Förfarande : 2008/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0319/2008

Ingivna texter :

A6-0319/2008

Debatter :

PV 22/09/2008 - 21
CRE 22/09/2008 - 21

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0417

BETÄNKANDE     ***I
PDF 160kWORD 216k
18 juli 2008
PE 407.908v02-00 A6-0319/2008

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)

(KOM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Katerina Batzeli

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)

(KOM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0159),

–   med beaktande av artikel 251 och artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C6-0151/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0319/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Då målen för befintliga program redan omfattar främjandet av kreativitet och av innovativ förmåga genom livslångt lärande, särskilt programmet för livslångt lärande, kan ett sådant år genomföras genom att man använder det programmet inom dess befintliga marginaler för att fastställa prioriteringar för ett- eller flerårig finansiering. Program och politik på andra områden, exempelvis näringsliv, sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning och informationssamhället bidrar också till att främja kreativitet och innovativ förmåga och kan stödja initiativet inom sina respektive rättsliga ramar.

(8) Då målen för befintliga gemenskapsprogram redan omfattar främjandet av kreativitet och av innovativ förmåga genom livslångt lärande kan ett sådant år genomföras genom att man använder dessa program inom deras befintliga marginaler för att fastställa prioriteringar för ett- eller flerårig finansiering. Program och politik på andra områden, exempelvis kultur, kommunikation, näringsliv, sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning och informationssamhället bidrar också till att främja kreativitet och innovativ förmåga och kan stödja initiativet inom sina respektive rättsliga ramar.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Tillhandahålla en miljö som är gynnsam för innovation, flexibilitet och anpassningsbarhet i en snabbföränderlig värld och för kreativ hantering av mångfald; alla former av innovation, även social och entreprenörsmässig innovation, bör beaktas.

a) Tillhandahålla en miljö som är gynnsam för innovation och anpassningsbarhet i en snabbföränderlig värld; alla former av innovation, även social och entreprenörsmässig innovation, bör beaktas.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) Betona öppenhet inför kulturell mångfald som ett sätt att stimulera interkulturell kommunikation och främja nära relationer mellan konstformer och med skolor och universitet.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stimulera estetisk förmåga, känslomässig utveckling, lateralt tänkande och intuition samt stimulera kreativitet hos alla barn från de tidigaste utvecklingsstadierna, inbegripet barnomsorg före skolstarten.

b) Stimulera estetisk förmåga, känslomässig utveckling, kreativt tänkande och intuition hos alla barn från de tidigaste utvecklingsstadierna, inbegripet barnomsorg före skolstarten.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Höja medvetenheten om vikten av kreativitet, innovation och entreprenörskap för den personliga utvecklingen, liksom för ekonomisk tillväxt och sysselsättning; skapa entreprenörsmässigt tänkande, särskilt bland ungdomar.

c) Höja medvetenheten om vikten av kreativitet, innovation och entreprenörskap för den personliga utvecklingen, liksom för ekonomisk tillväxt och sysselsättning; skapa entreprenörsmässigt tänkande, särskilt bland ungdomar, genom samarbete med näringslivet.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Bredda tillgången till och minska skillnaderna i tillgång till en rad olika kreativa former som uttrycker personligheten, genom hela den formella utbildningen, och särskilt under de viktigaste åren av ungdomarnas utbildning, så att deras personliga utveckling inte hindras.

f) Bredda tillgången till en rad olika kreativa former som uttrycker personligheten, både genom hela den formella utbildningen och genom icke-formell och informell ungdomsverksamhet.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Höja medvetenheten bland människor om att kreativitet, kunskap och flexibilitet är viktiga för ett rikt och tillfredsställande liv i en tid av snabba tekniska förändringar och global integration; utrusta människor så att de kan förbättra sina karriärmöjligheter på alla områden där kreativitet och innovativ förmåga spelar en viktig roll.

g) Höja medvetenheten bland människor, både på arbetsmarknaden och utanför, om att kreativitet, kunskap och flexibilitet är viktiga för ett rikt och tillfredsställande liv i en tid av snabba tekniska förändringar och global integration; utrusta människor så att de kan förbättra sina karriärmöjligheter på alla områden där kreativitet och innovativ förmåga spelar en viktig roll.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Främja nära relationer mellan konst, näringsliv, skolor och universitet.

utgår

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Utveckla kreativitet och innovativ förmåga genom icke-formell och informell ungdomsverksamhet.

utgår

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Uppmuntra dem som inte befinner sig på arbetsmarknaden att utveckla sin kreativa potential för sin personliga utveckling, och dem som söker arbete att förbättra sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.

utgår

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) Betona öppenhet inför kulturell mångfald som ett sätt att stimulera interkulturell kommunikation och konstnärlig korsbefruktning.

utgår

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) Utveckla kreativitet och innovativ förmåga i privata och offentliga organisationer genom yrkesutbildning, och uppmuntra organisationer att använda människors kreativa förmåga på ett bättre sätt, såväl när det gäller anställda som kunder eller användare.

m) Utveckla kreativitet och innovativ förmåga i privata och offentliga organisationer genom yrkesutbildning, och uppmuntra dem att använda den kreativa förmågan hos både anställda och kunder på ett bättre sätt.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en nationell samordnare som ansvarar för att organisera landets deltagande i Europeiska året för kreativitet och innovation i sådana fall då den nationella Lissabonsamordnaren inte på ett lämpligt vis kan ta över denna roll. Samordnaren ska ansvara för den nationella samordningen av insatserna i samband med Europeiska året för kreativitet och innovation.

