Procedură : 2007/0267(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0344/2008

Texte depuse :

A6-0344/2008

Dezbateri :

PV 24/09/2008 - 18
CRE 24/09/2008 - 18

Voturi :

PV 25/09/2008 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0457

RAPORT     *
PDF 242kWORD 334k
15 septembrie 2008
PE 402.842v03-00 A6-0344/2008

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat serviciilor financiare și de asigurări

(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Joseph Muscat

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat serviciilor financiare și de asigurări

(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0747),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0473/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0344/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Sectorul serviciilor financiare contribuie în mod semnificativ la creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă, dar poate juca acest rol doar în condiții concurențiale neutre pe piața internă. Este necesar să se creeze un cadru care să ofere securitate juridică în ceea ce privește tratamentul în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) al produselor financiare și al comercializării și gestionării acestora.

(1) Sectorul serviciilor financiare contribuie în mod semnificativ la creștere, competitivitate și crearea de locuri de muncă, dar poate juca acest rol doar în condiții concurențiale neutre pe piața internă. Este necesar să se creeze un cadru care să ofere astfel de condiții neutre în ceea ce privește tratamentul în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) al produselor financiare și al comercializării și gestionării acestora.

Justificare

Legal certainty is dealt with in Recital 2. Recital 1 is about the principle of neutrality and creating a level-playing field in the internal market.

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele actuale care reglementează scutirea de TVA a serviciilor financiare și de asigurări, stabilite prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sunt depășite și au condus la o interpretare și aplicare inegale. Complexitatea normelor și diversitatea practicilor administrative creează o insecuritate juridică pentru agenții economici și autoritățile fiscale. Această insecuritate a generat un număr mare de litigii și a sporit sarcinile administrative. De aceea, este necesar să se precizeze care sunt serviciile financiare și de asigurări scutite, întărind astfel securitatea juridică și reducând sarcinile administrative ale agenților economici și ale autorităților.

(2) Normele actuale care reglementează scutirea de TVA a serviciilor financiare și de asigurări, stabilite prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sunt depășite și au condus la o interpretare și aplicare inegale. Complexitatea normelor și diversitatea practicilor administrative creează o insecuritate juridică pentru agenții economici și autoritățile fiscale și nu asigură condiții concurențiale echitabile în UE. Această insecuritate a generat un număr mare de litigii și a sporit sarcinile administrative. De aceea, este necesar să se precizeze care sunt serviciile financiare și de asigurări scutite, întărind astfel securitatea juridică și creând condiții concurențiale echitabile în UE și reducând sarcinile administrative ale agenților economici și ale autorităților.

Justificare

It is important to stress the aim of having a level playing field in the European Union between economic operators and Member States.

Amendamentul  3

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Serviciile financiare și de asigurări necesită forme similare de intermediere. Prin urmare, este necesar ca intermedierea în cazul serviciilor financiare și intermedierea în cazul serviciilor de asigurări să fie tratate în mod similar.

(5) Serviciile financiare și de asigurări necesită forme similare de intermediere. Prin urmare, este necesar ca intermedierea în cazul serviciilor financiare și intermedierea în cazul serviciilor de asigurări să fie tratate în mod similar, inclusiv intermedierea printr-un agent care să nu aibă nici relații contractuale, nici alt contact direct cu niciuna dintre părțile unei tranzacții financiare sau de asigurare, la încheierea căreia a contribuit respectivul intermediar. În astfel de cazuri, scutirea de taxe ar trebui să acopere în mod uniform toate activitățile tipice pentru un agent de servicii financiare sau de asigurări, inclusiv toate activitățile anterioare și ulterioare semnării unui contract.

Justificare

Clarifies the point that exemption in the case of mediation should not be restricted in comparison to the current legal position. In such cases action vis-à-vis the individual contract parties is not absolutely necessary. The clarification also brings the wording into line with Article 2(1) of Directive 2002/92/EC on insurance mediation, which is similarly based on a broad definition of mediation.

Amendamentul  4

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Este necesar ca activitățile de gestionare a fondurilor de investiții să continue să beneficieze de scutire în cazul în care sunt efectuate de operatori economici terți.

