Procedure : 2005/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0335/2008

Indgivne tekster :

A6-0335/2008

Forhandlinger :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Afstemninger :

PV 24/09/2008 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0446

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 314kWORD 382k
9. september 2008
PE 407.930v02-00 A6-0335/2008

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning)

(5722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Dominique Vlasto

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning)

(5722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (5722/3/2008 – C6-0224/2008),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0588),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0208),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0335/2008),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning

Betragtning 4 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(4a) Medlemsstaterne bør derfor tage de nødvendige skridt til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om søfarendes arbejdsstandarder, 2006, der i afsnit 5.2.1 indeholder bestemmelser om havnestatens ansvar.

Begrundelse

Denne konvention konsoliderer og opdaterer den internationale arbejdsret inden for søfart og er med til at forbedre sikkerheden til søs. Den indeholder bestemmelser vedrørende havnestatskontrollen. Der bør henvises til denne konvention for at tilskynde medlemsstaterne til at ratificere den hurtigt.

Ændringsforslag  2

Rådets fælles holdning

Betragtning 4 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(4a) Medlemsstaterne bør træffe de dispositioner, der er nødvendige for at tilpasse deres nationale lovgivning til bestemmelserne i konventionen af 1996 vedrørende begrænsning af ansvar.

 

Af De Europæiske Fællesskabers Domstols dom i sag C-188/071 fremgår det, at erstatning til tredjeparter for skader forårsaget af affald er baseret på princippet "forureneren betaler" i overensstemmelse med Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald2 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader3 og giver ret til erstatning for alle de skader, der er sket, herunder hvor der ikke er fuldstændig dækning, og som falder uden for de nationale bestemmelser for gennemførelse af konventionerne.

 

1Dom af 24. juni 2008, Mesquer kommune, endnu ikke offentliggjort i samlingen.

 

2EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

 

3EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrørende havnestatskontrol og rederes privatretlige ansvar er to af elementerne i den tredje pakke vedrørende sikkerhed til søs og udgør en samling af indbyrdes forbundne forslag.

I overensstemmelse med artikel 62, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden skal dette ændringsforslag især tage hensyn til en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen, i dette tilfælde De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 24. juni 2008 i sag C-188/07.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning

Betragtning 15

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(15) Skibe, der anløber havne i Fællesskabet, skal underkastes periodiske og yderligere inspektioner, der omfatter en undersøgelse af på forhånd definerede områder for hvert skib, og de vil variere afhængig af skibstypen, inspektionstypen og resultaterne af tidligere havnestatskontrolinspektioner. Inspektionsdatabasen bør rumme elementer, hvormed der kan udpeges risikoområder, som skal kontrolleres ved hver inspektion.

(15) Periodiske og yderligere inspektioner bør omfatte en undersøgelse af på forhånd definerede områder for hvert skib, som vil variere afhængigt af skibstypen, inspektionstypen og resultaterne af den tidligere havnestatskontrol. Inspektionsdatabasen bør rumme elementer, hvormed der kan udpeges risikoområder, som skal kontrolleres ved hver inspektion.

Begrundelse

Hyppigheden af inspektionerne foregriber ikke deres indhold, som afhænger af skibets og inspektionens kategori og af de tidligere inspektioner. Af hensyn til en effektiv harmonisering af inspektionerne bør der foreligge checklister.

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning

Betragtning 18

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(18) Med henblik på at forsyne de kompetente havnestatskontrolmyndigheder med oplysninger om skibe i havn, fremsender havnemyndighederne eller de myndigheder eller instanser, der er udpeget til det, meddelelse om skibes ankomst, så vidt muligt så snart de modtages, afhængigt af bl.a. deres kapacitet til at afsætte tilstrækkelige ressourcer uden for deres normale kontortid.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse giver skibe, der ikke opfylder bestemmelserne, mulighed for at anløbe en havn om natten.

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning

Betragtning 19

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(19) Nogle skibe udgør en klar risiko for sikkerheden til søs og for havmiljøet på grund af deres ringe tilstand, flagstatens præstationer, og deres fortid. Det er derfor legitimt, at Fællesskabet sørger for, at sådanne skibe ikke kommer ind i medlemsstaternes havne. Forbuddet mod adgang bør være proportionelt og vil kunne resultere i et tidsubestemt forbud mod adgang, hvis skibets operatør konsekvent undlader at afbøde manglerne på trods af gentagne forbud mod adgang og tilbageholdelser i havne i Fællesskabet. Dette tidsubestemte forbud mod adgang bør kun hæves, hvis en række betingelser, der skal sikre, at det pågældende skib kan sejle i Fællesskabets farvande uden fare, og som navnlig vedrører skibets flagstat og rederi, er opfyldt. Listen over skibe, som er blevet nægtet adgang til havne i Fællesskabet, bør offentliggøres af hensyn til gennemsigtigheden.

(19) Nogle skibe udgør en klar risiko for sikkerheden til søs og for havmiljøet på grund af deres ringe tilstand, flagstaten, og deres fortid. Disse skibe bør derfor forbydes adgang til Fællesskabets havne og ankerpladser, medmindre det kan påvises, at de kan sejle i Fællesskabets farvande uden fare. Der bør fastsættes retningslinjer indeholdende procedurerne for at forbyde en sådan adgang og for ophævelse af dette forbud. Listen over skibe, som er blevet nægtet adgang til Fællesskabets havne og ankerpladser, bør offentliggøres af hensyn til gennemsigtigheden.

Begrundelse

Adgangsforbuddet bør ligeledes gælde for ankerpladser.

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning

Betragtning 22

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(22) Der bør være ret til at klage over afgørelser om tilbageholdelse truffet af myndighederne for at undgå urimelige afgørelser, som kan give anledning til unødvendig tilbageholdelse og forsinkelse.

(22) Der skal være ret til at klage over afgørelser om tilbageholdelse truffet af myndighederne for at undgå urimelige afgørelser, som kan give anledning til unødvendig tilbageholdelse og forsinkelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne er i henhold til dette direktiv forpligtet til at indføre ret til at klage over afgørelser om tilbageholdelse. Der skal derfor indføres en sådan ret. Udøvelsen af denne ret vil, hvor det er nødvendigt, sikre, at afgørelser om tilbageholdelse er rimelige, proportionelle og retfærdige.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning

Betragtning 25

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(25) Klager over leve- og arbejdsvilkår om bord på skibe bør gøres til genstand for undersøgelser. Klageren bør informeres om, hvilke foranstaltninger der er truffet i anledning af klagen.

(25) Klager fra personer, der har en berettiget interesse i leve- og arbejdsvilkår om bord på skibe, bør gøres til genstand for undersøgelser. Klageren bør informeres om, hvilke foranstaltninger der er truffet i anledning af klagen.

Begrundelse

Betragtningen tilpasses den pågældende artikel.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning

Artikel 1 – litra c

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

c) at gennemføre en havnestatskontrolordning i Fællesskabet, som er baseret på de inspektioner, der foretages i Fællesskabet og Paris MOU-regionen, med det formål at inspicere alle skibe med en hyppighed, der er afhængig af deres risikoprofil, således at skibe, der frembyder en højere risiko, underkastes en mere detaljeret og hyppigere inspektion.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – punkt 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4a. "havn": et land- og vandområde bestående af anlæg og udstyr, som hovedsagelig tjener til modtagelse af skibe, lastning og losning af skibe, oplagring af gods, modtagelse og udlevering af sådant gods samt passagerers ombordstigning og landgang.

