Procedură : 2005/0237A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0331/2008

Texte depuse :

A6-0331/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0447

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 254kWORD 334k
8 septembrie 2008
PE 407.922v02-00 A6-0331/2008

referitor la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

(5724/2/2008 – C6-0222/2008 – 2005/0237A(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportor: Luis de Grandes Pascual

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

(5724/2/2008 – C6-0222/2008 – 2005/0237A(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (5724/2/2008 – C6-0222/2008),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0587),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6 0331/2008),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului

Titlu

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Propunere de directivă .../…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organismele cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

Propunere de directivă .../…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statului de pavilion, normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare)

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) În rezoluţia sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună în domeniul siguranţei maritime, Consiliul a stabilit ca obiectiv eliminarea din apele comunitare a tuturor navelor care nu se conformează standardelor, acordând prioritate acţiunilor comunitare destinate să asigure punerea în aplicare efectivă şi unitară a normelor internaţionale, prin elaborarea unor standarde comune pentru societăţile de clasificare.

(3) În rezoluţia sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună în domeniul siguranţei maritime1, Consiliul a stabilit ca obiectiv eliminarea din apele comunitare a tuturor navelor care nu se conformează standardelor, acordând prioritate acţiunilor comunitare destinate să asigure punerea în aplicare efectivă şi unitară a normelor internaţionale, prin elaborarea unor standarde comune pentru societăţile de clasificare, definite ca organizaţii de inspecţie şi control al navelor (denumite în continuare „organizaţii recunoscute”).

 

1 JO C 271, 7.10.1993, p. 1.

Justificare

Chiar dacă este vorba despre denumire consacrată şi denumirea era „societăţi de clasificare”, pare să fie oportună utilizarea aceleiaşi denumiri în tot textul directivei. Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 1 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(8) La nivel mondial un număr mare de societăţi de clasificare existente nu asigură nici punerea în aplicare corespunzătoare a normelor şi nici un grad de fiabilitate suficient atunci când acţionează în numele autorităţilor naţionale, având în vedere că nu dispun de structurile şi experienţa adecvate şi fiabile care sunt necesare şi a putea îndeplini atribuţiile ce le revin la un înalt nivel de profesionalism.

(8) La nivel mondial, un număr mare de organizaţii recunoscute existente nu asigură nici punerea în aplicare corespunzătoare a normelor şi nici un grad de fiabilitate adecvat atunci când acţionează în numele autorităţilor naţionale, având în vedere că nu dispun de structurile şi experienţa adecvate care sunt necesare şi a putea îndeplini atribuţiile ce le revin la un înalt nivel de profesionalism.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 4 din prima lectură a Parlamentului. Acest amendament se aplică întregului text. Adoptarea acestuia necesită schimbări în ansamblul textului.

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 9

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(9) În conformitate cu Convenţia SOLAS 74 capitolul II -1, partea A-1, Regula 3-1, este responsabilitatea statelor membre să se asigure că navele care arborează pavilionul lor sunt proiectate, construite şi întreţinute în conformitate cu cerinţele structurale, mecanice şi electrice stabilite de societăţile de clasificare care sunt recunoscute de administraţii. În consecinţă, aceste societăţi elaborează şi pun în aplicare normele referitoare la proiectarea, construcţia, întreţinerea şi inspecţia navelor şi sunt responsabile de inspectarea navelor în numele statelor de pavilion şi de certificarea conformităţii acestor nave cu cerinţele convenţiilor internaţionale pentru eliberarea certificatelor aferente. Pentru a putea îndeplini această sarcină în mod satisfăcător, aceste organizaţii trebuie să beneficieze de independenţă deplină şi să dispună de competenţe tehnice de înaltă specializare şi de o gestionare riguroasă a calităţii.

