Postup : 2008/0033(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0341/2008

Předložené texty :

A6-0341/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Hlasování :

PV 14/01/2009 - 4.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0017

ZPRÁVA     ***I
PDF 236kWORD 268k
12. září 2008
PE 407.937v02-00 A6-0341/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu)

(KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Carl Schlyter

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu)

(KOM (2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0080),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0068/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0341/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Dichlormethan (DCM) ve vysoké koncentraci tvoří složku produktů, které slouží jako odstraňovače nátěrů. Patří k vysoce těkavým látkám a má narkotické účinky, jež vedou k depresi centrální nervové soustavy, a kardio-toxikologické účinky, dojde-li k intenzivnímu vystavení této látce, při jejímž zneužití existuje přímé nebezpečí smrti. DCM je zařazen mezi karcinogeny kategorie 3 podle směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek1; Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, je DCM klasifikován jako prioritní látka2.

 

1Úř. věst., řada I, kapitola 1967, s. 0234.

 

2 Úř. věst. L 327, 23. 10. 2000, s. 1.

Odůvodnění

Nebezpečné vlastnosti, používání DCM a úrovně vystavení jeho účinkům by měly být uvedeny v právních předpisech, spolu s uvedením DCM na seznamu 33 prioritních látek podle právních předpisů Společenství, které se týkají vody, a to s cílem doplnit důvody pro omezení.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Jsou k dispozici alternativy k DCM, které představují mnohem menší riziko pro lidské zdraví i životní prostředí.

Odůvodnění

Toto důležité zjištění pocházející z nezávislé studie dopadů provedenou společností „Risk Policy Analysts Limited" (RPA), kterou zadalo GŘ pro podniky a průmysl Evropské komise na téma „Potenciální omezení při uvádění na trh a používání dichlormethanu v odstraňovačích nátěrů“, by mělo být uvedeno jako závažný argument pro omezení používání DCM.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) S cílem zajistit, aby současná úroveň ochrany nebyla snížena a aby se předešlo zvýšenému vystavení rizikům pro lidské zdraví a bezpečnost, jež v současné době nejsou známa či vyčíslena, je třeba, aby byly posouzeny všechny alternativní složky odstraňovačů nátěrů stejně důkladně jako DCM.

Odůvodnění

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že jen plné zhodnocení rizika u všech alternativ podle nařízení REACH, může zajistit, aby byly zvoleny nejbezpečnější metody odstraňování nátěru a aby všechna nutná kontrolní opatření, která budou uživatelé muset přijmout, byla úměrná zdravotním a bezpečnostním rizikům.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Odstraňovače nátěrů na bázi DCM slouží spotřebitelům při domácím použití k odstraňování nátěrů, laků i jemných laků v interiéru i exteriéru. Bezpečné používání DCM nemůže být zajišťováno proškolením nebo sledováním spotřebitele. Proto jediným účinným a přiměřeným opatřením k odstranění rizik pro spotřebitele je zákaz uvádění na trh a používání odstraňovačů nátěrů na bázi DCM.

(3) Odstraňovače nátěrů na bázi DCM slouží spotřebitelům při domácím použití k odstraňování nátěrů, laků i jemných laků v interiéru i exteriéru. Bezpečné používání DCM nemůže být zajišťováno proškolením nebo sledováním spotřebitele. Proto jediným účinným a přiměřeným opatřením k odstranění rizik pro spotřebitele je zákaz uvádění na trh, dodávání a používání odstraňovačů nátěrů na bázi DCM.

Odůvodnění

Za účelem dosažení lepší prevence u spotřebitelů je třeba se taktéž vyhnout možnosti distribuce odstraňovačů nátěrů na bázi DCM profesionálními a průmyslovými uživateli.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Protože spotřebitel může mít přístup k odstraňovačům nátěrů na bázi DCM navzdory zákazu, a to díky distribučnímu řetězci určenému uživatelům v průmyslové a odborné sféře, výrobek by měl být označen varovným upozorněním.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem 8 je tento bod odůvodnění přesunut v upraveném znění do bodu odůvodnění 8a (nového) a do pozměňovacích návrhů, v nichž se zakazuje používání DCM k profesionálním účelům.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Úmrtí při průmyslovém a odborném používání zaznamenaná v Evropě za posledních 18 let jsou nejčastěji připisována nedostatečnému větrání, nevyhovujícím osobním ochranným prostředkům, používání nevhodných nádrží a dlouhodobé expozici DCM. Proto by měla být stanovena omezení za účelem kontroly a snížení rizik, která hrozí při používání v odborné a průmyslové sféře.