Begrundelse

Det vil være indlysende at begrebet "havn" defineres i forbindelse med dette direktiv. Den foreslåede definition stammer fra forslaget til direktiv om adgang til markedet for havnetjenester.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – punkt 11

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

11) "natperiode": et tidsrum på mindst 7 timer, som fastsat ved national lovgivning, der under alle omstændigheder omfatter tidsrummet mellem 24.00 og 05.00.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse giver skibe, der ikke opfylder bestemmelserne, mulighed for at anløbe en havn om natten.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – punkt 15

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

15) "klage": enhver oplysning eller indberetning forelagt af enhver person med legitim interesse i skibets sikkerhed, herunder interesse i besætningsmedlemmers sikkerhed og sundhed, leve- og arbejdsvilkår om bord og forebyggelse af forurening.

15) "klage": enhver oplysning eller indberetning forelagt af enhver fysisk eller juridisk person med legitim interesse i skibets sikkerhed, herunder interesse i besætningsmedlemmers sikkerhed og sundhed, leve- og arbejdsvilkår om bord og forebyggelse af forurening.

Begrundelse

Det bør stå åbent for enhver med en berettiget interesse i skibets sikkerhed at indgive en klage.

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – punkt 17

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

17) "adgangsforbud": en afgørelse udstedt til skibsføreren, til det ansvarlige rederi og til flagstaten, hvori det meddeles, at skibet vil blive nægtet adgang til Fællesskabets havne.

17) "adgangsforbud": en afgørelse udstedt til skibsføreren, til det ansvarlige rederi og til flagstaten, hvori det meddeles, at skibet vil blive nægtet adgang til alle Fællesskabets havne og ankerpladser.

Begrundelse

Et adgangsforbud kan ikke defineres som et dokument. Der er først og fremmest tale om en afgørelse truffet af den kompetente myndighed. For at sikre at denne foranstaltning også gennemføres, bør også flagstaten orienteres om afgørelsen. Desuden bør adgangsforbuddet gælde alle havne og ankerpladser i Fællesskabet.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – punkt 23

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

23) "inspektionsdatabase": informationssystemet vedrørende havnestatskontroldata i Fællesskabet og Paris MOU-regionen.

23) "inspektionsdatabase": informationssystemet, der bidrager til gennemførelse af havnestatskontrolordningen under hensyntagen til data vedrørende de inspektioner, der foretages i Paris MOU-regionen.

Begrundelse

Inspektionsdatabasen er et afgørende element for gennemførelsen af havnestatskontrolordningen i Fællesskabet. Dette bør derfor være dens vigtigste sigte. I den udstrækning, det er ønskeligt og muligt, bør databasen også kunne anvendes som led i den nye Paris MOU-inspektionsordning.

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – stk. 23 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

23a) ”konvention af 1996: den sammenfattende tekst til konventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav, der er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation, som ændret ved protokollen af 1996

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrørende havnestatskontrol og rederes privatretlige ansvar er to af elementerne i den tredje pakke vedrørende sikkerhed til søs og udgør en samling af indbyrdes forbundne forslag.

I overensstemmelse med artikel 62, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden skal dette ændringsforslag især tage hensyn til en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen, i dette tilfælde De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 24. juni 2008 i sag C-188/07.

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for ethvert skib, der anløber en havn i en medlemsstat, med henblik på at indgå i en grænseflade mellem skib og havn, og dets besætning.

1. Dette direktiv gælder for ethvert skib, der anløber en havn eller en ankerplads i en medlemsstat, med henblik på at indgå i en grænseflade mellem skib og havn, og dets besætning.

Når der i dette direktiv henvises til skibe, der anløber en havn, er skibe for anker ligeledes omfattet af dette direktiv, medmindre andet er angivet.

 

Frankrig kan beslutte, at havnene i dette stykke ikke omfatter havne i de oversøiske departementer, der er omhandlet i traktatens artikel 299, stk. 2.

Frankrig kan beslutte, at havnene i dette stykke ikke omfatter havne i de oversøiske departementer, der er omhandlet i traktatens artikel 299, stk. 2.

Hvis en medlemsstat foretager en inspektion af et skib, der befinder sig i farvande under dens jurisdiktion, men som ikke er i havn, betragtes inspektionen som en inspektion i dette direktivs forstand.

Såfremt en medlemsstat udfører en inspektion af et skib i landets territorialfarvande, men uden for en havn, betragtes dette som en inspektion i medfør af dette direktiv.

Intet i denne artikel berører en medlemsstats ret til indgriben i henhold til de relevante konventioner.

Intet i denne artikel berører en medlemsstats ret til indgriben i henhold til de relevante internationale konventioner.

Medlemsstater, der ikke har søhavne, og som kan dokumentere, at af det samlede årlige antal individuelle fartøjer, der i løbet af de tre foregående år har anløbet deres flodhavne, er under 5% skibe, der er omfattet af dette direktiv, kan fravige bestemmelserne i dette direktiv.

Medlemsstater, der ikke råder over søhavne, kan på visse betingelser dispensere fra anvendelse af dette direktiv. Kommissionen vedtager efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3, foranstaltningerne til iværksættelse af denne undtagelsesmekanisme.

De giver senest på datoen for direktivets gennemførelse Kommissionen meddelelse om det samlede antal fartøjer og antallet af skibe, der anløb deres havne i løbet af ovennævnte treårsperiode, og underretter Kommissionen om enhver væsentlig ændring af ovennævnte tal.

 

Begrundelse

Det bør tydeligt fremgå, at ankerpladser er omfattet af denne artikel.

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opretholder passende kompetente myndigheder med det fornødne personale, navnlig kvalificerede inspektører, til inspektion af skibe, og iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at inspektørerne udfører deres opgaver som fastlagt i dette direktiv, og navnlig at de er til rådighed for at gennemføre inspektioner i overensstemmelse med dette direktiv.

2. Medlemsstaterne opretholder passende kompetente myndigheder, hvortil knyttes, bl.a. gennem ansættelse, det fornødne personale, navnlig kvalificerede inspektører, til inspektion af skibe, og iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at inspektørerne udfører deres opgaver som fastlagt i dette direktiv, og navnlig at de er til rådighed for at gennemføre inspektioner i overensstemmelse med dette direktiv.

Begrundelse

Det skal over for myndighederne pointeres, at der skal være inspektører nok til at udføre alle de inspektioner, der er fastsat i fællesskabsordningen.

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning

Artikel 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse deres nationale lovgivning til bestemmelserne i konventionen af 1996 vedrørende begrænsning af ansvaret.

 

Erstatning til tredjeparter for skader forårsaget af affald, som er baseret på princippet "forureneren betaler" i overensstemmelse med Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader2, giver ret til erstatning for alle de skader, der er sket, herunder skader, hvor der ikke er fuld dækning, og som falder uden for de nationale bestemmelser for gennemførelse af konventionerne.

 

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre bestemmelser, der er strengere end dem, der er fastsat i dette direktiv.

