Procedură : 2005/0241(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0333/2008

Texte depuse :

A6-0333/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0445

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 211kWORD 277k
8 septembrie 2008
PE 409.386v02-00 A6-0333/2008

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare

(6389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Paolo Costa

\

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare

(6389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (6389/2/2008 – C6 0227/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0592),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0645),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6-0333/2008),

1.  aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 3 a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Aranjamentele de asigurare impuse de Convenția de la Atena trebuie să fie adecvate mijloacelor financiare ale armatorilor și ale societăților de asigurări. Armatorii trebuie să fie în măsură să își gestioneze aranjamentele de asigurări în mod acceptabil din punct de vedere economic și trebuie să se țină seama de natura sezonieră a activității lor, în special în cazul societăților mici care operează servicii de transport intern. Perioada de tranziție prevăzută pentru aplicarea prezentului regulament trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite aplicarea asigurării obligatorii prevăzute de Convenția de la Atena fără a afecta regimurile actuale de asigurări.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 1 from the first reading. If the system of compensation is to function realistically and effectively, insurance companies must be able to fulfil the provisions of the Convention, and there must also be a way to ensure the viability and competitiveness of shipping companies, particularly those of small and medium size.

Amendamentul  2

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 3b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3b) Este necesar ca operatorului de transport să i se impună să plătească un avans în caz de deces sau vătămare corporală a unui pasager, plata avansului neconstituind recunoașterea răspunderii.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 2 from the first reading. It should be clarified that any advance payments to a passenger made while the process of establishing fault and/or liability is ongoing should not constitute recognition of liability in legal terms.

Amendamentul  3

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 3c (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3c) Pasagerilor ar trebui să le fie furnizate informații adecvate, complete și inteligibile înainte de începerea călătoriei despre noile drepturi care le-au fost conferite.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 3 from the first reading. To guarantee a high standard of information for passengers on their new rights.

Amendamentul  4

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 3d (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3d) Toate modificările aduse Convenției de la Atena vor fi încorporate în legislația comunitară, cu excepția cazului în care acestea sunt excluse în urma procedurii prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave1 .

 

______________

1 JO L 324, 29.11.2002, p.1.

Justificare

This amendment restores the wording of the original Commission proposal as adopted by the European Parliament.

Amendamentul  5

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 12a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(12a) Deoarece este nevoie de o consultare mai intensă între statele membre în ceea ce privește siguranța maritimă, este vital să se reevalueze competențele AESM și să se analizeze o posibilă lărgire a competențelor sale.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 4 from the first reading. As with the European Aviation Safety Agency, it appears vital to consider whether the EMSA’s powers might need to be extended and, if its powers are indeed increased, whether this would boost the EU’s capacity to respond to maritime accidents.

Amendamentul  6

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 12b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(12b) Autoritățile naționale, în special autoritățile portuare, joacă un rol fundamental și vital în identificarea și gestionarea diverselor riscuri la adresa siguranței maritime.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 5 of the first reading. Reference should be made to the fundamental role played by national authorities and particularly the port authorities in the timely identification and management of the various risks to maritime safety.

Amendamentul  7

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 13

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(13) Pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament, statele membre pot lua în considerare ratificarea Convenției din 1976 privind limitarea răspunderii în domeniul creanțelor maritime, astfel cum a fost modificată prin protocolul din 1996 și se pot folosi de opțiunea prevăzută la articolul 15 (3a) din convenția menționată pentru a reglementa prin intermediul unor dispoziții specifice sistemul de limitare a răspunderii care urmează a fi aplicat pasagerilor.

eliminat

Justificare

The LLMC should not be opposed to victims to limit their claims on the basis of the Athens Convention. These global liability ceilings might prevent passengers from recovering a substantial part of their claims under the Athens Convention which entitles passengers to recover 250 000 SDR minimum.

Amendamentul  8

Poziția comună a Consiliului

Articolul 1 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

În plus, prezentul regulament extinde aplicarea dispozițiilor în cauză la transportul maritim al pasagerilor în cadrul unui singur stat membru la bordul unor nave care se încadrează la clasa A, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri, și stabilește anumite cerințe suplimentare.

În plus, prezentul regulament extinde aplicarea dispozițiilor în cauză la transportul maritim al pasagerilor în cadrul unui singur stat membru și stabilește anumite cerințe suplimentare.

Justificare

This amendment restores the original wording proposed by the Commission and the scope as adopted by the European Parliament in its first reading: the European Parliament extended the scope of the Athens Convention to all domestic carriage by sea.

