Процедура : 2005/0239(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0334/2008

Внесени текстове :

A6-0334/2008

Разисквания :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Гласувания :

PV 24/09/2008 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0443

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 434kWORD 583k
9 септември 2008 г.
PE 407.946v01-00 A6-0334/2008

относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация

(5719/3/2008 – C6-0225/2008 – 2005/0239(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Dirk Sterckx

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация

(5719/3/2008 – C6-0225/2008 – 2005/0239(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (5719/3/2008 – C6-0225/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0589),

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2008)0310) относно общата позиция на Съвета,

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6-0334/2008),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

(6) Системите за автоматична идентификация на корабите (Automatic Identification System - AIS), посочени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г., осигуряват не само подобряването на възможностите за контрол на такива кораби, но най-вече увеличаването на тяхната безопасност в случай на близко плаване. AIS съответно бяха включени в разпоредителната част на Директива 2002/59/EО. Предвид големият брой сблъсъци с участието на риболовни кораби, които очевидно не са били забелязани от търговски кораби или които не са забелязали търговските кораби в близост до тях, е особено желателно обхватът на тази мярка да се разшири, така че да обхване риболовни кораби с дължина над 15 метра. В рамките на Европейския фонд за рибарство може да бъде предоставена финансова помощ за поставянето на системи като AIS на борда на риболовни кораби.

(6) Системите за автоматична идентификация на корабите (Automatic Identification System - AIS), посочени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г., осигуряват не само подобряването на възможностите за контрол на такива кораби, но най-вече увеличаването на тяхната безопасност в случай на близко плаване. AIS съответно бяха включени в разпоредителната част на Директива 2002/59/EО. Предвид големият брой сблъсъци с участието на риболовни кораби, които очевидно не са били забелязани от търговски кораби или които не са забелязали търговските кораби в близост до тях, е особено желателно обхватът на тази мярка да се разшири, така че да обхване риболовни кораби с дължина над 15 метра. В рамките на Европейския фонд за рибарство може да бъде предоставена финансова помощ за поставянето на системи като AIS на борда на риболовни кораби. Международната морска организация (ПМО) призна, че публикуването с търговска цел в интернет или другаде на информация от системата за автоматична идентификация AIS, предадена от кораби, може да представлява опасност за сигурността и безопасността на корабите и пристанищните съоръжения и призова правителствата на държавите-членки, в съответствие разпоредбите на националното им законодателство, да попречат на лицата, които предоставят информация от AIS за публикуване в интернет или другаде. Освен това, наличието на информация от AIS относно маршрутите и товарите на корабите не бива да накърнява лоялната конкуренция между субектите на корабната индустрия.

Обосновка

Изменение 1 на ЕП от първо четене. Текстът е ясен и не се нуждае от разяснение.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 8

Обща позиция на Съвета

Изменение

(8) Полезно би било да се проучат възможните съвместни действия между AIS и системите за позициониране и комуникация, използвани в контекста на общата политика в областта на рибарството, като системата за контрол на корабите чрез сателит. За тази цел, Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, следва да проучи възможностите за осъществяване и да определи подробни правила за интегриране на AIS и системите за позициониране и комуникация, използвани в контекста на общата политика в областта на рибарството. Проучването на възможностите за интегриране на тези системи следва да отчита потребностите и изискванията за контрол над флотите от риболовни кораби, по-специално по отношение на сигурността и поверителността на предаваните данни.

(8) От проучвания, извършени от името на Комисията, става ясно, че не е нито полезно, нито осъществимо AIS да се интегрира в системите за позициониране и комуникация, използвани за целите на общата политика в областта на рибарството.

Обосновка

Съображение 8 трябва да бъде актуализирано. Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) е провела вече проучване относно интегрирането на AIS и на „синята кутия“, която се използва в рамките на общата политика в областта на рибарството (виж „Изследване на възможните съвместни действия между AIS и системите за позициониране и комуникация, използвани в контекста на общата политика в областта на рибарството“(VMS)). В проучването се стига до заключението, че недостатъците (разходи, време за развитие на интегрирана система, несигурност относно резултата,...) надделяват над предимствата от интегрирането на двете системи.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 8 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(8a) Съгласно Директива 2002/59/ЕО всяка държава-членка има възможност да поиска информация за кораб и за намиращите се на борда опасни или замърсяващи околната среда товари. Важно е да изясни, че тук не може да става въпрос за систематично запитване от страна на една държава-членка към друга, а че такава информация може да бъде поискана само по причини, свързани с безопасността по море, сигурността или защитата на морската среда.

Обосновка

Докладчикът разделя съдържанието на изменение 64 на ЕП от първо четене в съображение и член (виж изменение 28).

Изменение  4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 10

Обща позиция на Съвета

Изменение

(10) В съответствие с Директива 2002/59/EО изглежда необходимо по отношение на риска, произтичащ от изключително неблагоприятни метеорологични условия, да се отчете потенциалната опасност за корабоплаването поради образуване на ледове. Следователно, когато определен от държава-членка компетентен орган, въз основа на прогнозата за състоянието на ледовете, предоставена от компетентна метеорологична информационна служба, счита, че условията за корабоплаване създават сериозна заплаха за безопасността на човешкия живот или сериозна заплаха от замърсяване, органът следва да информира за това капитана на кораба, намиращ се в неговия район на компетентност, или възнамеряващ да навлезе или да напусне пристанището или пристанищата в съответния район. Компетентният орган следва да е в състояние да предприеме подходящи мерки за гарантиране на безопасността на човешкия живот по море и за опазване на околната среда.

(10) В съответствие с Директива 2002/59/EО изглежда необходимо по отношение на риска, произтичащ от изключително неблагоприятни метеорологични условия, да се отчете потенциалната опасност за корабоплаването поради образуване на ледове. Следователно, когато определен от държава-членка компетентен орган, въз основа на прогнозата за състоянието на ледовете, предоставена от компетентна метеорологична информационна служба, счита, че условията за корабоплаване създават сериозна заплаха за безопасността на човешкия живот или сериозна заплаха от замърсяване, органът следва да информира за това капитана на кораба, намиращ се в неговия район на компетентност, или възнамеряващ да навлезе или да напусне пристанището или пристанищата в съответния район. Компетентният орган следва да е в състояние да предприеме подходящи мерки за гарантиране на безопасността на човешкия живот по море и за опазване на околната среда. Съгласно SOLAS 74, дял II-1, част A-1, правило 3.1, държавите-членки са задължени да гарантират, че корабите, плаващи под техен флаг, са проектирани, построени и се поддържат в съответствие със структурните, механичните и електрическите изисквания на класификационни дружества, признати от компетентните административни органи. За тази цел държавите-членки следва да установят изисквания за корабоплаване в заледени води в съответствие с изискванията на организациите, признати съгласно Директива 94/57/ЕО от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации1 или еквивалентни национални норми. Държавите-членки следва да имат възможността да проверят, дали намиращата се на борда необходима документация удостоверява, че корабът отговаря на изискванията за устойчивост и мощност, съизмерими със състоянието на ледовете в засегнатия район.

 

_______________

1 ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20.

Обосновка

Изменение 4 на ЕП от първо четене (изменен текст). Служи за предотвратяване на конфликт между различните разпоредби по отношение на състоянието на ледовете.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 11

Обща позиция на Съвета

Изменение

(11) Директива 2002/59/EО предвижда, че държавите-членки трябва да изготвят план за приемане на бедстващи кораби в техни пристанища или всяко друго защитено място при възможно най-добрите условия, ако ситуацията налага това, с цел ограничаване на последиците от морски произшествия. Все пак, като се вземат предвид Насоките относно местата за убежище на нуждаещи се от помощ кораби, приложени към Резолюция A. 949(23) на Международната морска организация на 13 декември 2003 г. (по-нататък "Резолюция A. 949(23) на ИМО"), след приемането на Директива 2002/59/EО и се отнасят до нуждаещи се от помощ кораби без риск за човешкия живот, а не до бедстващи кораби, тази директива следва да бъде съответно изменена.изменена.

(11) Директива 2002/59/EО предвижда, че държавите-членки трябва да изготвят план за приемане на бедстващи кораби в техни пристанища или всяко друго защитено място при възможно най-добрите условия, ако ситуацията налага това, с цел ограничаване на последиците от морски произшествия. Все пак, като се вземат предвид Насоките относно местата за убежище на нуждаещи се от помощ кораби, приложени към Резолюция A. 949(23) на Международната морска организация от 13 декември 2003 г. (по-нататък Резолюция A. 949(23) на ММО“), след приемането на Директива 2002/59/EО и се отнасят до нуждаещи се от помощ кораби, а не до бедстващи кораби, тази директива следва да бъде съответно изменена. Настоящата директива се прилага без да се засягат разпоредбите, които намират приложение при спасителни операции, както е предвидено в Международната конвенция за търсене и спасяване по море, когато безопасността на човешки живот е изложена на риск.Тази конвенция следователно продължава да намира пълно приложение.