 

1EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

 

2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrørende havnestatskontrol og rederes privatretlige ansvar er to af elementerne i den tredje pakke vedrørende sikkerhed til søs og udgør en samling af indbyrdes forbundne forslag.

I overensstemmelse med artikel 62, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden skal dette ændringsforslag især tage hensyn til en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen, i dette tilfælde De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 24. juni 2008 i sag C-188/07.

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) foretage et årligt antal inspektioner af prioritet I- og prioritet II-skibe som omhandlet i artikel 11, litra a) og b), der mindst svarer til dens andel af det samlede årlige antal inspektioner, der skal udføres i Fællesskabet og i Paris MOU-regionen. Hver enkelt medlemsstats inspektionsandel fastsættes på grundlag af antallet af individuelle skibe, der anløber den pågældende medlemsstats havne, i forhold til det samlede antal individuelle skibe, der anløber havne i hver stat i Fællesskabet og i Paris MOU-regionen.

b) foretage et årligt antal inspektioner af prioritet I- og prioritet II-skibe som omhandlet i artikel 11, litra a) og b), der mindst svarer til dens andel af det samlede årlige antal inspektioner, der skal udføres i Fællesskabet og i Paris MOU-regionen. Hver enkelt medlemsstats inspektionsandel fastsættes på grundlag af antallet af individuelle skibe, der anløber den pågældende medlemsstats havne eller ankerpladser, i forhold til det samlede antal individuelle skibe, der anløber havne eller ankerpladser i hver stat i Fællesskabet og i Paris MOU-regionen.

Begrundelse

Adgangsforbuddet bør ligeledes gælde for ankerpladser.

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Regler for opfyldelse af inspektionsforpligtelsen

Overholdelse af Fællesskabets ordning for havnestatsinspektion

1. En medlemsstat, der ikke foretager de inspektioner, der kræves i artikel 5, stk. 2, litra a), anses for at have opfyldt sin forpligtelse i henhold til nævnte , hvis manglende inspektioner ikke overstiger

I medfør af artikel 5 udfører hver medlemsstat:

a) 5% af det samlede antal prioritet I-skibe med højrisikoprofil, der anløber dens havne.

a) inspektion af alle prioritet I-skibe, der anløber dens havne og ankerpladser, jf. artikel 11, litra a), og

b) 10% af det samlede antal prioritet I-skibe, bortset fra højrisikoprofilskibe, der anløber dens havne.

b) et samlet antal årlige inspektioner af prioritet I og prioritet II- skibe, jf. artikel 11, som mindst svarer til dens årlige inspektionsforpligtelser.

Uanset procentsatserne i litra a) og b) skal medlemsstaterne udføre inspektion af skibe, der ifølge oplysningerne i inspektionsdatabasen ikke ret hyppigt anløber havne i Fællesskabet.

 

Begrundelse

I modsætning til Rådets tekst sikrer dette ændringsforslag, at der udføres et tilstrækkeligt antal inspektioner.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. En medlemsstat, i hvilken det samlede antal prioritet I-skibe, der anløber havnene, overstiger dennes årlige inspektionsforpligtelse i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), anses for at have opfyldt sin forpligtelse, hvis et antal inspektioner af prioritet I-skibe foretaget af medlemsstaten mindst svarer til dens inspektionsandel, og hvis medlemsstaten ikke forbigår mere end 30% af det samlede antal prioritet I-skibe, der anløber dens havne.

udgår

Begrundelse

Rådets forslag sikrer ikke et tilstrækkeligt antal inspektioner.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. En medlemsstat, i hvilken det samlede antal prioritet I- og prioritet II-skibe, der anløber havnene, er mindre end den inspektionsandel, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, litra b), anses for at have opfyldt denne forpligtelse, hvis medlemsstaten foretager de inspektioner af prioritet I-skibe, der er krævet i artikel 5, stk. 2, litra a), og inspektion af mindst 85% af de prioritet II-skibe, der anløber dens havne.

udgår

Begrundelse

Rådets forslag sikrer ikke et tilstrækkeligt antal inspektioner.

Ændringsforslag  22

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Tilfælde, hvor visse skibe ikke inspiceres

Situationer, hvor visse skibe ikke inspiceres

1. En medlemsstat kan beslutte at udsætte inspektionen af et prioritet I-skib i følgende situationer:

1. I følgende situationer kan en medlemsstat beslutte at udsætte inspektionen af et prioritet I-skib:

a) hvis inspektionen foretages ved skibets næste anløb af en havn i samme medlemsstat, forudsat at skibet ikke anløber andre havne i Fællesskabet eller Paris MOU-regionen i mellemtiden, og udsættelsen ikke er på mere end 15 dage, eller

i) hvis inspektionen kan udføres under skibets følgende ophold i en havn i samme medlemsstat, forudsat at skibet ikke i mellemtiden anløber nogen anden havn eller ankerplads i Fællesskabet eller i Paris MOU-området, og at udsættelsen ikke overstiger femten dage, eller

b) hvis inspektionen inden 15 dage kan foretages i en anden anløbshavn i Fællesskabet eller Paris MOU-regionen, forudsat at den stat, hvor den pågældende anløbshavn er beliggende, på forhånd har accepteret at foretage inspektionen.

ii) hvis inspektionen inden 15 dage kan foretages i en anden anløbshavn i Fællesskabet eller Paris MOU-regionen, forudsat at den stat, hvor den pågældende anløbshavn er beliggende, har accepteret at foretage inspektionen.

Hvis en inspektion udsættes i overensstemmelse med litra. a) eller b) og registreres i inspektionsdatabasen, tæller en forbigået inspektion ikke med som en forbigået inspektion for den medlemsstat, der udsatte inspektionen.

Hvis en inspektion udsættes, men ikke foretages i overensstemmelse med nr. i) og ii) og ikke er registreret i inspektionsdatabasen, betragtes den som en forbigået inspektion for den medlemsstat, der udsatte inspektionen.

Begrundelse

Såfremt en medlemsstat ikke er i stand til at udføre en inspektion i en bestemt havn, skal der indføres en ordning, så det bliver muligt at udføre inspektionen i en anden havn, der anløbes af skibet, inden 15 dage enten i samme medlemsstat eller i en anden stat i Paris MOU-området.

Ændringsforslag  23

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. I følgende undtagelsestilfælde betragtes en inspektion, der af operationelle grunde ikke er foretaget på et prioritet I-skib, ikke som en forbigået inspektion, forudsat at årsagen til forbigåelsen er registreret i inspektionsdatabasen, såfremt:

2. I følgende undtagelsestilfælde betragtes en inspektion, der af operationelle grunde ikke er foretaget på et prioritet I-skib, ikke som en forbigået inspektion, forudsat at årsagen til forbigåelsen er registreret i inspektionsdatabasen, og såfremt det efter den kompetente myndigheds vurdering ville indebære risiko for inspektørernes, skibets, besætningens eller havnens sikkerhed eller for havmiljøet at foretage inspektionen.

a) det efter den kompetente myndigheds vurdering ville indebære risiko for inspektørernes, skibets, besætningens eller havnens sikkerhed eller for havmiljøet at foretage inspektionen, eller

 

b) skibet kun anløber havnen i natperioden. I dette tilfælde træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at skibe, der regelmæssigt anløber havnen i natperioden, inspiceres på passende vis.