Amendamentul  9

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică oricărui transport internațional în sensul articolului 1 alineatul (9) din Convenția de la Atena din 2002 și transportului maritim în cadrul unui singur stat membru, la bordul unor nave care se încadrează la clasa A, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/18/CE, în cazul în care:

Prezentul regulament se aplică oricărui transport internațional în sensul articolului 1 alineatul (9) din Convenția de la Atena din 2002 și transportului maritim în cadrul unui singur stat membru, în cazul în care:

Justificare

This amendment restores the original wording proposed by the Commission and the scope as adopted by the European Parliament in its first reading: the European Parliament extended the scope of the Athens Convention to all domestic carriage by sea.

Amendamentul  10

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre pot aplica prezentul regulament în cazul oricărui transport maritim în cadrul unui singur stat membru.

eliminat

Justificare

This amendment restores the original wording proposed by the Commission and the scope as adopted by the European Parliament in its first reading: the European Parliament extended the scope of the Athens Convention to all domestic carriage by sea. There must not be any distinction between domestic and international carriage by sea on the compulsory nature of the Regulation.

Amendamentul  11

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – paragraful 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Prezentul regulament se aplică tuturor navelor care oferă servicii de transport internațional sau național pe mare și care trebuie să efectueze o porțiune a călătoriei pe căi navigabile interioare, precum și tuturor navelor care oferă servicii de transport pe căi navigabile interioare și care trebuie să efectueze o porțiune a călătoriei pe mare.

Justificare

The guarantees of liability have to be the same for a ship covered by the Regulation when these latter operates on an inland waterways.

Amendamentul  12

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Regimul de răspundere față de pasageri, bagajele și vehiculele acestora, precum și normele privind asigurarea sau un alt tip de garanție financiară sunt reglementate de dispozițiile prezentului regulament și de articolele 1 și 1a, articolul 2 alineatul (2), articolele 3-16, articolul 18 și articolele 20 și 21 din Convenția de la Atena, care figurează în anexa I, precum și de dispozițiile liniilor directoare OMI, care figurează în anexa II.

(1) Regimul de răspundere față de pasageri, bagajele și vehiculele acestora, precum și normele privind asigurarea sau un alt tip de garanție financiară sunt reglementate de dispozițiile prezentului regulament și de articolele 1 și 1a, articolul 2 alineatul (2), articolele 3-16, cu excepția articolului 7 alineatul (2), articolul 18 și articolele 20 și 21 din Convenția de la Atena, care figurează în anexa I, precum și de dispozițiile liniilor directoare OMI, care figurează în anexa II.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 7 from the first reading. As Article 7(2) of the Athens Convention concerns the limit of liability for death and personal injury, it is safer to specify that the application of this provision can be amended only through the co-decision procedure.

Amendamentul  13

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 7 alineatul (2) din Convenția de la Atena nu se aplică transportului de pasageri care intră sub incidența prezentului regulament, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, modifică prezentul regulament în acest sens.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 7 from the first reading. As Article 7(2) of the Athens Convention concerns the limit of liability for death and personal injury, it is safer to specify that the application of this provision can be amended only through the co-decision procedure.

Amendamentul  14

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Prezentul regulament nu modifică drepturile sau obligațiile transportatorului sau ale transportatorului de fapt în temeiul legislației naționale de punere în aplicare a Convenției internaționale din 1976 privind limitarea răspunderii în domeniul creanțelor maritime, astfel cum a fost modificată prin protocolul din 1996, inclusiv orice modificări viitoare aduse Convenției respective.

eliminat

În ceea ce privește despăgubirile solicitate în caz de deces sau vătămare personală a unui pasager, cauzate de oricare dintre riscurile menționate la punctul 2.2 din liniile directoare OMI, transportatorul și transportatorul de fapt își pot limita răspunderea în conformitate cu dispozițiile menționate la primul paragraf, cu condiția ca limita de răspundere calculată în conformitate cu dispozițiile respective să nu depășească, în fiecare caz în parte, 340 milioane DST (drepturi speciale de tragere) per incident sau 250 000 DST per pasager, oricare reprezintă suma cea mai scăzută.

 

Justificare

This amendment is in line with the previous amendment: the global liability ceilings of the LLMC might prevent passengers from recovering a substantial part of their claims under the Athens Convention which entitles passengers to recover 250 000 SDR minimum. With this amendment, the LLMC could not be opposed to victims to limit their claims on the basis of the Athens Convention.

Amendamentul  15

Poziția comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

În cazul în care decesul sau vătămarea personală a unui pasager este cauzată de un incident maritim survenit pe teritoriul unui stat membru sau de un incident survenit la bordul unei nave care călătorește sub pavilionul unui stat membru sau care este înmatriculată într-un stat membru, după caz, transportatorul care a efectuat de fapt transportul în momentul producerii incidentului maritim plătește un avans care să acopere necesitățile economice imediate, în mod proporțional cu dauna suferită, în termen de 15 zile de la identificarea persoanei îndreptățite să primească despăgubiri. În caz de deces, această plată nu poate fi inferioară sumei de 21 000 EUR.

