Procedură : 2005/0240(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0332/2008

Texte depuse :

A6-0332/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0444

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 254kWORD 358k
8 septembrie 2008
PE 408.017v02-00 A6-0332/2008

referitoare le Poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE

(5721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Jaromír Kohlíček

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE

(5721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (5721/5/2008 – C6–0226/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0590),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6-0332/2008),

1.  aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 9

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(9) La desfășurarea de investigații privind siguranța maritimă asupra accidentelor și incidentelor maritime, statele membre ar trebui să aibă în vedere „Liniile directoare privind tratamentul echitabil al navigatorilor în caz de accident maritim” anexate la Rezoluția A. 987(24) a Adunării OMI și a organismului de conducere al Organizației Internaționale a Muncii din 1 decembrie 2005 sau orice alte recomandări sau instrumente privind factorul uman adoptate de organizațiile internaționale relevante, în măsura în care acestea sunt aplicabile în cazul investigațiilor privind siguranța tehnică.

(9) La desfășurarea de investigații privind siguranța maritimă asupra accidentelor și incidentelor maritime, statele membre ar trebui să aibă în vedere „Liniile directoare privind tratamentul echitabil al navigatorilor în caz de accident maritim” anexate la Rezoluția LEG.3(91) a comitetului juridic al OMI și a organismului de conducere al Organizației Internaționale a Muncii din 27 aprilie 2006.

Justificare

The deletion brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 3 adopted in first reading).

Amendamentul  2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 12

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(12) Efectuarea în mod nepărtinitor a unei investigații privind siguranța în cazul accidentelor și incidentelor care implică nave maritime sau alte nave din porturi sau zone maritime cu acces limitat are o importanță crucială în stabilirea împrejurărilor și cauzelor unui astfel de accident sau incident. Investigațiile respective ar trebui, prin urmare, efectuate de către anchetatori calificați, sub controlul unui organ sau al unei entități independente pentru a evita orice conflict de interese.

(12) Efectuarea în mod nepărtinitor a unei investigații privind siguranța în cazul accidentelor și incidentelor care implică nave maritime sau alte nave din porturi sau zone maritime cu acces limitat are o importanță crucială în stabilirea împrejurărilor și cauzelor unui astfel de accident sau incident. Investigațiile respective ar trebui, prin urmare, efectuate de către anchetatori calificați, sub controlul unui organ sau al unei entități independente învestite cu competențe decizionale permanente, pentru a evita orice conflict de interese.

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 26 adopted in first reading).

Amendamentul  3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 18a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(18a) Alertele de primejdie transmise de o navă sau informațiile potrivit cărora o navă sau o persoană aflată la bordul unei nave sau provenind de pe o navă se află în pericol ori există un risc potențial grav de vătămare a unor persoane, a structurii navei sau a mediului, ca urmare a unui eveniment legat de operarea unei nave, ar trebui investigate sau examinate într-un alt mod.

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 20a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(20a) La elaborarea sau modificarea metodologiei comune de investigare a accidentelor maritime ar trebui să se țină seama de concluziile enunțate în urma analizelor rapoartelor existente de investigare a accidentelor, care ar putea fi utile pentru prevenirea viitoarelor catastrofe și pentru sporirea siguranței maritime în Uniunea Europeană.

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 2 adopted in first reading).

Amendamentul  5

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 21

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(21) Recomandările privind siguranța care rezultă în urma unei investigații privind siguranța ar trebui luate în considerare în mod adecvat de către statele membre.

(21) Recomandările privind siguranța care rezultă în urma unei investigații privind siguranța ar trebui luate în considerare în mod adecvat de către statele membre și de comunitate.

Justificare

This amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 4 adopted in first reading).

