Eljárás : 2007/0247(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0321/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0321/2008

Viták :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Szavazatok :

PV 24/09/2008 - 6.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0449

JELENTÉS     ***I
PDF 1707kWORD 2760k
2008. július 22.
PE 398.542v03-00 A6-0321/2008

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Catherine Trautmann

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0697),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0427/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0321/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 2007/65/EK irányelv – ( „Az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv” – szerint felülvizsgálat történt az európai uniós információs technológiák, médiaágazatok és -szolgáltatások versenyképességéhez és jogbiztonságához szükséges optimális feltételek, illetve a kulturális és nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. Ebben az értelemben az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások tisztességes és kiegyensúlyozott keretszabályozása az egész európai uniós audiovizuális ágazat fontos alappillére.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés belső piacának kiteljesítéséhez ennek megfelelően meg kell reformálni az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások európai uniós keretszabályozását, ennek érdekében, a hatékony verseny biztosítása céljából meg kell erősíteni a kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci erővel rendelkező piaci szereplők szabályozására vonatkozó közösségi mechanizmust. Ezt a mechanizmust egészíti ki az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) a [dátum]-i […/…./EK] európai parlamenti és tanácsi rendelettel történő létrehozása. A reform tartalmazza továbbá az egységes európai információs tér megvalósítása érdekében egy hatékony spektrumgazdálkodási stratégia meghatározását, valamint a minden felhasználó előtt nyitott információs társadalom megvalósítása érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra vonatkozó rendelkezések megerősítését.

(3) Az elektronikus hírközlés belső piacának kiteljesítéséhez ennek megfelelően meg kell reformálni az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások európai uniós keretszabályozását, ennek érdekében, a hatékony verseny biztosítása céljából meg kell erősíteni a kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci erővel rendelkező piaci szereplők szabályozására vonatkozó közösségi mechanizmust. A reform tartalmazza továbbá az egységes európai információs tér megvalósítása érdekében egy hatékony és összehangolt frekvenciagazdálkodási stratégia meghatározását, valamint a minden felhasználó előtt nyitott információs társadalom megvalósítása érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra vonatkozó rendelkezések megerősítését.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó európai uniós keretszabályozás célkitűzése az elektronikus hírközlés fenntartható „ökoszisztémájának” létrehozása, amely a kereslet és kínálat elvein alapul: az előző a hatékony és versenyképes infrastruktúra- és szolgáltatáspiacok, az utóbbi az információs társadalom intenzív fejlesztése révén.

Indokolás

Az infrastruktúra alapú verseny a telekommunikációs piac hosszú távú működőképességének előfeltétele és e rendelet egyik fő célja.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A cél az előzetes ágazatspecifikus szabályok fokozatos csökkentése a piaci verseny fokozódásával és végül az elektronikus hírközlés versenyjog általi kizárólagos szabályozása. Míg az elektronikus távközlés piacai erős versenydinamikát tanúsítottak az elmúlt években, fontos, hogy az előzetes szabályozási kötelezettségeket csak olyan esetben alkalmazzák, ha nincs hatékony és fenntartható verseny. Az előzetes szabályokat ezen irányelv átültetését követő legkésőbb három éven belül a folytatás szükségességének megállapítása céljából felül kell vizsgálni.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) Az eltérő versenyfeltételekhez való arányos és kiigazított megközelítés érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak képeseknek kell lenniük a piacok szubnacionális alapú meghatározására és a szabályozási kötelezettségek eltörlésére azokon a piacokon és/vagy földrajzi területeken, ahol tényleges infrastrukturális verseny tapasztalható, még akkor is, ha e piacokat nem tekintik különálló piacoknak.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) Az elkövetkező évek egyik legfontosabb feladata a lisszaboni menetrendben kitűzött célok eléréséhez, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítson a tartalomban gazdag internetes szolgáltatások innovációját támogató, nagy sebességű hálózatokra irányuló befektetések számára, valamint hogy megerősítse az Európai Unió nemzetközi versenyképességét. E hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak az EU fogyasztói és a vállalkozások számára. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy előmozdítsák a fenntartható beruházásokat ezen új hálózatok fejlesztésében, és közben a szabályozás előre jelezhetősége és egységessége révén biztosítsák a versenyt és a fogyasztók választási lehetőségei is fokozódjanak.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e) A Bizottság 2006. március 20-i, „A szélessávú szakadék áthidalása” című közleményében elismerte, hogy az Európai Unióban területi különbségek vannak a nagy sebességű, szélessávú szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. A szélessávú kapcsolat általános növekedése ellenére a hozzáférés korlátozott a különféle régiókban, a kis népsűrűség és a távolság miatti magas költségek következtében. Ezeken a területeken a szélessávú technológia telepítése terén végrehajtott beruházások kereskedelmi ösztönzői sokszor elégtelennek bizonyulnak. Pozitívum viszont, hogy a műszaki innováció csökkenti a telepítés költségeit. A szélessávú szolgáltatásokba és új technológiákba történő beruházások biztosítása érdekében a fejletlen területeken az irányelvnek összhangban kell állniuk más politikai intézkedésekkel, például az állami támogatások politikájával, a strukturális alapokkal és a tágabb iparpolitikai célokkal.

Indokolás

A keretszabályozásnak figyelembe kell vennie a fejlettségben mutatkozó regionális szakadékok megszüntetésének szükségességét. Hangsúlyozni kell a szélessávú technológia elterjesztésének különleges fontosságát.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Recital 3 f (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3f) A kutatás-fejlesztésbe történő befektetés létfontosságú a következő generációs optikai üvegszálas hálózatok, valamint a rugalmas és hatékony rádióhozzáférés szempontjából, amely kedvez a fokozott versenynek és innovatív alkalmazásoknak, illetve a fogyasztók számára előnyös szolgáltatásoknak. A kihívást az elektronikus távközlés, a számítástechnika és média szolgálatában álló, mindenütt jelen lévő és elérhető hálózat és szolgáltatási infrastruktúra következő generációjának létrehozása jelenti.

Indokolás

A szabályozásnak a kutatás-fejlesztés újgenerációs vezetékes és vezeték nélküli hálózatok fejlesztésébe történő befektetéseket kell ösztönöznie.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3g) Az elektronikus távközlési piac hatékony működésének kiegészítésekor a közérdeknek is szerepet kell játszania mind a kínálat, mind a kereslet oldalán abban a körforgásban, amelyben a jobb tartalom és szolgáltatások kialakítása az infrastruktúra fejlesztésétől függ és fordítva. Az állami beavatkozásnak arányosnak kell lennie, és nem zavarhatja a versenyt, nem gátolhatja a magánbefektetéseket, és fokoznia kell a befektetési ösztönzőket, valamint csökkentenie kell a belépési korlátokat. E tekintetben az állami hatóságok támogathatják a nagy kapacitású, a jövő követelményeinek megfelelő infrastruktúrák fejlesztését. Mindeközben az állami támogatásokat olyan nyílt, átlátható és versenyalapú eljárások keretében kell odaítélni, amelyek nem támogatnak eleve bizonyos technológiákat, illetve diszkriminációmentes hozzáférést biztosítanak az infrastruktúrához.

Indokolás

Az elektronikus távközlési piacon szerepet játszó állami hatóságoknak némi iránymutatást kell adni, függetlenül attól, hogy szerepük tisztán támogató vagy sokkal inkább elkötelezett jellegű.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3h) A szabályozási keretnek fel kellene ölelnie a fogyasztóvédelem elektronikus távközlési ágazatban történő támogatására vonatkozó célokat a pontos és átfogó tájékoztatás, átláthatóság és magas színvonalú szolgáltatások nyújtásán keresztül az e célt szolgáló minden lehetséges eljárás igénybevételével a díjak átláthatóságának és a szolgáltatások magas színvonalának érdekében, a fogyasztói szervezetek nyilvános konzultációban betöltött szerepének elismerését, valamint azt a célt, hogy biztosítani lehessen, hogy az illetékes hatóságok a spekulációk megakadályozására alkalmas hatáskörrel rendelkezzenek és a megfelelő hatékonysággal léphessenek fel az elektronikus távközlési szolgáltatásokat érintő bármilyen korrupció esetén.

Indokolás

Az elképzelés annak hangsúlyozása, hogy egy összehangolt szabályozási keret céljai között előkelő helyen kell szerepelnie a fogyasztóvédelemnek.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3i) A Bizottságnak figyelembe kell vennie a nemzeti szabályozó hatóságok és az iparág érdekelt felei véleményét az ezen irányelv szerint – az átláthatóság és az arányosság érdekében hatékony konzultációt követően – alkalmazott intézkedések során. A Bizottságnak részletes konzultációs dokumentumokat kell közzétennie, amelyekben kifejti a cselekvés többféle lehetséges módját, és az érdekelt feleknek elegendő időt ad a válaszadásra. A válaszok megfontolása után a Bizottságnak a konzultációt követő közleményben indokolnia kell a meghozott döntést, beleértve azt is, hogy mennyiben vették figyelembe a válaszadók véleményét.

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe vegyék az iparágban érdekelt felek véleményét a közösségi szintű döntések során, és hogy e döntések átláthatóak és az elért eredménnyel arányosak legyenek. Ennek érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak teljes körű és hatékony konzultációt kell folytatniuk az iparág érdekelt feleivel. A Bizottságra történő utalás ERG-re cserélhető, lásd a (3) preambulumbekezdéshez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül tisztázni kell a végberendezések alkalmazásának egyes, a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésére, a végberendezések és az elektronikus távközlési hálózatok közötti interoperabilitás biztosítására vonatkozó szempontokat.

Indokolás

Ha a végberendezésekhez való hozzáférés nem biztosított a fogyatékkal élő végfelhasználók számára, akkor sem az elektronikus távközlési hálózatokhoz, sem a szolgáltatásokhoz nem férhetnek hozzá. Ezért a kettő közötti interoperabilitás biztosítás érdekében szükséges külön megemlíteni, hogy milyen, a fogyatékkal élők számára hozzáférést biztosító végberendezésekről van szó.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság elektronikus távközlési keretrendszeren belül folytatott tevékenységei hozzájárulnak a versenyképességi és innovációs, kulturális, foglalkoztatási, környezetvédelmi, valamint a szociális, regionális kohéziós, illetve területrendezési politikák állami politikai célok területén történő szélesebb értelemben vett végrehajtásához.

Indokolás

A szabályozási keretrendszernek figyelembe kell vennie a regionális fejlesztési szakadék áthidalásának igényét is, valamint az EU összes régiójában az innováció és a befektetések fokozását célzó iparpolitikát.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A nemzeti hírközlési piacok továbbra is különbözőek lesznek az Európai Unión belül. Ezért a nemzeti szabályozó hatóságok és a BERT hatáskörei és szaktudása alapvető jelentőségű ahhoz, hogy versenyképes európai uniós ökoszisztéma épüljön ki a hírközlési piacokon és szolgáltatások terén a nemzeti és regionális különbségek megértése és a szubszidiaritás követelményeinek tiszteletben tartása mellett;

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell tekinteni. A gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben vett lehető leghatékonyabb és legtakarékosabb spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony spektrumhasználatot gátló akadályok fokozatos felszámolása közérdek.

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell tekinteni. A gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben vett lehető leghatékonyabb és legtakarékosabb spektrumgazdálkodás, a kulturális sokféleség és a médiapluralizmus célkitűzéseinek figyelembevétele, valamint a hatékony spektrumhasználatot gátló akadályok fokozatos felszámolása közérdek.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a spektrumgazdálkodás továbbra is figyelembe vegye a kulturális és médiapluralizmus vonatkozásait.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Annak ellenére, hogy a spektrumgazdálkodás továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, kizárólag a közösségi szintű koordináció, és – adott esetben – harmonizáció biztosíthatja, hogy a spektrum használói teljes mértékben kihasználják a belső piac előnyeit, és hogy az EU érdekei világszerte tényleges védelem alatt állnak.

Indokolás

A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) Ezen irányelv spektrumgazdálkodási rendelkezéseinek összhangban kell állniuk a rádióspektrum-gazdálkodásért felelős nemzetközi vagy regionális szervezetek, így a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) munkájával, annak érdekében, hogy az egész Közösségben és világszerte biztosított legyen a frekvenciahasználat összehangolása és hatékony irányítása.

Indokolás

A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c) A 2002/21/EK irányelv (Keretirányelv) 8a. cikkében megállapított célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében 2010-ben a rádióspektrummal foglalkozó csúcstalálkozót kell összehívni a tagállamok irányításával és az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az összes érdekelt fél részvételével. A csúcstalálkozónak különösen a következőkhöz kell hozzájárulnia:

 

a) általánosságban biztosítsa a nagyobb következetességet az európai spektrumpolitikák terén;

 

b) frekvenciák felszabadítása a digitális átállás utáni új elektronikus hírközlési szolgáltatások számára;

 

c) iránymutatás az analógról a digitális földfelszíni televíziózásra történő átálláshoz.

Indokolás

Mivel nehéznek tűnik, hogy egyetértésre jusson valamennyi érdekelt fél, 2010 ideális időpont lehet, hogy egy csúcstalálkozón konszenzus szülessen.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d) A digitális technológia magasabb színvonalú átviteli hatékonysága eredményeként az analógról a digitális földfelszíni televíziózásra történő átálláshoz szabadítson fel jelentős mennyiségű spektrumot, az ún. „digitális frekvenciatöbbletet” az Európai Unióban. A tagállamoknak a lehető leggyorsabban fel kell szabadítaniuk a „digitális frekvenciatöbbletet”, lehetővé téve a polgárok számára, hogy élvezzék az új, innovatív és versenyképes szolgáltatások telepítéséből származó előnyöket. Ezért a digitális frekvenciatöbblet hatékony (újra)elosztását gátoló minden nemzeti szinten fennálló akadályt el kell távolítani, és a Közösségnek következetesebb és integráltabb megközelítést kell szorgalmaznia a digitális frekvenciatöbblet elosztása tekintetében.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás során gondoskodni kell a káros zavarás elkerüléséről. Ennek megfelelően, hogy a szabályozói beavatkozás a káros zavarás megelőzéséhez szükséges mértékre szorítkozhasson, pontos meghatározást kell adni a káros zavarás fogalmára.

(17) A rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás során gondoskodni kell a káros zavarás elkerüléséről. Ennek megfelelően, hogy a szabályozói beavatkozás a káros zavarás megelőzéséhez szükséges mértékre szorítkozhasson, a jelenleg nemzetközileg elfogadott frekvenciatervekre való hivatkozással pontos meghatározást kell adni a káros zavarás fogalmára.

Indokolás

A nemzeti és nemzetközi frekvenciatervek létrehozásának egyik fő indoka a zavarás problémája. Mivel a frekvenciák átlépik az EU határait, ezért a zavarás elkerülése érdekében tiszteletben kell tartani a nemzetközileg kötelező erejű megegyezéseket.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A technológia- és szolgáltatássemleges engedélyezésen – azaz annak lehetővé tételén, hogy a spektrum felhasználói maguk választhassák meg az adott frekvenciasávban alkalmazandó legjobb technológiákat és szolgáltatásokat (a továbbiakban: technológia- és szolgáltatássemlegesség elve) – keresztül fokozni kell a spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a technológiák és a szolgáltatások állami előírására csak kivételes esetekben kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen indokolni, és rendszeres időközönként felül kelljen vizsgálni.

(20) A technológia- és szolgáltatássemleges engedélyezésen – azaz annak lehetővé tételén, hogy a spektrum felhasználói maguk választhassák meg az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára rendelkezésre álló, a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) rádiószabályzatában meghatározott frekvenciasávokban alkalmazandó legjobb technológiákat és szolgáltatásokat (a továbbiakban: technológia- és szolgáltatássemlegesség elve) – keresztül fokozni kell a spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a technológiák és a szolgáltatások állami előírására csak akkor kerüljön sor, ha közérdekű célokról van szó.

Indokolás

Biztosítani kell a jogi egységességet a keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdése alapján előirányzott szolgáltatássemlegesség fogalmának meghatározásával.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a technológiasemlegesség elvétől csak korlátozott körben legyen mód eltérni, és csak akkor, ha azt a káros zavarás elkerülésének szükségessége (például emissziós maszkok és energiaszint előírásával), a közegészségügy védelme (például a lakosságot érő elektromágneses sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos spektrumfelosztás igénye (különösen ha a spektrumhasználatot kizárólag általános engedélyek szabályozzák) indokolja, illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség elve alól tett valamely kivétel érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

(21) Kívánatos, hogy a technológiasemlegesség elvével kapcsolatos korlátozások megfelelőek legyenek, és azokat a káros zavarás elkerülésének szükségessége (például emissziós maszkok és energiaszint előírásával), a közegészségügy védelme (például a lakosságot érő elektromágneses sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos spektrumfelosztás igénye (különösen ha a spektrumhasználatot kizárólag általános engedélyek szabályozzák), illetőleg a közösségi joggal összhangban álló közérdekű cél teljesítése indokolja.

Indokolás

Egységességet biztosít az irányelv szövegével, amely a technológiasemlegesség vonatkozásában „korlátozásokat”, nem pedig „kivételeket” említ. A korlátozások nem szorítkozhatnak a szolgátatássemlegesség elve alóli kivételre, hanem összhangban kell lenniük a közérdekű célokkal.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól a szükségesnek ítélt körben és az arányosság szem előtt tartásával engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, amelyek egyértelműen meghatározott közérdekű célból, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. Kívánatos, hogy az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítását. Az életbiztonság védelméhez szükséges kört kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-használati engedély jogosultja szabadon megválaszthassa a rádiófrekvencián nyújtott tartalom szolgáltatásának leghatékonyabb módját, az engedély a tartalmat nem szabályozhatja.

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez, valamint a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási tervekben és a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) Rádiószabályzatában szereplő rendelkezésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, amelyek a nemzeti közérdeket érintő megfontolások figyelembevétele vagy egyértelműen meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéséhez, a rádiófrekvenciák hatékony használatához és a hatékony spektrumgazdálkodáshoz szükségesek. Kívánatos, hogy az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják a nemzeti audiovizuális és médiapolitikák, a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítását. Az életbiztonság védelmét vagy a fenti célkitűzések megvalósításának garantálását igénylő eseteket kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-használati engedély jogosultja szabadon megválaszthassa a rádiófrekvencián nyújtott tartalom szolgáltatásának leghatékonyabb módját, az engedély a tartalmat nem szabályozhatja.

Indokolás

A közérdek és a kereskedelmi érték közti egyensúly vizsgálata alapján kell eldönteni, hogy a spektrumot ki lehet-e szolgáltatássemleges módon osztani. A gyakorlatban a Bizottság ezt a megközelítést követi, például a digitális többletről szóló közleményében, amelyben a konkrét szolgáltatásoknak a konkrét spektrum-(al)sávokra való kiosztását javasolja.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdításával kapcsolatos esetleges kivételek körének és természetének meghatározása tagállami hatáskör, korlátait az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, a nemzeti audiovizuális és médiapolitika, valamint a médiapluralizmus előmozdításával kapcsolatos esetleges kivételek körének és természetének meghatározása tagállami hatáskör, korlátait az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

Indokolás

A tagállamok hatáskörébe kell tartoznia a nemzeti audiovizuális és médiapolitikával kapcsolatos kivételek köre és természete meghatározásának.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Mivel a kivételek kihatnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának fejlődésére, kívánatos, hogy a Bizottságnak – figyelemmel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (rádióspektrum-határozat) a rádiófrekvenciák rendelkezésre állására és hatékony kihasználására vonatkozóan meghatározott összehangolt műszaki feltételekre – lehetősége legyen harmonizálni a technológia- és a szolgáltatássemlegesség elve alóli, a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus biztosítását célzó kivételektől eltérő kivételek alkalmazási körét és mibenlétét.

törölve

Indokolás

Az általunk javasolt módosított 9c. cikkel való jogi következetesség biztosítása.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A belső piac működésének előmozdítása és a határokon átnyúló szolgáltatások kialakításának támogatása érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás területén egyedi feladatokat ruházzon. Annak érdekében továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen megjegyezhető számokon, hasonló árakon érjenek el valamennyi tagállamban, indokolt, hogy a Bizottság a műszaki végrehajtási intézkedések elfogadása körében, a szükségesnek mutatkozó mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció elveinek vagy mechanizmusának szabályozására.

(29) A belső piac működésének előmozdítása és a határokon átnyúló szolgáltatások kialakításának támogatása érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy konzultálhasson a BERT-tel a számkiosztás területén. Annak érdekében továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen megjegyezhető számokon, hasonló árakon érjenek el valamennyi tagállamban, indokolt, hogy a Bizottság a műszaki végrehajtási intézkedések elfogadása körében, a szükségesnek mutatkozó mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció elveinek vagy mechanizmusának szabályozására, valamint az e szolgáltatásokhoz való felhasználóbarát hozzáférést biztosító egyetlen közvetlen európai uniós hívószám létrehozására.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget.

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés tisztességes, hatékony és környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák a hálózati elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz, mint például az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra – különösen az új optikai üvegszálas hozzáférési hálózatok – kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget. Különösen a nemzeti szabályozó hatóságok számára kell lehetővé tenni, hogy az üzemeltetőket referenciaajánlat benyújtására kötelezhessék, amely tisztességes és megkülönböztetésmentes módon biztosítja a saját alépítményeikhez való hozzáférést.

Indokolás

A kiegészítések összhangban vannak a 12. cikk módosításaival. Az új szereplők számára biztosítani kell a jelentős piaci erővel bíró üzemeltetők alépítményeihez való tisztességes feltételekkel és megkülönböztetésmentes módon történő hozzáférést. Ez elősegíti az infrastrukturális versenyt és a teljes mértékben versenyjellegű piacra való áttérést. Az új hálózatok kiépítése tekintetében a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztása felgyorsíthatja, illetve csökkentheti pénzügyi és környezeti hatásukat.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló megbízható és biztonságos információközlés egyre inkább központi kérdés a gazdaság és a társadalom egésze számára. A rendszerek összetettsége, a műszaki hibák és az emberi tévedések, a balesetek és a támadások mind következményekkel járhatnak a fizikai infrastruktúra azon elemeinek működésére és rendelkezésre állására nézve, amelyek fontos szolgáltatásokat – beleértve az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat is – tesznek elérhetővé az Európai Unió polgárai számára. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a nyilvános hírközlő hálózatok integritásának és biztonságának fenntartásáról. A Hatóságnak – egyebek mellett szakértői tevékenységgel és tanácsadással, valamint a bevált gyakorlati megoldások cseréjének elősegítésével – hozzá kell járulnia az elektronikus hírközlés biztonságának fokozásához. Mind a Hatóságnak, mind a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges eszközökkel, beleértve a hálózatok és a szolgáltatások biztonsága mértékének meghatározásához elegendő mennyiségű információhoz, valamint a hálózatok és a szolgáltatások működésére nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós biztonsági eseményekkel kapcsolatos, átfogó és megbízható adatokhoz való hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is. Minthogy a megfelelő mértékű biztonság biztosítása nem egyszeri feladat, hanem folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és korszerűsítést igényel, az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat a meghatározott kockázatnak megfelelően – figyelembe véve az ezen intézkedések területén elért legújabb eredményeket – intézkedések megtételére kell kötelezni az integritás és a biztonság fenntartása érdekében.

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló megbízható és biztonságos információközlés egyre inkább központi kérdés a gazdaság és a társadalom egésze számára. A rendszerek összetettsége, a műszaki hibák és az emberi tévedések, a balesetek és a támadások mind következményekkel járhatnak a fizikai infrastruktúra azon elemeinek működésére és rendelkezésre állására nézve, amelyek fontos szolgáltatásokat – beleértve az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat is – tesznek elérhetővé az Európai Unió polgárai számára. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a nyilvános hírközlő hálózatok integritásának és biztonságának fenntartásáról. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek (ENISA) – egyebek mellett szakértői tevékenységgel és tanácsadással, valamint a bevált gyakorlati megoldások cseréjének elősegítésével – hozzá kell járulnia az elektronikus hírközlés biztonságának fokozásához. Mind az ENISA-nak, mind a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges eszközökkel, beleértve a hálózatok és a szolgáltatások biztonsága mértékének meghatározásához elegendő mennyiségű információhoz, valamint a hálózatok és a szolgáltatások működésére nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós biztonsági eseményekkel kapcsolatos, átfogó és megbízható adatokhoz való hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is. Minthogy a megfelelő mértékű biztonság biztosítása nem egyszeri feladat, hanem folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és korszerűsítést igényel, az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat a meghatározott kockázatnak megfelelően – figyelembe véve az ezen intézkedések területén elért legújabb eredményeket – intézkedések megtételére kell kötelezni az integritás és a biztonság fenntartása érdekében.

Indokolás

A hálózatok és szolgáltatások biztonsága tekintetében továbbra is az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) lesz egyedül illetékes.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Azokon a területeken, ahol közösen megállapított biztonsági követelményeket kell megállapítani, a Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie olyan műszaki végrehajtási intézkedések elfogadására, amelyek célja a belső piaci elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások megfelelő mértékű biztonságának elérése. A Hatóságnak szaktanácsadással kell hozzájárulnia a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések harmonizációjához. A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv alapján elfogadott műszaki végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban kötelező erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy ellenőrzéseket végezzenek, és nem teljesítés esetén szankciókat alkalmazzanak.

(33) Azokon a területeken, ahol közösen megállapított biztonsági követelményeket kell megállapítani, a Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie olyan műszaki végrehajtási intézkedések elfogadására, amelyek célja a belső piaci elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások megfelelő mértékű biztonságának elérése. Az ENISA-nak szaktanácsadással kell hozzájárulnia a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések harmonizációjához. A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv alapján elfogadott műszaki végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban kötelező erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy ellenőrzéseket végezzenek, és nem teljesítés esetén szankciókat alkalmazzanak.

Indokolás

A hálózatok és szolgáltatások biztonsága tekintetében továbbra is az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) lesz egyedül illetékes.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a) Ösztönözni kell a befektetéseket és a versenyt, hogy a fogyasztói választás lehetőségét védjék, ne pedig korlátozzák.

Indokolás

Az irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy a versenyt nem szabad a befektetés rovására feláldozni – például szabályozói szünnapokon keresztül.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, amely a vertikálisan integrált gazdasági szereplőket működési szempontból önálló vállalkozások létesítésére kötelezi, az a célja, hogy az értéklánc következő szintjén lévő piacon működő szolgáltatók, így a vertikálisan integrált gazdasági szereplő saját szervezeti egységei is, teljes mértékben egyenértékű hozzáférési termékekhez jussanak. A funkcionális szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé ösztönöz a megkülönböztetésmentesség mellőzésére, és segíti a megkülönböztetésmentességet megkövetelő kötelezettségek betartásának ellenőrzését és kikényszerítését, számos érintett piacon javíthatja a versenyt. Kivételes esetekben, ha a megkülönböztetésmentesség több érintett piacon folytatólagosan nem valósult meg ténylegesen, illetőleg ha a korábban megfelelőnek ítélt egy vagy több korrekciós intézkedés igénybevételét követően ésszerű időn belül egyáltalán nincs vagy csekély a kilátás az infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt lehet korrekciós intézkedésként funkcionális szétválasztást alkalmazni. Különösen fontos azonban biztosítani, hogy az intézkedés ne vegye el az érintett vállalkozás kedvét a hálózati beruházásoktól, és ne járjon hátrányos következményekkel a fogyasztók jólétével kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása – a keretirányelv 16. cikkében előírt piacelemzési eljárásnak megfelelően – szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz kapcsolódó különböző érintett piacok összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a piacelemzés és a funkcionális szétválasztás részletszabályainak megállapítása során a nemzeti szabályozó hatóságok – figyelemmel a hálózat kiépítettségének mértékére és a technológiai fejlettség fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes és a vezeték nélküli szolgáltatások helyettesíthetőségét – különös figyelmet fordítsanak arra, hogy mely termékek mely önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A belső piaci verseny torzulásainak megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a funkcionális szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

(43) A funkcionális szétválasztásnak, amely a vertikálisan integrált gazdasági szereplőket működési szempontból önálló vállalkozások létesítésére kötelezi, az a célja, hogy az értéklánc következő szintjén lévő piacon működő szolgáltatók, így a vertikálisan integrált gazdasági szereplő saját szervezeti egységei is, teljes mértékben egyenértékű hozzáférési termékekhez jussanak. A funkcionális szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé ösztönöz a megkülönböztetésmentesség mellőzésére, és segíti a megkülönböztetésmentességet megkövetelő kötelezettségek betartásának ellenőrzését és kikényszerítését, számos érintett piacon javíthatja a versenyt. A belső piaci verseny torzulásainak megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a funkcionális szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Indokolás

A funkcionális szétválasztás néhány tagállamban már meghonosodott. Érdekes ötlet, hogy „kivételes esetekben” korrekciós intézkedéseket hozzanak, de ezt a 2014-ben esedékes felülvizsgálat során újra kell értékelni. Addigra világosabban fogjuk látni, hogy a funkcionális szétválasztás hogyan fog fokozottabb versenyhez vezetni, ugyanakkor új infrastrukturális befektetéseket is lehetővé tenni.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a) A piacok további integrációja az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások belső piacán az elektronikus hírközlési jogszabálykeret rendelkezései szerint jobb koordinációt tesz szükségessé az előzetes szabályozások alkalmazása tekintetében.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési piacok követelményeinek kielégítésére. Ez a módosítás e vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) Miközben olyan célok elérése érdekében, mint a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások átjárhatósága, bizonyos körülmények között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó hatóság jelentős piaci erővel nem rendelkező üzemeltetőkre is ró kötelezettségeket, gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettségek megállapítása a keretszabályozással, különösen pedig a keretszabályozásban előírt bejelentési eljárásokkal összhangban történjék.