Обосновка

Като се основава на насоките на ММО относно местата за убежище за нуждаещи се от помощ кораби, Съветът желае да смени в настоящата директива понятието „бедстващ кораб“ с „нуждаещ се от помощ кораб“. Докладчикът може да се съгласи с това, но желае да изясни каква е връзката с Конвенцията SAR . Формулировката на Съвета оставя впечатлението, като че ли спасяването на човешки живот не е от голямо значение. Целта на насоките на ММО е обаче да стане ясно, че спасяването на човешки живот има висш приоритет, но че се прилагат разпоредбите на Конвенцията SAR (1979 г.)

Изменение  6

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 13 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(13а) За да се постигне пълното сътрудничество и доверие на капитаните на кораби и екипажите, е необходимо капитанът и екипажът на нуждаещ се от помощ кораб да могат да разчитат на добро и справедливо отношение от страна на компетентните органи на съответната държава-членка. С оглед на това е желателно държавите-членки, в съответствие с националното си законодателство, да прилагат насоките на ММО относно справедливото отношение към морския персонал при морски произшествия.

Обосновка

Изменение 10 на ЕП от първо четене (леко изменено). Засилващата се тенденция за криминализиране на екипажите на кораби не се отразява благоприятно на сигурността на корабоплаването. От страх да не бъдат арестувани капитаните често забавят повикването на помощ. Те понякога се опитват да стигнат бързо до водите на държава, която е „по-толерантна“ в това отношение. По този начин може да се увеличат щетите на кораба и опасността от катастрофа. Насоките, приети от ММО, представляват стъпка в правилната посока.

Изменение  7

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 14

Обща позиция на Съвета

Изменение

(14) В случай на нуждаещ се от помощ кораб, може да се наложи да се вземе решение по отношение на приемането кораба в място за убежище. За тази цел, съответният орган следва да направи предварителна оценка на ситуацията въз основа на информацията, съдържаща се в съответния план за „място за убежище“.

(14) В случай на нуждаещ се от помощ кораб, може да се наложи да се вземе решение по отношение на приемането кораба в място за убежище. Това е важно преди всичко в случай на бедствено положение по море, тоест при обстоятелства, които може да доведат до корабокрушение или до опасност за околната среда или корабоплаването. Във всички тези случаи е необходимо, в зависимост от вътрешната структура на държавата-членка, във всяка държава-членка или район да съществува възможност за уведомяване на независим орган, притежаващ необходимите правомощия и експертни познания за вземане на всички необходими решения, който да окаже помощ на кораба с цел защита на човешкия живот и на околната среда, както и с цел ограничаване на икономическите щети. Желателно е компетентният орган да бъде постоянно действащ. По-специално, този орган трябва да бъде оправомощен да взема независимо решение по отношение на приемането на кораб в място за убежище. За тази цел той следва да направи предварителна оценка на ситуацията въз основа на информацията, съдържаща се в съответния план за „място за убежище“.

Обосновка

Изменение 5 на ЕП от първо четене (леко изменено). Това изменение изяснява кой орган трябва да притежава правомощия да приема кораби, нуждаещи се от помощ.

Изменение  8

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 15

Обща позиция на Съвета

Изменение

(15) Плановете за приемане на нуждаещи се от помощ кораби следва да описват точно процеса на вземане на решения с оглед сигналите за тревога и справянето със съответните ситуации. Следва ясно да бъдат посочени съответните органи и техните правомощия, както и средствата за комуникация между заинтересуваните страни. Приложимите процедури следва да гарантират своевременно вземане на подходящо решение въз основа на необходимата компетентност и адекватна информация, достъпна за компетентния орган.

(15) Плановете за приемане на нуждаещи се от помощ кораби следва да описват точно процеса на вземане на решения с оглед сигналите за тревога и справянето със съответните ситуации. Следва ясно да бъдат посочени съответните органи и техните правомощия, както и средствата за комуникация между заинтересуваните страни. Приложимите процедури следва да гарантират своевременно вземане на подходящо решение въз основа на необходимата специфична компетентност в областта на мореплаването при разглеждането на инциденти, при които могат да се очакват сериозни вредни последици, и адекватна информация, достъпна за компетентния орган.

Обосновка

Изменение 6 на ЕП от първо четене.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 17 б (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(17б) Липсата на финансови гаранции или застраховка не освобождава една държава-членка от задължението ѝ да окаже помощ на кораб и да го приеме в място за убежище, ако по този начин ще се намалят рисковете за екипажа или за околната среда. Компетентните органи могат да направят проверка, дали за кораба са сключени застраховки или други финансови гаранции, позволяващи подходящо обезщетение за разходи и вреди, свързани с настаняването в място за убежище. Изискването на тази информация обаче не трябва да забавя спасителната операция.

Обосновка

Изменение 8 на ЕП от първо четене. Съветът не е взел предвид нито измененията на ЕП, нито предложенията на Комисията относно финансовите гаранции. Докладчикът ги внася отново за обсъждане. Изменението цели да подчертае, че липсата на застраховка сама по себе си не освобождава държавата-членка от задължението й да приеме кораб, нуждаещ се от помощ. Кораб, който няма застраховка, но е изпаднал в затруднения пред европейски бряг и съществува опасност да предизвика катастрофа, трябва да бъде приет като всеки друг кораб.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 17 в (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(17в) Пристанища, които приемат нуждаещ се от помощ кораб, трябва да могат да разчитат на бързо възстановяване на разходите и всякакви други евентуални щети, свързани с предприетите действия. За тази цел е важно да се прилагат не само Директива 2007/.../EО на Европейския парламент и на Съвета от ... [относно гражданската отговорност и финансовите гаранции на корабособствениците] и правилата на Международните фондове за обезщетение при замърсявания с нефт, но също така и Международната конвенция относно отговорността и обезщетенията за причинени вреди при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (Конвенция HNS) и Международната конвенция за гражданска отговорност за вреди от замърсяване с мазут от 2001 г. (Конвенция за мазута) и Конвенцията за изваждането на потънали кораби от 2007 г. Държавите-членки следва да ратифицират тези конвенции възможно най-скоро.

В изключителни случаи държавите-членки осигуряват възстановяването на разходите и икономическите щети, които претърпява пристанището в резултат на приемането на кораб, особено ако тези разходи и икономически щети не са покрити от финансовите гаранции на корабособственика и други съществуващи компенсаторни механизми.

Обосновка

При приемането на кораб, изпаднал в трудно положение, щетите, причинени на пристанището може да бъдат компенсирани частично от Конвенцията HNS (1996 г., ратифицирана само от 3 държави-членки), Международната конвенция за гражданска отговорност за вреди от замърсяване с мазут (Конвенция за мазута, ратифицирана от 12 държави-членки), Международния фонд за компенсация на петролните замърсявания и наскоро приетата Конвенция за изваждането на потънали кораби. Дори и ако всички тези конвенции намерят приложение, определени икономически загуби (напр. акостиране на кей, ограничен достъп до пристанището) остават невъзстановени. В такива случаи засегната държава-членка трябва да извърши предварително плащане и да обезщети пострадалите, а в последствие да изиска възстановяване на разходите от носещите отговорност.

Изменение  11

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 19

Обща позиция на Съвета

Изменение

(19) В съответствие с Директива 2002/59/EО държавите-членки и Комисията осъществиха значителен напредък към хармонизиране на електронния обмен на данни, по-специално по отношение на превоза на опасни или замърсяващи товари. SafeSeaNet, разработвана от 2002 г., следва понастоящем да бъде установена като информационна мрежа на общностно равнище.

(19) В съответствие с Директива 2002/59/EО държавите-членки и Комисията осъществиха значителен напредък към хармонизиране на електронния обмен на данни, по-специално по отношение на превоза на опасни или замърсяващи товари. SafeSeaNet, разработвана от 2002 г., следва понастоящем да бъде установена като информационна мрежа на общностно равнище. Важно е да се гарантира, че това няма да доведе до увеличаване на административните разходи или ценови тежести за индустрията, че съществува хармонизация с международните правила и че е отчетена поверителността, свързана с всякаква евентуална търговска намеса.

Обосновка

Изменение 12 на ЕП от първо четене. SafeSeaNet представлява важна стъпка напред, но също така изключително важно е запазването на търговската тайна и спазването на международните правила, както и избягването на прекомерно натоварване на индустрията.