Justificare

This aspect is addressed in Article 135 paragraph 1a, but the exemption of fund management services that are carried out by a third party is not explicitly addressed. The new recital eliminates doubts regarding the applicability of the third-party exemption for fund management services.

Amendamentul  5

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Furnizorii de servicii financiare și de asigurări sunt din ce în ce mai în măsură să direcționeze TVA-ul în amonte aferent costurilor suportate de aceștia către prestațiile impozabile pe care le furnizează. În cazul în care serviciile pe care le oferă au un preț unitar, este foarte ușor ca furnizorii să stabilească baza de impozitare pentru aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se extindă posibilitatea de a opta pentru taxare și în cazul unor astfel de agenți economici.

(7) Furnizorii de servicii financiare și de asigurări sunt din ce în ce mai în măsură să direcționeze TVA-ul în amonte aferent costurilor suportate de aceștia către prestațiile impozabile pe care le furnizează. În cazul în care serviciile pe care le oferă au un preț unitar, este foarte ușor ca furnizorii să stabilească baza de impozitare pentru aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se extindă posibilitatea de a opta pentru taxare și în cazul unor astfel de agenți economici, prevenind orice probleme de dublă taxare care pot apărea prin coordonarea unei astfel de taxe cu taxele naționale pentru servicii financiare și de asigurări.

Justificare

Although ideally the VAT option to tax and national based taxes on insurance and financial services should be contained in a VAT Directive, it is ambitious to address at the European level a topic that relates to the tax sovereignty of the Member States and which is not directly under the scope of the VAT. Nevertheless, such reference in the VAT Directive Preamble is fundamental and very useful not only to address the definitive VAT system and to launch a certain degree of harmonization on the VAT option to tax, but also to introduce this topic in the ECONFIN agenda.

Amendamentul  6

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Atunci când adoptă măsuri în temeiul Directivei 2006/112/CE privind dreptul de a opta pentru impozitare, Consiliul ar trebui să asigure aplicarea uniformă a acestor norme pe piața internă. Până la adoptarea unor astfel de norme de către Consiliu, statele membre ar trebui să poată stabili norme detaliate cu privire la exercitarea acestei opțiuni. Statele membre ar trebui să notifice Comisia cu privire la proiectele de măsuri în această privință, cu șase luni înainte de adoptarea acestora. În această perioadă, Comisia ar trebui să evalueze proiectele de măsuri și să emită o recomandare.

Justificare

Given the too much open wording of Article 137a, it is appropriate to insert a recital that makes sure that the Council adopts a uniform rule that prevents market fragmentation.

Amendamentul  7

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) operațiuni de asigurare și reasigurare;

(a) operațiuni de asigurare, inclusiv reasigurare;

Justificare

The reference to the inclusion of 'reinsurance' in the latus sensus scope of the 'insurance' exemption provision, allows addressing systematically the reinsurance related provisions throughout the legislative proposals by referring simply to 'insurance', preserving the approach already adopted by the proposals.

Amendamentul  8

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) operațiuni de schimb valutar și furnizarea de lichidități;

(d) operațiuni de schimb valutar, furnizarea de lichidități și operațiuni cu creanțe;

Justificare

Abolishing this tax exemption provision would lead to a turnover tax requirement on all claim sales, with serious consequences particularly for the securities market in Germany. For such a sale by the creditor to the special-purpose company would then be liable to turnover tax, as a result of which the collection or administration of receivables by the creditor would also be taxable as an ancillary service to the sale.

Amendamentul  9

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) furnizarea de valori mobiliare;

(e) operațiuni de tranzacționare a valorilor mobiliare;

Justificare

Better wording, as securities trading should be defined as other services and not supplies.

Amendamentul  10

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ga) instrumente derivate de toate tipurile;

Justificare

Derivatives should be exempted from turnover tax, irrespective of the underlying assets. Turnover tax liability can only arise if the performance of a transaction leads to a taxable sale.

Amendamentul  11

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135 – alineatul 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Scutirea prevăzută la alineatul (1) literele (a)-(e) se referă la furnizarea oricărui element constitutiv al unui serviciu financiar sau de asigurări, dacă acest element constituie un ansamblu distinct și dispune de caracteristicile specifice și esențiale ale serviciului scutit respectiv.