(6) Úmrtí při průmyslovém a odborném používání zaznamenaná v Evropě za posledních 18 let jsou nejčastěji připisována nedostatečnému větrání, nevyhovujícím osobním ochranným prostředkům, používání nevhodných nádrží, nevhodnému složení přípravků, kterým chybí dostatečně účinné látky zpomalující vypařování, a dlouhodobé expozici DCM. Proto by měla být stanovena omezení za účelem kontroly a snížení rizik, která hrozí při používání v odborné a průmyslové sféře.

Odůvodnění

Některá starší složení DCM neobsahovala přiměřené množství látek zpomalujících vypařování, jež se používají ke snížení odpařování na minimum.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Odborné používání odstraňovačů nátěru na bázi DCM pravidelně překračuje limitní hodnotu expozice v pracovním prostředí (OEL), a to i přes dostatečné větrání a při použití ve venkovním prostoru. Dodržování limitních hodnot expozice v pracovním prostředí je prakticky nulové, neboť uživatelům chybí příslušné měřicí vybavení a neuplatňují příslušná opatření osobní ochrany. Vynucování OEL není z důvodu velkého počtu, malé velikosti a mobilního charakteru příslušných podniků vhodné.

Odůvodnění

To shrnuje některé z klíčových zjištění hodnocení dopadů, jež zadala Evropská komise, které doporučuje absolutní zákaz veškerého profesionálního používání odstraňovačů nátěru na bázi DCM.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) V souladu s článkem 6 směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci1 je na zaměstnavatele kladen požadavek, aby se raději vyhnuli používání nebezpečného chemického činitele tak, že ho nahradí chemickým činitelem nebo postupem, který dle svých podmínek použití není nebezpečný či představuje menší riziko pro bezpečnost a zdraví pracovníků, a aby uplatňovali ochranná a preventivní opatření pouze tam, kde takové nahrazení není možné.

 

1 Úř. věst. L 131, 5. 5. 1998, s. 11.

Odůvodnění

Debata o příslušných opatřeních pro profesionální použití DCM by měla být uvedena do souvislostí se stávajícími právními předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků. Je třeba, aby se účinně upřednostňovalo nahrazení před ochrannými a preventivními opatřeními.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Uvádění na trh a používání odstraňovačů nátěrů na bázi DCM odborníky by mělo být proto zakázáno v zájmu ochrany jejich zdraví a snížení počtu úmrtí i nehod bez následku smrti. Zdá-li se nahrazení DCM příliš obtížné nebo nepřiměřené, členské státy by měly mít možnost povolit další používání DCM odborníkům se zvláštním povolením. Členské státy by měly být zodpovědné za udělování a sledování těchto povolení, přičemž udělení povolení by mělo být založeno na absolvování povinné odborné přípravy se zvláštními požadavky.

(8) Uvádění na trh a používání odstraňovačů nátěrů na bázi DCM odborníky by mělo být proto zakázáno v zájmu ochrany jejich zdraví a snížení počtu úmrtí i nehod bez následku smrti.

Odůvodnění

Na základě důvodů uvedených v bodech odůvodnění 6 a 7 návrhu Komise a bodů odůvodnění 7a a 7b sestavených zpravodajem by DCM měl být zcela zakázán i pro profesionální použití v souladu s hodnocením dopadů, které zadala Evropská komise. Používání nebezpečných látek na pracovišti by tam, kde je to možné, mělo být nahrazeno a nikoli zdůvodňováno tím, že proběhne odborná příprava na téma opatření osobní ochrany. Ani ta nejlepší odborná příprava nezajistí, aby profesionální uživatelé dodržovali limitní hodnoty expozice při práci z důvodu vysokých nákladů na tato opatření.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Protože profesionální uživatelé mohou mít přístup k odstraňovačům nátěrů na bázi DCM navzdory zákazu, a to díky distribučnímu řetězci určenému uživatelům v průmyslové sféře, výrobek by měl být označen varovným upozorněním.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem, kterým je tento bod odůvodnění přesunut v upraveném znění do bodu odůvodnění 8a (nového) a do pozměňovacích návrhů, v nichž se zakazuje používání DCM k profesionálním účelům.