Amendamentul  6

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 26

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(26) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, în măsura posibilității, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și să le facă publice,

eliminat

Justificare

As originally proposed by the Commission, there should be an obligation for Member Sates to draw up correspondence tables, which indicate exactly by which provisions each of the requirements laid down in the Directive are transposed into national legislation. These tables are necessary to enable the Commission to verify thoroughly whether the Directive is correctly transposed and implemented by the Member States.

Amendamentul  7

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul accidentelor și incidentelor maritime care:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul accidentelor, incidentelor maritime și alertelor de primejdie care:

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  8

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică în cazul accidentelor și incidentelor maritime care implică numai:

(2) Prezenta directivă nu se aplică în cazul accidentelor, incidentelor maritime și alertelor de primejdie care implică numai:

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  9

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Termenii „accident grav” și „accident mai puțin grav” se înțeleg în conformitate cu definițiile actualizate din Circulara 953 emisă de Comitetul pentru Siguranța Maritimă al OMI.

Justificare

It is necessary to keep the definitions as proposed by the Commission since these terms are used in the Directive.

Amendamentul  10

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) „Alertă de primejdie” înseamnă un semnal transmis de o navă sau o informație transmisă de orice sursă, care indică faptul că o navă sau persoane aflate la bordul unei nave sau provenind de pe o navă se află în primejdie în larg.

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  11

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 5

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(5) „Recomandare privind siguranța” înseamnă orice propunere făcută de oricare dintre următorii:

 

(5) „Recomandare privind siguranța” înseamnă orice propunere făcută, inclusiv în vederea înregistrării și controlului, de oricare dintre următorii:

(a) organul de anchetă al statului care desfășoară sau conduce investigațiile privind siguranța pe baza informațiilor rezultate din investigația în cauză; sau, după caz,

(a) organul de anchetă al statului care desfășoară sau conduce investigațiile privind siguranța pe baza informațiilor rezultate din investigația în cauză; sau, după caz,

(b) Comisia, acționând pe baza unei analize abstracte a datelor.

(b) Comisia, acționând cu sprijinul Agenției și pe baza unei analize abstracte a datelor și a rezultatelor anchetelor desfășurate.

Justificare

This amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 7 adopted in first reading)

Amendamentul  12

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(a) sunt independente de orice anchete penale sau alte investigații desfășurate în paralel pentru stabilirea răspunderii sau a culpei; și

(a) sunt independente de orice anchete penale sau alte investigații desfășurate în paralel pentru stabilirea răspunderii sau a culpei, doar concluziile sau recomandările care rezultă în urma anchetelor inițiate în temeiul prezentei directive putând contribui la alte anchete judiciare; și

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 8 adopted in first reading).

Amendamentul  13

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că are loc o investigație privind siguranța, desfășurată de organul de anchetă menționat la articolul 8 în urma unor accidente maritime foarte grave:

(1) Fiecare stat membru se asigură că are loc o investigație privind siguranța, desfășurată de organul de anchetă menționat la articolul 8 în urma unor accidente maritime grave sau foarte grave:

Justificare

Safety investigations should be mandatory in the event of serious accidents as proposed by the Commission.

Amendamentul  14

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) De asemenea, organul de anchetă decide privind efectuarea sau neefectuarea unei investigații privind siguranța într-un alt caz de accident sau incident maritim.

(2) Pe lângă investigarea accidentelor grave și foarte grave, organul de anchetă menționat la articolul 8 decide, în urma stabilirii circumstanțelor accidentului, dacă va fi efectuată sau nu o investigație privind siguranța în cazul unui accident mai puțin grav, al unui incident maritim sau al unei alerte de primejdie.

Pentru luarea deciziei, organul de anchetă ia în considerare gravitatea accidentului sau incidentului, tipul de navă și/sau încărcătura în cauză și rolul pe care rezultatele investigației privind siguranța îl pot avea în prevenirea accidentelor și incidentelor pe viitor.