Изменение  12

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 20

Обща позиция на Съвета

Изменение

(20) Напредъкът, осъществен в областта на новите технологии, и по-специално в космическите им приложения, например съоръженията за наблюдение на кораби чрез светлинен сигнал, системи за възпроизвеждане на образи или глобална навигационна спътникова система (ГНСС), прави възможно понастоящем допълнителното разширяване на обхвата на контрола на трафика и към открито море, така че да се осигури по-добро покритие на европейските води, системи за разпознаване и проследяване на далечни разстояния (Long Range Identification and Tracking - LRIT). Следва да се развие пълно сътрудничество в рамките на Общността във връзка с тази дейност, за да се гарантира превръщането на тези инструменти в неразделна част от системата за контрол на движението на корабите и за информация, установена с Директива 2002/59/EО.

(20) Напредъкът, осъществен в областта на новите технологии, и по-специално в космическите им приложения, например съоръженията за наблюдение на кораби чрез сателит, системи за възпроизвеждане на образи или Галилео, прави възможно понастоящем допълнителното разширяване на обхвата на контрола на трафика и към открито море, така че да се осигури по-добро покритие на европейските води. Освен това ММО внесе изменение в Конвенцията за безопасност на човешкия живот по море (SOLAS) с цел да се отчете развитието в областта на морската безопасност и сигурност и на опазването на морската среда, с оглед разработването на системи за глобално разпознаване и проследяване на морския трафик на дълги разстояния (LRIT). В съответствие с начина на изграждане, одобрен от ММО, който предвижда възможността за създаване на регионален център за данни от LRIT, и като взема под внимание натрупания опит от проекта SafeSeaNet, за събиране и управление на информацията от LRIT трябва да бъде създаден Европейски център за данни LRIT . За да бъдат обработени данните от LRIT, ще е необходимо държавите-членки да бъдат свързани с Европейския център за данни LRIT.

Обосновка

Изменение 13 на ЕП от първо четене.

Изменение  13

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 20 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(20a) С цел икономия на разходи и избягване на ненужно оборудване на борда на кораби, плаващи в морски райони в обсега на станции за наблюдение AIS, данните от AIS следва да бъдат интегрирани в системата LRIT. За тази цел държавите-членки и Комисията следва да предприемат всички подходящи инициативи, особено в рамките на ММО.

Обосновка

Това изменение се базира на изменение 14 на ЕП от първо четене, но отчита в по-голяма степен актуалната ситуация. Няма смисъл от задължително оборудване със системи LRIT на плавателни съдове, които плават единствено в райони с пълно покритие от системите AIS.

Изменение  14

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 22 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(22а) Информацията, събрана съгласно настоящата директива, може да бъде единствено разпространявана и използвана с цел предотвратяване на ситуации, които застрашават безопасността на човешкия живот по море и за опазване на морската околна среда; по тази причина е желателно Комисията да проучи по какъв начин може да се справи с евентуални проблеми в областта на сигурността на мрежата и информацията.

Обосновка

Изменение 15 на ЕП от първо четене (изменен текст). Разпоредбите във връзка с AIS и SafeSeaNet пораждат при заинтересованите лица многобройни въпроси във връзка с поверителността. Те се страхуват, че информацията, която минава през тези мрежи, не е достатъчно защитена срещу търговска злоупотреба и шпионаж. Докладчикът желае Комисията да продължи проучванията си по този въпрос.

Изменение  15

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 25 б (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(25б) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. По-специално на Комисията следва да се предостави правомощието да изменя приложения І, ІІІ и ІV с оглед на придобития опит. Комисията следва също така да бъде оправомощена да определя изисквания за поставяне на оборудване за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT) на борда на кораби, плаващи в обсега на постоянни станции за наблюдение AIS на държавите-членки, както и да определя политиката и принципите на достъп до информация, съхранявана в Европейския център за данни относно разпознаването и проследяването на кораби на далечни разстояния LRIT и правомощието да променя определенията, позоваванията или приложенията, за да ги приведе в съответствие с общностното или международното право. Тъй като тези мерки са с общ характер и изменят несъществени елементи на директивата, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, установена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

Съответства на изменение 57 на ЕП от първо четене, указание за приемане на новата процедура по регулиране с контрол.

Изменение  16

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 28

Обща позиция на Съвета

Изменение

(28) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които отразяват в рамките на възможното съответствието между настоящата директива и мерките за транспонирането ѝ, и да ги публикуват.

заличава се

Обосновка

Както първоначално беше предложено от Комисията, държавите-членки следва да бъдат задължени да изготвят таблици за съответствия, от които да се вижда ясно с кои разпоредби изискванията на настоящата директива са транспонирани в националното законодателство. Тези таблици са необходими, за да може Комисията да извърши щателна проверка, дали директивата е транспонирана правилно и дали се изпълнява правилно от държавите-членки.

Изменение  17

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 - точка -1 (нова)

Директива 2002/59/EО

Заглавие

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

-1. Заглавието се заменя както следва:

 

Директива 2002/59/EG ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и за система за гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците и за изменение на Директива 93/75/EИО на Съвета

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от свързани помежду си предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  18

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка -2 (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 1 – параграф 1

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

-2. В член 1, параграф 1 се заменя със следния текст:

 

„Целта на настоящата директива е в Общността да се създаде система за контрол на движението на корабите и за информация с оглед увеличаване на сигурността и ефикасността на морския трафик, пристанищната и морска сигурност, подобряване на отговора на органите по отношение на инциденти, произшествия или възможни опасни ситуации на море, включително издирвателни и спасителни операции, и допринасяне за по-добро предотвратяване и откриване на замърсяване, причинено от кораби.“

Обосновка

Изменение 16 на ЕП от първо четене.

Изменение  19

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка -3 (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 1 – алинея 1 а (нова)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

-3. В член едно след алинея 1 се добавя следната алинея:

 

„Настоящата директива определя правилата, които са приложими към някои свързани с гражданската отговорност аспекти на задълженията на операторите в мрежата на морския транспорт и въвежда финансова защита за морските лица в случай на изоставяне.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  20

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка -1 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 2 – параграф 1

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

-1а. В член 2 параграф 1 се заменя със следния текст:

 

„1. Настоящата директива се прилага за:

 

- кораби с бруто тонаж равен или по-голям от 300 тона, освен ако не е предвидено друго, и

 

- морски райони под юрисдикцията на държавите-членки, в съответствие с международното право.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  21

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 1 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква в

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1а. В член 2, параграф 2, буква в) се заменя със следния текст:

 

„в) за корабни запаси и оборудване, което се ползва на борда.“

Обосновка

Изменение 62 на ЕП от първо четене. Горивото в трюма на корабите до 5000 тона трябва да бъде също включено в приложното поле на настоящата директива.

Изменение  22

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а) – точка i а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква a – тире (ново)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

iа. В член 3, буква a, се добавя ново тире::

 

„-„Конвенция от 1996 г.“ означава обобщеният текст на Конвенцията от 1976 г. относно ограничаване на отговорността при морски искове, приета от Международната морска организация, изменен с Протокола от 1996 г.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  23

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а – точка i б (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква a – тире (ново)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

iб. В член 3, буква a, се добавя ново тире:

 

„-„Резолюция А.930(22) на ММО“ означава Резолюция на Асамблеята на Международната морска организация и на Административния съвет на Международната организация на труда, озаглавена „Насоки за предвиждането на финансово обезпечение в случай на изоставяне на морски лица.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  24

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а – точка ii

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква a – тире (ново)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Към член 3, буква а, се добавя следното ново тире:

 

„- Резолюция LEG. 3(91) на юридическия комитет на ММО от 27 април 2006 г. относно приемането на Насоки относно справедливото отношение към морския персонал при морски произшествия;“

Обосновка

Изменение 18 на ЕП от първо четене (актуализирано). Засилващата се тенденция за криминализиране на екипажите на кораби не се отразява благоприятно на сигурността на корабоплаването. От страх да не бъдат арестувани, капитаните често забавят повикването на помощ. По този начин може да се увеличат щетите на кораба и опасността от катастрофа. Насоките, приети от ММО, представляват стъпка в правилната посока.

Изменение  25

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 - буква б а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква к а (нова)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

ба) добавя се следната буква:

 

„ка) „корабособственик“ означава собственик на кораб, или друга организация или лице, като арматьор, агент или беърбоут-чартьор, на когото корабособственикът е поверил отговорността за дейността на кораба, и който, поемайки тази отговорност, е приел да изпълнява всички произтичащи от това задачи и задължения;“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  26

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква х)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

х) „нуждаещ се от помощ кораб“ е кораб в ситуация, различна от такава, която изисква спасяване на хора на борда, но която може да причини загуба на кораба или екологична или навигационна опасност.