Spotřebitelé nemají běžný přístup k distribučnímu řetězci určenému uživatelům v průmyslové sféře, ale profesionální uživatelé jej mít mohou. Je proto vhodné je cíleně varovat.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Počet úmrtí i nehod bez následku smrti během činností v průmyslové oblasti ukazuje na neodpovídající uplatňování právních předpisů týkajících se pracovního prostředí. Expozice DCM je stále vysoká a další opatření pro snížení rizik by se měla vztahovat na zaměstnance v průmyslových zařízeních. Měla by být přijata preventivní opatření, jako kvalitní větrání na pracovišti, odpovídající osobní ochranné prostředky a dodatečné úpravy nádrží.

(9) Počet úmrtí i nehod bez následku smrti během činností v průmyslové oblasti ukazuje na neodpovídající uplatňování právních předpisů týkajících se pracovního prostředí. Expozice DCM je stále vysoká a další opatření pro snížení rizik by se měla vztahovat na zaměstnance v průmyslových zařízeních. Měla by být přijata preventivní opatření, jako kvalitní větrání na pracovišti, jež splňuje mezní hodnoty expozice při práci, nebo prostředky na ochranu dýchacích orgánů se samostatným přívodem vzduchu, oddělený větraný prostor k sušení předmětů po odstranění nátěru, odpovídající osobní ochranné prostředky a dodatečné úpravy nádrží.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že větrání pracoviště by mělo probíhat tak, aby byly dodržovány mezní hodnoty expozice v pracovním prostředí, popř. by měly být používány prostředky na ochranu dýchacích orgánů se samostatným přívodem vzduchu. Aby se v co nejvyšší míře snížila expozice DCM při průmyslovém použití, mělo by sušení předmětů po odstranění nátěru probíhat v oddělených větraných prostorách.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) V listopadu 2007 doporučil Vědecký výbor pro mezní hodnoty expozice na pracovišti mezní hodnoty

pro osmihodinový časově vážený průměr a pro patnáctiminutovou krátkodobou expozici. Tyto úrovně je třeba stanovit jako maximální mezní hodnoty, kterých lze dosáhnout účinným odsávacím větráním u průmyslového použití, aniž budou dotčeny jakékoli nižší úrovně stanovené v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Odůvodnění

Je třeba zavést doporučení Vědeckého výboru pro mezní hodnoty expozice na pracovišti jakožto referenční hodnoty pro systémy odsávacího větrání při průmyslovém použití. Tato doporučení by měla představovat maximální úroveň pro EU, přičemž členské státy se mohou rozhodnout pro stanovení hodnot nižších (jako je tomu již např. v Maďarsku).

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 76/769/EHS

Příloha I – bod (xx) – sloupec 2 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit dodávání odstraňovačů nátěrů obsahujících dichlormethan odborníkům se zvláštním povolením.

vypouští se

Odůvodnění

Je velmi obtížné obhájit povolení odstraňovačů nátěrů na bázi DCM profesionálním uživatelům s povolením se zřetelem na právní předpisy EU, jež se týkají zdraví a bezpečnosti pracovníků a požadují nahrazení nebezpečných látek tam, kde je to možné. Kromě toho nejsou brána v úvahu jednoznačná zjištění, že mnoho profesionálních uživatelů nemá prostředky k tomu, aby zajistili dodržování limitních hodnot expozice při práci a neinvestují do přiměřeného vybavení pro osobní ochranu. A konečně, není brána v úvahu skutečnost, že je prakticky nemožné vynutit přiměřené podmínky používání na základě vysokého počtu, malé velikosti a mobilního charakteru příslušných podniků.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 76/769/EHS

Příloha I – bod (xx) – sloupec 2 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Povolení uvedené v odstavci 2 bude udělováno odborníkům proškoleným v bezpečném používání odstraňovačů nátěrů obsahujících dichlormethan. Odborná příprava zahrnuje:

vypouští se

(a) rozpoznávání, vyhodnocování a řízení zdravotních rizik,

 

(b) používání přiměřeného větrání,

 