Pentru luarea deciziei, organul de anchetă ia în considerare gravitatea accidentului sau incidentului, tipul de navă și/sau încărcătură vizate de alerta de primejdie și/sau orice solicitare venită din partea autorităților responsabile cu operațiunile de căutare și salvare.

Justificare

As foreseen by the Commission proposal, safety investigations should be mandatory in the event of serious accidents, whereas less serious casualties, marine incidents and distress alerts should be examined in order to determine whether or not it would be useful to proceed to the investigation stage.

Amendamentul  15

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Investigațiile privind siguranța urmează principiile metodologiei comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime elaborate în temeiul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002. Comisia adoptă sau modifică această metodologie în vederea atingerii obiectivelor prezentei directive. Respectiva măsură, destinată să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, printre altele, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(4) Investigațiile privind siguranța urmează metodologia comună de investigare a accidentelor și incidentelor maritime elaborate în temeiul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002. Comisia adoptă sau modifică această metodologie în vederea atingerii obiectivelor prezentei directive. Respectiva măsură, destinată să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, printre altele, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

Comisia și statele membre elaborează orientări privind procesele și cele mai bune practici referitoare la investigațiile privind siguranța, care urmează a fi folosite în punerea în aplicare a metodologiei comune. Aceste orientări sunt actualizate periodic pentru a ține seama de experiența dobândită în desfășurarea investigațiilor privind siguranța.

Atunci când modifică metodologia comună, Comisia ține seama de concluziile rapoartelor privind accidentele și de recomandările privind siguranța prevăzute în cadrul acestora.

Justificare

In accordance with the Commission proposal, Member States should be obliged to follow the common methodology and not just principles or guidelines. The amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 19 adopted in first reading).

Amendamentul  16

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 5

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(5) O investigație privind siguranța se inițiază cât mai curând posibil după producerea accidentului sau incidentului maritim.

(5) O investigație privind siguranța se inițiază cât mai curând posibil după producerea accidentului sau incidentului maritim și, în orice caz, nu mai târziu de două luni de la producerea acestuia.

Justificare

This amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 12 adopted in first reading).

Amendamentul  17

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Un stat membru prevede, în cadrul sistemului său juridic intern, informarea fără întârziere a organului său de anchetă, de către autoritățile competente și/sau de către părțile implicate, privind producerea oricăror accidente sau incidente care intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Un stat membru prevede, în cadrul sistemului său juridic intern, informarea fără întârziere a organului său de anchetă, de către autoritățile competente și/sau de către părțile implicate, privind producerea oricăror accidente sau incidente sau existența unor alerte de primejdie care intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  18

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre evită efectuarea în paralel de investigații privind siguranța pentru același accident sau incident maritim. Statele membre se abțin, de asemenea, de la orice măsură care ar putea împiedica, suspenda sau întârzia desfășurarea unei investigații privind siguranța care intră în sfera de aplicare a prezentei directive. În cazul unor investigații privind siguranța în care sunt implicate două sau mai multe state membre, statele membre în cauză cooperează pentru a decide rapid și de comun acord, care este statul membru care să conducă investigațiile. Acestea depun toate eforturile pentru a ajunge la un acord asupra procedurilor de investigare. În cadrul acestui acord, alte state interesate în mod deosebit au aceleași drepturi și acces la martori și la dovezi în mod egal cu statul membru care conduce investigația privind siguranța. Statele respective au, de asemenea, dreptul de a le fi luat în considerare punctul de vedere de către statul membru care conduce investigațiile.

(1) În cazul unor accidente grave și foarte grave, în care la mijloc se află interese importante pentru două sau mai multe state membre, statele membre în cauză decid rapid și de comun acord care este statul membru care conduce investigațiile. În cazul în care statele membre în cauză nu pot stabili care dintre ele urmează să conducă investigația, Comisia, pe baza avizului prezentat de Agenție, ia o decizie în ceea ce privește această chestiune, care este pusă în aplicare imediat.