(9) În plus, aceste organizaţii recunoscute elaborează şi pun în aplicare normele referitoare la proiectarea, construcţia, întreţinerea şi inspecţia navelor şi sunt responsabile de inspectarea navelor în numele statelor de pavilion şi de certificarea conformităţii acestor nave cu cerinţele convenţiilor internaţionale pentru eliberarea certificatelor aferente. Pentru a putea îndeplini această sarcină în mod satisfăcător, aceste organizaţii trebuie să beneficieze de independenţă deplină şi să dispună de competenţe tehnice de înaltă specializare şi de o gestionare riguroasă a calităţii.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 13

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(13) Având în vedere că prezenta directivă ar trebui să asigure libertatea de a presta servicii în Comunitate, Comunitatea ar trebui să fie abilitată să negocieze, cu acele ţări terţe în care sunt amplasate anumite organizaţii recunoscute, pentru a asigura aplicarea unui tratament egal pentru organizaţiile recunoscute aflate în Comunitate.

(13) Având în vedere că prezenta directivă garantează libertatea de a presta servicii în Comunitate, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze, cu acele ţări terţe în care sunt amplasate anumite organizaţii recunoscute, un tratament egal pentru organizaţiile recunoscute cu sediul în Comunitate.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 8 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 15

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(15) Divergenţele între regimurile de răspundere financiară a organizaţiilor recunoscute care îşi desfăşoară activitatea în numele statelor membre ar împiedica punerea în aplicare adecvată a prezentei directive. Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, este oportună asigurarea la nivel comunitar a unui anumit grad de armonizare a răspunderii pentru orice accident maritim cauzat de o organizaţie recunoscută, astfel cum s-a stabilit printr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, inclusiv prin soluţionarea unui litigiu prin arbitraj.

(15) Divergenţele între regimurile de răspundere financiară dintre organizaţiile recunoscute care îşi desfăşoară activitatea în numele statelor membre ar împiedica punerea în aplicare adecvată a prezentei directive. Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, este oportună asigurarea la nivel comunitar a unui anumit grad de armonizare a răspunderii pentru orice accident cauzat de o organizaţie recunoscută, astfel cum a fost stabilită printr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, inclusiv prin soluţionarea unui litigiu prin arbitraj.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 10 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 18

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(18) Cu toate acestea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a suspenda sau de a retrage autorizaţia acordată unei organizaţii recunoscute, informând totodată Comisia şi celelalte state membre cu privire la decizia luată şi la motivele întemeiate care au stat la baza acesteia.

(18) Cu toate acestea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a suspenda autorizaţia acordată unei organizaţii recunoscute din motive de risc major pentru siguranţă sau mediu. Comisia trebuie să decidă rapid, în conformitate cu procedura de comitologie, dacă este necesar să se abroge o astfel de măsură naţională.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Scopul prezentei directive este:

 

(a) de a garanta că statele membre se achită în mod eficient şi coerent de obligaţiile care le revin în calitate de state de pavilion în conformitate cu convenţiile internaţionale;

Prezenta directivă stabileşte măsurile care trebuie respectate de către statele membre în relaţia cu organizaţiile însărcinate cu inspecţia, controlul şi certificarea navelor din punct de vedere al conformităţii cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, promovând totodată libertatea de a presta servicii. Acestea includ elaborarea şi punerea în aplicare, în temeiul convenţiilor internaţionale, a cerinţelor de siguranţă referitoare la corpul navei, maşini şi instalaţiile electrice şi de control ale navelor care intră în domeniul de aplicare al convenţiilor internaţionale.