(c) používání vhodných osobních ochranných prostředků

 

Odůvodnění

V rámci hodnocení dopadů, jež zadala Evropská komise, byla zjištěna vysoká míra nedodržování stávajících právních předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti pracovníků, která přetrvává z důvodu nedostatečného prosazování těchto předpisů. Jelikož profesionální uživatelé nemají měřicí přístroje, které by zajistily dodržování limitních hodnot expozice při práci, a neinvestují do přiměřeného vybavení na osobní ochranu z důvodu jeho vysoké ceny, odborná příprava tyto problémy nevyřeší. V této situaci je jediným smysluplným opatřením naprostý zákaz.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 76/769/EHS

Příloha I – bod (xx) – sloupec 2 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmot. smějí být používány v průmyslových zařízeních pouze za následujících podmínek:

(4) Odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmot. smějí být používány v průmyslových zařízeních pouze za následujících podmínek:

(a) účinné odsávací větrání nebo používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů se samostatným přívodem vzduchu,

(a) provoz účinného odsávacího větrání, který prokazatelně zajišťuje důsledné dodržování vnitrostátních mezních hodnot expozice při práci, jež nepřekračují 100 ppm (353 mg/m3) na osmihodinový časově vážený průměr nebo 200 ppm (706 mg/m3) na patnáctiminutovou krátkodobou úroveň expozice, nebo prokázané používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů se samostatným přívodem vzduchu,

(b) uzavřené nádrže, které musí být v době, kdy nejsou používány, zakryty.

(b) veškeré nádrže, které musí být v době, kdy nejsou používány, zakryty.

 

(ba) oddělený větraný prostor k sušení předmětů po odstranění nátěru,

(c) vhodné ochranné rukavice pro osoby pracující s přípravkem.

(c) vhodné ochranné rukavice a masky pro osoby pracující s přípravkem.

Odůvodnění

1. Počet úmrtí i nehod bez následku smrti během činností v průmyslové oblasti jasně ukazuje na neodpovídající uplatňování právních předpisů týkajících se pracovního prostředí. Každé průmyslové použití DCM má být podmíněno jasným doložením toho, že jsou dodržovány mezní hodnoty expozice v pracovním prostředí. Prostřednictvím odsávacího větrání by se mělo dosáhnout přinejmenším mezních hodnot, které doporučil Vědecký výbor pro mezní hodnoty expozice na pracovišti, přičemž členské státy se mohou rozhodnout pro stanovení hodnot nižších. Popřípadě je třeba doložit používání příslušných prostředků na ochranu dýchacích orgánů se samostatným přívodem vzduchu.

2. Pokrytí veškerých systémů včetně zcela neuzavřených povede ke snížení emisí páry DCM.

3. Aby se v co nejvyšší míře snížila expozice DCM při průmyslovém použití, mělo by sušení předmětů po odstranění nátěru probíhat v oddělených větraných prostorách.

4. DCM je vysoce těkavá látka. Za prvotní způsob, jak DCM proniká do lidského organismu, se považuje vdechování ( Toxikologický profil metylenchloridu, 2000, Agentura US pro sledování toxických látek a nemocí , Ministerstvo zdravotnictví Spojených států, Georgia, USA). Díky používání vhodných rukavic a masek budou uživatelé ochráněni před proniknutím DCM do organismu pokožkou a vdechováním.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 76/769/EHS

Příloha I – bod (xx) – sloupec 2 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, odstraňovače nátěrů obsahující více než 0,1 % hmot. dichlormethanu musí být po uplynutí [24 měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] čitelně a nesmazatelně označeny takto: „Pouze pro průmyslové a odborné použití“.

(5) Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, odstraňovače nátěrů obsahující více než 0,1 % hmot. dichlormethanu musí být po uplynutí [24 měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] čitelně a nesmazatelně označeny takto: „Nebezpečné! Pouze pro průmyslové použití“.

Odůvodnění

Spotřebitel bude upozorněn a důrazněji přesvědčen, že obsah je pro něj škodlivý.