 

Begrundelse

I disse sjældne og ekstraordinære situationer kan det være umuligt at udføre en inspektion på grund af de risici, som det kunne indebære for inspektøren, besætningen, skibet osv. Kun i disse behørigt begrundede tilfælde bør inspektionen ikke registreres som en forbigået inspektion.

Ændringsforslag  24

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Hvis en inspektion ikke foretages på et skib, der ligger for anker, betragtes dette ikke som en forbigået inspektion, såfremt:

3. Hvis en inspektion ikke foretages på et skib, der ligger for anker, betragtes dette ikke som en forbigået inspektion, forudsat at årsagen til forbigåelsen, såfremt nr. ii) finder anvendelse, er registreret i inspektionsdatabasen, og hvis:

a) skibet inden 15 dage inspiceres i en anden havn i Fællesskabet eller Paris MOU-regionen i overensstemmelse med bilag II, eller

i) skibet inden 15 dage inspiceres i en anden havn i Fællesskabet eller Paris MOU-regionen i overensstemmelse med bilag II, eller

b) skibet kun anløber havn i natperioden eller i for kort tid til, at inspektionen kan foretages på tilfredsstillende vis, og årsagen til forbigåelsen er registreret i inspektionsdatabasen, eller

 

c) det efter den kompetente myndigheds vurdering ville indebære risiko for inspektørernes, skibets, besætningens eller havnens sikkerhed eller for havmiljøet at foretage inspektionen, og årsagen til forbigåelsen, for så vidt angår nr. b) og c), er registreret i inspektionsdatabasen.

ii) det efter den kompetente myndigheds vurdering ville indebære risiko for inspektørernes, skibets, besætningens eller havnens sikkerhed eller for havmiljøet at foretage inspektionen.

Begrundelse

Især i forbindelse med opankring kan det være særdeles vanskeligt at udføre inspektioner. Der skal derfor herske en vis fleksibilitet ved gennemførelse af inspektioner på ankerpladser. Det faktum, at et skib anløber havn om natten, bør imidlertid ikke i sig selv betyde, at der ikke finder en inspektion sted.

Ændringsforslag  25

Rådets fælles holdning

Artikel 8

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Operatøren, dennes repræsentant eller skibsføreren af et skib, der i henhold til artikel 13 kan gøres til genstand for en udvidet inspektion, og som anløber en havn i en medlemsstat, anmelder dets ankomst i overensstemmelse med bilag III.

1. Operatøren, dennes repræsentant eller skibsføreren af et skib, der i henhold til artikel 13 kan gøres til genstand for en udvidet inspektion, og som anløber en havn eller en ankerplads i en medlemsstat, anmelder dets ankomst til den første anløbshavn eller -ankerplads i Fællesskabet i overensstemmelse med bilag III.

2. Ved modtagelsen af den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 1 og i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, videresender havnemyndigheden eller -instansen eller den myndighed eller instans, der er udpeget til det, disse oplysninger til den kompetente myndighed.

2. Ved modtagelsen af den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 1 og i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, videresender den relevante havnemyndighed disse oplysninger til den kompetente myndighed samt til de kompetente myndigheder i de øvrige havne og ankerpladser, der anløbes i Fællesskabet.

3. Al kommunikation omhandlet i denne artikel skal, når det er muligt, ske elektronisk.

3. Al kommunikation omhandlet i denne artikel skal, når det er muligt, ske elektronisk. Der må kun benyttes andre kanaler, hvis oplysningerne ikke kan sendes ad elektronisk vej.

4. De procedurer og formater, som medlemsstaterne opstiller i forbindelse med bilag III, skal opfylde de relevante bestemmelser i direktiv 2002/59/EF med hensyn til skibes anmeldelser.

4. De procedurer og formater, som medlemsstaterne opstiller i forbindelse med gennemførelsen af bilag III, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 2002/59/EF.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at havnemyndighederne i forvejen er informeret om skibes ankomst.

Ændringsforslag  26

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Alle skibe i inspektionsdatabasen skal tildeles en skibsrisikoprofil, der er afgørende for deres respektive prioritering med hensyn til inspektion, intervallerne mellem inspektionerne og formålet med inspektionerne.

1. Alle skibe, der anløber en havn eller en ankerplads i en medlemsstat, tildeles i inspektionsdatabasen en skibsrisikoprofil, der er afgørende for deres respektive prioritering med hensyn til inspektion, intervallerne mellem inspektionerne og formålet med inspektionerne.

Begrundelse

Nødvendig for at fastsætte prioriteringen af inspektionen af skibet.

Ændringsforslag  27

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Et skibs risikoprofil fastlægges ved at kombinere følgende generiske og historiske risikoparametre:

2. Et skibs risikoprofil fastlægges ved at kombinere følgende generiske og historiske risikoparametre:

a) Generiske parametre

a) Generiske parametre

Generiske parametre er baseret på skibstype, alder, flagstat, involverede anerkendte organisationer og rederiets præstationer i overensstemmelse med bilag I, punkt I.1, og bilag II.

Generiske parametre baseres på skibstype, alder, flagstat, involverede anerkendte organisationer og rederiets præstationer i overensstemmelse med bilag I, punkt I.1, og bilag II.

b) Historiske parametre

b) Historiske parametre

Historiske parametre er baseret på antallet af fejl og mangler og tilbageholdelser i en given periode i overensstemmelse med bilag I, punkt I.2, og bilag II.

Historiske parametre baseres på antallet af fejl og mangler og tilbageholdelser i en given periode i overensstemmelse med bilag I, punkt I.2, og bilag II.

Begrundelse

Af hensyn til juridisk og administrativ sikkerhed skal der fastsættes en parameter for risikoprofil.

Ændringsforslag  28

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, og som vedrører reglerne for gennemførelse af denne artikel, særlig med hensyn til:

3. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 30, stk. 3, reglerne for gennemførelse af denne artikel, idet disse navnlig skal præcisere:

a) flagstatskriterierne

- de fastsatte værdier for hver risikoparameter

b) kriterierne for rederiets præstationer

- sammensætningen af risikoparametre svarende til hvert niveau af skibes risikoprofil

vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 30, stk. 3, og på grundlag af ekspertisen i Paris MOU.

- betingelserne for anvendelse af flagstatens kriterier i henhold til bilag I, del I, punkt 1), litra c), nr. iii), med hensyn til dokumenteret overensstemmelse med de relevante instrumenter.

Uanset litra a) skal indgivelsen af et selvevalueringsskema for flagstatens præstationer (SAF) mindst indtil den 1. januar 2011 benyttes som et alternativt kriterium til IMO-medlemsstaternes frivillige auditsystem.

 

Seks måneder inden den 1. januar 2011 undersøger Kommissionen, hvilke fremskridt der er sket i IMO med hensyn til gennemførelsen af audit-systemet og foreslår passende foranstaltninger til gennemførelse af dette kriterium, herunder om nødvendigt en forlængelse af fristen for indgivelse af IMO-SAF.

 

Begrundelse

Tilføjelse af en henvisning til bilag II, som indeholder et skema for fastsættelse af et skibs risikoprofil.