(1a) Scutirea prevăzută la alineatul (1) literele (a)-(f) se referă la furnizarea oricărui element constitutiv al unui serviciu financiar sau de asigurări, dacă acest element constituie un ansamblu distinct și dispune de caracteristicile specifice și esențiale ale serviciului scutit respectiv.

Amendamentul  12

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „operațiuni de asigurare și reasigurare” înseamnă un angajament prin care o persoană este obligată, în schimbul achitării unei anumite sume, să furnizeze unei alte persoane, în cazul materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilite prin angajament;

1. „operațiuni de asigurare” înseamnă un angajament prin care o persoană sau mai multe persoane sunt obligate, în schimbul achitării unei anumite sume, să furnizeze unei alte sau mai multor persoane, în cazul materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilite prin angajament;

Justificare

The definition of exempt transactions should allow expressly for both coinsurance or risk pooling and group insurance, as these policy types are all widely used by the insurance sector in order to cover given categories of risks.

Amendamentul  13

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 8 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. „furnizarea de valori mobiliare” înseamnă furnizarea de instrumente negociabile, altele decât instrumentele prin care se stabilește proprietatea asupra bunurilor sau drepturilor menționate la articolul 15 alineatul (2), reprezentând o valoare financiară și reflectând una sau mai multe din situațiile următoare:

8. „operațiuni de tranzacționare a valorilor mobiliare” înseamnă vânzarea de instrumente negociabile, altele decât instrumentele prin care se stabilește proprietatea asupra bunurilor sau drepturilor menționate la articolul 15 alineatul (2), reprezentând o valoare financiară și reflectând una sau mai multe din situațiile următoare:

Justificare

Better wording, as securities trading should be defined as other services and not supplies.

Amendamentul  14

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 8 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participații la organismele de plasament colectiv care investesc în valori mobiliare menționate la literele (a) sau (b), la alte instrumente financiare scutite menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(d) sau la alte organisme de plasament colectiv;

(c) participanții la fonduri de investiții, definite la punctul 10, sau la organisme sau alte agenții de plasament colectiv;

Justificare

The amendment broadens the definition of ‘investment funds’. The change to point (c) means that investment in fund units (whether the funds in question are securities, real estate, or pension funds) will continue to benefit from the exemption arrangements in force.

Amendamentul  15

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 8 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) deținerea de derivate financiare, de creanțe și de mărfuri, plătibile în numerar și opțiunile aferente;

Justificare

The above point (ca) has been inserted in order to include transactions in derivative instruments and the related options among the exempt financial services. The definition encompasses all cash-settled derivatives, whatever the nature of the assets underlying them (commodities and/or financial instruments).

Amendamentul  16

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „intermedierea în operațiunile de asigurare și tranzacții financiare” înseamnă furnizarea de servicii de către un intermediar terț către o parte contractantă și remunerată de aceasta din urmă ca act de intermediere distinct în cadrul operațiunilor de asigurare sau al tranzacțiilor financiare menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e);

9. „intermedierea în operațiunile de asigurare și tranzacții financiare” înseamnă furnizarea de servicii de către intermediari terți ca act de intermediere distinct, direct sau indirect, în cadrul operațiunilor de asigurare sau al tranzacțiilor financiare menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e), cu condiția ca niciun intermediar să nu fie o contrapartidă în aceste operațiuni de asigurare sau în aceste tranzacții financiare;

Amendamentul  17

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. „fonduri de investiții” înseamnă organismele de plasament colectiv care investesc în instrumentele financiare scutite menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(e), precum și în valori imobiliare;

10. „fonduri de investiții” înseamnă instrumente de investiție instituite în mod special, cu singurul scop de a reuni active de la investitori și de a le investi într-un ansamblu diversificat de active, inclusiv în fonduri de pensii și în instrumente care permit implementarea și aplicarea schemelor de pensie colectivă;

Justificare

The proposal forces investment funds managers to check the VAT status of the assets in which they invest their investors’ assets. This definition is too restrictive with regard to the definition commonly recognised in the industry. The amendment proposes to use the definition of investment funds from the Commission’s White Paper on enhancing the single market framework for investment funds (COM(2006)0686). By including in the definition pension funds and vehicles used to implement and execute collective pension schemes, a level playing field is created and a distortion eliminated.