Justificare

This amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 13 adopted in first reading)

Amendamentul  19

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), fiecare stat membru păstrează responsabilitatea desfășurării investigației privind siguranța și a coordonării cu alte state membre interesate în mod deosebit, până în momentul stabilirii de comun acord a statului care să conducă investigația.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), fiecare stat membru păstrează responsabilitatea desfășurării investigației privind siguranța și a coordonării cu alte state membre interesate în mod deosebit, până în momentul stabilirii, fie de comun acord, fie prin decizia Comisiei, a statului care să conducă investigația.

Justificare

This is a necessary adaptation in accordance with Parliament's position in first reading

Amendamentul  20

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(4) În cazul în care o navă de tip feribot ro-ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident sau incident maritim, investigația privind siguranța este lansată de către statul membru în ale cărui ape teritoriale sau interioare, astfel cum sunt definite în UNCLOS, s-a produs accidentul sau incidentul sau, dacă acesta se produce în alte ape, de către ultimul stat membru prin apele căruia a trecut nava de tip feribot ro-ro sau nava de pasageri. Statul respectiv răspunde de investigația privind siguranța și de coordonarea cu alte state membre interesate în mod deosebit, până în momentul în care se stabilește de comun acord statul care să conducă investigațiile.

(4) În cazul în care o navă de tip feribot ro-ro sau o navă de pasageri de mare viteză este implicată într-un accident sau incident maritim, sau face obiectul unei alerte de primejdie, investigația privind siguranța este lansată de către statul membru în ale cărui ape teritoriale sau interioare, astfel cum sunt definite în UNCLOS, s-a produs accidentul sau incidentul sau, dacă acesta se produce în alte ape, de către ultimul stat membru prin apele căruia a trecut nava de tip feribot ro-ro sau nava de pasageri. Statul respectiv răspunde de investigația privind siguranța și de coordonarea cu alte state membre interesate în mod deosebit, până în momentul în care se stabilește, fie de comun acord, fie prin decizia Comisiei, statul care urmează să conducă investigațiile.

Justificare

Distress alerts should remain within the scope of the Directive as originally proposed by the Commission.

Amendamentul  21

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 1 – paragrafele 1 și 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că investigațiile privind siguranța sunt efectuate sub responsabilitatea unui organ permanent și imparțial de anchetă și de către anchetatori având calificări corespunzătoare, competenți în chestiunile legate de accidente și incidente maritime.

(1) Statele membre se asigură că investigațiile privind siguranța sunt efectuate sub responsabilitatea unui organ sau a unei entități de anchetă permanente și imparțiale (denumită în continuare „organ de anchetă”) învestite cu competențele necesare și alcătuite din anchetatori având calificări corespunzătoare în chestiunile legate de accidente și incidente maritime.

În vederea desfășurării de investigații obiective privind siguranța, organul de anchetă este independent din punct de vedere organizațional, juridic și al luării deciziilor față de orice parte ale cărei interese ar putea veni în conflict cu sarcina ce i-a fost încredințată.

Organul de anchetă este independent din punct de vedere operațional, în special, față de autoritățile naționale responsabile cu aspectele privind navigabilitatea, certificarea, inspecția, personalul, siguranța navigației, întreținerea, controlul traficului maritim, controlul statului de port și operarea porturilor maritime, față de organismele care realizează anchete pentru stabilirea responsabilității sau pentru punerea în aplicare a legii și, în general, de orice altă parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcina care i-a fost încredințată.

Justificare

The functional independence should be clearly defined as in the Commission proposal. The amendment restores Parliament's position in first reading (see amendments 14 and 15 adopted in first reading).