(b) de a stabili măsurile care trebuie respectate de către statele membre în relaţia cu organizaţiile recunoscute ca fiind însărcinate cu inspecţia, controlul şi certificarea navelor din punct de vedere al conformităţii cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, promovând totodată libertatea de a presta servicii. Acest proces cuprinde elaborarea şi punerea în aplicare, în temeiul convenţiilor internaţionale, a cerinţelor de siguranţă referitoare la corpul navei, maşini şi instalaţiile electrice, radiotelefonice şi de control ale navelor care intră în domeniul de aplicare al respectivelor convenţii internaţionale.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera c

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) „inspecţii şi controale” înseamnă inspecţiile şi controalele care sunt obligatorii în temeiul convenţiilor internaţionale;

(c) „inspecţii şi controale” înseamnă inspecţiile şi controalele obligatorii în temeiul convenţiilor internaţionale, precum şi în temeiul prezentei directive şi al altor norme comunitare privind siguranţa maritimă;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 21 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera d

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(d) „convenţii internaţionale” înseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare din 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), cu excepţia capitolului XI-2 din anexa la aceasta, Convenţia internaţională privind liniile de încărcare din 5 aprilie 1966 şi Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave din 2 noiembrie 1973 (MARPOL), împreună cu protocoalele şi modificările la acestea şi codurile conexe cu statut obligatoriu în toate statele membre, în versiunile actualizate;

(d) „convenţii internaţionale” înseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare din 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), Convenţia internaţională privind liniile de încărcare din 5 aprilie 1966 şi Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave din 2 noiembrie 1973 (MARPOL), Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, (Tonnage 69), Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, 1978 (STCW 1978), Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, 1972 (COLREG 72), împreună cu protocoalele şi modificările la acestea şi codurile conexe cu statut obligatoriu în toate statele membre, în versiunile actualizate;

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera da (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(da) „Codul statului de pavilion” înseamnă părţile 1 şi 2 din „Codul pentru punerea în aplicare a instrumentelor obligatorii ale OMI”, adoptat de OMI prin Rezoluţia A.996(25) a Adunării din 29 noiembrie 2007, în versiunea actualizată a acestuia;

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera db (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(db) ,,administraţie” înseamnă autorităţile competente din statul membru al cărui pavilion este arborat de o navă, inclusiv departamente, agenţii, organisme, însărcinate cu punerea în aplicare a dispoziţiilor privind statele de pavilion din convenţiile OMI;

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – litera k

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(k) „certificat de clasă” înseamnă un document eliberat de o organizaţie recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop sau pentru un anumit serviciu în conformitate cu normele şi procedurile stabilite şi făcute publice de către respectiva organizaţie recunoscută;

(k) „certificat de clasă” înseamnă un document eliberat de o organizaţie recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop şi pentru anumite servicii în conformitate cu normele şi reglementările stabilite de această organizaţie recunoscută;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) La asumarea responsabilităţilor şi obligaţiilor rezultate din convenţiile internaţionale, statele membre se asigură că administraţiile lor competente pot asigura punerea în aplicare în mod adecvat a dispoziţiilor acestora, în special în ceea ce priveşte inspecţia şi controlul navelor şi eliberarea de certificate statutare şi de certificate de scutire, astfel cum sunt prevăzute de convenţiile internaţionale. Statele membre acţionează în conformitate cu dispoziţiile relevante din anexa şi apendicele la Rezoluţia A.847(20) a OMI privind liniile directoare pentru acordarea asistenţei necesare statelor de pavilion pentru punerea în aplicare a instrumentelor OMI.

(1) La asumarea responsabilităţilor şi obligaţiilor rezultate din convenţiile internaţionale, statele membre se asigură că administraţiile lor competente pot asigura punerea în aplicare în mod adecvat a dispoziţiilor acestora, în conformitate cu alineatele (1a) – (1c).

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Statele membre pun în aplicare dispoziţiile Codului statului de pavilion.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1b) Statele membre iau măsurile necesare pentru o auditare a administraţiei proprii cel puţin o dată la cinci ani, în conformitate cu dispoziţiile Rezoluţiei A.974 (24) adoptată de către Adunarea OMI la 1 decembrie 2005. Pe baza concluziilor auditului, statele membre se asigură că, dacă este cazul, un plan de remediere cuprinzător este întocmit în conformitate cu secţiunea 8 din partea a II-a a anexei la respectiva rezoluţie şi garantează punerea sa în aplicare la timp şi în mod eficient.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1c (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1c) Statele membre iau măsurile necesare cu privire la inspecţia şi controlul navelor şi la eliberarea de certificate statutare şi de certificate de scutire, în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 2 – subpunctul ii

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(ii) să încredinţeze organizaţiilor efectuarea integrală sau parţială a inspecţiilor şi controalelor menţionate la litera (i);

(ii) să încredinţeze organizaţiilor recunoscute efectuarea integrală sau parţială a inspecţiilor şi controalelor menţionate la punctul (i).