Ændringsforslag  29

Rådets fælles holdning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Skibe, der anløber Fællesskabets havne, skal underkastes periodiske inspektioner eller følgende yderligere inspektioner:

1. Skibe, der anløber Fællesskabets havne eller ankerpladser, underkastes periodiske inspektioner eller følgende yderligere inspektioner:

a) Skibe underkastes periodiske inspektioner med på forhånd fastsatte intervaller, der afhænger af skibets risikoprofil, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I, del I. Intervallet mellem skibenes periodiske inspektioner forlænges, når risikoen aftager.

a) Skibe underkastes periodiske inspektioner med på forhånd fastsatte intervaller, der afhænger af skibets risikoprofil, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I, del I. Intervallet mellem periodiske inspektioner af højrisikoskibe må ikke overstige seks måneder.

Begrundelse

Af hensyn til juridisk sikkerhed og klarhed bør det i en artikel i direktivet fastslås, med hvilken hyppighed skibe skal kunne underkastes en inspektion.

Ændringsforslag  30

Rådets fælles holdning

Artikel 13 - stk. 2 og 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Ved modtagelsen af en forudgående anmeldelse fra et skib, der kan underkastes en udvidet periodisk inspektion, skal den kompetente myndighed underrette skibet, hvis der ikke vil blive gennemført en udvidet inspektion.

2. Rederen eller føreren af skibet sørger for, at der er afsat tilstrækkelig tid i fartplanen til, at den udvidede inspektion kan gennemføres.

Rederen eller føreren af skibet sørger for, at der er afsat tilstrækkelig tid i fartplanen til, at den udvidede inspektion kan gennemføres.

Medmindre andet fremgår af de kontrolforanstaltninger, der kræves af hensyn til sikringen, skal sådanne skibe blive i havnen eller ved ankerpladsen, indtil inspektionen er afsluttet.

Medmindre andet fremgår af de kontrolforanstaltninger, der kræves af hensyn til sikringen, skal sådanne skibe blive i havnen eller ved ankerpladsen, indtil inspektionen er afsluttet.

3. Ved modtagelsen af en forudgående anmeldelse fra et skib, der kan underkastes en udvidet periodisk inspektion, skal den kompetente myndighed underrette skibet, hvis der ikke vil blive gennemført en udvidet inspektion.

3. Det er fastsat i bilag VII, hvad en udvidet inspektion omfatter, herunder også hvilke risikoområder der er omfattet. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 30, stk. 2, foranstaltninger til gennemførelse af bilag VII.

4. Det er fastsat i bilag VII, hvad en udvidet inspektion omfatter, herunder også hvilke risikoområder der er omfattet. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 30, stk. 2, foranstaltninger til gennemførelse af bilag VII.

Begrundelse

Der skal være tilstrækkelig tid til udvidede inspektioner.

Ændringsforslag  31

Rådets fælles holdning

Artikel 15 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. En medlemsstat sikrer, at ethvert skib, der

1. En medlemsstat sikrer, at ethvert skib, der opfylder de kriterier, der er nævnt i dette stykke, forbydes adgang til dens havne og ankerpladser, undtagen i de i artikel 20, stk. 6, beskrevne situationer, såfremt skibet:

- fører flag fra en stat, der på grund af sin tilbageholdelsesprocent er opført på den sorte liste, der på grundlag af oplysninger, der er registreret i inspektionsdatabasen, er vedtaget i overensstemmelse med Paris MOU, og hvert år offentliggøres af Kommissionen, og som mere end to gange i løbet af de foregående 36 måneder har været tilbageholdt i en havn i en medlemsstat eller en stat, der har undertegnet Paris MOU, eller

- fører flag fra en stat, der er opført på den sorte eller grå liste, som defineret i Paris MOU i henhold til de oplysninger, der er registreret i inspektionsdatabasen, og de informationer, der hvert år offentliggøres af Kommissionen, og

- fører flag fra en stat, der på grund af sin tilbageholdelsesprocent er opført på den grå liste, der er vedtaget i overensstemmelse med Paris MOU på grundlag af oplysninger, registreret i inspektionsdatabasen, og hvert år offentliggøres af Kommissionen, og som mere end to gange i løbet af de foregående 24 måneder har været tilbageholdt i en havn i en medlemsstat eller en stat, der har undertegnet Paris MOU, eller

 

- har fået udstedt forbud mod sejlads i henhold til direktiv 1999/35/EF mere end to gange i løbet af de foregående 36 måneder i en havn i en medlemsstat eller en stat, der har undertegnet Paris MOU

- har været tilbageholdt, eller fået udstedt forbud mod sejlads i henhold til Rådets direktiv 1999/35/EF mere end to gange i løbet af de foregående 36 måneder i en havn i en medlemsstat eller en stat, der har undertegnet Paris MOU.

forbydes adgang til dens havne, bortset fra de situationer, der er beskrevet i artikel 20, stk. 6.

Med henblik på dette stykke træder de af Paris MOU definerede lister i kraft den 1. juli hvert år.

Adgangsforbuddet er gældende, så snart skibet forlader den havn, hvor det er blevet tilbageholdt tredje gang, og hvor der er udstedt adgangsforbud.

Adgangsforbuddet ophæves tidligst tre måneder efter udstedelsen af forbuddet, og først når betingelserne i pkt. 4-10 i bilag IX er opfyldt.

 

Får skibet pålagt et yderligere adgangsforbud, skal perioden være 12 måneder. En senere tilbageholdelse i en havn i Fællesskabet medfører, at skibet varigt forbydes adgang til Fællesskabets havne og ankerpladser.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og sammenhængen er nogle af kriterierne i bilag IX blevet indføjet i denne artikel for at præcisere og fastsætte betingelserne for indførelse og ophævelse af et adgangsforbud.

Ændringsforslag  32

Rådets fælles holdning

Artikel 15 – stk. 2 og 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Adgangsforbuddet ophæves tidligst, når der er gået tre måneder fra udstedelsen af forbuddet, og først når betingelserne i punkt 3-9 i bilag VIII er opfyldt.

udgår

Får skibet pålagt et yderligere adgangsforbud, skal perioden være 12 måneder.

 

3. Enhver senere tilbageholdelse i en havn i Fællesskabet medfører, at skibet får et tidsubestemt adgangsforbud til alle havne i Fællesskabet. Det tidsubestemte adgangsforbud kan hæves, efter en periode på 36 måneder fra udstedelsen af afgørelsen, men kun såfremt:

 

- skibet fører flag fra en stat, der hverken er opført på den sorte eller den grå liste, der omhandles i stk. 1,

 

- skibets lovpligtige certifikater og klassifikationscertifikater er udstedt af en eller flere organisationer, der er anerkendt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

 

- skibet administreres af et rederi med høj præstation i henhold til bilag I, del I, punkt 1, og

 

- betingelserne i punkt 3-9 i bilag VIII er opfyldt.

 

Begrundelse

Skibsføreren bør råde over praktiske oplysninger, der gør det muligt effektivt at udøve retten til at klage.

Ændringsforslag  33

Rådets fælles holdning

Artikel 17 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Alle klager skal gøres til genstand for en indledende vurdering.

Alle klager gøres til genstand for en hurtig indledende vurdering foretaget af den kompetente myndighed. Denne vurdering skal gøre det muligt at fastslå, om en klage er rimelig, specifik og velbegrundet.