Amendamentul  22

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 9 – titlul și partea introductivă

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Confidențialitatea

Nedivulgarea informațiilor

Statele membre, acționând în cadrul sistemelor lor juridice, se asigură că următoarele informații nu sunt disponibile decât în scopurile investigației privind siguranța, cu excepția cazurilor în care autoritatea competentă în statul respectiv hotărăște că interesul de a le divulga depășește impactul negativ pe care o astfel de acțiune l-ar putea avea la nivel național și internațional asupra investigației respective privind siguranța sau asupra altor investigații viitoare:

Statele membre, acționând în cadrul sistemelor lor juridice, se asigură că următoarele informații nu sunt disponibile decât în scopurile investigației privind siguranța:

Justificare

The amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 16 adopted in first reading).

Amendamentul  23

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 9 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

1a. În plus, statele membre se asigură că declarațiile martorilor sau orice informații furnizate de aceștia în decursul unor investigații privind siguranța nu sunt comunicate autorităților din țări terțe, astfel încât să se evite folosirea acestor declarații sau informații în anchete penale în țările respective.

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 9 adopted in first reading).

Amendamentul  24

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(da) pentru a pune la punct măsuri rapide de alertă în caz de accidente sau incidente maritime;

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 10 adopted in first reading).

Amendamentul  25

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 3 – litera e

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(e) pentru a institui norme de confidențialitate pentru utilizarea în comun, cu respectarea normelor naționale, a declarațiilor martorilor și pentru prelucrarea datelor și a altor informații prevăzute la articolul 9, inclusiv în relația cu statele terțe;

(e) pentru a institui norme de confidențialitate pentru utilizarea în comun, cu respectarea normelor naționale, a declarațiilor martorilor și pentru prelucrarea datelor și a altor informații prevăzute la articolul 9;

Justificare

This is a necessary adaptation in accordance with Parliament's position in first reading.

Amendamentul  26

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 3 – litera h

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(h) pentru a pune la dispoziția organelor de anchetă care desfășoară investigațiile privind siguranța orice informații pertinente.

eliminat

Justificare

Member States should have an obligation to provide pertinent information to the investigative body as proposed by the Commission.

Amendamentul  27

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Orice stat membru, ale cărui echipamente sau servicii au fost utilizate sau ar fi fost, în mod normal, utilizate de o navă anterior accidentului sau incidentului și care deține informații utile investigației, furnizează informațiile în cauză organului competent care conduce investigația.

Justificare

Member States should have an obligation to provide pertinent information to the investigative body as proposed by the Commission.

Amendamentul  28

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Organele de anchetă pot decide că este suficientă publicarea unui raport simplificat, în cazul unor investigații privind siguranța care nu privesc accidente maritime foarte grave și ale căror rezultate nu ar putea contribui la prevenirea accidentelor și incidentelor pe viitor.

Organele de anchetă pot decide că este suficientă publicarea unui raport simplificat, în cazul unor investigații privind siguranța care nu privesc accidente maritime grave sau foarte grave și ale căror rezultate nu ar putea contribui la prevenirea accidentelor și incidentelor pe viitor.

Justificare

The possibility to produce simplified reports, which was newly introduced by the Council, should be restricted to non-mandatory investigations. These are, according to the Commission proposal, investigations which do not concern serious or very serious accidents.

Amendamentul  29

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Organele de anchetă depun toate eforturile necesare pentru a publica raportul menționat la alineatul (1) în termen de 12 luni de la data accidentului. În cazul în care raportul final nu poate fi elaborat în intervalul de timp menționat, în termen de 12 luni de la data accidentului se publică un raport intermediar.

(2) Organele de anchetă depun toate eforturile necesare pentru a publica raportul menționat la alineatul (1) și, în special, pentru a-l pune la dispoziția întregului sector maritim, căruia, dacă este cazul, îi sunt transmise concluzii și recomandări specifice, în termen de 12 luni de la data accidentului. În cazul în care raportul final nu poate fi elaborat în intervalul de timp menționat, în termen de 12 luni de la data accidentului se publică un raport intermediar.

Justificare

The amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 17 adopted in first reading).