(46) Miközben olyan célok elérése érdekében, mint a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások átjárhatósága, vagy a hatékonyság, a tartós verseny és a végfelhasználók maximális haszna érdekében bizonyos körülmények között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó hatóság jelentős piaci erővel nem rendelkező üzemeltetőkre is ró kötelezettségeket, gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettségek megállapítása a keretszabályozással, különösen pedig a keretszabályozásban előírt bejelentési eljárásokkal összhangban történjék.

Indokolás

Jelenleg a szabályozatlan környezetben tevékenykedő hozzáférésüzemeltetők túlzottan magas árakat kérnek a tudakozószolgálatok hívásáért és egyben meg is akadályozzák, hogy a tudakozószolgáltatók saját kiskereskedelmi áraikat alkalmazzák. Semmi nem indokolja, hogy a hozzáférésüzemeltetők a hasonló összekapcsolási termékektől – amelyek a forgalom összekapcsolási ponthoz és ponttól való szállításából állnak – eltérően állapítsák meg a díjaikat. Ezeket a problémákat kezelni kell annak érdekében, hogy a tudakozószolgálatok versenyéből származó hasznokat teljes mértékben a végfelhasználók élvezhessék, és lehetővé váljon a tudakozókra vonatkozó szabályozott egyetemes kiskereskedelmi szolgáltatások megszüntetése.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(47a) Ha a Közösség elektronikus hírközlési politikájának végrehajtásához a műszaki végrehajtási intézkedéseket meghaladó harmonizációs intézkedések elfogadása szükséges, a Bizottságnak a Szerződés alapján jogalkotási javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Indokolás

Jogalkotási javaslatban kell foglalkozni az olyan harmonizációs intézkedésekkel, amelyek a szabályozási keret új és lényeges rendelkezésekkel való bővítésével járnak. Kizárólag a keretben meghatározott szabályok közvetlen alkalmazásának vagy a nem lényeges elemekkel való bővítésnek kell a komitológiai eljárás hatálya alá tartoznia.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a kiosztásra vonatkozó döntések körében a szolgáltatás- és a technológiasemlegesség követelményeinek bevezetése, valamint a vállalkozások közötti jogátruházás lehetőségének bővülése nyomán megnőjön a nagyközönségnek szánt elektronikus hírközlési szolgáltatások és audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásának szabadsága, és bővüljenek az erre rendelkezésre álló eszközök; ez egyben a közérdekű célok elérését is segíti. Ezért az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a műsorszolgáltatókra rótt egyes közérdekű kötelezettségek egyedi spektrumhasználati jogok biztosítása nélkül is egyre inkább teljesíthetők. A spektrum műsorszolgáltatók részére történő kijelölése során kizárólag akkor indokolt egyedi kritériumokat felállítani, ha ez alapvető fontosságú egy adott, a nemzeti jogban kitűzött közérdekű cél eléréséhez. A közérdekű célok eléréséhez kapcsolódó eljárásoknak mindenkor átláthatónak, objektívnek, arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a kiosztásra vonatkozó döntések körében a szolgáltatás- és a technológiasemlegesség követelményeinek bevezetése, valamint a vállalkozások közötti jogátruházás lehetőségének bővülése nyomán megnőjön a nagyközönségnek szánt elektronikus hírközlési szolgáltatások és audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásának szabadsága, és bővüljenek az erre rendelkezésre álló eszközök; ez egyben a közérdekű célok elérését is segíti. Az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a műsorszolgáltatókra rótt egyes közérdekű kötelezettségek tekintetében azonban indokolt lehet egyedi kritériumokat felállítani a frekvenciakiosztás során, amennyiben úgy tűnik, hogy ez alapvető fontosságú egy konkrét, a nemzeti jogban kitűzött közérdekű cél eléréséhez. A közérdekű célok eléréséhez kapcsolódó eljárásoknak mindenkor átláthatónak, objektívnek, arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

Indokolás

A (49) preambulumbekezdés nincs összhangban az engedélyezési irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével. Fontos elismerni a nemzeti jogban rögzített kulturális és médiapolitikai célok figyelembevételének szükségességét. Az eredeti megfogalmazás ezenkívül a műsorszóró szolgáltatások használatára irányuló egyedi jogok tekintetében korlátozóbb is, mint az engedélyezési irányelv 5. cikkének (2) bekezdése.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében egyetlen spektrumfelhasználó sem mentesíthető a spektrumhasználat vonatkozásában megállapított rendes díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

(50) A spektrumhasználat vonatkozásában megállapított díjak megfizetésének kötelezettsége alóli bármely teljes vagy részleges mentesítésnek objektívnek és átláthatónak kell lennie, és a nemzeti jog által előírt egyéb közérdekű kötelezettségek meglétén kell alapulnia.

Indokolás

Guardans 8. módosításának beillesztése. Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét közérdekű célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a szárazföldi frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53) Az európai hatókörű általános felhatalmazással, spektrumhasználati jogokkal és számhasználati jogokkal szembeni jogi és adminisztratív akadályok felszámolása várhatóan támogatni fogja a technológiafejlesztést és az új szolgáltatások kidolgozását, és hozzájárul a verseny javításához. A rádiófrekvenciák rendelkezésre állására és hatékony kihasználására vonatkozó műszaki feltételeknek a rádióspektrum-határozat alapján történő összehangolásán túlmenően a belső piaci célkitűzések szükségessé tehetik az egyes sávokra vonatkozó jogokkal és engedélyekkel, a számhasználati jogokkal, valamint az általános felhatalmazással összefüggő kiválasztási eljárások és feltételek összehangolását vagy harmonizálását is. Ez különösen igaz azokra az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, amelyek jellegüknél fogva belső piaci dimenzióval rendelkeznek vagy határokon átnyúló lehetőségeket rejtenek magukban, így például a műholdas szolgáltatásokra, mert ezek fejlesztését akadályoznák a spektrumkijelölés tagállamok közötti ellentmondásai. A Bizottságnak ezért a felsorolt célok elérése érdekében – a Hírközlési Bizottság segítségével és a Hatóság véleményének kiemelt figyelembevételével – hatáskörrel kell rendelkeznie műszaki végrehajtási intézkedések elfogadására. A Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedések kötelezhetik a tagállamokat teljes területüket illetően spektrum- és/vagy számhasználati jogok rendelkezésre bocsátására, és szükség esetén a már esetleg meglévő országos használati jogok visszavonására. Ilyen esetekben a tagállamok nemzeti eljárással a kérdéses spektrumsávban vagy számtartományban nem adhatnak ki új spektrumhasználati jogokat.

(53) Az európai hatókörű általános felhatalmazással, spektrumhasználati jogokkal és számhasználati jogokkal szembeni jogi és adminisztratív akadályok felszámolása várhatóan támogatni fogja a technológiafejlesztést és az új szolgáltatások kidolgozását, és hozzájárul a verseny javításához. A rádiófrekvenciák rendelkezésre állására és hatékony kihasználására vonatkozó műszaki feltételeknek a rádióspektrum-határozat alapján történő összehangolásán túlmenően a belső piaci célkitűzések szükségessé tehetik az egyes sávokra vonatkozó jogokkal és engedélyekkel, a számhasználati jogokkal, valamint az általános felhatalmazással összefüggő kiválasztási eljárások és feltételek összehangolását vagy harmonizálását is. Ez különösen igaz azokra az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, amelyek jellegüknél fogva belső piaci dimenzióval rendelkeznek vagy határokon átnyúló lehetőségeket rejtenek magukban, így például a műholdas szolgáltatásokra, mert ezek fejlesztését akadályoznák a spektrumkijelölés tagállamok közötti ellentmondásai illetve az EU és a harmadik országok közötti ellentmondásai, tekintetbe véve a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) határozatait. A Bizottságnak ezért a felsorolt célok elérése érdekében – a Hírközlési Bizottság segítségével és a Hatóság véleményének kiemelt figyelembevételével – hatáskörrel kell rendelkeznie műszaki végrehajtási intézkedések elfogadására. A Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedések kötelezhetik a tagállamokat teljes területüket illetően spektrum- és/vagy számhasználati jogok rendelkezésre bocsátására, és szükség esetén a már esetleg meglévő országos használati jogok visszavonására. Ilyen esetekben a tagállamok nemzeti eljárással a kérdéses spektrumsávban vagy számtartományban nem adhatnak ki új spektrumhasználati jogokat.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben megszabható feltételek tartalmazzanak a fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló különös hozzáférési feltételeket, továbbá tartalmazzák azt az igényt, hogy a hatóságok jelentős katasztrófák előtt, közben és után tájékoztathassák a nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a műszaki innováció fontosságára, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok – szigorúan olyan egyedi korlátozásokkal és feltételekkel, amelyeket e jogok kísérleti jellege indokol – kísérleti célra is kiadhassanak spektrumhasználati engedélyeket.

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben megszabható feltételek tartalmazzanak a fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló különös hozzáférési feltételeket, továbbá eleget tegyenek annak az igénynek, hogy a hatóságok és a segélyszolgálatok jelentős katasztrófák előtt, közben és után tájékoztatni tudják egymást és a nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a műszaki innováció fontosságára, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok – szigorúan olyan egyedi korlátozásokkal és feltételekkel, amelyeket e jogok kísérleti jellege indokol – kísérleti célra is kiadhassanak spektrumhasználati engedélyeket.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60) A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására feljogosító hatáskörrel kell felruházni különösen a keretirányelv 7. cikke szerinti bejelentésekkel; a spektrummal és a számokkal, valamint a hálózatok és a szolgáltatások biztonságával kapcsolatos kérdések harmonizálásával; a transznacionális piacok meghatározásával; a szabványalkalmazással; valamint a keretszabályozás rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásával összefüggésben. A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására feljogosító hatáskörrel kell felruházni továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének a piaci fejleményekhez és a technológiai változásokhoz való hozzáigazításával összefüggésben, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó engedélyezési szabályok, eljárások és feltételek harmonizálása érdekében. A felsorolt intézkedések általános hatályúak és az irányelvek új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, ezért az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására,

(60) A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására feljogosító hatáskörrel kell felruházni különösen a keretirányelv 7. cikke szerinti bejelentésekkel; a spektrummal és a számokkal, valamint a hálózatok és a szolgáltatások biztonságával kapcsolatos kérdések harmonizálásával; a transznacionális piacok meghatározásával; a szabványalkalmazással; valamint a keretszabályozás rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásával összefüggésben. A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására feljogosító hatáskörrel kell felruházni továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének a piaci fejleményekhez és a technológiai változásokhoz való hozzáigazításával összefüggésben, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó engedélyezési szabályok, eljárások és feltételek harmonizálása érdekében. A felsorolt intézkedések általános hatályúak és az irányelvek új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, ezért az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Figyelembe véve, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás rendes határidőkön belüli alkalmazása egyes kivételes helyzetekben meggátolhatja a végrehajtó intézkedések időben történő elfogadását, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság gyors fellépésére van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedéseket időben fogadják el.

Indokolás

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság csak a rendkívüli sürgősségre tekintettel és megfelelően indokolt esetben gyorsíthatja fel az eljárást a komitológiai intézkedések időben történő elfogadásának biztosítása érdekében.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2002/21/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a végberendezésekkel kapcsolatos egyes kérdésekre vonatkozó szabályozás harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti szabályozó hatóságok feladatait, és eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak a Közösség egészében történő harmonizált alkalmazására.

1. 1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a végberendezésekkel kapcsolatos egyes kérdésekre vonatkozó szabályozás harmonizált keretét a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének megkönnyítése, valamint az elektronikus hírközlésnek a hátrányos helyzetű felhasználók általi használatának ösztönzése érdekében. Megállapítja a nemzeti szabályozó hatóságok feladatait, és eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak a Közösség egészében történő harmonizált alkalmazására.

Indokolás

A módosítás célja a végberendezések különböző olyan szempontjainak egyértelművé tétele, amelyek biztosíthatják valamennyi hírközlési szolgáltatás hozzáférhetőségét.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – c pont

2002/21/EK irányelv

2. cikk – (e) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; ide tartoznak a szám- és a címfordítási rendszerek, a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsortájékoztatók, valamint a fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai szekrények és az épületek;”.

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon, elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; ide tartoznak a szám- és a címfordítási rendszerek, a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsortájékoztatók, valamint a fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen az épületekbe való becsatlakozások, az épületek kábelezése, a tornyok és egyéb támasztószerkezetek, az alépítmények, a kábelcsatornák, a tartóoszlopok, az antennatartók, az ellenőrzőaknák és a szekrények, valamint minden egyéb nem aktív hálózati elem;

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – e pont

2002/21/EK irányelv

2 cikk – s pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely veszélyezteti valamely rádiónavigáció-szolgáltatás vagy más biztonsági szolgáltatások működését, valamint amely egyébként akadályoz vagy többször ismételten megszakít valamely, az alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően működő rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos minőségromlást okoz.”

(s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely veszélyezteti valamely rádiónavigáció-szolgáltatás vagy más biztonsági szolgáltatások működését, valamint amely egyébként akadályoz vagy többször ismételten megszakít valamely, az alkalmazandó nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően működő rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos minőségromlást okoz.”

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/21/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, pártatlanul és átlátható módon gyakorolják hatáskörüket. A nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére és felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott fellebbezési testületek, illetve a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, pártatlanul és átlátható módon, valamint időben gyakorolják hatáskörüket. A nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére és felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott fellebbezési testületek, illetve a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok nem cselekednek időben, például a piac felülvizsgálatának tekintetében, az visszatarthatja a piaci versenyt és újítást.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

3 cikk – 3a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

”3a. A tagállamok biztosítják, hogy a BERT-nek a nagyobb mértékű szabályozási koordináció és koherencia előmozdítására irányuló céljait a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságok aktívan támogassák.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a megfelelő pénzügyi és humán erőforrással a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez és ahhoz, hogy lehetővé váljon számukra a BERT-ben való aktív részvétel és az ahhoz való hozzájárulás. A nemzeti szabályozó hatóságoknak önálló éves költségvetéssel kell rendelkezniük, és a költségvetéseket nyilvánosságra kell hozni.”

Indokolás

A szöveg (3a) bekezdéssel való kiegészítése biztosítja, hogy a tagállamok biztosítják a valamennyi nemzeti szabályozó hatóságot tömörítő Európai Szabályozók Távközlési Testületének (BERT) létrehozását. A BERT-et a nemzeti szabályozó hatóságok szövetségeként hoznák létre, amely nem rendelkezne önálló jogi személyiséggel, azaz ez a testület különösen nem volna része sem a közvetlen, sem a közvetett közösségi igazgatásnak. Ez elkerüli a Meroni-esetjoggal való valamennyi összeütközést.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 b pont (új)

2002/21/EK irányelv

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3b) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hazai piacaikra vonatkozó, saját határozataik elfogadásakor a legteljesebben figyelembe veszik a BERT által kiadott közös állásfoglalásokat.”

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony mechanizmusok, amelyek keretében a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett minden felhasználó, illetve elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a határozat ellen a felektől független jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E szervnek, amely lehet bíróság, rendelkeznie kell a feladatai elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony mechanizmusok, amelyek keretében a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett minden felhasználó, illetve elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a határozat ellen a felektől független jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E szervnek, amely lehet bíróság, rendelkeznie kell a feladatai hatékony elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre, és hogy a fellebbviteli testület előtti eljárás ne legyen szükségtelenül hosszadalmas. A tagállamok időkorlátokat határoznak meg e jogorvoslati kérelmek vizsgálatára.

Indokolás

A hatékony és az ésszerű időtartam a fellebbviteli mechanizmusok kulcsfontosságú szempontja. Belső szakértői fellebbviteli testületekre van szükség a külső, egy-egy ügy kapcsán rendelkezésre állók helyett.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve akkor, ha ideiglenes intézkedéseket hoznak. Ideiglenes intézkedések akkor hozhatók, ha a határozat hatályának felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár megelőzése és az érdekek kiegyenlítése érdekében van sürgősen szükség.”

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve akkor, ha ideiglenes intézkedéseket hoznak. Ideiglenes intézkedések – a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban – akkor hozhatók, ha a határozat hatályának felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár megelőzése és az érdekek kiegyenlítése érdekében van sürgősen szükség.

Indokolás

Figyelembe kell venni a tagállamokban meglévő különféle eljárási jogokat.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – a a pont (új)

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 2a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

2a. A jogorvoslati szervek jogosultak kikérni a BERT véleményét, mielőtt egy jogorvoslati eljárás során döntést hoznának.”

Indokolás

A fellebbviteli testületeknek ugyancsak jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a BERT-tel konzultálhassanak, amennyiben az ügynek belső piaci hatása van. Ez a mechanizmus megkönnyítené a keret alkalmazásának fokozatos harmonizációját és javítaná az elektronikus hírközlési piac konzisztenciáját.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/21/EK irányelv (keretirányelv)

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden olyan adatot – köztük pénzügyi adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti szabályozó hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek, illetve az ezekkel összhangban hozott határozatoknak való megfelelést. Ezek a vállalkozások kötelesek továbbá adatokat szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek hatással lehetnek a versenytársaknak nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság által előírt határidőn belül és részletességgel szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság által kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az adatszolgáltatás iránti kérését köteles megindokolni.”

1. A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden olyan adatot – köztük pénzügyi adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti szabályozó hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek, illetve az ezekkel összhangban hozott határozatoknak való megfelelést. Ezek a vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság által előírt határidőn belül és részletességgel szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság által kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az adatszolgáltatás iránti kérését köteles megindokolni, és be kell tartania az üzleti titokra vonatkozó közösségi és nemzeti jogot.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

6 cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, és amennyiben a 9c. cikk értelmében elfogadott végrehajtási intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel vagy a különös irányelvekkel összhangban olyan intézkedéseket kívánnak tenni, amelyek jelentősen befolyásolják az érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt feleknek az intézkedéstervezettel kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn belül történő megtételére.

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, és amennyiben a 9c. cikk értelmében elfogadott végrehajtási intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel vagy a különös irányelvekkel összhangban intézkedéseket kívánnak tenni, illetőleg amennyiben a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban az érintett piacot jelentősen befolyásoló korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt feleknek az intézkedéstervezettel kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn belül történő megtételére.

Indokolás

A mondatszerkezet kiigazítása.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

6 cikk – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti titokra vonatkozó közösségi és nemzeti jogi rendelkezések szerint bizalmasnak minősülő információk kivételével – nyilvánosan elérhetővé teszi.

A nemzeti szabályozó hatóság a konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti titokra vonatkozó közösségi és nemzeti jogi rendelkezések szerint bizalmasnak minősülő információk kivételével – nyilvánosan elérhetővé teszi. Bizalmas információk indokolatlan közzététele esetén a nemzeti szabályozó hatóságok az érintett vállalkozások kérése alapján gondoskodnak a megfelelő intézkedések lehető leghamarabbi foganatosításáról.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikkAz elektronikus hírközlés belső piacának konszolidációja

7. cikkAz elektronikus hírközlés belső piacának konszolidációja

1. Ezen irányelv és a különös irányelvek szerinti feladataik elvégzése során a nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 8. cikkben meghatározott célokat, beleértve azokat, amelyek a belső piac működéséhez kapcsolódnak.

1. Ezen irányelv és a különös irányelvek szerinti feladataik elvégzése során a nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 8. cikkben meghatározott célokat, beleértve azokat, amelyek a belső piac működéséhez kapcsolódnak.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok, azáltal, hogy a Bizottsággal és a Hatósággal átlátható együttműködést folytatnak annak érdekében, hogy ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek következetes alkalmazása minden tagállamban biztosított legyen, hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E célból különösen együttműködnek a Bizottsággal és a Hatósággal a piacon felmerülő különböző típusú helyzetek kezelésére legalkalmasabb eszközök és korrekciós intézkedések típusának meghatározásában.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok, azáltal, hogy a Bizottsággal és a BERT-tel átlátható együttműködést folytatnak annak érdekében, hogy ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek következetes alkalmazása minden tagállamban biztosított legyen, hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E célból különösen együttműködnek a Bizottsággal és a BERT-tel a piacon felmerülő különböző típusú helyzetek kezelésére legalkalmasabb eszközök és korrekciós intézkedések típusának meghatározásában.

3. Ha a 7a. cikk szerint elfogadott végrehajtási rendelkezések másként nem rendelkeznek, a 6. cikkben előírt konzultációt követően, amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság olyan intézkedést kíván tenni, amely:

3. Ha a 7a. cikk szerint elfogadott végrehajtási rendelkezések másként nem rendelkeznek, a 6. cikkben előírt konzultációt követően, amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság olyan intézkedést kíván tenni, amely:

(a) ezen irányelv 15. vagy 16. cikkének, vagy a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. vagy 8. cikkének hatálya alá tartozik, és

(a) ezen irányelv 15. vagy 16. cikkének, vagy a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. vagy 8. cikkének hatálya alá tartozik, és

(b) befolyásolná a tagállamok közötti kereskedelmet,

(b) befolyásolná a tagállamok közötti kereskedelmet,

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban az intézkedéstervezetet az azt megalapozó indokolással együtt a Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságai rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a Bizottságot és a többi nemzeti szabályozó hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság az érintett nemzeti szabályozó hatóságnak csak egy hónapon belül küldhetnek észrevételeket. Az egy hónapos időtartam nem hosszabbítható meg.

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban az intézkedéstervezetet az azt megalapozó indokolással egyidőben a Bizottság, a BERT és a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságai rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a Bizottságot és a többi nemzeti szabályozó hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóságok, a BERT és a Bizottság az érintett nemzeti szabályozó hatóságnak csak egy hónapon belül küldhetnek észrevételeket. Az egy hónapos időtartam nem hosszabbítható meg.

4. Ha a (3) bekezdés alapján tervezett intézkedés célja:

4. Ha a (3) bekezdés alapján tervezett intézkedés célja:

(a) olyan érintett piac meghatározása, amely különbözik a 15. cikk (1) bekezdése szerinti ajánlásban meghatározott piacoktól; or

(a) olyan érintett piac meghatározása, amely különbözik a 15. cikk (1) bekezdése szerinti ajánlásban meghatározott piacoktól; or

(b) annak eldöntése, hogy valamely vállalkozás – a 16. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdésének megfelelően – önállóan vagy másokkal közösen jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül-e; or

(b) annak eldöntése, hogy valamely vállalkozás – a 16. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdésének megfelelően – önállóan vagy másokkal közösen jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül-e;

(c) a 16. cikk alkalmazásában, a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikkével összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra történő kiszabása, módosítása vagy visszavonása,

 

és az intézkedés befolyásolná a tagállamok közötti kereskedelmet, továbbá a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságnak jelezte, hogy megítélése szerint az intézkedéstervezet akadályozná az egységes piacot, illetőleg hogy komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az intézkedéstervezet összeegyezethető-e a közösségi joggal és különösen a 8. cikkben előírt célokkal, akkor az intézkedéstervezet további két hónapig nem fogadható el. Ez az időtartam nem hosszabbítható meg.

és az intézkedés befolyásolná a tagállamok közötti kereskedelmet, továbbá a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságnak jelezte, hogy megítélése szerint az intézkedéstervezet akadályozná az egységes piacot, illetőleg hogy komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az intézkedéstervezet összeegyezethető-e a közösségi joggal és különösen a 8. cikkben előírt célokkal, akkor az intézkedéstervezet további két hónapig nem fogadható el. Ez az időtartam nem hosszabbítható meg.

5. A (4) bekezdésben előírt két hónapos időszakon belül a Bizottság határozatban kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására. A Bizottság a határozat kiadása előtt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével összhangban benyújtott véleményt. A határozathoz – az intézkedéstervezet módosítására vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell annak részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett intézkedés nem fogadható el.

5. A (4) bekezdésben előírt két hónapos időszakon belül a Bizottság határozatban kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására. A Bizottság az ajánlás kiadása előtt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a BERT által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével összhangban benyújtott véleményt. A határozathoz – az intézkedéstervezet módosítására vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell annak részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett intézkedés nem fogadható el.

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) bekezdéssel összhangban az intézkedéstervezet visszavonására kötelező bizottsági határozat kibocsátásától számított három hónapon belül a nemzeti szabályozó hatóság módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) bekezdéssel összhangban az intézkedéstervezet visszavonására kötelező bizottsági határozat kibocsátásától számított három hónapon belül a nemzeti szabályozó hatóság módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

7. Az érintett nemzeti szabályozó hatóság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság és a Bizottság észrevételeit, és – a (4) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket kivéve – jogosult elfogadni az ennek eredményeként előálló intézkedéstervezetet; amennyiben elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. Az ezen irányelv vagy a különös irányelvek alapján feladatokat ellátó más nemzeti szervek szintén a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit.

7. Az érintett nemzeti szabályozó hatóság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság, a BERT és a Bizottság észrevételeit, és – a (4) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket kivéve – jogosult elfogadni az ennek eredményeként előálló intézkedéstervezetet; amennyiben elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. Az ezen irányelv vagy a különös irányelvek alapján feladatokat ellátó más nemzeti szervek szintén a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit.

8. Amennyiben az intézkedéstervezetet a (6) bekezdéssel összhangban módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. cikkével és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikkével összhangban – határozatban konkrét kötelezettség meghatározott határidőn belül történő előírására kötelezi a nemzeti szabályozó hatóságot.

 

Ennek során a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságok számára a 8. cikkben előírt politikai célok szerint jár el. A Bizottság – különösen a kirovandó kötelezettség(ek) részletes kidolgozása során – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikkével összhangban benyújtott véleményt.

 

9. A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk (3) bekezdésében megjelölt a) és b) feltétel alá tartozó végleges intézkedéseket megküldi a Bizottságnak.

 

10. Kivételes körülmények között, amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott eljárástól eltérve sürgős lépésre van szükség a verseny megóvása és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében, haladéktalanul elfogadhat arányos és átmeneti intézkedéseket. Ezekről az intézkedésekről teljes körű indokolás mellett haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a többi nemzeti szabályozó hatóságot és a Hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóság minden olyan határozata, amelynek célja az említett intézkedések véglegesítése vagy alkalmazásuk idejének meghosszabbítása, a (3) és a (4) bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.”

10. Kivételes körülmények között, amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott eljárástól eltérve sürgős lépésre van szükség a verseny megóvása és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében, haladéktalanul elfogadhat arányos és átmeneti intézkedéseket. Ezekről az intézkedésekről teljes körű indokolás mellett haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a többi nemzeti szabályozó hatóságot és a BERT-et. A nemzeti szabályozó hatóság minden olyan határozata, amelynek célja az említett intézkedések véglegesítése vagy alkalmazásuk idejének meghosszabbítása, a (3) és a (4) bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.”

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

-7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„-7a. cikk

 

A jogorvoslat következetes alkalmazására vonatkozó eljárás

 

1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak szándékában áll elfogadni olyan intézkedést, amely üzemelttőre vonatkozóan kötelezettséget ír elő, módosít vagy visszavon a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és cikkével összefüggésben álló 16. cikkének és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikkének alkalmazása során, a Bizottság és más tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai számára az intézkedéstervezetről szóló értesítéstől számítva egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy észrevételekkel éljenek az illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.

 

2. 2. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 13a. cikkében nem meghatározott kötelezettség előírását, módosítását vagy visszavonását érinti, a Bizottság számára ugyanannyi idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóság és a BERT felé jelezze, hogy megítélése szerint az intézkedéstervezet miért akadályozná az egységes piacot, illetőleg hogy miért vannak komoly kétségei az intézkedéstervezet közösségi joggal való összeegyezethetőségével kapcsolatban. Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a Bizottság értesítését követő további két hónapig nem fogadják el.

 

Értesítés hiányában az illetékes nemzeti szabályozó hatóság elfogadhatja az intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más nemzeti szabályozó hatóság észrevételeinek lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele mellett.

 

3. A (2) bekezdésben említett két hónap alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes nemzeti szabályozó hatóság szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a 8. cikk célkitűzéseinek fényében megtalálják a legmegfelelőbb és leghatékonyabb intézkedést, miközben kellően figyelembe veszik a piaci szereplők szempontjait, valamint annak szükségességét, hogy biztosítsák a következetes szabályozási gyakorlat kialakítását.

 

E két hónap alatt a BERT abszolút többséggel elfogadott, indokolással alátámasztott véleményt fogad el, amely megerősíti az intézkedéstervezet megfelelőségét és hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az intézkedéstervezetet módosítani kell, és e célból konkrét javaslatokat tesz. E véleményt indokolják és nyilvánosságra hozzák.