х) „нуждаещ се от помощ кораб“ е кораб в ситуация, която може да причини загуба на кораба или екологична или навигационна опасност. Спасяването на хора на борда се регулира от Международната конвенция за търсене и спасяване по море (конвенция „SAR”), която има предимство пред разпоредбите на настоящата директива“;

Обосновка

Съветът въвежда тази нова дефиниция „нуждаещ се от помощ кораб“ на основата на насоките на ММО относно местата за убежище за нуждаещи се от помощ кораби. Докладчикът може да се съгласи с това, но счита формулировката на Съвета за твърде несполучлива. Тя оставя впечатлението, че спасяването на хора на борда не е от значение. При това целта е да се изясни, че спасяването на хора на борда се регулира с предимство от Конвенцията за търсене и спасяване по море от 1979 г.

Изменение  27

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква в

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква х а (нова)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

ха) „гражданска отговорност“ за целите на Конвенцията от 1966 г. означава отговорността, по силата на която трета страна по отношение на морската транспортна операция, причинила вредите, има право на иск, при ограниченията на член 2 от Конвенцията от 1996 г., с изключение на вземания, покрити от Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета от... [относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария];“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  28

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква в

Директива 2002/59/ЕО

Член 3 – буква ф а (нова)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

фа) „LRIT“ означава система, която предава автоматично разпознаване и проследяване на морския трафик на дълги разстояния в съответствие с Регламент 19, глава V от Конвенцията за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS).

Обосновка

Изменение 20 на ЕП от първо четене.

Изменение  29

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 2 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 4 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. След точка 2а се добавя нова точка 2б:

 

Добавя се следният член:

 

Освобождаване

 

Член 4а

 

1. Държавите-членки могат да освобождават редовните услуги, осъществявани между пристанища на тяхна територия, от изискването, предвидено в член 4, когато са налице следните условия:

 

а) компания, ползваща редовни услуги, предвидени по-горе, установява и поддържа списък на съответните кораби и го предава на заинтересованата компетентна служба;

 

б) за всяко извършено пътуване информациите, изброени в приложение I, точка 3, се държат на разположение на компетентните органи при поискване. Компанията следва да установи вътрешна система, гарантираща електронното предоставяне на въпросната информация на компетентния орган денонощно и незабавно след получаването на искането, в съответствие с член 4, параграф 1;

 

в) всяко отклонение с шест часа или повече от вероятния час на пристигане в пристанището на местоназначение или пилотната станция се съобщава на пристанището на местоназначение в съответствие с член 4;

 

г) изключения се правят само за отделни кораби за специална транспортна услуга;

 

д) дадена транспортна услуга се счита за редовен рейс, при условие че следва да се осъществява най-малко в продължение на един месец;

 

е) изключения от посочените в член 4 изисквания се ограничават до пътувания с предвидено времетраене от максимално 12 часа.

 

2. Когато редовна международна услуга се осъществява между две или повече държави, от които поне една е държава-членка, всяка от заинтересованите държави-членки може да поиска от другите държави-членки да се допусне освобождаване на тази услуга. Всички заинтересовани държави-членки, включително и заинтересованите крайбрежни държави, сътрудничат за допускането на освобождаване за съответната услуга в съответствие с условията, предвидени в параграф 1.

 

3. Държавите-членки проверяват периодично дали условията, предвидени в параграфи 1 и 2, се изпълняват. Когато поне едно от тези условия вече не се изпълнява, държавите-членки оттеглят незабавно привилегията за освобождаване на заинтересованата компания.

 

4. Държавите-членки съобщават на Комисията списък с освободените съгласно настоящия член компании и кораби, както и всяко обновяване на този списък.

Обосновка

Съгласно член 4 от директивата корабите, които пътуват към пристанище на държава-членка, са задължени да предоставят информацията, предвидена в приложение I, точка 1, преди влизане в пристанището. Натоварването, което това изискване предизвиква за кораби, извършващи редовни услуги, е прекомерно голямо. Също така и задължението на пристанищните органи да прехвърлят предварителната информация относно акостирането на кораби, които извършват редовни услуги, на националната система за контрол на движението на корабите, с цел последващо препращане към системата на Общността SafeSeaNet, е неоснователно.

Изменение  30

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 3 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 6 б (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a) Добавя се следният член 6б:

 

"Член 6б

 

Използване на система за разпознаване и проследяване на кораби на дълги разстояния (LRIT)

 

1. Всеки кораб, участващ в международни рейсове, спиращ на пристанище на държава-членка, се оборудва със система за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT) в съответствие с регламент 19, раздел V от Конвенцията за безопасност на човешкия живот по море (SOLAS) и стандартите за изпълнение и функционалните изисквания, приети от ММО.

 

Комисията определя в сътрудничество с държавите-членки изискванията за поставяне на оборудване за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT) на борда на кораби, плаващи в обсега на постоянни станции за наблюдение AIS на държавите-членки, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2 и представя на ММО подходящи мерки.

 

2. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат за създаването на Европейски център за данни LRIT, който да отговаря за обработката на информация за разпознаване и проследяване на далечни разстояния.

 

Европейският център за данни LRIT е част от Европейската система за обмен на морска информация SafeSeaNet. Разходите, свързани с измененията на националните елементи на SafeSeaNet, необходими за включване на информацията от LRIT, се поемат от държавите-членки.

 

Държавите-членки установяват и поддържат връзка с Европейския център за данни от системата за автоматично разпознаване и проследяване на дълги разстояния (LRIT).

 

3. Комисията определя политиката и принципите за достъп до информация, съдържаща се в Европейския център за данни LRIT в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.“

Обосновка

Внасяне на изменение 59 на ЕП от първо четене за повторно обсъждане, като са нанесени някои промени, за да се вземат предвид най-новите развития. Целта е да се отрази в общностното законодателство постигнатият в ММО напредък по отношение на системите LRIT.

Изменение  31

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2002/59/ЕО

Член 12 – параграф 1 – уводни думи

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

Опасни или замърсяващи товари не могат да бъдат предоставени за превоз или натоварени на борда на кораб, независимо от размерите му, в пристанище на държава-членка, освен ако капитанът или операторът на кораба е получил декларация, съдържаща следната информация:

Товародатели, предлагащи опасни или замърсяващи товари за превоз в пристанище на държава-членка, издават, преди стоката да бъде взета на борда, на капитана или оператора на кораба, независимо от размерите му, декларация, съдържаща следната информация:

Обосновка

Изменение 25 на ЕП от първо четене. Трябва да бъде ясно казано, че товародателят е отговорен на първо място за предаването на капитана или на оператора на кораба на вярна информация относно товара.

Изменение  32

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2002/59/ЕО

Член 12 – параграф 1 – буква б)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) веществата, посочени в приложение I на конвенцията МАРПОЛ, таблицата с данните за безопасност с подробно описание на физикохимическите характеристики на стоките, включително техния вискозитет, изразен в cSt при 50°C и тяхната плътност при 15°C;

б) веществата, посочени в приложение I на конвенцията МАРПОЛ, таблицата с данните за безопасност, подборно посочваща физикохимическите характеристики на стоките (ако е необходимо), включително техния вискозитет, изразен в cSt при 50°C и тяхната плътност при 15°C и другите данни, които се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с резолюция MSC. 150(77) на ММО;

Обосновка

Изменение 26 на ЕП от първо четене (леко изменено). Желателно е да се осигури съответствието на данните с договореното в тази връзка в рамките на ММО.

Изменение  33

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2002/59/ЕО

Член 12 – параграф 1 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

След буква в) се добавя нов параграф 1а, както следва:

 

„1а. Плавателни съдове, идващи от пристанища извън Общността и плаващи към пристанище на държава-членка или място за закотвяне в териториалните води на държава-членка, които имат опасни или замърсяващи вещества на борда, трябва да притежават декларация от товародателя, в която да е включена следната информация:

 

а информацията, упомената в приложение І, раздел 3

 

б) изискваната информация по параграф 1, букви б) и в) на настоящия член.

Обосновка

Изменение 27 на ЕП от първо четене. Товародателят трябва да предаде на капитана или оператора на кораба лист с данни, съдържащи физикохимическите характеристики и вискозитета на минералните масла, които трябва да превозва. Консултации в рамките на сектора показват, че тази информация е много важна в случай на възникване на проблем с кораба. По тази причина докладчикът счита, че и плавателни съдове, идващи от пристанища извън Общността и плаващи към европейско пристанище, също така следва да разполагат с тази информация.

Изменение  34

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2002/59/ЕО

Член 12 – параграф 1 – последно изречение

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Последното изречение от член 12, параграф 1 се преобразува в отделен параграф 1б и се изменя както следва:

Товародателят се задължава да предаде на капитана или на оператора на кораба такава декларация и да гарантира, че предоставеният за превоз товар действително отговаря на декларираното в съответствие с първия параграф.“;

„Товародателят се задължава да гарантира и да носи отговорност за това, предоставеният за превоз товар действително да отговаря на декларираното в съответствие с параграфи 1 и 1а.“

Обосновка

Изменение 28 на ЕП от първо четене. Също така трябва да се изясни, че операторът или капитанът не може да бъдат подведени под отговорност, ако товародателят е дал непълна, погрешна или заблуждаваща информация относно товара. Последната алинея следва да бъде отделен параграф на член 12, тъй като се отнася до предишните два параграфа.

Изменение  35

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 4 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 14 – параграф 2 – буква в

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

4а. В член 14, параграф 2, буква в) се заменя със следния текст:

 

„в) при поискване всяка държава-членка трябва да е в състояние незабавно да изпраща на националните и местни компетентни органи на друга държава-членка в рамките на SafeSeaNet информация относно кораба и опасните или замърсяващи товари на борда, ако това е изключително необходимо за сигурността по море, сигурността или опазването на морската среда.“

Обосновка

Изменение 64 на ЕП от първо четене (леко изменено). Обсегът на приложение на този член в Директива 2002/59/EО не е ясен. В това изменение докладчикът желае да поясни, че целта не е корабите да предават автоматично тази информация и че това е необходимо само тогава, когато ситуацията го изисква. Виж в тази връзка и изменение 3.

Изменение  36

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Директива 2002/59/ЕО

Член 16 – параграф 1 – буква г)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

г) кораби, които не са представили, или нямат удостоверения, за сключени застраховки или финансови гаранции съгласно общностното законодателство и международните правила;

г) кораби, които не са представили, или нямат удостоверения за сключени застраховки или финансови гаранции съгласно настоящата директива и международните правила;

Обосновка

Съветът е пропуснал да се позове на горепосоченото предложение за директива COM(2005)0593 и COM(2007)0674, тъй като тя така или иначе не подкрепя това предложение. Европейският парламент е страната, която желае приемането на тази директива. Ето защо е желателно да се запази позоваването на това предложение в текста.

Изменение  37

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Директива 2002/59/ЕО

Член 18 а – параграф 1 – буква б

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) те могат, без да се засяга задължението за оказване на помощ на нуждаещи се от помощ кораби и други задължения, произтичащи от съответните международни правила, да изискат кораб, който е в засегнатия район и има намерение да навлезе в или да напусне пристанище или терминал или място за закотвяне, да отговаря на изискванията за устойчивост и мощност, съизмерими със състоянието на ледовете в засегнатия район.

б) те могат, без да се засяга задължението за оказване на помощ на нуждаещи се от помощ кораби и други задължения, произтичащи от съответните международни правила, да изискат кораб, който е в засегнатия район и има намерение да навлезе в или да напусне пристанище или терминал или място за закотвяне, да докаже с документи, че отговаря на изискванията за устойчивост и мощност, съизмерими със състоянието на ледовете в засегнатия район.

Обосновка

Изменение 30 на ЕП от първо четене. Органите не следва да имат право по произволна преценка да забраняват на кораби да навлизат в пристанища или да ги напускат. Съответна документация следва да служи като достатъчно доказателство.

Изменение  38

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 2002/59/ЕО

Член 19 – параграф 3 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

7. В член 19 се добавя параграф 3а:

 

„3а. В съответствие с националното си законодателство държавите-членки прилагат насоките на ММО относно справедливото отношение към морския персонал при морски произшествия, по-специално по отношение на капитана и екипажа на кораб, нуждаещ се от помощ и намиращ се във води под тяхна юрисдикция.“

Обосновка

Изменение 35 на ЕП от първо четене (леко изменено). Тези насоки са разработени в отговор на засилващата се тенденция за криминализиране на капитаните и екипажите на кораби. Както в случая „Ерика“, така и при „Престиж“ капитанът беше арестуван, без да е установена вина. Страхът от арестуване в случай на произшествие по море подтиква понякога капитаните да закарат повредения кораб във водите на друга държава-членка. Това засилва опасността от увеличаване на щетите на кораба.

Изменение  39

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 7 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 19 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

7а. Добавя се следният член 19 а:

 

„Член 19а

 

Компетентен орган за приемане на нуждаещи се от помощ кораби:

 

1. Всяка държава-членка посочва компетентен орган, който притежава необходимата компетентност и е независим дотолкова, доколкото по време на спасителните операции има правомощия да взема решения на собствена отговорност във връзка с приемането на кораби с оглед на:

 

- предпазването на човешкия живот

 

- опазването на бреговите ивици

 

- опазването на морската среда

 

- безопасността по море

 

- свеждане на икономическите щети до минимум.

 

2. Органът, посочен в параграф 1 поема отговорност за изпълнението на плановете, посочени в член 20а.

 

3. Органът, посочен в параграф 1 може, наред с другото:

 

а) да ограничи движението на кораба или да го накара да следва конкретен курс. Това изискване не засяга отговорността на капитана за безопасно управление на неговия кораб;

 

б) да отправи официално предупреждение към капитана на кораба за преустановяване на заплахата за околната среда и морската безопасност;

 

в) да се качи на борда или да изпрати екип за извършване на оценка на щетите на кораба и степента на риска, за оказване на помощ на капитана за намиране на изход от ситуацията и за осигуряване на непрестанна информираност на компетентния брегови орган;

 

г) сам да повика и да разгърне спасителни работници, където е необходимо;

 

д) да нареди корабът да бъде насочван или теглен.“

Обосновка

Изменения 31, 32 и 33 на ЕП от първо четене. Това изменение цели да изясни на какви критерии трябва да отговаря компетентният орган по отношение на независимостта и какви са другите задачи, които трябва да поеме, освен решението за приемане на кораб в място за убежище. Голяма част от тези задачи са описани в неизчерпателния списък в приложение ІV на валидната Директива 2002/59/EО за контрол на движението на корабите. Докладчикът счита, че е желателно този списък да бъде включен в горепосочения член.

Изменение  40

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 – параграф 1

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Одобрението или отказът за приемане на нуждаещ се от помощ кораб подлежи на предварително оценяване на ситуацията, извършена въз основа на плана по член 20а, и на решение, взето от компетентните органи.

1. Органът, посочен в член 19а взема решение за приемането на кораб в място за убежище. Този орган гарантира, че бедстващи кораби подлежат на предварително оценяване на ситуацията, извършено въз основа на плана по член 20а и се допускат до място за убежище във всички случаи, в които с приемането на кораб в място за убежище се ограничава или избягва опасността, произтичаща от съпътстващите обстоятелства.

Обосновка

Докладчикът счита, че кораби следва да бъдат допускани до място за убежище във всички случаи, в които могат да бъдат ограничени рисковете и щетите. В отделни редки случаи обаче, например при опасност от експлозия, последствията от една експлозия в морето биха били в по-ниска степен унищожителни за хората и за околната среда, отколкото на мястото за убежище. По тази причина не може да се приеме, че приемането в място за убежище е винаги най-доброто решение.

Изменение  41

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Директива 2004/49/ЕО

Член 20 а – параграф 1

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки съставят план за отговор на заплахи, възникнали от нуждаещи се от помощ кораби във водите под тяхна юрисдикция;

1. Държавите-членки съставят план за отговор на заплахи, възникнали от нуждаещи се от помощ кораби във водите под тяхна юрисдикция и за да осигурят приемането на корабите и опазването на човешкия живот;

Обосновка

Изменение 36 на ЕП от първо четене.

Изменение  42

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 а – параграф 2 – буква в

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

в) информация относно крайбрежието на държавите-членки, които подпомагат оценяването на нуждаещ се от помощ кораб в място за убежище, включително описание на екологичните, икономически и социални фактори и природни условия;

в) информация относно крайбрежието на държавите-членки и всички аспекти, които дават възможност за бързо оценяване и вземане на решение относно избора на място за убежище с оглед приемане на нуждаещ се от помощ кораб, включително описание на екологичните, икономически и социални фактори и природни условия;

Обосновка

Съветът е променил текста на Комисията. В това изменение докладчикът желае да направи текста по-ясен. Необходимо е да се изготви ясен анализ на бреговата ивица, за да може на практика бързо да се вземе решение за избор на място за убежище. Наличието само на информация за бреговата линия не е достатъчно.

Изменение  43

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 а – параграф 3 – алинея 1

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки публикуват наименованията на компетентните органи по член 20, параграф 1, и на органите, определени заприемане и управление на сигнали за тревога.

3. Държавите-членки публикуват наименованията на компетентните органи по член 19а и на органите, определени за приемане и управление на сигнали за тревога, и адресите за контакт.

Обосновка

С това изменение, което следва от изменение 32, частично се възстановява оригиналният текст на Комисията.

Изменение  44

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 б (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9a. Добавя се следният член:

 

„Член 20 б

 

Режим на гражданска отговорност и финансови гаранции

 

Държавите-членки определят режима на гражданската отговорност на корабособствениците и осигуряват валидността на всички разпоредби на конвенцията от 1996 г. и относно правото на корабособствениците да ограничават отговорността си.

 

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че всеки собственик на кораб, плаващ под неин флаг, разполага с финансова гаранция за покриване на гражданската отговорност в съответствие с максималния размер, определен в Конвенцията от 1996 г.

 

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че всеки собственик на кораб, плаващ под флаг на трета страна, разполага с финансова гаранция, в съответствие с разпоредбите от първия параграф, от момента, в който този кораб навлезе в нейното изключително икономическо или съответно пространство. Финансовата гаранция трябва да е валидна поне за три месеца от датата на поискване.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  45

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 б (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 в (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9б. Създава се следният член:

 

„Член 20 в

 

Финансова гаранция в случай на изоставяне на морски лица

 

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че всеки собственик на кораб, плаващ под неин флаг, разполага с финансова гаранция за защита на морските лица, наети или заети на борда на кораба, в случай на изоставяне, в съответствие с Резолюция А.930(22) на ММО.

 

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че всеки собственик на кораб, плаващ под флаг на трета страна, разполага с финансова гаранция, в съответствие с разпоредбите от първа алинея, от момента, в който този кораб навлиза в нейно пристанище или терминал в открито море под нейна юрисдикция, или пуска котва в пространство под нейна юрисдикция.

 

Държавите-членки гарантират, че системата за финансова гаранция в случай на изоставяне на морски лица е достъпна, в съответствие с Резолюция А.930(22) на ММО.

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  46

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 в (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 г (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9в. Създава се следният член:

 

„Член 20 г

 

Удостоверения за финансова гаранция

 

1. Наличието и валидността на посочената в членове 20б и 20в финансова сигурност се доказват с едно или повече удостоверения.

 

2. Удостоверенията се издават от компетентните органи на държавите-членки, след като те се уверят, че корабособственикът отговаря на изискванията, определени в настоящата директива. При издаване на удостоверенията компетентните органи вземат предвид също така дали гарантът има регистрация на търговска дейност в ЕС.

 

Когато един кораб е регистриран в държава-членка, удостоверенията се издават или заверяват от компетентния орган на държавата, в която е регистриран корабът.

 

Когато един кораб е регистриран в трета страна, удостоверенията могат да бъдат издадени или заверени от компетентния орган на всяка държава-членка.

 

3. Условията за издаване и валидност на удостоверенията, и по-специално критериите и условията за издаване, както и мерките, които засягат предоставящите финансови гаранции, се определят от Комисията. Тези мерки, които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

 

4. Удостоверенията съдържат следните сведения:

 

а) име на кораба и пристанище на регистрация;

 

б) име на собственика и основно място на осъществяване на стопанска дейност;

 

в) вид гаранция;

 

г) наименование и основно място на осъществяване на стопанска дейност на застрахователя или на друго лице, предоставящо гаранцията, и, по целесъобразност, седалището на институцията, където е сключена застраховката или издадена гаранцията;

 

д) срок на валидност на удостоверението, който не е по-дълъг от срока на валидност на застраховката или гаранцията.

 

5. Удостоверенията се съставят на официалния(ите) език(ици) на издаващата държава-членка. Ако използваният език не е английски или френски, текстът включва превод на един от тези езици.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  47

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 г (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 д (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9г. Създава се следният член:

 

„Член 20 д

 

Уведомление за удостоверение за финансова гаранция

 

1. Удостоверението се намира на борда на кораба и копие от него се депозира при съответния орган, към който корабът е регистриран, или, ако корабът не е регистриран в държава-членка, при съответния орган на държавата, издала или заверила удостоверението. Съответният орган предава екземпляр от преписката на Службата на Общността, предвидена в член 20и, за да го включи в регистъра.

 

2. Операторът, представителят или капитанът на кораб, навлизащ в изключителното икономическо или съответно пространство на държава-членка в случаите, посочени в член 20б, уведомява властите на тази държава-членка, че на борда е налице удостоверение за финансова гаранция.

 

3. Операторът, представителят или капитанът на кораб, който пътува към пристанище или терминал в открито море под юрисдикцията на държава-членка, или който желае да пусне котва в пространство под юрисдикцията на държава-членка в случаите, посочени в член 20в, уведомява властите на тази държава-членка, че на борда е налице удостоверение за финансова гаранция.

 

4. Компетентните органи на държавите-членки имат възможност да обменят информацията, предвидена в параграф 1, посредством общностната платформа за обмен на морски данни SafeSeaNet.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  48

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 д (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 е (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

. Създава се следният член:

 

„Член 20 е

Санкции

 

Държавите-членки следят за спазването на правилата, установени в настоящата директива, и определят санкции за нарушаване на тези правила. Санкциите са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  49

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 е (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 ж (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9е. Създава се следният член:

 

„Член 20 ж

 

Взаимно признаване на удостоверения за финансова гаранция от държавите-членки

 

Всяка държава-членка признава удостоверенията, издадени или заверени от друга държава-членка по член 20г, за всички цели на настоящата директива и ги счита за имащи същата стойност като удостоверенията, които тя самата издава или заверява, дори и когато корабът не е регистриран в държава-членка.

 

Държава-членка може по всяко време да поиска консултация с държавата, издаваща или заверяваща удостоверението, ако счете, че застрахователят или предоставящият гаранцията, упоменат в удостоверението, не е финансово способен да изпълни задълженията, произтичащи от настоящата директива.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  50

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 ж (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 з (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9ж. Създава се следният член:

 

„Член 20 з

 

Пряко действие срещу предоставящия финансовата гаранция за гражданска отговорност

 

Всяко искане за компенсиране на щета, причинена от кораба, може да бъде отправено директно към предоставящия финансовата гаранция за гражданска отговорност, която покрива гражданската отговорност на собственика.

 

Предоставящият финансовата гаранция може да разчита на средствата за защита, на които самият собственик би имал право да се позове, с изключение на основаващите се на обявяване на несъстоятелност или ликвидация.

 

Предоставящият финансовата гаранция може също да се позове на факта, че щетата е причинена от умишлен пропуск от страна на собственика. Той обаче не може да разчита на никое от средствата за защита, на които би могъл да се позове в случай на действие, предприето от собственика срещу него.

 

Предоставящият финансовата гаранция може във всички случаи да иска собственикът да бъде включен в производството.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  51

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 з (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 и (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9з. Създава се следният член:

 

„Член 20 и

 

Служба на Общността

 

Създава се Служба на Общността, отговорна за поддържането на пълен регистър на издадените удостоверения, за наблюдението и актуализирането на тяхната валидност, и за проверка на съществуването на финансови гаранции, регистрирани от трети държави.“

Обосновка

Предложенията на Комисията във връзка със система на Общността за контрол на движението на корабите и за гражданската отговорност на корабособствениците са два елемента на „третия пакет за морска безопасност“ и представляват една цялост от взаимосвързани предложения.

В съответствие с член 62, параграф 12 от Правилника за дейността на Парламента това изменение има за цел да вземе предвид новата правна ситуация, възникнала след първото четене вследствие на решението на Съда на Европейските общности от 24 юни 2008 г. по дело C-188/07.

Изменение  52

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 й (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9а. Създава се член 20 и, параграфи 1 и 2 както следва:

 

„Член 20 й

 

Финансови гаранции и компенсация

 

1. Липсата на удостоверение за сключена застраховка или финансова гаранция не освобождава държавите-членки от задължението за предварителна оценка и решение по член 20 и сама по себе си не е достатъчна причина дадена държава-членка да откаже да приеме кораб в място за убежище.

 

2. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 1, при приемане на кораб в място за убежище, държавата-членка може да поиска от оператора на кораба, агента или капитана да представят удостоверение за сключена застраховка или финансова гаранция по смисъла на настоящата директива, покриваща неговата отговорност за вреди, причинени от кораба. Изискването на това удостоверение не трябва да води до забавяне на приемането на кораб.

Обосновка

Изменения 39 и 40 на ЕП от първо четене. Съветът е премахнал напълно член 20б относно финансовите гаранции, както и измененията на Парламента по този въпрос. Член 20б се внася отново за обсъждане, като докладчикът подчертава факта, че липсата на застраховка не означава, че на кораб, нуждаещ се от помощ, не трябва да се оказва подкрепа или да се предоставя място за убежище. Държавата-членка може да поиска удостоверение или доказателство за застраховка, с цел да попълни документацията си, но това не трябва да забавя спасителните операции, спасяването на човешки живот и избягването на екологична катастрофа.

Изменение  53

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 9 б (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 20 к (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

9б. Създава се член 20 к, параграф 3, както следва:

 

„Член 20 к

 

3. Държавите-членки осигуряват възстановяването на разходите и потенциалните икономическите загуби, които претърпява пристанището, в резултат на решение, взето по член 20, параграф 1, ако подобни разходи или икономически загуби не са възстановени в рамките на разумен срок от собственика или оператора на кораба, съгласно настоящата директива и съществуващите международни компенсаторни механизми.“

Обосновка

Изменение 41 на ЕП от първо четене. Докладчикът внася отново член 20б във вида, в който е бил изменен от Парламента на първо четене. Приемането на кораб може да причини щети и разходи за пристанището. Парламентът няколкократно призовава за система за обезщетяване на пристанища и места за убежище. Съществуващите фондове и конвенции (от които повечето още не са в сила) в определени случаи не могат да бъдат използвани за компенсиране на икономическите загуби, причинени на пристанището. Докладчикът призовава за създаване на режим за обезщетяване в тези изключителни случаи.

Изменение  54

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 10

Директива 2002/59/ЕО

Член 22 а – параграф 3

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. За да осигурят ефективен обмен на информацията, посочена в настоящата директива, държавите-членки гарантират, че националните или местни системи, създадени за събиране, обработка и съхраняване на информация, могат да бъдат свързани с SafeSeaNet. Комисията гарантира, че SafeSeaNet работи двадесет и четири часа в денонощието“;

3. За да осигурят ефективен обмен на информацията, посочена в настоящата директива, държавите-членки гарантират, че националните или местни системи, създадени за събиране, обработка и съхраняване на информация, могат да бъдат свързани със SafeSeaNet. Комисията гарантира, че SafeSeaNet работи двадесет и четири часа в денонощието. Основните принципи на SafeSeaNet са посочени в приложение ІІІ“.

Обосновка

Изменение 58 на ЕП от първо четене (изменен текст). След задълбочено обсъждане се оказва по-добре не да се промени определението на SafeSeaNet (виж изменение 58), а член 22а. Принципите на SafeSeaNet могат да бъдат включени в Приложение ІІІ, което трябва да се изготви в консултация с Комисията.

Изменение  55

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 10

Директива 2002/59/ЕО

Член 22 а – параграф 3 а (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

В член 22 а се добавя нов параграф 3а както следва:

 

„3а. При сътрудничество в рамките на регионални споразумения или в рамките на трансгранични, междурегионални или транснационални проекти, държавите-членки гарантират, че разработените информационни системи или мрежи отговарят на изискванията на настоящата директива и са съвместими и свързани с Европейската система за обмен на морска информация SafeSeaNet.“

Обосновка

Изменение 42 на ЕП от първо четене.

Изменение  56

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 12 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 24 – параграф 1 a (нов) и 1 б (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

12а. В член 24 се добавят следните параграфи 1а и 1б:

 

„1а. Държавите-членки, в съответствие с техните национални законодателства, се уверяват, че публикуването на предадените от корабите данни относно системата за автоматична идентификация (AIS) и системата за разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT), не представляват заплаха за безопасността, сигурността и/или защитата на околната среда или не нарушават конкуренцията между операторите на кораби. По-специално, те не разрешават публичното разпространение на информация относно товара и лицата на борда, освен ако капитанът или операторът на плавателния съд не е дал съгласието си за подобно използване на информацията.

 

1б. Комисията проучва потенциални проблеми в областта на сигурността на мрежата и информацията, които биха могли да бъдат предизвикани от мерките, предвидени в настоящата директива, по-специално членове 6, 6а, 14 и 22а от нея и предлага подходящи изменения на приложение ІІІ с цел подобряване на сигурността на мрежата.“

Обосновка

Изменения 66 и 49 на ЕП от първо четене (изменен текст). Настоящата директива и по-специално разпоредбите относно AIS и SafeSeaNet пораждат при засегнатите лица многобройни въпроси във връзка с поверителността. Те се страхуват, че информацията, която минава през тези мрежи, не е достатъчно защитена срещу търговска злоупотреба и шпионаж. Държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на злоупотреби.

Изменение  57

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 12 б (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Член 27

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 27 се заменя, както следва:

 

„Член 27

 

Процедура за изменение

 

1. Определенията в член 3, позоваванията на актове на Общността и на ММО и на приложенията, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 28, параграф 2, за да бъдат приведени в съответствие с правото на Общността или международното право, което е било прието, изменено или въведено в сила, доколкото тези изменения не разширяват приложното поле на настоящата директива.

 

2. Освен това приложения I, III и IV на настоящата директива могат да бъдат изменени в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 28, параграф 2, в светлината на натрупания с настоящата директива опит, доколкото тези изменения не разширяват нейното приложно поле.“

Обосновка

Изменението на приложенията въз основа на придобития опит следва да се извърши съгласно новата процедура по регулиране с контрол, така че Парламентът да може да възрази, ако счита това за необходимо.

Изменение  58

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 13 а (нова)

Директива 2002/59/ЕО

Приложение I – параграф 4 – тире Ч

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

В приложение І, тире Ч на точка 4 се заменя със следния текст:

 

„- Ч. Разни информации:

 

- характеристики и приблизително количество гориво в трюма за корабите, превозващи гориво в трюма,

 

- условия на корабоплаване“.

Изменение  59

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 – точка 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива най-късно до …. Те незабавно изпращат на Комисията текста на тези мерки.

1. Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и таблица на съответствията между тези разпоредби и настоящата директива.

Обосновка

Както първоначално беше предложено от Комисията, държавите-членки следва да бъдат задължени да изготвят таблици за съответствия, от които да се вижда ясно с кои разпоредби изискванията на настоящата директива са транспонирани в националното законодателство. Тези таблици са необходими, за да може Комисията да извърши щателна проверка, дали директивата е транспонирана правилно и дали се изпълнява правилно от държавите-членки.

(1)

Приети текстове от 25.4.2007, P6_TA(2007)0146.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Потъването на кораба „Ерика“ (декември 1999 г.) и аварията с танкера „Престиж“ показаха по срамен начин неспособността на европейската политика и на действията на държавите-членки да се справят в случай на корабна катастрофа.

Ето защо Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент предприеха през последните години многобройни усилия за укрепване на политиката в областта на сигурността на корабоплаването. В рамките на по-малко от три години бяха приети два пакета от мерки.

На 23 ноември 2005 г. Европейската комисия прие трети пакет със седем мерки. Преразглеждането на Директивата за контрол на движението на корабите е една от тези седем мерки. За да стане ясно значението на изменението на съществуващата директива, нека най-напред направим кратко обобщение на предисторията:

Първата директива за контрол на движението на корабите (2002 г.) беше приета в резултат на потъването на танкера „Ерика“ край френското крайбрежие. Тъй като танкерът „Ерика“ се беше сблъскал с проблеми във връзка с приемането му в пристанище за убежище, Комисията разработи европейска политика, съдържаща разпоредби за места за убежище, както и система за по-добро проследяване на движението на корабите по продължението на европейските крайбрежия.

В рамките на разискванията във връзка с тази първа директива за контрол на движението на корабите, докладчикът се застъпи първо за задължително застраховане на корабите и второ за въвеждане на режим за обезщетение с цел възстановяване на разходите и потенциалните загуби, които претърпява пристанище, приело кораб, изпаднал в трудно положение. В този момент предложение на законодателни мерки в тази връзка се счете прибързано. Решено беше все пак да бъдат обмислени и двете предложения. На 27 юни 2002 г., под испанското председателство на ЕС, директивата беше приета окончателно. Държавите-членки се задължиха да транспонират разпоредбите на директивата до февруари 2004 г.

По-малко от шест месеца след като Съветът беше дал съгласието си за правната рамка за приемане на бедстващи кораби, се случи аварията с танкера „Престиж“ (ноември 2002 г.). Въпреки правната рамка, която тъкмо беше приета, испанските органи изтеглиха кораба в открито море. В резултат на това 77 000 тона петрол замърсиха преди всичко испанското крайбрежие.