Amendamentul  30

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Organul de anchetă din statul membru care desfășoară investigația trimite Comisiei o copie a raportului final, a celui simplificat sau a celui intermediar. Organul de anchetă ia în considerare eventualele observații ale Comisiei privind rapoartele finale pentru îmbunătățirea calității de redactare astfel încât să se faciliteze îndeplinirea obiectivului prezentei directive.

(3) Organul de anchetă din statul membru care desfășoară investigația trimite Comisiei o copie a raportului final, a celui simplificat sau a celui intermediar. Organul de anchetă ia în considerare eventualele observații ale Comisiei pentru îmbunătățirea calității raportului astfel încât să se faciliteze îndeplinirea obiectivului prezentei directive.

Justificare

Member States should take into account the Commission observations for improving the overall quality of the report, not only its editorial quality.

Amendamentul  31

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3a) O dată la trei ani, Comisia informează Parlamentul European prin intermediul unui raport în care se precizează gradul de punere în aplicare și de respectare a dispozițiilor prezentei directive, precum și măsurile care sunt considerate necesare în lumina recomandărilor care figurează în raport.

Justificare

The amendment restores Parliament's position in first reading (see amendment 18 adopted in first reading).

Amendamentul  32

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 15 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Dacă este cazul, un organ de anchetă sau Comisia elaborează recomandări privind siguranța pe baza unei analize concise de date.

(2) Dacă este cazul, un organ de anchetă sau Comisia, acționând cu sprijinul Agenției, elaborează recomandări privind siguranța pe baza unei analize concise de date și a rezultatelor anchetelor realizate.

Justificare

The amendment restores Parliament's position in first reading (see amendments 20 and 21 adopted in first reading).

Amendamentul  33

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 17a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 17a

Tratamentul echitabil al navigatorilor

În cazul unui accident maritim statele membre aplică dispozițiile adecvate din orientările OMI privind tratamentul echitabil aplicat navigatorilor, în conformitate cu legislația lor națională.

Justificare

The amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 22 adopted in first reading).

Amendamentul  34

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 20

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Nicio dispoziție a prezentei directive nu împiedică un stat membru să adopte măsuri suplimentare privind siguranța maritimă care nu sunt reglementate de prezenta directivă, cu condiția ca astfel de măsuri să nu aducă atingere dispozițiilor prezentei directive sau îndeplinirii obiectivului acesteia, în orice mod.

Nicio dispoziție a prezentei directive nu împiedică un stat membru să adopte măsuri suplimentare privind siguranța maritimă care nu sunt reglementate de prezenta directivă, cu condiția ca astfel de măsuri să nu aducă, sub nicio formă, atingere dispozițiilor prezentei directive sau îndeplinirii obiectivului acesteia și să nu pericliteze îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

Justificare

This amendment brings the text in line with Parliament's position in first reading (see amendment 24 adopted in first reading).

Amendamentul  35

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 23 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre au obligația de a adopta actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ...

(1) Statele membre au obligația de a adopta actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la... . Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Justificare

As originally proposed by the Commission, there should be an obligation for Member States to draw up correspondence tables, which indicate exactly by which provisions each of the requirements laid down in the Directive are transposed into national legislation. These tables are necessary to enable the Commission to verify thoroughly whether the Directive is correctly transposed and implemented by the Member States.

(1)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 546.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.         Commission proposal

This proposal is part of the third package of legislative measures aimed at improving maritime safety. It lays down rules at Community level for investigations following maritime casualties and incidents. More specifically, it introduces an obligation for Member States to carry out technical investigations after serious and very serious marine incidents. The investigations have to follow a common methodology. The purpose is to establish the circumstances and examine the causes of the incidents in order to draw all possible lessons from them and thereby prevent future disasters.

After the investigation, Member States are required to prepare an accident report (including safety recommendations, if appropriate) in a format defined in the annex of the proposal. Furthermore, the proposed Directive obliges Member States to create the necessary institutional framework by setting up independent specialised bodies with investigative powers. In cases of incidents involving two or more Member Sates, the proposal provides for joint investigations under the lead of one Member State with a view to avoiding parallel investigations.