Amendamentul  18

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 135a – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „gestionarea fondurilor de investiții” se referă la activitățile destinate realizării obiectivelor fondului de investiții în cauză.

11. „gestionarea fondurilor de investiții” se referă la activitățile destinate realizării obiectivelor fondului de investiții în cauză și include cel puțin gestionarea strategică și tactică a activelor și repartizarea acestora, inclusiv serviciile de consiliere și gestionarea valutelor și a riscului.

Justificare

'Advisory' or 'advisory services' should be inserted in order to include the services provided by a third party advisor taking investment decisions on the basis of complete consideration of regulatory rules as well as fund rules and advising the fund manager accordingly. Another reason for exempting this kind of investment advice vis-à-vis the fund manager is that the pertinent VAT cost would otherwise eventually be charged to the investor.

Amendamentul  19

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La articolul 137 alineatul (1), se elimină litera (a).

eliminat

Justificare

Same justification for Amendments 3 and 4. Since the right to opt for taxation only exists with regard to B2B transactions, B2C transaction should continue to be subject to the current rule.

Amendamentul  20

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre acordă persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru taxarea serviciilor menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(g).

(1) Începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre acordă persoanelor impozabile în fiecare caz în parte dreptul de a opta pentru taxarea unuia dintre serviciile menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(ga) care sunt furnizate altor persoane impozabile stabilite în aceeași țară sau oriunde în Comunitate.

Amendamentul  21

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Până la data de …*, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea dreptului de opțiune menționat la alineatul (1). Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă privind normele detaliate pentru exercitarea dreptului de opțiune și orice alte modificări aduse în această privință Directivei …/…/CE.

 

*Trei ani de la data intrării în vigoare a Directivei …/…/CE.

Justificare

A better enforcement of legislation and a consultative role to the European Parliament.

Amendamentul  22

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 397. Atâta timp cât Consiliul nu adoptă aceste măsuri, statele membre pot stabili norme detaliate pentru exercitarea opțiunii de taxare menționate la alineatul (1).

(2) Consiliul adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 397. Atâta timp cât Consiliul nu adoptă aceste măsuri, statele membre pot păstra normele actuale detaliate pentru exercitarea opțiunii de taxare menționate la alineatul (1).

Amendamentul  23

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137b – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. grupul în sine și toți membrii acestuia sunt stabiliți sau își au reședința în Comunitate;

1. grupul în sine este stabilit în Comunitate;

Justificare

To ensure that the cost-sharing rules really do deliver progress in the single market as hoped, two regulatory aspects need changing. 1: It should be possible for undertakings that are not resident in the EU to become members of such a group, and 2: these groups should be able to provide services to third parties in accordance with general turnover tax principles without this affecting the principle of their tax exemption.

Amendamentul  24

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137b – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. membrii grupului furnizează servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(g) sau alte servicii pentru care nu sunt considerați persoane impozabile;

3. membrii grupului furnizează servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga) sau alte servicii pentru care nu sunt considerați persoane impozabile;

Amendamentul  25

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137b – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. serviciile furnizate de grup sunt destinate doar membrilor săi și sunt necesare pentru a permite acestora din urmă furnizarea de servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(g);

4. serviciile furnizate de grup sunt necesare pentru a permite membrilor furnizarea de servicii scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga);

Justificare

To ensure that the cost-sharing rules really do deliver progress in the single market as hoped, two regulatory aspects need changing. 1: It should be possible for undertakings that are not resident in the EU to become members of such a group, and 2: these groups should be able to provide services to third parties in accordance with general turnover tax principles without this affecting the principle of their tax exemption.

Amendamentul  26

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/112/CE

Articolul 137b – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. grupul solicită de la membrii săi doar rambursarea exactă a cotei care le revine din cheltuielile comune, exclusiv ajustările prețului de transfer efectuate în scopul taxării directe.

5. grupul solicită de la membrii săi doar rambursarea exactă a cotei care le revine din cheltuielile comune; ajustările prețului de transfer efectuate în scopul taxării directe nu afectează scutirea de impozitul pe cifra de afaceri a grupului.