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului

Titlu (nou) – articolul 3a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Obligaţiile statelor de pavilion

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1) Înainte de a permite exploatarea unei nave care a obţinut dreptul de a arbora pavilionul său, respectivul stat membru ia măsurile adecvate pentru a se asigura că nava în cauză respectă normele şi reglementările internaţionale aplicabile. Acesta verifică prin toate mijloacele rezonabile, în special antecedentele navei în materie siguranţă. Acesta se consultă, dacă este cazul, cu administraţia statului de pavilion precedent pentru a stabili dacă deficienţele sau aspectele legate de siguranţă, identificate de respectiva administraţie, rămân nesoluţionate.

 

(2) Ori de câte ori un stat de pavilion solicită informaţii privind o navă care arbora înainte pavilionul unui stat membru, acel stat membru trimite imediat statului de pavilion solicitant detalii privind deficienţele nesoluţionate şi orice alte informaţii relevante legate de siguranţă.

 

(3) Atunci când administraţia este informată că o navă care arborează pavilionul statului membru respectiv a fost reţinută de un stat de port, aceasta supraveghează luarea măsurilor corective corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte reglementările şi convenţiile OMI aplicabile. În acest sens, respectiva administraţie stabileşte procedurile aplicabile.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

(1) Statele membre se asigură că cel puţin următoarele informaţii privind navele care arborează pavilionul lor se află sub controlul direct al unei autorităţi publice şi rămân accesibile administraţiei în orice moment prin mijloace electronice adecvate:

 

(a) caracteristicile navei (numele, numărul OMI etc.);

 

(b) datele de efectuare a controalelor, inclusiv complementare şi suplimentare, dacă este cazul, precum şi a auditurilor;

 

(c) identitatea organizaţiilor recunoscute implicate în certificarea şi clasificarea navei;

 

(d) identitatea organismului care a inspectat nava în conformitate cu prevederile privind controlul statului de port şi datele inspecţiilor;

 

(e) rezultatul inspecţiilor efectuate ca urmare a controlului statului de port (anomalii: da sau nu; reţineri: da sau nu;

 

(f) informaţii privind accidentele;

 

(g) identitatea navelor care au încetat să arboreze pavilionul respectivului stat membru în decursul ultimelor 12 luni.

 

La cerere, statele membre pun la dispoziţia Comisiei datele menţionate anterior.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3c (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 3c

 

(1) Fiecare stat membru evaluează şi revizuieşte în mod continuu, în cadrul unui sistem de gestionare a calităţii, performanţele sale ca stat de pavilion. Aceste evaluări cuprind toate aspectele sistemului de gestionare a calităţii referitoare la elementele operaţionale ale administraţiei pe o perioadă de [36] de luni.

 

Cel puţin, următorii indicatori de performanţă sunt incluşi în evaluare:

 

- rata de reţinere a navei ca urmare a controlului statului de port,

 

- rezultatele inspecţiei efectuate de statul de port, şi

 

- indicatori de performanţă adecvaţi pentru a stabili dacă personalul, resursele şi procedurile administrative permit respectarea obligaţiilor de către statul de pavilion.

 

(2) Statele membre care au realizat evaluări în conformitate cu alineatul (1a) şi apar pe lista neagră [sau pe lista gri] publicată în raportul anual al Memorandumului de înţelegere de la Paris (MOU) privind controlul statului de port la data de 1 iulie a anului în care se încheie evaluarea, trimit Comisiei un raport privind performanţa lor în calitate de state de pavilion, până la data de 1 noiembrie a anului în care se încheie evaluarea.