În cazul în care decesul sau vătămarea personală a unui pasager este cauzată de un incident maritim, după caz, transportatorul care a efectuat de fapt întregul transport sau numai o parte a acestuia în momentul producerii incidentului maritim plătește un avans care să acopere necesitățile economice imediate, în mod proporțional cu dauna suferită, în termen de 15 zile de la identificarea persoanei îndreptățite să primească despăgubiri. În caz de deces sau de invaliditate absolută și permanentă a unui pasager sau în cazul în care un pasager a suferit, pe cel puțin 75 % din corp, răni considerate foarte grave din punct de vedere clinic, această plată nu poate fi inferioară sumei de 21 000 EUR.

Justificare

This amendment reintroduces part of Amendment 9 from the first reading and strings together the scope of the advance payment with the scope of defined in Article 2, as in the European Parliament's first reading. For reasons of justice, it is important to ensure that passengers have access to advance payment in order to cover economic needs. However, carriers should be able to recover the advance payment if they are cleared of fault. This provision is consistent with the legislation applicable in air transport, i.e. Regulation (EC) No 889/2002 amending Regulation (EC) No 2027/97.

Amendamentul  16

Poziția comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Plata sau primirea, după caz, a unei plăți în avans dă dreptul operatorului de transport, operatorului de transport de fapt sau pasagerului să inițieze procedurile judiciare pentru stabilirea răspunderii și a culpei.

Justificare

This amendment reintroduces part of Amendment 10 from the first reading. A similar provision is included in Regulation (EC) 889/2002 of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents.

Amendamentul  17

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Transportatorul și/sau transportatorul de fapt se asigură că pasagerilor li se pun la dispoziție informații corespunzătoare și complete cu privire la drepturile lor în temeiul prezentului regulament, cel mai târziu în momentul plecării. În măsura în care obligația de informare în temeiul prezentului articol a fost îndeplinită fie de transportator fie de transportatorul de fapt, celălalt nu este obligat să raporteze. Informațiile respective se oferă în forma cea mai adecvată.

Transportatorul și/sau transportatorul de fapt se asigură că pasagerilor li se pun la dispoziție informații corespunzătoare și complete cu privire la drepturile lor în temeiul prezentului regulament, înainte de momentul plecării momentul plecării. În măsura în care obligația de informare în temeiul prezentului articol a fost îndeplinită fie de transportator fie de transportatorul de fapt, celălalt nu este obligat să raporteze. Informarea trebuie efectuată într-o formă adecvată, completă și inteligibilă și, în cazul informărilor efectuate de operatorii turistici, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite turistice1.

 

_________________

1 JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

Justificare

This amendment reintroduces Amendments 11 and 12 from the first reading. Legal clarification to increase the legal certainty of the regulation and passengers’ access to information.

Amendamentul  18

Poziția comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Raportul poate fi însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament sau de o propunere supusă de către Comunitatea Europeană atenției forurilor internaționale competente.

Justificare

This amendment restores a provision originally proposed by the Commission. This report should provide the opportunity to submit amendments to the Regulation.

Amendamentul  19

Poziția comună a Consiliului

Articolul 11

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

În ceea ce privește transportul maritim pe teritoriul unui singur stat membru la bordul unor nave care se încadrează în clasa A conform articolului 4 din directiva 98/18/CE, statele membre pot alege să amâne aplicarea prezentului regulament până la patru ani de la data aplicării acestuia.

În ceea ce privește transportul maritim pe teritoriul unui singur stat membru, statele membre pot alege să amâne aplicarea prezentului regulament până la doi ani de la data aplicării acestuia pentru transportul pe linii regulate de feribot și până la patru ani de la data aplicării acestuia pentru transportul pe linii regulate de feribot în regiunile care intră sub incidența articolului 299 alineatul (2) din tratat.

Justificare

This amendment reintroduces Amendments 13 and 15 from the first reading. A different implementation deadline for domestic regular ferry lines should be offered to carriers as to ensure efficient and financially sustainable civil liability coverage. The provision concerning the regions described in Article 299(2) of the EC Treaty makes it possible to set a different implementation deadline for domestic ferry lines in these regions in order to ensure efficient and financially sustainable civil liability coverage that is adapted to the permanent constraints on these regions.

Amendamentul  20

Poziția comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

În ceea ce privește transportul pe căi navigabile interioare, statele membre pot alege să amâne aplicarea prezentului regulament până la patru ani de la data aplicării acestuia.

Justificare

This amendment reintroduces Amendment 14 from the first reading. A longer deadline for inland waterway transport is necessary because carriers are not covered by P&I clubs.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introduction

EU passengers' rights have been firmly present on the agenda of the common transport policy since the publication of Commission's White paper in 2001. As an integral part of this agenda, the protection of EU passengers under an efficient system of liability has been relayed in the different transport modes through the ratification of the Montreal Convention and additional EC rules for air transport and through the publication of Commission's Proposal of Regulation on International Rail Passengers’ Rights and Obligations.

As far as passengers by sea are concerned, the implementation of a liability system in EC has been more complex.

After the Commission presented on 24 June 2003 a proposal for a Council decision concerning the conclusion by the European Community of the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, the Commission proposed that the Community becomes a Contracting Party to the Protocol at the earliest possible moment and that the Member States shall do likewise before the end of 2005.

As no progress has been made on this Proposal within the Council, the Commission proposed on 23 November 2005 to incorporate the Athens Convention into EC law and to add some adaptations to it, in particular on its scope of implementation. The European Parliament adopted its first reading on this proposal on 25 April 2007.

2. The Common position of the Council

The Council adopted its Common position on 6 June 2008. On the elements of the European parliament's first reading, the Council retained a part of the amendments of the Parliament in its Common position. The main insertions concern the restriction of the scope to sea carriage. The Council shared the European Parliament's views to exclude from the scope of the Regulation the inland waterway transport however the European parliament adopted some provisions giving more time to adapt to the operators.

The Council accepted as well the incorporation of the IMO guidelines on damages connected with terrorist attacks. Both Parliament and Council considered important that the special liability scheme concerning terrorist risks, as set up by IMO legal Committee, should be inserted in the text of the Regulation.

Lastly on the elements accepted by the Council, the amendments of the European Parliament on the nature of the information supplied to the passengers on their rights and on the reimbursement of unduly advance payment were partly retained in the text of the Common position. But some differences remain between Council and Parliament on the moment to provide this information and on the full character of this information. Concerning the advance payments, however the Council is not opposed to the principle of this measure, it did not retain the extension to cases like serious injury and permanent invalidity.

Concerning the elements that were fully or mostly rejected, the extension of the scope to domestic maritime carriage was not retained. Thus the Council restricted the scope to the ships providing carriage within the Member States covered by Class A in accordance with article 4 of Directive 98/18/EC.

On the compensation limits, the Council rejected the amendments of the Parliament, supported by the Commission, which inserted some provisions harmonising the maximum and minimum compensation limits. The Council decided firstly to fully apply the Article 7(2) ("Opt-out" clause) of the Athens Convention, which allows Party to the Convention to adopt higher limits of liability than the ones provided by the Athens Convention. This will have for effect not to have a harmonised limit of liability through the European Union. But on the other hand, the Council maintained also the implementation of the Article 19 of the Convention, which was rejected by the European Parliament. This article allows mechanisms limiting the global liability provided by other conventions, like for example the 1976 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) and its 1996 Protocol. Potentially, the compensation limits could be lower than the ones in the Athens Convention.

3. Position of the Rapporteur

The Rapporteur reintroduced the following elements of the first reading of the European Parliament:

· Extension of the scope of application to domestic maritime transport: The Rapporteur is of the opinion that this extension is feasible and that the insurance market will have the capacity to insure these types of risks with a reasonable extra cost for the passengers. However, as operators of domestic traffic are not familiar with the schemes implemented at international level and that the insurance market will have to be mobilised to organise the guarantee and direct actions on risks, it is suggested those operators and actors in the insurance market be given a supplementary deadlines for applying the Regulation.

· Pre-journey information: this provision has to be upheld and in line with what has been done in other transport modes. The content of obligation to inform could be made more precise later on (attached to the ticket (general sales conditions) and/or inserted in the brochures).

· The "Opt-out" clause: the implementation of the Article 7(2) has to be limited, as the Rapporteur considers it is safer to specify that the application of this provision can be amended only through co-decision procedure.

· The global limitation of liability imposed by other Conventions: the Article 19 has to be excluded from the implementation of the Regulation, as it would authorise a carrier liable for death or injury to passengers on the basis of the Athens Convention to limit his liability by referring to global liability ceilings imposed by other Conventions, like the LLMC Convention.

· The advance payment: the minimum level of the advance payment should not cover only the event of death, but other cases like serious injury and permanent invalidity.


PROCEDURĂ

Titlu

Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare

Referințe

06389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

25.4.2007                     T6-0148/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0592 - C6-0057/2006

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2007)0645

Data anunțului în plen al primirii poziției comune

19.6.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

19.6.2008

Raportor(i)

Data numirii

Paolo Costa

23.6.2008

 

 

Examinare în comisie

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Data adoptării

4.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Țicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Ultima actualizare: 15 septembrie 2008Notă juridică