Justificare

To ensure that the cost-sharing rules really do deliver progress in the single market as hoped, two regulatory aspects need changing. 1: It should be possible for undertakings that are not resident in the EU to become members of such a group, and 2: these groups should be able to provide services to third parties in accordance with general turnover tax principles without this affecting the principle of their tax exemption.

Amendamentul  27

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 169 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 169, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) operațiuni scutite în temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(ga), atunci când clientul este stabilit în afara Comunității sau atunci când operațiunile respective sunt în legătură directă cu bunuri care urmează a fi exportate din Comunitate.”

Justificare

In order to ensure a level-playing field between the banking, insurance and fund industry sector, investment fund management services provided to third countries should also be VAT deductible.

Amendamentul  28

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 decembrie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, garantând în același timp că consumatorii finali beneficiază de restructurarea regimului actual de TVA. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.

Justificare

Any economic decision must be based on transparent and numerical analysis on the underlying issue. The Commission should draw up that kind of survey which is to constitute evidence that average customers will be able to take advantage of the modification of the current VAT regime for financial services. This survey should include the current magnitude of the ancillary services which tend to be outsourced in lower-waging countries and it should measure the possible rise of outsourced ancillary, supporting services attributed to lifting of VAT exemption in financial services industry.


EXPUNERE DE MOTIVE

Background

This proposal is the first attempt by the Commission to update and bring into line with economic realities a piece of legislation that has remained virtually unchanged for the last three decades. Since 1977, most financial services, including insurances and investment fund management, have been exempt from VAT. Although the precise reasons for the exemption were never clearly spelled out,(1) the main one seems to be the technical complexity inherent in taxing financial services. As a counterpart of this exemption, input VAT generated in order to provide the exempted services cannot be recovered and becomes therefore non-recoverable, embedded or “hidden VAT”.

At the time of adoption of the original legislation (1977), financial and insurance institutions managed most of their own back office and support activities locally. Institutional structures were nationally based, focusing mainly on supplying domestic markets. This landscape has changed dramatically since then. The main features of this evolution are a trend towards cross-border consolidation within the Community and the growth in outsourcing. This developments are the consequence not only of market globalisation but above all the result of the successful implementation of the Financial Services Action Plan (FSAP) that brought about the dismantling of obstacles to integration whilst strongly encouraging consolidation. The evolution of the industries since 1977, together with changes in the legal and regulatory environment, has increased exposure to non-recoverable tax. For the financial sector, increased tax charges absorb the first benefits resulting from efficiency gains from cross-border consolidation and outsourcing. This raises concerns about the consistency with FSAP objectives of allowing "hidden VAT" to exist within the internal market.

The legislation that the Commission proposes to modernise is not only obsolete but it has also become more and more unclear. This creates legal uncertainty. The European Court of Justice (ECJ) has been frequently requested to intervene in order to clarify the interpretation and the application of a legislation that is no longer adapted to an economic context that had not been contemplated when it was originally drafted. The question arises --to put it in the Commission’s words-- whether, because of legislative neglect, “the ECJ has been forced to make judgements to determine tax policy”.

Furthermore, deduction rates decided by the Member States within the discretion permitted by the current legislation are not in line with the principle of neutrality. To illustrate the disparity between Member States, the International Bureau for Fiscal Documentation carried out a survey on the methods of deduction of input VAT applied by the Member States, showing that recovery rates varied from 0% to 74%, notwithstanding the fact that the VAT Directive seems to foresee a certain degree of harmonisation. In order to prepare the impact assessment, Member States were requested to provide figures on the value of actual VAT receipts, which can be attributable to non-recoverable VAT borne by financial and insurance companies as well as on the value of VAT foregone though exempting those services. Apparently, less than half of the Member States responded to this request.

Objectives

In order to address the concerns raised above, the Commission proposes to reform the VAT legislation with a view to achieve the following objectives:

1.  increase legal certainty for all concerned, from the business sector to national tax administrations and thereby reduce their administrative burden in achieving fiscal compliance, whilst creating budgetary security for Member States;

2.  ensure a more consistent application of the tax and deliver a level playing field in the internal market, by eliminating the competitive distortions that are attributable to the current VAT regime for the financial services;

3.  allow operators to manage better the impact of non-deductible VAT on their activities;

4.  more generally, to promote the principle of tax neutrality that is one of the foundations of the EU VAT system.