Varje medlemsstat ska utse en nationell samordnare som ansvarar för att organisera landets deltagande i Europeiska året för kreativitet och innovation. Samordnaren ska ansvara för den nationella samordningen av insatserna i samband med Europeiska året för kreativitet och innovation.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar det stöd som året kan få via program och politikåtgärder på andra områden, exempelvis näringsliv, sammanhållning, forskning och informationssamhället, ska samfinansiering på europeisk nivå av verksamhet inom ramen för året överensstämma med de prioriteringar och bestämmelser som tillämpas på befintliga program på utbildningsområdet, i synnerhet programmet för livslångt lärande.

Samfinansiering på europeisk nivå av verksamhet inom ramen för året ska överensstämma med de prioriteringar och bestämmelser som på årlig eller flerårig basis tillämpas på befintliga program, särskilt på utbildningsområdet. Program och politiska åtgärder på andra områden, exempelvis kultur, kommunikation, näringsliv, sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning och informationssamhället, kan där det är lämpligt stödja året.


MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag bör ses mot bakgrund av de olika ämnena för tidigare europeiska temaår. 2006 var Europeiska året för arbetstagares rörlighet, 2007 Europeiska året för lika möjligheter och 2008 Europeiska året för interkulturell dialog.

Som kommissionen påpekar är det övergripande målet för det europeiska året 2009 att främja kreativitet för alla som en pådrivande kraft för innovation och en nyckelfaktor för utvecklingen av personlig, yrkesrelaterad, entreprenörskapsmässig och social kompetens genom livslångt lärande. De åtgärder som föreslås för att främja kreativitet och innovativ förmåga kommer att anpassas för alla stadier av livslångt lärande, från olika utbildningsformer via arbetslivet till stadiet efter pensioneringen.

Som under tidigare europeiska år kommer de föreslagna åtgärderna att omfatta informations- och reklamkampanjer, evenemang och initiativ på europeisk, nationell, regional och lokal nivå för att förmedla budskapet och sprida information om goda lösningar.

Kommissionen söker ingen särskild finansiering för det aktuella året. Den kommer att tillhandahållas inom ramen för befintliga gemenskapsprogram och administrativa budgetar.

Iakttagelser

Kommissionens förslag innehåller många förnuftiga idéer och initiativ. Föredraganden delar kommissionens syn på EU:s behov av att lyfta fram sin kreativa och innovativa förmåga av både sociala och ekonomiska skäl och att förbättra EU:s potential att svara upp mot globaliseringens utmaningar och möjligheter.

Föredraganden anser att europeiska år som uppmärksammar olika ämnen är ett sätt att höja allmänhetens medvetenhet, sprida information om goda lösningar, stimulera till politisk debatt och utbyten och aktivera allmänheten. För att undvika att de europeiska åren blir rena PR-evenemang krävs dock insatser för att skapa målsättningar och resultat som är gemensamma för samtliga specifika strategier, program och andra initiativ, samtidigt som man stimulerar till nya åtgärder och strategier.

Därför bör det varje år lanseras ett antal åtgärder som fortsätter efter årets slut och som kan förenas med andra målsättningar, åtgärder och strategier.

Föredraganden anser att kommissionen i slutet av varje år bör lägga fram en rapport om de resultat som nåtts i form av mervärde på nationell och europeisk nivå och konkreta fördelar för befolkningen.

Överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet om att slutföra medbeslutandeförfarandet

Föredraganden välkomnar kommissionens beslut att lägga fram sitt förslag enligt medbeslutandeförfarandet, vilket garanterar att den lagstiftande myndigheten, Europaparlamentet och rådet, deltar fullt ut i att utse året till europeiskt år för kreativitet och innovation.

Föredraganden välkomnar också det konstruktiva och öppna interinstitutionella samarbetet i samband med det aktuella förslaget från kommissionen.

Föredraganden konstaterar att förslaget till betänkande speglar slutsatserna av diskussionerna med rådet och kommissionen under medbeslutandeförfarandet och att det är nödvändigt att avsluta förfarandet för att kunna slutföra förberedelserna och utse året inom de angivna tidsfristerna.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)

Referensnummer

KOM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD)

Framläggande för parlamentet

28.3.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

10.4.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

6.5.2008

ITRE

6.5.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Katerina Batzeli

5.5.2008

 

 

Behandling i utskott

23.6.2008

 

 

 

Antagande

14.7.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Ewa Tomaszewska

Ingivande

18.7.2008

Senaste uppdatering: 11 september 2008Rättsligt meddelande