Pokud je odborné používání zakázáno, je třeba v souladu s tím upravit i upozornění.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„I přes dobré větrání, odstraňování nátěru z malých ploch, okamžitý sběr zbytků odstraněného nátěru a zavírání plechovek s odstraňovačem je limitní hodnota expozice(100 ppm) pravidelně překračována. Proto je třeba na takových pracovištích používat dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, není-li jasně prokázáno prostřednictvím měření, že u určitých odstraňovačů nátěru nebo díky zvláštním ochranným postupům není limitní hodnota expozice překročena.

Masky s filtrem nejsou účinnou ochranou. Při užívání dýchacích přístrojů je třeba, aby osoby, ketré je používají, byly podrobeny všeobecné preventivní prohlídce. Pokud práce při odstraňování nátěru tvoří více než 20 % týdenní pracovní doby, je třeba příslušný regulační úřad pro bezpečnost práce požádat o zvláštní povolení.“

VCI – Německé sdružení chemického průmyslu, 2000

1. Úvod

Dichlormethan (DCM) je bezbarvá chemická sloučenina s pronikavým nasládlým či éter připomínajícím zápachem. Klíčovými trhy jsou: výroba léčiv, rozpouštědel a pomocných přípravků, výroba odstraňovačů nátěrů a lepidel. Z celkové produkce 244 000 tun v roce 2005 bylo 13 000 tun „panenského“ DCM použito na odstraňovače nátěru (cca 5 %), přičemž dalších 1 500 – 11 000 tun bylo zpětně vyžádáno z výroby léčiv pro použití jako odstraňovač nátěru.

DCM má specifický profil nepříznivých účinků na lidské zdraví a je uveden na seznamu 33 prioritních látek v rámcové směrnici o vodě. Odstraňovače nátěrů na bázi DCM obsahují 60 % – 90 % DCM. Bod varu DCM leží mezi 30 – 40°C a tato látka je extrémně těkavá, tj. velmi rychle se přeměňuje v páru. DCM je klasifikován jako karcinogen kategorie 3. Má narkotické účinky, jež vedou k depresi centrální nervové soustavy a ztrátě vědomí a kardio-toxikologické účinky, dojde-li k intenzivnímu vystavení této látce, při jejímž zneužití existuje přímé nebezpečí smrti. Mezi další účinky patří podráždění oční sliznice a dýchacího ústrojí, plicní edém a akutní účinky na srdce, játra a ledviny. Také zapříčiňuje omámení a bolesti hlavy.

Podle Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika je hlavním problémem vyplývajícím z toxicity DCM riziko pro obzvláště citlivé skupiny populace. Děti jsou citlivější vzhledem k možnosti vyšší expozice (vyšší frekvence plicní ventilace než u dospělých; koncentrace DCM je blíže zemi vyšší). Lidé s dispozicí ke kardiovaskulární chorobě mohou být taktéž vystaveni vyššímu riziku.

Podle Komise v období 1989 – 2007 bylo v EU zaznamenáno 18 případů úmrtí (9 při průmyslovém použití, 8 při profesionálním použití a 1 při použití spotřebitelem) a 56 případů poškození zdraví.

Rizika, která představuje DCM obsažený v odstraňovačích nátěrů, byla zhodnocena ve třech studiích Komise (1999, 2004 a 2007), závěrem každé z nichž byla potřeba opatření ke snížení rizik pro spotřebitelské a profesionální použití a dvě z nichž taktéž vyzývaly k dalším opatřením ke snížení rizik při průmyslovém použití(1).

Na trhu jsou již dostupné různé alternativy k odstraňovačům nátěrů na bázi DCM: fyzické/mechanické odstraňování nátěrů, pyrolytické/tepelné odstraňování nátěrů i chemické odstraňování nátěrů za použití jiné chemické látky než DCM. Alternativní chemické odstraňovače nátěru jsou nejrozšířeněji užívané. Obsahují velké množství chemických látek. Tyto látky mají velmi rozdílné profily rizika a mohly by znamenat jiná nebezpečí pro uživatele než DCM. Podle studií zadaných Komisí a jejího vlastního zhodnocení dopadů, po pečlivém uvážení, však existují alternativy s (mnohem) nižším profilem rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

V několika evropských zemích již byla zavedena vnitrostátní opatření zakazující či nahrazující DCM (Rakousko, Dánsko, Švédsko) nebo jejich zavedení právě probíhá.