 

Raportul stabileşte şi analizează principalele cauze ale lipsei performanţelor şi cuprinde, de asemenea, un plan de măsuri corective care include, dacă este cazul, inspecţii suplimentare, care va fi pus în aplicare în cel mai scurt timp.

 

(3) Sistemul de gestionare a calităţii este elaborat şi certificat în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3d (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 3d

 

Înainte de sfârşitul anului [2010], Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind fezabilitatea instituirii unui memorandum de înţelegere privind obligaţiile statului de pavilion referitoare la inspecţii, cu scopul de a asigura condiţii de egalitate între statele de pavilion care s-au angajat să pună în aplicare în mod obligatoriu Codul statului de pavilion, şi au acceptat să fie auditate în conformitate cu prevederile Rezoluţiei A.974 (24) adoptate de către Adunarea OMI la 1 decembrie 2005.

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului

Titlu (nou) – articolul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Relaţiile cu organizaţiile recunoscute

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Pentru ca un stat membru să accepte ca o organizaţie recunoscută cu sediul într-un stat terţ să îndeplinească în totalitate sau parţial atribuţiile menţionate la articolul 3, acesta poate să solicite statului terţ în cauză să acorde acelaşi tratament acelor organizaţii recunoscute care îşi au sediul în Comunitate.

Pentru ca un stat membru să accepte ca o organizaţie recunoscută cu sediul într-un stat terţ să îndeplinească, în numele său, atribuţiile menţionate la articolul 3 sau o parte a acestora, acest stat poate să ceară statului terţ în cauză să acorde acelaşi tratament acelor organizaţii recunoscute care îşi au sediul în Comunitate.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 27 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

 

 

În consecinţă, atunci când o organizaţie recunoscută, inspectorii sau personalul său tehnic eliberează certificatele obligatorii în numele administraţiei, aceştia beneficiază de aceleaşi garanţii juridice şi de aceeaşi protecţie juridică, inclusiv de exercitarea tuturor căilor de apărare la care administraţia şi membrii acesteia pot apela în cazul în care administraţia ar fi eliberat ea însăşi certificatele respective;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 28 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – subpunctul ii

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(ii) în cazul în care se stabileşte răspunderea administraţiei pentru un accident maritim, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru o vătămare corporală sau deces, dovedit în faţa instanţei respective, a fi cauzat de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, a agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să fie despăgubită de către organizaţia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală sau decesul au fost provocate, conform hotărârii instanţei, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă care poate fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 4 milioane EUR;

(ii) în cazul în care se stabileşte răspunderea administraţiei pentru un accident, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru o vătămare corporală care nu rezultă în deces, dovedit în faţa instanţei respective, a fi cauzat de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, a agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să solicite o despăgubire financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală a fost provocată, conform hotărârii instanţei, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă care poate fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 4 milioane EUR, cu excepţia cazului în care suma stabilită de instanţă sau în urma arbitrajului este mai mică, caz în care se aplică această ultimă sumă;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 30 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – subpunctul iii

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(iii) în cazul în care se stabileşte răspunderea administraţiei pentru un accident maritim, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru o pierdere sau o daună materială dovedită în faţa instanţei respective a fi cauzată de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să fie despăgubită de către organizaţia recunoscută, în măsura în care pierderea sau dauna materială menţionate mai sus au fost cauzate, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă care poate fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 2 milioane EUR;

(iii) în cazul în care se stabileşte răspunderea administraţiei pentru un accident, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi i se cere să despăgubească părţile vătămate pentru pierderi şi daune materiale dovedite în faţa instanţei respective a fi cauzată de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor săi, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să solicite o despăgubire financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care pierderile şi daunele materiale menţionate mai sus au fost cauzate, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă care poate fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 2 milioane EUR, cu excepţia cazului în care suma stabilită de instanţă sau în urma arbitrajului este mai mică, caz în care se aplică această ultimă sumă;

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 31 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  29

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(e) dispoziţii privind raportarea informaţiilor esenţiale referitoare la flota de nave înscrise în registrul său de clasificare, la schimbările, suspendările şi retragerile de clasă.