След тази екологична катастрофа държавите-членки взеха решение да изместят напред датата за представяне на плановете за приемане на кораби, изпаднали в бедстващо положение. Европейският парламент взе решение за създаване на временна комисия за подобряване на сигурността по море (MARE). В резултат на това беше приета резолюция (21 април 2004 г.), в която Парламентът призовава между другото за:

- пълно прилагане от страна на всички държави-членки на съществуващите разпоредби за приемане на бедстващи кораби;

- установяване на ясна структура по отношение на вземането на решение и командването в бедствено положение по море, както и определяне на независим орган, притежаващ правомощията и познанията, необходими за вземане на решения, най-вече относно избора и насочването към място или пристанище за убежище;

- предложения от страна на Комисията за финансово обезщетяване за местата за убежища;

- извършване на проучване на възможностите за въвеждане на задължително застраховане на кораби в европейски води.

На 23 ноември 2005 г. Комисията прие предложение за директива за изменение на Директива 2002/59/ЕО. В много аспекти това предложение отговаря на изискванията на Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия и различни други участници:

- по-строга политиката по отношение на приемането на кораби, изпаднали в бедствено положение по море;

- определяне от страна на държавите-членки на компетентен независим орган за приемане на кораби, изпаднали в бедствено положение по море;

- мерки в случай на образуване на ледове

- начин на действие при незастраховани кораби;

- разработване на Safe Sea Net, Европейска система за обмен на морска информация .

Същевременно Комисията излезе с редица нови предложения:

- задължително използване на AIS от риболовни кораби с обща дължина над 15 метра;

- по-строги задължения на товародателя по отношение на предоставянето на информация.

На първо четене Европейският парламент подкрепи предложението на Комисията във всяко отношение. Измененията, предложени от Европейския парламент имаха за цел единствено да формулират предложението на Комисията по-разбираемо и да изтъкнат по-ясно някои принципни въпроси. Става въпрос най-вече за следното:

- независимостта, компетентността и задачите на компетентния орган за приемане на кораби, изпаднали в бедствено положение по море;

- прилагане на насоките на ММО относно справедливото отношение към капитана и екипажа в случай на произшествие;

- приемане на незастраховани кораби в място за убежище: кораби, които няма застраховка, се считат за подозрителни. Липсата на удостоверение за застраховка не може обаче да бъде причина за отказване на прием на кораб в място за убежище;

- задължението на товародателя за предоставяне на информация трябва да важи за всеки кораб, акостиращ в европейско пристанище. Товародателят има задължение и носи отговорност за предоставяне на достоверна информация;

- Режим за обезщетяване на пристанища и места за убежище във всички случаи, които не попадат в приложното поле на съществуващите международни конвенции.

- значение на поверителността на данните от AIS и SafeSeaNet, необходимост от по-нататъшни проучвания с цел по-добра защита на данните от злоупотреба.

В един аспект Европейският парламент поиска облекчаване на изискванията, а именно по отношение на оборудването на риболовни кораби със системи за автоматична идентификация на корабите AIS. Парламентът отхвърли оборудването със системи AIS на кораби с обща дължина под 24 метра и призова за по-гъвкав график, както и за гаранции относно поверителността и използването на данни от AIS за цели, които не се отнасят до сигурността.

Оценка на общата позиция на Съвета

В рамките на Съвета по транспорта от 8 и 9 юни 2006 г. Съветът прие „общ подход“ по отношение на предложението, което принципно съдържа всички елементи, включени в общата позиция на съвета. Европейският парламент прие препоръката на Съвета на първо четене на 25 април 2007 г. С други думи Съветът в нито един момент не се е съобразил със становището на Европейския парламент. Съответен е и резултатът. Съветът е приел само пет изменения на Европейския парламент.

Предложения на докладчика на второ четене

Докладчикът е убеден, че първоначалното предложение на Комисията, както и измененията на Парламента на първо четене, представляват добра основа за по-нататъшно подобряване на европейската политика относно приемането на кораби, изпаднали в бедствено положение. Тъй като Съветът не взе предвид становището на Парламента на първо четене и освен това заличи някои от предложенията на Комисията, докладчикът предлага, така да се каже да се върне напълно към становището на Европейския парламент на първо четене:

- Определяне на компетентен независим орган

Определянето на компетентен независим орган за приемане на кораби, изпаднали в трудно положение е представлявало винаги настоятелно желание на Парламента, което намира пълна от страна на Европейската комисия. Последвалите една след друга катастрофи и по-малки аварии водят до заключението, че често пъти се губи много време поради факта, че не е ясно, кой за какво отговаря, или по причина, че лицата, оправомощени да вземат решение, трябва да се позоват на експертните познания на работна група, която често се съставя ad hoc.

Разпоредбите на Съвета в тази връзка са неясни и на практика не водят до никакво подобрение на положението.

Измененията, предложени от докладчика, не изискват от държавите-членки да се откажат изцяло от вътрешната си структура. По-скоро става въпрос за това, компетентният орган да притежава необходимата независимост и необходимите експертни познания (в областта на корабоплаването), за да може в момент на произшествие да реши самостоятелно кой е най-ефикасният начин да се избегне катастрофа, или максимално да се ограничат последиците от авария.

- Понятието „нуждаещ се от помощ кораб“ спрямо „бедстващ кораб “

Комисията, с подкрепата на Европейския парламент, използва понятието „бедстващ кораб“. Позовавайки се на насоките на ММО за приемане на кораби, нуждаещи се от помощ, Съветът използва понятието „нуждаещ се от помощ кораб“. Докладчикът може да се съгласи по този въпрос със Съвета, но според него дефинирането на понятието от страна на Съвета е незадоволително. Дефиницията на Съвета оставя впечатлението, че при приемането на кораби, изпаднали в трудно положение по море, човешкият живот няма значение. Връзката с международната конвенция от 1979 г. за търсене и спасяване по море (SAR), чиято цел е спасяването на човешки живот, трябва да бъде ясно подчертана.

- Справедливо отношение към капитана и екипажа в случай на катастрофа

Докладчикът призовава за прилагане на насоките на ММО относно справедливото отношение към екипажите на кораби. Съветът не дава становище по този въпрос. Тенденцията за криминализиране на екипажите на кораби обаче се отразява неблагоприятно върху сигурността на корабоплаването. От страх да не бъдат арестувани, капитаните често забавят повикването на помощ. По този начин се губи ценно време.

- Последици от липсата на удостоверение за сключена застраховка или финансова гаранция

Липсата на доказателство за финансова гаранция трябва да има значение при предварителната преценка и вземането на решение относно приемане на кораб, изпаднал в трудно положение. Естествено е да възникват проблеми, когато се помага на кораб, изпаднал в трудно положение, който не е (достатъчно) застрахован. Въпреки това не е желателно да се приемат в място за убежище единствено корабите, които са застраховани.

Съветът е решил да заличи член 20б на предложението на Комисията. Той е премахнал и всички препратки към Директивата относно гражданската отговорност на собствениците на кораби и предоставяните от тях финансови гаранции (COM(2005)0593 и COM(2007)0674, доклад на Savary).

- Режим за обезщетяване на места за убежище и пристанища

В изключителни случаи е възможно приемането на кораб да причини щети и разходи за съответното пристанище, които не се покриват от съществуващите фондове и конвенции. През отминалите години Парламентът многократно призоваваше за разработването на система за подобни случаи. Създаването на режим за обезщетяване би могло да намали съпротивата от страна на пристанищата да служат като място за убежище.

- Въвеждане на системи за автоматична идентификация за риболовни кораби

На първо четене Парламентът призова за облекчаване на съществуващите разпоредби както що се отнася до засегнатите от това задължение риболовни кораби, така и по отношение на временния график. Съветът не прие това предложение. Това е една от малкото точки, където предложенията на Съвета са по-строги от тези на Парламента. Докладчикът е съгласен със становището на Съвета. Очевидно система за автоматична идентификация AIS е необходима преди всичко за малки риболовни кораби, тъй като точно кораби от тази категория често пъти са жертва на сблъсъци с фатални последици за екипажа.

Заключение

Въпреки факта, че приемането на кораб, изпаднал в затруднения, беше един от големите проблеми както в случая с „Ерика“, така и в случая с „Престиж“, Съветът отказва да определи ясно органа, притежаващ правомощия за вземане на решение в случай на катастрофа. Ето защо докладчикът призовава държавите-членки да покажат отново необходимата политическа смелост, за да се направи стъпка напред по отношение на европейската политика за морска сигурност. Не бива да чакаме нова катастрофа да ни принуди да извършим това.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

05719/3/2008 – C6-0225/2008 – 2005/0239(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

25.4.2007 г.                    T6-0146/2007

Предложение на Комисията

COM(2005)0589 - C6-0004/2006

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

19.6.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

19.6.2008 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Dirk Sterckx

24.6.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

14.7.2008 г.

25.8.2008 г.

4.9.2008 г.

 

Дата на приемане

4.9.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Дата на внасяне

9.9.2008 г.

Последно осъвременяване: 15 септември 2008 г.Правна информация