2. Proč zakázat spotřebitelské používání DCM?

Neexistuje bezpečný způsob používání DCM spotřebiteli, neboť:

- nejsou schopni vyhodnotit riziko;

- nemají přístup ke stejnému vybavení (zejména technické kontroly) jako uživatelé v rámci průmyslového použití, a v některých případech mohou být pracovní podmínky doma mnohem horší než podmínky živnostníků (např. odstranění nátěru může být prováděno v podzemních prostorách nebo uzavřených prostorách s okny zavřenými kvůli špatnému počasí, nebo v přítomnosti zranitelných osob, jako jsou děti, starší či nemocní příbuzní); a

- nemají znalost příslušného vybavení na osobní ochranu a i kdyby měli, je velmi nepravděpodobné, že by byli ochotni jej zaplatit (náklady na nezávislý ventilátor s kompresorem a maskou a vhodné rukavice: cca 2750 EUR; náklady na odstraňovač nátěrů na bázi DCM: cca 10 EUR/litr.

Na základě výše uvedených faktů a vezmeme-li v úvahu skutečnost, že jsou k dispozici alternativy a jejich používání bude mít pravděpodobně nepatrný či žádný ekonomický dopad na spotřebitele, spotřebitelské používání odstraňovačů nátěrů na bázi DCM by mělo být zakázáno.

3. Proč zakázat profesionální používání DCM?

Směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci jasně vymezuje hierarchii norem. Zaměstnavatelé se mají nejprve pokusit nahradit rizikovou chemikálii jiným chemickým činitelem nebo postupem, který dle svých podmínek užití není nebezpečný či je méně nebezpečný, a aby uplatňovali ochranná a preventivní opatření pouze tam, kde takové nahrazení není možné. Vezmeme-li v úvahu bezpečnější alternativy, ze stávajícího práva EU týkajícího se zdraví a bezpečnosti pracovníků jasně vyplývá, že DCM by měl být nahrazen.

DCM je označen bezpečnostním nápisem „nevdechujte plyn/výpary/páru/rozprašovanou kapalinu“. Vzhledem k velmi vysoké těkavosti je jediným způsobem, jak splnit tento požadavek, používat nezávislé dýchací přístroje. Nicméně celé zařízení vyjde přibližně na 2750 EUR a práce v kombinéze zakrývající celé tělo s kyslíkovou lahví a fluorogumovými rukavicemi je dost nepříjemná, a proto jen zřídka prováděná.

Limitní hodnoty expozice v pracovním prostředí (OEL) jsou pravidelně podstatně překračovány, a to i v podmínkách dostatečného větrání, včetně použití ve vnějším prostředí (viz také úvodní citát). Je třeba vzít na vědomí, že lidský čich DCM registruje teprve až při koncentracích značně převyšujících OEL. Odborníci se mohou domnívat, že nejsou vystaveni, neboť nic necítí, a přitom již mohou být vysoko nad OEL.

DCM je také označen bezpečnostním nápisem „vyhněte se zasažení kůže a očí“ a „chraňte se ochranným oděvem a rukavicemi“. Všechny dostupné typy však mají vážná omezení: nejlevnější typ (EVA – cca. 10 EUR/pár) má malou mechanickou sílu a DCM rychle prosákne. Rukavice PVA (cca 25 EUR/pár) jsou chemicky odolné, ale nelze je používat v přítomnosti vody. Fluorogumové rukavice (50 EUR/pár) jsou nejvhodnější, ale DCM prosákne do 3 hodin.

Je důležité, že v současnosti uplatňované donucovací postupy nejsou z důvodu velkého počtu, malé velikosti a mobilního charakteru příslušných podniků vhodné.

A konečně, právní předpisy EU týkající se zdraví a bezpečnosti se nevztahují na osoby samostatně výdělečně činné, které však představují podstatný počet malířů a lakýrníků.

Lze shrnout, že současné právní předpisy EU týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků se buď neuplatňují (osoby samostatně výdělečně činné) nebo nejsou brány v úvahu (nepřítomnost náhrady, nepřiměřená osobní ochrana) a nejsou vynucovány.