(e) dispoziţii pentru raportarea obligatorie a informaţiilor esenţiale referitoare la flota de nave înscrise în registrul său de clasificare, la schimbările, suspendările şi retragerile de clasă.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 33 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  30

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Fără a aduce atingere criteriilor minime specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. …./…*, dacă un stat membru consideră că o organizaţie recunoscută nu mai poate fi autorizată să îndeplinească în numele său atribuţiile specificate la articolul 3, acesta poate să îi suspende respectiva autorizaţie. În acest caz statul membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la decizia luată şi la motivele întemeiate care au stat la baza acesteia.

Fără a aduce atingere criteriilor specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. …./…*, dacă un stat membru consideră că o organizaţie recunoscută nu mai poate fi autorizată să îndeplinească în numele său atribuţiile specificate la articolul 3, acesta poate să îi suspende respectiva autorizaţie în conformitate cu următoarea procedură:

 

(a) statul membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la decizia luată şi la motivele întemeiate care au stat la baza acesteia;

 

(b) având în vedere aspectele privind siguranţa şi prevenirea poluării, Comisia trebuie să analizeze motivele invocate de statul membru pentru suspendarea autorizaţiei organizaţiei recunoscute;

 

(c) hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 6 alineatul (2), Comisia informează statul membru dacă decizia acestuia de suspendare a autorizaţiei este sau nu suficient de justificată din motive de risc major pentru siguranţă sau mediu. În cazul în care decizia nu este justificată, Comisia solicită statului membru să retragă respectiva suspendare. În cazul în care decizia este justificată, iar statul membru a limitat numărul de organizaţii recunoscute care acţionează în numele său, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), Comisia solicită statului membru să acorde o nouă autorizaţie unei alte organizaţii recunoscute pentru a o înlocui pe cea suspendată.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentele 46 şi 47 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  31

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură organizaţiile recunoscute, care acţionează în numele său în sensul articolului 3 alineatul (2), îşi îndeplinesc în mod eficient atribuţiile menţionate în respectivul articol, într-un mod satisfăcător pentru administraţia sa competentă.

(1) Fiecare stat membru verifică dacă organizaţiile recunoscute, care acţionează în numele său în sensul articolului 3 alineatul (2), îşi îndeplinesc în mod eficient atribuţiile menţionate în respectivul articol, într-un mod satisfăcător pentru administraţia sa competentă.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 48 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  32

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Fiecare stat membru îşi îndeplineşte atribuţiile menţionate la alineatul (1) cel puţin la nivel bienal şi transmite celorlalte state membre şi Comisiei un raport cu privire la rezultatele acestei monitorizări, cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an care urmează anilor pentru care a fost evaluată conformitatea.

(2) Fiecare stat membru realizează o verificare a fiecărei organizaţii recunoscute care acţionează în numele lor, cel puţin la nivel bienal, şi transmite celorlalte state membre şi Comisiei un raport cu privire la rezultatele respectivelor verificări, cel târziu până la data de 31 martie a anului următor celui în care au fost realizate verificările.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură. Se referă la amendamentul 49 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  33

Poziţia comună a Consiliului

Titlu (nou) – articolul 12

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Dispoziţii finale

Justificare

Propunerile Comisiei privind controlul statului de pavilion şi societăţile de clasificare fac parte din cel de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, o serie de propuneri interdependente.

Amendamentul  34

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1. Statele membre informează de îndată Comisia în această privinţă.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru aplicarea anexei I articolele […] şi punctele […] (articolele sau subdiviziunile acestora şi punctele din anexa I ale căror substanţă se modifică în comparaţie cu Directiva 94/57/CE) în termen de*. Statele membre transmit de îndată Comisiei textul respectivelor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între aceste dispoziţii şi prezenta directivă.