 

Amennyiben a BERT alátámasztja az intézkedéstervezet megfelelőségét és hatékonyságát, az illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a Bizottság és a BERT észrevételeinek lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele mellett, elfogadhatja az intézkedéstervezetet. A nemzeti szabályozó hatóság nyilvánosságra hozza, milyen módon vette ezen észrevételeket figyelembe.

 

Amennyiben a BERT jelzi, hogy az intézkedéstervezetet módosítani kell, a Bizottság, a vélemény lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele mellett, határozhat arról, hogy kéri a az illetékes nemzeti szabályozó hatóságot, hogy módosítsa az intézkedéstervezetet, és ezt indokolja is, valamint e célból konkrét javaslatokat tesz.

 

4. Amennyiben az intékedéstervezet a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 13a. cikkében meghatározott kötelezettség előírását, módosítását vagy visszavonását érinti, az intézkedéstervezetet a 1. cikkben említett egy hónapos időtartam végétől számított további két hónapig nem fogadják el.

 

4. Amennyiben az intékedéstervezet a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 13a. cikkében meghatározott kötelezettség előírását, módosítását vagy visszavonását érinti, az intézkedéstervezetet a 1. cikkben említett egy hónapos időtartam végétől számított további két hónapig nem fogadják el.

 

Az előbbi albekezdésben előírt maximális időtartamon belül a BERT abszolút többséggel elfogadott, indokolással alátámasztott véleményt fogad el, amely megerősíti az intézkedéstervezet megfelelőségét és hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az intézkedéstervezetet módosítani kell, és ezt indokolja is. E véleményt indokolják és nyilvánosságra hozzák.

 

Csak miután a Bizottság és a BERT megerősítette az intézkedéstervezet megfelelőségét és hatékonyságát, fogadhatja el az illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a Bizottság és a BERT észrevételeinek lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele mellett, az intézkedéstervezetet. A nemzeti szabályozó hatóság nyilvánosságra hozza, milyen módon vette ezen észrevételeket figyelembe.

 

5. Az illetékes nemzeti szabályozó hatóság, e cikk (3) bekezdésének (4) albekezdésével összhangban, az intézkedéstervezetet módosító indokolással alátámasztott az illetékes nemzeti szabályozó hatóságtól az intézkedéstervezet módosítását vagy visszavonását kérő határozat Bizottság általi elfogadásától számított három hónapon belül módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt konzultációs és átláthatósági eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (7) bekezdéssel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

 

6. A nemzeti szabályozó hatóság az intézkedéstervezetet a szabályozási párbeszéd bármely szakaszában visszavonhatja.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/21/EK irányelv

7a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban végrehajtási rendelkezéseket állapíthat meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt bejelentések formátumát, tartalmát és a bennük feltüntetendő adatokat, azokat a körülményeket, amelyek esetén a bejelentések nem kötelezőek, valamint a határidők számítását.

1. (1) A Bizottság – a BERT véleményének lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele mellett – a 7. cikkel kapcsolatban ajánlásokat és/vagy iránymutatásokat állapíthat meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt bejelentések formátumát, tartalmát és a bennük feltüntetendő adatokat, azokat a körülményeket, amelyek esetén a bejelentések nem kötelezőek, valamint a határidők számítását.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/21/EK irányelv

7a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Indokolás

Továbbra is homályos, hogy a (2) bekezdésben mit értenek „nem alapvető elemek” alatt. Az ilyen javasolt „végrehajtási intézkedések” jelentős pénzügyi hatásokkal járhatnak a vállalkozások számára. Bármely potenciális változást az uniós szintű jogalkotási eljárásban teljes körű ellenőrzésnek kell alávetni vagy azokat a tagállamokra kell bízni.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk másként nem rendelkezik, a tagállamok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a technológiasemleges szabályozás kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott és különösen a tényleges verseny biztosítását célzó szabályozói feladatok elvégzése során – a nemzeti szabályozó hatóságok is így járnak el.”

Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk másként nem rendelkezik, vagy amennyiben a 2–4. bekezdésben lefektetett célkitűzések teljesítése érdekében másként nem rendelkeznek, a tagállamok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a technológiasemleges szabályozás kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott és különösen a tényleges verseny biztosítását célzó szabályozói feladatok elvégzése során – a nemzeti szabályozó hatóságok is így járnak el.

Indokolás

A technológiasemleges szabályozás elvére azért van szükség, hogy a jövőbeli technológiai fejlesztések ne hiúsuljanak meg, de a szabályozás korlátozására mégis szükség van akkor, amikor az elv a rendelet elsődleges célkitűzéseivel állna szöges ellentétben.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) biztosítják, hogy a felhasználók, köztük a fogyatékkal élő, az idős korú és a szociálisan rászoruló felhasználók a választék, az ár és a minőség tekintetében maximális előnyhöz jussanak;

a) biztosítják, hogy a felhasználók, köztük a fogyatékkal élő, az idős korú és a szociálisan rászoruló felhasználók a választék, az ár és a minőség tekintetében maximális előnyhöz jussanak, és szolgáltatók számára megtérítenek minden további nettóköltséget – amely esetében bizonyítani tudják, hogy azok ilyen közszolgáltatási kötelezettségek kiszabásának eredményeként merültek fel;

Indokolás

Egyértelművé tétel, amely korlátozza e kötelezettség kiterjesztését, valamint meghatározza, hogy a társadalmi kompenzáció érdekében teljesített kötelezettségek közszolgáltatási feladatoknak minősülnek, amelyek nyújtása az üzemeltetőknél nettó többletköltségek felmerülését eredményezheti, amely költségeket a hatóságoknak bizonylatok bemutatása mellett kell kiegyenlíteniük. Nem tűnik célszerűnek az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságokat tegyék felelőssé a tartalom szolgáltatásáért.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési ágazatban, különösen pedig a tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne legyen versenytorzulás vagy versenykorlátozás;”.

b) biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési ágazatban, különösen pedig a tartalomszolgáltatás és a tartalomhoz való hozzáférés, valamint a szolgáltatásoknak valamennyi hálózaton keresztül való hozzáférése vonatkozásában ne legyen versenytorzulás vagy versenykorlátozás;

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 8 pont– b a pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) Az (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

"(c) ösztönzik és könnyítik a hatékony, piacorientált infrastrukturális befektetéseket és elősegítik az innovációt; valamint”

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – b b pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(bb) A (3) bekezdés c) pontot el kell hagyni.

Indokolás

A kérdést a 8. cikk új (4a) bekezdése tárgyalja újra.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – e pont

2002/21/EK irányelv

8 cikk– 4 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a végfelhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy bármilyen jogszerű tartalomhoz hozzáférjenek és azt egymásnak átadják, valamint hogy bármely, általuk választott jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használjanak.”

(g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a végfelhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy bármilyen jogszerű tartalomhoz hozzáférjenek és azt egymásnak átadják, valamint hogy bármely, általuk választott jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használjanak, valamint a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 33. cikkével összhangban hozzájárulnak e célból a jogszerű tartalom előmozdításához.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – e a pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) A szöveg a következő új bekezdéssel egészül ki:

 

„4a. A nemzeti szabályozó hatóságok a (2), (3) és (4) bekezdésben említett politikai célkitűzések elérésére objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos szabályozási alapelveket alkalmaznak többek között az alábbiak révén:

 

a) a szabályozás előreláthatóságának elősegítése a folyamatos korrekciós intézkedések által, adott esetben több piacfelülvizsgálaton keresztül;

 

b) annak biztosítása, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között hasonló körülmények fennállása esetén ne legyen megkülönböztetés;

 

c) a fogyasztók érdekében a verseny megőrzése, valamint ahol lehet, az infrastruktúra alapú verseny előmozdítása;

 

d) a piacorientált befektetések és újítások előmozdítása az új és megújított infrastruktúrákban, például a befektetések megosztásának előmozdítása és a befektető, valamint az új eszközökhöz hozzáférő vállalkozások közötti megfelelő kockázatmegosztás biztosítása révén;

 

d) kellő figyelem fordítása a tagállamok különböző földrajzi térségeit jellemző versennyel és fogyasztókkal kapcsolatos számos feltételre;

 

e) előzetes szabályozási kötelezettség megállapítása kizárólag abban az esetben, ha nincs tényleges és fenntartható verseny, és a verseny megjelenésével enyhítik vagy feloldják ezeket a kötelezettségeket.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

 

„8a. cikk

 

A rádióspektrum-politika stratégiai tervezése és összehangolása az Európai Unióban

 

1. A tagállamok együttműködnek egymással és a Bizottsággal a rádióspektrumok európai uniós használatának stratégiai tervezése és harmonizációja során. E célból fontolóra veszik az EU politikáinak többek között gazdasági, biztonsági, egészségügyi, közérdekkel, szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, tudományos, szociális és technikai szempontjait, valamint a rádióspektrum-felhasználó közösségek különböző érdekeit a rádióspektrum használatának optimalizálása és a káros interferencia elkerülése végett.

 

2. A rádióspektrum-politikai tevékenységek az Európai Unióban a következők sérelme nélkül folynak:

a) a közösségi vagy nemzeti szinten a közösségi joggal összhangban a közérdekű célok elérése érdekében, különösen a tartalomszabályozás és az audiovizuális és médiapolitika közérdekű célkitűzéseivel kapcsolatban hozott intézkedések;

b) az 1999/5/EK irányelv rendelkezései; továbbá

c) a tagállamok saját rádióspektrumuk közrend, közbiztonság és védelem céljából való megszervezésére és felhasználására vonatkozó joga

 

3. A tagállamok biztosítják a rádióspektrum-politikai megközelítések összehangolását az Európai Unióban és adott esetben a harmonizált feltételeket a belső piac létrehozásához és működéséhez szükséges rádióspektrumok rendelkezésre állása és hatékony használata tekintetében az olyan uniós politikai területeken, mint az elektronikus távközlés, a közlekedés, valamint a kutatás-fejlesztés.

 

4. A tagállamok biztosítják az EU érdekeinek a rádióspektrummal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekben való hatékony összehangolását. E hatékony összehangolás biztosításának szükségessége esetén a Bizottság – a rádióspektrum-politikával foglalkozó bizottság (RSPC) véleményének kellő figyelembe vétele mellett – közös politikai célokat javasolhat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek szükség esetén tárgyalási felhatalmazást is magába foglalhat.

 

5. Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében ezennel megalakul a rádióspektrum-politikával foglalkozó bizottság (RSPC).

 

Az RSPC tanácsot nyújt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára a rádióspektrum-politikával kapcsolatos kérdésekben.

 

Az RSPC az összes tagállam rádióspektrum-politikájáért felelős illetékes nemzeti hatóságának magas szintű képviselőiből áll. Valamennyi tagállam egy szavazattal rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.

 

6. Az RSPC az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére abszolút többséggel véleményeket fogad el.

 

7. A Bizottság – az RSPC véleményének kellő mértékben való figyelembe vétele mellett – egy rádióspektrummal kapcsolatos cselekvési terv létrehozására vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújthat be a rádióspektrum Európai Uniós használatának stratégiai tervezése érdekében, illetve más jogalkotási intézkedésekre vonatkozó javaslatot a rádióspektrum használatának optimizálása és a káros interferencia elkerülése végett.

 

8. Az RSPC éves tevékenységi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló irányelve, HL L 91, 1999.4.7., 10. o.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

Gazdálkodás az elektronikus hírközlési szolgáltatások rádiófrekvenciáival

9. cikk

Gazdálkodás az elektronikus hírközlési szolgáltatások rádiófrekvenciáival

1. A tagállamok a 8. cikkel összhangban biztosítják területükön az elektronikus hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, hogy az ilyen rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján végezzék.

1. Tekintettel arra, hogy a rádiófrekvenciák fontos társadalmi, kulturális és gazdasági értéket képviselő közjavak, a tagállamok a 8. és 8a. cikkel összhangban biztosítják területükön az elektronikus hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, hogy az ilyen rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján végezzék. Ezáltal a tagállamok tiszteletben tartják a nemzetközi egyezményeket, és figyelembe vehetik a nyilvánosságpolitikai megfontolásokat.

2. A tagállamok – összhangban a rádiófrekvenciák eredményes és hatékony használatának szükségességével, a 676/2002/EK határozatnak (rádióspektrum-határozat) megfelelően – a Közösség egészében előmozdítják a rádiófrekvenciák használatának harmonizációját.

2. A tagállamok – összhangban a rádiófrekvenciák eredményes és hatékony használatának szükségességével – a Közösség egészében előmozdítják a rádiófrekvenciák használatának harmonizációját, a fogyasztói előnyök, mint például a méretgazdaságosság és a szolgáltatások átjárhatósága megvalósításának érdekében. Ennek érdekében a tagállamok ezen irányelv 8a. és 9c. cikkével, valamint a 676/2002/EK határozattal (rádióspektrum-határozat) összhangban járnak el.

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú rádiós hálózat vagy vezeték nélküli hozzáférési technológia használható legyen.

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára rendelkezésre álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú, elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára használt technológiák álljanak rendelkezésre, összhangban az ITU rádiószabályzattal.

A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni a használt rádiós hálózatok vagy vezeték nélküli hozzáférési technológiák típusaira, amennyiben az szükséges:

A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára használt technológiák típusaira, amennyiben az szükséges:

a) a káros zavarás elkerüléséhez;

a) a káros zavarás lehetőségének elkerüléséhez;

b) a lakosság egészségének az elektromágneses mezőkkel szembeni védelméhez;

b) a lakosság egészségének az elektromágneses mezőkkel szembeni védelméhez;

 

ba) a szolgáltatás műszaki minőségének biztosításához,

c) a rádiófrekvenciák közös használatának maximalizálásához, amennyiben a frekvenciák használatára általános felhatalmazás vonatkozik;

(c) a rádiófrekvenciák közös használatának maximalizálásához,

 

ca) a rádiófrekvenciák hatékony használatának fenntartásához,

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban egy adott korlátozás betartásához.

(d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban közérdekű célkitűzés teljesítéséhez.

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés céljára nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni az elektronikus hírközlési szolgáltatások típusára.

4. Ha a második albekezdés másként nem rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára rendelkezésre álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen, összhangban nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási tervükkel és az ITU rádiószabályzattal. A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni az elektronikus hírközlési szolgáltatások típusára.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott sávban való nyújtására kötelező korlátozást csak a következő megfontolások valamelyike indokolhatja: a) a közösségi jognak megfelelő közérdekű célok, például az életbiztonság, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva a kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása.

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési szolgáltatás egy adott, elektronikus hírközlési szolgáltatásokra alkalmas sávban való nyújtására kötelező intézkedést csak a következő megfontolások valamelyike indokolhatja: a) a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban meghatározott közérdekű célok, például az életbiztonság, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő kihasználásának elkerülése;b) az olyan kulturális és médiapolitikai célkitûzések, mint például a kulturális és nyelvi sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, ha azt életbiztonság védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény indokolja.

Olyan intézkedés, amely egy adott sávban más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, ha azt életbiztonság védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény indokolja.

5. A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben előírt korlátozások szükségességét.

5. A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a (3) és (4) bekezdésben előírt korlátozások és intézkedések szükségességét, és nyilvánosságra hozzák ezen felülvizsgálatok eredményeit.

6. A (3) és a (4) bekezdést a rádiófrekvenciák kiosztása és kijelölése tekintetében 2009. december 31-től kell alkalmazni.”

6. A (3) és a (4) bekezdést a rádiófrekvenciák kiosztása és kijelölése tekintetében [az átültetés időpontjától] kell alkalmazni.”

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9a cikk

A meglévő jogokra vonatkozó korlátozások felülvizsgálata

9a cikk

A meglévő jogokra vonatkozó korlátozások felülvizsgálata

1. A tagállamok [2010. január 1-től] kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-használati jogok jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban újraértékelje.

1. A tagállamok [átültetés időpontjától] kezdődően öt éven át biztosíthatják, hogy az ezen időpont előtt odaítélt, nem kevesebb mint az odaítélés időpontjától számítva öt évig érvényes rádiófrekvencia-használati jogok jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban újraértékelje.

A hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóság, mielőtt elfogadná határozatát, értesíti a jogosultat a korlátozások újraértékeléséről, ennek keretében megjelöli a jogok terjedelmét az újraértékelést követően, és ésszerű határidőt ír elő a kérelem visszavonására.

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság, mielőtt elfogadná határozatát, értesíti a jogosultat a korlátozások újraértékeléséről, ennek keretében megjelöli a jogok terjedelmét az újraértékelést követően, és ésszerű határidőt ír elő a kérelem visszavonására.

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak végéig változatlan formában fennmarad.

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak végéig változatlan formában fennmarad.

2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a jogosult rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák használatára vonatkozó jogot egy meghatározott közérdekű célból kapta, újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a közérdekű cél eléréséhez szükséges része tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák azon részét, amely a közérdekű cél eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének alkalmazása eredményeként szükségtelenné válik, az engedélyezési irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban új kijelölési eljárásnak kell alávetni.

2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a jogosult rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák használatára vonatkozó jogot egy meghatározott közérdekű célból kapta, beleértve a műsorszóró szolgáltatások nyújtását, a rádiófrekvenciáknak a közérdekű cél eléréséhez szükséges része tekintetében fennálló használati jogosultsága változatlan marad. A rádiófrekvenciák azon részét, amely a közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné válik, ezen irányelv 9. cikkének (3) és (4) bekezdésével, valamint az engedélyezési irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban új kijelölési eljárásnak kell alávetni.

3. Az (1) bekezdésben előírt ötéves időszak után a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi olyan további rádiófrekvencia-kijelölésre és -kiosztásra, amely ezen irányelv hatálybalépésekor már hatályban volt, a 9. cikk (3) és (4) bekezdése legyen irányadó.

3. Az (1) bekezdésben előírt ötéves időszak után a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi olyan további rádiófrekvencia-kijelölésre és -kiosztásra, amely ezen irányelv hatálybalépésekor már hatályban volt, a 9. cikk (3) és (4) bekezdése legyen irányadó.

4. E cikk alkalmazásában a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a tisztességes verseny biztosítása érdekében.

4. E cikk alkalmazásában a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a tisztességes verseny biztosítása érdekében.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9b. cikk

Egyedi rádiófrekvencia-használati jogok átruházása

9b. cikk

Egyedi rádiófrekvencia-használati jogok átruházása

1. A tagállamok biztosítják, hogy – azokban a sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedések rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása nélkül is átruházhassanak más vállalkozásokra, illetve haszonbérbe adhassak más vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy – azokban a sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedések rendelkeznek – a vállalkozások átruházhassanak más vállalkozásokra, illetve haszonbérbe adhassanak más vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat, amennyiben az összhangban van a nemzeti eljárásokkal és az országos frekvenciakiosztási tervekkel.

A tagállamok más sávok tekintetében is rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások a nemzeti eljárásoknak megfelelően más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-használati jog átruházására vonatkozó szándékukat a spektrumkijelölésért felelős nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a rádióspektrum-határozat vagy más közösségi intézkedés alkalmazása révén harmonizálva van, ennek az átruházásnak meg kell felelnie a harmonizált használatnak.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-használati jog átruházására vonatkozó szándékukat, illetve magát az átruházást az egyedi rádiófrekvencia-használati jogok megadásáért felelős, illetékes nemzeti hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a 9c. cikk és a rádióspektrum-határozat vagy más közösségi intézkedés alkalmazása révén harmonizálva van, ennek az átruházásnak meg kell felelnie a harmonizált használatnak.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9 c cikk

9 c cikk

Harmonizációs intézkedések a rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás körében

Harmonizációs intézkedések a rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás körében

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében, az e cikkben felsorolt elvek megvalósítása tekintetében a Bizottság megfelelő végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében, a 8a., 9., 9a. és 9b. cikkben felsorolt elvek megvalósítása tekintetében a Bizottság megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

 

a) a 8a(7). cikknek megfelelően meghatározott rádióspektrum akcióprogram alkalmazására;

a) azon sávok meghatározásának harmonizálására, amelyekben a használati jogokat a vállalkozások egymásra átruházhatják vagy egymásnak haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, amelyekben a használati jogokat a vállalkozások egymásra átruházhatják vagy egymásnak haszonbérbe adhatják;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, valamint ezen átruházás, illetve haszonbérbe adás feltételeinek, eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, visszavonásának és átmeneti szabályainak összehangolására;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek összehangolására;

c) az egyedi jogok átruházásával összefüggésben a tisztességes verseny biztosítását célzó egyedi intézkedések összehangolására;

törölve

d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás- vagy a technológiasemlegesség elve alóli, a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus biztosítását célzó kivételektől eltérő kivétel meghatározására, valamint e kivétel hatályának és jellegének a felsorolt elvekkel történő összehangolására.

d) azon sávok meghatározására, amelyekre a szolgáltatássemlegesség elve érvényes;

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásában a Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. cikkével összhangban segítséget nyújthat a Bizottságnak.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A nemzeti szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a számozási tervek és eljárások alkalmazása során a nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások minden szolgáltatója egyenlő bánásmódban részesüljön. A tagállamok gondoskodnak különösen arról, hogy az a vállalkozás, amelynek részére számtartományt jelöltek ki, elektronikus hírközlési szolgáltatások más szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz hozzáférést biztosító számsorozatok tekintetében.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a számozási tervek és eljárások alkalmazása során a számok minden szolgáltatója és felhasználója az Európai Unió egészében egyenlő bánásmódban részesüljön. A tagállamok gondoskodnak különösen arról, hogy az a vállalkozás, amelynek részére számtartományt jelöltek ki, más szolgáltatókkal és felhasználókkal szemben ne alkalmazzon megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz hozzáférést biztosító számsorozatok tekintetében.

Indokolás

A számozási rendszer reformjának elmulasztása sérti a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit az EU-ban. A keretirányelv 10. cikkét olyan kikötéssel kell kiegészíteni, amelynek értelmében a tagállamoknak el kell törölniük a nemzeti számozási tervek és a kapcsolódó szabályok azon korlátozásait, amelyek megakadályozzák, hogy bármilyen számot használjanak bárhol az EU-ban, továbbá el kell törölniük minden korlátozást valamennyi számtípus jogosultjainak azonosságával/besorolásával kapcsolatban (ez nem akadályozza azt, hogy a számok kijelölését jogos feltételekhez kössék).

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A tagállamok támogatják a számozás Közösségen belüli harmonizációját, amennyiben ez elősegíti a belső piac működését, vagy támogatja páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, ennek körében konkrét számokra vagy számtartományokra vonatkozóan díjszabási elveket állapíthat meg. A végrehajtási intézkedésekben, e végrehajtási intézkedések alkalmazásában a Bizottság különös hatáskörökkel ruházhatja fel a Hatóságot.

4. A tagállamok támogatják egyes hívószámok vagy számtartományok Közösségen belüli harmonizációját, amennyiben ez elősegíti a belső piac működését vagy támogatja páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság olyan megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat ez ügyben, amelyek lehetnek az alapvető szolgáltatások, például a tudakozószolgálatokra használt nemzeti számozáshoz való határokon átnyúló hozzáférés biztosítása. A végrehajtási intézkedések, e végrehajtási intézkedések alkalmazásában különös hatáskörökkel ruházhatják fel az Európai Távközlési Szabályozók Hatóságát (BERT).

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.”

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

2002/21/EK irányelv

12 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

Helymegosztás és közös eszközhasználat az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatói számára

12. cikk

Helymegosztás valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztása az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatói számára

1. Ha egy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan kisajátítására vagy használatára vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így különösen az épületekbe való becsatlakozások, a tartóoszlopok, az antennatartók, az alépítmények, az ellenőrzőaknák és az utcai szekrények közös használatát.

1. Ha egy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan kisajátítására vagy használatára vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó hatóságok az arányosság elvének maradéktalan figyelembevétele mellett előírhatják az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így különösen az épületekbe való becsatlakozások, az épületek kábelezése, a tartóoszlopok, az antennatartók, a tornyok és egyéb támasztószerkezetek, az alépítmények, a kábelcsatornák, az ellenőrzőaknák és szekrények, valamint minden egyéb nem aktív hálózati elem közös használatát.

2. A környezet, a közegészség vagy a közbiztonság védelmének szükségessége, illetőleg település- vagy területrendezési célok megvalósítása érdekében a tagállamok kizárólag azt követően kötelezhetik az (1) bekezdésben említett jogok tulajdonosait az eszköz vagy ingatlan megosztására (beleértve a fizikai helymegosztást is), illetve az állami építési munkák összehangolását megkönnyítő intézkedések megtételére, hogy megfelelő időt fordítottak nyilvános konzultációra, amelynek keretében minden érdekeltnek megadták a lehetőséget nézetei kifejtésére. Ez a megosztás vagy összehangolás magában foglalhatja különösen a közös eszköz-, illetve ingatlanhasználattal összefüggésben felmerülő költségek megosztására vonatkozó szabályok megállapítását.

2. A környezet, a közegészség vagy a közbiztonság védelmének szükségessége, illetőleg település- vagy területrendezési célok megvalósítása érdekében a tagállamok kizárólag azt követően kötelezhetik az (1) bekezdésben említett jogok tulajdonosait az eszköz vagy ingatlan megosztására (beleértve a fizikai helymegosztást is), illetve az állami építési munkák összehangolását megkönnyítő intézkedések megtételére, hogy megfelelő időt fordítottak nyilvános konzultációra, amelynek keretében minden érdekeltnek megadták a lehetőséget nézetei kifejtésére. Ez a megosztás vagy összehangolás magában foglalhatja a közös eszköz-, illetve ingatlanhasználattal összefüggésben felmerülő költségek megosztására vonatkozó szabályok megállapítását.

 

2a.) A hatékony infrastrukturális befektetések ösztönzése és az újítások támogatása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak az (1) bekezdésben említett jogok tulajdonosait az eszköz vagy ingatlan megosztására (beleértve a fizikai helymegosztást is) kötelezni azután, hogy megfelelő időt fordítottak nyilvános konzultációra, amelynek keretében minden érdekeltnek megadták a lehetőséget nézetei kifejtésére. Ez a megosztás vagy összehangolás magában foglalhatja a közös eszköz-, illetve ingatlanhasználattal összefüggésben felmerülő költségek megosztására vonatkozó szabályok megállapítását, és biztosítja, hogy a kockázat megfelelően van megosztva az érintett vállalkozások között.

 

2b. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett jogok tulajdonosaitól kapott adatok alapján a nemzeti szabályozó hatóságok részletes leltárt készítenek a kérdéses bekezdésben említett eszközök jellegéről, rendelkezésre állásáról és földrajzi helyzetéről, és hozzáférhetővé teszik az adatokat az érintettek számára.

 

2c. A tagállamok biztosítják, hogy: a) az illetékes hatóságok a nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt megfelelő koordinációs eljárásokat dolgoznak ki a (2) bekezdésben említett állami építési munkákkal, valamint egyéb megfelelő állami eszközökkel vagy ingatlannal és jelenleg zajló, illetve tervezett állami építési munkákkal kapcsolatban, köztük olyanokat, amelyek biztosítják, hogy az érdekelt felek információhoz jutnak a megfelelő állami eszközökről vagy ingatlanokról; b) az illetékes hatóságok kellő időben értesülnek ezekről a munkákról, valamint hogy a lehető legteljesebb mértékben megkönnyítik a megosztást.

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az (1) bekezdésnek megfelelően tett intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak és arányosnak kell lenniük.

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az ezen cikknek megfelelően tett intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek és arányosnak kell lenniük.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13 a cikk

Biztonság és integritás

13 a cikk

Biztonság és integritás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjék hálózataikat, illetve szolgáltatásaikat. Az ezen intézkedések által biztosított biztonsági szintnek – figyelembe véve az ezen intézkedések területén elért legújabb eredményeket – meg kell felelnie a kockázat mindenkori mértékének. Intézkedéseket kell hozni különösen a váratlan biztonsági események felhasználókra és összekapcsolt hálózatokra gyakorolt hatásának megelőzésére, illetőleg minimalizálására.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjék hálózataikat, illetve szolgáltatásaikat. Az ezen intézkedések által biztosított biztonsági szintnek – figyelembe véve az ezen intézkedések területén elért legújabb eredményeket – meg kell felelnie a kockázat mindenkori mértékének. Intézkedéseket kell hozni különösen a váratlan biztonsági események felhasználókra és összekapcsolt hálózatokra gyakorolt hatásának megelőzésére és minimalizálására.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások – az általuk szolgáltatott hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében – megtegyenek minden szükséges lépést hálózataik integritásának biztosítására.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások – az általuk szolgáltatott hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében – megtegyék a megfelelő lépéseket hálózataik integritásának biztosítására. Az illetékes nemzeti hatóságok konzultálnak az elektronikus távközlési szolgáltatókkal az elektronikus távközlési hálózatok biztonságára és integritására vonatkozó egyedi intézkedések elfogadása előtt.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások értesítsék a nemzeti szabályozó hatóságot a biztonság és az integritás megsértésének minden olyan esetéről, amely jelentős hatással volt a hálózatok, illetve a szolgáltatások működésére.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások értesítsék az illetékes nemzeti hatóságot a biztonság vagy az integritás megsértésének olyan esetéről, amely jelentős hatással volt a hálózatok, illetve a szolgáltatások működésére.

 

A biztonság és az integritás megsértésére vonatkozó szabályokat az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell alkalmazni*.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság szükség szerint tájékoztatja más tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait és a Hatóságot. Ha az esemény nyilvánosságra hozatalához közérdek fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett illetékes nemzeti hatóság szükség szerint tájékoztatja más tagállamok illetékes nemzeti hatóságait és az ENISA-t. Ha az esemény nyilvánosságra hozatalához közérdek fűződik, az illetékes nemzeti hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező bejelentésekről és az e bekezdésnek megfelelően tett intézkedésekről háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak.

Az illetékes nemzeti hatóság a beérkező bejelentésekről és az e bekezdésnek megfelelően tett intézkedésekről évente egyszer összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak.

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt intézkedések harmonizálása céljából megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így különösen előírhatja az értesítés körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási követelményeket állapíthat meg.

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve az ENISA véleményét – az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt intézkedések harmonizálása céljából megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így különösen előírhatja az értesítés körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási követelményeket állapíthat meg. A műszaki végrehajtási intézkedések nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy további követelményeket fogadjanak el az (1) és (2) bekezdésben foglalt célok elérése érdekében.

Ezek a végrehajtási intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Ezek a végrehajtási intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

 

___________

HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk végrehajtása érdekében kötelező utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk végrehajtása érdekében kötelező utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére. A kötelező utasításoknak arányosnak, gazdaságosnak és műszakilag kivitelezhetőnek kell lenniük, valamint egy ésszerű időkereten belül hatályba kell lépniük.

Indokolás

Az arányosságot, a fenntarthatóságot és az ésszerű ütemezést fő irányadó elvnek kell tekinteni.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13b cikk − 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

2. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 b cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a szolgáltatásaik és a hálózataik biztonsági szintjének megállapításához szükséges adatok szolgáltatására, ideértve írásos biztonsági stratégiájuk átadását is; és

a) a szolgáltatásaik és a hálózataik biztonsági szintjének és integritásának megállapításához szükséges adatok szolgáltatására, ideértve írásos biztonsági stratégiájuk átadását is; és

Indokolás

A költségeket az érintett vállalkozásnak kell viselnie.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a szabályok be nem tartásának kivizsgálásához szükséges hatáskörökkel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a szabályok be nem tartásának, valamint a hálózatok biztonságára és integritására gyakorolt hatások kivizsgálásához szükséges hatáskörökkel.

Indokolás

A 13a. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelmények logikus következményeként, amelyek szerint tájékoztatni kell a nemzeti szabályozó hatóságot a biztonságra gyakorolt esetleges hatásokról, a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell hatalmazni ezek kivizsgálására.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A (2) bekezdés második albekezdésében a második mondatot el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A közös erőfölény továbbra is egy kipróbálatlan és nehéz fogalom marad a távközlési ágazatban, mind az utólagos, mind pedig az előzetes szabályozás összefüggésében, azonban egyre fontosabbá válhat, ahogy a piacok egységessé válnak. Fontos, hogy az iránymutatásokat ne töröljék, hanem ehelyett a keretirányelv pontosítsa azokat.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„Amennyiben egy vállalkozás egy konkrét piacon jelentős piaci erőfölénnyel rendelkezik, és a két piac közötti kapcsolat lehetővé teszi az egyik piacon meglévő piaci befolyás átvitelét a másik piacra, így erősítve a vállalkozás piaci erejét, a befolyás átvitelének megelőzésére irányuló jogorvoslati intézkedések bevezethetők az egymáshoz kapcsolódó piacokon a 2002/19/EK irányelv [hozzáférési irányelv] 9., 10., 11. és 13. cikkével összhangban, valamint, amennyiben ezen jogorvoslatok nem bizonyulnak elégségeseknek, a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikke bevezethető.”

Indokolás

Az egyik piacon meglévő piaci befolyás átvitele a másik piacra lehetővé tétele különösen fontos egy olyan iparban, amelyre vertikális integráció és konvergenica jellemző. Ezen intézkedés törlése helyett – a Bizottság ugyanis ezt javasolta – csiszolni kell rajta annak tisztázásáért, hogy olyan jogorvoslatok, mint a megkülönböztetés tilalma, az átláthatóság, a számviteli szétválasztás és a vállalkozások versenyellenes összeolvadása, stb.

A jelenlegi rendelkezések azt sugallják, hogy jelentős piaci erőre (SMP) van szükség a befolyási forrás- és célpiacon ahhoz, hogy intézkedéseket lehessen hozni. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy ezt nem használják a szabályozók, körülményes és nem felel meg a versenyjognak, amely a befolyási problémák kezelése tekintetében nem írja elő a „kettős dominancia” megállapításának követelményét. A javasolt módosítások ezzel a kérdéssel foglalkoznak.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont – ba pont (új)

2002/21/EK irányelv

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. „Legkésőbb a 2008/.../EK [az Európai Parlament és a Tanács 20002/21/EK... irányelvét módosító] (1)+. irányelv hatálybalépésének időpontjáig a Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a nemzeti szabályozó hatóságok számára a jelentős piaci erőfölénnyel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek bevezetésére, módosítására vagy visszavonására irányuló határozatokat illetően.”

+ HL: Kérjük, illessze be a megfelelő számokat és dátumokat!

 

Indokolás

A 2002-es keretirányelv előírja, hogy az Európai Bizottság iránymutatásokat tegyen közre a piaci elemzéseket és a jelentős piaci erő vizsgálatát illetően, a megfelelő jogorvoslat megállapításának kérdésével azonban nem foglalkozik. A Bizottság által szolgáltatott, a piaci elemzésekkel kapcsolatos iránymutatásokra alkalmazott eszközök közül kétségtelenül hiányzik a megfelelő jogorvoslat kiválasztására vonatkozó iránymutatás. A piaci elemzés harmadik része (azaz a megfelelő jogorvoslatok kiválasztása) a legfontosabb, ugyanis ennek van a legkonkrétabb hatása a piacra. A hibás jogorvoslat kiválasztása helyrehozhatatlan torzulásokat okozhat a piaci versenyképesség és a befektetési döntések terén. A piaci elemzés harmadik része ugyanakkor a legbonyolultabb, mivel a lehetséges kimenetelek változóak, és nagyrészt szubjektív értékeléseket tartalmaz. A Bizottság és az ERG ténylegesen elismerte a szabályozói kötelezettségek EU keretén belül történő kiválasztásával kapcsolatos iránymutatások szükségességét.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont – d pont – 2 albekezdés

2002/21/EK irányelv

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.”

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadása esetében nem indokolt a sürgősségi eljárás.

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 17 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóságok az iránymutatásokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve elvégzik az ajánlásban felsorolt érintett piacok elemzését. A tagállamok biztosítják, hogy ennek az elemzésnek az elvégzésére szükség szerint a nemzeti versenyhatóságokkal együttműködésben kerüljön sor.

1. (1) A nemzeti szabályozó hatóságok az ajánlásban felsorolt piacokat és az iránymutatásokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve elvégzik az érintett piacok elemzését. A tagállamok biztosítják, hogy ennek az elemzésnek az elvégzésére szükség szerint a nemzeti versenyhatóságokkal együttműködésben kerüljön sor.

Indokolás

Annak a benyomásnak az elkerülés érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak az ajánlásban meghatározott összes piacot elemezniük kell, miközben (legalábbis formálisan) a piacokat (és fogalommeghatározásokat) iránymutatásként adják meg.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 17 pont – c pont

2002/21/EK irányelv

16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke alapján kibocsátott véleményt – határozatban egy vagy több vállalkozást jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősíthet, és a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke és 9–13a cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy vagy több egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságok számára a 8. cikkben előírt politikai célok szerint jár el.

törölve

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek a megadott időkereten belül elvégezni a piac elemzését. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok nem végzik el, illetve nem képesek elvégezni ezt az elemzést, akkor a BERT-nek kell véleményt nyilvánítania. Azonban nem a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megtiltsa a jogorvoslati intézkedéseket.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) bekezdés második mondatában az „– a 22. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően és” szövegrész helyébe a „megfelelő végrehajtási intézkedéseket hozhat, és –” szöveg lép.

a) Az (1) bekezdés első mondatában az „a 22. cikk (2) bekezdésében” szövegrész helyébe „a 22. cikk (3) bekezdésében” szövegrész lép; a második mondatban az „– a 22. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően és” szövegrész helyébe a „megfelelő végrehajtási intézkedéseket hoz, és –” szöveg lép.

Indokolás

A Bizottság nem dönthet a Parlament ellenőrzési jogosultságának meglétéről.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont – aa pont (új)

2002/21/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A 2. bekezdés (3) albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ilyen szabványok, illetve előírások hiányában a tagállamok ösztönzik a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által elfogadott nemzetközi szabványok vagy ajánlások alkalmazását.”

Indokolás

A CEPT dolgozza ki a spektrumhasználat feltételeit Európában, és ezt figyelembe kell venni, különösen az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) szabványainak hiányában.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont – c pont

2002/21/EK irányelv

17 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6a.) A (4) és a (6) bekezdésben előírt végrehajtási intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

6a.) Az (1), (4) és (6) bekezdésben előírt végrehajtó intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Indokolás

A 17.cikk szerinti végrehatási intézkdéseket minden esetben az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ilyen típusú intézkedések elfogadása esetében nem indokolt a sürgősségi eljárás.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont

2002/21/EK irányelv

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

Harmonizációs eljárások

19. cikk

Harmonizációs eljárások

1. Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ha a Bizottság megállapítja, hogy az ezen irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott szabályozási feladatok nemzeti szabályozó hatóságok általi végrehajtásában meglévő eltérések az egységes piac akadályát képezhetik, akkor a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok elérésének előmozdítása érdekében – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság esetleges véleményét – ajánlást adhat ki vagy határozatot fogadhat el ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásáról.

1. Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ha a Bizottság megállapítja, hogy az ezen irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott szabályozási feladatok nemzeti szabályozó hatóságok általi végrehajtásában meglévő eltérések az egységes piac akadályát képezik, akkor a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok elérésének előmozdítása érdekében – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a BERT esetleges véleményét – határozatot fogadhat el ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásáról.

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerint ajánlást ad ki, akkor köteles a 22. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban eljárni. A tagállamok biztosítják, hogy feladataik elvégzése során a nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyék ezeket az ajánlásokat. Ha egy nemzeti szabályozó hatóság úgy dönt, hogy nem követ egy ajánlást, erről tájékoztatja a Bizottságot, és megindokolja álláspontját.

 

3. Az (1) bekezdésben előírt határozat ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

3. Az (1) bekezdésben előírt határozat ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. Az (1) bekezdés szerint elfogadott intézkedések körében a Bizottság harmonizált vagy összehangolt elveket állapíthat meg különösen a következő kérdésekre vonatkozóan:

4. Az (1) bekezdés szerint elfogadott intézkedések körében a Bizottság harmonizált vagy összehangolt elveket állapíthat meg különösen a következő kérdésekre vonatkozóan:

a) a szabályozási elvek következetes végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások szabályozásának módját is;

a) A szabályozási elvek következetes végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások szabályozásának módját, a nemzetinél alacsonyabb szintű piacokat, valamint a határon átnyúló üzleti tevékenységgel kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is;

b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes vonatkozásai, beleértve a számtartományokat, a számok és az azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a címfordítási rendszereket és a »112« hívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;

b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes vonatkozásai, beleértve a számtartományokat, a számok és az azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a címfordítási rendszereket és a »112« hívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;

c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, beleértve az elektronikus hírközlési szolgáltatások és készülékek fogyatékkal élő végfelhasználók általi hozzáférhetőségét is;

c) a 2002/22/EK irányelvben (egyetemes szolgáltatási irányelv) nem szereplő, fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatások és készülékek fogyatékkal élő végfelhasználók általi hozzáférhetőségét is;

d) a szabályozó hatóságok számvitele.

d) a szabályozó hatóságok számvitele, beleértve a befektetési kockázat számítását is.

5. A Hatóság saját kezdeményezésére tanácsot adhat a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés alapján szükséges-e intézkedni.”

 

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 22 pont

2002/21/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Bármely fél az érintett nemzeti szabályozó hatóságok elé utalhatja a jogvitát. A hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok összehangolják erőfeszítéseiket a jogvitának a 8. cikkben meghatározott célokkal összhangban történő megoldása érdekében.

2. Bármely fél az érintett nemzeti szabályozó hatóságok elé utalhatja a jogvitát. A hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok összehangolják erőfeszítéseiket a BERT-en belül – amennyiben lehetséges, közös határozat elfogadásával – a jogvitának a 8. cikkben meghatározott célokkal összhangban történő megoldása érdekében. A nemzeti szabályozó hatóságok által a jogvita rendezése során valamely vállalkozás számára megállapított kötelezettségnek meg kell felelnie ezen irányelv és az egyedi irányelvek rendelkezéseinek.

Indokolás

Ez a módosítás a BERT-nek a határokon átnyúló viták rendezésében betöltött szerepéről rendelkezik.

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 22 pont

2002/21/EK irányelv

21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a jogvita rendezése négy hónap elteltével nem történt meg, ha a jogvita megoldása érdekében a sérelmet szenvedett fél nem fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást – összehangolják erőfeszítéseiket a jogvitának a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban történő megoldása érdekében.

A nemzeti szabályozó hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a jogvita rendezése négy hónap elteltével nem történt meg, ha a jogvita megoldása érdekében a sérelmet szenvedett fél nem fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást – összehangolják erőfeszítéseiket – amennyiben lehetséges, közös határozat elfogadásával – a jogvitának a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban történő megoldása érdekében.

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 23 pont

2002/21/EK irányelv (keretirányelv)

„21a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv és a különös irányelvek szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésének jogkövetkezményeit, és minden szükséges intézkedést megtesznek az említett irányelvek végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket legkésőbb [a módosító jogi aktus végrehajtására megállapított határidő]-ig bejelentik a Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot a rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv és a különös irányelvek szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésének jogkövetkezményeit, és minden szükséges intézkedést megtesznek az említett irányelvek végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt jogkövetkezményeknek a célnak megfelelőnek, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket legkésőbb [a módosító jogi aktus végrehajtására megállapított határidő]-ig bejelentik a Bizottságnak, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot a rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 24 pont – -a pont (új)

2002/21/EK irányelv

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) A szöveg a következő új bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az (1) bekezdéstől való eltéréssel, a 9c. cikknek megfelelő intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságot a 676/2002/EK határozat („Rádióspektrum-bizottság”) 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően létrehozott bizottság segíti.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 26 pont

2002/21/EK irányelv

I és II melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26. Az I. és a II. mellékletet el kell hagyni.

26. Az I. mellékletet el kell hagyni. A II. melléklet helyébe a következő lép:

 

„II. MELLÉKLET

 

A nemzeti szabályozó hatóságok által a közös erőfölény vizsgálata során a 14. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban alkalmazandó kritériumok

 

Két vagy több vállalkozás akkor minősülhet a 14. cikk értelemében közös erőfölényes helyzetben lévőnek, ha annak ellenére, hogy még szerkezeti vagy egyéb kapcsolódás sincs közöttük, olyan piacon működnek, amelyet a valódi verseny hiánya jellemez, és amelyen egyetlen vállalkozásnak sincs jelentős piaci ereje. A Bíróság közös erőfölényre vonatkozó esetjogának sérelme nélkül, valószínűsíthető, hogy ez az eset áll fenn akkor, ha a piac központosított és több megfelelő jellemzőt mutat, amelyek közül az alábbiak lehetnek a legfontosabbak az elektronikus kommunikáció vonatkozásában:

 

- [...]

 

- a kereslet csekély rugalmassága

 

- [...]

 

- hasonló piaci részesedések

 

- [...]

 

- a piacra lépés jogi vagy gazdasági korlátai magasak

 

- vertikális integráció az értékesítés kollektív elutasításával

 

- a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya

 

- a potenciális verseny hiánya

 

- [...]

 

A fenti felsorolás jelzésértékű. Nem teljes, és a kritériumoknak nem kell együttesen teljesülniük. A felsorolás inkább csak illusztrálni kívánja, hogy milyen jellegű bizonyítékokkal lehet alátámasztani a közös erőfölény fennállására vonatkozó állításokat.”

Indokolás

A közös erőfölény nem vizsgált, bonyolult fogalom a távközlési ágazatban mind utólagos, mind előzetes értelemben, ugyanakkor kiemelkedően fontos lehet piackonszolidáló erőként. Fontos, hogy a keretből ne töröljék az útmutatást, hanem inkább egyértelműsítsék.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

2002/19/EK irányelv

2 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „hozzáférés”: eszközök és/vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más vállalkozás számára, meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vagy műsorszolgáltatói tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. Magában foglalja többek között: a hálózati elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférést, amely tartalmazhatja a berendezések helyhez kötött vagy nem helyhez kötött módon történő csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi hurokhoz való hozzáférést és a helyi hurok révén történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést), továbbá a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, az alépítményeket és az antennatartókat; a megfelelő szoftverrendszerekhez – köztük a működést támogató rendszerekhez – való hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az azzal egyenértékű funkcióval rendelkező rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez kötött és a mobil rendszerekhez való hozzáférést különösen barangolás céljából, a digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférésű rendszereihez való hozzáférést; a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

a) „hozzáférés”: eszközök és/vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más vállalkozás számára, meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások, köztük információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vagy műsorszolgáltatói tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. Magában foglalja többek között: a hálózati elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférést, amely tartalmazhatja a berendezések helyhez kötött vagy nem helyhez kötött módon történő csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi hurokhoz való hozzáférést és a helyi hurok révén történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést), továbbá a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, az alépítményeket és az antennatartókat; a megfelelő szoftverrendszerekhez – köztük a működést támogató rendszerekhez – való hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az azzal egyenértékű funkcióval rendelkező rendszerekhez való hozzáférést, a szükséges előfizetői információhoz és a végfelhasználóknak kiszámlázott összegek nyilvántartórendszerek számára való visszafizetésére szolgáló mechanizmusokhoz való hozzáférést, a helyhez kötött és a mobil rendszerekhez való hozzáférést különösen barangolás céljából, a digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférésű rendszereihez való hozzáférést; and access to virtual network services.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 a pont (új)

2002/19/EK irányelv

2. cikk – (e) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„e) „helyi hurok”: az a fizikai érpár, amely a nyilvános, helyhez kötött elektronikus kommunikációs hálózatban valamely […] hálózati végpontot összekapcsol a fő kábelrendezővel vagy annak megfelelő eszközzel.”

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont

2002/19/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 4. cikkének megfelelően arra felhatalmazott más vállalkozások kérik – kötelesek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása végett egymással az összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a szolgáltatások nyújtását és együttműködési képességét a Közösség egészében biztosítsák. Az üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan feltételek mellett kínálják a hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek összhangban vannak a nemzeti szabályozó hatóság által az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt kötelezettségekkel.”

„(1) A nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 4. cikkének megfelelően arra felhatalmazott más vállalkozások kérik – kötelesek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások, vagy a tartalomszolgáltatás és az információs társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása végett egymással az összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a szolgáltatások nyújtását és együttműködési képességét a Közösség egészében biztosítsák. Az üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan feltételek mellett kínálják a hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek összhangban vannak a nemzeti szabályozó hatóság által az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt kötelezettségekkel.”

Indokolás

A hozzáférés javasolt meghatározásának való megfelelés érdekében.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont

2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv)

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 4. cikkének megfelelően arra felhatalmazott más vállalkozások kérik – kötelesek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása végett egymással az összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a szolgáltatások nyújtását és együttműködési képességét a Közösség egészében biztosítsák. Az üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan feltételek mellett kínálják a hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek összhangban vannak a nemzeti szabályozó hatóság által az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt kötelezettségekkel.

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 4. cikkének megfelelően arra felhatalmazott más vállalkozások kérik – kötelesek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása végett egymással az összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a szolgáltatások nyújtását és együttműködési képességét a Közösség egészében biztosítsák. Az üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan feltételek mellett kínálják a hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek összhangban vannak a nemzeti szabályozó hatóság által az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt kötelezettségekkel. Az összekapcsolás feltételei azonban nem vezethetnek az interoperabilitás indokolatlan korlátozásához.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – a pont

2002/19/EK irányelv

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

a) Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében foglalt célok érdekében eljárva – ösztönzik és adott esetben biztosítják, ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban, a megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, valamint a szolgáltatások együttműködési képességét, feladatkörüket oly módon gyakorolva, hogy az a hatékonyságot, a fenntartható versenyt, a befektetést és az innovációt és előmozdítsa, és a végfelhasználók számára a lehető legelőnyösebb legyen.

 

Különösen, a jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozások vonatkozásában a 8. cikknek megfelelően tehető intézkedések sérelme nélkül, a nemzeti szabályozó hatóságok megállapíthatnak:

 

a) a végpontok közötti összeköttetés vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz tisztességes és ésszerű feltételekkel való hozzáférés biztosításához szükséges mértékben kötelezettségeket a végfelhasználók hozzáférését ellenőrző vállalkozások számára, beleértve indokolt esetben a kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy kapcsolják össze hálózataikat, ha azok mégnincsenek összekapcsolva, illetve hogy tegyék szolgáltatásukat interoperábilissá, többek között a végfelhasználóknak kiszámlázott összegek szolgáltatók számára történő visszafizetésével kapcsolatos tisztességes, átlátható és ésszerű mechanizmusok által.

 

b) a végfelhasználóknak valamely tagállam által meghatározott digitális rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosításához szükséges mértékben kötelezettségeket az üzemeltetők számára arra vonatkozóan, hogy tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett biztosítsanak hozzáférést az I. melléklet II. részében említett egyéb eszközökhöz.

 

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt kötelezettségeknek és feltételeknek objektívnek, átláthatónak, arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt eljárással összhangban kell őket alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt kötelezettségeknek és feltételeknek objektívnek, átláthatónak, arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6., 7. és -7a. cikkében előírt eljárással összhangban kell őket alkalmazni.

 

A megállapítandó kötelezettségek és feltételek arányosságának felmérésekor a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik a saját államukban a verseny különféle, területenként eltérő feltételeit.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 pont

2002/19/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A piaci folyamatok és a technológiai fejlődés fényében a Bizottság az I. melléklet módosítása céljából végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(2) A piaci folyamatok és a technológiai fejlődés fényében a Bizottság az I. melléklet módosítása céljából végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont – aa alpont (új)

2002/19/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

”(2) Amennyiben a 2002/21/EK irányelv („keretirányelv”) 16. cikke szerint végzett piacelemzés eredményeként egy üzemeltetőt egy bizonyos piacon jelentős piaci erővel rendelkezőként jelölnek ki, a nemzeti szabályozó hatóságok szükség szerint előírják az ezen irányelv 9-13. cikkében meghatározott kötelezettségeket, a 2002/21/EK irányelv („keretirányelv”) -7a. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően.”

Indokolás

A jogorvoslati vétójog alternatív eljárásának beillesztése.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 a pont (új)

2002/19/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a) A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban az összekapcsolás és/vagy a hozzáférés tekintetében átláthatósági kötelezettségeket állapíthatnak meg, megkövetelve az üzemeltetőktől, hogy meghatározott információkat bocsássanak rendelkezésre, így számviteli információkat, műszaki előírásokat, hálózati jellemzőket, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférési korlátozásokat, forgalomkezelési politikákat, a szolgáltatás és a használat feltételeit, valamint az árakat.”

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak egyértelmű felhatalmazással kell rendelkezniük a forgalomkezelési politikákkal és a végfelhasználói hozzáférésre vonatkozó bármely korlátozással kapcsolatos kötelezettségek előírásához.

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 b pont (új)

2002/19/EK irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b) A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A (3) bekezdés ellenére, ha egy üzemeltetőről kiderül, hogy egy fontos piacon a keretirányelv 14. cikke értelmében a helyhez kötött helyi hozzáférés tekintetében jelentős piaci erővel rendelkezik (SMP), a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják egy, legalább a II. mellékletben foglalt elemeket tartalmazó referenciaajánlat közzétételét.”

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló erőfölényből származó hozzáférés leírását a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával. Mire a módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se csorbuljon.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 pont

2002/19/EK irányelv

12 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban kötelezettségeket állapíthat meg az üzemeltetők számára a meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférés és azok használata iránti ésszerű kérelmek teljesítésére vonatkozóan, többek között olyan helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés biztosításának megtagadása, illetve az ahhoz hasonló hatású indokolatlan feltételek kikötése kiskereskedelmi szinten gátolná a fenntartható versenypiac kialakulását, vagy nem szolgálná a végfelhasználók érdekeit.

 

Az üzemeltetőket többek közt az alábbiakra kötelezik:

 

a) adjanak hozzáférést harmadik felek számára a meghatározott hálózati elemekhet és/vagy eszközökhöz, beleértve a helyi hurokhoz való átengedett hozzáférést;

 

b) tárgyaljanak jóhiszeműen a hozzáférést kérő vállalkozásokkal;

 

c) ne vonják vissza az eszközökhöz való már megadott hozzáférést;

 

d) nyújtsanak meghatározott szolgáltatásokat nagykereskedelmi alapon harmadik felek számára;

 

e) adjanak nyílt hozzáférést műszaki interfészekhez, protokollokhoz vagy más kulcsfontosságú technológiákhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a szolgáltatások interoperabilitásához vagy a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz;

f) helymegosztást vagy más formában közös eszközhasználatot biztosítsanak, így különösen biztosítsák az alépítmények, az épületek, az épületeke való becsatlakozások, az antennák, az antennatartók, az ellenőrzőaknák és az utcai szekrények közös használatát;”.

f) helymegosztást vagy más formában közös eszközhasználatot biztosítsanak, így különösen biztosítsák az alépítmények, az épületek, az épületeke való becsatlakozások, az antennatornyok és más támogatókonstrukciók, az antennatartók, az ellenőrzőaknák, a szekrények, valamint más, nem aktív hálózati elemek közös használatát;

 

fa) adjanak alépítményekhez való hozzáférés biztosítására vonatkozó referenciaajánlatot harmadik felek számára;

 

g) nyújtsanak meghatározott szolgáltatásokat, amelyekre a végpontok közötti szolgáltatásoktól a felhasználókig való interoperabilitás biztosítására van szükség, beleértve az intelligens hálózati szolgáltatásokhoz vagy a mobilhálózatokon való barangolószolgáltatáshoz szükséges eszközöket is;

 

h) biztosítsák a szolgáltatásnyújtás terén az igazságos verseny biztosításához szükséges operációs támogatórendszerekhez vagy hasonló szoftverrendszerekhez való hozzáférést;

 

i) kössék össze a hálózatokat vagy hálózati eszközöket;

j) biztosítsanak hozzáférést a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így egyebek mellett az azonosítási, a helymeghatározási és a jelenlét-ellenőrző funkciókhoz.”

j) biztosítsanak hozzáférést a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így egyebek mellett az azonosítási, a helymeghatározási és a jelenlét-ellenőrző funkciókhoz.”

 

A nemzeti szabályozóhatóságok ezekhez a kötelezettségekhez hozzátehetnek az igazságosságra, elfogadhatóságra és időbeliségre vonatkozó feltételeket.

 

(2) Ha a nemzeti szabályozóhatóságok fontolóra veszik, hogy az (1) bekezdésben szereplő kötelezettségeket kiróják-e, különösen pedig amikor azt vizsgálják, hogy ezek a kötelezettségek arányosak lennének-e a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkében foglaltakkal, figyelembe kell venniük különösen a következő tényezőket:

 

a) a piacfejlődés ütemének tükrében a versengő eszközök használatának vagy üzembe helyezésének műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, figyelembe véve a szóban forgó összekapcsolás és hozzáférés jellegét és típusát; beleértve az egyéb upstream hozzáférési termékek, például alépítményekhez való hozzáférés megvalósíthatóságát;

 

b) a felajánlott hozzáférés biztosításának megvalósíthatósága az elérhető kapacitás fényében;

 

c) az eszköz tulajdonosának kezdeti befektetését, szem előtt tartva minden közbefektetést és a befektetés kockázatait, ideértve az új eszközökhöz hozzáférő vállalkozások közötti megfelelő kockázatmegosztást;

 

d) a verseny – elsősorban az infrastrukturális verseny – hosszú távú megőrzésének szükségességét;

 

e) adott esetben minden vonatkozó szellemi tulajdonjogot;

 

f) páneurópai szolgáltatások nyújtását.

(3) Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok e cikk rendelkezéseivel összhangban hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy üzemeltető számára, akkor a szükségesnek ítélt körben, a hálózat szabályos működésének biztosítása céljából műszaki vagy üzemeltetési feltételeket állapíthatnak meg a szolgáltató és/vagy a hozzáférés kedvezményezettjei számára. A konkrét műszaki normák, illetve előírások betartására irányuló kötelezettségeknek összhangban kell lenniük a 2002/21/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapított szabványokkal és előírásokkal.”

(3) Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok e cikk rendelkezéseivel összhangban hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy üzemeltető számára, akkor a szükségesnek ítélt körben, a hálózat szabályos működésének biztosítása céljából műszaki vagy üzemeltetési feltételeket állapíthatnak meg a szolgáltató és/vagy a hozzáférés kedvezményezettjei számára. A konkrét műszaki normák, illetve előírások betartására irányuló kötelezettségeknek összhangban kell lenniük a 2002/21/EK irányelv 17. cikkének megfelelően megállapított szabványokkal és előírásokkal.”

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 a pont (új)

2002/19/EK irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. Az 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság – a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban – az összekapcsolás és/vagy a hozzáférés bizonyos típusainak szolgáltatása tekintetében a költségmegtérülésre és az árszabályozásra vonatkozó kötelezettségeket állapíthat meg – beleértve az árak költségalapúságára vonatkozó és a költségszámítási rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket – abban az esetben, ha a piacelemzés azt mutatja, hogy a tényleges verseny hiányának következtében az érintett üzemeltető a végfelhasználók kárára túlságosan magas szinten tarthatja az árakat vagy árprést alkalmazhat. A nemzeti szabályozó hatóság figyelembe veszi az üzemeltető befektetését, és biztosítja számára a megfelelő befektetett tőke ésszerű megtérülését, továbbá – a 2000/21/EK irányelv (keretirányelv) 19. cikke d) pontjának sérelme nélkül figyelembe veszi a felmerülő kockázatokat és a megfelelő kockázatmegosztást a befektető és az új eszközökhöz hozzáférést élvező vállalkozók között, beleértve a differenciált rövid távú és hosszú távú kockázatmegosztási megállapodásokat;

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 b pont (új)

2002/19/EK irányelv

13 cikk – 4a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a hosszú távú kockázatmegosztó szerződések szerinti hozzáférési díjak összhangban álljanak a hatékony üzemeltető hosszú távú növekvő költségeivel, figyelembe véve az üzemeltető által az új piacon számított penetrációt és azt, hogy a rövid távú szerződések szerinti hozzáférési díjak kockázati felárat tartalmaznak. E kockázati felárat az új hozzáférés piaci penetrációjának növekedésével fokozatosan meg kell szüntetni. Az árprés-teszteket a kockázati felárat tartalmazó rövid távú szerződésekre nem kell alkalmazni.”

Indokolás

A (4a) bekezdés különbséget tesz a kockázatmegosztó szerződések és a rövid távú szerződések között. Az árprés-teszteket a kockázatmegosztó szerződésekre kell alkalmazni, ugyanakkor a rövid távú szerződésekre nem, ellenkező esetben a beruházó elveszítené a penetrációs díjak meghatározására vonatkozó jelentékeny rugalmasságot. A penetrációs díjaknak tükrözniük kell az új termékek elfogadásával kapcsolatos tanulási folyamatot; a penetrációs díjakra vonatkozó rugalmasságot meg nem engedő szabályozás ellenkező hatást váltana ki.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont

2002/19/EK irányelv

„13 a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„13a. cikk

Funkcionális szétválasztás

„13a. cikk

Funkcionális szétválasztás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikkben, különösen a 8. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban a vertikálisan integrált vállalkozásokat arra kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek nagykereskedelmi szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységüket önállóan működő gazdasági egység keretében végezzék.

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikkben, különösen a 8. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban –kivételes intézkedésként – a vertikálisan integrált vállalkozásokat rendkívüli intézkedésként arra kötelezheti, hogy a megkötött hozzáférési termékek nagykereskedelmi szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységüket önállóan működő gazdasági egység keretében végezzék.

Ez a gazdasági egység valamennyi vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat más gazdasági egységeit is, egységes határidővel és szerződési feltételekkel, ideértve az árat és a szolgáltatás színvonalát is, továbbá azonos rendszerek és folyamatok révén köteles nyújtani a hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat.

Ez a gazdasági egység valamennyi vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat más gazdasági egységeit is, egységes határidővel és szerződési feltételekkel, ideértve az árat és a szolgáltatás színvonalát is, továbbá azonos rendszerek és folyamatok révén köteles nyújtani a hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat.

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság funkcionális szétválasztásra irányuló kötelezettséget kíván előírni, kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza:

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság funkcionális szétválasztásra irányuló kötelezettséget kíván előírni, javaslatot nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza:

a) annak igazolását, hogy az érintett piacoknak a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikkében megállapított piacelemzési eljárással összhangban lefolytatott, a tényleges verseny megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt elemzését követően a 9–13. cikkben meghatározott kötelezettségek közül előírt valamely kötelezettség nem eredményezett, és tartósan nem eredményezne tényleges versenyt, továbbá hogy e termékpiacok közül több jelentős mértékű és tartós versenyproblémákat, illetve piaci hiányosságokat mutat;

a) annak igazolását, hogy az érintett piacoknak a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikkében megállapított piacelemzési eljárással összhangban lefolytatott, a tényleges verseny megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt elemzését követően, a legjobb gyakorlatok megfelelő figyelembe vétele mellett a 9-13. cikkben meghatározott kötelezettségek közül előírt valamely kötelezettség és annak betartatása egy méltányos időkereten belül nem eredményezett, és tartósan nem eredményezne tényleges versenyt, továbbá hogy e termékpiacok közül több jelentős mértékű és tartós versenyproblémákat, illetve piaci hiányosságokat mutat;

 

ab) annak bizonyítékát, hogy belátható időn belül nincs vagy nagyon kis esély van az infrastruktúrákra alapuló versenyre;

b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, valamint más érdekeltekre gyakorolt várható hatás, így különösen az infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt várható hatás és a fogyasztókkal kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra, különösen annak munkabírására és ennek a hálózatfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, valamint más érdekeltekre gyakorolt várható hatás, így különösen az infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt várható hatás és különösen a fogyasztókkal kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

 

ba) azon okoknak az elemzése, amelyek igazolják, hogy ez a kötelezettség lenne a versennyel kapcsolatos azonosított problémák/piaci kudarcok kezelését célzó eszközök végrehajtásának leghatékonyabb eszköze;

c) a javasolt intézkedés tervezetét.

 

(3) Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia kell:

(3) A nemzeti szabályozó hatóságnak javaslatába bele kell foglalnia a javasolt intézkedés tervezetét, amelynek tartalmaznia kell:

a) a szétválasztás pontos jellegét és mértékét, meg kell határoznia különösen az önálló gazdasági egység jogállását;

a) a szétválasztás pontos jellegét és mértékét;

b) az önálló gazdasági egység eszközei, valamint az egység által szolgáltatandó termékek, illetve szolgáltatások megjelölését;

b) az önálló gazdasági egység eszközei, valamint az egység által szolgáltatandó termékek, illetve szolgáltatások megjelölését;

c) az önálló gazdasági egység által foglalkoztatott személyzet függetlenségét biztosító vezetési szabályokat és a kapcsolódó ösztönzőrendszert;

c) az önálló gazdasági egység által foglalkoztatott személyzet függetlenségét biztosító vezetési szabályokat és a kapcsolódó ösztönzőrendszert;

d) a kötelezettségek teljesítését biztosító szabályokat;

d) a kötelezettségek teljesítését biztosító szabályokat;

e) a működési eljárások – különösen más érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát biztosító szabályokat;

e) a működési eljárások – különösen más érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát biztosító szabályokat;

f) a kötelezettségek teljesítését biztosító monitoringprogramot, beleértve az éves jelentés közzétételét is.

f) a kötelezettségek teljesítését biztosító monitoringprogramot, beleértve az éves jelentés közzétételét is.

(4) A Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően az intézkedéstervezetről meghozott határozatot követően a nemzeti szabályozó hatóság a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikkében megállapított eljárással összhangban elvégzi a hozzáférési hálózattal kapcsolatos különböző piacok összehangolt elemzését. Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó hatóság a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. és 7. cikkével összhangban dönt kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról, illetőleg visszavonásáról.

(4) A Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően az intézkedéstervezetről meghozott határozatot követően a nemzeti szabályozó hatóság a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikkében megállapított eljárással összhangban elvégzi a hozzáférési hálózattal kapcsolatos különböző piacok összehangolt elemzését. Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó hatóság a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. és 7. cikkével összhangban dönt kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról, illetőleg visszavonásáról.

(5) Ha a funkcionális szétválasztásra kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint meghozott döntés alapján valamely piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely, a 9–13. cikkben meghatározott kötelezettség, illetőleg vele szemben megállapíthatók a Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett bármely egyéb kötelezettségek.

(5) Ha a funkcionális szétválasztásra kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint meghozott döntés alapján valamely piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e piac tekintetében megállapítható bármely, a 9–13. cikkben meghatározott kötelezettség, illetőleg vele szemben megállapíthatók a Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett bármely egyéb kötelezettségek.

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 10 pont – b pont

2002/19/EK irányelv

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

A hozzáférési irányelvben javasolt intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 10 a pont (új)

2002/19/EK irányelv

II. Melléklet

 

 

10a. A II. melléklet helyébe a következő lép:

 

II. Melléklet

A nagykereskedelmi hálózati infrastruktúrákhoz – köztük a megosztott vagy teljes mértékben átengedett, rögzített helyszínhez – való hozzáférésre vonatkozó, a jelentős piaci befolyással rendelkező (SMP) bejelentett üzemeltetők által közzéteendő referenciaajánlatban minimálisan feltüntetendő tételek jegyzéke

 

E melléklet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

 

a) „helyi alhurok” olyan részleges helyi hurok, amely egy hálózati végpontot összekapcsol egy koncentrációs ponttal, vagy egy meghatározott közbülső hozzáférési ponttal egy elektronikus távközlési hálózatban;

 

b) „helyi hurok átengedése”: a helyi hurok teljes átengedése és részleges átengedése; nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonának változását;

 

c) „helyi hurok teljes átengedése”: valamely kedvezményezett számára az SMP üzemeltető helyi hurokjához vagy helyi alhurokjához való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi a hálózati infrastruktúra teljes kapacitásának használatát;

 

d) „helyi hurok részleges átengedése”: valamely kedvezményezett számára az SMP üzemeltető helyi hurokjához vagy helyi alhurokjához való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi a hálózati infrastruktúra egy meghatározott részének, például a frekvencia egy részének vagy ezzel egyenértékű résznek a használatát;

 

A. A hurok átengedésének feltételei

 

1. Azok a hálózati elemek, amelyekhez a hozzáférést kínálják, különösen a következők, a megfelelő kapcsolt eszközökkel együtt:

 

a) helyi hurkok és helyi alhurkok átengedése;

 

b) részleges hozzáférés a hálózat megfelelő pontjainál, amely a teljes átengedésnek megfelelő funkcionalitást tesz lehetővé olyan körülmények között, amelyek meglétekor az ilyen hozzáférés műszakilag vagy gazdaságilag megvalósíthatatlan;

 

ba) alapépítményekhez való hozzáférés, ami lehetővé teszi a hálózatok és a backhaul hálózatok elérését;

 

2. A fizikai hozzáférési helyek, köztük az utcai szekrények és kábelrendezők [1] elhelyezkedésére, a helyi hurkoknak és alhurkoknak, alapépítményeknek és backhauloknak a hozzáférési hálózat meghatározott részeiben és az alapépítményeken belüli rendelkezésre állására vonatkozó információk;

 

3. A helyi hurokhoz, alhurokhoz és alapépítményhez való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatos műszaki feltételek, beleértve a sodrott fém érpár és/vagy optikai szál és/vagy azzal egyenértékű, kábelelosztó, alapépítmény és kapcsolódó infrastruktúráik műszaki jellemzőit;

 

4. A megrendelés és az ellátás módja, használati korlátozások.

 

B. Helymegosztási szolgáltatások

 

1. Az SMP üzemeltető meglévő érintett telephelyeire vagy felszerelésének helyére, illetve annak tervezett aktualizálására vonatkozó információ [2].

 

(A melléklet további része változatlan marad)

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 a pont (új)

2002/20/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 3. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A különböző tagállamokban lévő vállalkozások számára határokon átnyúló elektronikus távközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat hasonlóan kell kezelni minden tagállamban és érintett tagállamonként nem kötelezhetők egynél több egyszerűsített értesítésre.”

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

Rádiófrekvencia- és számhasználati jogok

5. cikk

Rádiófrekvencia- és számhasználati jogok

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák használatát nem tehetik egyedi használati jogok megadásától függővé, hanem az ilyen rádiófrekvenciák használati feltételeit az általános felhatalmazásban szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi használati jogok megadása a következők érdekében indokolt:

(1) A tagállamok általános felhatalmazásokkal megkönnyítik a rádiófrekvenciák használatát. A tagállamok egyedi használati jogokat biztosíthatnak a következők érdekében:

a) a káros zavarás súlyos kockázatának elkerülése; vagy

a) a káros zavarás lehetőségének elkerülése;

 

aa) a szolgáltatás műszaki minőségének biztosítása;

 

ab) a rádiófrekvenciák hatékony használatának biztosítása;

b) más közérdekű cél elérése.

b) a nemzeti jogszabályokban meghatározott, a közösségi jognak megfelelő más közérdekű cél elérése.

 

ba) a 6. cikkel összhangban egy intézkedésnek való megfelelés;

(2) Ha egyedi rádiófrekvencia- és számhasználati jogok megadása szükséges, a tagállamok – kérelemre, figyelemmel az ezen irányelv 6., 6a. és 7. cikkében és 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekre, továbbá a szóban forgó erőforrások hatékony felhasználását a 2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) megfelelően biztosító bármely más szabályra – minden olyan vállalkozásnak megadják ezt a jogot, amely az általános felhatalmazás alapján hálózatokat vagy szolgáltatásokat szolgáltat vagy vesz igénybe.

(2) A tagállamok – kérelemre, figyelemmel az ezen irányelv 6., 6a. és 7. cikkében és 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekre, továbbá a szóban forgó erőforrások hatékony felhasználását a 2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) megfelelően biztosító bármely más szabályra – minden vállalkozásnak megadják az egyedi használati jogot.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós tartalomszolgáltatók részére közérdekű célból, a közösségi joggal összhangban biztosított rádiófrekvencia-használati jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által előre meghatározott különös kritériumok sérelme nélkül – objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell megadni. Nyílt eljárást kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák használatára irányuló egyedi jogok rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltatók részére való megadása a közösségi joggal összhangban egy, valamely közérdekű cél eléréséhez szükséges, a tagállam által előre meghatározott kötelezettség teljesítése szempontjából alapvetően fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós tartalomszolgáltatók részére közérdekű célból, a közösségi joggal összhangban biztosított rádiófrekvencia-használati jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által elfogadott különös kritériumok és eljárások sérelme nélkül – nyílt, objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell megadni. Kivételes esetben az eljárásnak nem kell nyíltnak lennie akkor, ha bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák használatára irányuló egyedi jogok rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltatók részére való megadása a közösségi joggal összhangban egy, valamely közérdekű cél eléréséhez szükséges, a tagállam által előre meghatározott és indokolt kötelezettség teljesítése szempontjából alapvetően fontos.

A használati jogok megadása során a tagállamok meghatározzák, hogy a kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, továbbá megállapítja az átruházás feltételeit. Rádiófrekvenciák esetében ezeknek a rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9b. cikkével.

A használati jogok megadása során a tagállamok meghatározzák, hogy a kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, továbbá megállapítja az átruházás feltételeit. Rádiófrekvenciák esetében ezeknek a rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. és 9b. cikkével.

Ha a tagállamok határozott időtartamra adnak jogokat, ennek a határozott időtartamnak – figyelemmel az elérni kívánt, előre meghatározott célra – meg kell felelnie a nyújtani kívánt szolgáltatás igényeinek.

Ha a tagállamok határozott időtartamra adnak jogokat, ennek a határozott időtartamnak – figyelemmel az elérni kívánt célra és a befektetés amortizációs idejének biztosítására – meg kell felelnie a nyújtani kívánt szolgáltatás igényeinek.

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb időtartamra megadott olyan egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat, amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak át és egymásnak nem adhatnak haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt évvel a megadást követően, figyelemmel az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati jogok odaítélési kritériumai már nem alkalmazandók, az egyedi használati jogot vagy az adott rádiófrekvenciákra vonatkozó általános felhatalmazássá kell alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől számítva legfeljebb öt éven belül a jogosultat előzetesen értesítve, vagy a vállalkozások között szabadon átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb időtartamra megadott egyedi rádiófrekvencia-használati jogok tekintetében, amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak át, és egymásnak nem adhatnak haszonbérbe, az illetékes nemzeti hatóság győződik meg arról, hogy az egyedi használati jog megadásának alapjául szolgáló feltételek a licenc teljes időszaka alatt teljesülnek-e. Ha ezek a kritériumok már nem alkalmazandók, az egyedi használati jogot a jogosult előzetes értesítése mellett és kellő idő elteltével az adott rádiófrekvenciákra vonatkozó általános felhatalmazássá kell alakítani, vagy a vállalkozások között szabadon átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

(3) A használati jogra vonatkozó határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó hatósághoz való beérkezését követően a lehető leghamarabb kell meghozni, kézbesíteni és nyilvánosságra hozni; a határidő három hét olyan számok esetében, amelyeket a nemzeti számozási terv meghatározott célra osztott ki, és hat hét olyan rádiófrekvenciák esetében, amelyeket a nemzeti frekvenciaterv az elektronikus hírközlés céljára osztott ki. Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, illetve a műholdpozíciók használatára irányadó nemzetközi megállapodásokra figyelemmel kell alkalmazni.

(3) A használati jog odaítélésére vonatkozó határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó hatósághoz való beérkezését követően a lehető leghamarabb kell meghozni, kézbesíteni és nyilvánosságra hozni; a határidő három hét olyan számok esetében, amelyeket a nemzeti számozási terv meghatározott célra osztott ki, és hat hét olyan rádiófrekvenciák esetében, amelyeket a nemzeti frekvenciaterv az elektronikus hírközlés céljára osztott ki. Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, illetve a műholdpozíciók használatára irányadó nemzetközi megállapodásokra figyelemmel kell alkalmazni.

(4) Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. cikkének megfelelően folytatott konzultációt követően arról születik döntés, hogy a kivételes gazdasági értéket képviselő számok használatára vonatkozó jogok megadására versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárás keretében kerüljön sor, a tagállamok a legfeljebb háromhetes határidőt legfeljebb további három héttel meghosszabbíthatják.

(4) Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. cikkének megfelelően folytatott konzultációt követően arról születik döntés, hogy a kivételes gazdasági értéket képviselő számok használatára vonatkozó jogok megadására versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárás keretében kerüljön sor, a tagállamok a legfeljebb háromhetes időtartamot további három héttel meghosszabbíthatják.

Rádiófrekvenciák esetében a versenyeztetési, illetve az összehasonlító kiválasztási eljárásokra a 7. cikk rendelkezései irányadók.

Rádiófrekvenciák esetében a versenyeztetési, illetve az összehasonlító kiválasztási eljárásokra a 7. cikk rendelkezései irányadók.

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a megadandó használati jogok számát, kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony kihasználásához szükséges.

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a megadandó használati jogok számát, kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony kihasználásához szükséges.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és hatékony kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati jogok átruházása vagy felhalmozása következtében ne torzuljon a verseny. Ebből a célból a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozhatnak a rádiófrekvencia-használati jogok korlátozására, visszavonására vagy kényszerértékesítésére.

(6) Az illetékes nemzeti hatóságok a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkének (2) bekezdésével és 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és hatékony kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati jogok átruházása vagy felhalmozása következtében ne torzuljon a verseny.

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

„6 a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„6a. cikk

Harmonizációs intézkedések

„6a. cikk

Harmonizációs intézkedések

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben megállapított célkitűzések elérése érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8a. és 9. cikkében foglalt rendelkezések, valamint az ezen irányelv 5. cikke (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

a) azon rádiófrekvencia-sávok meghatározása céljából, amelyek használata általános felhatalmazásoktól vagy egyedi rádiófrekvencia-használati jogoktól függ;

a) azon rádiófrekvencia-sávok meghatározása, amelyek használata általános felhatalmazásoktól függ;

b) a közösségi szinten harmonizálandó számtartományok meghatározása céljából;

b) a közösségi szinten harmonizálandó számtartományok meghatározása céljából;

c) a rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok megadására szolgáló eljárások harmonizálása céljából;

c) a páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok megadására szolgáló eljárások harmonizálása céljából;

d) a rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok tekintetében a II. mellékletben meghatározott feltételek harmonizálása céljából;

d) a páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok tekintetében a II. mellékletben meghatározott feltételek harmonizálása céljából;

e) a felhatalmazások vagy a használati jogok módosítása vagy visszavonása céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos eljárások megállapítása céljából;

 

f) az azon vállalkozások kiválasztására szolgáló eljárások megállapítása céljából, amelyek számára a nemzeti hatóságok – az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk rendelkezéseivel összhangban – egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat adnak.

 

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14a. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedésekkel kapcsolatban bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a tagállamok indokolással ellátott kérelemben ezen intézkedések alól részleges mentesítést és/vagy átmeneti eltérést kérjenek.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedésekkel kapcsolatban bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a tagállamok indokolással ellátott kérelemben ezen intézkedések alól részleges mentesítést és/vagy átmeneti eltérést kérjenek.

A Bizottság a tagállamban fennálló sajátos helyzet figyelembevételével értékeli a kérelem megalapozottságát, és részleges mentesítést, átmeneti eltérést vagy mindkettőt adhat abban az esetben, ha ezzel nem késlelteti indokolatlanul az (1) bekezdésben felsorolt végrehajtási intézkedések végrehajtását, illetve a versenyhelyzet vagy a szabályozási környezet vonatkozásában nem hoz létre indokolatlan különbségeket a tagállamok között.

A Bizottság a tagállamban fennálló sajátos helyzet figyelembevételével értékeli a kérelem megalapozottságát, és részleges mentesítést, átmeneti eltérést vagy mindkettőt adhat abban az esetben, ha ezzel nem késlelteti indokolatlanul az (1) bekezdésben felsorolt végrehajtási intézkedések végrehajtását, illetve a versenyhelyzet vagy a szabályozási környezet vonatkozásában nem hoz létre indokolatlan különbségeket a tagállamok között.

(3) E cikk rendelkezéseinek végrehajtásában az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) segítséget nyújthat a Bizottságnak. A Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 11. cikkével összhangban kibocsátott véleményt.

 

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6b. cikk

törölve

A jogok megadására vonatkozó közös kiválasztási eljárás

 

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti műszaki végrehajtási intézkedés előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] rendelet 12. cikkével összhangban javaslatot tegyen azon vállalkozások kiválasztására, amelyek számára egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat kell adni.

 

Ilyen esetekben az intézkedésben – a spektrum, illetve a számozási erőforrások optimális kihasználásának biztosítása érdekében – meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el kell végeznie a kiválasztást, eleget kell tennie a kiválasztásra alkalmazandó eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, továbbá meg kell állapítania a jogosultak által a rádiófrekvencia- és/vagy számhasználatért fizetendő díjakat. A kiválasztási eljárásnak nyíltnak, átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek és objektívnak kell lennie.

 

(2) A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság véleményét – intézkedést fogad el azon egy vagy több vállalkozás kiválasztására vonatkozóan, amelynek egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban jár el.

 

Indokolás

A jogok kiadására EU-szerte alkalmazott kiválasztási eljárásoknak meghatározott jogalkotási javaslatok, nem pedig a komitológia tárgyát kell képezniük.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 7 pont

2002/20/EK irányelv

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 8. cikket el kell hagyni.

törölve

Indokolás

E cikk funkciója és megfogalmazása megfelelő.

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 8 pont – a pont

2002/20/EK irányelv

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E tekintetben a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az illetékes hatóságok az adott esetnek megfelelően jogosultak legyenek pénzbírságot kiszabni. Az intézkedést és az annak alapjául szolgáló indokokat az elfogadást követően haladéktalanul az érintett vállalkozás tudomására kell hozni, és ésszerű határidőt kell előírni a vállalkozás számára az intézkedés betartására.”

E tekintetben a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az illetékes hatóságok jogosultak legyenek:

 

a) az adott esetnek megfelelően visszatartó erejű pénzbírságot kiszabni, amely lehet visszamenőleges hatályú időszakos bírság; továbbá

 

b) a versenyt jelentős mértékben hátráltató szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag nyújtásának beszüntetését elrendelni, ha a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint a piacelemzést követően előírt hozzáférési kötelezettségek nem teljesülnek.

Indokolás

A módosítás két egyértelmű végrehajtási hatáskört javasol, amely jelenleg néhány, de nem az összes szabályozó számára elérhető, és amely hasznosnak bizonyult a végrehajtás elősegítésében. Nevezetesen a piaci verseny kezdetektől fogva történő biztosítása (és a monopolizált piac elkerülése) érdekében fontos, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy egy erőfölénnyel rendelkező üzemeltető olyan szolgáltatást indítson el, amely kizárná a versenyt még az előtt, hogy mindenki számára egyenlő feltételek mellett elérhetővé válna a hozzáférés, ami fellendítheti a kiépítést és csökkentheti az árakat.

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 8 pont – c pont

2002/20/EK irányelv

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az általános felhatalmazáshoz fűzött feltételek, a használati jogokhoz fűzött feltételek, illetve a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek súlyos és többszöri megszegése esetén, ha az e cikk (3) bekezdése szerinti, a teljesítés biztosítását célzó intézkedések nem vezettek eredményre, a nemzeti szabályozó hatóságok magakadályozhatják, hogy a vállalkozás tovább folytassa az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatását vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtását, illetve felfüggeszthetik vagy megvonhatják a használati jogokat. A kötelezettségszegés időtartamára hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazhatók abban az esetben is, ha a kötelezettségszegést utólag orvosolták.

Az általános felhatalmazáshoz fűzött feltételek, a használati jogokhoz fűzött feltételek, illetve a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek súlyos vagy többszöri megszegése esetén, ha az e cikk (3) bekezdése szerinti, a teljesítés biztosítását célzó intézkedések nem vezettek eredményre, a nemzeti szabályozó hatóságok magakadályozhatják, hogy a vállalkozás tovább folytassa az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatását vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtását, illetve felfüggeszthetik vagy megvonhatják a használati jogokat. A kötelezettségszegés időtartamára hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazhatók abban az esetben is, ha a kötelezettségszegést utólag orvosolták.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 8 pont – d pont

2002/20/EK irányelv

10 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A (2), a (3) és a (5) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes hatóságnak az általános felhatalmazáshoz fűzött feltételek, a használati jogokhoz fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek olyan megszegésére utaló bizonyítéka van, amely közvetlenül és súlyosan fenyegeti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget, illetve súlyos gazdasági vagy működési gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő hálózatok vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatások más szolgáltatói vagy felhasználói számára, az illetékes hatóság a végső döntés meghozatala előtt sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat a helyzet orvoslására. Az érintett vállalkozás számára ezt követően ésszerű lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére és esetleges megoldási javaslatainak előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes hatóság megerősítheti az ideiglenes intézkedést, amely legfeljebb három hónapig maradhat hatályban.

6. A (2), a (3) és a (5) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes hatóságnak az általános felhatalmazáshoz fűzött feltételek, a használati jogokhoz fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek olyan megszegésére utaló bizonyítéka van, amely közvetlenül és súlyosan fenyegeti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget, illetve súlyos gazdasági vagy működési gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő hálózatok vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatások más szolgáltatói vagy felhasználói, illetve a rádióspektrum egyéb felhasználói számára, az illetékes hatóság a végső döntés meghozatala előtt sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat a helyzet orvoslására. Az érintett vállalkozás számára ezt követően ésszerű lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére és esetleges megoldási javaslatainak előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes hatóság megerősítheti az ideiglenes intézkedést, amely legfeljebb három hónapig maradhat hatályban.

Indokolás

Az ilyen probléma esetén bevezetett ideiglenes intézkedéseknek a frekvencia összes felhasználóját meg kell védeniük.

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 8 bekezdés – d a pont (új)

2002/20/EK irányelv

10 cikk – 6 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„6a. A tagállamoknak a nemzeti jogszabályokkal összhangban biztosítják a nemzeti hatóságok által az (5) és (6) bekezdés szerint végrehajtott intézkedések bírósági felülvizsgálatát.”

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 9a pont (új)

2002/20/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – fa pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. A 11. cikk (1) bekezdés 1 albekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„fa) a rádiófrekvenciák hatékony használatának ösztönzése és azok hatékony kezelésének biztosítása.”

Indokolás

A spektrumkereskedelem ösztönzi a frekvenciahatékonyságot és kiküszöböli az indokolatlan spektrumfelhalmozást. Ugyanakkor a vállalkozásoktól érkező, a frekvenciahasználatra vonatkozó pontos számadatok segítenék a BERT-et és a nemzeti szabályozó hatóságokat a frekvenciahasználat pontos felmérésében.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 11 pont

2002/20/EK irányelv

14 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

Az engedélyezési irányelv alapján elfogadott komitológiai intézkedéstípusok nem indokolják a sürgősségi eljárás alkalmazását.

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 11 a pont

2002/21/EK irányelv

14 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. A 14a. cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. Az (1) bekezdéstől való eltéréssel, a 6a. cikk (1) bekezdése a), c) és d) pontjának megfelelő intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságot a 676/2002/EK határozat („Rádióspektrum-bizottság”) 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően létrehozott bizottság segíti.

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„3a. cikkFelülvizsgálati eljárás

 

(1) A Bizottság időszakosan felülvizsgálja ezen irányelv, valamint a 2002/21/EK (keretirányelv), a 2002/19/EK (hozzáférési irányelv) és a 2002/20/EK (engedélyezési irányelv) irányelv működését, és jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb három évvel az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott alkalmazási dátumot követően. Ebben a jelentésben a Bizottság megvizsgálja, hogy a piaci fejlemények fényében és tekintettel mind a versenyre, mind a fogyasztóvédelemre továbbra is szükség van-e a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8-13. cikkében, valamint a 2002/22/EK (egyetemes szolgáltatási irányelv) meghatározott, ágazatspecifikus előzetes rendelkezésekre vonatkozó intézkedésekre, vagy módosítani, esetleg hatályon kívül kell-e helyezni azokat. E célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a nemzeti szabályozó hatóságoktól és a BERT-től, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni.

 

(2) Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az (1) bekezdésben megnevezett intézkedéseket módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni azokat, indokolatlan késedelem nélkül javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 3 bekezdés – a pont

2002/20/EK irányelv

I melléklet – A rész – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A nemzeti számozási terv, az ETNS (európai telefonszámozási tartomány) és az UIFN (nemzetközi ingyenes telefonvonal) számaihoz való hozzáférés lehetősége végfelhasználók számára, valamint a 2002/22/EK irányelvvel (egyetemes szolgáltatási irányelv) összhangban meghatározott feltételek.

4. A tagállamok nemzeti számozási tervei, az ETNS (európai telefonszámozási tartomány) és az UIFN (nemzetközi ingyenes telefonvonal) számaihoz való hozzáférés lehetősége végfelhasználók számára, valamint a 2002/22/EK irányelvvel (egyetemes szolgáltatási irányelv) összhangban meghatározott feltételek.

Indokolás

A számokhoz való határokon átnyúló hozzáférés szükséges a belső piac megteremtéséhez.

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 3 bekezdés – g pont

2002/20/EK irányelv

I melléklet – A rész – 19 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. Megfelelés a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedéseknek.”

törölve

Indokolás

Hatékonyabb és üdvözlendőbb lenne, ha a szerzői jogok védelmét és az elektronikus hírközlő hálózatokról szóló, kapcsolódó témákat az on-line tartalommal kapcsolatos szaktanácskozáson vitatnák meg. E kezdeményezés célja, hogy megfelelő környezetet teremtsen egy olyan párbeszéd számára, ahol az elektronikus értéklánc valamennyi szereplője együtt tud működni mindannyiuk által támogatott, önszabályozáson alapuló megoldások keresésében.

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 3 bekezdés – ga pont (új)

2002/20/EK irányelv

I melléklet – A rész – 19a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) A rész a következő ponttal egészül ki:

 

„19a. A nyilvános hírközlő hálózatokat biztosító szolgáltatókra kirótt átláthatósági kötelezettségek a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló összekapcsolhatóság biztosítása érdekében, beleértve a tartalomhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való, a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározott célkitűzésekkel és elvekkel összhangban levő korlátlan hozzáférést, a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés korlátozásával és a forgalomkezeléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatalt, valamint – amennyiben szükséges és arányos – a nemzeti szabályozó hatóságoknak az ilyen nyilvánosságra hozatal hitelességének igazolásához szükséges információkhoz való hozzáférését."

Indokolás

A létező feltételrendszer nem tartalmazza kimondottan a végfelhasználó hozzáférési jogai védelmének biztosítása érdekében kirótt átláthatósági kötelezettségeket. Különösen fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak elég információ álljon a rendelkezésére annak felmérésére, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat biztosító szolgáltatók eleget tesznek-e a végfelhasználók számára a tetszés szerinti tartalomhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés biztosítására irányuló kötelezettségeiknek. Az általános felhatalmazási feltételek olyan mechanizmussal szolgálnak, amely biztosítja a nem jelentős piaci erővel rendelkező hírközlő hálózatokat biztosító szolgáltatók közötti átláthatóságot.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 4 bekezdés – c pont

2002/20/EK irányelv

I melléklet – B rész – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A 4. pontban az „a nemzeti frekvenciaterv változásaira is figyelemmel” szövegrészt el kell hagyni:

törölve

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 4 bekezdés – d pont

2002/20/EK irányelv

I melléklet – B rész – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Olyan önkéntes kötelezettségvállalások, amelyeket a használati jogot megszerző vállalkozás a versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárás során tett.

7. Olyan önkéntes kötelezettségvállalások, amelyeket a használati jogot megszerző vállalkozás a versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárás során tett. Ha egy ilyen kötelezettségvállalás de facto megfelel a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. cikkeiben felsorolt kötelezettségeknek, a kötelezettségvállalást legkésőbb 2010. január 1-jével érvénytelennek kell tekinteni.

Indokolás

Szabályozási kötelezettségeket csak jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra lehet kiróni, igazolva az előzetes szabályozást. A 2002-es keretszabályozást megelőzően a használati jogok megszerzésének esetenként feltételéül szabták az új szereplők „önkéntes kötelezettségvállalását”, amely megfelelt az ilyen szabályozási kötelezettségeknek (megkülönböztetésmentességet megkövetelő kötelezettségek, stb.) A piaci erőtől független, állandósult szabályozás elkerülésére az ilyen „önkéntes kötelezettségvállalásokat” az átültetési időszak után érvénytelennek kell tekinteni.

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – 4a pont (új)

2002/20/EK irányelv

I melléklet – C rész – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) A C. részben a 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. Annak a szolgáltatásnak a megjelölése, amely tekintetében a számot használják, ideértve az adott szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó előírásokat, valamint a kétségek elkerülése végett a konkrét számtartományokra alkalmazandó díjszabási elveket és maximális árakat a fogyasztóvédelemnek a 2002/21/EK irányelv (a keretirányelv) 8. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti biztosítása céljából.

Indokolás

Bizonyos számtartományok bizonyos szolgáltatástípusokhoz köthetők (ingyenes szám, nemzeti díjszabás, helyi díjszabás). A nemzeti szabályozó hatóságoknak fontos biztosítaniuk azt, hogy az üzemeltetők által e szolgáltatásokra kiszabott díjtételek a fogyasztók által várt tartományon belül maradnak. A fogyasztók például jogosan számítanak arra, hogy egy (nem földrajzi) nemzeti díjszabású számért a szokásos nemzeti díjtételt számítsák fel.

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II. Melléklet

2002/20/EK irányelv

II. melléklet – 1 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a rádiófrekvencia-használati díj meghatározásának módja;

d) a rádiófrekvencia-használati díj meghatározásának módja a tagállamok által meghatározott rendszerek sérelme nélkül, ahol a díjfizetési kötelezettséget a konkrét közérdekű célkitűzések megvalósításának kötelezettsége váltja fel;

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét általános célkitűzésekre vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralizmust elősegítő célokat szolgálnak.

(1)

+ HL: Kérjük, illessze be a megfelelő dátumokat!


INDOKOLÁS

1. FREKVENCIA REFORM

A rádiófrekvencia az egyéb természeti erőforrásokhoz hasonlóan (nap, víz, levegő) a közjavak körébe tartozik; a piaci mechanizmusok, bár az optimális (privát és állami) gazdasági érték létrehozásának hatékony eszközeit képezik, önmagukban nem képesek a közérdek szolgálatára és nem képesek biztosítani az információs társadalom mindenki számára való megteremtéséhez nélkülözhetetlen közjavakat. Ezért egyesített szakpolitikai és piacgazdasági megközelítésre van szükség.

1.1 A rugalmasság (technológia- és a szolgáltatássemlegesség, kereskedelem stb) és a harmonizációs célkitűzések összeegyeztetése

E szűkös erőforás hatékony kiaknázása érdekében jobb koordinációra és nagyobb rugalmasságra van szükség. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a rugalmasság és a harmonizáció azon foka közt, amelyre a frekvencia belső piac által hozzáadott értékének növelése céljából is szükség van (t.i. adott frekvencia sávok kijelölése olyan adott szolgáltatásokhoz és technológiákhoz, mint a GSM, UMTS, MCA és MSS).

Egy abszolút „harmonizációs napirend” kialakítása (teljes irányítási és vezérlési megközelítés) nem összeegyeztethető egy „idealista” semlegességi rendszerrel (teljes piaci megközelítés). Ezért kívánatosabb a lehetőségek kiegyensúlyozott kombinációján (a harmonizáció mértéke – szolgáltatássemlegeség, szabványosítás – technológiasemlegesség, a frekvenciakijelölés módjai) alapuló kevert frekvenciagazdálkodási rendszer.

A forradalmi frekvencia reformok helyett inkább a fokozatos reformok tűnnek reálisnak és kívánatosnak.

· A bevezetett reformok előfeltételeként az ITU rádiós szabályokkal való összeegyeztethetőséget és az azokkal való interferencia elkerülését kell megszabni;

· A technológia- és a szolgáltatássemlegesség alkalmazási köre és jellege meg kell hogy feleljen az ITU meghatározásainak;

· A technológia- és a szolgáltatássemlegesség célkitűzését olyan, az interoperabilitással kapcsolatos egyértelmű szabályok szerint kell megvalósítani, amelyek értelmében szabvány-feltételeket lehet megkövetelni;

· A szolgáltatássemlegességet úgy kell értelmezni, hogy az csak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozik, a rádiófrekvenciáik nemzeti kiosztási táblázatai és az ITU rádiós szabályozás értelmében;

· A frekvenciakereskedelem önkéntes és összeegyeztethető az adott sáv elsődleges felhasználásával;

· Az általános engedélyezés továbbra is maradjon meg kezelhető alapelvnek, és igény esetén tovább is fejleszthető, bár tény, hogy a legtöbb engedély egyéni használati jog;

· A tagállamoknak garantálniuk kell a frekvenciahatékonyságot, és nem hatékony használat esetén meg kell követelniük a rádiófrekvenciák csökkentését, visszavonását vagy eladását;

· A be nem avatkozás elve alapján több frekvenciát kell harmonizálni a nem engedélyköteles frekvenciasávok tekintetében.

1.2 A Bizottság megnövelt koordinációs szerepe

A rádiófrekvencia nem ismer határokat. A frekvencia hatékony tagállami felhasználása nagyobb mértékű uniós koordinációt követel meg, különösen a páneurópai szolgáltatások kifejlesztésének és a nemzetközi megállapodások tárgyalásának tekintetében.

A frekvenciagazdálkodás továbbra is nemzeti hatáskörben marad, ugyanakkor csak egy uniós megközelítés képes biztosítani az Európai Unió érdekeinek hatékony, az egész világon megvalósuló védelmét. Akárcsak a kereskedelmi politika esetében, a Közösséget itt is fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió társjogalkotói által adott egyértelmű megbizatás alapján nemzetközi tárgyalásokat folytasson.

1.3 Digitális frekvenciatöbblet

A digitális frekvenciatöbblet kérdése azonnali politikai választ igényel; nem várhatunk a reformirányelvek hatályba lépéséig. Az átállás során felszabaduló rádiófrekvencia kiosztásának fő vezérelve nem csak az állami bevételek növelése, hanem a társadalmi, kulturális és gazdasági érték létrehozása legyen (pl. jobb közszolgáltatás, szélessávú hálózat a kihasználatlan területek számára, növekedés és munkahelyteremtés). Összehangolt uniós megközelítésre van szükség az alábbi célok elérése érdekében:

· annak biztosítása, hogy a tagállamok költséghatékonysági elemzést hajthassanak végre azzal a céllal, hogy meghatározzák a rádiófrekvencia megfelelő kiosztását;

· a költséghatékonysági elemzés közös módszertanának kidolgozása;

· azon frekvenciasávok felkutatása, amelyeket össze lehetne hangolni egy jól meghatározott pán-európai vagy uniós szintű interoperábilis szolgáltatás érdekében vagy a hatékony használat és a társadalmi előnyök előmozdítása céljával;

· amennyiben szükséges e szolgáltatások összehangolásának céljával kötelező érvényű jogszabályokra vonatkozó javaslattétel.

2. A HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES VÉGREHAJTÁS TÖKÉLETESÍTÉSE

A távközlési keretszabályzat következetes végrehajtása döntő jelentőségű az elektronikus hírközlés jól működő belső piacának és egy versenyképes információs társadalomra épülő, a fogyasztók és a vállakozások előnyére váló gazdaság megvalósítása szempontjából.

A Bizottság – a piacmeghatározás „őre”, akit jelentős piaci erővel ruháztak fel – és a helyi szinten történő végrehajtásért felelős nemzeti szabályozó hatóságok között jelenleg fennálló hatalmi egyensúly eddig meglehetősen jól működött. Ennek ellenére mégis van mit javítani a nemzeti döntéseknek mind a belső piaci hatásokkal, mind pedig a jogorvoslat alkalmazásával történő összehangolásán.

2.1 Nemzeti szabályozó hatóságok

A következetes alkalmazás elsősorban független és megfelelő forrásokkal rendelkező nemzeti szabályozó hatóságokat kíván. Az előadó üdvözli a Bizottság függetlenségre vonatkozó rendelkezéseit és hangsúlyozza, hogy azokkal kapcsolatban nincs helye megalkuvásnak az intézményközi tárgyalásokon.

Egy hatékony szabályozási kerethez ugyancsak szükség van a szakértői fellebbviteli testületek és a hatékony jogorvoslati mechanizmusok meglétére – nevezetesen a döntéshozatal ésszerű határidejének meghatározására – a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos szabálytalanságok megelőzése érdekében. A fellebviteli testületeknek ugyancsak jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a BERT-tel konzultálhassanak, amennyiben az ügynek belső piaci hatása van.

2.2 A hatékony együttes szabályozás segítségével történő következetes végrehajtás

Egy olyan rendszerben, ahol a hatáskörök megosztottak a következetesség és a hatékonyság biztosításának legmegfelelőbb módja az együttes szabályozás. Kizárólag a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésen és társuláson alapuló megközelítés révén érhetők el eredmények az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly megbontása, illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül. A Bizottságnak nem bírói vagy szankcionáló, hanem választott bírói és koordinátor szerepet kell felvállalnia.

Ezen együttes szabályozási szerepnek nem szabad aláásnia, hanem ki kell egészítenie a Bizottság azon kezdeményezési jogát, amely az együttes szabályozási napirend vezetésére és a következetességgel kapcsolatos problémák megoldását célzó, kötelező érvényű jogszabályokról szóló javaslatok megtételére vonatkozik, mely javaslatokat a társjogalkotók számára készítik el.

2.2.1 Jogorvoslat

A vétómechanizmus helyett vitarendezési eljárást kell életbe léptetni az érintett felek, így a Bizottság, az egyes nemzeti szabályozó hatóságok, a BERT és az érdekelt felek tevékeny részvétele érdekében a jogorvoslat érvényesítésével kapcsolatos építő jellegű megoldások felkutatására.

Az előadó a 17. módosításban alternatív eljárást indítványoz a jogorvoslat következetes alkalmazására. Az eljárás azon az elven alapul, hogy a Bizottság csak akkor tudjon indokolással alátámasztott határozatot kiadni az illetékes nemzeti szabályozó hatóságnak, melyben az intézkedéstervezet módosítására kéri fel, ha a Bizottság és a BERT (egyszerű többséggel) egyetért abban, hogy a javasolt jogorvoslat nem megfelelő. A funkcionális szétválasztás – nagyobb hordereje miatt – különleges bánásmód tárgyát képezi, mely során a Bizottság és a BERT megegyezik, hogy ez az egyetlen hatékony jogorvoslat, annak érdekében, hogy az érintett nemzeti szabályozó hatóság végrehajthassa azt.

3. Átmenet a teljes körű verseny felé

Az előzetes szabályozás átmeneti jellegének elfogadása mellett fokozatos megközelítést kell alkalmazni, melyben a szabályozást csak akkor szabad megszüntetni, ha a piacok ténylegesen versenyképessé válnak. Ebben a tekintetben egy minősített felülvizsgálati záradék bevezetése (amely a Bizottságot arra kéri, hogy folyamatosan ellenőrizze a szabályozott piacokon verseny szintjét, és végezzen időszakos felülvizsgálatot) megfelelő megközelítés lehet.

Ezen túlmenően foglalkozni kell az új hozzáférési technológiák (üvegszálas hálózatok) által keltett versenyhelyzet hatásainak felmérésével, ami megfelelő módszertani és szabályozási eszközöket igényelne annak biztosítása érdekében, hogy a verseny fennmaradjon ezeken az új piacokon, és hogy ugyanakkor meglegyenek a megfelelő ösztönzők ezen új hálózatok bevetésére. A Bizottságnak ezért kellőképpen figyelembe kell vennie az ezen új hozzáférési hálózatok szabályozásáról szóló politikai vitát, és azzal teljes egyetértésben kell elfogadnia bármilyen ajánlást a témában.

3.1 A nemzetinél alacsonyabb szintű piacok

Annak érdekében, hogy ott, ahol többé nincs rá szükség, megszüntethető legyen a szabályozás, a piac – beleértve a nemzetinél alacsonyabb szintű piacokat –elemzésének egy sokkal árnyaltabb megközelítésére van szükség. A szabályozási kötelezettségeket fel lehet oldani az olyan földrajzi térségekben, amelyekről úgy vélik, a verseny sikeresen megindult, és – ezzel ellentétben – újra be kell vezetni vagy meg kell erősíteni a nemzeti szinten versenyképesnek tartott piacok olyan térségeiben, ahol nem érvényesül a verseny. Ez csökkentheti az erőfölénnyel rendelkező szolgáltatók által a nem versenyképes és a versenyképes térségek közötti kereszttámogatás kockázatát. A nemzeti szabályozó hatóságoknak figyelembe kell venniük ezt a lehetőséget a piaci elemzéseik során.

4. AZ ÚJ GENERÁCIÓS HÁLÓZATOK

Az új generációs hozzáférés kezelési módja, valamint a spektrum a telekommunikációs ágazat jelenlegi két legfontosabb politikai kérdése. Ezek figyelembe vétele az irányelvekben teljes rálátást ad az ágazatra a következetes befektetések támogatása érdekében.

Az üvegszálas hálózatok sokkal nagyobb kapacitást nyújtanak, mint az egyéb telekommunikációs szállítási technológiák. Az új technológiai valóság szükségessé teszi a jelenlegi elektronikus kommunikációs szabályozás felülvizsgálatát és átalakítását, a (hagyományos és az új szereplők általi) beruházások előmozdításának, a verseny és a fogyasztói választás biztosításának, valamint a mindenütt (és nemcsak a sűrűn lakott területeken) történő lehető leggyorsabb bevezetésének hármas célkitűzése érdekében.

Miközben elismert tény, hogy kívánatos lenne a teljes infrastrukturális verseny (párhuzamos nagy kapacitású üvegszálas hozzáférési hálózatok) kialakulása, és ezért azt elődleges célként kell kitűzni, kiépítése valószínűleg nem valósítható meg, illetve nem gazdaságos minden országban vagy az egyes országok valamennyi földrajzi térségében, ahogyan ezt a konkurens hálózatok kiépítésének jelenlegi szintje is mutatja. Ahol nem valósítható meg, ott a megosztott befektetést támogató, nyitott hálózati megközelítésre, és amennyiben szükséges, megkülönböztetésmentes hozzáférési jogosultságra van szükség. Ahol a megosztás nem hajtható végre, ott a szabályozásnak biztosítania kell, hogy a befektetés kockázatát valamennyi azt használó szolgáltató egyaránt viselje.

Röviden összefoglalva, a szabályozóknak a verseny, a befektetések és a fogyasztói előnyök támogatását célzó hatékony eszköztárnak kell rendelkezésére állnia. Ez – a területen meglévő verseny szintjétől függően – magában foglalhatja a következőket: az épületen belüli vezetékek megosztásának kötelezővé tétele, a passzív infrastruktúrához (például az alépítményekhez, oszlopokhoz, használati jogokhoz és belső vezetékekhez) és a „backhaul” eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, a megosztott befektetések elősegítése, valamint a keresletcsoportosítás használata vagy a szétválasztásra vonatkozó követelmények kiterjesztése ezen új hálózatokra.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (5.6.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

A vélemény előadója: Karsten Friedrich Hoppenstedt

RÖVID INDOKOLÁS

A távközlési ágazat jogszabályi kerete felülvizsgálatának a verseny erősítését, a beruházások biztosítását és az elektronikus távközlés belső piacának megszilárdítását kell céloznia a liberalizációs folyamat folytatása érdekében. Ezenkívül figyelembe kell venni a fogyasztóvédelem és a hálózatbiztonság kérdéseit, valamint a kulturális szempontokat.

A rendkívül dinamikus piac és a távközlési ágazat hirtelen fejlődése miatt rugalmas megközelítést kell követni, amely lehetővé teszi a jövőbeli fejlemények figyelembevételét.

Emellett a következő generációs hálózatokra (NGN) vonatkozóan javasolt jogi keretek alkalmasságát illetően egy jövőre irányuló perspektíva kialakítása is szükséges. Ebben az összefüggésben éppen az NGN szélessávú hálózati infrastruktúrájának kiépítése jelent komoly helyszín- és versenypolitikai kihívást, hiszen a vállalkozások rá vannak utalva a nagymértékű tervezési és jogi biztonságra. Az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetősége van elrendelni a létesítmények közös használatát – így a tartóoszlopokhoz, alépítményekhez és épületekhez való hozzáférést is –, kedvez az üvegszálas hálózatokba való beruházásoknak és az új piaci résztvevők megjelenésének. A döntéshozatali folyamat keretében az intézkedések arányosságát és gazdaságosságát kell tekintetbe venni. Továbbá támogatható a hálózatok kockázat- és költségmegosztással történő kiépítése. Ezen felül a megfelelő deregularizáció érdekében a piacok meghatározása során meg kell állapítani, hogy versenyképesek-e a nemzeti szint alatti földrajzi területek.

Korábban több ízben is megállapítást nyert, hogy meg kell erősíteni a nemzeti szinten túlmutató koordinációs mechanizmusokat. E mechanizmusoknak azonban a már meglévő és kialakult struktúrákra kell épülnie, és a bennük rejlő lehetőségeket időszerűbben, hatékonyabban és szigorúbban kell kihasználniuk. Ilyen értelemben létre kell hozni a „nemzeti szabályozó hatóságok hálózatát” olyan feladatok elvégzésére, amelyeket nemzeti szinten nem lehet ellátni. Egy európai hatóságban testet öltő, közösségi szintű központosítás azonban azt a veszélyt rejti magában, hogy a nemzeti sajátosságok nem kapnak kellő figyelmet. A központi szabályozó szervek nemzeti szabályozó hatóságokkal szembeni efféle megerősítésére nem fedezhető fel kellő politikai vagy gazdasági indíték.

Meg kell továbbá állapítani, hogy a komitológiai eljárás nem alkalmas olyan szabályozás megalkotására vagy módosítására, amely a távközlési jog lényeges elemeit érinti. Emiatt a javaslatban számos esetben előírt komitológiai eljárást megfelelően korlátozni kell.

A nemzeti piacok adottságainak elemzése és meghatározása során a nemzeti szabályozóknak a megállapítandó versenyügyi probléma megoldására önállóan kell tudniuk meghozni a mindenkor arányos intézkedést. Az irányelvre irányuló javaslat által a Bizottság számára előirányzott vétójog, azaz a Bizottság lehetősége a szabályozó hatóságok felszólítására, hogy ezek különleges kötelezettségeket rójanak ki a vállalkozásokra, központosított európai szabályozást vezetne be. Ez a beavatkozási lehetőség azt a veszélyt rejti magában, hogy a nemzeti adottságok nem kapnak kellő figyelmet, és a „létezik mindenkire szabott egyenmegoldás” elv érvényesül.

A Bizottság újabb vétójogának bevezetésére vonatkozó új kritériumok tekintetében azt a középutat kellene választani, amely szerint a „nemzeti szabályozó hatóságok hálózata” mint fölérendelt grémium döntene a nemzeti szabályozó hatóság intézkedésének megfelelőségéről.

A hatékony és piacorientált frekvenciarendszerre vonatkozó célkitűzés megvalósítása érdekében a rádiófrekvencia-használati jogok elosztása során alapvetően a technológia- és szolgáltatássemlegesség elvét kell követni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a frekvenciakiosztás – az igen korlátozott páneurópai szolgáltatások kivételével – kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a közérdekű célkitűzések, mint például a médiapluralizmus esetében lehetőséget kell adni bizonyos technológiák kikötésére. Ennek fényében az irányelvre irányuló javaslatnak megfelelő mozgásteret kell biztosítania a tagállamok számára a technológia- és szolgáltatássemlegesség általános előírása alóli kivételeket – például a rádiózás vonatkozásait – illetően.

A frekvenciakereskedelem lehetőséget nyújt a rádiófrekvenciák hatékony gazdasági hasznosításának biztosítására, ám a nemzeti szabályozó hatóságokat be kell vonni a frekvenciakereskedelemre vonatkozó döntésbe. A tagállamok feladata annak meghatározása, hogy a rádiófrekvenciák esetében valamely megerősített piaci szempontot – különösen a frekvenciakereskedelmet – tekintetbe veszik-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

A nemzetközi grémiumok, így a CEPT, az RRC és a WRC határozatait megfelelően figyelembe kell venni annak biztosítására, hogy az uniós távközlési jog a frekvenciakoordináció egyéb eszközeivel összhangban álljon.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az elektronikus távközlés gyorsan fejlődő ágazat, amelyet magas szintű technológiai fejlesztések és rendkívül dinamikus piacok jellemeznek. Az ilyen változó piacok és technológia miatt a szabályozás rendszeres felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy a verseny révén a lehető legtöbbet el lehessen érni az árak, a szolgáltatások és az infrastruktúra tekintetében. Ezen irányelv végrehajtása során az újítás és a fogyasztók jövőbeni nagyobb sávszélesség és több szolgáltatás iránti keresletének megfelelni képes nagy sebességű következő generációs hálózatok kiépítése prioritást élvez annak biztosítása érdekében, hogy az uniós állampolgárok továbbra is teljes mértékben részt vegyenek a globális információs társadalomban.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A szabályozási keretnek meg kell felelnie az új befektetési és innovációs kihívásoknak, egyaránt elismerve a kapacitásbővítésbe és új infrastruktúrákba történő befektetések és a fenntartható verseny ösztönzésének szükségét a fogyasztók választási szabadságának bővítése, nem pedig korlátozása érdekében.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A szélessávú szakadék áthidalása” című közleményében elismeri, hogy Európában területi különbségek vannak a szélessávú szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. A sávszélesség növelésére irányuló beruházások kereskedelmi ösztönzése ráadásul gyakran elégtelennek bizonyult a jelenleg alacsony sávszélességgel ellátott területeken. A szélessávú szolgáltatásokba és új technológiákba való beruházások biztosítása érdekében a fejletlen területeken, az irányelvnek összhangban kell állnia más politikai intézkedésekkel, például az állami támogatások politikájával, a strukturális alapokkal, és a tágabb iparpolitikai célokkal.

Indokolás

A szélessávhoz és az új technológiákhoz való hozzáférés regionális különbségeinek áthidalásával a jelenlegi jogszabályoknak is foglalkozniuk kell.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól a szükségesnek ítélt körben és az arányosság szem előtt tartásával engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, amelyek egyértelműen meghatározott közérdekű célból, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. Az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják olyan kulturális és médiapolitikai célok előmozdítását, mint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus. Az életbiztonság védelméhez szükséges kört kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-használati engedély jogosultja szabadon megválaszthassa a rádiófrekvencián nyújtott tartalom szolgáltatásának leghatékonyabb módját, az engedély a tartalmat nem szabályozhatja.

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól a szükségesnek ítélt körben és az arányosság szem előtt tartásával engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, amelyek egyértelműen meghatározott közérdekű célból, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. Az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják olyan kulturális és médiapolitikai célok előmozdítását, mint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus. Az életbiztonság védelméhez szükséges kört kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek.

Indokolás

Amint a keretirányelv (5) preambulumbekezdése tartalmazza, az átvitel szabályozásának és a tartalom szabályozásának egymástól való elválasztása nem sértheti az ezek között meglévő kapcsolatok figyelembevételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell annak lehetőségét, hogy egyes egyedi használati jogok megadását bizonyos tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségekhez kössék.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdításával kapcsolatos esetleges kivételek körének és természetének meghatározása tagállami hatáskör, korlátait az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdításával kapcsolatos esetleges kivételek körének és természetének meghatározása tagállami hatáskör, korlátait az adott tagállam nemzeti joga szabja meg. Ezalatt a tagállamok a multimédián alapuló audio-, videó- és élő adások tekintetében figyelembe vehetik a műsorszórás és a professzionális vezeték nélküli mikrofonrendszerek kulturális jelentőségét.

Indokolás

A kulturális eseményekhez – például az olyan nemzetközi jellegű eseményekhez, mint az olimpiai játékok – kapcsolódó műsorszórás és médiatartalmak a megbízható átviteli frekvenciáktól függenek.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget.

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget. Az alépítmények megosztását ki kell terjeszteni minden közösségi infrastruktúrára (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz), ezáltal az elektronikus távközlés infrastruktúrája terén egyenlő feltételeket lehet teremteni, és javítani lehet az alternatív infrastruktúrák kifejlődésének lehetőségeit.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén – hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a hozzáférést.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) A telefonhálózatok és -szolgáltatások üzemeltetését hagyományosan széles körű nemzetközi együttműködés jellemezte a műszaki szabványok harmonizációja és az interoperabilitás biztosítása érdekében. Az internet interoperabilitását nyílt nemzetközi hálózatirányítási szabványok biztosítják, miközben az internetet felhasználó szolgáltatások fejlődése annak eredménye, hogy szabályozói beavatkozás nélkül lehetett új műszaki szabványokat és eljárásokat kidolgozni; ez a szabadság soha nem látott innovációt tett lehetővé az információs társadalom szolgáltatásainak és más nem üzleti szolgáltatások létrehozása során, ami hatalmas gazdasági és társadalmi haszonnal járt az európaiak számára. Minden fejlesztési hagyomány és a műszaki normák koordinációja haszonnal járt a társadalom adott területén. A nemzeti szabályozó hatóságoknak fel kell ismerniük az internetes szabványok és szolgáltatások sokszínűségének és innovációjának jelentőségét, valamint a szabályozói önmegtartóztatás fontosságát e célok elérése érdekében.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak nem szabad hatáskörüket az elektronikus hírközlési hálózatok harmonizálásának előmozdítása terén oly módon használniuk, amely gátolná az internetes innováció fejlődését.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a) A fogyasztók választási szabadságának védelme, nem pedig aláásása érdekében támogatni kell a befektetéseket és a versenyt.

Indokolás

Az irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy a versenyt nem szabad a befektetés rovására feláldozni - például szabályozói szünnapokon keresztül.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a) A piacok további integrációja az elektronikus hírközlési szolgáltatások és hálózatok belső piacán a jövőben a jogi keretek között előírt szabályozási eszközök alkalmazásának további egyeztetését teszi szükségessé.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési piacok követelményeinek kielégítésére.

Ez a módosítás ezen vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(45a) Bevált az az eddig a belső piacon az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében követett megközelítés, amely a szabályozó hatóságok közötti információ- és tapasztalatcserén alapul. Ezért e közös döntéshozatali eljárás célja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködés elmélyítése. Tekintettel a nemzeti szabályozó hatóságok számára felvetődő problémák sokféleségére és az egyes tagállamokban gyakorta eltérő piaci feltételekre, csak olyan megoldás lehet alkalmas, arányos és a szubszidiaritás elvével összhangban álló, amely a decentralizáltan rendelkezésre álló szakértelmen alapul.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési piacok követelményeinek kielégítésére.

Ez a módosítás e vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46a) Létre kell hozni az európai elektronikus hírközlési piac felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó hatóságok hálózatát (a hálózat), valamint személyi és tárgyi eszközökkel kell felszerelni a közös döntéshozatali eljárás zökkenőmentes végrehajtásának biztosításához. Csak az Európai Közösség finanszírozása biztosíthatja ennek során a közös döntéshozatal függetlenségét. A titkárság ennek során pusztán az egyesítéshez szükséges munkaeszközöket bocsátja rendelkezésre, anélkül, hogy maga részt venne a nemzeti szabályozó hatóságok döntéshozatalában.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési piacok követelményeinek kielégítésére.

Ez a módosítás ezen vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében egyetlen spektrumfelhasználó sem mentesíthető a spektrumhasználat vonatkozásában megállapított rendes díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

törölve

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét közérdekű célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében.

Ez a megközelítés nehezen alkalmazható, hiszen például a parabolaantenna-tulajdonosokat arra kényszerítené, hogy regisztrálják az antennáikat, ami több millió regisztrálandó tétel kellemetlen adminisztrálását jelentené.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

60 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(60a) Az ezen irányelv keretében folytatott tevékenységek során a hatékony kezelés és a spektrumhasználat Közösségen belüli harmonizálása érdekében tudomásul veszik a nemzetközi és nemzeti szervezetek – például a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) – rádióspektrum-kezeléssel kapcsolatos munkáját. A tagállamok és a Bizottság ezen irányelv végrehajtása során elismerik az ITU rádiószabályzata alapján a tagállamok által kötött nemzetközi megállapodások tartalmát.

Indokolás

A spektrum- és földkörüli pályahasználatról szóló, a hatékony, racionális és költséghatékony hasznosításon alapuló, nemzetközileg kötelező erejű rendeletek létrehozásában az ITU által játszott fontos szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A hatékony spektrumhasználat biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az üzemeltetők betartsák az ITU szabályzatán alapuló dokumentálási és koordinációs eljárásokat, illetve ezekre támaszkodjanak azzal a céllal, hogy a hálózat vagy rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont – c pont

2002/21/EK irányelv

2. cikk – (e) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon, elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; ide tartoznak a szám- és a címfordítási rendszerek, a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsortájékoztatók, valamint a fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai szekrények és az épületek;

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon, elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve támogatják az adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; ide tartoznak a szám- és a címfordítási rendszerek, a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsortájékoztatók, valamint a fizikai infrastruktúra – beleértve más közösségi vagy magáninfrastruktúrákat, például a víz-, szennyvíz, gáz- és elektromosáram- hálózatokat is – ezen belül különösen az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai szekrények és az épületek;”.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén – hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a hozzáférést.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – e pont

2002/21/EK irányelv

2 cikk – s pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely veszélyezteti valamely rádiónavigáció-szolgáltatás vagy más biztonsági szolgáltatások működését, valamint amely egyébként akadályoz vagy többször ismételten megszakít valamely, az alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően működő rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos minőségromlást okoz.

(s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely veszélyezteti valamely rádiónavigáció-szolgáltatás vagy más biztonsági szolgáltatások működését, technikailag akadályozza a frekvenciák közös használatát, valamint amely egyébként akadályozhat vagy többször ismételten megszakíthat valamely, az alkalmazandó nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően működő rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos minőségromlást okozhat.

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy korlátozásokat írjanak elő nem csak abban az esetben, ha káros interferenciát tapasztaltak, hanem akkor is, ha annak előfordulását csak valószínűsítik. Az egyirányú és kétirányú (fogadó és küldő) szolgáltatások közötti zavarás problémájának súlyossága miatt elengedhetetlen védelmet nyújtani a káros zavarás ellen a nemzetközileg elfogadott frekvenciatervek – és különösen az ITU genfi terve (GE-O6) – értelmében. A nemzeti jogrendszereknek képesnek kell lenniük a spektrum közös használatának biztosítására.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/21/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, pártatlanul és átlátható módon gyakorolják hatáskörüket. A nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére és felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott fellebbezési testületek, illetve a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, pártatlanul és átlátható módon, valamint időben gyakorolják hatáskörüket. A nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére és felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott fellebbezési testületek, illetve a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok nem cselekednek időben, például a piac felülvizsgálatának tekintetében, az visszatarthatja a piaci versenyt és újítást.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„3a. cikk

 

Az európai elektronikus hírközlési piac felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó hatóságok hálózata

 

A tagállamok a [.../.../EK] rendeletben1 meghatározott feltételek szerint közösen létrehozzák európai elektronikus hírközlési piac felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó hatóságok hálózatát (hálózat).

 

1 Az európai elektronikus hírközlési piac felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának létrehozásáról szóló rendelet.”

 

(Ez a módosítás az egész szövegre érvényes. Jóváhagyása esetén az egész szövegben megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság óriási bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes szabályozás versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul nélkülözi a függetlenséget.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony mechanizmusok, amelyek keretében a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett minden felhasználó, illetve elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a határozat ellen a felektől független jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E szervnek, amely lehet bíróság, rendelkeznie kell a feladatai elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony mechanizmusok, amelyek keretében a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett minden felhasználó, illetve elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a határozat ellen a felektől független jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E szervnek, amely lehet bíróság, rendelkeznie kell a feladatai elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre. A tagállamoknak korlátozniuk kellene az ilyen jogorvoslatok megfontolására rendelkezésre álló időt.

Indokolás

Jelenleg a jogorvoslati eljárások több évig is eltarthatnak, amikorra már túl késő van az eredeti probléma kezeléséhez.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve akkor, ha ideiglenes intézkedéseket hoznak. Ideiglenes intézkedések akkor hozhatók, ha a határozat hatályának felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár megelőzése és az érdekek kiegyenlítése érdekében van sürgősen szükség.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve akkor, ha ideiglenes intézkedéseket hoznak. Ideiglenes intézkedések csak akkor hozhatók, ha a határozat hatályának felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár megelőzése és az érdekek kiegyenlítése érdekében van sürgősen szükség.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ideiglenes intézkedések más okokból nem hozhatók.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok adatokat gyűjtenek a fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás időtartamáról, az (1) bekezdésnek megfelelően meghozott, ideiglenes intézkedéseket elrendelő határozatok számáról, valamint e határozatok indokolásáról. A tagállamok ezeket az adatokat évente a Bizottság és az Európai Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) rendelkezésére bocsátják

3. A tagállamok adatokat gyűjtenek a fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás időtartamáról, az (1) bekezdésnek megfelelően meghozott, ideiglenes intézkedéseket elrendelő határozatok számáról, valamint e határozatok indokolásáról. A tagállamok ezeket az adatokat évente a Bizottság és hálózat rendelkezésére bocsátják.

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság óriási bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes szabályozás versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul nélkülözi a függetlenséget.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/21/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden olyan adatot – köztük pénzügyi adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti szabályozó hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek, illetve az ezekkel összhangban hozott határozatoknak való megfelelést. Ezek a vállalkozások kötelesek továbbá adatokat szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek hatással lehetnek a versenytársaknak nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság által előírt határidőn belül és részletességgel szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság által kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az adatszolgáltatás iránti kérését köteles megindokolni.”

1. A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden olyan adatot – köztük pénzügyi adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti szabályozó hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek, illetve az ezekkel összhangban hozott határozatoknak való megfelelést. Ezek a vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság által előírt határidőn belül és részletességgel szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság által kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az adatszolgáltatás iránti kérését köteles megindokolni.” A vállalkozások kötelesek továbbá előre jelezni, ha jelentősen korlátozni kívánják a versenytársaik számára elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásaikat. A nemzeti és a közösségi jog által szabályozott üzleti titkot tiszteletben kell tartani.

Indokolás

A jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztések gyakran szigorúan bizalmasak, és ha a társaságokat arra kötelezzük, hogy közzétegyék a fejlesztéseikre vonatkozó információkat, az visszavetheti az innovációt. Azonban kívánatos, hogy a nagykereskedelmi szinten gyakorolt lehetséges hatásokról előzetes tájékoztatást nyújtsanak. Egyértelművé kell tenni, hogy az üzleti titkot nem szabad megsérteni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A (4) bekezdésben előírt két hónapos időszakon belül a Bizottság határozatban kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására. A Bizottság a határozat kiadása előtt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével összhangban benyújtott véleményt. A határozathoz – az intézkedéstervezet módosítására vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell annak részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett intézkedés nem fogadható el.

5. A (4) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott intézkedésekkel kapcsolatban a (4) bekezdésben előírt két hónapos időszakon belül a Bizottság határozatban kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására. A Bizottság a határozat kiadása előtt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a hálózat által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével összhangban benyújtott véleményt. A határozathoz – az intézkedéstervezet módosítására vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell annak részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett intézkedés nem fogadható el.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 4 bekezdés c) pontjában említett intézkedésekkel kapcsolatban a komoly kétségek Bizottság általi felvetése szabályozási párbeszédet indít a nemzeti szabályozó hatóság és a hálózat között, amelynek célja, hogy meghatározza a versennyel kapcsolatos adott probléma orvoslására legmegfelelőbb és leghatékonyabb intézkedést, miközben kellően figyelembe veszi a piaci résztvevők véleményét és az ilyen intézkedések belső piacon meglévő konzisztenciáját. E szabályozási párbeszéd semmi esetre sem haladhatja meg a (4) bekezdésben előírt kéthónapos időszakot.

 

Amennyiben a szabályozó párbeszéd végén a hálózat kétharmados többséggel megerősíti az intézkedés megfelelőségét, a nemzeti szabályozó hatóság elfogadhatja az intézkedést. Amennyiben a hálózat nem ad megerősítést, a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságokat az intézkedéstervezet visszavonására felkérő határozat formájában előterjesztheti komoly kétségeit.

 

A nemzeti szabályozó hatóság jogosult arra, hogy a szabályozási párbeszéd bármely szakaszában visszavonja az intézkedéstervezetet.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) bekezdéssel összhangban az intézkedéstervezet visszavonására kötelező bizottsági határozat kibocsátásától számított három hónapon belül a nemzeti szabályozó hatóság módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) vagy (5a) bekezdéssel összhangban az intézkedéstervezet visszavonására kötelező bizottsági határozat kibocsátásától számított három hónapon belül a nemzeti szabályozó hatóság módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2002/21/EK irányelv

7 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. (8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a (6) bekezdéssel összhangban módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. cikkével és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikkével összhangban – határozatban konkrét kötelezettség meghatározott határidőn belül történő előírására kötelezi a nemzeti szabályozó hatóságot.

törölve

Ennek során a Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságok számára a 8. cikkben előírt politikai célok szerint jár el. A Bizottság – különösen a kirovandó kötelezettség(ek) részletes kidolgozása során – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikkével összhangban benyújtott véleményt.

 

Indokolás

A Bizottság javaslata komoly precedenst jelentene a belső piaci jogszabályok körében, mivel egy uniós szerv váltaná le egy nemzeti hatóság határozatát. Ez teljes mértékben aláássa az EU-Szerződés ellenőrzési és egyensúlyrendszerét, amelynek értelmében a nemzeti hatóságok bírósági ellenőrzés mellett és esetleges bizottsági jogsértési eljárásokra is figyelemmel hajtják végre a közösségi jogot.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/21/EK irányelv

7a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást

törölve

Indokolás

Továbbra is homályos, hogy a (2) bekezdésben mit értenek „nem alapvető elemek” alatt. Az ilyen javasolt „végrehajtási intézkedések” jelentős pénzügyi hatásokkal járhatnak a vállalkozások számára. Bármely potenciális változást az uniós szintű jogalkotási eljárásban teljes körű ellenőrzésnek kell alávetni vagy azokat a tagállamokra kell bízni.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont – e a pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok célja a megfelelő szabályozási környezet létrehozása az új hozzáférési hálózatokba való versenyképes befektetés támogatására, amely egyedülálló lehetőségeket biztosít az innovációra és a deregulációhoz vezető platformalapú versenyre. Az említett szabályozási környezetnek többek között:

 

(a) a komoly befektetések jövedelmezőségéhez szükséges idővel megegyező időszakban kiszámítható;

 

(b) a platform-alapú verseny legnagyobb földrajzi kiterjesztését célozza;

 

(c) lehetővé teszi, hogy a gyorsabb földrajzi kiépítettségből versenyelőny származzon; ezzel ösztönzi a hálózatok kiépítését;

 

(d) a pénzügyi piaci forrásokat az új hozzáférési hálózatokba tett magas kezdeti befektetésre ösztönzi; valamint

 

(e) rugalmas kereskedelmi megállapodásokat és kockázatmegosztást tesz lehetővé az új hozzáférési hálózatok működtetői között.”

Indokolás

A jelenlegi szabályozási rendszert a következő generációs hozzáférési hálózatok terjesztésével kapcsolatos befektetési kihívásokhoz kell igazítani. A szabályozásnak lehetővé kell tennie a piaci szereplők számára, hogy befektethessenek a következő generációs hozzáférési hálózatokba, és ezért figyelembe kell vennie az ezzel járó kockázatokat.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok a 8. cikkel összhangban biztosítják területükön az elektronikus hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, hogy a rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján végezzék.

1. A tagállamok a 8. cikkel összhangban biztosítják területükön az elektronikus hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, hogy a rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján végezzék. Ezáltal a tagállamok tiszteletben tartják a nemzetközi egyezményeket, és figyelembe vehetik a nyilvánosságpolitikai megfontolásokat.

Indokolás

Mivel a frekvenciák átlépik az EU határait, ezért a zavarás elkerülése érdekében tiszteletben kell tartani a nemzetközileg kötelező erejű megegyezéseket.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok összhangban a rádiófrekvenciák eredményes és hatékony használatának szükségességével, a 676/2002/EK határozatnak (rádióspektrum-határozat) megfelelően – a Közösség egészében előmozdítják a rádiófrekvenciák használatának harmonizációját.

2. A tagállamok összhangban a rádiófrekvenciák eredményes és hatékony használatának szükségességével – amely hozzájárul a méretgazdaságossághoz és a szolgáltatásoknak a fogyasztók javára történő átjárhatósága megvalósításához – és a 676/2002/EK határozatnak (rádióspektrum-határozat) megfelelően – a Közösség egészében előmozdítják a rádiófrekvenciák használatának harmonizációját.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú rádiós hálózat vagy vezeték nélküli hozzáférési technológia használható legyen.

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. és 9d. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok a lehetőségek függvényében megkönnyítik, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára kiosztott rádiófrekvencia-sávokban minden típusú rádiós hálózat vagy vezeték nélküli hozzáférési technológia használható legyen országos frekvenciakiosztási tervüknek és az ITU rádiószabályzatának megfelelően.

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a rádiófrekvenciák közös használatának maximalizálásához, amennyiben a frekvenciák használatára általános felhatalmazás vonatkozik;

(c) a rádiófrekvenciák használatához vagy az ITU rádiószabályzatához kapcsolódó nemzetközi megállapodás szerinti kötelezettségnek való megfeleléshez,

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) a hatékony spektrumhasználat fenntartásához, vagy

Indokolás

A rádióspektrum-politika általános gondolatmenetének a hatékony spektrumhasználat biztosítására kell törekednie.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés céljára nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni az elektronikus hírközlési szolgáltatások típusára.

4. Ha a második albekezdés szerint elfogadott intézkedések másként nem rendelkeznek, a tagállamok a lehetőségek függvényében megkönnyítik, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban minden típusú elektronikus hírközlési szolgáltatás használható legyen országos frekvenciakiosztási tervüknek és az ITU rádiószabályzatának megfelelően. A tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos és megkülönböztetésmentes korlátozásokat előírni az elektronikus hírközlési szolgáltatások típusára.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott sávban való nyújtására kötelező korlátozást csak a következő megfontolások valamelyike indokolhatja: a közösségi jognak megfelelő közérdekû célok, például az életbiztonság, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő kihasználásának elkerülése, a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva a kulturális és a nyelvi sokszínûség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása.

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési szolgáltatás egy adott sávban való nyújtására kötelező korlátozást csak a következő megfontolások valamelyike indokolhatja: a közösségi jognak megfelelő közérdekű célok, például az életbiztonság, általános vagy közérdekű szolgáltatások biztosítása, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák hatékony használata, a spektrum hatékony kezelése, figyelemmel a nemzetközi kötelezettségekre és gyakorlatokra, valamint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, ha azt életbiztonság védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény indokolja.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban más elektronikus kommunikációs szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, ha az életbiztonság védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény vagy a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban meghatározott közérdekű cél, például a kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása indokolja.

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

2002/21/EK irányelv

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben előírt korlátozások szükségességét.

5. A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben előírt korlátozások szükségességét. A tagállamok hatásköré tartozik, hogy meghatározzák bármilyen kivétel hatókörét és jellegét.

Indokolás

A kulturális és médiapolitika meghatározása tagállami feladat, amit megfelelő módon figyelembe kell venni.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a cikk törölve

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okoz, és nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét, akik beruházásaik során 15 éves vagy hosszabb időre szóló frekvenciahasználati jogot vettek alapul.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy – azokban a sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedések rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása nélkül is átruházhassanak más vállalkozásokra, illetve haszonbérbe adhassak más vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

1. Adott esetben a tagállamok biztosítják, hogy – azokban a sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a végrehajtási intézkedések rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti eljárásoknak megfelelően átruházhassanak más vállalkozásokra, illetve haszonbérbe adhassak más vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

 

Indokolás

A spektrumkereskedelem a szubszidiaritás körébe tartozik, ezért a nemzeti szabályok vonatkoznak rá.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-használati jog átruházására vonatkozó szándékukat a spektrumkijelölésért felelős nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a rádióspektrum-határozat vagy más közösségi intézkedés alkalmazása révén harmonizálva van, ennek az átruházásnak meg kell felelnie a harmonizált használatnak.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-használati jog átruházására vonatkozó szándékukat, illetve magát az átruházást a spektrumkijelölésért felelős, illetékes nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a rádióspektrum-határozat vagy más közösségi intézkedés alkalmazása révén harmonizálva van, ennek az átruházásnak meg kell felelnie a harmonizált használatnak.

Indokolás

Az illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott nemzeti szabályozó hatósággal.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9c cikk – 1 bekezdés – a – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) azon sávok meghatározásának harmonizálására, amelyekben a használati jogokat a vállalkozások egymásra átruházhatják vagy egymásnak haszonbérbe adhatják;

(a) azon sávok – ideértve a tagállamok tervei szerint bizonyos szolgáltatásoknak szánt sávokat is, amelyek műszaki fejlesztések révén maradéktalanul kiaknázzák a digitális frekvenciatöbbletet, kivéve azonban a tagállamok tervei szerint műsorterjesztési szolgáltatásoknak szánt frekvenciákat – meghatározása és a sávokra irányuló javaslat, amelyekben a használati jogokat a vállalkozások egymásra átruházhatják vagy egymásnak haszonbérbe adhatják;

(b) az e jogokhoz fűződő feltételek, valamint ezen átruházás, illetve haszonbérbe adás feltételeinek, eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, visszavonásának és átmeneti szabályainak összehangolására;

 

(c) az egyedi jogok átruházásával összefüggésben a tisztességes verseny biztosítását célzó egyedi intézkedések összehangolására;

 

(d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás- vagy a technológiasemlegesség elve alóli, a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus biztosítását célzó kivételektől eltérő kivétel meghatározására, valamint e kivétel hatályának és jellegének a felsorolt elvekkel történő összehangolására.

(d) (d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás- vagy a technológiasemlegesség elve alóli, a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus biztosítását célzó kivételektől eltérő kivétel meghatározására, valamint e kivétel hatályának és jellegének a felsorolt elvekkel történő összehangolására. ideértve a műsorterjesztési szolgáltatásokat, valamint tekintettel a minden polgár számára az információs társadalomhoz való jobb hozzáférhetőség szükségességére;

Indokolás

A komitológiai elfogadásra javasolt intézkedések az „irányelv nem alapvető elemeinél” jóval többre kiterjednek. Ugyanakkor a már létező rádióspektrum-határozat alapján már sok harmonizációs folyamat zajlott le, és bonyolítható még le sikeresen. Ezért törölni kellene a cikk b) és c) pontjait. A (23) preambulumbekezdésre hivatkozva, a médiapolitikák kidolgozása a tagállamok illetékességi körébe tartozik.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást E bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásában a Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. cikkével összhangban segítséget nyújthat a Bizottságnak.”

törölve

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

2002/21/EK irányelv

9 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9d. cikk

 

A nemzetközi szabályok és rendelkezések hatása

 

1. A frekvenciák hatékonyabb kihasználásának és a hatékonyabb frekvenciagazdálkodásnak a Közösség teljes területén történő biztosítása érdekében, az irányelv végrehajtása során a tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik az ITU előírásait és szabályait, különös tekintettel az időről időre módosított rádiószabályzatára.

 

2. A Bizottság figyelemmel kíséri a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetek – beleértve az ITU-t – keretében a rádióspektrummal kapcsolatos olyan fejleményeket, amelyek hatást gyakorolhatnak ezen irányelv végrehajtására.

 

3. A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan nehézségről, amelyet de jure vagy de facto a jelenlegi nemzetközi egyezmények, illetve a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel – többek között az ITU-val – kötött egyezmények okoznak ezen irányelv végrehajtása tekintetében.

 

4. A Bizottság rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásának eredményeiről, és adott esetben intézkedéseket javasolhat az ezen irányelvben foglalt elvek és célok érvényesítésének biztosítása végett. A tagállamok közötti közösségi szintű koordináció biztosítása érdekében szükség esetén közös ágazatpolitikai célokról kell megállapodni.

 

5. Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem sértik a Közösség és a tagállamok vonatkozó nemzetközi szerződések alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

Indokolás

A hatékony spektrumhasználat biztosítása, illetve annak érdekében, hogy a hálózat vagy rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen, elengedhetetlen, hogy a működtetők betartsák az ITU nemzetközileg kötelező erejű szabályzatán alapuló dokumentálási és koordinációs eljárásokat, illetve számíthassanak azokra. A kormányzatok saját és más kormányzatok által kijelölt frekvenciákkal kapcsolatos nemzetközi jogainak és kötelezettségeinek alapja a kiosztásoknak az ITU nemzetközi frekvenciajegyzékében történő nyilvántartása, vagy valamely ITU frekvenciatervnek való megfelelése.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 bekezdés – -a pont (új)

2002/21/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) A (1) bekezdés helyébe a következő lép:

 

"1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizzék valamennyi nemzeti számozási erőforrás kijelölését és a nemzeti számozási terv kezelését. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy [...] megfelelő számok és számozási tartományok álljanak rendelkezésre A nemzeti szabályozó hatóságok a nemzeti számozási erőforrásokra vonatkozóan tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kijelölési eljárásokat hoznak létre.”

Indokolás

A számozási rendszerek reformjának elmaradása uniós polgári, fogyasztói és üzleti érdekeket sért különösen egy olyan környezetben, ahol egyes nagyobb európai és nem európai országok számai de jure vagy de facto világszerte elérhetők. Mi több, a jelenlegi korlátozások (amelyek bár nem szerepelnek irányelvekben, de nemzeti szinten a napi gyakorlat részét képezik) ellentétes a nemzetközi piaci célokkal.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A nemzeti szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a számozási tervek és eljárások alkalmazása során a nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások minden szolgáltatója egyenlő bánásmódban részesüljön. A tagállamok gondoskodnak különösen arról, hogy az a vállalkozás, amelynek részére számtartományt jelöltek ki, elektronikus hírközlési szolgáltatások más szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz hozzáférést biztosító számsorozatok tekintetében.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a számozási tervek és eljárások alkalmazása során a számok minden szolgáltatója és felhasználója Európa-szerte egyenlő bánásmódban részesüljön. A tagállamok gondoskodnak különösen arról, hogy az a vállalkozás, amelynek részére számtartományt jelöltek ki, más szolgáltatókkal és felhasználókkal szemben ne alkalmazzon megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz hozzáférést biztosító számsorozatok tekintetében.

Indokolás

A számozási rendszerek reformjának elmaradása uniós polgári, fogyasztói és üzleti érdekeket sért különösen egy olyan környezetben, ahol egyes nagyobb európai és nem európai országok számai de jure vagy de facto világszerte elérhetők. Mi több, a jelenlegi korlátozások (amelyek bár nem szerepelnek irányelvekben, de nemzeti szinten a napi gyakorlat részét képezik) ellentétes a nemzetközi piaci célokkal.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A tagállamok támogatják a számozás Közösségen belüli harmonizációját, amennyiben ez elősegíti a belső piac működését vagy támogatja páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, ennek körében konkrét számokra vagy számtartományokra vonatkozóan díjszabási elveket állapíthat meg. A végrehajtási intézkedésekben, e végrehajtási intézkedések alkalmazásában a Bizottság különös hatáskörökkel ruházhatja fel a Hatóságot.

4. A tagállamok támogatják a számozás Közösségen belüli harmonizációját, amennyiben ez elősegíti a belső piac működését vagy támogatja páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat.

Indokolás

A bizottsági módosítás a kiskereskedelmi szabályozásnak a tarifaelvek előírása révén történő kiterjedéséhez vezetne. A keretszabályzat rendszerének megsértését jelenti, ez utóbbi ugyanis csak akkor írja elő a kiskereskedelmi szolgáltatások árainak szabályozását, ha a kiskereskedelmi piacon az egyetemes szolgáltatási irányelve 17. cikke értelmében jelentős piaci erő (SMP) létezik. Egy minden eddigi helyébe lépő új díjszabás-megállapító illetékesség bevezetése a szabályozók számára a jobb szabályozásra törekvés elvének megsértését jelenti, de sérti azon átfogó elvet is, hogy a szabályozásnak elvileg a nagykereskedelmi szintre kell korlátozódnia.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

2002/21/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ha egy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan kisajátítására vagy használatára vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így különösen az épületekbe való becsatlakozások, a tartóoszlopok, az antennatartók, az alépítmények, az ellenőrzőaknák és az utcai szekrények közös használatát.

1. Ha egy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozás a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan kisajátítására vagy használatára vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó hatóságok az arányosság elvének maradéktalan figyelembevétele mellett előírhatják az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így különösen az épületekbe való becsatlakozások, a tartóoszlopok, az antennatartók, az alépítmények, az ellenőrzőaknák és az utcai szekrények közös használatát.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

2002/21/EK irányelv

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az (1) bekezdésnek megfelelően tett intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak és arányosnak kell lenniük.

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az (1) bekezdésnek megfelelően tett intézkedéseknek figyelembe kell venniük a vállalkozás biztonsági érdekeit és az általános biztonsági szempontokat, akárcsak annak szükségességét, hogy a felhasználók közötti káros interferenciák megelőzésébe bevont vállalkozás feladatai pontosan körül legyenek határolva. Az intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak és arányosnak is kell lenniük.

 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok e cikk rendelkezéseivel összhangban hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy üzemeltető számára, akkor a szükségesnek ítélt körben, a hálózat szabályos működésének biztosítása céljából a szolgáltató és/vagy a hozzáférés kedvezményezettjei által betartandó műszaki vagy üzemeltetési feltételeket állapíthatnak meg. A hozzáféréssel rendelkezőktől elvárható, hogy megfeleljenek adott, hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételeknek, azt biztosítandó, hogy a szűkében levő forrásokat gazdaságosan használják fel, különösen a hálózatkiépítés terén. A konkrét műszaki normák, illetve előírások betartására irányuló kötelezettségeknek összhangban kell lenniük a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapított szabványokkal és előírásokkal.”

Indokolás

Hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az érintett felek indokolt biztonsági érdekeit.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

2002/21/EK irányelv

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) (3a) Azokon a területeken, ahol hozzáférést kértek, az (1) bekezdés szerinti intézkedések arányossága biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok megvizsgálják a távközlési vezetékek hordozására képes összes alépítmény – köztük a távközlési szolgáltatók, az energiaszolgáltatók, a helyi közösségek és a szennyvízcsatornák – rendelkezésre állását.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén – hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a hozzáférést.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező bejelentésekről és az e bekezdésnek megfelelően tett intézkedésekről háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező bejelentésekről és az e bekezdésnek megfelelően tett intézkedésekről évente egyszer összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak.

Indokolás

A fölösleges bürokrácia és a plusz adminisztrációs teher elkerülése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak évente egyszer kell jelentést készíteniük.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt intézkedések harmonizálása céljából megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így különösen előírhatja az értesítés körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási követelményeket állapíthat meg.

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) – az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt intézkedések harmonizálása céljából megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így különösen előírhatja az értesítés körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási követelményeket állapíthat meg. A technikai végrehajtó intézkedések nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében további követelményeket írjanak elő.

Indokolás

A Hatóság nem lehet illetékes olyan biztonsági ügyekben, amelyeknek az ENISA hatáskörébe kellene tartozniuk.

A tagállamoknak meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy egyedi esetekben a harmonizált alapfeltételeknél magasabb követelményeket állapítsanak meg az (1) és (2) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk végrehajtása érdekében kötelező utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk végrehajtása érdekében kötelező utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére.

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13b cikk − 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

2. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/21/EK irányelv

13 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a szabályok be nem tartásának kivizsgálásához szükséges hatáskörökkel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a szabályok be nem tartásának kivizsgálásához szükséges hatáskörökkel.

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont – a a pont (új)

2002/21/EK irányelv

17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) A 17. cikk (2) bekezdése (3) albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ilyen szabványok illetve előírások hiányában a tagállamok ösztönzik a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által elfogadott nemzetközi szabványok vagy ajánlások alkalmazását.”

Indokolás

A CEPT az európai spektrumhasználati feltételeket dolgozza ki, ezt pedig figyelembe kell venni, különösen akkor, ha nincs ETSI-szabvány.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – a pont

2002/19/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdések (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megállapítandó kötelezettségek arányosságának felmérésekor a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik a saját államukban a versenyképesség különféle, földrajzi területenként eltérő feltételeit.

 

Ha egy földrajzi területet versenyképesnek ítélnek, a nemzeti szabályozó hatóságok a piac igényeinek megfelelően eltörlik a fölösleges kötelezettségeket. E tekintetben a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik az infrastruktúrára jellemző versenyképesség megőrzésének szükségességét.

Indokolás

A rendszeres előzetes szabályozást kizárólag a haladási nehézségekkel jellemzett gazdasági helyzetekre kell korlátozni. Ezért, amennyiben bizonyos régiókban érdemi versengés alakult ki, a szabályozást ennek megfelelően fel kell oldani.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 pont

2002/19/EK irányelv

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a technológiai fejlődéssel összhangban módosításokat hajthat végre a II. mellékleten. Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást E bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásában a Hatóság segítséget nyújthat a Bizottságnak.

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a technológiai fejlődéssel összhangban módosításokat hajthat végre a II. mellékleten. Ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást E bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásában a nemzeti szabályozó hatóságok segítséget nyújthatnak a Bizottságnak.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 pont – a pont

2002/19/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) Az (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

törölve

‘(f) helymegosztást vagy más formában közös eszközhasználatot biztosítsanak, így különösen biztosítsák az alépítmények, az épületek, az épületeke való becsatlakozások, az antennák, az antennatartók, az ellenőrzőaknák és az utcai szekrények közös használatát;”.

 

Indokolás

Az eszközök közös használatával a keretirányelv 12. cikke már foglalkozik. Ezért a 12. cikk (1) bekezdésének f) pontja szükségtelen.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 8 a pont (új)

2002/19/EK irányelv

13 cikk – 1 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A 13. cikk a következőképpen módosul:

 

(a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Ha egy nemzeti szabályozó hatóság új generációs hozzáférésű hálózatokhoz való hozzáférést szabályoz, kötelezheti a hozzáférést kérő üzemeltetőket, hogy vállaljanak ésszerű részt a befektető vállalkozó által vállalt kockázatból. A kockázatmegosztó szerződések említhetik az előzetes fizetést, amely bizonyos régiókban az adott mennyiségű hozzáférés utáni kockázati felárat fedezi, vagy lehetnek hosszú távú hozzáférési szerződések is, amelyek adott időszakokra minimális mennyiségeket írnak elő.”

 

(b) Az (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az új nagy sebességű hálózatokba történő beruházások ösztönzésének előmozdítása érdekében a hozzáférési díjak megállapításakor a hozzáférést biztosító üzemeltető olyan megtérülésre jogosult, amely legalább a beruházáshoz kapcsolódó tőkeköltségekkel és a beruházás kockázataival arányos.”

Indokolás

Az NGN-ekkel kapcsolatos szabályzás figyelembe veheti a befektetési döntéssel járó kockázatot. A kockázatmegosztást vagy előrefizetéses alapon történő hozzáféréssel, vagy olyan hosszú távú hozzáférési szerződésekkel lehet megoldani, amelyek minimális vásárlási mennyiséget írnak elő. A minimális mennyiségek megadása nélküli szerződések ártöbbletet tartalmazhatnak, amely a befektető számára a befektetési kockázatot fedezi, abból kiindulva, hogy a befektető viseli a teljes befektetési kockázatot. A hosszú távú hozzáférési szerződések tükrözhetik a befektetési költségeknek az új piacokon való amortizálódásához szükséges idő hosszát.

Az elkövetkező évek legfontosabb feladata, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítson a tartalomban gazdag internetes szolgáltatások innovációját támogató, nagy sebességű hálózatokra irányuló befektetések számára. E hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak az EU fogyasztói számára. Ezért létfontosságú, hogy ne ütközzön akadályba az e hálózatok létrehozásába történő fenntartható beruházás, miközben lényeges a verseny fokozása és a fogyasztók választási szabadságának növelése.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a káros zavarás súlyos kockázatának elkerülése; vagy

(a) bármely zavarás súlyos kockázatának, illetve a verseny torzulásának elkerülése; vagy

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Elsődleges fontosságú, hogy a spektrum felosztása ne vezessen a verseny torzulásához a piacon.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5. cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) a hatékony spektrumhasználat fenntartása és biztosítása.

Indokolás

A rádióspektrum-politika általános gondolatmenetének a hatékony spektrumhasználat biztosítására kell törekednie.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós tartalomszolgáltatók részére közérdekű célból, a közösségi joggal összhangban biztosított rádiófrekvencia-használati jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által előre meghatározott különös kritériumok sérelme nélkül – objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell megadni. Nyílt eljárást kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák használatára irányuló egyedi jogok rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltatók részére való megadása a közösségi joggal összhangban egy, valamely közérdekű cél eléréséhez szükséges, a tagállam által előre meghatározott kötelezettség teljesítése szempontjából alapvetően fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós tartalomszolgáltatók részére közérdekű célból, a közösségi joggal összhangban biztosított rádiófrekvencia-használati jogokkal kapcsolatos, a tagállamok elfogadott egyedi kritériumok és eljárások sérelme nélkül – objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell megadni. Nyílt eljárást kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák használatára irányuló egyedi jogok rádiós vagy televíziós tartalomszolgáltatók részére való megadása a közösségi joggal összhangban egy, valamely közérdekű cél eléréséhez szükséges, a tagállam által előre meghatározott kötelezettség teljesítése szempontjából alapvetően fontos.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A használati jogokat illető döntéshozatal során kellően figyelembe kell venni azt, hogy a befektetés után megfelelő hosszúságú amortizációs időszakra van szükség.

Indokolás

Számos platform és szolgáltatás esetén a befektetést egy több mint tíz, de minden esetre legalább öt éves amortizációs időszaknak kell követnie. Nem kivételes esemény, hogy jelentős veszteséget kelljen elkönyvelni a működés első néhány éve alatt. Túlzás lenne a nemzeti szabályozó hatóságok számára azt a merev követelményt támasztani, hogy ötévenként hivatalosan ellenőrizzenek le minden spektrumengedélyt.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A használati jogra vonatkozó határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó hatósághoz való beérkezését követően a lehető leghamarabb kell meghozni, kézbesíteni és nyilvánosságra hozni; a határidő három hét olyan számok esetében, amelyeket a nemzeti számozási terv meghatározott célra osztott ki, és hat hét olyan rádiófrekvenciák esetében, amelyeket a nemzeti frekvenciaterv az elektronikus hírközlés céljára osztott ki. Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, illetve a műholdpozíciók használatára irányadó nemzetközi megállapodásokra figyelemmel kell alkalmazni.

3. A használati jogra vonatkozó határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó hatósághoz való beérkezését követően a lehető leghamarabb kell meghozni, közölni és nyilvánosságra hozni; a határidő három hét olyan számok esetében, amelyeket a nemzeti számozási terv keretében meghatározott célból osztottak ki, és hat hét olyan rádiófrekvenciák esetében, amelyeket a nemzeti frekvenciaterv keretében meghatározott célból osztottak ki. Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, illetve a műholdpozíciók használatára irányadó nemzetközi megállapodásokra figyelemmel kell alkalmazni.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 6. cikkének megfelelően folytatott konzultációt követően arról születik döntés, hogy a kivételes gazdasági értéket képviselő számok használatára vonatkozó jogok megadására versenyeztetési vagy összehasonlító kiválasztási eljárás keretében kerüljön sor, a tagállamok a legfeljebb háromhetes határidőt legfeljebb további három héttel meghosszabbíthatják.

4. (A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti).

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok nem korlátozhatják a megadandó használati jogok számát, kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony kihasználásához szükséges.

5. A tagállamok nem korlátozhatják a megadandó használati jogok számát, kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony kihasználásához szükséges. A tagállamok figyelembe veszik a hagyatéki befektetéseket és a verseny szintjét.

Indokolás

Biztosíték arra, hogy a hagyatéki befektetéseket kellőképpen figyelembe veszik. Máskülönben a korábbi befektetések értéke csökken. Ez súlyosan torzítaná a piacot, és kedvezőtlenül hatna a jövőbeli befektetési döntésekre.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont

2002/20/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és hatékony kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati jogok átruházása vagy felhalmozása következtében ne torzuljon a verseny. Ebből a célból a tagállamok megfelelő intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-használati jogok korlátozására, visszavonására vagy kényszerértékesítésére.”

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és hatékony kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati jogok átruházása vagy felhalmozása következtében ne torzuljon a verseny.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az (1) bekezdésben megállapított célkitűzések elérése érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

1. A Bizottság az (1) bekezdésben megállapított célkitűzések elérése érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések és a rádióspektrum-határozat sérelme nélkül végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

Indokolás

Az integrált politikai megközelítés és a harmonizációs intézkedések következetes kezelése érdekében elengedhetetlen a rádióspektrum-határozatra való utalás.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) azon rádiófrekvencia-sávok meghatározása céljából, amelyek használata általános felhatalmazásoktól vagy egyedi rádiófrekvencia-használati jogoktól függ;

(a) azon páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-sávok meghatározása céljából, amelyek használata általános felhatalmazásoktól vagy egyedi rádiófrekvencia-használati jogoktól függ;

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a fékek és ellensúlyok alapelvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok megadására szolgáló eljárások harmonizálása céljából;

(c) a páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok megadására szolgáló eljárások harmonizálása céljából;

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a fékek és ellensúlyok alapelvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) a rádiófrekvencia- vagy a számhasználatra vonatkozó általános felhatalmazások vagy egyedi jogok tekintetében a II. mellékletben meghatározott feltételek harmonizálása céljából;

törölve

Indokolás

A szubszidiaritás elve gondoskodik arról, hogy a tagállamok hogyan határozzák meg az általános felhatalmazásokhoz kapcsolódó feltételeket és az egyedi használati jogokat.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) az azon vállalkozások kiválasztására szolgáló eljárások megállapítása céljából, amelyek számára a nemzeti hatóságok – az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk rendelkezéseivel összhangban – egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat adnak.

(f) az olyan páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kiválasztására szolgáló eljárások megállapítása céljából, amelyek számára a nemzeti hatóságok – az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk rendelkezéseivel összhangban – egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat adnak.

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a fékek és ellensúlyok alapelvével.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 5 pont

2002/20/EK irányelv

6 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti műszaki végrehajtási intézkedés előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] rendelet 12. cikkével összhangban javaslatot tegyen azon vállalkozások kiválasztására, amelyek számára egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat kell adni.

1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti műszaki végrehajtási intézkedés előírhatja, hogy a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG) a(z) […/…/EK] rendelet 12. cikkével összhangban javaslatot tegyen azon páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kiválasztására, amelyek számára egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogokat kell adni.

Ilyen esetekben az intézkedésben – a spektrum, illetve a számozási erőforrások optimális kihasználásának biztosítása érdekében – meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el kell végeznie a kiválasztást, eleget kell tennie a kiválasztásra alkalmazandó eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, továbbá meg kell állapítania a jogosultak által a rádiófrekvencia- és/vagy számhasználatért fizetendő díjakat. A kiválasztási eljárásnak nyíltnak, átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek és objektívnak kell lennie.

Ilyen esetekben az intézkedésben – a spektrum, illetve a számozási erőforrások optimális kihasználásának biztosítása érdekében – meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportnak el kell végeznie a kiválasztást, eleget kell tennie a kiválasztásra alkalmazandó eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, továbbá meg kell állapítania a jogosultak által a rádiófrekvencia- és/vagy számhasználatért fizetendő díjakat. A kiválasztási eljárásnak nyíltnak, átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek és objektívnak kell lennie.

2. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a Hatóság véleményét – intézkedést fogad el azon egy vagy több vállalkozás kiválasztására vonatkozóan, amelynek egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban jár el.

2. A Bizottság – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a RSPG véleményét – intézkedést fogad el azon egy vagy több páneurópai hálózati vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás kiválasztására vonatkozóan, amelynek egyedi rádiófrekvencia- vagy számhasználati jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban jár el.

Indokolás

A spektrumpolitika terén a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport számára, és nem a Hatóságnak kellene hatáskört biztosítani.

A 6b. cikk nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 13 pont

2002/20/EK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok a 2009. december 31-én hatályos felhatalmazásokat legkésőbb 2010. december 31-ig hozzáigazítják ezen irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, valamint I. mellékletéhez.

1. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül tagállamok a jelen irányelv hatálybalépésekor hatályos általános felhatalmazásokat és használati jogokat ...-ig* hozzáigazíthatják az irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, valamint I. mellékletéhez.

 

* Az irányelv hatálybalépését követő két éven belül.

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okoz, és nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét, akik beruházásaik során 15 éves vagy hosszabb időre szóló frekvenciahasználati jogot vettek alapul.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II. Melléklet

2002/20/EK irányelv

II. Melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A melléklet törölve

Indokolás

A 6a. cikk (1) bekezdése d) pontjának törléséből fakadó módosítás.

ELJÁRÁS

Cím

Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások

Hivatkozások

COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.12.2007

 

 

 

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Karsten Friedrich Hoppenstedt

15.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Edit Bauer


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (17.6.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

A vélemény előadója: Marian Zlotea

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság e 2007. novemberi javaslata a keretirányelv(1), az engedélyezésről szóló(2), valamint a hozzáférésről szóló irányelv(3) módosítására irányul. A vélemény előadója üdvözli és teljes mértékben támogatja a csomagban foglalt jobb szabályozásra irányuló javaslatokat, hiszen a csomag kiemelkedően fontos a valódi európai belső piac fejlesztése érdekében. A csomag célja a beruházások és az innováció fellendítése, valamint a fogyasztók érdekeinek előmozdítása az elektronikus hírközlési ágazat terén, vagyis időtálló, piacorientált és a belső piac kiteljesítésében rejlő lehetőségeket kiaknázó keretszabályozás kialakítása és továbbfejlesztése a digitális gazdaság területén.

Bár a vélemény előadója üdvözli az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok összekapcsolása, valamint az engedélyezésük közös keretszabályozására irányuló javaslatot, úgy véli, hogy az még finomításra szorul.

Spektrumgazdálkodás

Az EU-nak mielőbb a spektrumgazdálkodás olyan kedvezőbb formái felé kell fordulnia, amelyek ötvözik a nyitottságot, a rugalmasságot és a harmonizációt. Egyértelműen rugalmasságra és maximális hatékonyságra van szükség a spektrumhasználat terén.

A spektrumgazdálkodás „harmonizált” megközelítése, amely 27 különböző nemzeti spektrumgazdálkodási rendszert hozna összhangba, hasznos lenne a páneurópai és határokon átnyúló szolgáltatások javítása szempontjából. Az egységes spektrumrendszer visszaadja a technológiai és szolgáltatási előnyöket a felhasználóknak, és ezáltal gazdasági és társadalmi haszonnal is jár (pl. szabványos felszerelés nagy mennyiségben történő gyártása, az árak csökkenése és alacsonyabb belépési küszöb az új felhasználók számára).

E tekintetben az interferencia elkerülése érdekében figyelmet kell szentelni a frekvenciagazdálkodásnak és a hálózattervezésnek, mivel a technológiasemleges harmonizáció nem tudja megoldani az interferencia által okozott problémákat.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság rugalmasabb spektrumkijelölést vezet be adott technológiákhoz vagy szolgáltatásokhoz. A rugalmasabb használat erőteljesebb innovációt és a fogyasztók számára több előnyt von maga után. Ugyanakkor néhány sávot az egész EU területén egyetlen alkalmazás számára kell fenntartani (pl. segélyhívó szolgáltatások), tehát óvatosan kell kezelni a technológiasemlegesség és szolgáltatássemlegesség kérdését.

Éppen ezért a forradalmi reformok helyett inkább fokozatos megközelítésre van szükség. A technológiasemlegesség innovációs és technológiai fejlődést eredményez, ami előnyöket hordoz a fogyasztók számára, ám a verseny biztosítása érdekében azt a kereskedelemnek is követnie kell.

A Bizottság a hagyományos módszer mellett piacalapú spektrumkereskedelmet szeretne bevezetni, másodlagos kereskedelemmel és aukciókkal. A spektrumkereskedelem önmagában nem feltétlenül javítja a spektrumhasználat rugalmasságát. Mindazonáltal valószínűleg megkönnyíti a spektrumhoz való hozzáférést és intenzívebb (következésképpen értékesebb) spektrumhasználatot eredményez. Ezért a vélemény előadója támogatja a használati jogokkal való kereskedés lehetőségének megteremtését szerte az EU-ban egyes sávok tekintetében, egyedi használati jogok megadása esetén.

Új koordináció és szabályozó hatáskör

A Bizottság javasolja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre terjedjen ki a funkcionális szétválasztás erőfölénnyel rendelkező szolgáltatóktól való megkövetelésére, amennyiben ez hozzájárul a fogyasztókért folytatott verseny növeléséhez és az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez a szolgáltatók számára. A vélemény előadója maradéktalanul támogatja a Bizottság javaslatát, és bár elismeri, hogy ez nem megfelelő megoldás minden egyes tagországban, úgy véli, hogy lehetőségként a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésére kell állnia.

A jelenlegi javaslat szerint bővül a Bizottság hatásköre. A Bizottság megvétózhatja a nemzeti szabályozó hatóságok erőfölény-meghatározásait, továbbá ajánlást fogalmazhat meg minden kérdésről és határozatot hozhat számokat érintő kérdésekben. A vélemény előadója nem támogatja azokat a jelenlegi javaslatokat, amelyek ilyen vétójogot biztosítanának a Bizottság számára.

A hozzáférés megkönnyítése

Már a jelenlegi szabályozási keret is a legkevesebb terhet jelentő engedélyezési rendszerről rendelkezik, vagyis az általános engedélyezés a preferált megközelítés. A gyakorlatban azonban gyakoribb a spektrumhasználati jogok egyéni használati jogokon keresztüli kijelölése. A javaslatok megerősítik az általános engedélyezési megközelítést és „alapértelmezett” módszerként jelölik meg. Ennek megfelelően kötelezővé teszik az egyéni használati jogok kiadásának megindokolását. Az indokolás lehet az, hogy az interferencia elkerülése vagy közérdekű célkitűzések teljesítése érdekében volt erre szükség. Az e javaslat mögött meghúzódó magyarázat kettős: egyrészt célja, hogy egyéni engedélyeket ne használjanak kijelölési módszerként, ahol ez nem szükséges, és ezáltal általánosságban csökkenjenek a spektrumhoz való hozzáférés akadályai; másrészt a technológiai fejlődés egyre inkább lehetővé teszi a spektrum kollektív használatát.

A vélemény előadójának meggyőződése, hogy a fogyasztók védelme szigorúbb intézkedéseket követel meg, ezért olyan módosításokat javasol, amelyek javulást eredményezhetnek a fogyasztóvédelem terén. A nemzeti szabályozó hatóságok feladatai és hatásköre tekintetében a javaslat további intézkedéseket fogalmaz meg a fogyasztóvédelem terén. A vélemény előadója erősíteni kívánja és egyértelművé szeretné tenni a hatóságok szerepét, hogy javulást lehessen elérni e fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.

Ezen túlmenően, amint azt a Bizottság is elismeri, még nem jött létre maradéktalanul működőképes európai nagykereskedelmi piac. Ezért további konkrét javaslatokra van szükség a tényleges belső piac kialakítása érdekében.

MÓDOSÍTÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó európai uniós keretszabályozás célkitűzése az elektronikus hírközlés fenntartható „ökoszisztémájának” létrehozása, amely a kereslet és kínálat elvein alapul: az előbbin a hatékony, versengő termék- vagy szolgáltatási piacok révén, az utóbbin pedig az információs társadalom fokozottabb fejlődésének köszönhetően.

Indokolás

A hírközlési ágazatban a verseny és a beruházás fenntartható környezete a keresletre és kínálatra támaszkodik. Miközben a gazdasági szabályozás általában inkább a kínálatra támaszkodik, nem szabad elfeledkezni a keresletről sem.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b) Az új generációs hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak a cégek és fogyasztók számára szerte az Európai Unióban. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy a szabályozás egyértelműségének hiánya ne legyen az ezen új hálózatok fejlesztésébe történő fenntartható beruházás akadálya, és közben fokozódjon a verseny és a fogyasztók választási lehetősége is.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A szélessávú szakadék áthidalása” című közleményében elismerte, hogy Európában területi különbségek vannak a nagysebességű, szélessávú szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. A szélessávú kapcsolatok általános terjedése ellenére egyes régiókban a kis népsűrűség és a távolság miatti magas költségek következtében korlátozott a hozzáférés. Ezeken a területeken a szélessávú technológia telepítése terén végrehajtott beruházások kereskedelmi ösztönzői sokszor elégtelennek bizonyulnak. Pozitívum viszont, hogy a műszaki innováció csökkenti a telepítés költségeit. Az elmaradott régiókban az új technológiákba való befektetés biztosítása érdekében a hírközléssel kapcsolatos szabályozásnak összhangban kell állnia a többi intézkedéssel, így például az állami támogatások politikájával, a strukturális alapokkal vagy a szélesebb iparpolitikai célokkal.

Indokolás

A keretszabályozásnak figyelembe kell vennie a fejlettségben mutatkozó regionális szakadékok megszüntetésének szükségességét. Hangsúlyozni kell a szélessávú technológia elterjesztésének egyedi fontosságát.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) Ezen irányelv spektrumgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseinek összhangban kell állnia a rádióspektrum gazdálkodással foglalkozó nemzetközi és regionális szervezetek, például a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) munkájával, ezáltal biztosítva a hatékony spektrumgazdálkodást és a spektrumhasználat összehangolását a közösségben és globálisan.

Indokolás

A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) Bár a spektrumgazdálkodás a tagállamok illetékességi körén belül marad, csak a közösségi szintű koordináció és – ahol szükséges – harmonizáció biztosíthatja, hogy a spektrumhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a belső piacban rejlő előnyöket és az EU érdekeit világszerte hatékonyan meg lehessen védeni.

Indokolás

A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól a szükségesnek ítélt körben és az arányosság szem előtt tartásával engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, amelyek egyértelműen meghatározott közérdekű célból, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. Kívánatos, hogy az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítását. Az életbiztonság védelméhez szükséges kört kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-használati engedély jogosultja szabadon megválaszthassa a rádiófrekvencián nyújtott tartalom szolgáltatásának leghatékonyabb módját, az engedély a tartalmat nem szabályozhatja.

(22) Kívánatos, hogy a spektrum felhasználói – a korábban szerzett jogokkal kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez igazodva – szabadon megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség elve alól a szükségesnek ítélt körben és az arányosság szem előtt tartásával engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, amelyek egyértelműen meghatározott közérdekű célból, így például az életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a regionális vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. Kívánatos, hogy az említett célok – a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogban előírt fogalommeghatározásokhoz igazodva – magukban foglalják a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítását. Az életbiztonság védelméhez szükséges kört kivéve a kivételek nem eredményezhetik bizonyos szolgáltatások kizárólagos használatát, hanem oly módon kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is nyújthatók, illetve más technológiák is alkalmazhatók legyenek.

Indokolás

Amint a keretirányelv 5. preambulumbekezdése rámutat, az átvitel és a tartalom szabályozásának a különválasztása nem veszélyeztetheti a közük lévő kapcsolatok figyelembe vételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért meg kell őrizniük a szabadságot az egyéni felhasználói jogok megadására specifikus szolgáltatási tartalom nyújtását érintő kötelezettségek függvényében.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A belső piac működésének előmozdítása és a határokon átnyúló szolgáltatások kialakításának támogatása érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás területén egyedi feladatokat ruházzon. Annak érdekében továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen megjegyezhető számokon, hasonló árakon érjenek el valamennyi tagállamban, indokolt, hogy a Bizottság a műszaki végrehajtási intézkedések elfogadása körében, a szükségesnek mutatkozó mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció elveinek vagy mechanizmusának szabályozására.

(29) A belső piac működésének előmozdítása és a határokon átnyúló szolgáltatások kialakításának támogatása érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás területén egyedi feladatokat ruházzon. Annak érdekében továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen megjegyezhető számokon, hasonló árakon érjenek el valamennyi tagállamban, indokolt, hogy a Bizottság a műszaki végrehajtási intézkedések elfogadása körében, a szükségesnek mutatkozó mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció elveinek vagy mechanizmusának szabályozására, valamint az e szolgáltatásokhoz való felhasználóbarát hozzáférést biztosító egyetlen közvetlen európai hívószám létrehozására.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget.

(31) Annak érdekében, hogy az új hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés környezettudatos módon, a jelentős piaci erővel rendelkező gazdasági szereplőket az általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása tekintetében terhelő kötelezettségektől függetlenül legyen lehetséges, meg kell erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok eseti alapon előírhassák az alépítmények, a tartóoszlopok és az antennatartók megosztását, az épületekbe való bejutást, valamint az építési munkák jobb összehangolását. A létesítményeken való osztozás fokozása jelentősen javíthatja a versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és környezeti összköltséget. Az alépítmények megosztását ki kell terjeszteni minden olyan közcélú infrastruktúrára (víz, szennyvíz, villamos áram, gáz), amely révén elektronikus hírközlési infrastruktúra telepíthető, az egységes versenyfeltételek megteremtése és az alternatív infrastruktúra terjedése lehetőségeinek javítása érdekében.

Indokolás

Az új generációs szolgáltatások nem működnek a jelenlegi rézvezetékeken; teljesen új infrastruktúrát kell létrehozni, amellyel kapcsolatban a fizikai alépítmények jelentik a szűk keresztmetsz