Measures

The three main measures proposed to achieve these objectives are the following:

1. Modernisation of the definition of exempt financial and insurance services.

2. Possibility for taxable persons to opt for taxation in respect of their financial and insurance services, as newly defined in the Commission’s proposal. Such an option to tax already exists in the VAT Directive with regard to financial services only, (2) but is currently at the discretion of Member States and not widely used.(3) Its limited availability today is, according to the Commission, potentially distortive.

3. Introduction of an industry specific exemption from VAT on cost sharing arrangements.

Preliminary Comments

The proposed measures can be assessed from the point of view of businesses, tax administrations and consumers.

From the point of view of businesses: As shown by the Commission’s analysis, the generation of non-recoverable input VAT has become an important factor in the decision-making process on where and how an operator supplies financial or insurance services, in line with the Lisbon strategy.

From the point of view of tax administrations: The legislator has to bear in mind that any change that increases the level of deductibility will, in the absence of compensating measures, result in a reduction in VAT receipts for Member States.

From the point of view of consumers: It is not clear to which extent the benefits in terms of efficiency and cost reduction will be passed on to customers. As the impact assessment correctly warns about, there is always a risk that commercial constraints will spread the cost saving unevenly across the entire client base with business customers still carrying a part of the cost of non-deductible VAT.

Following a preliminary assessment of this proposal, the rapporteur is of the opinion that:

1.  The scope of the proposal can be welcomed as positive, especially since it creates more legal certainty. The new definitions proposed by the Commission are useful and long-awaited in order to catch up with economic realities.

2.  Consistency of the definitions with the FSAP must be ensured. However, and because of the need for a strict interpretation of the VAT exemptions, the new definitions should, where appropriate, be narrower than those provided for by the internal market rules.

3.  There is a need to examine thoroughly and with prudence the effect that the widespread option to tax financial services and insurance will have on the final prices to consumers, particularly bearing in mind the limited experience with the use of the option and the absence of reliable figures allowing to assess the impact in an accurate manner. The facilitation of procedures for businesses should not come at the cost of increased prices for consumers. This concern is all the more important with regard to the inclusion of the insurance sector within the scope of the special VAT exemption regime, particularly in those countries where insurance premium taxes exist.

· Too many crucial details are left for the Member States as regards the scope of the option (e.g. whether it applies to certain fee-based services only, etc.). Hence, the overall outcome will depend on the precise details of the implementing measures. As indicated above, although the proposal indicates that the Council shall adopt the implementing measures, it nevertheless confirms that, in the absence of the Council’s measures, the Member States shall specify these rules. The proposal should include safeguards to avoid market fragmentation as a result of Member States disagreement on how to implement the right to opt for the exemption.

4.  As the Commission’s impact assessment shows, a side effect of cross-border consolidation is that the tax revenue generated by VAT on inputs will mainly accrue in the Member State where the service is created by the service-provider as opposed to the Member State where the consumer (business or private) of the service is established. Are there any safeguards that could avoid too an imbalanced re-distribution of tax revenue generation? Given the lack of reliable information on the impact of the proposed measures, an obligation to analyse how the measures have worked together with an obligation to report to the Council and the Parliament could be inserted in the legislative text.

(1)

These consisted mainly in the impossibility of establishing taxable amounts and the amounts of deductible VAT without generating unacceptable administrative charges and without creating legal and accounting complexity both for economic operators and Member States' fiscal authorities.

(2)

The current VAT directive provides that Member States may allow taxable persons a right of option for taxation in respect of financial services; the Commission’s proposal provides that Member States shall allow taxable persons that right.

(3)

Currently, Belgium, Estonia, France, Germany and Lithuania have allowed taxable persons this right of option.


PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat serviciilor financiare și de asigurări

Referințe

COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS)

Data consultării PE

18.12.2007

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ECON

15.1.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

JURI

15.1.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

JURI

6.2.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Joseph Muscat

15.1.2008

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

2.6.2008

16.7.2008

 

Data adoptării

10.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dăianu, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Baroness Sarah Ludford, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Evelyne Gebhardt, Eleonora Lo Curto, Florencio Luque Aguilar, Pierre Pribetich

Ultima actualizare: 16 septembrie 2008Notă juridică