1 JO - 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

*18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Scopul acestui amendament este restabilirea poziţiei Parlamentului din prima lectură.

(1)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 632.


EXPUNERE DE MOTIVE

Motivación y objetivo de la propuesta

El propósito de esta cuarta revisión es reforzar y perfeccionar el papel de las sociedades de clasificación reconocidas por la UE, ahora denominadas "organizaciones reconocidas", al haberse observado que subsisten deficiencias importantes en el proceso de inspección y certificación de la seguridad de la flota mundial.

Las anteriores directivas, en especial la Directiva 2001/105/CE, una de las tres propuestas del paquete legislativo ERIKA I, ya planteó seriamente la necesidad de reformar el sistema actual de reconocimiento de las sociedades de clasificación por la Comunidad, establecido por la Directiva 94/57/CE, donde se realizaron importantes progresos que luego fueron refrendados por las conclusiones del Consejo del 13 de diciembre de 2002 y por las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre el refuerzo de la seguridad marítima (2003/2235 (INI)) y la Resolución adoptada tras el naufragio del Prestige ( 2003/2066 (INI)).

La necesidad de volver a esta cuestión no es otra que la de reforzar de nuevo, más y mejor, la actuación de estas organizaciones que, como bien dicen los diversos actores que conforman el sector marítimo, de no existir, habría que inventarlas puesto que desempeñan una labor vital en el mantenimiento de la seguridad marítima.

Sin embargo, como bien se ha mencionado anteriormente, a día de hoy siguen subsistiendo deficiencias importantes en el proceso de inspección y certificación de las organizaciones reconocidas que suponen una amenaza grave e inaceptable para la seguridad o el medio ambiente. Las organizaciones reconocidas concentran en sí mismas un gran poder dentro de la cadena de seguridad del transporte marítimo que debe ser estrechamente vigilado por las autoridades correspondientes. Éstas deben garantizar que las organizaciones que han sido llamadas a velar por que los buques que navegan nuestros mares cumplan las pertinentes normas de seguridad y prevención de la contaminación internacionales actúan con independencia y con rigor.

La Posición Común del Consejo

Analizada la Posición Común del Consejo referente al desdoblamiento en dos instrumentos jurídicos, propuesta de Reglamento y de Directiva, lo que antes sólo era propuesta de Directiva, nos parece correcto.

La reiteración de cuantos asuntos son alterados por la Posición Común del Consejo en relación con lo aprobado por el Parlamento, no implica un diagnóstico definitivo de imposibilidad de alcanzar fórmulas de consenso entre Parlamento, Comisión y Consejo. Antes bien, nuestro juicio de valor sobre la Posición Común es positivo y acepta, en gran medida, la línea seguida por el Parlamento en su primera lectura. En todo caso, creemos que existen bases firmes para un entendimiento final.

Nuestra actitud trae causa de entender que resulta inexcusable tratar el conjunto de las siete propuestas (en realidad siete más una, una vez se ha producido el desdoblamiento de la propuesta de Directiva sobre reglas y comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas en dos instrumentos jurídicos, propuesta de Directiva sobre reglas y comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones y propuesta de Reglamento sobre reglas y comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques) que constituyen el llamado " Paquete Erika III" como un todo que se interrelaciona y es inseparable para no incurrir en incoherencias. Todo ello, sin perjuicio de que cada propuesta tiene su propia entidad.


PROCEDURĂ

Titlu

Directiva privind organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare)

Referinţe

05724/2/2008 – C6-0222/2008 – 2005/0237A(COD)

Data primei lecturi a PE

25.4.2007                     T6-0150/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0587 - C6-0038/2006

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

19.6.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

19.6.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Luis de Grandes Pascual

24.6.2008

 

 

Examinare în comisie

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Data adoptării

4.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Ultima actualizare: 16 septembrie 2008Notă juridică