 

Hvis dette er tilfældet, følger den kompetente myndighed klagen op på behørig vis. Den giver især skibsføreren, rederen og enhver anden, der er direkte berørt af klagen, herunder klageren, mulighed for at gøre deres holdning klar.

Begrundelse

Det bør præciseres, hvad formålet med den kompetente myndigheds indledende vurdering er, nemlig om en klage opfylder et minimum af betingelser: den skal være rimelig, specifik og velbegrundet. Denne indledende vurdering skal være hurtig og gøre det muligt at sondre mellem en begrundet og en ubegrundet klage. I artiklen præciseres det, hvad den kompetente myndighed skal gøre, hvis en klage er ubegrundet, men det synes også logisk at præcisere, hvad den skal gøre, hvis klagen er begrundet.

Ændringsforslag  34

Rådets fælles holdning

Artikel 18 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt havnemyndigheden eller -organerne meddelelse, når der er truffet en afgørelse om tilbageholdelse.

Begrundelse

Af hensyn til et godt og effektivt samarbejde skal den kompetente myndighed informere havnemyndigheden om alle afgørelser, der vedrører dens aktiviteter.

Ændringsforslag  35

Rådets fælles holdning

Artikel 19 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Med henblik herpå indfører og opretholder medlemsstaterne passende klageprocedurer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

2. Med henblik herpå indfører og opretholder medlemsstaterne passende klageprocedurer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og samarbejder, især med henblik at sikre at klager behandles inden for en rimelig tid.

Begrundelse

Klager bør behandles inden for en rimelig tid for ikke at skade de operatører, som ønsker at gøre brug af deres ret til at klage.

Ændringsforslag  36

Rådets fælles holdning

Artikel 19 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed skal give den i stk. 1 omhandlede skibsfører behørig oplysning om retten til at klage.

3. Den kompetente myndighed giver den i stk. 1 omhandlede skibsfører behørig oplysning om retten til at klage og om de relevante fremgangsmåder.

Begrundelse

De bestemmelser og procedurer, der gælder for retten til at klage i de forskellige medlemsstater, bør være kohærente og anvendelige i praksis.

Ændringsforslag  37

Rådets fælles holdning

Artikel 20 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Når de i artikel 18, stk. 2, omhandlede fejl og mangler ikke kan afhjælpes i inspektionshavnen, kan myndighederne i den pågældende medlemsstat tillade, at skibet sejler videre til det egnede reparationsværft, der ligger nærmest den havn, hvor skibet er tilbageholdt, og som kan træffe opfølgende foranstaltninger, efter skibsførerens og de pågældende myndigheders valg, under forudsætning af, at de betingelser, der er fastsat af flagstatens kompetente myndighed og tiltrådt af den pågældende medlemsstat, opfyldes. Betingelserne skal sikre, at skibet kan sejle videre til værftet uden risiko for passagerers eller besætningsmedlemmers sikkerhed eller sundhed, uden risiko for andre skibe, og uden at skibet udgør en urimelig trussel om skade på havmiljøet.

1. Når de i artikel 18, stk. 2, omhandlede fejl og mangler ikke kan afhjælpes i inspektionshavnen, kan myndighederne i den pågældende medlemsstat tillade, at skibet straks sejler videre til det egnede reparationsværft, der ligger nærmest den havn, hvor skibet er tilbageholdt, og som kan træffe opfølgende foranstaltninger, efter skibsførerens og de pågældende myndigheders valg, under forudsætning af, at de betingelser, der er fastsat af flagstatens kompetente myndighed og tiltrådt af den pågældende medlemsstat, opfyldes. Betingelserne skal sikre, at skibet kan sejle videre til værftet uden risiko for passagerers eller besætningsmedlemmers sikkerhed eller sundhed, uden risiko for andre skibe, og uden at skibet udgør en urimelig trussel om skade på havmiljøet.

Begrundelse

Det er vigtigt, at skibet straks sejler til det nærmeste tilgængelige værft.

Ændringsforslag  38

Rådets fælles holdning

Artikel 20 – stk. 4 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal sørge for, at der afslås at give adgang til havne i Fællesskabet for de i stk. 1 omhandlede skibe, der afsejler:

4. Medlemsstaterne sørger for, at det afslås at give adgang til havne eller ankerpladser i Fællesskabet for de i stk. 1 omhandlede skibe, der afsejler:

Begrundelse

Adgangsforbuddet bør ligeledes gælde for ankerpladser.

Ændringsforslag  39

Rådets fælles holdning

Artikel 20 – stk. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6. Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan havnestatens myndigheder i tilfælde af force majeure eller bydende nødvendige sikkerhedshensyn eller for at reducere forureningsfaren eller gøre den så lille som muligt, eller for at fejl og mangler kan afhjælpes, give anløbstilladelse til en bestemt havn, på betingelse af at skibets reder, operatør eller skibsføreren har truffet egnede foranstaltninger, som opfylder de krav, i den pågældende medlemsstat har stillet, således at skibet kan anløbe havnen sikkert.

6. Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan havnestatens myndigheder i tilfælde af force majeure eller bydende nødvendige sikkerhedshensyn eller for at reducere forureningsfaren eller gøre den så lille som muligt, eller for at fejl og mangler kan afhjælpes, give anløbstilladelse til en bestemt havn eller ankerplads, på betingelse af at skibets reder, operatør eller skibsføreren har truffet egnede foranstaltninger, som opfylder de krav, i den pågældende medlemsstat har stillet, således at skibet kan anløbe havnen sikkert.

Begrundelse

Adgangsforbuddet bør ligeledes gælde for ankerpladser.

Ændringsforslag  40

Rådets fælles holdning

Artikel 21 – stk. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at skibsinspektørerne modtager relevant efteruddannelse i ændringer i havnestatskontrolordningen, som er fastsat i dette direktiv, og ændringer i konventionerne.

6. Medlemsstaterne sikrer, at skibsinspektørerne modtager relevant efteruddannelse i ændringer i fællesskabsordningen for havnestatskontrol, som er fastsat i dette direktiv, og ændringer i konventionerne.

Begrundelse

Med dette direktiv foretages der ændringer af Fællesskabets havnestatskontrolordning. Derfor skal der kun tages hensyn til ændringer på internationalt plan, hvis de også vedtages på fællesskabsniveau og dermed integreres i Fællesskabets søretsbestemmelser.

Ændringsforslag  41

Rådets fælles holdning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at oplysninger om det faktiske ankomst- og afsejlingstidspunkt for alle skibe, der anløber deres havne, overføres til inspektionsdatabasen fra de nationale informationssystemer for søfarten, jf. artikel 25, stk. 4, i direktiv 2002/59/EF, inden hhv. en time efter skibets ankomst og tre timer efter dets afsejling.

Begrundelse

Det er vigtigt, at skibes faktiske ankomst- og afsejlingstidspunkter er tilgængelige i databasen.

Ændringsforslag  42

Rådets fælles holdning

Artikel 26

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder og offentliggør regelmæssigt på et offentligt tilgængeligt websted oplysninger om rederier, hvis præstationsniveau med hensyn til fastlæggelse af skibets risikoprofil som omhandlet i bilag I, del I, har været anset for lavt eller meget lavt i en periode på tre måneder eller længere. Kommissionen træffer efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2, foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel, herunder angivelse af, hvordan offentliggørelsen skal finde sted.

