă noile condiții. Acest drept poate fi exercitat doar în cazul în care modificările prezintă dezavantaje pentru abonați.

Justificare

The right to withdraw without financial penalty should only apply if the modification is disadvantageous to the customer. Otherwise, customers could terminate their contract without notice even if the modification was advantageous.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare