Procedură : 2005/0237B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0330/2008

Texte depuse :

A6-0330/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0448

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 225kWORD 315k
8 septembrie 2008
PE 407.929v02-00 A6-0330/2008

referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (Reformare)

(5726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD))

Comisia pentru transporturi şi turism

Raportor: Luis de Grandes Pascual

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune

pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor

(Reformare)

(5726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (5726/2/2008 – C6 0223/2008),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0587),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6–0330/2008),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Prezentul regulament se înţelege şi se interpretează în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale Comunităţii, inclusiv Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Acest obiectiv ar trebui realizat prin măsuri care să fie în deplină conformitate cu activitatea Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) şi care să contribuie, după caz, la dezvoltarea şi la completarea acesteia. De asemenea, statele membre şi Comisia ar trebui să promoveze elaborarea de către OMI a unui cod internaţional pentru organizaţiile recunoscute.

(5) Acest obiectiv ar trebui realizat prin măsuri care să fie în deplină conformitate cu activitatea şi acţiunile Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) în domeniu şi care să contribuie, după caz, la dezvoltarea şi la completarea acestora.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 6 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(8) Recunoaşterea ar trebui acordată numai pe baza performanţei organizaţiei în materie de calitate şi siguranţă. Ar trebui să se asigure faptul că recunoaşterea corespunde în orice moment capacităţii reale a organizaţiei. În plus, recunoaşterea ar trebui să ţină seama de diferenţele de statut juridic şi structură organizaţională existente între organizaţiile recunoscute, asigurând, în acelaşi timp, aplicarea uniformă a criteriilor minime prevăzute în prezentul regulament şi eficienţa controalelor comunitare. Oricare ar fi structura organizaţională, organizaţia care urmează a fi recunoscută ar trebui să furnizeze servicii la nivel mondial şi să i se aplice principiul răspunderii solidare.

(8) Recunoaşterea ar trebui acordată numai pe baza performanţei organizaţiei în cauză în materie de calitate şi siguranţă. Ar trebui să se asigure faptul că recunoaşterea corespunde în orice moment capacităţii reale a organizaţiei. În plus, recunoaşterea ar trebui să ţină seama de diferenţele de statut juridic şi structură organizaţională existente între organizaţiile recunoscute, asigurând, în acelaşi timp, aplicarea uniformă a criteriilor minime menţionate anterior şi eficienţa controalelor comunitare.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 15

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(15) Capacitatea organizaţiilor recunoscute de a identifica rapid şi de a remedia punctele slabe ale normelor, procedurilor şi controalelor lor interne este esenţială pentru siguranţa navelor pe care le inspectează şi le certifică. Este necesar ca această capacitate să fie consolidată prin intermediul unui sistem de certificare şi de evaluare a calităţii, care ar trebui să fie independent de interese comerciale sau politice, pentru a propune acţiuni comune în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor organizaţiilor recunoscute şi pentru a asigura o cooperare fructuoasă cu Comisia.

(15) Capacitatea organizaţiilor recunoscute de a identifica rapid şi de a remedia punctele slabe ale normelor, procedurilor şi controalelor lor interne este esenţială pentru siguranţa navelor pe care le inspectează şi le certifică. Este necesar ca această capacitate să fie consolidată prin intermediul unei comisii de evaluare independentă care poate propune acţiuni în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor organizaţiilor recunoscute şi care asigură o interacţiune fructuoasă cu Comisia.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 16 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 17

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(17) Armonizarea normelor organizaţiilor recunoscute în ceea ce priveşte proiectarea, construcţia şi supravegherea periodică a navelor comerciale reprezintă un proces în desfăşurare. În consecinţă, obligaţia de a avea un ansamblu de norme proprii sau capacitatea demonstrată de a avea norme proprii ar trebui să fie considerată în contextul procesului de armonizare şi nu ar trebui să constituie un obstacol pentru activitatea organizaţiilor recunoscute sau a potenţialilor candidaţi la recunoaştere.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 19

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(19) În timp ce fiecare organizaţie recunoscută ar trebui, în principiu, să răspundă în mod individual şi exclusiv pentru părţile pe care le certifică, răspunderea organizaţiilor recunoscute şi a fabricanţilor respectă condiţiile convenite sau, după caz, legislaţia aplicabilă în fiecare caz în parte.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 21

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(21) În scopul de a elimina posibilitatea ca navele să îşi schimbe clasa pentru a evita efectuarea reparaţiilor necesare, organizaţiile recunoscute ar trebui să efectueze un schimb al tuturor informaţiilor relevante cu privire la condiţia navelor care îşi schimbă clasa şi să implice statul de pavilion în acest proces, după caz.

(21) În scopul de a elimina posibilitatea ca navele să îşi schimbe clasa pentru a evita efectuarea reparaţiilor solicitate de o organizaţie recunoscută în urma efectuării unei inspecţii, ar trebui să se efectueze aranjamente prealabile privind schimbul tuturor informaţiilor relevante între organizaţiile recunoscute cu privire la condiţia navelor care preconizează o schimbare de clasă şi privind implicarea statului de pavilion în acest proces, după caz.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 19 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 22

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(22) Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale şantierelor navale, ale furnizorilor de echipamente şi ale proprietarilor de nave nu ar trebui să împiedice desfăşurarea operaţiunilor normale de afaceri şi nici a serviciilor convenite prin contract între aceste părţi.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera i

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(i) „certificat de clasă” înseamnă un document eliberat de o organizaţie recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop sau pentru un anumit serviciu în conformitate cu normele şi procedurile stabilite şi făcute publice de către respectiva organizaţie recunoscută;

(i) „certificat de clasă”: înseamnă un document eliberat de o organizaţie recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop sau pentru un anumit serviciu în conformitate cu normele şi reglementările stabilite şi făcute publice de către respectiva organizaţie recunoscută;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera j

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(j) „sediu” înseamnă locul unde se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care îşi desfăşoară în principal activitatea comercială o organizaţie.

(j) „ţara de stabilire” înseamnă statul în care se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care îşi desfăşoară obiectul principal de activitate o organizaţie recunoscută.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 23 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Recunoaşterea se acordă numai organizaţiilor care îndeplinesc cerinţele menţionate la articolul 3.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are competenţa deplină de a reexamina deciziile prin care Comisia a stabilit o amendă sau plata unor penalităţi periodice. Curtea de Justiţie poate anula, reduce sau mări amenda sau penalităţile periodice aplicate.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(e) care încearcă să obţină acoperire financiară sau rambursarea amenzilor impuse în temeiul articolului 6.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Organizaţiile recunoscute asigură accesul Comisiei la informaţiile necesare pentru realizarea evaluării menţionate la articolul 8 alineatul (1). Nu poate fi invocată nicio clauză contractuală pentru a se limita acest acces.

(1) Nu poate fi invocată, pentru a limita accesul Comisiei la informaţiile necesare pentru realizarea evaluării menţionate la articolul 8 alineatul (1), nicio clauză dintr-un contract încheiat între o organizaţie recunoscută şi un terţ sau dintr-un acord de autorizare încheiat cu un stat de pavilion.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) În contractele încheiate cu proprietarii sau cu operatorii de nave, organizaţiile recunoscute garantează că eliberarea de certificate statutare sau de clasă unei nave este condiţionată de neobstrucţionarea, de către părţile menţionate, a accesului inspectorilor Comisiei la bordul navei în cauză în sensul articolului 8 alineatul (1).

(2) În contractele încheiate cu terţi, organizaţiile recunoscute garantează că eliberarea de certificate statutare sau de clasă unei nave este condiţionată de neobstrucţionarea, de către terţii respectivi, a accesului inspectorilor comunitari la bordul navei în cauză în sensul articolului 8 alineatul (1).

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10 – alineatul 1 – primul paragraf

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Organizaţiile recunoscute se consultă periodic în vederea menţinerii echivalenţei şi a asigurării unei armonizări a normelor şi procedurilor lor, precum şi în vederea punerii în aplicare a acestora. Acestea colaborează între ele pentru a asigura o interpretare coerentă a convenţiilor internaţionale, fără a aduce atingere competenţelor statelor de pavilion. În situaţii adecvate, organizaţiile recunoscute convin asupra condiţiilor tehnice şi procedurale de recunoaştere reciprocă a certificatelor pentru materiale, echipamente şi componente, pe baza unor standarde echivalente, luând ca referinţă standardele cele mai stricte şi mai riguroase.

Organizaţiile recunoscute se consultă periodic în vederea menţinerii echivalenţei şi a asigurării armonizării normelor şi reglementărilor lor, precum şi în vederea punerii în aplicare a acestora. Acestea colaborează între ele pentru a asigura o interpretare coerentă a convenţiilor internaţionale, fără a aduce atingere competenţelor statelor de pavilion. În situaţii adecvate, organizaţiile recunoscute convin asupra condiţiilor tehnice şi procedurale de recunoaştere reciprocă a certificatelor lor de clasă, pe baza unor standarde echivalente, luând ca referinţă modelele cele mai stricte şi mai riguroase şi ţinând seama, în special, de echipamentele maritime care poartă marcajul timonei în conformitate cu Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime1.

 

1 JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10 – alineatul 1 – al doilea şi al treilea paragraf

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

În cazul în care nu se poate conveni asupra unei recunoaşteri reciproce din motive serioase de siguranţă, organizaţiile recunoscute precizează în mod clar motivele respective.

eliminat

În cazul în care o organizaţie recunoscută constată, prin inspecţie sau prin alt mod, că materialele, un echipament sau o componentă nu sunt conforme cu certificatul respectiv, organizaţia poate refuza să autorizeze montarea la bord a respectivului material, echipament sau componente. Organizaţia recunoscută informează de îndată celelalte organizaţii recunoscute şi precizează motivele refuzului său.

 

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Până la….. Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, pe baza unui studiu independent, un raport privind nivelul atins în procesul de armonizare a normelor şi a procedurilor şi recunoaşterea reciprocă a certificatelor pentru materiale, echipamente şi componente.

(2) După o perioadă de*, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, pe baza unui studiu independent, un raport privind nivelul atins în procesul de armonizare a normelor şi a reglementărilor şi recunoaşterea reciprocă. În cazul în care organizaţiile recunoscute nu respectă dispoziţiile articolului 20 alineatul (10), Comisia propune Parlamentului European şi Consiliului măsurile adecvate.

 

* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 53 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10 – alineatul 6 – al treilea paragraf

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Înainte de eliberarea certificatelor, organizaţia cesionară trebuie să înştiinţeze organizaţia cedentă cu privire la data eliberării certificatelor şi să confirme data, locul şi măsurile întreprinse pentru remedierea fiecărei întârzieri privind controalele tehnice, privind punerea în aplicare a recomandărilor şi a condiţiilor de clasă.

Înainte de finalizarea noilor certificate, organizaţia cesionară trebuie să înştiinţeze organizaţia cedentă cu privire la data eliberării acestora şi să confirme, pentru fiecare control, recomandare şi condiţie de clasă încă neîndeplinite, măsurile întreprinse, specificând locul şi data la care aceste măsuri au intrat în vigoare, precum şi locul şi data la care acestea au fost finalizate în mod satisfăcător.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 57 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Organizaţiile recunoscute instituie până la…. şi menţin un sistem independent de evaluare şi de certificare a calităţii, în conformitate cu standardele internaţionale de calitate aplicabile, la care pot participa cu rol consultativ asociaţiile profesionale competente din industria navală.

(1) Statele membre, împreună cu organizaţiile recunoscute, instituie în termen de ...*, o comisie de evaluare, în conformitate cu standardele de calitate EN 45012. Asociaţiile profesionale competente din industria navală pot participa cu rol consultativ.

 

* 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 58 din prima lectură a Parlamentului. Organismul de evaluare se va numi comisie de evaluare. Această comisie nu va fi creată doar de organizaţiile recunoscute, ci şi de statele membre.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 2 – teza introductivă

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii îndeplineşte următoarele sarcini:

Comisia de evaluare îndeplineşte următoarele sarcini:

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) evaluarea periodică a sistemelor de gestionare a calităţii ale organizaţiilor recunoscute, în conformitate cu criteriile standardului de calitate ISO 9001;

(a) reglementarea şi evaluarea permanentă a sistemelor de gestionare a calităţii ale organizaţiilor recunoscute, în conformitate cu criteriile standardului de calitate ISO 9001;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(b) certificarea sistemelor de gestionarea a calităţii ale organizaţiilor recunoscute, inclusiv ale organizaţiilor a căror recunoaştere a fost solicitată în conformitate cu articolul 3;

(b) certificarea sistemului de calitate al organizaţiilor recunoscute;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 60 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) stabilirea interpretărilor cu privire la standardele de gestionare a calităţii recunoscute la nivel internaţional, în special pentru a ţine seama de caracteristicile specifice privind natura şi obligaţiile organizaţiilor recunoscute şi

(c) emiterea interpretărilor cu caracter obligatoriu cu privire la standardele de gestionare a calităţii recunoscute la nivel internaţional, în special pentru a ţine seama de caracteristicile specifice privind natura şi obligaţiile organizaţiilor recunoscute şi

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(d) elaborarea de recomandări individuale şi colective pentru ameliorarea proceselor şi a mecanismelor de control intern ale organizaţiilor recunoscute.

(d) adoptarea de recomandări individuale şi colective pentru ameliorarea normelor, a proceselor şi a mecanismelor de control intern ale organizaţiilor recunoscute.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii deţine guvernanţa şi competenţele necesare pentru a acţiona independent în raport cu organizaţiile recunoscute şi dispune de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient şi la cele mai înalte standarde profesionale. Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii îşi va defini metodele de lucru şi îşi va adopta regulamentul de procedură.

(3) Comisiei de evaluare, care va fi independentă, i se acordă competenţele necesare pentru a acţiona autonom în raport cu organizaţiile recunoscute şi dispune în mod independent de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient şi la cele mai înalte standarde profesionale. Comisia de evaluare îşi defineşte metodele de lucru şi îşi adoptă normele de procedură.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 62 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii adoptă un plan anual de activitate.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 63 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii poate solicita asistenţă din partea altor organisme externe de evaluare a calităţii.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  29

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii furnizează părţilor interesate, inclusiv statelor de pavilion şi Comisiei, informaţii complete referitoare la planul său anual de activitate, precum şi la constatările şi recomandările sale, în special cu privire la situaţiile în care siguranţa ar fi fost pusă în pericol.

(6) Comisia de evaluare furnizează părţilor interesate, inclusiv Comisiei, informaţii complete referitoare la planul său anual de activitate, precum şi constatările şi recomandările sale, în special cu privire la situaţiile în care siguranţa ar fi fost pusă în pericol.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 65 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  30

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 7

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(7) Sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii este evaluat în mod periodic de Comisie.

(7) Comisia de evaluare este supusă unei auditări periodice de Comisie, care, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), poate solicita comisiei de evaluare să adopte măsurile necesare pentru a asigura deplina conformitate cu dispoziţiile alineatului (1).

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  31

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 13 – alineatul 1 – primul paragraf

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Prezentul regulament poate fi modificat, fără a i se extinde domeniul de aplicare, pentru a actualiza criteriile minime stabilite în anexa I, ţinând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI.

În conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (4), prezentul regulament poate fi modificat, fără a i se extinde domeniul de aplicare, pentru a actualiza criteriile minime stabilite în anexa I, ţinând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  32

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – partea A – punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1. O organizaţie recunoscută trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Conturile acesteia trebuie să fie certificate de auditori independenţi.

1. Pentru a putea obţine sau menţine recunoaşterea la nivel comunitar, o organizaţie recunoscută trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Conturile acesteia trebuie să fie certificate de auditori independenţi.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 67 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  33

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – partea B – punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1. Organizaţia recunoscută trebuie să ofere o acoperire internaţională prin intermediul inspectorilor săi exclusivi sau, în cazuri excepţionale şi justificate corespunzător, prin intermediul inspectorilor exclusivi ai altor organizaţii recunoscute.

1. Organizaţiile recunoscute trebuie să ofere o acoperire internaţională prin intermediul personalului lor tehnic exclusiv sau, în cazuri justificate corespunzător, prin intermediul personalului tehnic exclusiv al altor organizaţii.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  34

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – partea B – punctul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

8. Organizaţia recunoscută trebuie să fi elaborat şi pus în aplicare şi trebuie să menţină un sistem intern eficient de asigurare a calităţii, bazat pe aspectele relevante ale standardelor de calitate recunoscute pe plan internaţional şi în conformitate cu normele EN ISO/IEC 17020:2004 (organisme de inspecţie) şi EN ISO 9001:2000 (sisteme de gestionare a calităţii), astfel cum sunt interpretate şi certificate de sistemul de evaluare şi de certificare a calităţii menţionat la articolul 11 alineatul (1).

8. Organizaţiile trebuie să fi elaborat şi pus în aplicare şi trebuie să menţină un sistem intern eficient de asigurare a calităţii, bazat pe aspectele relevante ale standardelor de calitate recunoscute pe plan internaţional şi în conformitate cu normele EN ISO/IEC 17020:2004 (organisme de inspecţie) şi EN ISO 9001:2000, astfel cum sunt interpretate şi certificate de comisia de evaluare menţionată la articolul 11 alineatul (1).

 

Comisia de evaluare acţionează independent şi, în consecinţă, are acces la toate resursele necesare pentru a putea funcţiona corespunzător şi desfăşura o activitate minuţioasă şi consecventă. Comisia de evaluare posedă competenţe tehnice aprofundate şi de înaltă specializare, precum şi un cod de conduită care să garanteze independenţa activităţilor auditorilor.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 71 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  35

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – partea B – punctul 9

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

9. Normele şi procedurile organizaţiei recunoscute trebuie aplicate astfel încât organizaţia să îşi păstreze o poziţie din care să poată emite, bazându-se pe propriile cunoştinţe şi evaluări directe, o declaraţie fiabilă şi obiectivă privind siguranţa navelor în cauză, prin intermediul unor certificate de clasă, pe baza cărora se pot elibera certificate statutare.

9. Normele şi reglementările organizaţiilor trebuie aplicate astfel încât organizaţiile să îşi păstreze o poziţie din care să poată emite, bazându-se pe propriile cunoştinţe şi evaluări directe, o declaraţie fiabilă şi obiectivă privind siguranţa navelor în cauză, prin intermediul unor certificate de clasificare, pe baza cărora se pot elibera certificate statutare.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

(1)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 632.


EXPUNERE DE MOTIVE

Justification et objectif de la proposition

Cette quatrième révision n'a d'autre objectif que celui de renforcer et de perfectionner le rôle des sociétés de classification agréées par l'Union européenne, lesquelles répondent à présent au nom d'"organismes agréés". En effet, des lacunes importantes ont été observées dans le processus d'inspection et de certification de la sécurité de la flotte mondiale.

Les directives antérieures, en particulier la directive 2001/105/CE – l'une des trois que proposait le paquet législatif Erika I – insistait déjà sur la nécessité de réformer le système actuel d'agrément des sociétés de classification par la Communauté tel qu'établi par la directive 94/57/CE, grâce auquel des progrès considérables ont été accomplis. Ces progrès ont d'ailleurs été reconnus dans les conclusions du Conseil du 13 décembre 2002 et dans les résolutions du Parlement européen sur le renforcement de la sécurité maritime (2003/2235(INI)) et dans la résolution adoptée à la suite du naufrage du Prestige (2003/2066(INI)).

S'il est nécessaire de revenir sur cette question, c'est parce qu'il importe de nouveau de renforcer, à la fois mieux et davantage, les activités de ces organismes qui, comme l'affirment les différents acteurs du secteur maritime, devraient être inventées si elles n'existaient pas, tant ces organismes jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité maritime.

Cependant, comme mentionné plus haut, des lacunes importantes subsistent dans la procédure d'inspection et de certification des organismes agréés, qui font peser une menace grave et inacceptable sur la sécurité et l'environnement. Les organismes agréés ont entre leurs mains un pouvoir considérable sur la chaîne de sécurité du transport maritime, et ce pouvoir doit être étroitement surveillé par les autorités compétentes, qui doivent garantir que les organismes chargés de veiller à ce que les navires croisant dans nos eaux satisfassent aux normes internationales en matière de sécurité et de prévention de la pollution, puissent agir avec rigueur et en toute indépendance.

La position commune du Conseil

Nous avons analysé la position commune du Conseil en ce qui concerne le dédoublement en deux instruments juridiques distincts – une proposition de règlement et une proposition de directive – ce qui n'était auparavant qu'une proposition de directive, et cette position nous semble correcte.

Le fait que certains points adoptés par le Parlement ont été modifiés par la position commune du Conseil ne signifie pas qu'il sera définitivement impossible de dégager un consensus entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Bien au contraire, nous portons une appréciation positive sur la position commune du Conseil, qui tient compte, dans une large mesure, de la ligne suivie par le Parlement en première lecture. Nous estimons en tout cas qu'il existe une base solide pour un accord final.

À nos yeux, il est indispensable de traiter l'ensemble des sept propositions (en réalité sept plus une, après dédoublement de la proposition de directive sur les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes en deux instruments juridiques, à savoir une proposition de directive sur les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et une proposition de règlement sur les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires) qui constituent ledit "paquet Erika III" comme un tout, dont les éléments sont en interrelation, afin d'éviter des incohérences. Cela dit, chaque proposition est spécifique.


PROCEDURĂ

Titlu

Regulament pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare)

Referinţe

05726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

25.4.2007                     T6-0150/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0587 - C6-0038/2006

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

19.6.2008

Comisia competentă în fond             

        Data anunţului în plen

TRAN

19.6.2008

Raportor(i)           

        Data numirii

Luis de Grandes Pascual

23.6.2008

 

 

Examinare în comisie

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Data adoptării

4.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Ultima actualizare: 16 septembrie 2008Notă juridică