Kommissionen udarbejder og offentliggør regelmæssigt på et offentligt tilgængeligt websted oplysninger om rederier, hvis præstationsniveau med hensyn til fastlæggelse af skibets risikoprofil som omhandlet i bilag I, del I, har været anset for lavt eller meget lavt i en periode på tre måneder eller længere. Kommissionen træffer efter forskriftsproceduren i artikel 30, stk. 2, foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel, idet den sørger for, at disse foranstaltninger tager højde for størrelsen af rederiernes flåde, og angiver især, hvordan offentliggørelsen skal finde sted.

Begrundelse

Størrelsen af rederiernes flåde er et parameter, som Kommissionen bør tage højde for i udarbejdelsen af bestemmelserne for gennemførelsen af denne artikel.

Ændringsforslag  43

Rådets fælles holdning

Artikel 34 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører en evaluering af direktivets gennemførelse senest 18 måneder efter …*. Evalueringen omfatter en undersøgelse af bl.a. opfyldelsen af den samlede EF-inspektions­forpligtelse i henhold til artikel 5, antallet af havnestatsinspektører i de enkelte medlemsstater, antallet af gennemførte inspektioner, og om hver medlemsstat har opfyldt sin årlige inspektionsforpligtelse samt af gennemførelsen af artikel 6 og 7.

Kommissionen gennemfører en evaluering af direktivets gennemførelse, især med henblik på en ensartet anvendelse af Fællesskabets inspektionsordning, senest 18 måneder efter …*. Evalueringen omfatter en undersøgelse af bl.a. opfyldelsen af den samlede EF-inspektions­forpligtelse i henhold til artikel 5, antallet af havnestatsinspektører i de enkelte medlemsstater, antallet af gennemførte inspektioner, og om hver medlemsstat har opfyldt sin årlige inspektionsforpligtelse samt af gennemførelsen af artikel 6 og 7.

Begrundelse

Det er vigtigt, at evalueringen af gennemførelsen omhandler spørgsmålet om en ensartet anvendelse og er omfattende.

Ændringsforslag  44

Rådets fælles holdning

Artikel 35 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den…*.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel […] og punkt […] i bilag […] [artikler eller dele heraf og punkter i bilagene, hvori der er foretaget materielle ændringer i forhold til det tidligere direktiv] inden for en frist på 18 måneder fra den i artikel 37 fastsatte dato. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Sammenligningstabeller er nødvendige for at sikre en ordentlig gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag  45

Rådets fælles holdning

Artikel 37 - stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel […] og punkt […] i bilag […][artikler eller dele heraf og punkter i bilagene, der er uændrede i forhold til det tidligere direktiv] finder anvendelse fra ...*.

 

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 38.

Ændringsforslag  46

Rådets fælles holdning

Bilag I – del II – nr. 1 – led 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Bilag I – del II – nr. 1 – led 3

Bilag I – del II – nr. 1 – led 3

– Alle skibe med en lavrisikoprofil, hvis de ikke er inspiceret i en havn i Den Europæiske Union eller i Paris MOU-regionen inden for de seneste 36 måneder. Lavrisikoskibe kan underkastes inspektion fra den 24. måned.

– Alle skibe med en lavrisikoprofil, hvis de ikke er inspiceret i en havn i Den Europæiske Union eller i Paris MOU-regionen inden for de seneste 30 måneder. Lavrisikoskibe kan underkastes inspektion fra den 24. måned.

Begrundelse

Tre år er for lang tid mellem inspektioner.

Ændringsforslag  47

Rådets fælles holdning

Bilag I – del II – nr. 2 A – led 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

- Skibe, der ikke opfylder de relevante krav om anmeldelse, jf. dette direktivs artikel 8, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2002/59/EF og , hvor dette er relevant, forordning (EF) nr. 725/2004.

Begrundelse

Sådanne skibe bør underkastes yderligere inspektioner.

Ændringsforslag  48

Rådets fælles holdning

Bilag I – del II – nr. 2 A – led 3 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

- Skibe, der har fået konstateret alvorlige fejl og mangler, med undtagelse af skibe, hvor fejl og mangler skal være afhjulpet inden afsejling.

Begrundelse

Sådanne skibe bør underkastes yderligere inspektioner.

Ændringsforslag  49

Rådets fælles holdning

Bilag I – del II – nr. 3 B

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3B. Prioritet II-skibe kan inspiceres således:

3B. Hvis den kompetente myndighed udvælger et prioritet II-skib til inspektion, gælder følgende udvælgelsesordning:

a) Der kan udføres en udvidet inspektion af:

a) Der udføres en udvidet inspektion af:

- skibe med høj risikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 5 måneder

- skibe med høj risikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 5 måneder

- passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med en standardrisikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 10 måneder, eller

- passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med en standardrisikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 10 måneder, eller

- passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med lav risikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 24 måneder.

- passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med lav risikoprofil, der ikke har været inspiceret i de forløbne 24 måneder.

b) En indledende eller en mere detaljeret inspektion, hvis det er relevant, kan udføres af:

b) En indledende eller en mere detaljeret inspektion, hvis det er relevant, udføres af:

- andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med en standardrisikoprofil, og som ikke har været inspiceret i de forløbne 10 måneder, eller

- andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med en standardrisikoprofil, og som ikke har været inspiceret i de forløbne 10 måneder, eller

- andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med lav risikoprofil, og som ikke har været inspiceret i de forløbne 24 måneder.

- andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle, med lav risikoprofil, og som ikke har været inspiceret i de forløbne 24 måneder.

c) I tilfælde af en uventet faktor:

c) I tilfælde af en uventet faktor:

- kan der udføres en mere detaljeret eller en udvidet inspektion efter inspektørens professionelle skøn af alle skibe med høj risikoprofil eller eventuelle andre passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle

– udføres der en mere detaljeret eller en udvidet inspektion efter inspektørens professionelle skøn af alle skibe med høj risikoprofil eller eventuelle andre passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle

- kan der udføres en mere detaljeret inspektion af andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle.

- udføres der en mere detaljeret inspektion af andre skibe end passagerskibe, olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, der er over 12 år gamle.

Begrundelse

Gør inspektionsforpligtelser fornuftige og bindende.