2.         Parliament position in first reading

Parliament's position in first reading comprises 24 amendments to the Commission proposal. They relate to the following issues:

- Clear differentiation of accident investigations from criminal investigations (AM 5 and 8): These amendments clarify that investigations should under no circumstances be concerned with determining liability or apportioning blame and emphasise that they should be separate and independent of judicial investigations.

-  Non-disclosure of records and protection of witnesses (AM 9 and 16): It is suggested that certain records obtained from witnesses during safety investigations must not be disclosed for purposes other than the investigation and that they must not be made available to third country authorities.

- Independence and powers of investigative bodies (AM 1, 14, 15): These amendments require that investigative bodies are endowed with the necessary permanent decision making powers and that they are independent of bodies carrying out investigations for purposes of law enforcement or determining liability.

- Involvement of EMSA in safety recommendations (AM 7 and 20): The European Maritime Safety Agency should assist the Commission in making safety recommendations.

- Deadline for starting investigations (AM 12): Members States should be obliged to start the safety investigation no later than 2 months after the accident occurred.

- Commission to decide lead investigating Member State if disagreement among the Member States concerned (AM 13): This amendment aims to preclude parallel investigations. If Member States fail to determine a lead investigating state by mutual agreement, the Commission should take a decision.

- Regulatory procedure with scrutiny for adoption or modification of common methodology for investigations (AM 11 and 23): The Common methodology for investigations should be updated in accordance with the regulatory procedure with scrutiny.

- Taking into account findings of accident investigations in adopting or modifying investigation methodology (AM 2 and 19): The conclusions drawn in investigation reports should be taken into account, when adopting or updating the methodology.

- Fair treatment of seafarers (AM 3 and 22): These amendments stipulate that Member States shall apply the IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident.

- Other issues: These include an emphasis on the need to ensure accordance with the UNCLOS Convention (AM 6), a reference to rapid alert measures (AM 10), and a requirement for the Commission to report every three years to Parliament on the implementation of the Directive.

3.        Council common position

a.) Consideration of Parliament's amendments

Only 3 of the 23 amendments were fully taken into account by the Council: Two of them (AM 11 and 23) relate to the introduction of the regulatory procedure with scrutiny for defining and updating the joint methodology for investigations. The other amendment (AM 5) which was fully considered makes clear that safety investigations must not be concerned with determining liability or apportioning blame. Two amendments were taken into account partly. Firstly, Council introduced a recital on the fair treatment of seafarers with a text similar to amendment 3. Secondly, it included a reference to UNCLOS into Article 2(1) but unlike amendment 6 with particular reference to the definition of territorial sea and internal waters. The remaining amendments were not incorporated into the common position.

b.) New elements introduced by Council

The common position makes numerous changes to parts of the Commission proposal not touched upon by Parliament in first reading. The following ones are the most significant:

- Restricting the scope of the Directive: According to the common position, safety investigations would only be obligatory for very serious incidents. In the event of serious (and other) marine casualties, the investigative body can decide whether or not to carry out an investigation. Distress alerts are completely excluded from the scope of the Directive.

- Functional independence of investigative bodies: The common position gives Member States more autonomy in determining functional and organisational structures. It also exempts landlocked Member States with no ships flying their flag from establishing an investigative body (they would only have to establish 'independent focal points').

- Including fishing vessels with a length of more than 15m in the scope of the Directive: The Commission proposal excludes fishing vessels with a length of less than 24m.

- Flexibility relating to methodology for investigating accidents: Member States would only have to respect 'principles' of the common methodology (with guidelines to be developed by the Commission and Member States on processes and best practices to be used in implementing them), whereas the proposal foresees that Member States must apply the common methodology as such.