4. Hospodářské dopady

Komise navrhuje zákaz profesionálního používání DCM v odstraňovačích nátěrů, pokud členský stát nezavede systém odborné přípravy a udělování povolení pro toto používání. To je v rozporu s doporučeními, jež plynou z hodnocení dopadů provedeného společností RPA v roce 2007.(2)

Komise odhaduje náklady na navrhovaný systém odborné přípravy a udělování povolení na 1,9 milionů EUR v prvním roce a 1,3 milionů EUR v následujících letech (odborná příprava pro 10 000 zaměstnanců). Udělení povolení 10 000 osobám a 800 podniků by znamenalo další náklady ve výši 1,34 milionů EUR. Tyto náklady přitom nezahrnují náklady na technické kontroly a/nebo vybavení na osobní ochranu.

Je zajímavé porovnat tato čísla s odhadovaným ziskem výrobců DCM. Roční zisk tohoto odvětví RPA odhaduje u profesionálního použití mezi 430 000 EUR a 1,1 milionem EUR pro profesionální použití.

Jinými slovy, pokud by v EU bylo třeba vyškolit a udělit povolení 10 000 zaměstnancům a 800 podnikům, příslušné náklady by jasně převýšily zisk výrobního průmyslu. Je obtížné pochopit, proč by profesionální uživatelé a úřady měli platit miliony za odbornou přípravu a povolení (a další miliony za vybavení na osobní ochranu), aby byl zachován poměrně malý zisk výrobce.

Kromě toho mnoho výrobců DCM také nabízí alternativy k DCM, takže mohou částečně či zcela vyrovnat své ztráty přechodem k alternativám.

5. Opatření ke snížení rizik navrhovaná průmyslem

Výrobci DCM navrhují namísto zákazu pro spotřebitele následující opatření:

– obal s maximálním objemem 1 litr,

– obaly s úzkým hrdlem a bezpečnostním uzávěrem pro ochranu dětí,

– přidání filtru zadržujícího výpary,

– viditelné bezpečnostní označení požadující používání pouze při přiměřeném větrání.

Pro profesionální použití navrhují následující opatření:

– přidání filtru zadržujícího výpary,

– poskytnutí informací o bezpečnosti.

Hodnocení dopadů společností RPA jasně prokázalo, že tato opatření jsou naprosto nepřiměřená. Ve skutečnosti většina z nich nepředstavuje skutečná opatření, ale zachovává současný stav. Nejužívanější obal pro spotřebitele má objem 1 litr. Obaly s úzkým hrdlem a bezpečnostním uzávěrem pro ochranu dětí jsou vyžadovány právními předpisy. I když úzká hrdla mohou být účinná tím, že snižují nebezpečí vylití, nesnižují expozici během používání (uživatel musí přelít obsah nebo jeho část do nádoby, takže ve výsledku nebude expozice nižší).

Téměř všechny produkty, které jsou na trhu, obsahují filtr zadržující výpary, zejména za účelem zvýšení účinnosti DCM, neboť v opačném případě by se látka vypařila před tím, než by splnila svou funkci jako odstraňovač nátěru.

DCM musí být dle právních předpisů označen upozorněním, aby uživatel nevdechoval plyn/výpary/páru/rozprašovanou kapalinu (vhodnou formulaci určuje výrobce). Tím, že se připojí text o „přiměřeném větrání“, nedojde ke zlepšení a není to smysluplné: Co to znamená, a to především vzhledem k tomu, že lidský čich zjistí DCM pouze až při koncentracích značně převyšujících OEL ?

Závěrem lze říci, že je zřejmé, že výrobci mají již nyní ze zákona povinnost profesionálním uživatelům poskytnout informace o bezpečnosti.

Jako shrnutí lze uvést, že veškerá opatření navržená průmyslem, která se bohužel setkala s pozitivní reakcí některých členských států, lze považovat za cynický pokus zastavit dlouho odkládané omezení chemické látky se speciálním profilem nepříznivých účinků prostřednictvím návrhů, které pouze potvrzují současný stav a dosud zcela jednoznačně neposkytly přiměřenou ochranu.

(1)

Viz posouzení dopadů Komisí, které doprovází tento návrh.

(2)

RPA - Risk Policy Analysts Limited, Spojené království


POSTUP

Název

Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan)

Referenční údaje

KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Datum predložení EP

14.2.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.3.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Projednání ve výboru

24.6.2008

 

 

 

Datum přijetí

9.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Poslední aktualizace: 9. října 2008Právní upozornění