Ændringsforslag  50

Rådets fælles holdning

Bilag III

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

anmeldelse

ANMELDELSE

(jf. artikel 8, stk. 1)

(jf. artikel 8, stk. 1)

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 8, stk. 1:

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 8, stk. 1:

Nedennævnte oplysninger forelægges for havnemyndigheden eller instanser eller en anden udpeget myndighed eller instans, mindst tre dage før den forventede ankomst til havnen eller før afsejlingen fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under tre dage:

Nedennævnte oplysninger forelægges for havnemyndigheden eller instanser eller en anden udpeget myndighed eller instans, mindst tre dage før den forventede ankomst til havnen eller ankerpladsen eller før afsejlingen fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under tre dage:

a) Identifikation af skibet (navn, kaldesignal, IMO-identifikationsnummer eller MMSI-nummer)

a) Identifikation af skibet (navn, kaldesignal, IMO-identifikationsnummer eller MMSI-nummer)

b) planlagt varighed af ophold i havn

b) planlagt varighed af ophold i havn og liste over alle de havne i Fællesskabet, som skibet har anløbet under sejladsen

c) for tankskibe:

c) for tankskibe:

i) konfiguration: enkeltskrog, enkeltskrog med SBT, dobbeltskrog

i) konfiguration: enkeltskrog, enkeltskrog med SBT, dobbeltskrog

ii) lasttankenes og ballasttankenes tilstand: fulde, tomme, inertede

ii) lasttankenes og ballasttankenes tilstand: fulde, tomme, inertede

iii) lastens omfang og art

iii) lastens omfang og art

d) planlagte operationer i destinationshavnen (lastning, losning, andet)

d) planlagte operationer i destinationshavnen eller -ankerpladsen (lastning, losning, andet)

 

da) havne og ankerpladser, der anløbes i Fællesskabet under sejladsen

e) planlagte lovpligtige skibssyn og omfattende vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der skal udføres i destinationshavnen

e) planlagte lovpligtige skibssyn og omfattende vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der skal udføres i destinationshavnen eller -ankerpladsen

f) dato for den seneste udvidede inspektion i Paris MOU.

f) dato for den seneste udvidede inspektion i Paris MOU.

Begrundelse

Adgangsforbuddet bør ligeledes gælde for ankerpladser.

Ændringsforslag  51

Rådets fælles holdning

BILAG IV – punkt 41 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

41a. Certifikater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/XX/EF af …[om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og indførelse af en ordning for rederes privatretlige ansvar og finansielle sikkerhed].

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrørende havnestatskontrol og rederes privatretlige ansvar er to af elementerne i den tredje pakke vedrørende sikkerhed til søs og udgør en samling af indbyrdes forbundne forslag.

I overensstemmelse med artikel 62, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden skal dette ændringsforslag især tage hensyn til en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen, i dette tilfælde De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 24. juni 2008 i sag C-188/07.

(1)

EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 584.


BEGRUNDELSE

Indledning

Formålet med direktivforslaget er at styrke procedurerne i EU-havne for inspektion af skibe gennem en bedre fokusering på problemskibe, gennemførelse af en 100 % inspektionsordning og vedtagelse af andre foranstaltninger til forbedring af inspektioner i havnene af skibe fra tredjelande, alt sammen på grundlag af erfaringer indhentet i forbindelse med gennemførelsen af det nuværende direktiv. Som tilfældet er med det nuværende direktiv, er det vigtigt at sikre, at de detaljerede og tekniske bestemmelser i fællesskabsordningen og IMO's regionale ordning, Paris-memorandummet, i udstrakt grad bringes på linje, så der undgås overlapning.

Efter ordførerens opfattelse er der ikke desto mindre andre og mere væsentlige politikspørgsmål, som går ud over den tekniske tilpasning og kræver grundig behandling. Disse spørgsmål blev naturligvis taget i betragtning under Parlamentets førstebehandling. Derudover er ordføreren klar over, at direktivet om havnestatskontrol er et ud af en pakke på syv, nu otte lovgivningsforslag, hvis indvirkning på sikkerheden til søs samlet set er større end summen af de enkelte dele. Derfor kan ordføreren i den nuværende fase ikke anbefale en vedtagelse af Rådets fælles holdning og foreslår genindførelse af Parlamentets holdning under førstebehandlingen, i de tilfælde hvor ændringsforslagene vedrører vigtige politikområder.

Som medlemmerne vil huske, vedtog Parlamentet sin førstebehandling af direktivforslaget i april 2007, og Rådet gav endelig Parlamentet meddelelse om sin fælles holdning i juni 2008. I den mellemliggende periode har arbejde om inspektionsordningen i forbindelse med Paris-memorandummet resulteret i, at Rådet foreslår ændringer på områder som f.eks. overførsel af oplysninger eller kriterier for klassificeringen af skibe. Ordføreren mener, at de af Rådets ændringsforslag, der er baseret på dette arbejde, bør godkendes. En række af disse ændringsforslag er imidlertid blevet tilpasset, så de afspejler Parlamentets bekymringer under førstebehandlingen. Desuden bør medlemsstaterne opstille tabeller, der sammenligner deres gennemførelsesforanstaltninger med direktivet.

Væsentlige uoverensstemmelser med Rådet

Der er en række områder, hvor der er en væsentlig forskel mellem Parlamentets førstebehandling og Rådets fælles holdning.

Ankerpladser

Det er lige så let for skibe, der ikke opfylder bestemmelserne, at anløbe havnepladser som havne. Direktivets bestemmelser bør gælde for skibe, der anløber ankerpladser, såvel som for skibe, der anløber havne. Dette var Kommissionens holdning i dens forslag. Desuden er der ingen mening i at vedtage en foranstaltning, der begrænser adgangen til EU's havne på bestemte betingelser, men tillader det samme skib at anløbe EU's ankerpladser. Der er derfor stillet ændringsforslag, der genindsætte ankerpladser i direktivet der, hvor Rådet har fjernet dem. Dette er i overensstemmelse med Parlamentets førstebehandling.

Forbigåede inspektioner

Rådet har ændret forslaget, så der indgår en bestemmelse, der giver medlemsstaterne en margen for "forbigåede inspektioner". Denne margen er for bred og kan betyde, at der ikke gøres nok for at sikre, at inspektionen er skærpet i de havne, hvor der anløber flere problemskibe end gennemsnitligt. F.eks. foreslår Rådet, at en medlemsstat er i overensstemmelse med direktivet, hvis 5 % af prioritet I-skibe med en høj risikoprofil, der anløber deres havne, ikke underkastes inspektion. Desuden foreslår Rådet, at skibe, der anløber i natperioden (defineret som et tidsrum på mindst 7 timer, herunder tidsrummet mellem 24.00 og 05.00).

Forbud

Rådet forslag kan betyde, at ingen skibe får varigt forbud. Parlamentets holdning er, at et skib kan få forbud, hvis det er blevet nægtet adgang tre gange. For at få adgangsforbud skal et skib være på den sorte eller grå liste og have været tilbageholdt mindst tre gange i de forudgående 36 måneder. Parlamentets holdning giver derfor ejerne tilstrækkelig tid til at få skibet sat i varig ordentlig stand. Forbud er som et ultimativt afskrækkelsesmiddel nødvendigt for at sikre, at rustspande ikke længere anløber vore havne.

Konklusion

Der er derfor arbejde, der skal gøres, og ordføreren foreslår, at der fokuseres på de væsentlige spørgsmål, der er nævnt ovenfor. Den fremgangsmåde, der foreslås, er afbalanceret og accepterer Rådets holdning der, hvor de tekniske ændringer, det foreslår, klart styrker inspektionsordningen, men fastholder de elementer i Parlamentets holdning, der vil sikre, at ordningen bliver effektiv.


PROCEDURE

Titel

Havnestatskontrol (omarbejdet udgave)

Referencer

05722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

25.4.2007                     T6-0149/2007

Kommissionens forslag

COM(2005)0588 - C6-0028/2006

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

19.6.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

19.6.2008

Ordfører

       Dato for valg

Dominique Vlasto

23.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Dato for indgivelse

9.9.2008

Seneste opdatering: 16. september 2008Juridisk meddelelse