- Regulatory procedure with scrutiny for updating definitions and annexes: Parliament in first reading introduced the regulatory procedure with scrutiny only for defining a joint methodology (see above). The Council extends its field of application to the updating of definitions and annexes.

- Other changes: They relate among other things to the co-operation between Member States and the possibility for MS to produce simplified reports for certain investigations. In addition, Council deletes the obligation to draw up correspondence tables indicating by which national provisions the Directive is transposed. Some other modifications are of a technical nature and/or serve to clarify the text.

4.        Rapporteur's recommendations for second reading

a.) Reintroduction of amendments from first reading

As mentioned above, only 3 of Parliament's amendments in first reading were fully taken into account by the Council, while 2 were considered in part. It is not necessary, however, to re-table these 2 amendments. First of all, the Council's more specific reference to UNCLOS is preferable over the wording of Parliament's amendment. As far as the recital on the fair treatment of seafarers is concerned, it is sufficient to adapt the Council's wording in line with the corresponding Article introduced by Parliament.

Your rapporteur recommends that all remaining Parliament amendments from first reading (see point 2) are reintroduced. Some of them are placed in parts of the text other than where they were inserted in first reading in order to ensure that the Directive maintains a coherent structure. For similar reasons, the wording of certain amendments was slightly adapted, but without changing their substance.

b.) Acceptable Council modifications

Some of the Council's changes to the Commission proposal are necessary technical adaptations and/or clarify the wording and should therefore be accepted. Others concern substantial elements of the proposal. As far as these changes strengthen the Directive (reducing the maximum length of fishing vessels to be exempted from the scope) or increase Parliament's powers in the adoption of implementing measures (introduction of regulatory procedure with scrutiny for updating definitions and annexes), your rapporteur recommends that they be taken on board. Furthermore, it is suggested to accept the special provision for landlocked countries in relation to requirements for establishing investigative bodies. Finally, Parliament could accept a provision allowing Member States to publish a simplified report on the investigation of accidents that are not serious or very serious.

c.) Rejected Council modifications

A number of modifications introduced by the Council would reduce the Directive's effectiveness and should therefore be rejected in your rapporteur's view. It is therefore suggested to amend the respective parts of the common position so as to restore the text of the Commission proposal.

In particular, it is not acceptable to limit mandatory safety investigations to very serious incidents only (thus excluding serious accidents). Likewise, distress alerts should remain within the scope of the Directive so that they are at least examined by the competent body, who may subsequently decide whether or not to carry out a full investigation.

Secondly, your rapporteur considers it essential that Member States apply a common methodology in investigating accidents, such as foreseen by the Commission proposal. The Council's changes to the text, according to which Member States would only have to follow principles of the common methodology, should thus be rejected.

Thirdly, it is of utmost importance to ensure that investigative bodies are impartial and functionally independent. The Directive should make specific references to those national marine authorities, from which the investigative bodies must be functionally independent because there could otherwise be a potential conflict of interest. Hence, these references (which are missing in the common position) should be restored.

Finally, Parliament should not accept the Council's deletion of the Member States' obligation to draw up correspondence tables, which indicate precisely by which national provision each of the Directive's requirements is transposed. Correspondence tables ensure that the Commission can thoroughly scrutinise the transposition and implementation of the Directive by Member States, which is of key importance for its effectiveness.


PROCEDURĂ

Titlu

Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim

Referințe

05721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

25.4.2007                     T6-0147/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0590 - C6-0056/2006

Data anunțului în plen al primirii poziției comune

19.6.2008

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

TRAN

19.6.2008

Raportor(i)           

        Data numirii

Jaromír Kohlíček

23.6.2008

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Examinare în comisie

4.9.2008

 

 

 

Data adoptării

+:

–:

0:

40

0

0

Rezultatul votului final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Țicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Membri titulari prezenți la votul final

Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Ultima actualizare: 12 septembrie 2008Notă juridică